Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az erdő-környezetvédelmi célprogramokon keresztül

a) a spontán és agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolításával az őshonos fafajok jelenlegi elterjedési területének megőrzése, bővítése,

b) a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágással kezelt erdőkben a szálalás feltételeinek megteremtése, azt követően a szálalás termőhelyi adottságokhoz igazodó szakmai elvárások alapján történő kialakítása, valamint a természetes állapothoz legközelebb álló szerkezetű és faji sokféleségű erdőtársulás fenntartása,

c) az adott termőhelynek nem megfelelő erdőtársulások (sarj eredet, hiányos állományszerkezet, idegenhonos fafajok) a természetes állapothoz közel álló erdőtársulássá történő átalakítása, valamint a termőhelynek megfelelő őshonos erdőállományok további fejlődését, természetes felújulását biztosító kézimunka igényes ápolása,

d) az élőhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szaporítóanyagokat felhasználó erdőfelújítási módszerekre történő áttérés ösztönzése, a tarvágás visszaszorítása,

e) a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra alapozott erdővédelem, illetve a tájvédelem elősegítése,

f) az erdő és a szomszédos mezőgazdasági területek talajának szél és vízerózió elleni védelmének biztosítása, az erdőgazdálkodók ösztönzése a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerekre (készletgondozás, szálalás) történő áttérésre,

g) a közjóléti rendeltetésű erdőkben a fokozott emberi igénybevétel mellett a jó és balesetveszélytől mentes környezeti állapot fenntartása,

h) az erdei tisztások fenntartásának, az arra alkalmas területek (vadföld, erdei rakodók) átalakításának, valamint további tisztások kialakításának elősegítése,

i) a hagyományos, természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazásának ösztönzése.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),

2. állománykiegészítés: hiányos szerkezetű vagy elegyetlen befejezett erdőállományok kiegészítése,

3. ártér: az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) ártérként nyilvántartott terület,

4. átalakítás: egyszintű, egyenletes állományszerkezetű erdő átalakítása vegyes méret- és korszerkezetű, térben tagolt állományszerkezetű erdővé,

5. átalakító üzemmód: olyan erdőkezelési mód, amely az állomány kora és homogén térszerkezete alapján szálaló üzemmódba még nem sorolható, de az alkalmazása során a fő szakmai cél a vágásos üzemmódról a szálaló üzemmódra való áttérés, ezért minden erdőművelési tevékenységnek és fakitermelési módnak az átalakítást, a folyamatos erdőborításra való átállást kell szolgálnia,

6. elegyarány: az Adattárban szintenként, illetve állományrészenként elkülönített fafajsorokban feltüntetett elegyarányokból számított, az adott fafajnak az erdőrészlet teljes területére vetített abszolút elegyaránya,

7. erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) 6. §-a szerint ekként meghatározott terület,

8. erdőgazdálkodási tevékenység: az erdőtörvény 5. § 9. pontja szerint ekként meghatározott tevékenység,

9. fa- vagy cserjefaj egyévesnél idősebb egyede: egy vegetációs időszaknál többet megélt, vagy legalább egy oldalhajtással rendelkező magról kelt vagy sarjról eredt egyed,

10. fokozatos felújítóvágás végvágással: az anyaállomány fokozatos, több alkalommal végrehajtott kitermelése legalább 10 évre elnyújtva a természetes felújulás biztosítása mellett,

11. főfafaj: az Adattárban az elegyedés módja szerint főfafajként nyilvántartott fafaj,

12. kézi ápolás: olyan tevékenység, amelyet a természetes újulat vagy a mesterségesen ültetett csemeték megmaradása, fejlődése érdekében kézi szerszámmal vagy gépi hajtású kézi eszközzel végeznek,

13. közjóléti berendezés: a 7. mellékletben meghatározott, többnyire természetes anyagból készült, a környezethez illeszkedő eszköz, amely a pihenés, a közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgálja,

14. közjóléti létesítmény: erdőben vagy erdős környezetben közjóléti berendezések elhelyezésével kialakított, korlátozás nélkül, térítésmentesen használható helyszín, amely a látogatók rekreációját, szabadidejük eltöltését, ismereteik gyarapítását szolgálja,

15. közvetlenül határos erdőrészletek: olyan erdőrészletek, amelyek erdőrészlethatára közös, vagy azokat legfeljebb az Adattár térképi adatállományában nyilvántartott vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék választja el,

16.[1] lék: olyan felújítási kötelezettséggel nem rendelkező terület, ahol a fák kivágása után a záródáshiányt mindaddig folyamatosan fenntartják, amíg az újulat a külön jogszabályban meghatározottak szerint az erdősítés befejezésére meghatározott feltételeknek meg nem felel,

17.[2] lék területe: olyan a léket határoló koronapalástok vetülete által körbezárt terület, amely az erdőrészlet határán belül helyezkedik el,

18. mikroélőhely: olyan álló vagy fekvő holt fákat, facsoportokat tartalmazó élőhelyek, amelyek környezetüktől eltérő adottságaik miatt a többnyire homogén erdőállományokból rendszerint hiányzó, a holt fához kötődő élőlényeknek, élőlénycsoportoknak adnak otthont, így az élőhely mozaikosságát gazdagítva biztosítják a biológiai sokféleség fenntartását, növelését,

19. pótlás: erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitelét követően az erdő területén kialakuló tőszámhiány származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyaggal történő megszüntetése a 8. mellékletben található állapot elérése érdekében,

20. rőzsefonat: egymástól minimum 50 cm-re, maximum 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű keményfa karók közé, minimum 150 cm hosszúságú, vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm,

21. szálalás: folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott - vegyes korú és szerkezetű erdő kialakítását, természetes felújulását és folyamatos fenntartását célzó - fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson alapul, továbbá a faegyedek kitermelését nem az állomány vágásérettségi kora, hanem az egyes faegyedek potenciális kora, illetve egészségi állapota határozza meg, és e tevékenység során felújítási kötelezettség nem keletkezik,

22. szálaló erdőgazdálkodás: olyan erdőgazdálkodási mód, melynek alkalmazásával az állandó erdőborítást fenntartva biztosítható az erdőklíma megőrzése, a talaj és az erdei élőhely védelme, az erdő folyamatos megújulása és az állandó fahozam,

23. szálaló üzemmód: olyan üzemmód, amelyben a szálaló erdőgazdálkodás feltételeinek kialakítása és fenntartása érdekében csak szálalás fakitermelési mód alkalmazható, felújítási kötelezettséget keletkeztető véghasználati fakitermelés nem történik, a faállomány fakészlete a szálalási tervben foglaltaknak megfelelően alakul, valamint a faállomány összetétele, kor- és térbeli szerkezete változatos, és ezzel a folyamatos erdőborítást szolgálja,

24. tarvágás: a faállománynak olyan egybefüggő területen, egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata, melyet az erdőterv határozat tarvágásnak ismer el,

25. tájhonos fafaj: az 1. melléklet szerint az adott erdészeti tájban őshonos fafaj,

26. támogatási időszak: az első kifizetési kérelem benyújtásától az egyes célprogramok időtartama által meghatározott év végéig terjedő időszak,

27.[3] támogatott terület: a jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes vagy rész területe, amelyen a támogatott tevékenység megvalósul;

28.[4] területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,

29. visszatérési idő: egymást követő, léknyitást vagy a lék területének a bővítését eredményező erdőgazdálkodási tevékenység között eltelt idő,

30. vízmosás: terepfelszíni vízmozgás, lefolyás hatására kialakult, 3 m-nél mélyebb meder,

31. záródás: olyan területviszonyszám, amely megmutatja, hogy az erdőrészlet felső lombkoronaszintjében található fák koronavetülete hány százalékban borítja a részlet teljes területét.

Erdő-környezetvédelmi célprogramok

3. § E rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás:

a) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram,

b) szálaló erdőgazdálkodás célprogram,

c) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,

d) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram,

e) speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:

ea) mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,

eb) a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,

ec) erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,

f) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram,

g) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,

h) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,

i) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

A támogatás jellege és tárgya

4. § (1) E rendelet alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 47. cikkében foglaltak szerint.

(2) A támogatás az Adattárban nyilvántartásba vett erdőterületen, illetve a 3. § h) pontja szerinti célprogram esetében az erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló területen vehető igénybe az e rendeletben meghatározott részletes szakmai feltételek teljesítése esetén.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha

a)[5] a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján - a támogatási kérelem benyújtásakor - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,

b) erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre vagy az adott célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll,

c)[6] rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőterv határozattal, vagy a 3. § a)-h) pont szerinti célprogram esetében, az erdőterv határozatot az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól,

d) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

(2) Nem támogatható azon erdőrészlet, amely a Magyar Állam többségi tulajdonában van.

(3) Támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában nem jogosult az ügyfél, ha az adott területen az adott művelet elvégzésére - hivatalból indított eljárás során, az erdészeti hatóság által kiadott - jogerős határozat kötelezi.

(4) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.

(5)[7] A célprogramok során - a szálaló erdőgazdálkodás és a közjóléti célú erdők fenntartása célprogramok kivételével - csak az 1. melléklet szerinti, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett faállománytípusok kialakítása és fenntartása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység támogatható.

Általános előírások

6. § (1) Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles

a) az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni,

b)[8] a termelési apadék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról,

c) a támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani,

d) a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni,

e) a támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni,

f) a támogatási célprogramokhoz tartozó előírásoknak való megfelelést a támogatott területenként évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül

fa) az erdőgazdálkodó adatai,

fb) az erdőrészlet adatai,

fc) a szakirányító adatai,

fd) a célprogramonként elvégzett műveletek időrendi bontásban történő szerepeltetése,

fe) az engedélyköteles műveletek esetén a bejelentési és azonosítási adatok,

ff) a vegyszerhasználat esetén a kijuttatott anyag, termék, hatóanyag megnevezése, valamint azok mennyiségi adatai,

fg) a felhasznált szaporítóanyag adatai,

fh) a kötelezően megadandó célprogram-specifikus adatok, valamint

fi) megjegyzések

feltüntetésével, az Irányító Hatóság által meghatározott formátumon rögzíteni, és a munkanapló aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani,

g) a támogatott teljes területen az egyes célprogramokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályai szerinti előírásokat a támogatási időszak teljes időtartama alatt betartani,

h)[9] a vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdészeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével.

(2) A célprogramok végrehajtása során vegyszer használata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett:

a) a fásszárú fajok közül a fehér akác (Robinia pseudo-acacia), a bálványfa (Ailanthus altissima) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása érdekében kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő permetezéssel, ártéren - a gyalogakác (Amorpha fruticosa) kivételével - kizárólag fainjektálással,

b) lágyszárú fajok közül csak a siskanád tippan (Calamagrostis epigeios) tömeges megjelenésénél,

c) gyapjaslepke (Lymantria dispar) közepes vagy erős fertőzése esetén (petecsomók száma több mint 500 db/0,1 ha) csak Bacillus thuringiensis hatóanyagú, illetve kitinszintézis gátló szerekkel, a felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő állományokban, a lakosság védelme érdekében lakó- és üdülőövezetek melletti parkerdőkben,

d) csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet alkalmazni az engedélyokiratukban foglalt módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában.

(3) A célprogramok közötti váltásra a támogatási időszak (kötelezettségvállalás időtartama) alatt nincs lehetőség.

(4) Az ügyfélnek a teljes támogatási időszak alatt gazdasága teljes területén be kell tartania

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban meghatározott gazdálkodási követelményeket, valamint

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírásokat.

Támogatási kérelem benyújtása

7. §[10]

Támogatási kérelem elbírálása

8. §[11] A támogatási kérelmek bírálata az Adattárnak a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának állapota alapján, erdőrészlet szinten, a 3. melléklet pontrendszere szerint, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján elvégzett, a támogatási kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik. A rangsorolás után a támogatási kérelemről a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) dönt.

A támogatás folyósítása

9. § (1) A támogatás folyósítása az évente egyszer benyújtható kifizetési kérelem alapján történik.

(2)[12] A kifizetési kérelmet elektronikus úton, az egységes kérelem részeként lehet benyújtani.

(3) Az 5. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak a kifizetési kérelmek esetében is ellenőrzésre kerülnek.

(4)[13] A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak a kifizetési kérelem az adott évi kérelembenyújtási időszak - jogvesztő hatállyal bíró - utolsó napja szerinti állapot alapján történik.

(5)[14] A 3. § c) pontja szerinti célprogram esetében a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett rész-erdőrészlet területméretét igazolni kell. Igazolásként kizárólag a kérelmezett rész-erdőrészlet külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáit bizonyító mérési jegyzőkönyv másolati példánya fogadható el. A másolati példányt a kifizetési kérelemmel egyidejűleg az erdőrészlet fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz postai vagy elektronikus úton kell megküldeni.

(6) Az ügyfél a célprogramban vállalt tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg.

(7) Az ügyfél a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelmének benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig jogosult.

(8) Ha az ügyfél a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal

a) nem nyújt be kifizetési kérelmet - a (7) bekezdésben meghatározott eset kivételével - az adott támogatott területre, vagy

b) kifizetési kérelme a támogatott területre vonatkozóan elutasításra kerül,

a támogatott terület az intézkedésből a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül, és a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(9)[15] Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési kérelemre hozott határozattal érintett erdőrészlet vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületek esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesül, akkor

a) a 3. § d) pontja szerinti célprogram esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 42 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken;

b) a 3. § e) pont ea) és eb) alpontja szerinti célprogramok esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 37 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken.

(10)[16] Kifizetési kérelem benyújtására csak az az ügyfél jogosult, aki teljesítette az 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételt.

Ellenőrzés

10. § (1) Az ellenőrzés a támogatási, illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) adminisztratív ellenőrzést,

b) keresztellenőrzést,

c) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(2)[17] A jogosultsági feltételek, valamint az erdő-környezetvédelmi előírások teljesítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint a Kincstár évente ellenőrzi. A Kincstár az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.

Az elháríthatatlan külső okokra vonatkozó szabályok

11. § (1)[18] Az elháríthatatlan külső okra (a továbbiakban: vis maior) vonatkozó bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltak szerint kell megtenni.

(2) Vis maior fennállása esetén az ügyfél (1) bekezdésben foglalt bejelentése alapján - az erdészeti hatóság véleményét figyelembe véve - a Kincstár dönt arról, hogy a vis maior a kötelezettségeknek[19]

a) az adott évre vonatkozó, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére vonatkozó

teljesítését teszi lehetetlenné.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ügyfél részére a vis maiorral érintett erdőrészletre vagy annak támogatott részére az adott évben járó támogatási összeg kifizetésre kerül.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vis maior valamely célprogramba bevitt erdőrészlet vagy annak egy részét érintően áll fenn, az adott erdőrészlet vagy annak része a támogatási időszak fennmaradó részére kivonásra kerül a támogatott területek közül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az ügyfél aláírt nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maiorral érintett területekre.

(6) Ha a vis maiorral érintett terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület támogatási jogosultsága megszűnik az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

(7) Ha az adott erdőterület vonatkozásában legalább három alkalommal vis maior következtében vis maior bejelentést jóváhagyó döntés születik, akkor az adott célprogramból az érintett terület a támogatási időszak végéig kizárásra kerül az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

12. § (1)[20] A támogatási időszak alatt az ügyfél az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti a Kincstárnál a célprogramba bevitt terület kötelezettségeinek átadását.

(2) Az ügyfél a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a célprogram teljes területe vonatkozásában meg kell felelnie az általános és a célprogramra vonatkozó részletes jogosultsági feltételeknek.

(4) A kötelezettségátadás során célprogram váltására nincs lehetőség.

(5) Kötelezettségátadásra - a vis maior kivételével - a támogatási időszak első évében nincs lehetőség.

(6) Egy adott erdőgazdálkodó a kötelezettségét a támogatási időszakban (a kötelezettségvállalás időtartama alatt) - a vis maior kivételével - legfeljebb kétszer ruházhatja át. A kötelezettség átvevője az átvételt követően, a támogatási időszak alatt, az átadásban érintett erdőrészletet újból nem ruházhatja át.

