29/2010. (XI. 9.) VM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, valamint az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az állatállományok állatbetegségektől való mentesítésének szabályai tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdése 20. pontjában, valamint a pénzügyi eljárási szabályok tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, az 5-6. § tekintetében a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. § (11) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ában az "500 millió forint" szövegrész helyébe a "850 millió forint" szöveg lép.

2. § Az R. 6. § (1) bekezdésében a "2010. szeptember 10. és 20. között" szövegrész helyébe a "2010. szeptember 10. és 20. között, illetve 2010. november 22. és november 30. között" szöveg lép.

3. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdésében az "560 000 EUR" szövegrész helyébe a "3 206 000 EUR" szöveg lép.

(2) Az R. 10. § (2) bekezdésének a) pontjában a "160 000 EUR keretösszegig" szövegrész helyébe "120 000 EUR keretösszegig" szöveg lép.

(3) Az R. 10. § (2) bekezdésének b) pontjában a "300 000 EUR keretösszegig" szövegrész helyébe "240 000 EUR keretösszegig" szöveg lép.

(4) Az R. 10. § (2) bekezdésének c) pontjában a "100 000 EUR keretösszegig" szövegrész helyébe "2 846 000 EUR keretösszegig" szöveg lép.

4. § Az R. 10. § (3) bekezdés cb) pontjában a "2010. augusztus 20. és 30. között a tárgyidőszakban" szövegrész helyébe a "2010. augusztus 20. és 30. között a tárgyidőszakban, illetve a harmadik negyedévre és október hónapra vonatkozóan együttesen november 15-ig a tárgyidőszakban" szöveg lép.

5. § Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszint-emelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízelvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízelborítás miatt

ca) a vetett növényekben okozott kár (a növények kipusztulása, vagy a termésképzésre alkalmatlan növények számának aránya) meghaladja az ötven százalékot;

cb) az ültetvényekben okozott kár (a kipusztult, vagy a termésképzésre alkalmatlan, illetőleg a csökkent termőképességű növények tőszámának aránya) meghaladja a tíz százalékot;"

6. § Az FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "tíz napon belül" szövegrész helyébe a "tizenöt napon belül" szöveg lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet - az R. módosítása tekintetében - a tagállamok által 2010-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2009. november 26-i 2009/883/EK bizottsági határozat 4-6., 8-10. és 12. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter