259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet

egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. FEJEZET

EGYES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI HIVATALI JOGÁLLÁSÁRÓL

1. Wekerle Sándor Alapkezelő

1. §[1]

2. §[2]

2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő[3]

3. §[4] Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3/A. §[5] (1) A Támogatáskezelőt főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét igazgatók segítik.

(2) Az igazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású és illetményű kormánytisztviselő.

3/B. §[6] A Támogatáskezelő ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a miniszter által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának társadalompolitikai koordinációjával, előkészítésével, lebonyolításával - támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján - és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint - szükség szerint - közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.

3/C. §[7] A Nemzeti Civil Alapprogramhoz kapcsolódó jogviszonyokból eredően felmerülő kötelezettségek a Támogatáskezelő - mint a Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervének e feladat tekintetében jogutód szervezete - költségvetésének terhére vállalt kötelezettségnek minősülnek.

3/D. §[8] A Támogatáskezelő ellátja az EFOP 3.1.4. Útravaló Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogram megnevezésű kiemelt projekt tekintetében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kedvezményezettnek előírt feladatokat, a kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a Türr István Képző és Kutató Intézet jogutódja.

3. ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ[9]

4. §[10]

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § (1) E rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvénynek a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényt módosító rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(2)[11]

(3)[12]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[3] Megállapította a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.08.16.

[4] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 479. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[5] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 480. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[6] Megállapította a 287/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.09.23.

[7] Beiktatta a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 480. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[8] Beiktatta a 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[9] Megállapította a 374/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.02.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.28.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.29.

Tartalomjegyzék