365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában, a 15-16. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP) mint finanszírozóra, valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra terjed ki."

2. § A Kr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról számítógépes adathordozón kísérőjegyzékkel vagy adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. Adatátviteli vonalon történő jelentés esetén a finanszírozó a befogadott jelentésről az adott ellátási forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartalmú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az OEP részére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített, autentikus időbélyeget használó és rejtjelezéssel védett elektronikus rendszer útján kell megküldeni."

3. § A Kr. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenőrzési kötelezettsége elmulasztása esetén - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a szolgáltató részére az adott ellátás után járó összeg 10%-a, de legfeljebb 1000 forint levonásra kerül."

4. § A Kr. 6/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/C. § (1) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató jogutódlással szűnik meg és az Ebtv. 34. § (2) bekezdése alapján további díjazásra nem jogosult, az általa jelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat az OEP a jogutód egészségügyi szolgáltató részére utalványozza.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából jogutódnak minősül a finanszírozott egészségügyi szolgáltató helyébe lépő feladat-ellátási szerződés vagy feladat-átadási megállapodás alapján az ellátási kötelezettséget és a meglévő szerződéses kapacitásokkal történő feladatellátást vállaló egészségügyi szolgáltató."

5. § A Kr. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó területi ellátási kötelezettségű fogorvosi szolgálatok esetén a szolgáltató az alapdíj 60 százalékára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben másik fogorvost foglalkoztat."

6. § A Kr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelések teljesítményéről a fogászati szolgáltató a 4. § (2) bekezdése és a 23. § (8) bekezdése szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. Az OEP a kiszámított díjat a jelentés megküldésének hónapjában utalványozza a szolgáltatónak. A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj, valamint a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenőrzési díj."

7. § (1) A Kr. 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A teljesítményvolumen keretet (a továbbiakban: TVK) a járóbeteg-szakellátásra - ideértve a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat is - és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, valamint időarányosan - az ellátási igények változásának figyelembevételével - havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidőszakra vonatkozó TVK havi bontása a szolgáltató által megadott szezonális index alapján történik, azzal, hogy az egyes hónapra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a havi országos átlag 10 százalékkal növelt mértékét, és a tizenkét havi összes érték nem térhet el a 100 százaléktól. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak a tárgyidőszakra vonatkozó TVK értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül határozhatja meg. Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg a szezonális indexét, a TVK havi bontása a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index figyelembevételével történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját - ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat - a 2010. finanszírozási évre megállapított, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli TVK képezi."

(2) A Kr. 27. §-a a következő (3a)-(3e) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A járóbeteg-szakellátásra a (3) bekezdés szerint megállapított és a 27/A. § (1) bekezdése szerint módosított és szintre hozott TVK-t növelni kell a 28. számú mellékletben járóbeteg-szakellátási TVK növelésre meghatározott országos keret

a) 35 százaléka terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézethez nem integrált, legalább heti 100 óra lekötött kapacitással rendelkező, és legalább négy szakmában szerződött szolgáltatást nyújtó szolgáltató esetében a 2009. november 1-jétől 2010. október 31-éig terjedő időszakra a szolgáltató, vagy az adott szolgáltatás tekintetében jogelődje által jelentett és elszámolható teljesítmény (a továbbiakban: járóbeteg-szakellátási bázisteljesítmény) arányában;

b) 65 százaléka terhére az a) pont szerinti TVK növelésre nem jogosult szolgáltatók esetében a járóbeteg-szakellátási bázisteljesítmény arányában.

(3b) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra a (3) bekezdés szerint megállapított és a 27/A. § (1) bekezdése szerint módosított és szintre hozott TVK-t (a továbbiakban: aktív ellátási bázis TVK) növelni kell a 28. számú mellékletben

a) a TVK növelésre meghatározott országos keret terhére a 2006-2008. év közötti TVK változás figyelembevételével, a változás mértékétől függően, a 28. számú mellékletben meghatározott arányban;

b) a progresszív és speciális feladatok ellátásával összefüggő aktív fekvőbeteg-szakellátási TVK növelésre meghatározott keret terhére a 28/A. számú mellékletben megnevezett egészségügyi szolgáltatók esetében az aktív ellátási bázis TVK arányában, amennyiben a szolgáltató 2010. finanszírozási évre jelentett és elszámolható teljesítménye legalább 2 százalékkal meghaladja a 2010. évre vonatkozó TVK keretét.

