45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állattartó: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a tartott állatokért, vagy egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;

2. végrehajtási időszak: a 2010. január 1-je és 2010. december 31-e közötti időszak.

1. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

2. § A tagállamok által 2010-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2009. november 26-i 2009/883/EK bizottsági határozatnak (a továbbiakban: Határozat) megfelelően, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat szerint, az alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) az endemikus vagy nagy fertőzési kockázatot jelentő területeken a kéknyelv betegség [Határozat 4. cikk],

b) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirkeállományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella) [Határozat 5. cikk],

c) a klasszikus sertéspestis [Határozat 6. cikk],

d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza [Határozat 8. cikk],

e) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE), szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (a továbbiakban: BSE) és súrlókór [Határozat 9. cikk],

f) a veszettség [Határozat 10. cikk], és

g) az Aujeszky-betegség [Határozat 12. cikk]

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programok.

3. § A 2. § szerinti programok végrehajtásának alapjául szolgáló rendelkezéseket a Határozat 4., 5., 6., 8., 9., 10. és 12. cikkével elfogadott nemzeti programok, valamint

a) a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló FVM rendelet,

b) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló FVM rendelet,

c) a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló FVM rendelet,

d) a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló FVM rendelet,

e) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló FVM rendelet,

f) a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló FVM rendelet, és

g) a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló FVM rendelet

állapítja meg.

4. §[1] A pénzügyi hozzájárulás forrása a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása jogcímen előirányzott 850 millió forint, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a Határozat szerint a 2. § szerinti célterületek finanszírozására meghatározott pénzösszeg, amelynek nemzeti forrásból történő előfinanszírozásához szükséges összegét a Magyar Államkincstár megelőlegezési számlák közbeiktatásával biztosítja a Kincstári Egységes Számláról.

5. § (1) A jogosultság mértékét alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekhez abban az esetben nyújtható pénzügyi hozzájárulás, ha a számlák és bizonylatok teljesítési dátuma a végrehajtási időszakra esik. A pénzügyi hozzájárulás folyósítására a 13. § (2) bekezdése esetén csak pénzügyileg teljesített számla esetében kerülhet sor.

(2) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán és egyéb bizonylaton szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót sem tartalmazó összege.

6. § (1)[2] A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH), a megyei kormányhivatalok és a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége negyedévente egy alkalommal, a 2. §-ban meghatározott célterületenként külön-külön, postai úton vagy személyesen, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 2. melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványon, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal 2010. június 20-ig, a 10. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti jogcím esetén 2010. szeptember 10. és 20. között, illetve 2010. november 22. és november 30. között, valamint 2011. június 30-ig az MVH-hoz nyújthatja be. A benyújtott kérelemben csak azon számlák és egyéb bizonylatok fogadhatóak el igénylési alapként, amelyek teljesítésének dátuma nem az adott tárgyidőszakot követően keletkezett. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az MVH a kérelmeket azok beérkezési sorrendje szerint bírálja el. Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás vagy javítás beérkezése határozza meg.

(3) Ha az adott célterületre egy napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet, akkor az MVH egységes visszaosztást végez. Az MVH az adott napon beérkezett összes jogos igény és a felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a folyósítható hozzájárulás összegét. Az adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4) Ha a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek feldolgozása során a célterületre meghatározott keret kihasználtsága eléri a 80 százalékot, akkor az MVH haladéktalanul tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert és az MgSzH Központját.

(5) Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a (3) bekezdés alapján hozott döntéseket a keretösszeget módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül az MVH felülvizsgálja.

7. § (1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem jóváhagyását követően a jóváhagyott összeg a pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylőnek 30 napon belül az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett bankszámlájára kerül átutalásra.

(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást az MVH forintban fizeti ki. Az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által e rendelet hatálybalépésének napján közzétett árfolyamon történik.

8. § Ha a költségtérítés igénylésére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állattartónál az MgSzH a költségtérítés kifizetését követően megállapítja, hogy az állattartó a feltételeket nem teljesíti, akkor a kifizetett teljes összeg jogosulatlanul igénybe vett kifizetésnek minősül.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

9. § (1)[3] A kéknyelv betegség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 4. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti virológiai, szerológiai és entomológiai megfigyeléshez szükséges laboratóriumi vizsgálatok, valamint a csapdák és az oltóanyag beszerzésének, valamint beadásának költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 98 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) ELISA próbára vizsgálatonként az 5 EUR,

b) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 20 EUR,

c) monovalens oltóanyag beszerzése esetén adagonként a 0,6 EUR,

d) bivalens oltóanyag beszerzése esetén adagonként a 0,9 EUR,

e) szarvasmarhák vakcinájának beadására beoltott állatonként, függetlenül a felhasznált oltóanyagadagok számától és típusától a 3 EUR, valamint

f) a juh- és kecskefélék vakcinájának beadására beoltott állatonként, függetlenül a felhasznált oltóanyagadagok számától és típusától az 1,5 EUR

összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

10. § (1)[4] A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 5. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti hatósági mintavétel keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás költségeire, a felszámolásra került állatok értékéért a tulajdonosok részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának igazolására végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 3 304 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal[5]

a)[6] a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi vizsgálatok bakteriológiai és szerotipizálási költségei tekintetében 84 000 EUR keretösszegig,

b)[7] az állattartónak a megyei kormányhivatal által elrendelt, a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása vagy elkülönített vágása miatt keletkezett kára enyhítéséhez 325 000 EUR keretösszegig, valamint

c)[8] az állattartónak tenyész- és tojóállományokban, állományonként maximálisan kétszeri, a megyei kormányhivatal által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek a Határozat 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott összeget meg nem haladó mértékű megtérítéséhez 2 895 000 EUR keretösszegig

jogosult.

(3) A megyei kormányhivatal a (2) bekezdés b) és c) pontban szereplő pénzügyi hozzájárulást csak olyan állattartónak történt kifizetést követően igényelheti, aki[9]

a) eleget tett

aa) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének, és

ab) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló FVM rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

b) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy

ba) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

bb) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben leírtak szerint használja fel,

bc) nem áll csőd-, felszámolási-, végrehajtási vagy végelszámolási eljárás alatt vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és

bd) nincs köztartozása, továbbá

c) a naptári negyedévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig

ca) a (2) bekezdés b) pontja esetében az első negyedévre vonatkozóan 2010. május 31-ig,

cb)[10] a (2) bekezdés c) pontja esetében az első és második negyedévre vonatkozóan együttesen 2010. augusztus 20. és 30. között a tárgyidőszakban, illetve a harmadik negyedévre és október hónapra vonatkozóan együttesen november 15-ig, november és december hónapra vonatkozóan együttesen 2011. június 15-ig a tárgyidőszakban az oltóanyag beszerzésének költségeit igazoló bizonylatok (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok) és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányai mellett

a megyei kormányhivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalommal rendelkező kérelmet benyújtja a telephely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.[11]

(4)[12] A megyei kormányhivatal a (3) és (5) bekezdésben leírtaknak való megfelelés estén dönt a költségtérítés összegéről, amelyet az adott célterületre meghatározott keret figyelembevételével kifizet az állattartónak.

(5) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) bakteriológiai vizsgálat esetén (tenyésztés) vizsgálatonként a 10 EUR,

b) Salmonella spp. megfelelő izolátumainak szerotipizálása esetén vizsgálatonként a 40 EUR,

c) szalmonellával fertőzött állomány eltávolítását követően a tyúkólak fertőtlenítési hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai vizsgálatra vizsgálatonként a 10 EUR,

d) szalmonellával vizsgált állományokból származó madarakból származó szövetekben az antimikrobiális vagy a baktériumok elterjedését gátló hatások kimutatására végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 10 EUR,

e) felszámolt Gallus gallus tenyész-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 EUR,

f) felszámolt Gallus gallus tojó-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 EUR,

g) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 24 EUR, valamint

h) egy adag oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 EUR

összeget.

(6)[13] A megyei kormányhivatalnak a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelméhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

11. § (1) A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 6. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti, a házisertésekés vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 100 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg ELISA próbára vizsgálatonként az 5 EUR összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

12. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 8. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 240 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke vadon élő madarak mintavételezésére mintánként 20 EUR, továbbá az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) ELISA próbára vizsgálatonként a 4 EUR,

b) agargél-immundiffúziós próbára vizsgálatonként a 2,4 EUR,

c) H5/H7 altípusokra HI-próbára vizsgálatonként a 24 EUR,

d) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 80 EUR, valamint

e) a PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 40 EUR

összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

13. § (1) A TSE, BSE és súrlókór tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 9. cikkével elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, a megerősítő és elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a genotípus-vizsgálatok költségére vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 760 000 EUR.

(2)[14] A genotípus vizsgálatokra a keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 64 000 EUR. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége jogosult.

(3) A gyorstesztek, a megerősítő és elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire a keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 660 000 EUR. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH jogosult.

(4) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK az Európai Parlament és a Tanács rendelete (a továbbiakban: 999/2001/EK rendelet) III. mellékletében említett szarvasmarhaféléken végzett gyorsteszt vizsgálatokra vizsgálatonként az 5 EUR,

b) a 999/2001/EK rendelet III. és VII. mellékletében említett juh- és kecskeféléken végzett vizsgálatokra vizsgálatonként a 30 EUR,

c) a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének C. fejezete 3.2. bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett megerősítő és elsődleges molekuláris vizsgálatokra vizsgálatonként a 175 EUR, valamint

d) a genotípus-vizsgálatonként a 20 EUR összeget.

(5) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

14. § (1)[15] A veszettség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 10. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti laboratóriumi vizsgálatok, valamint az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 906 670 EUR. A Határozat módosítása következtében lecsökkentett forráskeretet meghaladóan igénybevett pénzügyi hozzájárulást a támogatásra jogosult köteles visszafizetni a veszettség felszámolására irányuló program finanszírozásával kapcsolatban 2010-ben Magyarország esetében felmerült kiadásokhoz való uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló bizottsági határozat megjelenése után.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) ELISA próbára vizsgálatonként a 16 EUR,

b) tetraciklin csontban való kimutatására szolgáló tesztre vizsgálatonként a 16 EUR, valamint

c) a fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) vizsgálatonként a 24 EUR összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

15. § (1) Az Aujeszky-betegség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Határozat 12. cikkével elfogadott nemzeti program szerinti laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra legfeljebb 244 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg ELISA próbára vizsgálatonként a 2 EUR összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylő kérelemhez csatolni kell a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet a tagállamok által 2010-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2009. november 26-i 2009/883/EK bizottsági határozat 4-6., 8-10. és 12. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. § Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet 2010. június 30-án hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez

KÉRELEM

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet alapján a baromfi állományokban előforduló szalmonellózis ellen való védekezésre irányuló nemzeti programokhoz kapcsolódó költségtérítés igénybevételére vonatkozó kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek

1. Az ügyfél azonosító adatai

1.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma

2. Az állatállomány adatai

2.1. Tenyészetkód

2.2. Faj megjelölése (házityúk vagy pulyka)

2.3. Hasznosítási irány megjelölése (tenyész vagy tojóállomány)

2.4. Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma)

2.5. Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén

2.5.1. Levágatott vagy leölt egyedszám (db)

2.5.2. A levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a leölést végző adatai

2.5.3. A megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő határozat száma

3. Nyilatkozat

a) arról, hogy az állattartó eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,

b) arról, hogy az állattartó eleget tesz a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló FVM rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

c) arról, hogy az állattartó valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

d) arról, hogy az állattartó a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, valamint

e) arról, hogy az állattartónak a kérelem benyújtásakor nincs köztartozása.

4. Keltezés, állattartó (cégszerű) aláírása

5. Csatolandó mellékletek:

5.1. A vágóhíd telephelye szerint illetékes MgSzH igazolása az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén arról, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db állatot és mikor vágtak le. (BIR szállítólevél kódja)

5.2. MgSzH területi szervének megnevezése, az ügyirat iktatószáma, keltezés, igazgató főállatorvos aláírása

2. melléklet a 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez

KIFIZETÉSI KÉRELEM adattartalma

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenükvaló védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet alapján igényelhető pénzügyi hozzájáruláshoz

1. Az ügyfél azonosító adatai

1.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma

2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:

ABC
1.ProgramokCélterületekIgényelt pénzügyi
hozzájárulás összege
(Ft)
2.a kéknyelv betegség2.1. vektorfajokon végzett entomológiai és
laboratóriumi vizsgálatok (fajmeghatározás
és virológiai vizsgálatok) elvégzésének
költségei
2.2. vektorfajok befogására alkalmas rovarcsapdák
beszerzésének költségei
2.3. oltóanyag beszerzésének költségei
2.4. szarvasmarhák vakcinázásának költségei
2.5. juh- és kecskefélék vakcinázásának
költségei
2.6. laboratóriumi vizsgálatok (szerológiai és
virológiai) elvégzésének költségei
3.a Gallus gallus tenyészállományokban előforduló
szalmonellózis
3.1. az állattartó állategészségügyi programja
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok
beszerzésének költségei
3.2. az állattartónál a fertőzött állomány
felszámolása miatt keletkezett kár enyhítésére
3.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági
ellenőrzésének laboratóriumi költségei
3.4. a járványügyi nyomozások keretében vett
hatósági mintákban történő maradványanyag
kimutatás költségei
3.5. hatósági laboratóriumi vizsgálatok
(bakteriológiai és szerotipizálási) elvégzésének
költségei
4.a Gallus gallus tojóállományokban
előforduló szalmonellózis
4.1. az állattartó állategészségügyi programja
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok
beszerzésének költségei
4.2. az állattartónál a fertőzött állomány
felszámolása miatt keletkezett kár enyhítésére
4.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági
ellenőrzésének laboratóriumi költségei
4.4. a járványügyi nyomozások keretében vett
hatósági mintákban történő maradványanyag
kimutatás költségei
4.5. hatósági laboratóriumi vizsgálatok
(bakteriológiai és szerotipizálási) elvégzésének
költségei
[16]
ABC
5.a Gallus gallus brojlercsirke
állományokban előforduló
szalmonellózis
5.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági
ellenőrzésének laboratóriumi költségei
5.2. a járványügyi nyomozások keretében vett
hatósági mintákban történő maradványanyag
kimutatás költségei
5.3. hatósági laboratóriumi vizsgálatok
(bakteriológiai és szerotipizálási) elvégzésének
költségei
6.a Meleagris gallopavo
tenyészállományokban előforduló
szalmonellózis
6.1. az állattartó állategészségügyi programja
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok
beszerzésének költségei
6.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása
miatt keletkezett kár enyhítésére
6.3. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági
ellenőrzésének laboratóriumi költségei
6.4. a járványügyi nyomozások keretében vett
hatósági mintákban történő maradványanyag
kimutatás költségei
6.5. hatósági laboratóriumi vizsgálatok
(bakteriológiai és szerotipizálási) elvégzésének
költségei
7.a Meleagris gallopavo hízópulyka
állományokban előforduló
szalmonellózis
7.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági
ellenőrzésének laboratóriumi költségei
7.2. a járványügyi nyomozások keretében vett
hatósági mintákban történő maradványanyag
kimutatás költségei
7.3. hatósági laboratóriumi vizsgálatok
(bakteriológiai és szerotipizálási) elvégzésének
költségei
8.a klasszikus sertéspestis8.1. házi sertésekből származó minták laboratóriumi
vizsgálatok (szerológiai és virológiai) elvégzésének
költségei
8.2. vaddisznókból származó minták laboratóriumi
vizsgálatok (szerológiai és virológiai) elvégzésének
költségei
9.a baromfiban és a vadon élő
madarakban előforduló
madárinfluenza
9.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
10.fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak (TSE):
szarvasmarhák szivacsos
agyvelőbántalma (BSE) és surlókór
10.1. gyorstesztek költségei szarvasmarhák esetén
10.2.gyorstesztek költségei juhok és kecskék esetén
10.3. megerősítő és elsődleges molekuláris
vizsgálatok költségei
10.4. genotípus vizsgálatok költségei
ABC
11.a veszettség11.1. oltóanyag beszerzési és kihelyezési
költségei
11.2. ELISA próbák költségei
11.3. tetraciklin csontban való kimutatására szolgáló
tesztek költségei
11.4. fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) vizsgálatok
költségei
12.az Aujeszky-betegség12.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
13.Összesen:

3. A Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége esetében nyilatkozat arról, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

5. Csatolandó melléklet: a tárgyidőszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készült összesítő kimutatás.

3. melléklet a 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról
1. Tárgyidőszak megjelölése (év, negyedév)
2.
Számla/egyéb bizonylat számaSzámla/egyéb bizonylat teljesítési idejeA számla nettó költsége
3.Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 29/2010. (XI. 9.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[2] Megállapította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.06.09.

[3] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[4] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[5] A felvezető szöveget módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése g) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[6] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[7] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése d) és h) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[8] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése e) és h) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[9] A felvezető szöveget módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése i) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[10] Megállapította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.06.09.

[11] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése h) és j) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[12] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése i) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[13] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése k) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[14] Módosította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése f) pontja. Hatályos 2011.06.09.

[15] Megállapította a 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.06.09.

[16] Módosította a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 17. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2010.05.16.

Tartalomjegyzék