(7)[21] Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, valamint az alkalmazott jogkövetkezmények, amely a Kincstár és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre szállnak át.

(8) A kötelezettségátadás az adott évi kifizetési kérelem vonatkozásában csak akkor vehető figyelembe, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem az adott évi kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot megelőző év utolsó napjáig benyújtásra került.

(9) Az átruházónak a kötelezettség átvállalásához szükséges dokumentumok másolati példányát, így többek között a munkanaplót, a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítványt az átvevő részére biztosítania kell.

(10)[22] A kötelezettség átvállalója nem lehet olyan erdőgazdálkodó, aki az intézkedésben támogatott, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan véglegessé vált határozattal kizárásra került az átvállalni kívánt vagy más, e rendelet alapján igénybe vehető célprogramból.

(11) Ha a kötelezettséget átvállaló és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján az átvállalni kívánt, vagy egyéb, e rendelet alapján igénybe vehető célprogramból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően lehet dönteni.

(12)[23] Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig nem válik véglegessé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelem benyújtása előtti területadatoknak megfelelően kell kitölteni.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai

13. § (1) A támogatási időszak alatt az ügyfél az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti a Kincstárnál[24]

a) a teljes kérelem visszavonást,

b) a teljes célprogram visszavonást, valamint

c) egy adott célprogramba bevitt terület részleges visszavonását.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a visszavont terület - a vis maior kivételével - csak támogatott egész erdőrészlet lehet.

(3) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett területre vonatkozóan az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti visszavonás a következő kifizetési kérelem, valamint az ellenőrzés vonatkozásában csak akkor vehető figyelembe, ha az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a következő kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot megelőző év utolsó napjáig benyújtották.

(5) Ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján (ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján) vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.

(6) Ha a támogatott terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül.

Jogkövetkezmények

14. § (1) Ha a támogatási időszakban a támogatási jogosultság az 5. § (1) bekezdés b), c) pontjában vagy az 5. § (2), (3) bekezdésében foglaltaknak való meg nem felelés miatt szűnik meg, a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(2) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek való meg nem felelés esetén a tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezményeket a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a támogatott területen több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a súlyosabb szankciót kell alkalmazni.

(5) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a célprogramra és az azon belüli támogatott területre is kötelezettségszegés kerül megállapításra, akkor mindkét szankciót alkalmazni kell.

(6) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 24. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

II. Fejezet

AZ EGYES CÉLPROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Cím

AGRESSZÍVEN TERJEDŐ, IDEGENHONOS FA- ÉS CSERJEFAJOK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

15. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) minimum 30%-ban tájhonos fafajokból áll,

b)[25] felső koronaszintjében maximum 20% elegyarányban lehet jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,

c) minimum 5% elegyarányban agresszíven terjedő, idegenhonos fafajokat tartalmaz,

d) nem határos közvetlenül olyan erdőrészletekkel, ahol a felső szint vagy - erdőtelepítés esetén - a felújítási szint fafajainak elegyarányát 50%-nál nagyobb mértékben agresszívan terjedő, idegenhonos fafaj alkotja, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal végzett erdőtelepítés vagy fásszárú energiaültetvény van,

e) területén a főfafaj vágásérettségi mutatója 10 évnél nagyobb,

f) nem minősül folyamatban lévő erdőfelújításnak, és

g) záródása ártéren kívüli területen több mint 60%, ártéren fekvő területen több mint 80%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatási időszak alatt az erdőrészletben egy évesnél idősebb, agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem maradhat,

b)[26] a fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá, ártéren fekvő területen 70% alá.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[27] A támogatás éves mértéke hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg.

2. Cím

SZÁLALÓ ERDŐGAZDÁLKODÁS CÉLPROGRAM

16. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az erdőrészlet az Adattárban átalakító vagy szálaló üzemmódban szerepel,

b) átalakító üzemmódban az erdőrészletre tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, növedékfokozó gyérítés, készletgondozó használat vagy szálalóvágás előírás szerepel.

c)[28] az erdőrészlet faállománya a 2. mellékletben felsoroltak, valamint az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet szerint 21., 24., 30.-31.,38.-39., 43., 55., kódszámú faállomány típusokba tartozik.

(2) A legkisebb támogatható terület 2 ha, támogatás csak teljes erdőrészletre adható.

(3) A célprogram előírásai:

a)[29] az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot - annak során egész hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését - az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b)[30] az átalakító üzemmódban a nevelővágások, így a tisztítás és a törzskiválasztó gyérítés során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,

c)[31] az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,

d) az átalakító üzemmódú erdőrészletben a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon nevelővágást végezni,

e) a szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az 5. melléklet szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak aláírt másolati példányát legkésőbb az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatóság területileg illetékes szervéhez eljuttatni,

f) a szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év,

g) szálaló üzemmódban a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,

h) a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni; helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor rögzíteni kell,

i)[32] a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter,

j) fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a jelölés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell,

k)[33] a támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben - az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében is - a lék területén az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti tájhonos fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot.

l)[34]

m) a lékben található újulati szintben a támogatási időszak alatt 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

n) a lékben található újulat szabad fejlődését kézi ápolással a 6. melléklet szerint folyamatosan biztosítani kell,

o)[35]

p) a 4. melléklet szerinti tartalommal, az aktuális természetbeni állapot alapján az erdészeti hatóság által véleményezett törzslapokat az első és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell készíteni.

q)[36] az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani úgy, hogy a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet;

r)[37] ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

(4) A célprogram időtartama 10 év.

(5)[38] A támogatás éves mértéke hektáronként 230 eurónak megfelelő forintösszeg.

(6)[39] Ha a kérelmező az adott erdőrészlet vonatkozásában a 3. § e) pontjának ea) alpontja szerinti célprogramra is rendelkezik jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozattal, összesen 10 m3/ha mennyiségű holtfa jelenlétét kell biztosítania.

3. Cím

ERDŐÁLLOMÁNYOK KÉZIMUNKA-IGÉNYES ÁPOLÁSA CÉLPROGRAM

17. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az adott erdőrészletben az ügyfél

a)[40] részére a tanácsi rendelet 49. cikke szerinti nem termelő beruházások szerkezetátalakítás alintézkedésébe tartozó erdőállomány alatti erdősítés, állománykiegészítés vagy tarvágás után történő szerkezetátalakítás célú támogatás esetében megtörtént a kifizetési határozat kiadása, vagy

b) a természetes mageredetű erdőfelújítás végvágását elvégezte, vagy

c) hazai nyáras vagy égeres faállománytípus-csoportba tartozó erdők esetében a végvágást elvégezte, és sarjról történő felújítást hajt végre.

(2)[41] A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú erdőrészlet. Az erdőrészlet 0,3 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

(3) A célprogram előírásai:

a) az újulat szabad fejlődését kézi ápolással folyamatosan biztosítani kell a 6. melléklet szerint,

b) az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától az újulati szintben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

c) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szintben a főfafaj többéves csemetéinek a 8. mellékletnek megfelelő darabszámban, valamint a 2. mellékletben megadott elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni,

d) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére az elegyfafajok közül a 2. mellékletben az adott faállománytípusba tartozóan megadott legalább 5 fafajnak kell előfordulnia, és elegyarányuknak el kell érni legalább az 5%-ot.

(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását megelőzően részt vett az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szerkezetátalakítási alintézkedésbe tartozó erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás célprogramban, akkor az ügyfélnek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett az alábbi előírásokat is teljesítenie kell:

a) az idős faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) a fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítási célállománynak megfelelő újulat kevesebb mint 20%-a sérülhet meg a fahasználat során,

c) a sérült újulat tőrevágását vagy pótlását a fakitermelést követő május 1-jéig el kell végezni,

d) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

(5)[42] A célprogram időtartama:

a) 10 év, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti bírság kiszabását megelőző naptári évig terjedő időszak, vagy

b) az erdőrészlet erdősítésének erdészeti hatóság által külön jogszabály szerinti befejezetté nyilvánításának évéig terjedő időszak, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti bírság kiszabását megelőző naptári évig terjedő időszak.

(6)[43] A támogatás mértéke

a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a második évtől kezdődően hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

(7)[44] Az az erdőrészlet, amelyre vonatkozóan az erdészeti hatóság az erdősítési határidők túllépése miatt véglegessé vált határozatában erdőgazdálkodási bírságot állapított meg, a bírság kiszabásának évétől kezdődően elveszíti támogatási jogosultságát.

4. Cím

ŐSHONOS ERDŐÁLLOMÁNYOK TARVÁGÁSOS FELÚJÍTÁSÁNAK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

18. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészletben

a) az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, valamely támogatható faállománytípus található,

b) legfeljebb 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,

c) véghasználati előírásként tarvágás szerepel,

d) a záródás mértéke az 1. melléklet 010-150. erdészeti tájaiban a faállomány esetén legalább 50%, egyéb erdészeti tájakban a faállomány esetén legalább 80%, és

e) a főfafaj esetében az erdőtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcsszáradás mértéke nem haladhatja meg a 30%-ot.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a)[45] az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, amely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25%-áról kell, de legfeljebb 50%-áról lehet a fákat eltávolítani,

b) az összefüggő véghasználati terület nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet,

c)[46] a szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter,

d) a visszamaradó faállomány egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot,

e) az 1000 m2-t meghaladó összefüggő véghasználattal érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de minimum 2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell meghagyni a főfafajból,

f) fakitermelés csak október 1. és március 31. között végezhető,

g) az első kifizetési kérelem benyújtását követően fakitermelés csak egészségügyi termelésként végezhető,

h) géppel végzett talaj-előkészítés során maximum 80 cm pásztaszélességű talaj-előkészítés végezhető,

i) a támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtől a felújítási szintben biztosítani kell, hogy az életképes, többéves csemetékből álló újulat a 2. melléklet szerinti, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fafaj-összetételben, a 8. mellékletben meghatározott természetes felújítások szerinti egyedszámban, valamint megfelelő záródásban legyen jelen a területen,

j) az újulat szabad fejlődését ápolással folyamatosan biztosítani kell a 6. melléklet szerint,

k) az újulati szintben egyévesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

l) az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani,

m) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz,

n) a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[47] A támogatás éves mértéke hektáronként 224 eurónak megfelelő forintösszeg.

5. Cím

SPECIÁLIS ERDEI ÉLŐHELYEK ÉS TERMÉSZETES ERDŐFELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLPROGRAMCSOPORT

MIKROÉLŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

19. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) kora nagyobb, mint 60 év, hazai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb, mint 30 év,

b)[48] szálaló vagy átalakító üzemmódban van, vagy vágásérettség mutatója nagyobb, mint 15 év, és

c) faállománytípusa az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, valamely támogatható faállománytípusba sorolható.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatott erdőrészletben az első kifizetési kérelem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani,

b) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz,

c) a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet,

d)[49] a mikroélőhelyen meghagyott 20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani,

e) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követően a támogatás tárgyát képező, minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét továbbra is biztosítani kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[50] A támogatás éves mértéke hektáronként 123 eurónak megfelelő forintösszeg.

A VÉGHASZNÁLAT SORÁN FACSOPORTOK VISSZAHAGYÁSA CÉLPROGRAM

20. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) vágásos üzemmódban szerepel, és vágásérettségi mutatója nem több, mint 9 év,

b) fafajai között - az újulati szintet nem számítva - legalább 10% elegyarányban vannak jelen tájhonos fafajok, és

c) faállományában az agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek elegyaránya a felső koronaszintben legfeljebb 70%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásáig a véghasználat elvégzése kötelező,

b) legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jogosult terület minimum 5%-án,

c) agresszíven terjedő, idegenhonos fafajt a korona szintben a facsoport nem tartalmazhat,

d) egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei által körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2 lehet,

e) a facsoport záródása legalább 60% legyen,

f) a facsoportot alkotó 20 cm-t meghaladó mellmagassági átmérőjű egyedek számát az első kifizetési kérelem benyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell,

g) a fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsodhat,

h) a kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek eltávolítása esetén,

i) a visszamaradó facsoport egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[51] A támogatás éves mértéke hektáronként 129 eurónak megfelelő forintösszeg.

ERDŐFELÚJÍTÁS SIKERESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ CSERJESZABÁLYOZÁS CÉLPROGRAM

21. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészletben

a) előírásként mageredetű természetes erdőfelújítás vagy mageredetű természetes felújítás mesterséges kiegészítéssel szerepel,

b) a tájhonos fafajok elegyaránya a felújítási szint kivételével meghaladja az 50%-ot,

c) a cserjeborítás legalább 30%-os és nem haladja meg a 70%-ot, és

d) a záródás mértéke legalább 80%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborítást az erdőrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban 10% és 20% között kell tartani,

b) az erdőrészlet területén csak a 2. mellékletben foglalt, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fajokat lehet hagyni,

c) a támogatási időszak alatt az idős állomány és az újulat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előírás a védett cserjefajokra nem vonatkozik, védett cserjék kitermelése tilos.

(5) A célprogram időtartama 5 év.

(6)[52] A támogatás mértéke

a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a második évtől hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

6. Cím

VÉGHASZNÁLAT ELHALASZTÁSA TALAJ- ÉS ÉLŐHELYVÉDELEM CÉLJÁBÓL CÉLPROGRAM

22. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az Adattár alapján az erdőrészlet

aa) legalább 70%-os záródású,

ab) a vágásérettségi mutatója 0 vagy annál kisebb,

ac) az erdőtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcsszáradásának mértéke - a főfaj esetében - nem haladja meg az 50%-ot, valamint

ad) megfelel az alább megjelölt feltételek közül valamelyiknek:

1. mezővédő erdő rendeltetésű,

2. lejtése 10 foknál nagyobb,

3. talajvédelmi rendeltetésű, vagy

4. forrást, erdei tavat, lápot, mocsarat foglal magában, illetve láppal, erdei vízfolyással, erdei tóval, mocsárral közvetlenül határos vagy

b) az erdőrészlet az Adattár alapján az 1. mellékletben szereplő 010-150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, azon a kiemelten támogatható kategóriába tartozó faállománytípus található, valamint

ba) az erdőállományban az agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj elegyaránya az újulati szinten kívül maximum 10%,

bb) legalább 30%-os záródású,

bc) főfafajának átlagéletkora nagyobb, mint 80 év, hazai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb, mint 40 év, és

bd) a vágásérettségi mutató 0 vagy annál kisebb.

(2) A támogatott terület 1 ha területet meghaladó teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egészségügyi termelést lehet végezni,

b) a 10 fok feletti lejtésű területek esetében az első kifizetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztulást okozó folyamatok akadályozásával a természetes újulat megtelepedését elő kell segíteni részleges talaj-előkészítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rőzsefonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyásával; az így létrehozott létesítményeket a támogatási időszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természetes újulat megfelelő fejlődését biztosítsa.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[53] A támogatás éves mértéke hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.

7. Cím

KÖZJÓLÉTI CÉLÚ ERDŐK FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

23. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az Adattár alapján:

aa) a kérelmezett terület rendeltetése parkerdő, gyógyerdő vagy "park" egyéb részletként van nyilvántartásba véve, és

ab) a kérelemben szereplő, a parkerdő területén található erdőrészletre 9 éven belül véghasználati előírás nincs,

b)[54] az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a parkerdő az ingatlan-nyilvántartásban legalább alrészletként szereplő, vagy az Adattárban egyéb részletként elkülönített úton 500 méteres távolságon belül megközelíthető, valamint abban hektáronként átlagosan legalább 1-1 közjóléti berendezés található,

c) támogatás azon közjóléti létesítményekre és berendezésekre igényelhető, amelyek az erdészeti hatóságnál vezetett közjóléti nyilvántartásban szerepelnek.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell,

b) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetveszélyes (megdőlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolításáról, amelynek megtörténtét a munkanaplóban rögzíteni kell,

c) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni kell, és azt a munkanaplóhoz csatolni kell,

d) a kitermelt faegyedeket legkésőbb a kitermelést követő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig a gyökfőtől a csúcsrügyig mért távolságban legalább 1 méter magasságú célállománytípusra jellemző fafajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt faegyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulajdonságokkal rendelkező természetes újulatból származó fa,

e) a kiültetett anyag egyedi védelmét védőkaróval, illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti időben tányérozással folyamatosan biztosítani kell,

f) a sétautakat, turistautakat akadályoktól (például kidőlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes állapotban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1-1 méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gondoskodni,

g) gondoskodni kell a támogatott területen a hulladékgyűjtők ürítéséről, megtelt hulladékgyűjtő a támogatott területen nem lehet,

h) a szemétszállítás, a szemétgyűjtés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[55] A támogatás éves mértéke a támogatott terület után hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.