A 2007. évi kapacitáscsökkentésből adódó TVK változás adatait és a változással érintett szolgáltatók körét az OEP a honlapján közzéteszi.

(3c) Amennyiben a szolgáltató részére fekvőbeteg-szakellátások tekintetében a (3), (3b) bekezdésben meghatározott, tárgyidőszakra vonatkozó TVK nem éri el a 2010. finanszírozási év lezárásakor érvényben lévő TVK értékét, úgy a tárgyidőszakra megállapított TVK értéke az eltérés mértékével megemelkedik, azaz 100%-ra kiegészül.

(3d) A (3), (3a) bekezdés alapján meghatározott járóbeteg-szakellátásra vonatkozó TVK-t - a 2010. évre az OEP által kiközölt és aktualizált, a miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélkül - a 2010. finanszírozási év lezárásakor fel nem használt TVK mértékével (maradvány) csökkenteni kell.

(3e) Az aktív fekvőbeteg kapacitással rendelkező szolgáltató TVK növekményre jogosult az R. 9. számú melléklete szerinti beavatkozások 2009. november 1-jétől 2010. október 31-éig terjedő időszakra (a továbbiakban: egynapos ellátási bázisidőszak) jelentett és elszámolható teljesítménye (a továbbiakban: egynaposként ellátható bázisteljesítmény) alapján a 28. számú mellékletben egynapos ellátás fejlesztésére megállapított országos TVK keret terhére. A szolgáltatók az egynaposként ellátható bázisteljesítményük 20 százalékának megfelelő mértékű növekményre jogosultak. Nem részesül TVK növekményben az a szolgáltató, amelynek a TVK növekmény alapjául szolgáló egynaposként ellátható bázisteljesítménye nem éri el az évi 100 súlyszámot. A TVK növekmény csak egynapos tevékenységre használható fel. Az OEP a honlapján közzéteszi a TVK növekményre jogosult szolgáltatók egynaposként ellátható bázisteljesítményét és az egynapos ellátási bázisidőszakra egynapos ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményeit."

(3) A Kr. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a TVK megállapítása az R. 2. számú mellékletében külön jelzéssel ellátott molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott keret mértékéig kötött szolgáltatásvolumen szerződés alapján finanszírozott ellátások kivételével történik. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra szerződött szolgáltatók részére a tárgyévre vonatkozó szolgáltatásvolumen keret az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott országos keret terhére a (3) bekezdés szerinti TVK arányában kerül megállapításra."

(4) A Kr. 27. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítását."

8. § (1) A Kr. 27/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:]

"a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján engedélyezett, ellátási forma megváltozásával járó kapacitásátcsoportosítás esetén az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag figyelembevételével,"

(2) A Kr. 27/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:]

"c) az egészségügyi államigazgatási szerv által megállapított feladatváltozás esetén,"

(3) A Kr. 27/A. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:]

"g) az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása alapján a kihasználatlan TVK növekmény szolgáltatók közötti átcsoportosításával, valamint a folyamatos ellátás biztosítására, vagy egyéb ellátási érdekből engedélyezett TVK növekménnyel,"

(4) A Kr. 27/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti TVK módosítás a megállapodó, illetve szerződő felek erre vonatkozó külön megállapodása szerint történik. Külön megállapodás hiányában a finanszírozó az Eftv. 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodás, illetve szerződés szerinti feladatra jutó TVK mértékével módosítja a feladatváltozással érintett szolgáltatók TVK-ját.

(6) Amennyiben az ellátási terület változása TVK módosítást igényel, a TVK átcsoportosítás a változással érintett ellátási terület lakosságszáma arányában történik."

9. § A Kr. 28. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye - ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti teljesítményt - meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény mértékét, a többletteljesítményt az OEP

a) 10 százalékig 30 százalékos,

b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el.

(1b) Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye - ide nem értve a 27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt - meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, az OEP a többletteljesítménynek legfeljebb 10 százalékát az alapdíj 30 százalékával számolja el."

