46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában, valamint (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

Az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. agrár-erdészeti rendszer: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében részletezett földhasználat;

2. bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület: az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 10. § (6) bekezdése szerinti erdőterület;

3. ENAR: a szarvasmarha félék, a sertések, a lovak, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése külön jogszabályokban meghatározottak alapján;

4. faállomány egyedi védelme: a telepített facsemeték védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok megdőlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól;

5.[1] fásítás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti fogalom;

6. fás szárú energetikai célú ültetvények: a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott növényi kultúra;

7. fiatal mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 30. pontja szerinti termelő;

8. fizikai blokktérkép: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § f) pontjában meghatározott térkép;

9. HMKÁ előírások: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírások;

10. idős méretes fa: a talajfelszín felett harminc centiméter törzsátmérőt elérő fa;

11. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai szerinti származási igazolvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag;

12. karácsonyfatelep: az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti erdőterület;

13. kedvezményezett térség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében hátrányos helyzetű, illetve leghátrányosabb helyzetű térségként besorolt kistérség;

14. kedvezőtlen adottságú területek: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a MePAR rendszerben lehatárolt területek;

15.[2] kérelmező: az a - támogatási kérelmet benyújtó - természetes személy, jogi személy, aki, illetve amely az adott földterületet hasznosítja;

16. kötelezettség-vállalási időszak: a támogatásra jogosult kifizetési kérelmének benyújtásától számított 5 naptári év;

17. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. § (1) bekezdésében meghatározott és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott rendszer;

18. mezőgazdasági parcella: olyan összefüggő földterület, melyen egy növénycsoportot termeszt a földhasználó;

19. méhlegelőnek alkalmas fafaj: a 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott fafaj;

20. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának előírásai szerint a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt terület;

21. ökológiai gazdálkodásba bevont földterület: Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásba vett olyan földterület, amelyen a földhasználó az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet alapján ökológiai gazdálkodást folytat;

22. őshonos fafaj: a 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott fafaj;

23. támogatásra jogosult: az a kérelmező, aki támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkezik;

24. támogatott terület: e rendelet alapján a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy annak részben helyt adó jogerős támogatási határozatban megállapított terület;

25.[3] telepítés: a gyeptelepítés, valamint a fásítás első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés befejezéséig;

26. túllegeltetés: a gyep olyan legeltetési módból eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposása következtében a gyep foltokban megritkul, a talajfelszín fedetlenné válik;

27. védett őshonos mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt védett, őshonos állatfajták.

28.[4] mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosítása: olyan tevékenység, amely során a mezőgazdasági parcella esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület töréspontjain határjeleket, különösen határkarókat kell elhelyezni.

A támogatás jellege és mértéke

3. §

(1) E rendelet alapján az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdés a)-b) pontban felsorolt két támogatási forma közül a kérelmező egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyiket választhatja.

(2)[5] A 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti támogatási forma az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő,gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület esetén választható.

(3) A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:

a) a termőföldről szóló, 1994. évi LV. törvény 25/A. § szerinti földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre, melyről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik;

b)[6] a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az adott területre vonatkozó e rendelet szerinti, felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

ba) a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye),

bb) a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített méretarányos térképvázlaton feltüntetve,

bc) a telepítendő fafajok és azok mennyisége,

c)[7] Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatával.

(4) A kérelmező által a támogatási kérelemben megjelölt földterületre csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha:

a) a földterület az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minősített terület;

b) annak mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.

(5) Nem adható támogatás:

a) karácsonyfatelepre;

b) bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására;

c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;

d)[8]

e) 50% feletti állami tulajdonú területre;

f) az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

Általános kötelezettségek

5. §

(1) A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:

a)[9] csemeteültetés;

b) gyeptelepítés.

(2)[10] A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását követően, de a támogatási jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően az (1) bekezdés szerinti munkálatokat elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén az elkezdett munkálatok költségét a kérelmező fizeti.

(3) A támogatásra jogosultnak be kell tartania:

a) a gazdaság teljes területén a HMKA előírásait;

b) az intézkedésbe bevont területen a 7. §-ban szereplő földhasználati előírásokat.

(4) A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.

(5)[11] Ha a támogatott terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban van nyilvántartva, a támogatásra jogosult köteles a művelési ág legelőre történő megváltoztatását - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni, így a kifizetési kérelem benyújtását követően támogatás csak akkor folyósítható, ha az ingatlan-nyilvántartásban a művelési ág legelőre történő átvezetése megtörtént.