8. Cím

ERDEI TISZTÁSOK KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

24. § (1) A jogosultság feltétele, hogy a kérelmezett terület az Adattárban tisztásként nyilvántartott részletként szerepeljen.

(2) A célprogramban csak a meglévő vagy a kialakításra kerülő tisztás teljes területével lehet részt venni, melynek legkisebb támogatható területe 0,5 ha.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatási kérelem benyújtását követő első évben kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szeptember 30-ig,

b)[56] a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet,

c) természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni,

d) a támogatási kérelem beadását követő második évtől kezdődően a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavatkozás nem végezhető, a közlekedés és a munkák során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom,

e) a területen szóró, vadetető, sózó egész évben, április 1. és október 15. közötti időszakban az erdőtörvény 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó létesítése, fenntartása tilos,

f) védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy cserje hagyható a tájhonos fa- és cserjefajokból,

g) védett cserje- és fafajok kivágása tilos,

h)[57]

i) a támogatási kérelem benyújtását követő második évtől kezdődően évente legalább egyszer, szeptember 1. és október 10. között egy őszi tisztító kaszálást kell elvégezni,

j) természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni,

k) a kaszálást követő harminc napon belül el kell távolítani a szénát a területről,

l) a szárzúzások, kaszálások, lehordások időpontjait a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5)[58] A támogatás mértéke

a) első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) második évtől hektáronként 50 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

9. Cím

TERMÉSZETKÍMÉLŐ ANYAGMOZGATÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA CÉLPROGRAM

25. § (1)[59] A jogosultság feltétele az erdőterv határozatban előírt gyérítés, készletgondozó használat, szálalás, egészségügyi termelés vagy - a tarvágást és az egyéb termelést kivéve - véghasználati fakitermelés.

(2) A célprogram előírásai:

a) a fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használható,

b)[60] a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon az erdészeti hatóságnak,

c) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom,

d)[61] a kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m3-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja.

e)[62] csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.

(3) A célprogram időtartama 1 év.

(4)[63] A támogatás mértéke a kiközelített (nettó) faanyag után 17,45 eurónak megfelelő forintösszeg/m3, de legfeljebb 50 m3-nek megfelelő euró hektáronként.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §[64] (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2012. (V. 3.) VM rendelet] megállapított 15. § (5) bekezdését, 16. § (5) bekezdését, 17. § (6) bekezdését, 18. § (5) és (6) bekezdését, 19. § (5) és (6) bekezdését, 20. § (5) és (6) bekezdését, 21. § (6) bekezdését, 22. § (5) bekezdését, 23. § (5) bekezdését, 24. § (3) bekezdés b) pontját és (5) bekezdését, valamint 25. § (2) bekezdés d) pontját és (4) bekezdését a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor még nem kezdte meg.

27/A. §[65] E rendeletnek a 44/2012 (V. 3.) VM rendelettel megállapított 9. § (9) bekezdését, valamint az e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 104/2012. (X. 1.) VM rendelettel megállapított 16. § (3) bekezdés q) pontját és a 16. § (3) bekezdés r) pontját a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet 2012. május 4-én még nem kezdte meg.

27/B. §[66] E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (5) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

27/C. §[67] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel megállapított 2. § 16. pontját, 5. § (1) bekezdés c) pontját, 16. § (3) bekezdés a) és i) pontjait, 25. § (1) bekezdését, 25. § (2) bekezdés e) pontját, és a 9. melléklet 1. táblázat 154. sorát a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

27/D. §[68] Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet]

a) megállapított 5. § (5) bekezdését, 16. § (3) bekezdés k) pontját, 18. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint 5., 8. és 9. mellékletét az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 16. § (3) bekezdés l) és o) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

27/E. §[69] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 47. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

29. §[70] E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 15. §-ával módosított 6. § (1) bekezdés h) pontját a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez[71]

Az egyes erdészeti tájakon és tájrészleteken az erdő-környezetvédelmi program szempontjából kiemelten támogatható, illetve még támogatható faállománytípusok, valamint az ott tájhonos fafajok

[72]
Erdészeti tájKiemelten támogatható
állománytípusok
Támogatható állománytípusokTájhonos fafajok*
10. Szatmár-Beregi-
síkság
013, 015, 029, 054, 066,
070, 073, 074
017, 019, 023, 025, 027, 028, 030, 049, 050,
051, 052, 053, 069, 075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ,
MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH,
NYI, SNYI
20. Bodrogköz-
Rétköz
013, 015, 025, 029, 030,
054, 066, 070, 073, 074
017, 019, 023, 027, 028, 049, 050, 051, 052,
053, 069, 075, 076, 077, 078
KST, B, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI
30. Nyírség013, 015, 025, 029, 030,
054, 066, 070, 073, 074,
075, 076
019, 023, 027, 028, 049, 050, 051, 052, 053,
069, 077, 078, 079
KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH, NYI, SNYI
40. Hajdúság025, 029, 030, 054, 066027, 051, 052, 053, 069, 070, 073, 074, 077,
078
KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI
50. Berettyó-Körös-
vidék
025, 029, 030, 054, 066,
070, 073, 074
013, 026, 027, 028, 034, 036, 049, 050, 051,
052, 053, 069, 077, 078
KST, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH
60. Hortobágy025, 027, 029, 030, 053,
054, 066
026, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074,
075, 076
KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ
70. Nagykunság025, 029, 030, 053, 054,
066
026, 027, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073,
074, 075, 076
KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ
80. Körös-Maros
köze
025, 029, 030, 053, 054,
066
026, 027, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073,
074, 075, 076
KST, MOT, CS, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL,
KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ
90. Közép-Tiszai-
ártér
025, 027, 029, 030, 053,
054, 066, 070, 073, 074
013, 028, 049, 050, 051, 052, 069, 075, 076,
077, 078
KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KH, NYI
100. Alsó-Tiszai-
ártér
025, 027, 029, 030, 053,
054, 066, 070, 073, 074
028, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH,
NYI
110. Jász-Heves-
Borsodi síkság
025, 029, 030, 053, 054,
066
017, 018, 023, 026, 027, 028, 032, 033, 034,
035, 036, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075,
076
KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, KBO
120. Duna-Tisza
közi hátság
025, 027, 029, 030, 066,
069, 070, 075, 076
013, 015, 019, 023, 028,
049, 050, 051, 052, 053,
054, 055, 071, 073, 074, 077, 078, 079
KST, MOT, GY, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ,TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI,
SNYI, KBO
130. Bácskai-löszhát025, 027, 030, 066, 069, 070029, 051, 052, 053, 054,
055, 071, 073, 074, 077, 078
KST, MOT, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
MAK, AL, KT, FRNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ, EH, KBO
140. Dunamenti-
síkság
013, 015, 025, 027, 029,
030, 053, 054, 055, 066,
070, 073, 074, 075, 076
013, 015, 028, 049, 050,
051, 052, 069, 075, 076, 077, 078, 079
KST, GY, HJ, KJ, MJ,TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY,
ZSM, AL, KT, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, EH
150. Mezőföld025, 026, 027, 029, 030,
053, 054, 066, 069, 070,
075, 076
013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 026, 027,
028, 029, 033, 034, 035, 037, 040, 041, 042,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 073, 074, 075,
076, 079
KST, KTT, MOT, CS, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH, NYI,
KBO
160. Dráva menti
síkság
013, 015, 029, 054, 066,
070, 073, 074, 075, 076
017, 018, 019, 023, 025, 026, 027, 028, 030,
032, 034, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077,
078
KST, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ,
MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, EH,
NYI
[73]
170. Eperjes-
Tokaji-hegyvidék
001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 023, 025, 030,
075, 076, 077, 078
007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 022,
025, 027, 028, 029, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MÉ, KH, NH, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL,
KT, MBE, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, NYI, SNYI, KBO
180. Sajó-Hernád
közötti dombság
008, 009, 010, 011, 013,
017, 018, 033, 036, 075,
076, 079
001, 002, 003, 004, 005, 006, 012, 014, 015,
019, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030,
032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
077, 078
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MÉ, HÉ, KH, NH, ASZ, MK, MAK,
CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, NYI, SNYI,
KBO
190. Aggtelek-
Rudabányai-
hegyvidék
001, 002, 003, 004, 006,
008, 009, 011, 017, 018,
019, 023, 033, 034, 035,
041, 042, 052, 077, 078
005, 010, 013, 014, 015, 020, 025, 027, 028,
029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 042,
049, 050, 051, 053, 054, 070, 073, 074, 075,
076, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
200. Heves-
Borsodi-dombság
001, 002, 003, 004, 006,
008, 009, 011, 017, 018,
019, 023, 075, 076
005, 007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022,
025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034,
035, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL,
KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KBO
210. Bükk001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 051, 052, 075, 076, 077, 078001, 002, 003, 004, 006,
007, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 019, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO, TF
220. Mátra001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 023, 033, 035,
051, 052, 075, 076, 077,
078
007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025,
027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 041, 042,
049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, NH, FRNY,
RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
230. Gödöllői-
dombság
008, 011, 017, 018, 019,
023, 033, 035, 078
009, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025,
026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037,
040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054,
066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY,
SM, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, NYI, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
240. Cserhát-vidék001, 002, 003, 008, 009,
011, 017, 018, 019, 025,
030, 032, 033, 034, 035,
036, 069, 075, 076, 077,
078
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019,
020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 032,
037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077,
078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY,
RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
250. Börzsöny001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 023, 033, 035,
040, 041, 042, 051, 052,
075, 076, 077, 078
007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025,
027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049,
050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY,
RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
260. Visegrádi-
hegység
001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 020, 023, 033,
035, 040, 041, 042, 051,
052, 077, 078
007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027,
028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050,
053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
270. Pilis-Budai-
hegység
001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 020, 023, 033,
035, 040, 041, 042, 077,
078
007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 030,
027, 028, 029, 032, 034, 036, 037, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
280. Gerecse001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 020, 023, 033,
035, 040, 041, 042, 051,
052, 077, 078
007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027,
028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050,
053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
290. Vértes001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 011, 017,
018, 019, 020, 023, 033,
035, 040, 041, 042, 051,
052, 077, 078
007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027,
028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050,
053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, KGY, HJ, KJ, MJ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KBO
300. Dunazugi-
medencék és
Velence vidék
017, 018, 019, 020, 023,
033, 035, 040, 041, 042,
077, 078
008, 009, 011, 010, 012, 013, 014, 015, 022,
025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037,
040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054,
066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
310. Vértes- és
Bakonyalja
001, 002, 003, 008, 009,
010, 013, 014, 017, 018,
019, 025, 026, 030, 033,
034, 037, 066, 069, 070,
075, 076
001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 022,
027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036,
037, 049, 050, 053, 054, 062, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY,
SM, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, NYI, EF, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
320. Magas-Bakony001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 013, 014,
018, 033, 051, 052, 075,
076
007, 010, 011, 012, 015, 017, 019, 020, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034,
035, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MÉ, KH, NH, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
330. Keleti-Bakony001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 018, 019,
020, 033, 035, 040, 041,
042, 051, 052, 077, 078
007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034,
036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
ASZ, MK, VK, CSNY, SM, AL, KT, HBE, LBE, BABE,
RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO
340. Déli-Bakony001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 013, 014,
018, 019, 020, 033, 035,
040, 041, 042, 051, 052,
077, 078
007, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025,
026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037,
049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KBO, TF
350. Balaton-
felvidék
001, 002, 003, 008, 009,
013, 014, 018, 019, 020,
033, 035, 040, 041, 042,
051, 052, 077, 078
004, 005, 006, 010, 011, 012, 015, 017, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034,
036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
ASZ, MK, VK, NH, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE,
LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ,
KFÜ, MÉ, KH, KBO
360. Keszthelyi-
hegység
001, 002, 003, 008, 009,
013, 014, 018, 019, 020,
033, 035, 040, 041, 042,
051, 052, 077, 078
004, 005, 006, 010, 011, 012, 015, 017, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034,
036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, HBE, LBE,
BABE, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH,
NYI, KBO
370. Győr-
Tatai-teraszvidék
025, 026, 029, 030, 053,
054, 066, 073, 074
013, 014, 015, 027, 028, 032, 034, 035, 036,
037, 042, 049, 050, 051, 052, 069, 070, 075,
076
KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO
380. Szigetköz-
Rábaköz
013, 025, 029, 030, 032,
034, 053, 054, 066, 073,
074
013, 014, 015, 018, 026, 027, 028, 032, 033,
034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077,
078
KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH,
NYI, KBO
390. Fertő-
Hanság-medence
025, 027, 029, 030, 053,
054, 066, 070, 073, 074,
075, 076
028, 049, 050, 051, 052, 069, 077, 078, 079KST, GY, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
HÉ, KH, NYI, SNYI
400. Marcal-
medence
013, 025, 026, 029, 030,
033, 034, 053, 054, 066,
073, 074, 075
014, 015, 016, 018, 022, 027, 028, 032, 035,
036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 066, 069,
073, 074, 075, 070, 076, 077, 078
KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, VSZ, MK,
MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO
[74]
410. Soproni-
hegység
001, 002, 003, 004, 007,
008, 009, 017, 019, 022,
023, 075, 076
005, 006, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020,
025, 029, 030, 033, 035, 036, 037, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 073, 074, 077, 078,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE,
BABE, SZG, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, EF, LF,
JF, MÉ, KH, NYI, SNYI, KBO
420. Soproni-
dombság
008, 009, 010, 017, 018,
019, 033, 035, 041, 042,
066
001, 002, 003, 004, 005, 006, 011, 012, 013,
014, 015, 020, 022, 023, 025, 027, 029, 030,
032, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054,
069, 070, 075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, LBE,
BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KH, NH, NYI, KBO
430. Kőszegi-
hegység
001, 002, 003, 004, 007, 008, 017, 019, 022, 023, 075, 076, 078005, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020, 029, 033, 035, 036, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 079KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, EF, EF, JF, KBO
440. Alpokalji-
dombság
002, 003, 008, 009, 012,
017, 018, 019, 022, 075,
076
001, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 014,
015, 016, 020, 023, 025, 026, 027, 029, 030,
033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE,
SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ,
KH, NYI, EF, KBO
450. Sopron-Vasi-
síkság
008, 010, 013, 015, 017,
018, 019, 022, 025, 026,
029, 030, 033, 034, 054,
066, 073, 075
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 014, 015, 016, 020, 023, 025,
027, 028, 032, 034, 035, 036, 037, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE,
BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, KBO
460. Kemeneshát001, 002, 003, 008, 009,
012, 013, 018, 019, 022,
025, 026, 030, 032, 033,
034, 035, 037, 075
004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014,
015, 016, 017, 019, 020, 022, 023, 027, 028,
029, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 042, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, AL, KT, BABE, SZG,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI,
EF, KBO
470. Őrség001, 002, 003, 007, 008,
009, 012, 013, 016, 075,
076
004, 005, 006, 011, 015, 017, 019, 022, 023,
025, 027, 028, 029, 030, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078,
079
KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI,
SNYI, EF, LF, KBO
480. Göcsej001, 002, 003, 004, 006,
007, 008, 009, 012, 013,
015, 029, 053, 054, 075,
076
001, 004, 005, 006, 011, 015, 016, 017, 019,
022, 023, 025, 027, 028, 029, 030, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
077, 078, 079
KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE,
SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ,
KH, NH, NYI, EF, KBO
490. Balatoni-
medence
029, 054, 066, 075, 076013, 015, 025, 027, 028, 030, 049, 050, 051,
052, 053, 069, 070, 073, 074, 077,
078
KST, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY,
ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NYI
500. Külső-Somogy001, 002, 003, 008, 013,
015, 018, 019, 033, 034,
066, 075, 076, 077
004, 005, 006, 009, 010, 011, 014, 017, 020,
022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032,
035, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 078
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL,
KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ,
KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
510. Belső-Somogy013, 015, 019, 025, 026,
029, 030, 053, 054, 066,
070, 073, 074, 075, 076
001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 014, 016, 017, 018, 019, 022, 023,
025, 027, 028, 030, 032, 033, 034, 036, 037,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073,
074, 077, 078, 079
KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH,
NH, EH, NYI, SNYI, KBO
520. Kelet-Zalai-
dombság
001, 002, 003, 004, 008,
009, 013, 015, 018, 025,
029, 030, 033, 054, 075,
076
001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,
012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035,
036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066,
069, 070, 073, 074, 077, 078, 079
KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE,
SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH,
NH, NYI, KBO
[75]
530. Zselic001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 013, 017,
018, 019, 023, 029, 033,
075, 076, 078
004, 005, 007, 010, 011, 012, 014, 015, 017,
019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029,
030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 077, 079
KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT,
HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
540. Tolnai-
dombság
001, 002, 003, 008, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 036, 040, 041, 042, 075, 076, 078001, 002, 003, 004, 005,
006, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
550. Mecsek001, 002, 003, 004, 005,
006, 008, 009, 010, 011,
017, 018, 019, 033, 035,
040, 041, 042, 052, 075,
076, 078
007, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049,
050, 051, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074,
077, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ,
MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
560. Baranyai-
dombság
001, 002, 003, 008, 009, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 035, 036, 041, 042, 066, 078001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 037, 040, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, VK, CSNY,
ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
570. Villányi-
hegység
008, 009, 010, 011, 017,
018, 019, 033, 035, 040,
041, 042, 052, 078
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 012, 013,
014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029,
030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077,
079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, AL, KT, HBE, BABE,
RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, KBO

* Az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet kódjegyzéke alapján.

2. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez[76]

Természetszerű (őshonos fafajú) faállománytípusok[77]

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok

Kemény lombos faállománytípusok

BÜKKÖSÖK

001BBükkösB>=70%KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH,
HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ,
NYI
CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5-20%
002B-KTTKocsánytalan tölgyes-
bükkös
B 50-70%; KTT 20-
30%
GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ,
MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI
CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5-20%
003B-GY-KTTGyertyános-kocsánytalan
tölgyes-bükkös
B 50-60%; KTT 20-
30%;
GY 0-20%
HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK,
CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI
CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5-20%
004B-GYGyertyános-bükkösB 50-70%; GY 20-
30%
KTT, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ,
MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI
CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5-20%
005B-KKőrises-bükkösB 50-70%; K 20-30%
(K = MK és/vagy VK)
KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
EH, HSZ, CSNY, BABE, LBE, TF
CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
006B-ELEgyéb lomb elegyes-
bükkös
B 50-70%; EL 20-30%KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
EH, HSZ, MK, VK, CSNY, MBE,
BABE, LBE, RNY, KFÜ, NYI
CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5-20%
007B-FFenyő elegyes-bükkösB 50-70%; F 20-30%
(F = LF és/vagy JF
és/vagy EF)
KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ,
NYI
FÜBD, MO, VAK
Cserjeborítás: 0-10%

GYERTYÁNOS-KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
008GY-KTTGyertyános-
kocsánytalan tölgyes
KTT 50-70%; GY 20-
30%
KST, CS, B, KJ, MJ, KH, EH, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT,
SZG, RNY, KFÜ, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
009GY-KTT-BBükkös-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
KTT 50-60%; GY 10-
20%;
B 20-30%
KST, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT,
SZG, RNY, KFÜ, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
010GY-KTT-CSCseres-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes
KTT 50-60%; GY 10-
20%;
CS 20-30%
KST, KJ, MJ, KH, EH, MSZ, MK,
CSNY, BABE, AL, KT, SZG, RNY,
KFÜ, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
011GY-KTT-ELEgyéb lomb elegyes-
gyertyános-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50-60%; GY 10-
20%;
EL 20-30%
B, KST, CS, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
EH, HSZ, MSZ, MK, VK CSNY,
MBE, BABE, AL, KT, SZG, RNY,
KFÜ, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
012GY-KTT-FFenyő elegyes-
gyertyános-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50-60%; GY 10-
20%;
EF 20-30%
KST, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH, RNY,
KFÜ, MÉ, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 5-20%

GYERTYÁNOS-KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

013GY-KSTGyertyános-kocsányos
tölgyes
KST 50-70%; GY 20-
30%
KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, KH, EH,
FRNY, RNY
CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
014GY-KST-CSCseres-gyertyános-
kocsányos tölgyes
KST 50-60%; GY 10-
20%;
CS 20-30%
KTT, KJ, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL,
KT, KH, EH, FRNY, RNY
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
015GY-KST-ELEgyéb lomb elegyes-
gyertyános-kocsányos
tölgyes
KST 50-60%; GY 10-
20%;
EL 20-30%
KTT, CS, B, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT,
KH, EH, FRNY, RNY
CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
016GY-KST-FFenyő elegyes-
gyertyános-kocsányos
tölgyes
KST 50-60%; GY 10-
20%;
EF 20-30%
KTT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH, RNY,
KFÜ, MÉ, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5-20%

KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
017KTTKocsánytalan tölgyesKTT>=70%B, GY, MBE, SZG, KH, RNY, KFÜ,
NYI, BO, MOT, CS, KJ, MJ, TJ,
MSZ, MK, VK, KT, LBE, BABE, EH
KBN
Cserjeborítás: 0-10%
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
018KTT-CSCseres-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50-70%; CS 20-
40%
MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK,
VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH, EH
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
019KTT-HHársas-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50-70%; H 20-
30%
H = NH és/vagy KH
és/vagy EH
CS, MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ,
MK, VK, KT, HB, BABE
BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO,
KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO,
ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
020KTT-MOTMolyhos tölgyes-
kocsánytalan tölgyes
KTT 40-60%; MOT
20-30%
CS, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB,
LBE, BABE, EH
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
022KTT-EFErdeifenyves-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50-70%; EF 20-
30%
B, GY, MBE, SZG, RNY, KFÜ, NYI,
SNYI
CSGG, EGG, FA, KBN, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0-20%
023KTT-ELEgyéb lomb elegyes-
kocsánytalan tölgyes
KTT 50-70%; EL 20-
30%
CS, MOT, B, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ,
MK, VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH,
EH
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%

KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
025KSTKocsányos tölgyesKST>=70%CS, MOT, GY, MJ, TJ, MSZ, CSNY,
AL, KT, FRNY, RNY, KH, EH, NYI,
VSZ, MAK
CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO,
OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20-50%
026KST-CSCseres-kocsányos
tölgyes
KST 50-70%; CS 20-
30%
KTT, GY, MJ, TJ, MSZ, KT, KH, EH,
RNY, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK, MO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
027KST-HNYHazai nyáras-kocsányos
tölgyes
KST 50-70%; HNY 20-30%
HNY = FRNY és/vagy
RNY
GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, AL, KT, HÉ, CS, MOT, KH,
EH NYI
CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
CSM, FA, KÖK
028KST-MÉMézgás égeres-
kocsányos tölgyes
KST 50-70%; MÉ 20-
30%
GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ZSM, AL,
FRNY, RNY
CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO,
RFÜ, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
029KST-KKőrises-kocsányos
tölgyes
KST 50-70%; K 20-
30%
= MAK, MK
B, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ZSM, AL, FRNY, RNY
CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
030KST-ELEgyéb lomb elegyes-
kocsányos tölgyes
KST 50-70%; EL 20-
30%
B, CS, MOT, GY, HJ, KJ, MJ, TJ,
MSZ, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY,
KH, EH, NYI, VSZ, MK, MAK
CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO,
OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20-50%

CSERESEK

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
032CSCseresCS>=7C%KST, KTT, MOT, MJ, TJ, MSZ, MK,
VK, KT, HB, LBE, BABE, EH
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-70%
033CS-KTTKocsánytalan tölgyes-
cseres
CS 50-70%; KTT 20-
30%
MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HB, LBE, BABE, EH
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-70%
034CS-KSTKocsányos tölgyes-
cseres
CS 50-70%; KST 20-
30%
KTT, MJ, TJ, MSZ, KT, RNY, KH,
EH, NYI
CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK, MO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20-50%
035CS-MOTMolyhos tölgyes-cseresCS 50-70%; MOT 20-
30%
KTT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HBE, LBE, BABE, EH
BKR, CSGG, CSKR, EGG, CSM, FA,
HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
036CS-ELEgyéb lomb elegyes-
cseres
CS 50-70%; EL 20-
30%
MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HB, LBE, BABE, EH
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-70%
037CS-EFErdeifenyves-cseresCS 50-70%; EF 20-
30%
KST, KTT, MOT, MJ, MSZ, MK,
VK, KT, BABE
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, OBG, PDF, SBO,
ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-70%

MOLYHOS TÖLGYESEK

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
040MOT-VKVirágos kőrises-molyhos
tölgyes
MOT 40-60%;
VK>=30%
KTT, CS, MK, SM, HBE, LBEBKR, CSSZ, EGG, FA, HUSO, KÖK,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 50-100%
041MOT-KTTKocsánytalan tölgyes-
molyhos tölgyes
MOT 40-50%; KTT
20-30%
CS, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE,
LBE, BABE
BKR, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO,
KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
042MOT-CSCseres-molyhos tölgyesMOT 40-50%; CS 20-
30%
KTT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE,
LBE, BABE
BKR, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO,
KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 30-100%

GYERTYÁNOSOK

49GYGyertyánosGY>=70%KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE,
MBE, RNY, NH, KH, EH
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 0-50%
50GY-EElegyes-gyertyánosGY 50-70%; EL, EGYF
30-50%
KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE,
MBE, RNY, NH, KH, EH, EF
CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 0-50%

JUHAROSOK

051JJuharosJ>=70%
J = HJ és/vagy KJ
B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ,
MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE,
NH, KH, EH
BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, FBD,
FÜBD, MO, MOHO, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5-70%
052J-EElegyes-juharosJ 50-70%; EL 30-50%
J = HJ és/vagy KJ
B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ,
MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE,
NH, KH, EH
BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, FBD,
FÜBD, MO, MOHO, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5-70%

KŐRISESEK

[78]
Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
053KKőrisesK>=70%
K = MK és/vagy VK,
MAK
B, GY, KTT, MOT, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, KT, CSNY, LBE, BABE,
NH, KH, EH, KST, GY, MJ, TJ, VSZ,
ZSM, AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ,
BKR, CSGG, CSKR, CSSZ, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
KBG, KBN, RFÜ
054K-TTölgyes-kőrisesK 50-70%; KST 20-
30%
K = MAK, MK
GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ZSM,
AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ
CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
055K-ELEgyéb
elegyes- kőrises
Főfafajok: K 50-70%; EL
20-30% K = MAK, MK
Elegyfafajok: KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, SZNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH, EF, BABECserjefajok: CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%

Lágy lombos faállománytípusok

HAZAI NYÁRASOK

066HNYHazai nyárasHNY>=70%
HNY = FRNY, RNY,
FTNY
KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK,
MSZ, VSZ, MJ, TJ, KT, AL, ZSM,
FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ,
HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ, KH,
NH, NYI
CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG,
SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN, MO,
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, MOHO
069HNY-KSTKocsányos tölgyes-hazai
nyáras
HNY 50-70%; KST 20-
30%
HNY = FRNY, RNY
MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK,
MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM
CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG,
SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN
Cserjeborítás: 30-100%
070HNY-ELEgyéb lomb elegyes-
hazai nyáras
HNY 50-70%; EL 20-
30%
HNY = FRNY, RNY,
FTNY
KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK,
MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM, FFÜ,
TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, MK,
CSNY, MBE, KFÜ, KH, NH, NYI
CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG,
SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
071HNY-BOBorókás-hazai nyárasFRNY 60-80%; BO
10-30%
KST, MOT, MJ, KTEGG, FA, KÖK, SBO, VBG
Cserjeborítás: 0-30%

FÜZESEK (a nem nemes füzesek)

073FüzesFFŰ>=70%VSZ, ZSM, FRNY, FTNY, TFÜ, HÉKBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 10-30%
074FÜ-EElegyes-füzesFFŰ 50-70%; EL 30-
50%
MAK, VSZ, ZSM, FRNY, FTNY,
TFÜ, HÉ
CSKR, KBG, KBN, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-50%

ÉGERESEK

Ssz.RövidítésMegnevezésFőfafaj(ok)ElegyfafajokCserjefajok
075Mézgás égeresMÉ>=70%GY, MJ, HSZ, MK, ZSM, AL, RNY,
TFÜ, MAK, BAFÜ, SNYI
FBD, KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 5-30%
RFÜ
076MÉ-EElegyes-mézgás égeresMÉ 50-70%; EL 30-
50%
BAFÜFBD, KBG, KBN, MO, VGY
Cserjeborítás: 5-30%
RFÜ

HÁRSASOK

077HHársasH>=70%
(H = NH, KH, EH)
KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT,
LBE, BABE
BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO,
KÖK, MO, MOHO, OBG, SBO, ÜL,
VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-50%
078H-EElegyes-hársasH 50-70%; EL 30-50%
(H = NH, KH, EH)
KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT,
LBE, BABE
BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO,
KÖK, MO, MOHO, OBG, SBO, ÜL,
VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10-50%

NYÍRESEK

079NYINyíresNYI>=70%FRNY, RNY, BO, MBE, KFÜ, EFSík vidéken:
EGG, FA, SBO, KÖK, VBN, MO
Cserjeborítás: 0-50%
Hegy- és dombvidéken:
CSGG, MO, KBN
Cserjeborítás: 0-30%

Alkalmazott fogalmak:

Főfafaj: Az adott faállománytípus jellemző és névadó őshonos fafajai.

Elegyfafaj: A főfaj(ok) növekedését nem akadályozó, a természetszerű faállománytípusra jellemző őshonos fafaj. Ökológiai értéke nem kisebb, mint a főfafajé.

Cserjefaj: Az adott természetszerű faállománytípusra jellemző őshonos cserjefaj. Nem kerültek be a táblázatba a liánok, epifitonok, törpecserjék, rózsafajok (Rosa spp.), szedrek és málna (Rubus spp.), ártéri bokorfűz fajok, továbbá a védett cserjefajok.

Megjegyzések

- Néhány faállománytípus (pl. kocsánytalan tölgyes, kocsányos tölgyes, kőrises, hazai nyáras, mézgás égeres) sokféle termőhelyi szituációban jelenhet meg, ezért itt megbontás alkalmazandó.

- Más faállománytípusok (pl. juharos, hársas, tölgyes-kőrises) csak bizonyos termőhelyi szituációban fogadhatók el természetszerű faállománytípusoknak, más termőhelyeken konszociációk, azaz nem lehetnek az erdősítésekben alkalmazott faállománytípusok.

3. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

[79]
Értékelési szempont megnevezésePontszám
Horizontális szempontok
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtottTársadalmi-gazdasági és infrastrukturális7
terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletszempontból elmaradott település
alapján]községhatárában tervezett erdőrészlet
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtottAz országos átlagot legalább 1,75-szörösen7
terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján]meghaladó munkanélküliségű település községhatárában elhelyezkedő erdőrészlet
Térségi fenntarthatóság vizsgálataA kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely6
(helybenlakás)szerinti községhatárban található
A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely4
szerinti településsel szomszédos
községhatárban található
Erdősültség vizsgálata10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el6
10-20% közötti erdősültséggel rendelkező3
községhatárban helyezkedik el
20% feletti erdősültséggel rendelkező2
községhatárban helyezkedik el
Kiemelt területen tervezett beruházásBalaton Kiemelt Üdülőkörzet (2000. évi CXII. törvény)4
Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet4
[1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozat]
Budapesti Agglomeráció (2005. évi LXIV. törvény)4
Horizontális szempontok összesen:30
Szakmai szempontok
Kérelmezett terület mérete 5,00 ha felett8
Jelenlegi/tervezett faállomány: az e rendelet 1. melléklete alapján kiemelten támogatható12
Elegyességének vizsgálataAz elegyesség mértéke >30%10
Az elegyesség mértéke 20-30%7
Az elegyesség mértéke 10-19,9%4
Erdőrészleten található jelenlegi faállomány100-70%-ban tájhonos fafajokból álló állomány10
tájhonosságának vizsgálata69,9-50%-ban tájhonos fafajokból álló állomány7
Kevesebb mint 50%-ban tájhonos fafajokból álló3
állomány
Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület10
Szakmai szempontok összesen50
Az egyes célprogramokban jelentkező speciális szempontok (lásd a táblázat alatt részletezve)20
Összesen:100 pont

Speciális szakmai pontozási szempontok:

1. Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása

1. A kérelmezett erdőrészletben az e rendelet 2. mellékletében szereplő, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található (8 pont).