10. § (1) A Kr. 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az OEP az otthoni szakápolás 5. számú melléklet szerinti előirányzatának otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra elkülönített keretét a megyék között lakosságszám arányában osztja fel. A felosztásnál az 5000 fő alatti lakosságszámú településeket a lakosságszámuk 30 százalékával növelt mértéke szerint kell figyelembe venni."

(2) A Kr. 35. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) Az OEP a megállapított díjat a jelentés leadása hónapjában utalványozza."

11. § (1) A Kr. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset - az R. 8. számú mellékletének 1. és 2., valamint 8-12. pontja szerinti nagy értékű műtéti eljárások, beavatkozások kivételével - egy finanszírozási esetnek minősül, amelynek típusát a fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus minősítése határozza meg. Önálló finanszírozási esetnek minősül a kórházban meghalt beteg boncolása is. Amennyiben az R. 8. számú mellékletének 1. és 2. pontja, valamint 8-12. pontja szerinti nagy értékű műtéti beavatkozás a kórházi felvétel időpontjától számított legalább 10 napon túl történt, a nagy értékű eljárás, illetve beavatkozás és az azt megelőző ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el az elszámolási szabályok alapján."

(2) A Kr. 40. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére - a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig - az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak."

12. § A Kr. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § Az 5. számú melléklet tartalmazza a gyógyító-megelőző ellátások jogcímei éves előirányzatait ellátási formák szerinti bontásban. Az ellátási formákra külön soron feltüntetett előirányzatok jogcímenként együttesen is kezelhetők. Az egyes jogcímekhez tartozó ellátási formák között az OEP főigazgató kezdeményezésére az egészségbiztosításért felelős miniszter átcsoportosíthat azzal, hogy a jogcímek előirányzata nem változhat."

13. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 8. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr. 8/A. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. 12. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Kr. 14. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Kr. 15. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Kr. 26. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kr. a 11. melléklet szerinti 28/A. számú melléklettel egészül ki.

14. § A Kr. a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § 44. pontjával megállapított 37. § (5) bekezdés d) pontja a 00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó és a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályon kezelt betegek ellátásának finanszírozása tekintetében a 2011. január havi teljesítmények elszámolásától alkalmazható.

(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § 11. pontjával megállapított 12/A. § (2) bekezdése szerinti negyedéves rendszer szerinti díjazásra első alkalommal 2011. szeptemberben kerül sor."

15. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ha az egészségügyi szakmára nincs meghatározva szakmai minimumfeltétel, ennek kiadásáig az egészségügyi szolgáltató kérelmére átmeneti működési engedélyt kaphat. Az egészségügyi szolgáltató kérelmére azon szakmák esetében is kaphat átmeneti működési engedélyt, amelyek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló, illetve az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályok szerint meghatározott nappali ellátási formában is végezhetők, de az ellátási forma jellegéből adódó speciális szakmai feltételek nem kerültek meghatározásra.

(2) Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az általa felkért országos szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét a felkérésétől számított 30 napon belül küldi meg az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak. A megadott átmeneti működési engedélyben szereplő szakmai feltételeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján közzéteszi. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által az átmeneti működési engedélyben meghatározott szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek jogszabályban való meghatározásáig.

(3) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a szakmai minimumfeltétellel nem rendelkező szakma tekintetében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a szakmához tartozó tevékenységeknek megfelelő orvosi és szakdolgozói feltételeket, az ahhoz szükséges tárgyi, valamint közegészségügyi és speciális higiénés feltételeket meghatározva állapítja meg a működéshez szükséges minimumfeltételeket.

(4) Járóbeteg-szakellátás keretében gyakorolt szakmákban a nappali ellátási forma tekintetében a minimális követelményeket és a speciális személyi, tárgyi, valamint szakmai környezeti minimumfeltételeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az ezen ellátási formában végezhető szakmához tartozó tevékenységekhez szükséges speciális feltételek szerint állapítja meg:

a) a személyi feltételek tekintetében a nappali ellátás időtartama alatt biztosítandó, a tevékenységeknek megfelelő orvosi és szakdolgozói feltételek arányos meghatározásával,

b) a tárgyi feltételek tekintetében az ellátási forma alapján végzett tevékenységek biztosításához szükséges tárgyi feltételek meghatározásával,

c) a szakmai környezeti feltételek tekintetében a nappali ellátás jellegéből adódó közegészségügyi, speciális higiénés és a tevékenységek ellátásához szükséges egyéb szakmai feltételek meghatározásával.

