Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint

az 1. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a)-d) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 5. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § a)-c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 15. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés j) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra,a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 14. §-ában a "Nemzeti Közigazgatási Intézetet" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt" szöveg lép.

2. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

2. § A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében az "a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő)" szövegrész helyébe az "az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)",

b) 12. § (3) bekezdés c) pontjában, 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "az Alapkezelő" szövegrész helyébe az "a Támogatáskezelő",

c) 12. § (4) bekezdésében az "Az Alapkezelő" szövegrész helyébe az "A Támogatáskezelő",

d) 13. §-ában az "az Alapkezelőt" szövegrész helyébe az "a Támogatáskezelőt"

szöveg lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

3. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklet 2.2. pont e) alpontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 2. melléklet 2.1. pont a) és d) alpontja.

4. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

4. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI)" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)",

b) 3. § b) pont bc) alpontjában az "az NKI-nak" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak",

c) 4. § (1) bekezdésében az "Az NKI" szövegrész helyébe az "A Hivatal",

d) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 12. § (1) és (5) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében az "az NKI" szövegrész helyébe az "a Hivatal"

szöveg lép.

5. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

5. § (1) A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közigazgatási szerv (a továbbiakban: munkáltató) a vizsgázóval egyetértésben határozza meg, hogy a vizsgázónak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 118. § (3) bekezdésében és 122. § (2) bekezdésében, illetve a 210. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül mikor kell a közigazgatási, illetve az ügykezelői alapvizsgát letennie.

(3) A központi közigazgatási, valamint a Kttv. 2. §-a szerinti szerveknél alkalmazott vizsgázó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (a továbbiakban: NKE), egyéb esetben a munkáltató székhelye, illetve működési területe szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál tesz vizsgát."

(2) Az R1. 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A közigazgatási, valamint az ügykezelői alapvizsga rendszer felügyeletét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el. E jogkörében eljárva különösen:)

"e) jóváhagyja a minőségirányítás eljárásait."

(3) Az R1. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal alapvizsgához kapcsolódó feladatai

3. § (1) A közigazgatási, valamint az ügykezelői alapvizsga működtetésével kapcsolatos feladatokat az NKE látja el.

(2) Az NKE-nek a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladatai különösen:

a) kifejleszti, valamint szükség szerint - különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják - aktualizálja a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit;

b) kifejleszti a vizsgára felkészítő konzultáción való közreműködéshez előírt oktatói felkészítő programot;

c) elvégzi a közigazgatási alapvizsgára vonatkozó statisztikai adatokkal kapcsolatos adatgyűjtési, feldolgozási feladatokat;

d) vezeti a közigazgatási alapvizsga nyilvántartását.

(3) Az NKE-nek az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata különösen az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerének, országosan egységes oktatási programjának, tananyagának, valamint a követelményrendszerén alapuló vizsgatételeinek a kifejlesztése és szükség szerinti - különösen a jogszabályi változásokra figyelemmel történő - aktualizálása.

3/A. § (1) A közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó módszertani, minőségbiztosítási feladatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal látja el.

(2) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladatai különösen:

a) fejleszti és működteti a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportált (a továbbiakban: Vizsgaportál);

b) kidolgozza és működteti a minőségirányítási rendszert;

c) tárgyévet követő év március 31-ig összefoglaló-értékelő beszámolót készít a közigazgatási alapvizsgák tapasztalatairól;

d) kezeli a munkáltatói regisztrációkat;

e) vizsgaportál működtetéshez technikai támogatást nyújt;

f) módszertani felkészítést szervez a vizsgaszervezők és vizsgabiztosok részére.

(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az alapvizsgára vonatkozó minőségügyi követelményeket minőségirányítási folyamatleírásban határozza meg. A minőségirányítás eljárásait a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal adja ki. Az alapvizsga minőségirányítási eljárása előírja:

a) képzésszervezés folyamatát;

b) a képzés megvalósítás folyamatát;

c) a vizsgáztatás folyamatát;

d) az értékelési folyamatokat, résztvevői, oktatói elégedettség mérését;

e) a képzésszervezésben és vizsgáztatásban közreműködők módszertani felkészítését;

f) az alapvizsga felkészítés és vizsgáztatás megvalósításához szükséges infrastruktúra, a megfelelő oktatási környezet kialakítását;

g) a minőségügyi helyszíni ellenőrzés eljárását;

h) a panaszkezelési eljárásokat;

i) nem megfelelőség kezelését;

j) dokumentumok és minőségügyi feljegyzések kezelését.

(4) Az alapvizsga rendszerének felülvizsgálatát a minőségügyi helyszíni ellenőrzés eljárásban meghatározott időszakonkénti ellenőrzés biztosítja.

(5) Az éves ellenőrzési tervet két féléves ütemezéssel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal készíti el. A helyszíni ellenőrzés a minőségügyi helyszíni ellenőrzés eljárása alapján folytatható le.

(6) A helyszíni ellenőrzést a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megbízott és felkészített minőségügyi auditor végezheti.

(7) A helyszíni ellenőrzés lefolytatását és dokumentálását az ellenőrzést végző minőségügyi auditor végzi.

(8) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a minőségügyi auditor eltérést tapasztal a minőségirányítási eljárásban meghatározott követelményektől, akkor a helyszíni ellenőrzés nem megfelelőséget állapít meg. Nem megfelelőség esetén az erre vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

(9) Az éves helyszíni minőségügyi ellenőrzések összefoglaló jelentését a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az éves helyszíni ellenőrzés befejezését követő harmincadik napig készíti el és az NKE-nek tájékoztatásul megküldi. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az éves helyszíni minőségügyi ellenőrzések összefoglaló jelentését a miniszternek megküldi jóváhagyásra."

(4) Az R1. 5. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási alapvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga szervezésével, lebonyolításával és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a vizsgaszervező látja el. E feladatai keretében a vizsgaszervező különösen a következőket látja el:)

"h) a vizsgákról statisztikai célú összesítést készít, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal rendelkezésére bocsát tárgyévet követő év február 1-ig az összefoglaló-értékelő beszámoló elkészítéséhez."

(5) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Vizsgaportálon és a vizsgaszervező hivatalos honlapján közzé kell tenni

a) a közigazgatási alapvizsga tananyagát

b) az ügykezelői alapvizsga tananyagát."

(6) Az R1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Vizsgabiztos a vizsgaszervező által megbízott, és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által felkészített, legalább középfokú végzettségű személy lehet. A vizsgabiztos nem működhet közre közeli hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont] a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell a vizsgaszervezőnek."

(7) Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti

a) jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon felsőfokú végzettséget szerzett, vagy

b) 2012. szeptember 1-jétől a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez tartozó szakon olyan felsőfokú végzettséget szerzett, amely külön jogszabály alapján tartalmazza a közigazgatási alapvizsgának megfelelő képzési-és vizsgakövetelményeket.

(2) Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program keretében sikeres záróvizsgát tesz."

(8) Az R1. 12. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori illetményalappal megegyező összeg, melyet a munkáltatónak a vizsgaszervező Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. A közigazgatási alapvizsga díja magában foglalja a vizsgázónak a tananyagokhoz és egyéb oktatási segédanyagokhoz biztosított hozzáférést, valamint a felkészítő konzultáción és a vizsgán való egyszeri részvételt.

(2) A közigazgatási alapvizsga díjának 10%-a az informatikai rendszer fenntartásához és működtetéséhez és a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fenntartásához, 10%-a a tananyag fejlesztéséhez, hatályosításához szükséges költségeket tartalmazza.

(3) A vizsgaszervező a (2) bekezdésben meghatározott összeget a vizsgára jelentkezők számának alapul vételével minden év július 15-ig (I. félév) és január 15-ig (II. félév) átutalja NKE-nek, melyet elkülönítetten köteles kezelni. Az informatikai rendszer fenntartásához és működtetéséhez elkülönített összeget az NKE minden év július 15-ig (I. félév) és január 15-ig (II. félév) átutalja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak."

(9) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés önállóan történik, amelyhez - a vizsgázó választásától függően és munkáltatója hozzájárulásával - igénybe vehető felkészítő konzultáció. A vizsgázó első alkalommal a felkészítő konzultáció kezdő napját megelőző öt munkanapig díjmentesen elhalaszthatja a felkészítő konzultációt, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Amennyiben a vizsgázó jelezte a részvételi igényét a felkészítő konzultáción és azon nem jelenik meg, úgy nem jogosult felkészítő konzultáción egy másik időpontban részt venni."

