358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. alcím 8-12. §, a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 13. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 3. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. § (1)[14]

(2) A Pr. 20. § (2) bekezdésének a) pontjában a "jövedelemigazolás," szövegrész helyébe a "jövedelemigazolás, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat," szöveg lép.

15. §[15]

3. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - 2010. december 30-án lép hatályba.

(2)[19]

(3)[20]

(4) E rendelet 14. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet 1-13. §-a, 14. § (1) bekezdése, 15-18. §-a, valamint a (2) és (3) bekezdés 2011. február 1-jén hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k,

miniszterelnök

1. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a 2010. december hónapra járó rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: 2010. december

1. Megye megnevezése:.............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:....................................................................................................
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:.................................................
4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen: ..........................fő
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .........................Ft
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 90%-ának az együttes összege]: .........................Ft
7. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 6. pont szerinti összegének kétszeresével]: .........................Ft
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7. pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: ..........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
................................................
a jegyző aláírása
................................................
a polgármester aláírása

2. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által a 2010. december hónapban szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: 2010. december

1. Megye megnevezése:.............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:.....................................................................................................
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: .......................fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: .......................fő
Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen: .......................fő
5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére: .........................Ft
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére: .........................Ft
Tárgyhavi személyi kifizetések összesen: .........................Ft
6. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege [az 5. pont összegének 95%-a]: .........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
....................................................................
a jegyző (a társulás munkaszervezetének vezetője)
....................................................................
a polgármester (a társulás elnöke) aláírása aláírása

3. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a 2010. december hónapra járó rendelkezésre állási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: 2010. december

1. Megye megnevezése:.............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:....................................................................................................
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:.................................................
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők száma: ........................fő
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők száma: ........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen: ........................fő
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők számára: ........................Ft
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők számára: ........................Ft
Tárgyhavi kifizetés összesen: ........................Ft
6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]: ........................Ft
7. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 6. pont szerinti összegének kétszeresével]: ........................Ft
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően a rendelkezésre állási támogatásra tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7. pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: ........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
..............................................
a jegyző aláírása
..............................................
a polgármester aláírása

4. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a hajléktalan személyek részére 2010. december hónapra járó rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: 2010. december

1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen: ..........................fő
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek együttes összege]: .........................Ft
6. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 5. pont szerinti összegének kétszeresével]: .........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
...........................................
a fővárosi főjegyző aláírása
...........................................
a főpolgármester aláírása

5. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

" 10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a hajléktalan személyek részére 2010. december hónapra járó rendelkezésre állási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: 2010. december

1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők száma: ........................fő
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők száma: ........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen: ........................fő
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban részesülők számára: ........................Ft
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban részesülők számára: ........................Ft
Tárgyhavi kifizetés összesen: ........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont a)+b) alpontjaiba foglalt összegek együttes összege]: ........................Ft
6. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 5. pont szerinti összegének kétszeresével]: ........................Ft
Dátum: ............. év ......................................hó .........nap
P. H.
.................................................
a fővárosi főjegyző aláírása
.................................................
a főpolgármester aláírása

6. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a fővárosi önkormányzat által 2010. december hónapban szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez

Tárgyhónap: 2010. december

1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
3. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: .......................fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: .......................fő
Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen: .......................fő
4. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére: .........................Ft
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére: .........................Ft
Tárgyhavi személyi kifizetések összesen: .........................Ft
5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege [a 4. pont összegének 100%-a]: .........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
..................................................
a fővárosi főjegyző aláírása
..................................................
a főpolgármester aláírása

7. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap:..................év.....................................hónap
1. Megye megnevezése:.............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:...................................................................................................
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:..................................................
4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen: ..........................fő
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .........................Ft
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 90%-ának az együttes összege]: .........................Ft
7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg] .........................Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete [a január havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 7/c) alpontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]: ..........................Ft
c) az előleg összege: ..........................Ft
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: ..........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
.............................................
a jegyző aláírása
.............................................
a polgármester aláírása

8. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a bérpótló juttatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap:..................év.....................................hónap
1. Megye megnevezése: .............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:...................................................................................................
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
4. A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásban részesülők száma: ........................fő
5. A tárgyhónapban bérpótló juttatás címén történt kifizetés: ........................Ft
6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]: ........................Ft
7. A bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]: ........................Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete [a január havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 7/c) alpontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]: ..........................Ft
c) az előleg összege: ..........................Ft
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]: ........................Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]: ........................Ft
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
..........................................
a jegyző aláírása
..........................................
a polgármester aláírása

9. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap:..................év.....................................hónap
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma: ..........................fő
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma: .........................fő
Támogatásban részesülők száma összesen: ..........................fő
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére: ..........................Ft
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére: .........................Ft
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: .........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
együttes összege]: .........................Ft
6. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: .........................Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete [a január havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]: ..........................Ft
c) az előleg összege: ..........................Ft
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
.......................................
a fővárosi főjegyző aláírása
.......................................
a főpolgármester aláírása

10. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

" 10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap

a hajléktalan személyek részére kifizetett bérpótló juttatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez

Tárgyhónap:..................év.....................................hónap
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:................................................
3. A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásban részesülők száma: ........................fő
4. A tárgyhónapban bérpótló juttatás címén történt kifizetés: ........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]:
6. A bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]: ........................Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg - előjel nélküli - különbözete [a január havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]: ..........................Ft
c) az előleg összege: ..........................Ft
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
Dátum:.............év......................................hó.........nap
P. H.
...............................................
a fővárosi főjegyző aláírása
...............................................
a főpolgármester aláírása

11. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ címének 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Jövedelemre vonatkozó adatok

Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.

Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik - például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.

Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel.

Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges."

12. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 4. számú mellékletének "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" alcímében a "rendelkezésre állási támogatás" szövegrész helyébe a "bérpótló juttatás" szöveg lép.

13. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 9. számú melléklet III. pontjának b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.........fő.

Közeli hozzátartozó neve (születési neve)Családi kapcsolat megnevezéseSzületési helye, év, hónap, napMegjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,

- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

c) Jövedelmi adatok

7. Összes jövedelem

A jövedelem típusaKérelmezőA családban élő közeli hozzátartozók
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

2. A Pr. 9. számú melléklet IV. pont b) alpontjában a "regionális egészségbiztosítási pénztárnál" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél" szöveg lép.

3. A Pr. 9. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Jövedelmi adatok:

Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata. Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozónak számít:

- a házastárs, az élettárs;

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki = húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,

= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantságijáradék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges."

14. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 11. számú melléklete címében a "......Regionális Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe a "...... kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve" szöveg lép.

15. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
1.1.1. Neve:..............................................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................
1.1.4. Születési hely, év, hó, nap:..............................................................................................................................................
1.1.5. Lakóhely: ...............................................................................................................................................................................
1.1.5. Tartózkodási hely: ..............................................................................................................................................................
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................................................
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................................................
1.1.8. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.):........................................
1.1.9. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:............................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt
1.3. A kérelmező
1.3.1. □ fogyatékossági támogatásban részesül
1.3.2. □ fogyatékossági támogatásban nem részesül
1.4. A kérelmező iskolai végzettsége:
1.4.1. □ 8 általánosnál kevesebb
1.4.2. □ 8 általános
1.4.3. □ középiskolai érettségi
1.4.4. □ felsőfokú
1.5. A kérelmező szakképzettsége:
1.5.1. □ szakképzettséggel nem rendelkezik
1.5.2. □ szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:
1.6. A házastárs/élettárs személyes adatai:
1.6.1. Neve: ..................................................................................................................................................................................
1.6.2. Születési neve: ................................................................................................................................................................
1.6.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................................
1.6.4. Születési hely, év, hó, nap:.........................................................................................................................................
1.6.5. Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................
1.6.6. Tartózkodási hely: .........................................................................................................................................................
1.6.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................................
1.7. A kérelmező házastársa/élettársa
1.7.1. □ fogyatékossági támogatásban részesül
1.7.2. □ fogyatékossági támogatásban nem részesül
1.8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:..................fő
A.B.C.D.
NévSzületési hely, év, hó, nap18. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezéseMegjegyzés*
1.
2.
3.
4.
5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,

-ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

-ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

-életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A.B.C.D.
A jövedelem típusaKérelmezőHázastársa (élettársa)Gyermekei
1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6.Egyéb jövedelem
7.Összes jövedelem
3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
3.1.Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:
3.1.1. 􀆑 egészségkárosodott
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértői bizottságának érvényes és hatályos szakvéleményét
vagy szakhatósági állásfoglalását;
b) a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolását a fogyatékossági támogatás vagy a vakok
személyi járadékának folyósításáról.
Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshető (az ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.1.2. □ állástalan
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a) annak a munkaügyi központnak vagy kirendeltségének az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött;
b) az együttműködésre kijelölt szerv igazolását a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített megelőző együttműködésről;
c) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító szerv igazolását;
d) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve okirat hiányában - 35. életévét betöltött személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozatot. Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, alább külön jelölje, ha csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:
□ a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
Amennyiben Ön
- az a) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető munkaügyi központ (kirendeltség) megnevezése és címe:
- a b) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető azon együttműködésre kijelölt szerv megnevezése és címe, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:
- a c) pontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető, a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezése és címe:
4. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.1. kérelmező:
4.1.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.1.2. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.1.3. gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
4.1.4. közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,
4.1.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,
4.1.6. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést;
4.2. házastárs/élettárs:
4.2.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti.
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ..................................................................... , ..................................
.................................................................
kérelmező nagykorú hozzátartozók aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

5.1. Személyes adatok

5.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

5.1.2. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,

- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,

- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.

5.2. Jövedelmi adatok

5.2.1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az

adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.

5.2.5. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.7. Jövedelem típusai:

5.2.7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

5.2.7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5.2.7.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.7.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.8. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

5.3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki

a)munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, vagy

b)vakok személyi járadékában részesül, vagy

c)fogyatékossági támogatásban részesül.

5.3.2. A kérelemhez

- az 5.3.1. a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásáról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását;

- az 5.3.1. b) és c) pontokban meghatározott esetekben pedig

> vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,

> vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.

5.3.3. Állástalan az a személy:

a)akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy

b)akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

c)aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

d)akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött,

e)akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

- az 5.3.3.a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.

- az 5.3.3.b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.

- az 5.3.3.c) és d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.

- az 5.3.3.d) és e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.

5.3.5. Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

5.3.6. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

5.3.7. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.02.01.

Tartalomjegyzék