2. Az erdőrészlet az Adattárban ártérként nyilvántartott terület (6 pont).

3. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).

2. Szálaló erdőgazdálkodás célprogram

1. Az erdőgazdálkodó igazoltan részt vett a Pro Silva szövetség által szervezett tanfolyamon (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

3. Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010-150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet nem érintkezik olyan erdőrészlettel, ahol agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj van, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal tervezett erdőtelepítésre vagy fás szárú energiaültetvény létesítésére hatályos engedély van kiadva (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

4. Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010-150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

5. A. Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása

1. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (8 pont).

2. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010-150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (6 pont).

3. Az erdőrészletben maximum 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj (6 pont).

5. B. A véghasználat során facsoportok visszahagyása

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010-150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

5. C. Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010-150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet állománytípusa az e rendelet 2. melléklete szerinti 001-029 vagy 040-042 sorszámú célállománytípusba sorolható (6 pont).

3. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (6 pont).

6. Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából

1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).

3. Az Adattár adatai alapján az erdőrészlet átlagos lejtése 10 foknál nagyobb vagy talajvédelmi rendeltetésű (6 pont).

7. Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása

1. A kérelmezett területen legalább 3 különböző típusú és minimálisan 20 darabszámú közjóléti berendezés található (8 pont).

2. Az ügyfél a támogatási kérelem beadásának évét megelőző két éven belül saját vagy önkormányzati forrásból a kérelmezett területen közjóléti beruházást hajtott végre (6 pont).

3. A kérelmezett terület KSH adatok alapján nagyobb mint 20 000 lakosú település községhatárán belül található (6 pont).

8. Erdei tisztások kialakítása és fenntartása

1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (12 pont).

2. A tisztás területe 0,5-1 ha (8 pont).

9. Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása

1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).

2. Az erdőrészlet lejtése 10 foknál nagyobb (6 pont).

3. A 2-4. számú erdő-környezetvédelmi célprogramokkal együtt történő alkalmazás (6 pont).

4. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

TÖRZSLAP
a ................. erdőrészlet átalakító/szálaló üzemmódú kezeléséhez és a gazdálkodás nyilvántartásához
I.
(Általános adatok)

Az átalakító/szálaló üzemmód megkezdésének időpontja ............ év .............. hó
Az üzemmód váltás célja:
� vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés - folyamatos erdőborítás mellett
� a ............ védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett
� meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett
� más különleges: .............. cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással
A faállomány jelenlegi állapota (az erdőleírás értékelése alapján):
Egészségi állapot: � jó � megfelelő � rossz
Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében?
� igen � nem
Indoklás:..........................................................................................................................................................................................
Elegyarány: � megfelelő; � nem megfelelő
Szükséges beavatkozás:....................................................................................................................................................................
Korszerkezet: � egykorú � kétkorú � vegyes korú
Átmérő szerkezet az átlagadatokhoz képest:
� átlagméret körüli � változatos
Záródás-borítás (újulat szint) %:
jelenleg: Z: ....... /B: .........
kívánatos: Z: ....... /B: .........
Megjegyzések:..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Az üzemmód váltásra vonatkozó megállapítások
Átvezetés: � szükséges � nem szükséges
Az anyaállomány kitermelésének várható időtartama: ............... év
Az átvezetés tervezett folyamata
� TRV - utódállomány nevelése - SZ
� FVV - utódállomány nevelése - SZ
� SZV - SZ
� SZ
� Állomány nevelése - SZ
Az üzemmód igényel-e további feltárást?
� igen � nem
Megjegyzések:..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Dátum:
…………………………………
tulajdonos
…………………………………
erdőgazdálkodó, ügyfél
…………………………………
erdészeti hatóság
TÖRZSLAP
II.
(A szálaló üzemmódba sorolt erdőrészletekre!)


A szálalásra vonatkozó megállapítások
Tervezett átszálalási idő: ........... év Tervezett célátmérő: ....... cm
A szálalásra tervezett fatömeg mértékének indoklása, ha az a 10 évi folyónövedéket meghaladja (pl. átvezetés, korszerkezet, élőfakészlet viszonya stb.): .............................................................................................................................................................
A végrehajtás tervezett módja:
� egyenletes �csoportos �más:
A visszatérés ideje: � 1-3;
� 5; �10 év
A szálalás végrehajtása után kívánatos erdőművelési feladatok
(pl. visszavágás, újulat csoportok ápolása, ágelhelyezés stb.): .........................................................................................................
A szálalás végrehajtásának tervezett időszaka (évszak): ..................................................................................................................
Védelmi és különleges rendeltetés esetén a rendeltetés biztosítása érdekében betartandó, a feladat- és hatáskörrel
rendelkező hatóságokkal egyeztetett korlátozó intézkedések
(pl. - közelítési nyomok meghatározott iránya, vezetése, meredek terület esetén
- időszak egyeztetése parkerdő esetén/lehetőleg a kevésbé látogatott időszakban
- természetvédelem esetén a védendő objektum érdekében):
.........................................................................................................................................................................................................
Dátum:
………………………………….
tulajdonos
………………………………….
gazdálkodó
………………………………….
erdészeti hatóság

5. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez[80]

* ÁLLAPOTFELVÉTEL SZÁLALÁSI TERV VÉGREHAJTÁS
.............év
(megfelelő aláhúzandó)
Helység,.....................................tag: ....................................részlet: ...................................., terület: .........ha
Vastagsági
csoportok
Átlag
mag.
Fatömeg
összesen
A szálalásra tervezett fafajok
TBCS
cmmbrm3dbbrm3dbbrm3dbbrm3dbbrm3dbbrm3db
II
III
IV
Összesen:
Szöveges indoklás:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dátum:
…………………………………
gazdálkodó
…………………………………
erdészeti hatóság"

6. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az erdőfelújításokban a támogatás szempontjából az ápolások eredményeként még elfogadható állapot meghatározása

Mesterséges erdőfelújítások ápolása

Gyom: Minden, nem az erdősítési célállománynak és módnak megfelelő, nem védett növényfaj, de különösen az idegenhonos, agresszíven terjedő fafajok, cserjék és lágyszárúak, amelyek a célállomány fejlődését gátolják

A vegetációs időszakban szeptember 15-ig:

A sor 50 cm-es pásztájában ha a

csemete magassága 0-10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,

csemete magassága 11-30 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,

csemete magassága 31-60 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 70 cm,

csemete magassága 61-80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 90 cm lehet.

A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a

csemete magassága 0-10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,

csemete magassága 11-80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,

csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

Szeptember 15. után:

A sor 50 cm-es pásztájában ha a

csemete magassága 90 cm, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága +10 cm, de legfeljebb 90 cm,

csemete magassága 90 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a

csemete magassága 0-10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 20 cm,

csemete magassága 11-80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,

csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a csemeték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.

Természetes erdőfelújítások ápolása

A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelő fafajok vezérhajtásának magasságát a lágyszárú gyomnövényzet magassága 40 cm-nél nagyobb mértékben nem haladhatja meg.

A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelő főfafajok vezérhajtása magasságának 2/3-át a gyomnak minősülő fa- és cserjefajok, valamint az elfogadható mértéket meghaladó elegyfafajok egy évesnél idősebb befásodott hajtásai nem haladhatják meg.

A befejezésre tervezett erdősítésekben az elfogadott célállománynak megfelelő fafajok vezérhajtását más - kivéve védett - növény nem nőheti túl.

Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a csemeték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.

7. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Közjóléti berendezések meghatározása

SÉTAÚT

Minimum 1,2 m széles, stabilizálatlan vagy stabilizált járófelületű út.

ERDEI BÚTOR GARNITÚRA

Felületkezelt fából készült, helyhez rögzített berendezés, amely legalább egy asztalból és egy padból áll.

TÁMLÁS PAD

Felületkezelt fából készült, támlával ellátott, helyhez rögzített ülőpad.

HULLADÉKGYŰJTŐ

Felületkezelt fából vagy fémből készült, cserélhető műanyag zsákkal felszerelt, rögzített berendezés.

VÉDŐHÁZ

Fedett, oldalt nyitott kialakítású felületkezelt faépület legalább 6 m2 alapterülettel, kialakított ülőhelyekkel.

ILLEMHELY

Zárt űrgödrös, fedett és oldalt zárt felületkezelt fa felépítményű építmény.

TÁBLA

Felületkezelt favázra rögzített, színes térképes információs vagy haladási irányt jelző, felirattal vagy ábrával ellátott tájékoztató tábla.

TŰZRAKÓHELY

Terméskőből vagy vasalt betonból épített tűzgödör, amely körül legalább 6 fő számára ülőhely biztosított.

ERDEI JÁTSZÓSZER

Rögzített, felületkezelt fából készült, egy- vagy többfunkciós játékszer.

ERDEI TORNASZER

Rögzített, testmozgást szolgáló különféle felületkezelt fa sporteszköz.

8. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez[81]

AZ EGYES FAÁLLOMÁNYTÍPUS-CSOPORTOK ELVÁRT JELLEMZŐI AZ ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLPROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL

ABCDEFG
1.Faállomány-
típus-
csoport
FőfafajMesterséges erdősítésTermészetes felújítás
2.Első kiviteli
minimális
tőszám
hektáronként
főfafajból
Főfafaj/
célállományba tartozó
összes fafaj minimális
tőszáma a célprogram
befejezésekor*
Főfafaj/
célállományba tartozó
összes fafaj egymáshoz
mért maximális távolsága
a célprogram**
befejezésekor
Főfafaj minimális
tőszáma**
Átlagos
záródás/borítás%
3.BükkösökB8 0004 500
(7 500)
1,5
(1,2)
8 000
(15 000)
90
4.Gyertyános-
kocsánytalan
tölgyesek
KTT8 000KTT 4 500
GY 1 500
(7 500)
KTT 1,5
GY 2,6
(1,2)
8 000
(15 000)
90
5.Gyertyános-
kocsányos
tölgyesek
KST8 000KST 4 000
GY 1 500
(7 500)
1,6
2,6
(1,2)
8 000
(15 000)
90
6.Kocsánytalan
tölgyesek
KTT8 0004 500
(7 500)
1,5
(1,2)
8 000
(15 000)
90
7.Kocsányos
tölgyesek
KST8 0004 000
(7 500)
1,6
(1,2)
8 000
(15 000)
90
8.CseresekCS8 0004 500
(7 500)
1,5
(1,2)
8 000
(15 000)
90
9.Molyhos
tölgyesek
MOT8 0003 000
(5 000)
1,8
(1,4)
3 000
(6 000)
80
10.JuharosokJ8 0004 000
(6 000)
1,6
(1,3)
8 000
(15 000)
90
11.KőrisesekK8 0004 000
(6 000)
1,6
(1,3)
8 000
(15 000)
90
12.Hazai
nyárasok
HNY4 5002 000
(3 000)
2,2
(1,8)
gyökérsarj
4 000
(6 000)
80
13.Füzesek4 5003 000
(5 000)
1,8
(1,4)
4 000
(8 000)
90
14.Égeresek4 5002 000
(3 000)
2,2
(1,8)
sarj 4 000
(6 000)
80
15.HársasokH8 0004 500
(7 500)
1,5
(1,2)
4 000
(8 000)
90
16.NyíresekNYI4 5002 000
(3 000)
2,2
(1,8)
4 000
(8 000)
90

* A zárójelben szereplő értékek az értékelés során figyelembe vehető összes fafajra, a felette lévő érték a főfafajra vonatkozó elvárt minimális tőszámot mutatják.

** A maximális tőtávolság értelmezése: egy tetszőleges felállási ponthoz legközelebb eső három értékelhető fafajú egyed egymástól mért távolságainak számtani átlaga.

- A főfafaj vagy az előzőek szerint számba vehető további fafajok egyedei közül csak azok a megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.

- Ha a fő- és értékelésbe bevonható mellékfafajok együttes tőszáma a fenti táblázat szerint ugyan elegendő a vizsgált területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az erdőrészletben, akkor még sikeresnek minősíthető az erdősítés, ha

=a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van,

=a főfafaj egyedszáma az erdőrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 ha-nál nagyobb összterületen nem eshet a fenti táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 30%-a alá,

=az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig egyébként egységesen kezelhető.

- Az V-VI. fatermési osztályba sorolt erdőrészletekben végzett erdősítések sikeresnek minősülnek a program befejezésének évében, ha azok a táblázatban megadott tőszám és borítottsági elvárásoknak átlagosan 50%-ban (erdőssztyepp erdőkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen kedvezőtlen termőhelyi viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban legfeljebb 0,5 ha-os, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe azonban nem haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át.

9. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez[82]

Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények

1. táblázat

ABCDEFG
1.Hivatkozás:Kötelezettség/egyéb előírás:Szabályszegés leírása:Súlyosság:Mérték:Tartósság:Jogkövet-
kezmény
2.Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei:
3.6. §
(1) bekezdés
a) pont
Az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról
szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott
erdőterületet is magába foglaló
származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni.
Az ügyfél nem megfelelő szaporító anyagot használt fel.súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
4.6. §
(1) bekezdés
b) pont
A vágástéri hulladék kivételével a
támogatási időszak alatt
folyamatosan gondoskodni a
támogatott területen található
hulladék eltávolításáról.
Az adott támogatási egység
területén a hulladék eltávolítása első alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt.
Enyheerdőrészlet
szintű
ismétlődő
jellegű lehet
E-10%
5.Az adott támogatási egység
területén a hulladék eltávolítása második alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt
Közepeserdőrészlet
szintű
ismétlődő
jellegű lehet
E-30%
6.Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása
harmadik alkalommal nem történt
meg a támogatási időszak alatt.
súlyoserdőrészlet
szintű
ismétlődő
jellegű lehet
E-100%
7.6. §
(1) bekezdés
c) pont
A támogatott területet a terepen
jól láthatóan, állandósított jelekkel
lehatárolni, és a jelölést a
támogatási időszak alatt
fenntartani.
A támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem, vagy nem
megfelelően, illetve hiányosan
történt meg, de ez nem
befolyásolta az objektív ellenőrzési
eljárás lefolytatását, ide értve az
esetleges mérések végrehajtását.
enyheerdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
8.A támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem, vagy nem
megfelelően, illetve hiányosan
történt meg és ez meghiúsította
az objektív ellenőrzési eljárás
teljeskörű lefolytatását, ide értve
az esetleges mérések
végrehajtását.
súlyoserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-Kizár
9.6. §
(1) bekezdés
d) pont
A szaporítóanyag származását
tanúsító származási bizonyítvány
másolati példányát a felhasználás
utáni első kifizetési kérelem
benyújtási időszakának végéig az
erdészeti hatósághoz benyújtani,
az eredeti példányt a támogatási
időszak végéig megőrizni.
A származási igazolások az
ellenőrzési eljárás időpontjáig
egyáltalán nem vagy nem teljes
körűen kerültek megküldésre,
ezért az ügyfelet az ellenőrzés
lefolytatását követően
hiánypótoltani kellett, de az
igazolások alátámasztják a
támogatási jogosultságot.
enyheerdőrészlet
szintű
esetiE-10%
10.A származási igazolások az
ellenőrzési eljárás időpontjáig
egyáltalán nem vagy nem teljes
körűen kerültek megküldésre,
ezért az ügyfelet az ellenőrzés
lefolytatását követően
hiánypótoltani kellett, aminek
egyáltalán nem vagy nem
teljeskörűen tett eleget, illetve a
beküldött igazolások nem vagy
nem teljes körűen támasztják alá
az elvégzett munkaműveletet.
súlyoserdőrészlet
szintű
esetiE-Kizár
[83]
11.6. §
(1) bekezdés
e) pont
A támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni.Az ügyfél az előírt határidőn belül
nem vett részt a képzésen.
közepeskérelem szintűmaradandóA második évtől
kezdődően az adott évekre vonatkozó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. A második évben és az azt követő években jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
12.6. §
(1) bekezdés
f) pont
A támogatási célprogramokhoz
tartozó előírások,
munkaműveletek elvégzését az
évenkénti bontásban vezetett
munkanaplóban, legkésőbb azok
elvégzésétől számított egy héten
belül rögzíteni, amelynek aláírt
másolatát a kifizetési kérelem
benyújtására nyitva álló időszak
végéig az erdészeti hatósághoz
benyújtani.
A munkanaplóban található
adatok alapján a támogatási
jogosultság egyértelműen
eldönthető, de a dokumentálás
nem az előírásoknak megfelelő.
enyheerdőrészlet
szintű
egyedi,
rövidtávú
E-10%
13.A munkanaplóban található
adatokból a támogatási
jogosultság nem egyértelműen
megítélhető, illetve valamely
támogatási egységre vonatkozóan
a munkanapló határidőre nem
került benyújtásra.
súlyoserdőrészlet
szintű
egyedi,
maradandó
E-Kizár
14.6. §
(1) bekezdés
h) pontja
A vegyszeres védekezés
végrehajtása esetén az erdészeti
hatóságnak a támogatott terület
elhelyezkedése szerint illetékes
szervét a tervezett védekezés
megkezdése előtt legalább 15
nappal írásban értesíteni, a
beavatkozás tervezett helyének és
időpontjának megjelölésével.
A bejelentésnek az ügyfél nem
vagy nem határidőben tett eleget.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
15.6. §
(2) bekezdés
A célprogramok végrehajtása
során vegyszer használata csak az
alábbi esetekben és feltételekkel
engedélyezett.
Nem megfelelő vegyszerhasználat
történt.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
16.Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram
17.15. §A támogatási időszak alatt azA területen megtalálható néhányközepeserdőrészletegyedi,E-10%
(3) bekezdéserdőrészletben egyévesnél1 évesnél idősebb egyedszintűrövidtávú
a) pontidősebb, agresszíven terjedő
idegenhonos fa- és cserjefaj
egyede nem maradhat.
szálanként elkülönül, közvetlen
környezetükben az irtás elvégzése
egyértelműen megállapítható.
18.A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek
csoportosan jelennek meg a
területen, utalva az irtási
munkálatok szakszerűtlen, illetve
nem kellő gondossággal történő
végrehajtására.
súlyoserdőrészlet
szintű
egyedi,
rövidtávú
E-Kizár
19.Az előző meg nem felelés
ismétlődése esetén.
súlyoskérelem szintűhosszútávúC-100%
20.A területen található agresszíven
terjedő, idegenhonos fa- és
cserjefajok miatt kizárt
erdőrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az
adott évi kifizetési kérelemben
szereplő összes erdőrészlet
50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
21.15. §A fahasználatok során a záródásA fahasználatok során a záródás asúlyoserdőrészletegyedi,E-Kizár
(3) bekezdésártéren kívüli területen nemmegengedett érték alá csökkent azszintűmaradandó
b) pontcsökkenhet 50% alá.ártéren kívüli területen.
22.A fahasználatok során a záródás
ártéren nem csökkenhet 80% alá.
A záródás a megengedett érték alá
csökkent az ártéri területen.
súlyoserdőrészlet
szintű
egyedi,
maradandó
E-Kizár
23.Szálaló erdőgazdálkodás célprogram
24.16. §
(3) bekezdés
a) pont
Az erdészeti hatóság által
engedélyezett fahasználatot
- annak során hektáronként
legalább 1 lék nyitását vagy
meglévő lék bővítését - az első
kifizetési kérelem benyújtásáig el
kell végezni.
Az engedélyezett fahasználat
határidőre nem lett teljes
egészében elvégezve.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
25.16. §
(3) bekezdés
b) pont
b) az átalakító üzemmódban a
nevelővágások (tisztítás,
törzskiválasztó gyérítés) során a
támogatási időszak alatt az
erdőrészlet területének legfeljebb
5%-án nyitható vagy bővíthető
lék, ahol az egyes lékek mérete
nem haladhatja meg a 250 m2-t,
Az erdőrészlet területének több
mint 5%-án nyitottak vagy
bővítettek léket. (Az 5%-os limit
meghatározásakor a lékek
összterületére vonatkozóan
10%-os abszolút területi tolerancia
alkalmazandó négyzetméterben
kifejezve. Ha a toleranciával
csökkentett érték megfelel az
5%-os kritériumnak, azt
elfogadhatónak kell tekinteni.)
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
26.Az adott erdőrészlet területén
található valamely lék területe
meghaladja a 250 m2-t. (Az egyes
lékek területének
meghatározásakor 10%-os
abszolút területi toleranciát kell
alkalmazni.)
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
27.A lék területi határérték átlépése
miatt kizárt erdőrészletek száma
eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott
támogatási kérelemben szereplő
összes erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
28.16. §
(3) bekezdés
c) pont
Az átalakító üzemmódban a
támogatási időszak alatt
növedékfokozó gyérítés és a
készletgondozó használat során az
erdőrészlet területének legfeljebb
10%-án, szálalóvágás során
legfeljebb 20%-án nyitható vagy
bővíthető lék.
Az erdőrészletben a
meghatározott értékeknél
nagyobb területen nyitottak vagy
bővítettek léket. (A %-os limit
meghatározásakor a lékek
összterületére vonatkozóan
10%-os abszolút területi tolerancia
alkalmazandó négyzetméterben
kifejezve. Ha a toleranciával
csökkentett érték megfelel a
kritériumnak, azt elfogadhatónak
kell tekinteni.)
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
29.Az egyes lékek mérete nem
haladhatja meg az 500 m2-t.
Az adott erdőrészlet területén
található valamely lék területe
meghaladja a 500 m2-t. (Az egyes
lékek területének
meghatározásakor 10%-os
abszolút területi toleranciát kell
alkalmazni.)
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
30.A lék területi határérték átlépése
miatt kizárt erdőrészletek száma
eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott
támogatási kérelemben szereplő
összes erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
31.16. §
(3) bekezdés
d) pont
Az átalakító üzemmódú
erdőrészletben a támogatási
időszak alatt legfeljebb kétszer
lehet csoportos szerkezet
A támogatási időszak alatt
kettőnél több alkalommal
végeztek nevelővágást az
erdőrészletben.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
32.kialakulását elősegítő módon
nevelővágást végezni.
A nevelővágási határérték
megsértése miatt kizárt
erdőrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben
szereplő összes erdőrészlet
50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
[84]
33.16. §
(3) bekezdés
e) pont
A szálaló üzemmódban kezelt
erdőrészletek esetében az ügyfél
köteles a természetbeni állapotról
az e rendelet 5. melléklete szerinti
állapotfelvételi lapot készíteni,
valamint annak aláírt másolati
példányát legkésőbb az
5. kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló időszak végéig az
erdészeti hatósághoz eljuttatni.
Az ügyfél az állapot felvételi lapját
az 5. kifizetési kérelem
benyújtására nyitva álló időszak
végéig az erdészeti hatósághoz
nem juttatta el
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
34.16. §
(3) bekezdés
f) pont
A szálaló üzemmódban a
visszatérési idő legfeljebb 5 év.
Az adott erdőrészletben a
visszatérési idő meghaladta az
5 évet.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
35.16. §
(3) bekezdés
g) pont
Szálaló üzemmódban a
támogatási időszak alatt az
erdőrészlet területének legfeljebb
10%-án nyitható vagy bővíthető
lék, ahol az egyes lékek mérete
nem haladhatja meg az 500 m2-t.
Az erdőrészlet területének több mint 10%-án nyitottak vagy bővítettek léket, illetve az erdőrészleten 500 m2-t meghaladó területű lék található. (A 10%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a 10%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni. Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
35/A.A lék területi határérték átlépése
miatt kizárt erdőrészletek száma
eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott támogatási
kérelemben szereplő összes
erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
36.16. §
(3) bekezdés
h) pont
A támogatási időszak alatt nyitott
vagy bővített lékek középpontját
karóval jól azonosíthatóan ki kell
jelölni.
Az adott erdőrészletben a
program ideje alatt nyitott
valamely lékből hiányzik az
azonosítást szolgáló karó.
enyheerdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
37.A karó helyét, az egységes
országos vetületi rendszerben
legalább 20 m-es pontossággal
felvett koordinátáját, valamint a
lék méretét a munkanaplóban a
léknyitáskor vagy a lék bővítésekor
rögzíteni kell.
Az erdőrészletben a program ideje
alatt nyitott, de a munkanaplóban
nem rögzített lék található.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
[85]
38.16. §
(3) bekezdés
i) pont
A támogatási időszakot
megelőzően, illetve a támogatási
időszak alatt nyitott vagy bővített
lékek területei határvonalának
Az adott erdőrészletben legalább
egy esetben két lék határvonala
közötti távolság kevesebb mint 40
méter.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
39.egymástól mért távolsága nem
lehet kevesebb, mint 40 méter.
A lékek közötti minimális távolság
megsértése miatt kizárt
erdőrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben
szereplő összes erdőrészlet
50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
40.16. §
(3) bekezdés
j) pont
Fakitermelés tervezése esetén a
kitermelésre szánt egyedeket azok
törzsén jól láthatóan meg kell
jelölni, a jelölés időpontját a
munkanaplóban rögzíteni kell.
A munkanaplóba történő
bejegyzés nem, illetve nem
teljeskörűen történt meg.
közepeserdőrészletrövidtávúE-10%
41.16. §
(3) bekezdés
k) pont
A támogatási időszak
ötödik évében,
valamint az utolsó
kifizetési kérelem
benyújtására nyitva
álló időszak végén, a
támogatási időszak
alatt nyitott vagy
bővített lékekben - az
(1) bekezdés c) pontja
szerint jogosult
erdőrészletek esetében
is - a lék területén az
1. melléklet szerint
kialakított
faállománytípusra
jellemző fafajokból
álló, ép csúcshajtással
rendelkező újulat
tőszámának el kell
érnie a 8. melléklet
szerinti természetes
felújításra vonatkozó
tőszámot.
Az ép csúcshajtással
rendelkező újulat
tőszáma nem éri el a 8.
melléklet szerinti a
természetes felújításra
vonatkozó mértéket az
erdőrészletben
található összes lék
közül a lékek több
mint 20 %-ban de
legfeljebb 40 %-ban.
enyheerdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
42.Az ép csúcshajtással
rendelkező újulat
tőszáma nem éri el a 8.
melléklet szerinti a
természetes felújításra
vonatkozó mértéket az
erdőrészletben
található összes lék
közül a lékek több
mint 40 %-ában.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
43.Az újulat tőszáma
miatt kizárt
erdőrészletek száma
eléri az adott
célprogram
vonatkozásában az
adott támogatási
kérelemben szereplő
összes erdőrészlet
50%-át.
súlyoskérelem
szintű
maradandóC-Kizár
44.
45.
[86]
46.16. §
(3) bekezdés
m) pont
A lékben található újulati szintben
a támogatási időszak alatt
1 évesnél idősebb agresszíven
terjedő, idegenhonos fa- és
cserjefaj egyede nem lehet.
Az erdőrészletben a program ideje
alatt nyitott valamely lékben, az
adott évben 1 évesnél idősebb
agresszíven terjedő, idegenhonos
fa- és cserjefaj egyede található.
közepeserdőrészlet
szintű
maradandóE-30%
47.A fenti szankció ismétlődése
esetén.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
48.Az 1 évesnél idősebb agresszíven
terjedő, idegenhonos fa- és
cserjefaj egyede miatt kizárt
erdőrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben
szereplő összes erdőrészlet
50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
49.16. §
(3) bekezdés
n) pont
A lékben található újulat szabad
fejlődését kézi ápolással az e
rendelet 6. melléklete szerint
folyamatosan biztosítani kell.
Az újulat szabad fejlődése nem
biztosított.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
50.Az ápolási hiányosság miatt
szankcionált erdőrészletek száma
eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott
támogatási kérelemben szereplő
összes erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
51.
52.
53.16. §
(3) bekezdés
p) pont
Az e rendelet 4. melléklete szerinti
tartalommal, az aktuális
természetbeni állapot alapján
elkészített és az erdészeti hatóság
által véleményezett törzslapokat
az első és az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásáig el kell
végezni.
Az ügyfél az ellenőrzés során a
törzslapokat nem tudja bemutatni
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
53/A16. § (3) bekezdés q) pontAz első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani úgy, hogy a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.A 2011. évben benyújtott
támogatási kérelmek alapján
hozott támogatási határozathoz
kapcsolódóan benyújtott első
kifizetési kérelem benyújtását
követően a holtfa mennyisége
nem éri el az előírt minimális
mértéket.
enyheerdőrészlet
szintű
hosszú távúA kötelezettség-szegés megszüntetéséig a
támogatási összeg
hektáronkénti éves
mértéke
legfeljebb
164 eurónak
megfelelő
forint-
összeg
lehet.
A 2012. évtől benyújtott
támogatási kérelmek alapján
hozott támogatási határozathoz
kapcsolódóan benyújtott első
kifizetési kérelem benyújtását
követően a holtfa mennyisége
nem éri el az előírt minimális
mértéket.
közepeserdőrészlet
szintű
rövid távúE-30%
Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet
vonatkozásában a fenti szankció
ismételt kiszabására lenne
szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszú távúE-100%
A visszahagyott holtfák törzsei
azok legvastagabb részén nem
haladják meg a 20 cm-t.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-100%
Holtfa darabolás történtközepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
53/B16. § (3) bekezdés
r) pont
Ha a holtfa biztosítása
fakitermeléssel történik, a
kitermelt fák tőrészei nem
lehetnek 10 méternél
közelebb egymáshoz.
A holtfa biztosítása céljából
kitermelt valamely egyed
tőrésze a megadott
határértéknél kisebb távolságra
van egy másik tőrésztől.
közepesErdőrészlet
szintű
maradandóE-30%
54.Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása
55.17. §
(3) bekezdés
a) pont
Az újulat szabad fejlődését kézi
ápolással folyamatosan biztosítani
kell az e rendelet 6. melléklete
szerint.
Az újulat szabad fejlődése nem
biztosított.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
56.Az ápolási hiányosság miatt
szankcionált erdőrészletek száma
eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott
támogatási kérelemben szereplő
összes erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-100%
57.17. §
(3) bekezdés
b) pont
Az első kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjától az
újulati szintben 1 évesnél idősebb
agresszíven terjedő, idegenhonos
fa- és cserjefaj egyede nem lehet.
A területen megtalálható néhány
1 évesnél idősebb egyed
szálanként elkülönül, közvetlen
környezetükben az irtás elvégzése
egyértelműen megállapítható.
közepeserdőrészlet
szintű
egyedi,
rövidtávú
E-10%
58.A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek
csoportosan jelennek meg a
területen, utalva az irtási
munkálatok szakszerűtlen, illetve
nem kellő gondossággal történő
végrehajtására.
súlyoserdőrészlet
szintű
egyedi,
rövidtávú
E-100%
59.Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
60.A területen található agresszíven
terjedő, idegenhonos fa- és
cserjefajok miatt adott évben ki
nem fizethető (E-100%)
erdőrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az
adott évi kifizetési kérelemben
szereplő összes erdőrészlet
50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
[87]
61.17. §
(3) bekezdés
c) pont
A támogatási időszak utolsó
kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló időszak végére a
felújítási szintben a főfafaj
többéves csemetéinek az e
rendelet 8. mellékletének
megfelelő darabszámban, és az e
rendelet 2. mellékletében
megadott elegyarányban és
fafajösszetételben jelen kell lenni.
A felújítási szint nem megfelelő.súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
62.17. §
(3) bekezdés
d) pont
A támogatási időszak utolsó
kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló időszak végére az
elegyfafajok közül az e rendelet
2. mellékletében az adott
faállománytípusba tartozóan
megadott legalább 5 fafajnak kell
előfordulnia, és elegyarányuknak
el kell érni legalább az 5%-ot.
Az elegyfafajok állománya, illetve
elegyaránya nem megfelelő.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
63.17. §
(4) bekezdés
a) pont
Az idős faállomány véghasználatát
az 5. évi kifizetési kérelem
benyújtásáig el kell végezni.
A véghasználat nem történt meg
határidőre.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
64.17. §
(4) bekezdés
b) pont
A fakitermeléseket úgy kell
elvégezni, hogy a felújítási
célállománynak megfelelő újulat
kevesebb mint 20%-a sérülhet
meg a fahasználat során.
Az újulat több, mint 20%-a sérült
meg a fahasználat során.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
65.17. §
(4) bekezdés
c) pont
A sérült újulat tőrevágását vagy
pótlását a fakitermelést követő
május 1-ig el kell végezni.
A sérült újulat tőrevágása
határidőre nem történt meg.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-30%
66.17. §
(4) bekezdés
d) pont
A fakitermelés és anyagmozgatás
során nem keletkezhet 20 cm-nél
mélyebb közelítési, illetve
vonszolási nyom.
Nem megfelelő fakitermelés,
illetve anyagmozgatás történt az
erdőrészletben.
enyheerdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
67.Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram
68.18. §
(3) bekezdés
a) pont
Az első kifizetési
kérelem benyújtásának
időpontjáig a
fakitermelést, mely
lehet tarvágás vagy
fokozatos felújítóvágás,
úgy kell végrehajtani,
hogy az erdőrészlet
területének legalább 25
%-áról kell, de
legfeljebb 50 %-áról
lehet a fákat eltávolítani.
Az adott
erdőrészletben
fahasználati munka
nem vagy nem az
előírt minimális
mértékben történt
meg.
közepeserdőrészlet
szintű
maradandóE-100%
69.Az adott
erdőrészletben az
engedélyezetnél
nagyobb mértékű
fahasználat történt.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
[88]
70.18. §
(3) bekezdés
b) pont
Az összefüggő véghasználati
terület nagysága legfeljebb 0,5 ha
lehet.
Az erdőrészletben található
valamely összefüggő
véghasználati terület mérete
meghaladja a határértéket.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
71.18. §
(3) bekezdés
c) pont
A szomszédos
összefüggő véghasználati
területek távolsága a
határoló fák törzsétől
mérve nem lehet kisebb,
mint 30 méter.
Két szomszédos
összefüggő
véghasználati terület
közötti távolság
kevesebb mint 30