(5) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály hatálybalépését követően, az egészségügyi szolgáltató - a jogszabály hatálybalépését követő 2 hónapon belül benyújtott - kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv a 15. §-nak az e bekezdésben és a (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel való alkalmazásával felülvizsgálja az átmeneti működési engedélyt. Ha az egészségügyi szolgáltató a minimumfeltételeknek megfelel, az egészségügyi államigazgatási szerv az átmeneti működési engedély visszavonása mellett működési engedélyt ad ki, ellenkező esetben az átmeneti működési engedélyt visszavonja.

(6) Ha az egészségügyi szolgáltató az (5) bekezdésben számára meghatározott határidőn belül nem kéri az átmeneti működési engedélye felülvizsgálatát, az engedély a jogszabály hatálybalépésétől számított második hónap utolsó napját követő nappal hatályát veszti.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 12. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén ideiglenes működési engedély is kiadható."

16. § Az Mkr. a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 15. §-ával megállapított 13. § a Módr. hatálybalépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során alkalmazandó. A Módr. hatálybalépésekor már átmeneti működési engedéllyel rendelkező szolgáltató a működési engedélye első módosítását követően kell, hogy megfeleljen az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott minimumfeltételeknek."

17. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

18. § A Kr.

1. 4/A. § (3) bekezdés d) pontjában a "teljesítménydíj 10%-a" szövegrész helyébe a "teljesítménydíj 10%-a, de legfeljebb 1000 forint" szöveg,

2. 5. § (1) bekezdésében a "teljesítés hónapját követő negyedik hónap 5. napjáig" szövegrész helyébe a "teljesítés hónapját követő negyedik hónap 5. napjáig, a (3) bekezdés b) pontja szerinti átfedésekről megküldött hibalista alapján a teljesítés hónapját követő ötödik hónap 5. napjáig" szöveg,

3. 6. § (2) bekezdés b) pontjában az "egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

4. 6. § (3) bekezdésében az "államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.)" szövegrész helyébe az "államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.)" szöveg,

5. 6/A. § (2) bekezdésében az "egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert" szöveg,

6. 8. § (1) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

7. 8. § (3)-(5) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

8. 10. § (1) bekezdésében az "A REP" szövegrész helyébe az "Az OEP" szöveg,

9. 10. § (2) bekezdésében az "Az egészségügyi miniszter kijelölése alapján a REP" szövegrész helyébe az "Az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján az OEP" szöveg,

10. 11. § (5) és (6) bekezdésében az "a REP" szövegrészek helyébe az "az OEP" szöveg,

11. 12/A. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: "Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés a 2011. áprilisi időszak értékelésétől kezdődően negyedéves gyakorisággal történik.",

12. 15. § (1) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

13. 19. § (1) bekezdésében az "A REP" szövegrész helyébe az "Az OEP" szöveg,

14. 20. § (1) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

15. 21. § (1) bekezdésében az "A REP" szövegrész helyébe az "Az OEP" szöveg,

16. 21. § (2) bekezdésében a "0-6 éves korú gyermek után 3" szövegrész helyébe a "0-7 éves korú gyermek után 3" szöveg,

17. 21. § (3) bekezdésében a "teljes munkaidőben" szövegrész helyébe a "teljes vagy részmunkaidőben" szöveg, az "illetve e § (11) bekezdése" szövegrész helyébe az "illetve e § (13) bekezdése" szöveg,

18. 21. § (13) bekezdésében az "a REP-nek" szövegrész helyébe az "az OEP-nek" szöveg,

19. 21/A. §-ában az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

20. 22. § (1) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

21. 22. § (2) bekezdés a) pontjában a "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, az "Oktatásügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, b) pontjában az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium vagy az általuk" szövegrész helyébe az "a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy az általa" szöveg, c) pontjában a "Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

22. 22. § (3) bekezdésében az "A REP" szövegrész helyébe az "Az OEP" szöveg,

23. 23. § (2) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

24. 23. § (3) bekezdésében az "A REP-pel" szövegrész helyébe az "Az OEP-pel" szöveg,

25. 23. § (12) bekezdésében az "egy szolgálatban, illetve szakrendelésen" szövegrész helyébe az "egy szolgálatban, illetve szakrendelésen, annak teljes rendelési idejében" szöveg,

26. 26. § (5) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

27. 27. § (4) bekezdésében a "bázisteljesítményük arányában" szövegrész helyébe a "TVK arányában" szöveg,

28. 27/A. § (8) bekezdésében az "egészségügyi miniszter az illetékes regionális tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, az illetékes megyei tisztifőorvos" szöveg, az "egészségügyi miniszter döntéséhez a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter döntéséhez az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

29. 28. § (1) bekezdésében a "b) pontja szerinti forintértékkel" szövegrész helyébe a "b) pontja szerinti forintértékkel (a továbbiakban: alapdíj)" szöveg,

30. 28. § (5) bekezdésében az "az elszámolt és jogalap nélkül kifizetett" szövegrész helyébe az "a jogalap nélkül igénybevett" szöveg,

31. 30/A. § (1) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

32. 33. § (1) bekezdésében az "a REP-nek" szövegrész helyébe az "az OEP-nek" szöveg,

33. 33. § (6) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

34. 33. § (7) bekezdésében az "a REP-hez" szövegrész helyébe az "az OEP-hez" szöveg, az "egészségügyi miniszternek" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszternek" szöveg,

35. 33. § (8) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg, a "pénzügyminiszteri egyetértéssel" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével" szöveg,

36. 33. § (9) bekezdésében az "a REP felé" szövegrész helyébe az "az OEP-nek" szöveg,

37. 33/A. § (2) bekezdésében az "a REP-nek" szövegrész helyébe az "az OEP-nek" szöveg,

38. 35. § (8) és (14) bekezdésében az "A REP" szövegrészek helyébe az "Az OEP" szöveg,

39. 35. § (11) bekezdésében az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

40. 35. § (15) bekezdésében az "a REP-pel" szövegrész helyébe az "az OEP-pel" szöveg,

41. 35. § (16) bekezdésében az "a REP-nek" szövegrész helyébe az "az OEP-nek" szöveg,

42. 37. § (3) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

43. 37. § (4) bekezdésében az "illetékes REP" szövegrész helyébe az "OEP" szöveg,

44. 37. § (5) bekezdés d) pontjában a "negyedik hónaptól" szövegrész helyébe a "hetedik hónaptól" szöveg, e) pontjában az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

45. 37. § (9) bekezdésében a "krónikus kapacitásának legfeljebb 20 százalékán" szövegrész helyébe a "krónikus kapacitásának legfeljebb 10 százalékán" szöveg,

46. 38. § (3) bekezdésében az "egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

47. 40. § (12) bekezdésében az "a szülészeti-nőgyógyászati osztályt" szövegrész helyébe az "a szülészeti-nőgyógyászati osztályt és a koraszülöttek intenzív ellátását biztosító osztályt" szöveg,

48. 42. § a) pontjában az "Egészségügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg, az "az EüM" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg, b) pontjában az "az EüM" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg, c) pontjában az "az EüM" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

49. 43. § (3) bekezdésében az "az Egészségügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

50. 43/A. § (5) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

51. 44. § (2) bekezdésében az "az Egészségügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

52. 45. § (1) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

19. § (1) Hatályát veszti a Kr.

a) 26/A. § (4) bekezdése,

b) 27/A. § (1) bekezdés f) és i) pontja,

c) 30. § (9) bekezdése,

d) 37. § (5) bekezdés c) pontja,

e) 6/A. számú mellékletében az "Ambuláns adatlap" 37. mezője és a "Kitöltési útmutató" 37. pontja,

f) 6/B. számú mellékletében

fa) a "Fogorvosi ambuláns napló" alcímben

1. foglalt táblázatban az "Elszámolási nyilatkozat" oszlop,

2. az "Elszámolási nyilatkozat:" szövegrész és a hozzá tartozó "10", "20", "50", "60" megjelölésű sorok,

fb) a "Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről" alcímben a "21" megjelölésű sor,

g) 14. számú mellékletében

ga) az "ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről" 32. mezője,

gb) a "Kitöltési útmutató"