(10) Az R1. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felkészítő konzultációkon oktatásra jogosultak körét - a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslataira figyelemmel - az NKE vezetője határozza meg. A 2012. július 30-án hatályos közigazgatási alapvizsga konzulenseinek névjegyzéke az új névjegyzék elfogadásáig hatályban marad."

(11) Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgaszervező a vizsgázó kérésére a vizsga eredményének közzétételét követő öt munkanapon belül lehetőséget biztosít a kitöltött és kijavított feladatsor megtekintésére. A vizsgaszervező a vizsgázó feladatsor megtekintésre irányuló kérelmét haladéktalanul továbbítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz, amely három munkanapon belül megküldi a kijavított feladatsort a vizsgaszervezőnek."

(12) Az R1. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés alkalmazásában közigazgatási gyakorlat szempontjából a Kttv. 6. § 16. pontja az irányadó, illetve közigazgatási gyakorlatnak minősül a polgármesteri jogviszonyban, valamint az önkormányzati képviselői megbízatásban töltött idő is."

(13) Az R1. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügykezelői alapvizsga tárgykörei:

a) a közigazgatás felépítése és működése,

b) a közszolgálati jogviszony,

c) a közigazgatási hatósági eljárás szabályai,

d) a közigazgatás informatikai támogatása,

e) ügyvitel, ügykezelés,

f) adatvédelmi és titkos ügykezelési ismeretek."

(14) Az R1. 21. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgáztató bizottság elnökét és tagjait -a vizsgaszervező javaslatára - az OKV titkára kéri fel az OKV tagjai közül. A felkéréseket a vizsgaszervező küldi meg a vizsgáztató bizottság részére.

(3) A vizsgaszervező a vizsgáztató bizottság elnökének és tagjainak felkérésére vonatkozó javaslatát legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 15 munkanapig megküldi az OKV titkárának. A vizsgabizottság tagjának akadályoztatása esetén a vizsgaszervező haladéktalanul javaslatot tesz az OKV titkára részére az új tag felkérésére."

(15) Az R1. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügykezelői alapvizsga díjának 12,5%-a a tananyag fejlesztéséhez szükséges költségeket tartalmazza, melyet a vizsgaszervező elkülönítetten köteles kezelni."

(16) Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § A vizsgákat az év folyamán bármikor lehet szervezni, a felmerült igényeknek megfelelően. A vizsgaidőszakon belül a felkészítő tanfolyam és a vizsga időpontjait a vizsgázók számának figyelembevételével a vizsgaszervező állapítja meg. Ügykezelői alapvizsgát és felkészítő tanfolyamot általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak szervezni."

(17) Az R1.

a) 1. § (5) és (6) bekezdésében az "NKI-nál" szövegrész helyébe az "NKE-nél",

b) 1. § (6) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 13. § (2) és (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 26. §-ában az "NKI" szövegrész helyébe az "NKE",

c) 1. § (6) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében az "NKI-nak" szövegrész helyébe az "NKE-nek",

d) 13. § (1) bekezdésében "Az NKI központilag" szövegrész helyébe az "A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal",

e) 15. § (2) bekezdésében az "az NKI-t" szövegrész helyébe az "a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt",

f) 21. § (10) bekezdésében az "alkalmazásában álló" szövegrész helyébe az "által megbízott",

g) 22. § (1) bekezdésében a "való részvételt" szövegrész helyébe a "való egyszeri részvételt",

h) 24. § (4) bekezdésében a "vizsgázót" szövegrész helyébe a "vizsgázót a munkáltatóján keresztül",

i) 1. melléklet 2. függelékében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország", a "köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII." szövegrész helyébe a "közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.",

j) 2. melléklet 4. függelékében a "Megjegyzés" szövegrész helyébe a "Vizsgabizottság tagjainak megnevezése"

szöveg lép.

(18) Hatályát veszti az R1.

a) 6. § (1) bekezdés b) pontjában az "és vizsgatételeit" szövegrész,

b) 6. § (3) bekezdése,

c) 22. § (1) bekezdésében a "köztisztviselői" szövegrész,

d) 28. § (4) bekezdése.

6. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

6. § (1) Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. §-ában a "Nemzeti Közigazgatási Intézetre (a továbbiakban: NKI)" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)",

b) 2. § 6. pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az "az NKI" szövegrész helyébe az "a Hivatal",

c) 10. § (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés c) pontjában az "az NKI-val" szövegrész helyébe az "a Hivatallal",

d) 17. §-át megelőző alcímben, 17. § (1)-(3) bekezdésében az "Az NKI" szövegrész helyébe az "A Hivatal",

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 23-24. §-a.

7. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

7. § Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

3. § (1) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló központi hivatal.

(2) A Támogatáskezelő főigazgatóját az emberi erőforrások minisztere határozatlan időre nevezi ki. A helyettesek és az igazgatók felett a munkáltatói jogköröket a Támogatáskezelő főigazgatója gyakorolja.

(3) Az igazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású és illetményű kormánytisztviselő.

(4) A Támogatáskezelő ellátja az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint - szükség szerint - közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában."

8. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

8. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

[A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"u) áldozatsegítésért"

(felelős tagja.)

(2) Az R3. 9/A. §-ában a "Közgyűjteményi Ellátó Szervezet" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal"szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a R3.

a) 36. §-a,

b) 37. § a) pontja,

c) 39. § (6) bekezdés a) pontja, valamint

d) 62. § m) pontja.

9. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

9. § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő)" szövegrész helyébe az "az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)",

b) 2. § (2) bekezdésében, 2/A. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6/A. § (2) bekezdésében az "Az Alapkezelő" szövegrész helyébe az "A Támogatáskezelő",

c) 2. § (3) bekezdés a) pontjában, 2/A. § (3) bekezdésében, 3. § (1) és (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 6/A. § (1) bekezdésében, 6/A. § (4) bekezdésében az "az Alapkezelő" szövegrész helyébe az "a Támogatáskezelő",

d) 2/A. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdésében az "az Alapkezelővel" szövegrész helyébe az "a Támogatáskezelővel",

e) 2/A. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdésében az "az Alapkezelőnek" szövegrész helyébe az "a Támogatáskezelőnek"

szöveg lép.

10. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

10. § A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § l) pontjában az "az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ főigazgatója" szövegrész helyébe az "a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetője" szöveg lép.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

11. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 1/B. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Közigazgatási Intézet" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

12. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról[1]

13. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

13. § A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 9. pontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

14. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

14. § (1) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közigazgatási szakvizsga tananyaga, írásbeli részének vizsgakérdései és szóbeli részének vizsgatételei a vizsgakövetelményeken alapulnak. A tananyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja."

(2) Az R4. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a szakvizsgák szervezéséhez, a bizottságok munkájához, a vizsgakövetelmények egységes érvényesítéséhez módszertani útmutatást ad, továbbá módszertani felkészítőt szervez a szakvizsgaszervezők és a vizsgabiztosok részére."

(3) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakvizsga az év során bármikor szervezhető. A vizsganapokat, a szakvizsgák helyszínét és kezdési időpontját a jelentkezők száma és a választott szakmai vizsgatárgy figyelembevételével a szakvizsgaszervező határozza meg."

(4) Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes szakvizsgát nem tesz. Javítóvizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha az első eredménytelen szakvizsgarésztől számított két éven belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. A javítóvizsgákról külön jegyzőkönyvet kell kiállítani."

(5) Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A javítóvizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával, amelyet a javítóvizsgára kötelezett vizsgázó visel. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt eredménytelenség esetén, a megismételt közigazgatási szakvizsga díja a munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt közigazgatási szakvizsga díját - döntésétől függően - átháríthatja a vizsgázóra."

(6) Az R4. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakvizsgaszervező a szakvizsgára jelentkezők számára - az eredményes felkészülés céljából - a kötelező és a választott vizsgatárgyból az NKE által kidolgozott program szerint az OKV tagjai által tartott felkészítő tanfolyamot szervez."

(7) Az R4. 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgázó a felkészítő tanfolyamon történő részvételi szándékát munkáltatója hozzájárulásával a jelentkezési lapon jelzi. A felkészítő tanfolyamon történő részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének. Ha adott vizsgatárgyból húsz vagy annál több köztisztviselő jelezte felkészítő tanfolyamon való részvételét, a szakvizsgaszervező köteles a felkészítő tanfolyamot megszervezni."

(8) Az R4. 6/A. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szakvizsgaszervező a munkáltató kérelmére a felkészítő tanfolyamot követően írásban tájékoztatja a munkáltatót a vizsgázó tanfolyamon való részvételéről.

(6) A munkáltató a felkészítő tanfolyamon résztvevő vizsgázót a felkészítő tanfolyam időtartamára köteles mentesíteni a munkavégzés alól, aki erre az időre illetményére jogosult. A munkavégzés alól mentesítés idejére járó illetményét a munkáltató levonja annak vizsgázónak az illetményéből, aki önhibájából nem vesz részt a felkészítő tanfolyamon.

(7) A munkáltató a felkészítő tanfolyam időtartamával megegyező időtartamban mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól, feltéve, hogy a vizsgázó a jelentkezési lapon jelezte a felkészítő tanfolyamon való részvételi szándékát és a munkáltatója ahhoz nem járult hozzá. A vizsgázót a szakvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni. A köztisztviselő a mentesítés idejére illetményére jogosult."

(9) Az R4. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felsőfokú iskolai végzettségű polgármester önkéntes jelentkezés alapján, saját költségére tehet szakvizsgát - polgármesteri tisztségének megszűnéséig - az NKE-nél, ha legalább 3 év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, vagy az alól mentesül. Jelentkezési lapját a munkáltatónak nem kell záradékolnia, de a vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a polgármesternek igazolnia kell. E rendelkezés alkalmazásában közigazgatási gyakorlat szempontjából a Kttv. 6. § 16. pontjában foglaltak irányadóak, illetve közigazgatási gyakorlatnak minősül a polgármesteri jogviszonyban töltött idő is."

(10) Az R4.

a) 1. § (2) bekezdésében a "köztisztviselőnek" szövegrész helyébe a "köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek (továbbiakban együtt: vizsgázó)",

b) 2. § (1)-(3) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében, 6. § (5) és (6) bekezdésében a "köztisztviselő" szövegrész helyébe a "vizsgázó",

c) 2. § (6) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "köztisztviselőnek" szövegrész helyébe a "vizsgázónak",

d) 3. § (5) bekezdésében az "NKI honlapján" szövegrész helyébe az "NKE hivatalos honlapján",

e) 4. § (1) bekezdésében, 6/A. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet 10. és 11. pontjában az "NKI" szövegrész helyébe az "NKE",

f) 4. § (6) bekezdésében a "Ktv. 1. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "Kttv. 2. §-a", az "NKI-nál" szövegrész helyébe az "NKE-nél",

g) 6. § (1) bekezdésében az "a köztisztviselői illetményalap" szövegrész helyébe az "az illetményalap",

h) 6. § (6) bekezdésében a "munkanapig" szövegrész helyébe a "harmadik munkanapig",

i) 1. számú melléklet 11. pontjában a "kijelölt" szövegrész helyébe a "megbízott", az "alkalmazásában álló köztisztviselő" szövegrész helyébe "az által megbízott személy", a "középiskolai végzettségű" szövegrész helyébe a "középfokú iskolai végzettségű", a "(3. függelék)." szövegrész helyébe a "(3. függelék). A vizsgabiztosok felkészítéséről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal gondoskodik.",

j) 1. számú melléklet 3. számú függelékében a "Megjegyzés" szövegrész helyébe a "Vizsgabizottság tagjainak megnevezése",

k) 2. számú mellékletében a "köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény" szövegrész helyébe a "közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény",

l) 3. számú mellékletében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország"

szöveg lép.

(11) Hatályát veszti az R4.

a) 7. § (3) bekezdése,

b) 3. számú mellékletében a "közszolgáltatások szervezése és igazgatása (így különösen az állam egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és környezetvédelmi feladatai, szervezetrendszere, fenntartása és működtetése);" szövegrész.

15. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

15. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/F. § (5)-(8) bekezdésében az "a Wekerle Sándor Alapkezelő" szövegrész helyébe az "az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő" szöveg lép.

16. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

16. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. 1.45. pontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

17. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

17. § Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

18. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

18. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében, 2. melléklet 3. pontjában a "Nemzeti Közigazgatási Intézet" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

19. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

19. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: KIMISZ)" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)",

b) 40. § (1) bekezdésében a "KIMISZ" szövegrész helyébe a "Hivatal",

c) 40. § (3) bekezdésében a "KIMISZ" szövegrész helyébe a "Hivatal"

szöveg lép.

20. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2012. augusztus 16-án lép hatályba, és 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet 14. § -a értelmében nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék