30/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,

a 4. alcím tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § d) és e) pontjában, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése alapján,

a 8. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének a kikérésével -,

a 9. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 20. pontjában, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A KÖZJEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ EGYES VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAIRÓL

1. § A rendelet hatálya

a) a közjegyző határozata - ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése során hozott határozatokat - (a továbbiakban: közjegyző határozata),

b) a közjegyző által jóváhagyott egyezség,

c) a közjegyző költségjegyzéke,

d) a közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás és

e) a közjegyzői okirat

alapján történő végrehajtás elrendelése, valamint a közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásra terjed ki.

2. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 11. §-a szerinti végrehajtási kérelmet a Vht. 18. § (3) bekezdésére figyelemmel meghatározott példányban kell előterjeszteni.

(2) A közjegyző határozata, illetve a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő végrehajtás elrendelése iránti kérelemmel együtt - ha a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői határozatot nem az eljáró közjegyző hozta, illetve az egyezséget nem az eljáró közjegyző hagyta jóvá - elő kell terjeszteni a közjegyzői határozat, illetve a közjegyző által jóváhagyott egyezség egy hiteles kiadmányát.

(3) A közjegyző költségjegyzéke alapján történő végrehajtás elrendelése iránti végrehajtási kérelemmel együtt elő kell terjeszteni a közjegyző költségjegyzékének egy hiteles kiadmányát.

(4) A közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése iránti végrehajtási kérelemmel együtt elő kell terjeszteni a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okirat két hiteles kiadmányát és két nem hiteles másolatát.

(5) A közjegyzőnek a végrehajtás elrendeléséhez a végrehajtási záradék alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles másolatát kell használnia abban az esetben, ha a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) Levéltárában vagy a bíróság irattárában került elhelyezésre.

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ügyekben e rendelet

a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,

b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,

c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet,

f) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

g) 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmet.

(2) Az európai fizetési meghagyás alapján történő

a) végrehajtás elrendelése iránti végrehajtási kérelmet az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatványon,

b) biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmet az (1) bekezdés g) pontja szerinti nyomtatványon

kell előterjeszteni a Vht. 18. § (3) bekezdésére figyelemmel meghatározott példányban.

(3) A nyomtatványok rendszeresítése a MOKK feladata; a MOKK által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása kötelező. A MOKK az alkalmazandó nyomtatványt honlapján közzéteszi, és feltünteti a nyomtatvány közzétételének időpontját, valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelező. Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, a MOKK ennek tényéről a honlapján tájékoztatást ad. A fél nyomtatványt a közjegyző irodájában is igényelhet.

(4) A nyomtatványt el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(5) A nyomtatványon a közjegyző és a végrehajtó érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

(6) A MOKK az általa rendszeresített nyomtatvány közzétételének tényéről haladéktalanul tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). Ha a nyomtatvány nem felel meg a jogszabályoknak, a miniszter erre felhívja a MOKK figyelmét, és ezt követően a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendeletben meghatározott eljárási rendet kell követni.

4. § A közjegyző a végrehajtás elrendelésekor

a) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének a végrehajtási lap, illetve a végrehajtási záradék másolatát a MOKK számítástechnikai rendszerén keresztül,

b) a végrehajtónak a végrehajtási lapot, illetve a végrehajtási záradékot és a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat hiteles kiadmányát, valamint

c) a végrehajtást kérőnek a végrehajtási lapot, illetve a végrehajtási záradékot és a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat nem hiteles másolatát

küldi meg.

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatálybalépés, átmeneti és európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. §, a 10. §, a 15. § és a 19. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1-4. § rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően előterjesztett végrehajtási és biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmekre kell alkalmazni.

7. § E rendelet 11. alcíme a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

8. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Közjegyzőhelyettest akkor lehet helyettesként kirendelni, ha a közjegyzői kinevezés feltételeinek megfelel. Nyugalmazott közjegyzőt vagy nyugalmazott bírót közjegyzői vizsga tétele vagy pályaalkalmassági vizsgálat lefolytatása hiányában is ki lehet rendelni helyettesként."

3. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

9. § (1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyarországon 313 közjegyző működik."

(2) Az R1. 7. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 8. melléklete szerinti, a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 1. sz. közjegyzői álláshelyet a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(5) A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Dunakeszi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. sz. közjegyzői álláshelyet a gödi közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(6) A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Kecskeméti Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyzői álláshelyet a Békéscsabai Járásbíróság területén működő 4. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be."

(3) Az R1. Melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása

10. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(5 pont jár:)

"d) a végrehajtás megtagadásáért, a végrehajtási kérelem visszautasításáért, a biztosítási intézkedés iránti kérelem visszautasításáért és elutasításáért, és"

(2) Az R2. 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3 pont jár:)

"c) a végrehajtás megszüntetéséért (korlátozásáért), a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem visszautasításáért, elutasításáért, a végrehajtási lap visszavonásáért,"

5. A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről szóló 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet módosítása

11. § A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről szóló 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A díj megfizetésére a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) szabályai - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem alkalmazhatóak.

(2) Ha a fél vitatja a másolati díj összegét, az R. 23. §-ában szabályozott egyeztetési eljárást kezdeményezheti."

6. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

12. § A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 3/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/C. § (1) A közjegyző a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján történő leltározása során felmerülő, a Törvény 72. § (1) bekezdésének értelmében a hagyatéki eljárás költségének nem minősülő költségeiről és díjáról a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szerint, annak 13. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjának alapulvételével költségjegyzéket készít.

(2) A közjegyző a költségjegyzéket (akár az egyes, általa megelőlegezett vagy nála felmerült díj-, illetve költségtételenként) kifizetés céljából megküldi a jegyző számára."

7. A közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet hatályon kívül helyezése

13. § Hatályát veszti a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet.

8. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

14. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 203. § (1) bekezdés b) pontjában a "magántanulói jogviszony" szövegrész helyébe az "egyéni munkarend" szöveg lép.

9. Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet módosítása

15. § (1) Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: R3.) 11. § (3) bekezdés b) pontjában a "nevében vagy" szövegrész helyébe a "nevében bekövezett változás kivételével, a" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 11. § (3) bekezdés c) pontja.

10. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 31. § d) pontja.

11. A közjegyzői vizsga részletes szabályairól szóló 5/2018. (II. 13.) IM rendelet módosítása

17. § A közjegyzői vizsga részletes szabályairól szóló 5/2018. (II. 13.) IM rendelet 16. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgázó a vizsga napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül panaszt tehet a MOKK elnökénél, ha megítélése szerint

a) az általa megválaszolt kérdéssor kiértékelése helytelen,

b) a közjegyzői vizsgáról indokolatlanul zárták ki."

12. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

18. § (1) A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: R4.) 57. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Ha a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 55. §-a alapján a foglalkozástól eltiltásról más tagállam hatóságát tájékoztatni kell, a Bv. tv. 297. § (1) és (1b) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a bíróság az (5) bekezdésben foglaltak iránt haladéktalanul intézkedik, és ez alapján a bv. bíró a (6) bekezdés szerint haladéktalanul értesíti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján kijelölt szervet."

(2) Az R4. 145. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

13. A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosítása

19. § (1) A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: R5.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

"(2) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani

a) közjegyzői ténytanúsítvány készítése iránti,

b) értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti,

c) európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti,

d) európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti

eljárás esetén."

(2) Az R5. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljárás lefolytatásának helye figyelembevételével a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti munkadíjat és költségátalányt kell fizetni

a) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet,

b) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet,

c) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, továbbá

d) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló kormányrendelet

szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés - ideértve a megelőlegező kölcsönszerződéseket is -, valamint az ezen szerződések alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a közjegyző részére. A közjegyző irodájában lefolytatott eljárás esetében a közjegyző ezenfelül összesen 15 000 Ft-ot, helyszíni eljárás esetén pedig 20 000 Ft-ot számít fel az okirat készítésével egyidejűleg az okiratról készített, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges két darab, és felenként további egy darab kiadmány elkészítésének és hitelesítésének munkadíjaként, valamint költségtérítés fejében."

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori) név

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye

3.2. a határozat száma

3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.

4. A közjegyzői díjjegyzékkel kapcsolatos adatok:

4.1. díjjegyzéket kiállító közjegyző neve, székhelye

4.2. a közjegyzői ügyirat száma

4.3. a közjegyzőt a díjjegyzék alapján megillető pénzkövetelés összege.

5. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

5.1. név (elnevezés)

5.2. cím

5.2.1. ország

5.2.2. irányítószám

5.2.3. helység

5.2.4. közterület neve, jellege

5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

5.2.6. emelet

5.2.7. ajtószám

5.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

5.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

5.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

5.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

5.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

6.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

6.2. fizetési számla adatai

6.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

6.2.2. fizetési számla száma

6.2.3. pénzforgalmi számla száma

6.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

6.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

6.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

6.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

6.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

6.4. ingóság adatai

6.4.1. gépjármű

6.4.1.1. gyártmány

6.4.1.2. típus

6.4.1.3. rendszám

6.4.1.4. szín

6.4.1.5. kategória

6.4.1.6. alvázszám

6.4.1.7. motorszám

6.4.1.8. gyártás éve

6.4.2. üzletrész

6.4.3. vízi jármű

6.4.4. légi jármű

6.4.5. egyéb ingóság

6.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

6.4.5.2. mennyisége

6.4.5.3. ismert fekvési helye

6.5. értékpapír

6.6. követelés

6.7. ingatlan

6.7.1. címének adatai

6.7.1.1. ország

6.7.1.2. irányítószám

6.7.1.3. helység

6.7.1.4. közterület neve, jellege

6.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

6.7.1.6. emelet

6.7.1.7. ajtószám

6.7.2. helyrajzi szám

6.8. egyéb

6.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra

7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

8.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

8.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

8.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

9.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

9.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

10. A végrehajtással felmerült költségek:

10.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

10.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

10.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

10.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

11.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

11.3. a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

11.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

11.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

11.7. arról, hogy a 6.2-6.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően - a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében - akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő a 6.1. pont szerinti kérelmet terjeszt elő

11.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

12.1. név

12.2. cím

12.2.1. ország

12.2.2. irányítószám

12.2.3. helység

12.2.4. közterület jellege

12.2.5. házszám

12.2.6. emelet

12.2.7. ajtószám

12.3. aláírás helye.

13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

14. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

2. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye

3.2. a határozat száma

3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre

3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.

4. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

5. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

5.1. név (elnevezés)

5.2. cím

5.2.1. ország

5.2.2. irányítószám

5.2.3. helység

5.2.4. közterület neve, jellege

5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

5.2.6. emelet

5.2.7. ajtószám

5.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

5.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e

5.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

5.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

6. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

6.1. fizetési számla adatai

6.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

6.1.2. fizetési számla száma

6.1.3. pénzforgalmi számla száma

6.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

6.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

6.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

6.2.3. letiltható jövedelem jogcíme

6.3. ingóság adatai

6.3.1. gépjármű

6.3.1.1. gyártmány

6.3.1.2. típus

6.3.1.3. rendszám

6.3.1.4. szín

6.3.1.5. kategória

6.3.1.6. alvázszám

6.3.1.7. motorszám

6.3.1.8. gyártás éve

6.3.2. üzletrész

6.3.3. vízi jármű

6.3.4. légi jármű

6.3.5. egyéb ingóság

6.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

6.3.5.2. mennyisége

6.3.5.3. ismert fekvési helye

6.4. értékpapír

6.5. követelés

6.6. ingatlan

6.6.1. címének adatai

6.6.1.1. ország

6.6.1.2. irányítószám

6.6.1.3. helység

6.6.1.4. közterület neve, jellege

6.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

6.6.1.6. emelet

6.6.1.7. ajtószám

6.6.2. helyrajzi szám

6.7. egyéb.

7. A végrehajtással felmerült költségek:

7.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

7.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

7.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

8. Az űrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

9.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor

9.3. a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

9.7. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.

10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

10.1. név

10.2. cím

10.2.1. ország

10.2.2. irányítószám

10.2.3. helység

10.2.4. közterület neve, jellege

10.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

10.2.6. emelet

10.2.7. ajtószám

10.3. aláírás helye.

11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

12. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

3. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. egy összegben előre vállalt tartásdíj esetében az az időszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt

3.6. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

5.2. fizetési számla adatai

5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.2.2. fizetési számla száma

5.2.3. pénzforgalmi számla száma

5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

5.4. ingóság adatai

5.4.1. gépjármű

5.4.1.1. gyártmány

5.4.1.2. típus

5.4.1.3. rendszám

5.4.1.4. szín

5.4.1.5. kategória

5.4.1.6. alvázszám

5.4.1.7. motorszám

5.4.1.8. gyártás éve

5.4.2. üzletrész

5.4.3. vízi jármű

5.4.4. légi jármű

5.4.5. egyéb ingóság

5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.4.5.2. mennyisége

5.4.5.3. ismert fekvési helye

5.5. értékpapír

5.6. követelés

5.7. ingatlan

5.7.1. címének adatai

5.7.1.1. ország

5.7.1.2. irányítószám

5.7.1.3. helység

5.7.1.4. közterület neve, jellege

5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.7.1.6. emelet

5.7.1.7. ajtószám

5.7.2. helyrajzi szám

5.8. egyéb

5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra

6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

9. A végrehajtással felmerült költségek:

9.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

9.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

9.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

9.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

10.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

10.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

10.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

10.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

10.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

10.7. az adós kötelezően kitöltendő adatai

10.8. az 5.2-5.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően - a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében - akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő az 5.1. pont szerinti kérelmet terjeszt elő.

11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

11.1. név

11.2. cím

11.2.1. ország

11.2.2. irányítószám

11.2.3. helység

11.2.4. közterület neve, jellege

11.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

11.2.6. emelet

11.2.7. ajtószám

11.3. aláírás helye.

12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

4. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. fizetési számla adatai

5.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.1.2. fizetési számla száma

5.1.3. pénzforgalmi számla száma

5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3. ingóság adatai

5.3.1. gépjármű

5.3.1.1. gyártmány

5.3.1.2. típus

5.3.1.3. rendszám

5.3.1.4. szín

5.3.1.5. kategória

5.3.1.6. alvázszám

5.3.1.7. motorszám

5.3.1.8. gyártás éve

5.3.2. üzletrész

5.3.3. vízi jármű

5.3.4. légi jármű

5.3.5. egyéb ingóság

5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.3.5.2. mennyisége

5.3.5.3. ismert fekvési helye

5.4. értékpapír

5.5. követelés

5.6. ingatlan

5.6.1. címének adatai

5.6.1.1. ország

5.6.1.2. irányítószám

5.6.1.3. helység

5.6.1.4. közterület neve, jellege

5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.6.1.6. emelet

5.6.1.7. ajtószám

5.6.2. helyrajzi szám

5.7. egyéb.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

8. A végrehajtással felmerült költségek:

8.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

8.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

8.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

9. Az űrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

10.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor

10.3. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

10.4. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

10.5. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

10.6. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.

11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

11.1. név

11.2. cím

11.2.1. ország

11.2.2. irányítószám

11.2.3. helység

11.2.4. közterület neve, jellege

11.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

11.2.6. emelet

11.2.7. ajtószám

11.3. aláírás helye.

12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

5. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege és pénzneme

3.6. a járulékok összege és pénzneme

3.7. a biztosított követelés jogcíme

3.8. a végrehajtás alá vonható zálogtárgy adatai

3.8.1. fizetési számla adatai

3.8.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

3.8.1.2. fizetési számla száma

3.8.1.3. pénzforgalmi számla száma

3.8.2. ingóság adatai

3.8.2.1. gépjármű

3.8.2.1.1. gyártmány

3.8.2.1.2. típus

3.8.2.1.3. rendszám

3.8.2.1.4. szín

3.8.2.1.5. kategória

3.8.2.1.6. alvázszám

3.8.2.1.7. motorszám

3.8.2.1.8. gyártás éve

3.8.2.2. üzletrész

3.8.2.3. vízi jármű

3.8.2.4. légi jármű

3.8.2.5. egyéb ingóság

3.8.2.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

3.8.2.5.2. mennyisége

3.8.2.5.3. ismert fekvési helye

3.8.2.6. értékpapír

3.8.2.7. követelés

3.8.3. ingatlan

3.8.3.1. címének adatai

3.8.3.1.1. ország

3.8.3.1.2. irányítószám

3.8.3.1.3. helység

3.8.3.1.4. közterület neve, jellege

3.8.3.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

3.8.3.1.6. emelet

3.8.3.1.7. ajtószám

3.8.3.2. helyrajzi szám

3.8.3.3. tulajdoni hányad

3.9. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg)

3.10. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

5.1. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra

5.2. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

6.2. az adós 3.8.3. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

7.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

7.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

8. A végrehajtással felmerült költségek:

8.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

8.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

8.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

9.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

9.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,

9.7. a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az adós tűrési kötelezettsége, amely szerint a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) erejéig kielégítést kereshet a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból

9.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

10.1. név

10.2. cím

10.2.1. ország

10.2.2. irányítószám

10.2.3. helység

10.2.4. közterület neve, jellege

10.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

10.2.6. emelet

10.2.7. ajtószám

10.3. aláírás helye.

11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

12. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

6. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege

3.6. a járulékok összege

3.7. a biztosított követelés jogcíme

3.8. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg)

3.9. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

5.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

5.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

5.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

6.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

6.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

7. A végrehajtással felmerült költségek:

7.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

7.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

7.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

8. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

8.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

8.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

8.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

8.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

8.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

8.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,

8.7. a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az adós tűrési kötelezettsége, amely szerint a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) erejéig a mellékletben felsorolt zálogtárgyakból a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény XI. Fejezete szerint értékesítés útján (zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése) kielégítést keressen

8.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

9. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

9.1. név

9.2. cím

9.2.1. ország

9.2.2. irányítószám

9.2.3. helység

9.2.4. közterület neve, jellege

9.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

9.2.6. emelet

9.2.7. ajtószám

9.3. aláírás helye.

10. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

11. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

12. Az űrlap melléklete tartalmazza a zálogtárgyak adatait a sorszámuk, megnevezésük és a legalacsonyabb árverési vételár vagy annak számítási módja feltüntetésével.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

7. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevélszám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. telefonszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. telefonszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. postafiók

1.6.3.2. elektronikus levélcím

1.6.3.3. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. telefonszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. telefonszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori) név

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevélszám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. telefonszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. telefonszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. telefonszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. telefonszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye

3.2. a határozat száma

3.3. a határozat (egyezség) biztosítandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak.

4. A kérelem előterjesztését igazoló nyilatkozatok:

4.1. arra a tényre utalás, hogy a határozat (egyezség) még nem jogerős

4.2. arra utaló tények, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van.

5. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

5.1. lényeges joghatások

5.2. az űrlap kitöltésének módja

5.3. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése

5.4. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

5.5. az arról szóló tájékoztatás, hogy a követelés későbbi kielégítésének veszélyeztetettségét valószínűsítő dokumentumok hitele másolata - ha ilyen dokumentumok rendelkezésre állnak - papíralapon küldhető meg az eljáró közjegyzőnek

5.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

6. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

6.1. név

6.2. cím

6.2.1. ország

6.2.2. irányítószám

6.2.3. helység

6.2.4. közterület jellege

6.2.5. házszám

6.2.6. emelet

6.2.7. ajtószám

6.3. aláírás helye.

7. Biztosítási intézkedés elrendelése iránti határozott kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

8. melléklet a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelethez

1. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Ceglédi Járásbíróság
(kivéve Csemő, Jászkarajenő,
1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember,
november
Kőröstetétlen, Törtel)2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október,
december"

2. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Dunakeszi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember,
november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október,
december"

3. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Gödöllői Járásbíróság (kivéve1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
Aszód és Bag, Domony,2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
Galgahévíz, Galgamácsa,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura,
Vácegres, Verseg)
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december"

4. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Monori Járásbíróság (kivéve
16. pont alatti)
1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember,
november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október,
december"

5. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Nagykőrösi Járásbíróság,
valamint Csemő, Jászkarajenő,
Kőröstetétlen, Törtel
(a Ceglédi Járásbíróság
illetékességi területéből)
egy körzetegész év"

6. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. Váci Járásbíróság
(kivéve Váckisújfalu)
1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember,
november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október,
december"

7. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Gyömrő, Maglód, Ecser,
Mende, Úri, Sülysáp (a Monori
Járásbíróság illetékességi
területéből)
egy körzetegész év"

8. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. Aszód és Bag, Domony,
Galgahévíz, Galgamácsa,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura,
Vácegres, Verseg (a Gödöllői
Járásbíróság illetékességi
területéből) és Váckisújfalu
(a Váci Járásbíróság
illetékességi területéből)
egy körzetegész év"

9. Hatályát veszti az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 18. alpontja.

10. Az R1. Melléklet V. A SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Békés megye alcím 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Békéscsabai Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
(kivéve Doboz, Szabadkígyós,2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
Újkígyós)3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december"

Tartalomjegyzék