1. "4/A. Részleges térítés jogcíme" pont D-F. megjelölésű sora,

2. "32. Elszámolási nyilatkozat" pontja és a hozzá tartozó "10.", "20.", "50.", "60." megjelölésű sorok,

h) 17. számú melléklet 25. sora és

i) 18. számú melléklet 40. sora.

(2) Hatályát veszti a Kr.

a) 28. § (4) bekezdésében az "és a 35. §" szövegrészek,

b) 37. § (5) bekezdés e) és f) pontjában a "c) és" szövegrész,

c) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész

ca) "19. A felvétel típusa" pont "A. Az egészségügy ellátás szempontjából" alpont 2. sorában a "sürgősségi" szövegrész,

cb) 24. pontjában az "Annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahol a beteg zárójelentését kiadják" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint
Megnevezés2011. évi tervezett
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás70 999,2
Eseti ellátás díjazása569,3
Ügyeleti szolgálat9 547,4
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen81 115,9
Iskolaegészségügyi ellátás1 856,0
Védőnői ellátás15 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem451,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen17 966,2
3.Fogászati ellátás23 470,4
Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás261,6
Tüdőgondozás1 065,2
Pszichiátriai gondozás548,4
Onkológiai gondozás256,7
Alkohológia és drogellátás168,6
4.Gondozóintézeti gondozás összesen2 300,5
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás5 780,2
8.Művesekezelés23 171,1
10.Otthoni szakápolás4 404,8
12.Működési költségelőleg1 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás8,9
Méltányossági alapon történő térítések183,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj1 552,4
13.Célelőirányzatok összesen1 744,4
15.Mentés24 561,4
17.Laboratóriumi ellátás20 893,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI118 548,3
Fekvőbeteg-szakellátás410 270,6
aktív fekvőbeteg szakellátás346 607,5
krónikus fekvőbeteg szakellátás62 715,1
bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP)948,0
Extrafinanszírozás20,6
Speciális finanszírozású fekvőbeteg34 872,6
18.Összevont szakellátás összesen563 712,1
ÖSSZESEN770 120,0

2. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú mellékletében a "Kitöltési útmutató" "10. Térítési kategória" alcím F és G megjelölésű sora helyébe következő rendelkezés lép:

"F = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása"

3. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú mellékletében a Fogorvosi ambuláns napló táblázatot követő "Térítési kategóriák:" bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Térítési kategóriák:

1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3 = államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

6 = fekvőbeteg részére végzett ellátás

9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

A = befogadott külföldi állampolgár

D = menekült, menedékes státuszt kérelmező

E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

F = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G = magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása

K = külföldi donor ellátása

M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése

S = a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása"

4. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

KódjaMegnevezéseSzorzója
00001Ápolási tevékenység1,0
00015Krónikus ellátás1,2
00019Rehabilitációs ellátás*"A" minősítésű**1,8
00020"B" minősítésű**1,4
00021"C" Minősítés nélküli1,2
00017Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása3,8
00022Pályázati úton befogadott hospice ellátás1,7
* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése szerinti szakmai szorzó alkalmazható.
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés.”

5. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"8/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A nem pszichiátriai rehabilitációs minősítési kritériumok

Feltétel"A" minősítésű rehabilitáció kritériumai"B" minősítésű rehabilitáció kritériumai"C" Minősítés nélküli rehabilitáció kritériumai
1. Osztályvezetőaz osztályt legalább 5 éves, igazolt rehabilitációs szakmai gyakorlattal rendelkező rehabilitációs szakorvos vezeti****az osztályt rehabilitációs szakorvos vezetiaz osztály vezetője nem szükséges, hogy rehabilitációs szakorvos legyen
2. Rehabilitációs szakorvos létszám (beleértve a törzsképzését már teljesített, illetve a ráépített képzésben résztvevő szakorvosjelöltet*)1 FTE** vagy több/50 ágy0,75 vagy több, de
kevesebb, mint
1 FTE**/50 ágy
kevesebb, mint
0,75 FTE**/50 ágy
3. Orvos létszám összesen (beleértve az 1. és a 2. pontban megnevezetteket)20 ágyig 1 FTE**25 ágyig 1 FTE**30 ágyig 1 FTE**
minden osztályon további 30 ágyanként 1 FTE**
4/A. Összes, az adott osztály rehabilitációs profiljának megfelelő rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó***> 1 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó/5 ágy0,6-1 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó/5 ágy< 0,6 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevő szakdolgozó/5 ágy
4/B. Mozgásszervi,
neurológiai, illetve stroke
rehabilitáció esetén
a 4/A. pontban
megnevezett összes
szakdolgozó közül
a gyógytornászok létszáma
> 0,6 gyógytornász/5 ágy0,4-0,6 gyógytornász/5 ágy< 0,4 gyógytornász/5 ágy
5. Átlagos ápolási idő18 napnál több16-18 nap11-15 nap
6. Éves halálozás5% alatt5% alatt5% alatt
* A rehabilitációs szakorvosjelöltek 0,5 FTE-ként számolhatók be.
** FTE = teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya
*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minősül: dietetikus, egészségnevelő, ergoterapeuta, gyógytestnevelő, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, :izioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászat és gastroenterológiai rehabilitáció esetében, stomaterápiás nővér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében.
**** Az igazolt 5 éves szakmai gyakorlat a szakvizsga megszerzésétől számított idő, illetve rehabilitációs osztályon folytatott szakmai tevékenység alapján állapítható meg.

Az egyes rehabilitációs osztályoknak a fenti feltételek teljesítése alapján történő minősítése a következők szerint alakul:

Fel­tételMinő­sítés1. Osztályvezető2. Rehabilitációs szakorvos létszám3. Orvos létszám összesen4/A.+4/B.
Összes szakdolgozó
létszám
5. Átlagos ápolási idő6. Éves halálozás
AAAAAA,BA
AAAABAA
AABAAAA
BA,BAA,BAA,BB
BA,BAA,BBAB
BA,BBA,BAAB
BA,BABAA,BA,B
BA,BABBAA,B
BA,BBBAAA,B
BBAA,BAA,BA,B
BBAA,BBAA,B
BBBA,BAAA,B
BA,BAA,BACA,B
BA,BAA,BBB,CA,B
BA,BBA,BAB,CA,B
BA,BBA,BBA,BA,B
BA,BAA,BCA,BA,B
BA,BCA,BAA,BA,B

Megjegyzés:

Amennyiben a rehabilitációs osztály a fentiek szerinti "A" vagy "B" minősítésnek nem felel meg, az a "C" Minősítés nélküli rehabilitációba sorolandó.

A halálozás és az átlagos ápolási idő tekintetében az október 1. és szeptember 30. közötti időszak tekintendő a finanszírozási év adatának."

6. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 12. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A beteg önellátó képességének fokaSzakápolási ellátás, szakirányú terápiás ellátás
elrendelhető vizitek száma
1-14-igtovábbi
Teljes ápolást igénylő esetben1,00,9
Részleges ápolást igénylő esetben0,90,7
Önellátásra képes beteg esetében0,80,5

7. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a "23. A beteg további sorsa" pont a "C. folytató rekord következik" sor után a következő sorral egészül ki:

"N. nagy értékű, országosan még nem elterjedt műtéti eljárás előtti ápolás lezárása"

8. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 15. számú melléklet 20. sorában az "Elszámolási nyilatkozat" szövegrész helyébe a "Beteg lakcíme (irányítószámmal)" szöveg lép.

9. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 26. számú mellékletében

a) az "ADATLAP orvosbiológiai kutatásokról" szövegrész helyébe az "ADATLAP orvostudományi kutatásokról" szöveg,

b) foglalt táblázat 3. mezőjében az "Orvosbiológiai" szövegrész helyébe az "Orvostudományi" szöveg, 14. mezőjében az "orvosbiológiai" szövegrész helyébe az "orvostudományi" szöveg,

c) a "Kitöltési útmutató" rész

ca) 3. pontjának címében az "Orvosbiológiai" szövegrész helyébe az "Orvostudományi" szöveg,

cb) 8. pont "F" és "G" megjelölésű sorában az "orvosbiológiai" szövegrész helyébe az "orvostudományi" szöveg,

cc) 14. pontjának címében az "orvosbiológiai" szövegrész helyébe az "orvostudományi" szöveg

lép.

10. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2011. évre vonatkozó TVK

A. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2010. november és 2011. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 70 400 600 000 pontszám.

Ebből:

1. A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 1 056 000 000 pontszám.

2. TVK növelésre felhasználható országos keret: 3 500 000 000 pontszám.

B. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2010. november és 2011. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 060 000 súlyszám.

Ebből:

1. A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 30 900 súlyszám.

2. A 2006-2008. évi kapacitás-változással összefüggő TVK növelésre szolgáló keret: 42 024 súlyszám.

3. A progresszív és speciális feladatok ellátásával összefüggő TVK növelésre szolgáló keret: 44 900 súlyszám.

4. Egynapos ellátás fejlesztésére szolgáló TVK: 26 173 súlyszám.

C. A 2006-2008. évi kapacitás-változásból adódó TVK változás mértéke szerint TVK emelés aránya

2006-2008. évi kapacitás-változás miatti TVK változás mértéke2011. évi TVK emelés aránya
40%-28%5%
27,9%-15%4%
14,9%-10%3%
9,9%-5%2%
4,9% és az alatt1%

D. Az egyes ellátási formák 2011. évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
november8,58%8,26%
december9,06%7,10%
január7,83%7,77%
február8,02%7,97%
március8,79%9,40%
április8,56%9,54%
május8,41%9,38%
június8,28%8,82%
július8,37%8,63%
augusztus7,38%7,19%
szeptember8,08%7,91%
október8,64%8,03%

Szezonális index: tárgyév finanszírozási hónapjaira a szolgáltató által - az ellátási igények figyelembevételével - megállapított százalékindex, melynek értéke 10 százaléknál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a tárgyév adott finanszírozási hónapjára vonatkozó országos szezonális index értékét, és a tizenkét havi összes érték nem térhet el a 100 százaléktól.

Országos szezonális index: tárgyévet megelőző finanszírozási évre vonatkozóan elszámolt éves és az egyes hónapok országos teljesítmény mennyiségének hányadosai."

11. melléklet a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A progresszív és speciális feladatok ellátásával összefüggő aktív fekvőbeteg-szakellátási TVK növelésre jogosult egészségügyi szolgáltatók

Egyetemek
MegyeOEP kódSzolgáltató megnevezése
012912Pécsi Tudományegyetem
052917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
082894Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
202915Semmelweis Egyetem
Megyei kórházak
MegyeOEP kódSzolgáltató megnevezése
021122Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
031248Pándy Kálmán Megyei Kórház
041349Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
061568Fejér Megyei Szent György Kórház
071640Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
08K506Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Debrecen
09M245Eger, Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
101876Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza
111928Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház
122010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
132137Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kórház
14M289Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
152324Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
162425Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
17K472Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szentgotthárd
18K676Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
192734Zala Megyei Kórház
Országos intézetek
MegyeOEP kódSzolgáltató megnevezése
202896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
202897Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
202903Országos Idegtudományi Intézet
202906Országos Onkológiai Intézet
202907Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet
202910Országos Sportegészségügyi Intézet
202913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
182893Állami Szívkórház Balatonfüred
092899Mátrai Gyógyintézet
MegyeOEP kódSzolgáltató megnevezése
20K403Honvédkórház
158002MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok
Szakkórházak
MegyeOEP kódSzolgáltató megnevezése
182601Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
14M291Nagykálló, Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.
122073Tüdőgyógyintézet Törökbálint
051484Deszk, Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza
202877Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza
041301Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Egyházi kórházak
MegyeOEP kódSzolgáltató megnevezése
202872Magyarországi Református Egyház Bethesda GyermekkórházaEgyben szakkórház is
204026MAZSIHISZ Szeretetkórház
206072Budapesti Szent Ferenc Kórház
20C069Budai Irgalmasrendi Kórház Közhasznú Nonprofit Kft.
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére