260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,

az 1. és 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység."

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók."

3. A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 63/A. §-ában az "és működteti az Alapot" szövegrész.

4. A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos a Hivatal e rendeletben meghatározott feladataival összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket."

5. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja, hogy a tervezett fejlesztési cél törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e. Ha szükséges, a fővárosi és megyei kormányhivatal legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal az adatszolgáltatást nem fogadja el. A fővárosi és megyei kormányhivatal a hiánytalan adatszolgáltatást az Igazgatóság és a saját véleményével együtt a (3) bekezdés szerinti továbbítást vagy a hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikusan továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek)."

6. § A Rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez - a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett - mellékelni kell az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását]

"dc) adósságmegújító ügylet, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,"

7. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A kérelemhez - a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett - mellékelni kell]

"i) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a megállapított kezesség-, illetve garanciavállalási díjról szóló dokumentumot."

8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A miniszterek a kérelemről - a 4. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást követően - a Kormány részére együttes előterjesztést készítenek, amelyben az Igazgatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek az ügyletek és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására vagy elutasítására.

(2) A Kormány az együttes előterjesztés alapján az előterjesztés elkészítését megelőző hónapokban beérkezett kérelmekről legalább a 4. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást követő három havonkénti gyakorisággal, kivételesen - a stabilitási törvény 10. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében - a kérelem beérkezésétől számított kilenc hónapon belül, de legkésőbb a tárgyév decemberéig határozatban dönt."

9. § A Rendelet

a) 1. §-ában az "a többcélú kistérségi társulások, az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező" szövegrész helyébe az "az önkormányzati" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "A többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb, jogi személyiséggel rendelkező társulása" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati társulás" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "50%-ának fizetési" szövegrész helyébe az "50%-ának saját ügyleteikből eredő fizetési" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében az "ügylet kivételével" szövegrész helyébe az "ügylet (a továbbiakban: adósságmegújító ügylet) kivételével" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2a) bekezdése.

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az "[Az Áht. 24. § (1) bekezdéséhez]" alcíme.

7. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nktvhr.) 37/C. § (1) bekezdésében az "a tárgyévet megelőző év október 31-éig" szövegrész helyébe a "január 31-éig" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az Nktvhr. 37/C. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.

miniszterelnök

Tartalomjegyzék