méter.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
72.18. §
(3) bekezdés
d) pont
A visszamaradó faállomány
egyedei között a fahasználatot
követő 1 éven belül a csúcsszáradt
egyedek elegyaránya nem
haladhatja meg a 10%-ot.
A csúcsszáradt egyedek
elegyaránya meghaladja az előírt
határértéket
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
73.18. §
(3) bekezdés
e) pont
Az 1000 m2-t meghaladó
összefüggő véghasználattal
érintett területen azt legalább
5%-ban elfoglaló, de minimum
2 db életképes, tájhonos fafajú
magszóró fát kell meghagyni a
főfafajból.
A vágásterületen nem vagy nem
megfelelő számban, illetve nem az
erdőtársulásra jellemző
főfafajokból található életképes,
tájhonos magszóró fa.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
74.18. §
(3) bekezdés
f) pont
Fakitermelés csak október 1. és
március 31. között végezhető
Fakitermelés nem az előírt
időszakban történt.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
75.18. §
(3) bekezdés
g) pont
Az első kifizetési kérelem
benyújtását követően fakitermelés
csak egészségügyi termelésként
végezhető.
Az erdőrészletben fakitermelés
történt, az ügyfél nem jelentett
falopást, nem rendelkezik
egészségügyi fakitermelést
lehetővé tevő engedéllyel.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
76.18. §
(3) bekezdés
h) pont
Géppel végzett talajelőkészítés
során géppel csak maximum
80 cm pásztaszélességű
talajelőkészítés végezhető.
Az erdőrészlet részén vagy
egészén a pászta szélessége
meghaladja a 80 cm-t, de nem
haladja meg a 100 cm-t.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
77.Az erdőrészlet részén vagy
egészén a pászta szélessége
meghaladja a 100 cm-t.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
78.18. §
(3) bekezdés
i) pont
A támogatási kérelem
benyújtásától számított 5. évtől a
felújítási szintben biztosítani kell,
hogy az életképes többéves
csemetékből álló újulat az e
rendelet 2. melléklete szerinti, az
adott termőhelynek megfelelő
természetes erdőtársulásra
jellemző fafajösszetételben az e
rendelet 8. mellékletében
meghatározott természetes
felújítások szerinti egyedszámban,
és megfelelő záródásban legyen
jelen a területen
Az adott erdőrészletben található
valamely vágásterületen az előírt
fafajösszetétel nem megfelelő.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
79.Az adott erdőrészletben található
valamely vágásterületen az újulat
nem éri el az előírt egyedszámot
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
80.18. §
(3) bekezdés
j) pont
Az újulat szabad fejlődését
ápolással folyamatosan biztosítani
kell az e rendelet 6. melléklete
szerint.
Az újulat szabad fejlődése nem
biztosított.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
81.Az ápolási hiányosság miatt
szankcionált erdőrészletek száma
eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott
támogatási kérelemben szereplő
összes erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-100%
82.18. §
(3) bekezdés
k) pont
Az újulati szintben egyévesnél
idősebb agresszíven terjedő,
idegenhonos fa- és cserjefaj
egyede nem lehet.
A területen megtalálható néhány
1 évesnél idősebb egyed
szálanként elkülönül, közvetlen
környezetükben az irtás elvégzése
egyértelműen megállapítható.
közepeserdőrészlet
szintű
egyedi,
rövidtávú
E-10%
83.A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek
csoportosan jelennek meg a
területen, utalva az irtási
munkálatok szakszerűtlen, illetve
nem kellő gondossággal történő
végrehajtására.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
84.Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
85.A területen található agresszíven
terjedő, idegenhonos fa- és
cserjefajok miatt ki nem fizethető
(E-100%) erdőrészletek száma eléri
az adott célprogram
vonatkozásában az adott évi
kifizetési kérelemben szereplő
összes erdőrészlet 50%-át.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
86.18. §
(3) bekezdés
l) pont
Az első kifizetési kérelem
benyújtását követően 5 m3/ha
mennyiségű, az egyes törzsek
legvastagabb részén 20 cm
átmérőt meghaladó méretű, lábon
álló vagy fekvő holtfa jelenlétét
kell biztosítani.
A holtfa mennyisége nem éri el az
előírt minimális mértéket.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
87.Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
88.18. §
(3) bekezdés
m) pont
Ha a holtfa biztosítása
fakitermeléssel történik, a
kitermelt fák tőrészei nem
lehetnek 10 méternél közelebb
egymáshoz.
A holtfa biztosítása céljából
kitermelt valamely egyed tőrésze a
megadott határértéknél kisebb
távolságra van egy másik
tőrésztől.
közepeserdőrészlet
szintű
maradandóE-30%
89.18. §
(3) bekezdés
n) pont
A földön fekvő holtfát darabolni
nem lehet.
Holtfa darabolása történt.közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
90.Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram
91.19. §
(3) bekezdés
a) pont
A támogatott erdőrészletben az
első kifizetési kérelem
benyújtásától legalább 10 m3/ha
mennyiségű az egyes törzsek
legvastagabb részén 20 cm
átmérőt meghaladó méretű, lábon
álló vagy fekvő holtfa jelenlétét
kell biztosítani.
A legalább 10 m3/ha mennyiségű
lábon álló vagy fekvő holtfa
jelenléte nem biztosított.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
92.A visszahagyott holtfák törzsei
azok legvastagabb részén nem
haladják meg a 20 cm-t.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-100%
93.19. §
(3) bekezdés
b) pont
Ha a holtfa biztosítása
fakitermeléssel történik, a
kitermelt fák tőrészei nem
lehetnek 10 méternél közelebb
egymáshoz.
A holtfa biztosítása céljából
kitermelt valamely egyed tőrésze a
megadott határértéknél kisebb
távolságra van egy másik
tőrésztől.
közepeserdőrészlet
szintű
maradandóE-30%
94.19. §
(3) bekezdés
c) pont
A földön fekvő holtfát darabolni
nem lehet.
Holtfa darabolása történt.közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
95.19. §
(3) bekezdés
d) pont
A mikroélőhelyen meghagyott
20 cm átmérőt meghaladó méretű
lábon álló és fekvő holt fákat jól
látható módon, festéssel
sorszámokkal kell ellátni. E
sorszámok feltüntetésével
fakészletfelvételt kell készíteni, és
annak az ügyfél által aláírt
kivonatát az első kifizetési
kérelemmel együtt kell benyújtani
A fakészlet felvételi jegyzőkönyv
kivonatát az ügyfél nem
mellékelte a kifizetési kérelméhez
(hiánypótoltatni kell).
enyheerdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
96.Az ügyfél a hiánypótlásnak nem
vagy nem határidőre tett eleget.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
97.19. §
(3) bekezdés
e) pont
A támogatási időszak utolsó
kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló időszak végét követően
a támogatás tárgyát képező
minimálisan 10 m3/ha faanyag
meglétét továbbra is biztosítani
kell
Az adott mikroélőhelyen nem
biztosított a szükséges
mennyiségű, a támogatás tárgyát
képező faanyag jelenléte.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
98.Véghasználat során facsoportok visszahagyása
99.20. §
(3) bekezdés
a) pont
Az első kifizetési kérelem
benyújtásáig a véghasználat
elvégzése kötelező.
A véghasználat elvégzése
határidőre egyáltalán nem vagy
csak részben történt meg.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
100.20. §
(3) bekezdés
b) pont
Legalább 90%-ban tájhonos
fafajokból álló állékony
csoportokat kell kijelölni és
meghagyni a támogatásra
jogosult terület minimum 5%-án.
A terület kevesebb mint 5%-án
történt meg a facsoportok
visszahagyása. Vagy a területen
meghagyott facsoportok
valamelyike nem 90%-ban
őshonos fafajokból áll.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
101.20. §
(3) bekezdés
c) pont
Agresszíven terjedő, idegenhonos
fafajt a korona szintben a
facsoport nem tartalmazhat.
A facsoportot alkotó fák
koronaszintjében idegenhonos
fafaj található.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
102.20. §
(3) bekezdés
d) pont
Egy facsoport határvonalait alkotó
egyedek törzsei által körbezárt
terület legalább 500 m2, legfeljebb
2500 m2 lehet.
A facsoport területe az alsó vagy
felső határértéket nem teljesíti.
(A facsoportok területének
meghatározásakor 10%-os
abszolút területi toleranciát kell
alkalmazni.)
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
103.20. §
(3) bekezdés
e) pont
A facsoport záródása legalább
60% legyen.
Az erdőrészletben valamely
facsoport záródása az előírt érték
alá csökkent.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
104.20. §
(3) bekezdés
f) pont
A facsoportot alkotó 20 cm
mellmagassági átmérőjű egyedek
számát az első kifizetési kérelem
benyújtásáig a munkanaplóban
rögzíteni kell.
A facsoportot alkotó egyedek
rögzítése nem történt meg a
munkanaplóban, vagy a rögzített
egyedszámnál kevesebb egyed
található meg a területen.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
105.20. §
(3) bekezdés
g) pont
Fakitermelés során a kijelölt
facsoport nem károsodhat.
A facsoport valamely egyede
sérült.
enyheerdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
106.20. §
(3) bekezdés
h) pont
A kijelölt facsoport területén
fakitermelés és közelítés nem
történhet, kivéve az idegenhonos
fafaj egyedeinek eltávolítása
esetén.
A facsoport területén fakitermelés,
illetve közelítés történt az
idegenhonos fafajok kitermelésén
túl.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
107.20. §
(3) bekezdés
i) pont
A visszamaradó facsoport egyedei
között a fahasználatot követő
1 éven belül a csúcsszáradt
egyedek elegyaránya nem
haladhatja meg a 10%-ot.
A facsoporton belül a
csúszszáradás meghaladja az előírt
mértéket.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
108.Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás
109.21. §
(3) bekezdés
a) pont
Az első kifizetési kérelem
benyújtásától a cserjeborítás az
erdőrészlet teljes területén
egyenletes eloszlásban 10% és
20% között kell tartani.
A cserjeborítás az előírt
határértéken kívül esik.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
110.Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
111.21. §
(3) bekezdés
b) pont
Az erdőrészlet területén csak az e
rendelet 2. mellékletében foglalt,
az adott termőhelynek megfelelő
természetes erdőtársulásra
jellemző fajokat lehet hagyni.
Nem a megfelelő fa-, illetve
cserjefajok kerültek visszahagyásra
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-100%
112.21. §
(3) bekezdés
c) pont
A támogatási időszak alatt az idős
állomány és az újulat együttes
záródása nem csökkenhet 80% alá
A záródás az előírt határérték alá
csökkent.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
113.21. §
(4) bekezdése
Az e rendelet 21. § (3) bekezdés a)
pontjának előírásai a védett
cserjefajokra nem vonatkoznak,
védett cserjék kitermelése tilos.
Védett cserjefaj kitermelése
történt
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóC-Kizár
114.Véghasználat elhalasztása talaj és élőhelyvédelem céljából célprogram
115.22. §
(3) bekezdés
a) pont
Csak az erdészeti hatóság által
engedélyezett egészségügyi
termelést lehet végezni.
Engedélyezett egészségügyi
termelésen kívüli fakitermelés
történt és az ügyfél nem tett
feljelentést falopás miatt.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
116.22. §
(3) bekezdés
b) pont
A 10 fok feletti lejtésű területek
esetében az első kifizetési kérelem
benyújtásáig az eróziós, illetve
A természetes újulat
megtelepedését az ügyfél nem
segítette elő az előírt módon.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
117.talajpusztulást okozó folyamatok
akadályozásával a természetes
újulat megtelepedését elő kell
segíteni részleges
talajelőkészítéssel, magfogó
pászta készítésével, padkázással,
rőzsefonat készítéssel vagy
rétegvonalra fektetett fatörzsek
hátrahagyásával. Az így
létrehozott létesítményeket a
támogatási időszak alatt úgy kell
fenntartani, hogy az a természetes
újulat megfelelő fejlődését
biztosítsa.
Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
118.Közjóléti célú erdők fenntartása célprogram
119.23. §
(3) bekezdés
a) pont
A támogatott terület korlátozás
nélküli, térítésmentes
látogathatóságát folyamatosan
biztosítani kell.
A térítésmentes látogathatóság
nem volt biztosított.
súlyoskérelem szintűmaradandóC-Kizár
120.23. §
(3) bekezdés
b) pont
A közjóléti berendezések és
sétautak 30 méteres
környezetében folyamatosan
gondoskodni kell a
balesetveszélyes (megdőlt,
korhadt, törött, hasadt stb.) fák,
illetve a 10 cm-nél vastagabb,
letört vagy korhadó ágak
eltávolításáról.
A közjóléti berendezések és
sétautak környezetében az előírt
munkálatok egyike vagy
mindegyike nem került elvégzésre
súlyoslétesítmény
szintű
hosszútávúE-100%
121.A munkavégzés elvégzését a
munkanaplóban rögzíteni kell.
A fenti munkavégézés tényét a
munkanaplóban nem vagy nem
megfelelően rögzítették.
közepeslétesítmény
szintű
hosszútávúE-30%
122.23. §
(3) bekezdés
c) pont
A közjóléti berendezések és
sétautak 30 méteres
környezetében a balesetveszély
elhárítása miatt kitermelt
faegyedeket M=1:10 000
méretarányú térképen ábrázolni
kell. A térképet a munkanaplóhoz
csatolni kell.
A közjóléti berendezések és
sétautak környezetében kitermelt
faegyedek térképi jelölése nem
vagy nem megfelelően történt
meg, illetve a térképet nem
csatolták a munkanaplóhoz.
közepeslétesítmény
szintű
hosszútávúE-30%
123.23. §
(3) bekezdés
d) pont
A kitermelt faegyedeket
legkésőbb a kitermelést követő
kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló időszak végéig a
gyökfőtől a csúcsrügyig mért
távolságban legalább 1 méter
magasságú céllálománytípusra
jellemző fafajú ültetési anyaggal
pótolni kell akkor, ha a kitermelt
faegyed tuskójának 10 méteres
körzetében nincs ilyen
tulajdonságokkal rendelkező
természetes újulatból származó fa.
Az előírt pótlás nem vagy nem
megfelelően történt meg.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
124.23. §
(3) bekezdés
e) pont
A kiültetett anyag egyedi
védelmét védőkaróval, illetve
minden év április 1. és szeptember
30. közötti időben tányérozással
folyamatosan biztosítani kell.
A kiültetett szaporítóanyag egyedi
védelme, ápolás nem vagy nem
megfelelően történt.
közepeslétesítmény
szintű
hosszútávúE-30%
125.23. §
(3) bekezdés
f) pont
A sétautakat, turistautakat
akadályoktól (pl. kidőlt fa,
keréknyomvályú, kátyú,
vízátfolyás) mentes állapotban kell
fenntartani, és mindkét oldalán
minimum 1-1 méter szélességben
a cserjék visszaszorításáról kell
gondoskodni
A sétautak karbantartása nem
vagy nem megfelelően történt.
közepeslétesítmény
szintű
hosszútávúE-30%
126.Ha a program időszakában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoslétesítmény
szintű
hosszútávúE-100%
127.23. §
(3) bekezdés
g) pont
Gondoskodni kell a támogatott
területen a hulladékgyűjtők
ürítésről. Megtelt hulladékgyűjtő a
támogatott területen nem lehet.
A területen megtelt
hulladékgyűjtő található.
közepeslétesítmény
szintű
hosszútávúE-30%
128.Ha a program időszakában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoslétesítmény
szintű
hosszútávúE-100%
129.23. §
(3) bekezdés
h) pont
A szemétszállítás, a szemétgyűjtés
időpontját a munkanaplóban
rögzíteni kell.
A szemétszállítás időpontja nem
vagy nem megfelelően került
rögzítésre a munkanaplóban.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
130.Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
131.Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram
132.24. §
(3) bekezdés
a) pont
A támogatási kérelem benyújtását
követő első évben kétszeri
szárzúzást vagy kaszálást kell
végrehajtani szeptember 30-ig.
Az előírt szárzúzást vagy kaszálást
nem vagy nem a megfelelő
mennyiségben hajtották végre a
területen.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
133.24. §
(3) bekezdés
b) pont
a támogatási kérelem benyújtását
követő második év március 31-ét
követően a támogatott területen a
(3) bekezdés f) pontja szerinti
egyedek kivételével egyévesnél
idősebb fa- és cserjefaj nem lehet.
A területen nem engedélyezett
1 évesnél idősebb fa-, illetve
cserjefaj egyede található.
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
134.Ha a program időszakában az
adott erdőrészlet vonatkozásában
a fenti szankció ismételt kiszabása
lenne szükséges, akkor az itt
meghatározott szigorúbb
szankciót kell alkalmazni.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
135.24. §
(3) bekezdés
c) pont
Természetvédelmi terület esetén a
szárzúzást 15 nappal annak
megkezdése előtt a működési
terület szerinti természetvédelmi
kezelésért felelős szervnek írásban
be kell jelenteni.
A bejelentés nem vagy nem
időben történt.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
136.24. §
(3) bekezdés
d) pont
A támogatási kérelem beadását
követő második évtől kezdődően
a kaszáláson és lehordáson kívül
egyéb beavatkozás nem
végezhető
A kaszáláson és lehordáson kívül
más beavatkozást is végeztek a
területen.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
137.A közlekedés és a munkák során
nem keletkezhet 20 cm-nél
mélyebb keréknyom.
A területen 20 cm-nél mélyebb
keréknyom található.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
138.24. §
(3) bekezdés
e) pont
A területen szóró, vadetető, sózó
egész évben, április 1. és október
15. közötti időszakban pedig az
erdőtörvény 13. § (1) bekezdés
a) pont ac) alpontja szerinti erdei
farakodó létesítése, fenntartása
tilos
A területen szóró, vadetető, sózó,
illetve erdei farakodó található.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
139.24. §
(3) bekezdés
f) pont
Védett cserje- és fafajok
kivételével hektáronként
legfeljebb 20 db fa vagy cserje
hagyható tájhonos fa- és
cserjefajokból.
Az engedélyezettnél több fa-,
illetve cserjefaj található a
területen
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
140.24. §
(3) bekezdés
g) pont
Védett cserje- és fafajok kivágása
tilos.
Védett cserje- vagy fafaj
kitermelése történt.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóC-Kizár
141.24. §
(3) bekezdés
i) pont
A támogatási kérelem benyújtását
követő második évtől kezdődően
évente legalább egyszer,
szeptember 1. és október 10.
között egy őszi tisztító kaszálást
kell elvégezni.
Az előírt tisztító kaszálás
határidőre nem lett elvégezve a
területen.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
142.24. §
(3) bekezdés
j) pont
Természetvédelmi terület esetén a
tisztító kaszálást 15 nappal annak
megkezdése előtt a működési
terület szerinti természetvédelmi
kezelésért felelős szervnek írásban
be kell jelenteni.
A bejelentés nem vagy nem
időben történt.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
143.24. §
(3) bekezdés
k) pont
A kaszálást követő harminc napon
belül el kell távolítani a szénát a
területről.
A széna eltávolítása határidőre
nem történt meg a területen.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
144.24. §
(3) bekezdés
l) pont
A szárzúzások, kaszálások,
lehordások időpontjait a
munkanaplóban rögzíteni kell.
A munkanapló vezetése nem vagy
nem megfelelően történt meg.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
145.Egyedi szankcióAz e rendelet 24. § (3) bekezdés
c)-f), i)-l) pontjaiban
meghatározott előírások adott
erdőrészlet esetében tapasztalt
ismételt megszegése esetén
mindenkor a táblázatban szereplő
eggyel szigorúbb szankciós
kategóriát kell alkalmazni egészen
addig, amíg az adott támogatási
egység el nem jut a kizárás
(E-Kizár) állapotba.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
146.Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram
147.25. §
(2) bekezdés
a) pont
A fakitermelés és anyagmozgatás
során az erdőrészleten belül csak
kötélpálya, vasló, erdészeti
csúszda, állati erővel vont fogat,
közelítő kerékpár, szán vagy a
kitermelt faanyag emelve történő
közelítésére alkalmas önjáró
kerekes eszköz használható.
Az előírtakon kívül más eszköz
került alkalmazásra a fakitermelés
és anyagmozgatás során.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-Kizár
[89]
148.25. §
(2) bekezdés
b) pont
A fakitermelés és anyagmozgatás
megkezdését és várható
befejezését, az alkalmazott
fakitermelés eszközét és módját
15 nappal korábban be kell
jelenteni az erdészeti hatóságnak.
A bejelentést egyáltalán nem, nem
határidőben vagy nem az előírt
minimális tartalommal tette meg
az ügyfél.
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóE-100%
149.25. §
(2) bekezdés
c) pont
A fakitermelés és -anyagmozgatás
során nem keletkezhet 20 cm-nél
mélyebb közelítési, illetve
vonszolási nyom.
A fakitermelés, illetve
anyagmozgatás során az előírtnál
nagyobb mértékű talajsérülés
történt egyetlen erdőrészletben.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
150.A fakitermelés, illetve
anyagmozgatás során az előírtnál
nagyobb mértékű talajsérülés
történt, legfeljebb
4 erdőrészletben
súlyoserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-30%
151.A fakitermelés, illetve
anyagmozgatás során az előírtnál
nagyobb mértékű talajsérülés
történt, legfeljebb
9 erdőrészletben
súlyoserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-100%
152.A fakitermelés, illetve
anyagmozgatás során az előírtnál
nagyobb mértékű talajsérülés
történt, legalább
10 erdőrészletben
súlyoserdőrészlet
szintű
maradandóC-Kizár
153.25. §
(2) bekezdés
a) pont
A kitermelt (bruttó) faanyag
minden 5 m3-ére számítva
legfeljebb 1 darab törzsön lehet
olyan sérülés, amely a háncsig
hatol, vagy a faanyag minőségét
hosszú távon befolyásolja
Az előírtnál nagyobb mértékű tő-
és törzssérülés történt a területen.
közepeserdőrészlet
szintű
rövidtávúE-100%
154.25. § (2) bekezdés e) pontCsak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.Az anyagmozgatást megelőző fakitermelés nem került bejelentésre, vagy azt az erdészeti hatóság nem vette tudomásul vagy nem engedélyezte.súlyoserdőrészlet szintűmaradandóE-Kizár

2. táblázat - Jelmagyarázat

AB
1.Súlyosság:A be nem tartott előírás célkitűzése
2.Mérték:A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában
3.Tartósság:A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama
4.E-10%:Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott
évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.E-30%:Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott
évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.E-100%:Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott
évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
7.E-Kizár:Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul
felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza
kell fizetni.
8.C-10%:Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 10%-kal
csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
9.C-30%:Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 30%-kal
csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
10.C-100%:Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 100%-kal
csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
11.C-Kizár:Az adott célprogramban a teljes terület támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben
jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.

10. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletében a "Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítése" cím, az "Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)" alcímhez tartozó táblázat helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
55 621 01 0010 55 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
52 621 01 1000 00 00AgrárkörnyezetgazdaTechnikus
54 621 01 0000 00 00Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikusTechnikus
54 621 02 0010 54 01AgrárrendészTechnikus
54 621 03 0010 54 01Állategészségügyi technikusTechnikus
31 521 20 0010 31 01Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)Szakmunkás
31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)Szakmunkás
31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)Szakmunkás
31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)Szakmunkás
54 621 03 0010 54 02Állattenyésztő technikusTechnikus
33 621 02 0100 31 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
55 621 02 0010 55 01Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológusFelsőfokú szakképesítés
31 621 04 0001 31 01BelovaglóSzakmunkás
52 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és tenyésztőSzakmunkás
52 621 01 0100 31 02BiomasszaelőállítóSzakmunkás
52 621 01 0100 31 03Bionövény-termesztőSzakmunkás
54 541 01 0010 54 01Bor- és pezsgőgyártó technikusTechnikus
33 621 01 0000 00 00BorászSzakmunkás
55 621 01 0010 55 02BortechnológusFelsőfokú szakképesítés
33 622 01 1000 00 00DísznövénykertészSzakmunkás
31 622 01 0010 31 01DohánykertészSzakmunkás
31 623 01 0100 31 01Erdészeti növényvédőSzakmunkás
31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
54 623 01 0000 00 00ErdésztechnikusTechnikus
55 623 01 0000 00 00ErdőgazdaFelsőfokú szakképesítés
54 525 02 0010 54 01Erdőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
33 622 01 0100 31 01Faiskolai termesztőSzakmunkás
33 621 02 1000 00 00GazdaSzakmunkás
55 621 02 0010 55 02Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozóFelsőfokú szakképesítés
31 622 01 0010 31 02GyümölcstermesztőSzakmunkás
31 621 01 0010 31 03Haszonállat-gondozóSzakmunkás
54 621 04 0010 54 01Kertész és növényvédelmi technikusTechnikus
31 521 19 0010 31 03Kertészeti gép kezelőSzakmunkás
31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
31 521 20 0010 31 03Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
31 621 04 0100 31 01Lóápoló és gondozóSzakmunkás
31 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztőSzakmunkás
52 812 02 0000 00 00Lovastúra-vezetőTechnikus
31 521 19 0010 31 04Majorgép-kezelőSzakmunkás
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
31 621 05 0000 00 00MéhészSzakmunkás
31 521 19 0010 31 05Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelőSzakmunkás
55 621 01 0010 55 04MénesgazdaFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 06Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelőSzakmunkás
54 525 02 0010 54 02Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
31 521 01 0010 31 03Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
55 621 01 0010 55 05Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
55 621 01 0010 55 06Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztensFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 07Mezőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
31 521 19 0010 31 08Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelőSzakmunkás
54 621 02 0010 54 02Mezőgazdasági technikusTechnikus
54 621 02 0100 31 01Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
33 622 01 0100 31 02MikroszaporítóSzakmunkás
33 622 01 0100 31 03Növényházi dísznövénytermesztőSzakmunkás
31 521 20 0010 31 04Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
54 621 04 0100 31 01NövénytermesztőSzakmunkás
54 621 04 0010 54 02Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
55 621 02 0010 55 05Növénytermesztő és növényvédő technológusFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 09Növényvédelmi gépkezelőSzakmunkás
54 621 04 0100 31 02Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
52 621 01 0100 33 01ÖkogazdaSzakmunkás
55 621 02 0010 55 06Ökológiai gazdálkodóFelsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 10Önjáró betakarítógép kezelőjeSzakmunkás
55 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológusFelsőfokú szakképesítés
33 622 01 0100 31 04Szabadföldi dísznövénytermesztőSzakmunkás
31 622 01 0010 31 03SzőlőtermesztőSzakmunkás
54 625 01 0100 31 01Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
54 625 01 0000 00 00Vadgazdálkodási technikusTechnikus
55 621 02 0010 55 08Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú szakképesítés
54 621 04 0100 31 03VetőmagtermesztőSzakmunkás
54 621 02 0010 54 03Vidékfejlesztési technikusTechnikus
33 621 01 0001 51 01VincellérTechnikus
31 622 01 0010 31 04ZöldségtermesztőSzakmunkás

"

11. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az R. 6. számú mellékletében az "A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája" címhez tartozó táblázat a "G06" kódjelű sort követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

[KódMegnevezésMértékegységSFH]
"G06ASarjaztatásos fás szárú energiaültetvényFt/ha95 000
G06BEnergiafűFt/ha70 000
G06CEnergianádFt/ha230 000"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[2] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[3] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[4] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 13. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[5] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[6] Módosította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[7] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[8] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.10.01.

[9] Módosította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 15. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[10] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 30. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[13] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 29. § a) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[14] Módosította a 170/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[15] Beiktatta a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 16. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[16] Beiktatta a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.10.01.

[17] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b)-c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[18] Megállapította a 10/2020. (IV. 3.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.04.06.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[20] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b), d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[22] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b), d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[25] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[26] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[27] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[28] Beiktatta a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[29] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[30] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[31] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[32] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[33] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[34] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (10) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.04.30.

[35] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (10) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.04.30.

[36] Beiktatta a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[37] Beiktatta a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[38] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[39] Beiktatta a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.10.01.

[40] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[41] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[42] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[43] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 19. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[44] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[45] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[46] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[47] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 20. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[48] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[49] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[50] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[51] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 22. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[52] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 23. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[53] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 24. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[54] Megállapította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[55] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 25. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[56] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[57] Hatályon kívül helyezte a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2012.05.04.

[58] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[59] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[60] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[61] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[62] Beiktatta a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[63] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[64] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 28. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[65] Beiktatta a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.10.01.

[66] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[67] Beiktatta a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[68] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[69] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 28. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[70] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 14. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[71] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[72] Módosította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[73] Módosította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[74] Módosította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[75] Módosította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[76] Megállapította a 104/2012. (X. 1.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[77] Az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet kódjegyzéke alapján.

[78] Módosította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[79] Módosította a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése a) és b) pontja. Hatályos 2009.10.23.

[80] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[81] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (8) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[82] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 29. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[83] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (9) bekezdése (ld. 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2014.04.30.

[84] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (9) bekezdése (ld. 5. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2014.04.30.

[85] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (9) bekezdése (ld. 5. melléklet 4. pont), valamint (10) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.04.30.

[86] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (10) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.04.30.

[87] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (9) bekezdése (ld. 5. melléklet 5. pont). Hatályos 2014.04.30.

[88] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 7. § (9) bekezdése (ld. 5. melléklet 6. pont). Hatályos 2014.04.30.

[89] Módosította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (8) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

Tartalomjegyzék