(6)[12] A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosításáról gondoskodni.

(7)[13] A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

(8)[14] A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosultnak be kell tartania az Evt.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.

Telepítési előírások

6. §

(1)[15] A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósítani.

(2) A támogatásra jogosult a fák telepítése esetén:

a) kizárólag a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt fafajokat telepítheti;

b) a 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal végezheti;

c) a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajtákat legfeljebb 50% elegyarányban telepítheti;

d)[16] a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal végezheti;

e)[17] a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm;

f) a területen hektáronként legfeljebb 150 db fát telepíthet, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként;

g) a telepítést úgy köteles elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető;

h) az ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1-4 éves egyedeinek száma elérje az e) pontban meghatározott hektáronkénti minimális darabszámot.

(3) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.

(4)[18] Az (1)-(3) bekezdésben foglalt előírásokat a támogatásra jogosultnak mezőgazdasági parcella szinten kell teljesítenie.

Földhasználati előírások

7. §

(1) A területen tilos:

a) a meglévő gyep feltörése;

b) a felszíni vizek elvezetése;

c) a gyepek túllegeltetése.

(2) A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani.

(3) Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.

(4)[19] A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.

(5)[20] A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni, kivéve, ha az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott idegenhonos, vagy intenzíven terjedő fafajnak minősül.

(6)[21]

A támogatási kérelem benyújtása

8. §

(1)[22] A támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) - az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon - kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) Az (1) bekezdésben említett formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk;

b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok;

c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok.

(3)[23] A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2014. május 1-jétől június 30-ig tart.

(4)[24] A kérelemhez mellékelni kell:

a) a fizikai blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni azon mezőgazdasági parcellákat, amelyek után a kérelmező a telepítési támogatást igényli, valamint a területen található idős, méretes fák elhelyezkedését,

b) a fásítási tervet készítő mérnök felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségét igazoló okiratának másolatát.

c)[25] Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatát.

(5)[26] Amennyiben a kérelmező a teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-án ökológiai gazdálkodást folytat, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást, melynek tartalmaznia kell:

a) a támogatási kérelemben szereplő mezőgazdasági parcellák ökológiai gazdálkodásra történő átállásának kezdő időpontját (év, hónap, nap),

b) azon területek nagyságát, amelyen a kérelmező ökológiai gazdálkodást folytat,

c) azt, hogy a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőzően került sor a szerződéskötésre.

A kérelem elbírálása

9. §

(1) A támogatási kérelmek bírálata a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapján elvégzett, mezőgazdasági parcellánkénti rangsorolás szerint történik.

(2)[27] A támogatási kérelmek országos rangsorolása után, a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

A támogatás folyósítása

10. §

(1)[28] A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az egységes kérelem részeként, az annak benyújtására meghatározott határidőben kell benyújtani. A kifizetési kérelem kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően nyújtható be.

(2)[29] A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes illetékes erdészeti hatósághoz.

(3)[30] A kifizetési kérelemben meg kell adni az érintett mezőgazdasági parcellák elhelyezkedését az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3 méter pontossággal megadó koordinátákat és azok mérési sorrendjét. A területek a megadott koordináták alapján a MePAR-ban fásított rét-legelőként rögzítésre kerülnek. A mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell küldeni az MVH megyei kirendeltségéhez.

(4)[31] Ha a telepítés a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdésben meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.

(5) A támogatás az adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben kerül kifizetésre.

(6)[32] Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására - a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével - az az ügyfél jogosult, aki a 8. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.

Ellenőrzés

11. §[33]

(1)[34]

(2) Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján nem igazolt a támogatásra jogosult jogszerű földhasználata, úgy az MVH felszólítja a támogatásra jogosultat a területre vonatkozó földhasználati jog meghatározott időn belüli földhasználati nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

Jogkövetkezmények

12. §

(1) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós terület méretéből adódó eltérések esetén a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. december 7-i, 1975/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(2)[35] A 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidőn belüli földhasználati nyilvántartásba vételéig a támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre kerül.

(3) Az e rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető, annak súlyosságának, mértékének és folytonosságának figyelembevételével kialakított jogkövetkezményi rendszert az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben alkalmazott kódok magyarázata a következő:

a) E-10%: Az adott mezőgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell.

b) E-30%: Az adott mezőgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell.

c) E-Kizár: Az adott mezőgazdasági parcellára támogatás nem fizethető. Az adott mezőgazdasági parcellára vonatkozó támogatási jogosultság megszűnik.

(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a (3) bekezdésben felsorolt meg nem felelés valamelyike a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, akkor az adott naptári évre ki kell zárni az e rendelet szerinti intézkedésből.

(5) A 2. számú melléklet alapján nyilatkozattal igazolt feltétel be nem tartása a támogatási összeg 30%-os csökkentését vonja maga után.

(6) Amennyiben egy adott mezőgazdasági parcella vonatkozásában több jogkövetkezmény is megállapításra kerül, úgy a magasabb százalékos arányú szankció jogkövetkezményeit kell érvényesíteni.

13. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet] 1. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:]

"e) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést:

ea) mezőgazdasági területek erdősítése,

eb) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,

ec) ültetvények korszerűsítése, telepítése,

ed) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,

ee) az erdészeti potenciál helyreállítása,

ef) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,

eg) erdő-környezetvédelem,

eh) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása."

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[36] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 2. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdésének d) pontját a 2. módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

(3)[37]

14/A. §[38]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 3. módosító rendelet) megállapított 1. számú mellékletét és 10. § (6) bekezdését a 3. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14/B. §[39]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 6. § (1) bekezdését, 10. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

16. §[40]

(1) E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító R.) megállapított rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az 1. módosító R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az 1. módosító R. 2. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdés b) pontját, 3. § (1) bekezdésével megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját, 5. §-sal megállapított 7. § (4) bekezdését, 6. § (2) bekezdésével megállapított 8. § (4) és (5) bekezdését, 8. § (1) bekezdésével megállapított 10. § (1) bekezdését, 8. § (2) bekezdésével megállapított 10. § (4) bekezdését, 12. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 2. és 3. számú mellékletét az 1. módosító R. hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez[41]

E rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető jogkövetkezmények

[42]
ABCDEF
1.HivatkozásKötelezettség/egyéb előírásSzabályszegés megnevezéseE-
10%
E-
30%
E-
Kizárás
2.5. § (1) bekezdéseA kérelmező a támogatási
kérelem benyújtását
megelőzően nem kezdheti meg
a telepítést.
A kérelmező határidő előtt
kezdte meg a támogatott
tevékenységhez kötődő
munkálatok valamelyikét.
X
3.5. § (4) bekezdéseA támogatásra jogosult
a megvalósult agrárerdészeti
rendszert köteles a kifizetési
kérelem benyújtásától számított
legalább öt évig fenntartani.
A támogatásra jogosult nem tett
eleget az 5 éves fenntartási
kötelezettségének.
X
4.5. § (5) bekezdéseAmennyiben a támogatott
terület szántó, szőlő,
gyümölcsös művelési ágba
tartozik, a támogatásra jogosult
köteles a kifizetési kérelem
benyújtása előtt azt legelő
művelési ágúvá átalakítani, és
a legelő művelési ággá történő
átalakítást a területileg illetékes
ingatlanügyi hatóságnál
bejelenteni.
A támogatásra jogosult nem tett
eleget a művelési ág változás
ingatlanügyi hatósághoz
történő bejelentési
kötelezettségének.
X
5.5. § (6) bekezdéseA támogatásra jogosult köteles
gondoskodni arról, hogy
a támogatásba bevont
mezőgazdasági parcellák
azonosítása a teljes támogatási
időszak alatt biztosított legyen.
A támogatásra jogosult
a mezőgazdasági parcellák
azonosíthatóságáról nem
gondoskodott, de ez nem
akadályozta az ellenőrzést, az
objektív mérés végrehajtható
volt.
X
A támogatásra jogosult
a mezőgazdasági parcellák
azonosíthatóságáról nem
gondoskodott, ez akadályozta
az ellenőrzést, az objektív mérés
nem volt végrehajtható.
X
6.5. § (7) bekezdéseA támogatásra jogosultnak
a telepítéshez és az azt követő
esetleges pótlásokhoz
felhasznált szaporítóanyagok
származását tanúsító igazolások
eredeti példányát
a kötelezettség-vállalási időszak
végéig meg kell őriznie.
A származási igazolások eredeti
példányai csak részben kerültek
megőrzésre.
X
A származási igazolások eredeti
példányai nem kerültek
megőrzésre.
X
7.6. § (1) bekezdéseA támogatásra jogosult köteles
a gyep, illetve a fák telepítését
legkésőbb a támogatási
határozat jogerőre emelkedését
követő második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósítani.
A telepítések határidőre nem
történtek meg.
X
8.6. § (2) bekezdés
a) pontja
Kizárólag a 3. és a 4. számú
mellékletében felsorolt fafajok
telepíthetők.
Tiltott fafaj, illetve fa is
telepítésre kerültek a területen,
de azok együttes elegyaránya
nem haladta meg az 5%-ot.
X
Az elegyarány 5%-ánál nagyobbX
mértékben nem engedélyezett
fafaj is telepítésre került
a területen.
9.6. § (2) bekezdés
b) pontja
A 3. számú mellékletben
felsorolt fafajok telepítését és az
azt követő esetleges pótlásokat
kizárólag igazolt származású
erdészeti szaporítóanyaggal
lehet csak elvégezni.
Nem megfelelő származású
szaporító anyag került
eltelepítésre.
X
10.6. § (2) bekezdés
c) pontja
A 4. számú mellékletben
felsorolt tájjellegű gyümölcsfa
fajták legfeljebb 50%
Az engedélyezett gyümölcsfa
fajták elegyaránya a teljes
faállomány 51-60%-a közé esik.
X
elegyarányban telepíthetők.Az engedélyezett gyümölcsfa
fajták elegyaránya meghaladja
a teljes faállomány 60%-át.
X
11.6. § (2) bekezdés
d) pontja
A 4. számú mellékletben
felsorolt tájjellegű gyümölcsfa
fajták telepítését és az azt
követő esetleges pótlásokat
kizárólag igazolt származású
szaporítóanyaggal lehet csak
elvégezni.
A telepítéshez felhasznált
tájjellegű gyümölcsfák
származása nem dokumentált.
X
12.6. § (2) bekezdés
e) pontja
A területen hektáronként
minimum 100 db fát köteles
A hektáronként telepített fák
száma kevesebb, mint 90 darab.
X
telepíteni, illetve fenntartani,A telepített fák átlagosX
melyek mérete a gyökfőtőlmagassága 60-79 cm közé esik.
a csúcsrügyig legalább 80 cm.A telepített fák átlagos
magassága 60 centiméternél
kisebb.
X
13.6. § (2) bekezdés
f) pontja
A területen hektáronként
legfeljebb 150 db fát lehet
telepíteni, ügyelve arra, hogy
a meglévő és az újonnan
A hektáronként meglévő fák
száma meghaladja az
engedélyezett felső határt, de
nem több mint 155 darab.
X
telepített fák száma együttesenA hektáronként meglévő fákX
se haladja meg a 150 db-otszáma több mint 155, de nem
hektáronként.több mint 165 darab.
A hektáronként meglévő fákX
száma több mint 165 darab.
14.6. § (2) bekezdés
g) pontja
A telepítést úgy kell elvégezni,
hogy a fák egymástól való
távolsága minimum 6 m legyen,
ugyanakkor a fák legfeljebb
A fák egymástól való távolsága
a fák maximum 10%-ánál, vagy
annál kisebb arányban nem
megfelelő.
X
20%-a kisebb tőtávolsággal,A fák egymástól való távolságaX
facsoportban vagya fák több mint 10%-ánál nem
facsoportokban is elhelyezhető.megfelelő.
A facsoport, facsoportok a fákX
21-30%-át tartalmazzák.
A facsoport, facsoportok a fákX
több mint 30%-át tartalmazzák.
15.6. § (2) bekezdés
h) pontja
A támogatásra jogosult a fák
telepítését követő ötödik év
végére köteles biztosítani, hogy
a telepített fák 1-4 éves
egyedeinek száma elérje a 6. §
(2) e) pontjában meghatározott
minimális 100 db-ot
hektáronként.
A telepítés 1-4 éves egyedeinek
száma 70-90 db közé esik.
X
A telepítés 1-4 éves egyedeinek
száma 70 db alatt van.
X
16.6. § (3) bekezdéseA támogatásra jogosult köteles
a gyeptelepítéshez legalább
négy fajból álló fű
magkeverékét használni,
amelyben a négy fajból legalább
egynek pillangós növénynek kell
lennie.
A gyeptelepítéshez használt
fajok száma kevesebb volt
négynél.
X
A gyeptelepítéshez használt
magkeverék nem tartalmazott
pillangós növényt.
X
17.7. § (1) bekezdés
a) pontja
A területen tilos a meglévő gyep
feltörése.
Meglévő gyep feltörése történt
a terület egy részén, vagy
egészén.
X
18.7. § (1) bekezdés
b) pontja
A területen tilos a felszíni vizek
elvezetése.
A területen a felszíni vizek
elvezetése történt.
X
19.7. § (1) bekezdés
c) pontja
A területen tilos a gyepek túl-
legeltetése.
A gyepterületeket túllegeltették.X
20.7. § (2) bekezdéseA területet legeltetéssel,
kaszálással, vagy mindkét
módon kell hasznosítani.
A gyepterületet egyáltalán nem,
vagy nem a megengedett
módon hasznosítják.
X
21.7. § (3) bekezdéseGyeptelepítés esetében
legeltetni csak a második évtől
kezdődően lehet.
Az újonnan telepített gyepen
már a telepítés évében is történt
legeltetés.
X
22.7. § (4) bekezdéseA legeltethető állatfajok
a következők: szarvasmarhafélék
(szarvasmarha, bölény, bivaly),
juh, ló, szamár és öszvér.
Az ellenőrzés időpontjában
a területen nem engedélyezett
állatfaj egyede legelt.
X
23.7. § (5) bekezdéseA területen található összes
idős, méretes fát meg kell
hagyni.
Az ellenőrzés időpontjában
a területen friss vágáslapú tuskó
található, melynek a talajfelszín
felett mért törzsátmérője eléri
a 30 cm-t.
X
24.10. § (2) bekezdéseA telepítésnél felhasznált
erdészeti fafajok és a tájjellegű
gyümölcsfa fajták származását
tanúsító igazolások másolati
példányait a kifizetési kérelem
benyújtásával egyidejűleg meg
kell küldeni az érintett
földterület elhelyezkedése
szerint illetékes erdészeti
hatósághoz.
A származást tanúsító
igazolások nem, vagy nem teljes
körűen kerültek megküldésre az
erdészeti hatóság részére.
X

2. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez[43]

1. A támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont
megnevezése
Értékelés módja
(ellenőrzés módja)
Pontszám
Horizontális szempontok
Elmaradott és
munkanélküliséggel sújtott
terület
Társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott település
közigazgatási határában
tervezett telepítés
240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet 1. § alapján
5
Az országos átlagot legalább
1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségű település
közigazgatási határában
tervezett telepítés
240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet 1. § alapján
5
A kérelmező fiatal mezőgazdasági termelőMVH/FVM nyilvántartás5
FoglalkoztatásA támogatásra jogosult vagy
alkalmazottja nő
A kérelmező nyilatkozata
alapján
4
Csökkent munkaképességű
foglalkoztatása
A kérelmező nyilatkozata
alapján
4
A telepítés mezőgazdasági
parcellánként
Kedvezményezett térségben
valósul meg
311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete
alapján hátrányos helyzetű
kistérség
5
311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete
alapján leghátrányosabb
helyzetű kistérség
7
Összesen:30
Szakmai szempontok
A telepítés mezőgazdasági
parcellánként
Natura 2000 vagy védett
természeti területen valósul
meg
Natura 2000 esetében: Fizikai
blokktérkép
Védett természeti terület
esetében: helyrajzi szám
6
Kedvezőtlen adottságú
területen valósul meg (MePAR
lehatárolás szerint)
24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
alapján,
6
A gazdálkodó teljes mezőgazdasági földterületének legalább
50%-a ökológiai gazdálkodásba bevont földterület
79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
12. § (3) bekezdése alapján
6
A telepítendő, 3. sz.
mellékletben szereplő fák
több, mint 70%-a a 2. melléklet
3. pontja szerint őshonosnak
minősül
A kérelmező nyilatkozata
alapján
10
50-70%o-a a 2. melléklet
3. pontja szerint őshonosnak
minősül
5
több, mint 25, de kevesebb,
mint 50%-a a 2. melléklet
3. pontja szerint őshonosnak
minősül
3
Védett őshonos
mezőgazdasági állatfajták
legeltetése
A kérelmező ENAR alapján
a támogatási kérelem
benyújtására rendelkezésre álló
időszak utolsó napját megelőző
egy évben folyamatosan tartója
legalább 1 AE értékű
legeltethető őshonos állatnak
ENAR-ba bejelentett állatok
alapján
10
Értékelési szempontÉrtékelés módjaPontszám
megnevezése(ellenőrzés módja)
Legeltethető állatállományA kérelmező ENAR alapján
a támogatási kérelem
benyújtására rendelkezésre álló
időszak utolsó napját követő
egy évben folyamatosan olyan
nagyságú állatállománnyal
rendelkezik, amely lehetővé
teszi a legalább 0,2 ÁE/ha/év
mértékű legeltetést
A kérelmező nyilatkozata
alapján
10
A terület egyéb hasznosításaMéhlegelőnek alkalmas fák
telepítése (a fák minimum
20%-a)
A kérelmező nyilatkozata
alapján
ó
Tájjellegű gyümölcsfa fajtákA kérelmező nyilatkozataó
telepítése (a fák minimumalapján
20%-a)
Szántó átalakítása fás legelővéA kérelmező szántóterületet
kíván átalakítani fás legelővé
A tulajdoni lapon feltüntetett
földhasználat alapján
a TAKARNET rendszerből
10
Összesen:7G
Mindösszesen:100 pont

2. E rendelet alkalmazásában a méhlegelőnek alkalmas fafajok listája

ezüst hárs(Tilia tomentosa)
ezüst juhar(Acer saccharinum)
fehér fűz(Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár(Populus alba és P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar(Acer tataricum)
feketenyár(Populus nigra)
hamvas éger(Alnus incana)
hegyi juhar(Acer pseudoplatanus)
kecskefűz(Salixcaprea)
kislevelű hárs(Tilia cordata)
kocsányos tölgy(Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek(Quercus petraea agg.)
korai juhar(Acer platanoides)
magas kőris(Fraxinus excelsior)
magyar kőris(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy(Quercus farnetto)
mezei juhar(Acer campestre)
mézgás éger(Alnus glutinosa)
molyhos tölgy(Quercus pubescens)
nagylevelű hársak(Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár(Populus tremula)
törékeny fűz(Salixfragilis)
vadalma(Malus sylvestris)
vadkörte(Pyrus pyraster)
virágos kőris(Fraxinus ornus)
E rendelet alkalmazásában az őshonos fafajok listája
barkócaberkenye(Sorbus torminalis)
budai berkenye(Sorbus semiincisa)
csertölgy(Quercus cerris)
ezüst hárs(Tilia tomentosa)
fehér fűz(Salixalba)
fehérnyár és szürkenyár(Populus alba és P. canescens)
feketenyár(Populus nigra)
gyertyán(Carpinus betulus)
hegyi juhar(Acer pseudoplatanus)
hegyi szil(Ulmus glabra)
kislevelű hárs(Tilia cordata)
kocsányos tölgy(Quercus robur)
kocsánytalan tölgy(Quercus petraea)
korai juhar(Acer platanoides)
közönséges boróka(Juniperus communis)
közönséges bükk(Fagus sylvatica)
közönséges nyír(Betula pendula)
lisztes berkenyék(Sorbus aria agg.)
madárberkenye(Sorbus aucuparia)
madárcseresznye(Cerasus avium)
magas kőris(Fraxinus excelsior)
magyar kőris(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
mezei juhar(Acer campestre)
mezei szil(Ulmus minor)
mézgás éger(Alnus glutinosa)
molyhos tölgy(Quercus pubescens)
nagylevelű hársak(Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár(Populus tremula)
tiszafa(Taxus baccata)
vadalma(Malus sylvestris)
vadkörte(Pyrus pyraster)
vénic szil(Ulmus laevis)
virágos kőris(Fraxinus ornus)"

3. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez[44]

E rendelet alkalmazásában a telepíthető fafajok listája

1. Lombos fafajok
barkócaberkenye(Sorbus torminalis)
budai berkenye(Sorbus semiincisa)
csertölgy(Quercus cerris)
déli berkenye(Sorbus graeca)
ezüst hárs(Tilia tomentosa)
fehér fűz(Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár(Populus alba es P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar(Acertataricum)
feketenyár(Populus nigra)
gyertyán(Carpinus betulus)
hamvas éger(Alnus incana)
házi berkenye(Sorbus domestica)
hegyi juhar(Acer pseudoplatanus)
hegyi szil(Ulmus glabra)
kecskefűz(Salixcaprea)
keleti gyertyán(Carpinus orientalis)
kislevelű hárs(Tilia cordata)
kocsányos tölgy(Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek(Quercus petraea agg.)
korai juhar(Acer platanoides)
közönséges bükk(Fagus sylvatica)
közönséges nyír(Betula pendula)
lisztes berkenyék(Sorbus aria agg.)
madárberkenye(Sorbus aucuparia)
madárcseresznye(Cerasus avium)
magas kőris(Fraxinus excelsior)
magyar kőris(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy(Quercus farnetto)
mezei juhar(Acer campestre)
mezei szil(Ulmus minor)
mézgás éger(Alnus glutinosa)
molyhos tölgy(Quercus pubescens)
nagylevelű hársak(Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár(Populus tremula)
szőrös nyír(Betula pubescens)
tiszaháti nyár(Populus nigra Thevestina )
törékeny fűz(Salixfragilis)
vadalma(Malus sylvestris)
vadkörte(Pyrus pyraster)
vénic szil(Ulmus laevis)
virágos kőris(Fraxinus ornus)
2. Tűlevelű fafajok (fenyők)
közönséges boróka(Juniperus communis)
erdei fenyő és fajtái(Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.)
tiszafa(Taxus baccata)"

4. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

E rendelet alkalmazásában az 50% elegy arányt meg nem haladó mértékben telepíthető tájjellegű gyümölcsfa fajták listája

Alma (Malus domestica): Ananász renet, Batul alma, Budai Domokos, Csillagos piros renet, Dallos alma, Daru sóvári, Egri piros, Hercegnő alma, Hosszúfalusi, Húsvéti rozmaring, Jászvadóka, Kanadai renet, Kálvil alma, Kecskeméti vajalma, Kenézi piros, Londoni pepin, Muskotály renet, Nemes sóvári, Nemes szercsika, Nyári csíkos fűszeres, Nyári fontos, Orbai alma, Parker pepin, Pónyik alma, Sándor cár, Sárga szépvirágú, Sikulai alma, Simonffy piros, Szabadkai szercsika alma, Széchenyi renet, Szemes alma, Téli arany parmen, Téli piros pogácsa, Tombácz alma, Tordai piros, Török Bálint alma, Zeliz alma; Cseresznye (Prunus avium): Badacsonyi óriás, Gyöngyösi szívcseresznye, Márki korai, Pomázi hosszúszárú, Solymári politúr, Szomolyai rövidszárú; Dió: (Juglans regia): Alsószentiváni, Milotai, Tiszacsécsi; Fehér eperfa (Morus alba); Fekete eperfa (Morus nigra); Kajszibarack (Prunus armeniaca): Rózsabarack, Borsi-féle kései rózsa; Kécskei rózsa; Korai piros; Magyar kajszi, Rakovszky kajszi; Körte (Pyrus pyraster): Arabitka, Árpával érő, Búzával érő, Diel vajkörte, Erdei vajkörte, Hardy vajkörte, Kieffer körte, Nagy szegfűkörte, Nemes kraszán, Nyári Kálmán körte, Papkörte, Serres Olivér, Zöld Magdolna; Mandula (Amygdalis communis) Meggy (Prunus cerasus): Cigánymeggy; Szelíd gesztenye: (Castanea sativa): Iharosberényi, Kőszegszerdahelyi, Nagymarosi; Szilva (Prunus domestica): Besztercei szilva, Bódi szilva, Gömöri nyakas, Mirabolán szilva, Nemtudom szilva (Penyigei szilva), Nyári aszaló, Späth Anna, Vörös szilva;

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[2] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 68. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[3] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[4] Beiktatta a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[5] Megállapította a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[7] Beiktatta a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 8. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[9] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[10] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[11] Megállapította a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[12] Megállapította a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[13] Módosította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[14] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[15] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[16] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[17] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[18] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[19] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[20] Megállapította a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.17.

[22] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 104. § - a. Hatályos 2013.08.01.

[23] Megállapította a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2013.12.17.

[24] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[25] Beiktatta a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[26] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[27] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[28] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[29] Módosította a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[30] Módosította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[31] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[32] Beiktatta a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[33] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[34] Hatályon kívül helyezte a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 8. § - a. Hatálytalan 2011.05.13.

[35] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[36] Megállapította a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 9. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.26.

[38] Beiktatta a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[39] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 20. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[40] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[41] Megállapította a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[42] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[43] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[44] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

Tartalomjegyzék