21/2010. (III. 16.) FVM rendelet

egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"5. fásítás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti fogalom;"

(2) Az R. 2. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"25. telepítés: a gyeptelepítés, valamint a fásítás első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés befejezéséig;"

2. § Az R. 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:]

"b) a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az adott területre vonatkozó e rendelet szerinti, felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

ba) a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye),

bb) a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített méretarányos térképvázlaton feltüntetve,

bc) a telepítendő fafajok és azok mennyisége."

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:]

"a) csemeteültetés;"

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását követően, de a támogatási jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően az (1) bekezdés szerinti munkálatokat elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén az elkezdett munkálatok költségét a kérelmező fizeti."

(3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának alapjául szolgáló sarokpontok közül a területen legalább egy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól láthatóan megjelölésre kerüljön."

(4) Az R. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosultnak be kell tartania az Evt.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat."

4. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani."

(2) Az R. 6. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatásra jogosult a fák telepítése esetén:]

"d) a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal végezheti;

e) a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm;"

(3) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt előírásokat a támogatásra jogosultnak mezőgazdasági parcella szinten kell teljesítenie."

5. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér."

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH területi szervéhez - az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon - kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be."

(2) Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a fizikai blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni azon mezőgazdasági parcellákat, amelyek után a kérelmező a telepítési támogatást igényli, valamint a területen található idős, méretes fák elhelyezkedését,

b) a fásítási tervet készítő mérnök felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségét igazoló okiratának másolatát.

(5) Amennyiben a kérelmező a teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-án ökológiai gazdálkodást folytat, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást, melynek tartalmaznia kell:

a) a támogatási kérelemben szereplő mezőgazdasági parcellák ökológiai gazdálkodásra történő átállásának kezdő időpontját (év, hónap, nap),

b) azon területek nagyságát, amelyen a kérelmező ökológiai gazdálkodást folytat,

c) azt, hogy a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőzően került sor a szerződéskötésre."

7. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási kérelmek országos rangsorolása után, a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot."

8. § (1) Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az egységes kérelem részeként, május 15-ig kell benyújtani. A kifizetési kérelem kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően nyújtható be.

(2) A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez."

(2) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a telepítés a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdésben meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik."

9. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti földhasználati nyilvántartás alapján ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.

(2) Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján nem igazolt a támogatásra jogosult jogszerű földhasználata, úgy az MVH felszólítja a támogatásra jogosultat a területre vonatkozó földhasználati jog meghatározott időn belüli földhasználati nyilvántartásba történő bejegyeztetésére."

10. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidőn belüli földhasználati nyilvántartásba vételéig a támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre kerül."

11. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító R.) megállapított rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az 1. módosító R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az 1. módosító R. 2. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdés b) pontját, 3. § (1) bekezdésével megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját, 5. §-sal megállapított 7. § (4) bekezdését, 6. § (2) bekezdésével megállapított 8. § (4) és (5) bekezdését, 8. § (1) bekezdésével megállapított 10. § (1) bekezdését, 8. § (2) bekezdésével megállapított 10. § (4) bekezdését, 12. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 2. és 3. számú mellékletét az 1. módosító R. hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni."

12. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § (1) Hatályát veszti az R. 7. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 5. § (7) bekezdésében az "azokat az ellenőrzések során be kell mutatnia" szövegrész, az R. 10. §

(3) bekezdésében az "illetékes" szövegrész.

14. § A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 15. §-ával módosított 6. § (1) bekezdés h) pontját a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés h) pontjában a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "15 nappal" szöveg lép.

16. § A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló141/2008. (X. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet] 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az e rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában egy adott témában évente csak egy tanulmány, helyzetfeltáró elemzés készíthető, és évente legfeljebb hat tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elkészítése támogatható. Az elismerhető költség tanulmányonként és helyzetfeltáró elemzésenként legfeljebb nettó 2 millió Ft. Az elkészült tanulmányokat a LEADER HACS vagy a HVK tagjainak gyűlésének jóvá kell hagynia és a LEADER HACS vagy HVK weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni."

17. § A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(14) A 2010. április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások."

18. § (1) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére a 4. számú melléklet c) pontja szerinti költségtérítés állapítható meg. Az így megállapított költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, legfeljebb bruttó 120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor az előzőek szerinti költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot."

(2) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat."

(3) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában bérleti díj nem számolható el."

19. § (1) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/B. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére.

(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó 500 000 Ft-ot.

(3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek összege 2009. évben nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot, azt követően évente a bruttó 500 000 Ft-ot.

(4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el. Ez az összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza.

(5) Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a bruttó 2 000 000 Ft-ot."

(2) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/B. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség

a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a bruttó 500 000 Ft/rendezvény,

b) országos rendezvények esetén a bruttó 3 000 000 Ft/rendezvény,

c) nemzetközi rendezvények esetén a bruttó 5 000 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg.

(8) A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke

a) helyi, települési fórum esetén a bruttó 200 000 Ft/rendezvény,

b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén a bruttó 500 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg."

(3) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén az IH előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni."

20. § A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti két havi kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a 2009. április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el, és a 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el."

21. § A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 19. § (3) bekezdésével módosított 5/B. § (9) bekezdését és 22. § (3) bekezdésével módosított 4. számú mellékletét a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

22. § (1) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

23. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 12. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

"(2) Az FVM VKSZI az MNVH Állandó Titkárságát saját szervezeti egységeként (igazgatóságaként) működteti. Az MNVH Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH Elnöksége által létrehozandó Szakosztályok működtetését, egyes vidékpolitikai koordinációs feladatokat, valamint az előbbiekkel összefüggő alap, és alkalmazott kutatásokkal és azok hasznosításával kapcsolatos feladatok koordinációját és ellátását az FVM VKSZI kizárólagos jelleggel az MTA Társadalomkutató Központ (a továbbiakban: MTA TK) közreműködésével látja el. Az FVM VKSZI az MTA TK-val az e bekezdésben felsorolt feladatok ellátására szerződést köt."

24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában a "március 15-ig" szövegrész helyébe a "március 22-ig" szöveg lép.

25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "március 16." szövegrészek helyébe a "március 22." szöveg lép.

26. § A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 27. §-sával hatályon kívül helyezett 9. § (6) bekezdését a 2010. március 1-jétől benyújtott kifizetési kérelmek esetén nem kell alkalmazni."

27. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 9. § (6) bekezdése.

28. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

E rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető jogkövetkezmények

"

2. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

1. A támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módja
(ellenőrzés módja)
Pontszám
Horizontális szempontok
Elmaradott és
munkanélküliséggel sújtott
terület
Társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott település
közigazgatási határában
tervezett telepítés
240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet 1. § alapján
5
Az országos átlagot legalább
1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségű település
közigazgatási határában
tervezett telepítés
240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet 1. § alapján
5
A kérelmező fiatal mezőgazdasági termelőMVH/FVM nyilvántartás5
FoglalkoztatásA támogatásra jogosult vagy
alkalmazottja nő
A kérelmező nyilatkozata
alapján
4
Csökkent munkaképességű
foglalkoztatása
A kérelmező nyilatkozata
alapján
4
A telepítés mezőgazdasági
parcellánként
Kedvezményezett térségben
valósul meg
311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete
alapján hátrányos helyzetű
kistérség
5
311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete
alapján leghátrányosabb
helyzetű kistérség
7
Összesen:30
Szakmai szempontok
A telepítés mezőgazdasági
parcellánként
Natura 2000 vagy védett
természeti területen valósul
meg
Natura 2000 esetében: Fizikai
blokktérkép
Védett természeti terület
esetében: helyrajzi szám
6
Kedvezőtlen adottságú
területen valósul meg (MePAR
lehatárolás szerint)
24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
alapján,
6
A gazdálkodó teljes mezőgazdasági földterületének legalább
50%-a ökológiai gazdálkodásba bevont földterület
79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
12. § (3) bekezdése alapján
6
A telepítendő, 3. sz.
mellékletben szereplő fák
több, mint 70%-a a 2. melléklet
3. pontja szerint őshonosnak
minősül
A kérelmező nyilatkozata
alapján
10
50-70%o-a a 2. melléklet
3. pontja szerint őshonosnak
minősül
5
több, mint 25, de kevesebb,
mint 50%-a a 2. melléklet
3. pontja szerint őshonosnak
minősül
3
Védett őshonos
mezőgazdasági állatfajták
legeltetése
A kérelmező ENAR alapján
a támogatási kérelem
benyújtására rendelkezésre álló
időszak utolsó napját megelőző
egy évben folyamatosan tartója
legalább 1 AE értékű
legeltethető őshonos állatnak
ENAR-ba bejelentett állatok
alapján
10
Értékelési szempontÉrtékelés módjaPontszám
megnevezése(ellenőrzés módja)
Legeltethető állatállományA kérelmező ENAR alapján
a támogatási kérelem
benyújtására rendelkezésre álló
időszak utolsó napját követő
egy évben folyamatosan olyan
nagyságú állatállománnyal
rendelkezik, amely lehetővé
teszi a legalább 0,2 ÁE/ha/év
mértékű legeltetést
A kérelmező nyilatkozata
alapján
10
A terület egyéb hasznosításaMéhlegelőnek alkalmas fák
telepítése (a fák minimum
20%-a)
A kérelmező nyilatkozata
alapján
ó
Tájjellegű gyümölcsfa fajtákA kérelmező nyilatkozataó
telepítése (a fák minimumalapján
20%-a)
Szántó átalakítása fás legelővéA kérelmező szántóterületet
kíván átalakítani fás legelővé
A tulajdoni lapon feltüntetett
földhasználat alapján
a TAKARNET rendszerből
10
Összesen:7G
Mindösszesen:100 pont

