303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Innovációs Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1] A Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §[2] A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos a Hivatal e rendeletben meghatározott feladataival összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket.

2. § A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.

3. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) A Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a miniszter nevezi ki. A miniszter a Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezését megelőzően meghallgatja a Hivatal elnökének véleményét.

(3) A Hivatal elnöke

a) javaslatot tesz a miniszternek a Hivatal szervezeti és működési szabályzatára,

b) a Hivatal elnökhelyettesei tekintetében a kinevezés és felmentés kivételével, az alkalmazottak felett pedig teljeskörűen gyakorolja a munkáltatói jogokat,

c) évente beszámol a miniszternek a Hivatal tevékenységéről.

4. § A Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő esetében a kormánytisztviselő alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű kormánytisztviselő esetében a kormánytisztviselő alapilletményének 15%-a.

5. § (1) A Hivatal feladatkörébe tartozik

a) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása,

b) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának fenntartását,

c) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása,

d)[3] a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel együttműködésben,

e) a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése,

f)[4] a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel együttműködésben, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére,

g) a hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi szinten egyaránt,

h) az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban a kis- és középvállalkozások körében.

(2)[5] Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az ágazati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően e feladatkörükben eljáró érintett miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel.

6. § (1) A Hivatal a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs politika kidolgozása és megvalósítása keretében a következő feladatokat látja el

a) a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs politika alakítására, amelynek megalapozásához elemzéseket, közép- és hosszú távú koncepciókat készít, technológiai előretekintési programokat indít,

b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység

ba) ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri továbbá a források felhasználását,

bb) közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közreműködik ezek fejlesztésében,

bc) emberi erőforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére,

c) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

d) a kormányzati kutatás-fejlesztési és innovációs programok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégiára és módszertanra, és alkalmazza a jóváhagyott stratégiát és módszertant.

(2) A Hivatal

a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében,

b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában, módszertani segítséget nyújt a magyarországi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen az európai uniós források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történő felhasználásához,

c) segítséget nyújt a kis- és közepes méretű vállalkozások technológiai megújulásához,

d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról évente beszámol a miniszternek,

e)[6] közreműködik a Magyarországnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában,

f) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat a források összehangolt és koncentrált felhasználása érdekében, valamint szükség esetén az összhang megteremtése céljából javaslatokat dolgoz ki az érintettek számára,

g) elősegíti a kutatási eredmények hasznosítását, és közvetíti az innovációt szolgáló ismereteket (tanácsadás, regionális szervezetek innovációs tevékenységének koordinálása, partnerkeresés),

h) közreműködik az EU 2020 stratégia Innovációs Unió zászlóshajó programjának végrehajtásában.

(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében

a) jogszabály, vagy nemzetközi megállapodások alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat, valamint a hazai fejlesztéseket támogató, nemzetközi, illetve az Európai Unió által társfinanszírozott intézkedések kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat,

b) részt vesz a tudás- és technológiaintenzív kis- és középvállalkozásokba befektető kockázati és magvető tőkealapok működtetésében,

c) az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciákat szervez, szakkiállításokat rendez, kiadványokat, szakkönyveket készít, információs- és könyvtárakat fejleszt, innovációösztönzési célú díjakhoz járul hozzá,

d) a miniszter egyetértésével az országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok - ideértve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzéseket, tanulmányokat, módszertanokat, értékeléseket, koncepciókat és stratégiákat készít, valamint elvégzi a támogatási programok szakmai nyomon követését és értékelését,

e) közvetlen innovációs szolgáltatást nyújt az originális, illetve adaptív innovációs tevékenység, valamint a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése érdekében,

f) biztosítja a pályázatkezelési feladatok elvégzését a nemzetközi - ideértve az Európai Unió keretében megvalósuló - tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra pályázati úton felhasznált pénzeszközök tekintetében.

(4) A Hivatal részt vesz a mérésüggyel és a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatok előkészítésében és végrehajtásában, valamint a vonatkozó jogszabályok kidolgozásában.

7. § A Hivatal a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenység keretében a következő feladatokat látja el:

a) elősegíti a korszerű műszaki megoldások megismertetését, elterjesztését, hasznosítását, továbbá e célok elérését segítő programok, szervezetek, intézmények fejlesztését, előmozdítja a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének és támogatottságának fokozására irányuló tevékenységet,

b) módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyűjtéséhez, mutatószámok kidolgozásához, részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban,

c) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési programok és pályázatok értékeléséből származó eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, közérdekű adatok nyilvánosságáról,

d) működteti a tevékenységéhez kapcsolódó adatbázist és nyilvántartási rendszert.

8. § A Hivatal a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés, a hazai és külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevő személyek közötti együttműködés kialakítása és erősítése keretében a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, a következő feladatokat látja el

a) szakmailag összehangolja a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét, javaslatot tesz a miniszternek annak irányítására,

b) a miniszter útján kezdeményezi az érintett szervekkel együttműködve a két- és többoldalú kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötését, valamint részt vesz ezek előkészítésében, az ezekből eredő feladatok ellátásának szervezésében, és koordinálja azok végrehajtását,

c) szakmailag közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek irányításában,

d) támogatja az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységet,

e) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében közreműködik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok ellátásában, valamint - az érintett miniszterekkel folytatott egyeztetés alapján - javaslatot tesz a miniszternek az Európai Unió kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó testületeiben képviselni kívánt álláspontra,

f) a miniszter felhatalmazása alapján képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben,

g)[7] feladatkörében együttműködik Magyarország külképviseleteivel, és kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel,

h) a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével működteti a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatot.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 13. § 2011. január 2-án lép hatályba.

10. §[8]

11. §[9]

12. § (1) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnevezése Nemzeti Innovációs Hivatal elnevezésre változik, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ezzel az elnevezéssel működik tovább.

(2)[10] A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések tekintetében - a nemzetközi és az európai uniós vonatkozású támogatási szerződések kivételével - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódja a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter által a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működtetésére kijelölt szerv.

13. §[11]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 505. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Beiktatta a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2014.10.16.

[3] Módosította a 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.07.26.

[4] Módosította a 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.07.26.

[5] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 507. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 505. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 505. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[10] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.03.