2. E rendelet alkalmazásában a méhlegelőnek alkalmas fafajok listája

ezüst hárs(Tilia tomentosa)
ezüst juhar(Acer saccharinum)
fehér fűz(Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár(Populus alba és P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar(Acer tataricum)
feketenyár(Populus nigra)
hamvas éger(Alnus incana)
hegyi juhar(Acer pseudoplatanus)
kecskefűz(Salixcaprea)
kislevelű hárs(Tilia cordata)
kocsányos tölgy(Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek(Quercus petraea agg.)
korai juhar(Acer platanoides)
magas kőris(Fraxinus excelsior)
magyar kőris(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy(Quercus farnetto)
mezei juhar(Acer campestre)
mézgás éger(Alnus glutinosa)
molyhos tölgy(Quercus pubescens)
nagylevelű hársak(Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár(Populus tremula)
törékeny fűz(Salixfragilis)
vadalma(Malus sylvestris)
vadkörte(Pyrus pyraster)
virágos kőris(Fraxinus ornus)
E rendelet alkalmazásában az őshonos fafajok listája
barkócaberkenye(Sorbus torminalis)
budai berkenye(Sorbus semiincisa)
csertölgy(Quercus cerris)
ezüst hárs(Tilia tomentosa)
fehér fűz(Salixalba)
fehérnyár és szürkenyár(Populus alba és P. canescens)
feketenyár(Populus nigra)
gyertyán(Carpinus betulus)
hegyi juhar(Acer pseudoplatanus)
hegyi szil(Ulmus glabra)
kislevelű hárs(Tilia cordata)
kocsányos tölgy(Quercus robur)
kocsánytalan tölgy(Quercus petraea)
korai juhar(Acer platanoides)
közönséges boróka(Juniperus communis)
közönséges bükk(Fagus sylvatica)
közönséges nyír(Betula pendula)
lisztes berkenyék(Sorbus aria agg.)
madárberkenye(Sorbus aucuparia)
madárcseresznye(Cerasus avium)
magas kőris(Fraxinus excelsior)
magyar kőris(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
mezei juhar(Acer campestre)
mezei szil(Ulmus minor)
mézgás éger(Alnus glutinosa)
molyhos tölgy(Quercus pubescens)
nagylevelű hársak(Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár(Populus tremula)
tiszafa(Taxus baccata)
vadalma(Malus sylvestris)
vadkörte(Pyrus pyraster)
vénic szil(Ulmus laevis)
virágos kőris(Fraxinus ornus)"

"

3. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

"3. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

E rendelet alkalmazásában a telepíthető fafajok listája

1. Lombos fafajok
barkócaberkenye(Sorbus torminalis)
budai berkenye(Sorbus semiincisa)
csertölgy(Quercus cerris)
déli berkenye(Sorbus graeca)
ezüst hárs(Tilia tomentosa)
fehér fűz(Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár(Populus alba es P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar(Acertataricum)
feketenyár(Populus nigra)
gyertyán(Carpinus betulus)
hamvas éger(Alnus incana)
házi berkenye(Sorbus domestica)
hegyi juhar(Acer pseudoplatanus)
hegyi szil(Ulmus glabra)
kecskefűz(Salixcaprea)
keleti gyertyán(Carpinus orientalis)
kislevelű hárs(Tilia cordata)
kocsányos tölgy(Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek(Quercus petraea agg.)
korai juhar(Acer platanoides)
közönséges bükk(Fagus sylvatica)
közönséges nyír(Betula pendula)
lisztes berkenyék(Sorbus aria agg.)
madárberkenye(Sorbus aucuparia)
madárcseresznye(Cerasus avium)
magas kőris(Fraxinus excelsior)
magyar kőris(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy(Quercus farnetto)
mezei juhar(Acer campestre)
mezei szil(Ulmus minor)
mézgás éger(Alnus glutinosa)
molyhos tölgy(Quercus pubescens)
nagylevelű hársak(Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár(Populus tremula)
szőrös nyír(Betula pubescens)
tiszaháti nyár(Populus nigra Thevestina )
törékeny fűz(Salixfragilis)
vadalma(Malus sylvestris)
vadkörte(Pyrus pyraster)
vénic szil(Ulmus laevis)
virágos kőris(Fraxinus ornus)
2. Tűlevelű fafajok (fenyők)
közönséges boróka(Juniperus communis)
erdei fenyő és fajtái(Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.)
tiszafa(Taxus baccata)"

"

4. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a "9112 Szakmai érdekképviselet" sort követően a következő sorral egészül ki:

"6210Menetrendszerű légi szállítás"

5. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 3. számú mellékletében foglalt jelöletlen táblázat a "9613 Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével" sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"8506Primer elem és primer telep
85351000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugasz, csatlakozódoboz)
3405Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével
9015Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceánográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő
9017Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (például rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (például mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)"

6. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 4. számú melléklet d) és e) pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"d) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-a és 71. §-a alapján jutatott kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások közül

da) melegétkezési utalvány,

db) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,

dc) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,

dd) helyi utazási bérlet,

de) üdülési csekk hozzájárulás,

df) iskolakezdési támogatás utalvány formájában,

dg) iskolarendszerű képzés támogatása;

e) a munkáltató a LEADER HACS főállású munkavállalói részére a d) pontban meghatározott természetbeni és béren kívüli juttatásokat munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó 400 000 forint erejéig számolhatja el."

Tartalomjegyzék