40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Az 1-9. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben;

a 10. § tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel,

valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) alapján kérelemre indult erdészeti hatósági eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj), valamint a díj megfizetésére terjed ki.

(2) A díjat az e rendelet szerint díjfizetési kötelezettség alá tartozó erdészeti hatósági eljárást (a továbbiakban: díjköteles eljárás) kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie.

2. § (1) Az elsőfokú díjköteles eljárásokat és a díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsőfokú díjköteles eljárás díjával.

(3) Az erdészeti hatóság más hatóságnál, kérelemre induló ügyben lefolytatott szakhatósági eljárásáért 7500 forint összegű díjat kell fizetni.

3. § (1) Végzés ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja 9000 forint.

(2) Határozat ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 20 000 forint.

(3) Az 1. mellékletben foglalt eljárásban hozott határozat ellen kezdeményezett másodfokú eljárás díja a jogorvoslati kérelemmel érintett erdőrészlet, földrészlet vagy vonalas létesítmény szakasz alapulvételével az 1. melléklet szerint számított összeg kétszerese.

4. § (1) A díjfizetési kötelezettség az átutaláson kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető. A díjat az eljáró erdészeti hatóság 2. melléklet szerinti, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

(2) A díj az eljáró erdészeti hatóság bevétele.

5. § (1) A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

(2) Az eljáró erdészeti hatóság a megfizetett díjat egészben vagy részben visszatéríti, ha az ügyfél az e rendelet szerinti, vagy az erdészeti hatóságnak a költségmentességre vonatkozó döntésében foglalt díjnál többet fizetett meg.

(3)[1] A (2) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 5 munkanapon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező jelzi az eljáró erdészeti hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(4)[2] A jogorvoslati eljárásért fizetett díjat vissza kell téríteni, ha a jogorvoslati eljárásban felülvizsgált döntés a kérelmező hátrányára részben vagy egészében jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítésről hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell rendelkezni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

6. § A díj megállapításával és megfizetésével kapcsolatosan

a) az igazgatási díjfizetési kötelezettség fennállására vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (2)-(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az illeték helyett díjat, illetékfizetési kötelezettség helyett díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

7. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

8. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9. §[3]

10. §[4]

11. § A 9-10. § a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A díjköteles elsőfokú erdészeti hatósági eljárások, valamint az eljárásokért fizetendő díjak mértéke

1. Helyszínelést nem igénylő eljárások

Sorsz.Erdészeti hatósági eljárásIgazgatási szolgáltatási díj (forint)
az eljárást
megalapozó
rendelkezés az Evt.-ben
Az eljárás tartalmaalapdíjalapdíjon felül fizetett további díj
föld-
részletenként
erdő-
részletenként
kilo-
méterenként
ABCDEFG
1.11. § (4)szabad rendelkezésű erdő átminősítése
nem szabad rendelkezésű erdővé
6 500500
2.13. § (2)erdő fátlan állapotban tartásának
engedélyezése
6 500300
3.15. § (2)az Evt. 15. § (2) bekezdése hatálya alá
tartozó, az 1.2. és az 1.3.
mellékletekben nem szereplő, egyéb
erdészeti létesítménnyel kapcsolatos
engedélyezési eljárások
6 5003 000
4.18. § (1)erdőgazdálkodó és a használatában
álló erdő erdőgazdálkodói
nyilvántartásba történő bejegyzése,
törlése
6 500500
5.27. § (1)erdő rendeltetéseinek megváltoztatása6 500300
6.29. § (5)erdő üzemmódjának megváltoztatása6 500300
7.44. §erdő telepítésének engedélyezése6 500500
8.47. § (4)Fásítás és szabad rendelkezésű erdő
telepítésének engedélyezése
6 500500
9.48. § (1)engedély nélkül, vagy az engedélytől
eltérően telepített erdő
fennmaradásának engedélyezése
6 500500
10.48. § (3)engedély nélkül, vagy az engedélytől
eltérően telepített fásítás és szabad
rendelkezésű erdő fennmaradásának
engedélyezése
6 500500
11.50. §meghiúsult erdőtelepítés törlése
az Adattárból
6 500500
12.Vhr. 29. §
(5)-(6)*
Erdősítési határidők módosításának
engedélyezési eljárása
6 500300
13.72. § (1)tarvágás erdőfelújítási biztosíték
nyújtásához kötése
6 500300
14.76. § (2)cserjék kivágásának engedélyezése
vízgazdálkodási elsődleges
rendeltetésű erdőben
6 500300
15.78. § (2)erdő igénybevételének érvényes elvi
engedély mellett történő
engedélyezése
6 500500
16.84. § (1)az erdő időleges igénybevételére
vonatkozó engedély
meghosszabbítása
6 500500
17.92. § (2)lovaglásra vagy kerékpár közlekedésre
használható út kijelölése erdőben
6 5003 000
18.113. § (13)Erdőterv határozat kiadása kérelemre
induló eljárásban
6 500

* az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

2. Helyszínelést igénylő eljárások

Sorsz.Erdészeti hatósági eljárásIgazgatási szolgáltatási díj (forint)
az eljárást
megalapozó
rendelkezés az Evt.-ben
Az eljárás tartalmaalapdíjalapdíjon felül fizetett további díj
föld-
részletenként
erdő-
részletenként
kilo-
méterenként
ABCDEFG
1.15. § (2)erdészeti magánút műtárgyának
építésére, bővítésére, korszerűsítésére
vagy fennmaradására vonatkozó önálló
engedélyezési eljárás
25 000
2.épített közelítő nyommal kapcsolatos
engedélyezési eljárások
25 00010 000
3.29. § (7)átalakítási vagy szálalási terv
jóváhagyási eljárása
25 0002 000
4.40. § (3)erdőterv módosítása25 0002 000
5.73. § (2)természetes mag eredetű
erdőfelújításhoz kapcsolódó
véghasználat, valamint szálalás március
31. és szeptember 1. közötti
időszakban történő végrehajtásának
engedélyezése
25 0002 000
6.75. § (1)erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének
engedélyezése
25 0002 000
7.78. § (2)erdő Evt. 77. § d) pontja szerinti
igénybevételének érvényes elvi
engedély hiányában történő
engedélyezése
25 0002 000
8.80. § (3)erdő Evt. 77. § d) pontja szerinti
igénybevételének előzetes elvi
engedélyezése
25 0002 000
9.92. § (2)az Evt. 92. § (2) bekezdése hatálya alá
tartozó, az 1.1 mellékletben nem
szereplő, egyéb járműközlekedésre
használható út kijelölése erdőben
25 00010 000
10.93. § (2)lovas és kerékpáros technikai
sportverseny engedélyezése erdőben
25 000

3. Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások

Sorsz.Erdészeti hatósági eljárásIgazgatási szolgáltatási díj (forint)
az eljárást
megalapozó
rendelkezés az Evt.-ben
Az eljárás tartalmaalapdíjalapdíjon felül fizetett további díj
föld-
részletenként
erdő-
részletenként
kilo-
méterenként
ABCDEFG
1.15. § (2)erdészeti magánút építésének,
bővítésének, korszerűsítésének vagy
fennmaradásának engedélyezése
60 00080 000
2.78. § (2)erdő Evt. 77. § a)-c) pontjai szerinti
igénybevételének érvényes elvi
engedély hiányában történő
engedélyezése
60 0007 000
3.80. § (3)erdő Evt. 77. § a)-c) pontjai szerinti
igénybevételének előzetes elvi
engedélyezése
60 0007 000
4.93. § (2)az Evt. 93. § (2) bekezdése hatálya alá
tartozó, az 1.2. mellékletben nem
szereplő, egyéb jármű technikai
sportverseny engedélyezése erdőben
60 000

4. Az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások

Sorsz.Erdészeti hatósági eljárásIgazgatási szolgáltatási díj (forint)
az eljárást
megalapozó
rendelkezés az Evt.-ben
Az eljárás tartalmaalapdíjalapdíjon felül fizetett további díj
föld-
részletenként
erdő-
részletenként
kilo-
méterenként
ABCDEFG
1.112. § (2)
17. pont
alapján
külön
rendelet
nyilvántartásba vétel6 500
2.szolgálati igazolvány kiadása5 500
3.szolgálati jelvény kiadása8 000
4.szolgálati napló hitelesítése4 000

5. Adatszolgáltatási eljárások

Sorsz.Erdészeti hatósági eljárásIgazgatási szolgáltatási díj (forint)
az eljárást
megalapozó
rendelkezés az Evt.-ben
Az eljárás tartalmaalapdíjalapdíjon felül fizetett további díj
föld-
részletenként
erdő-
részletenként
kilo-
méterenként
ABCDEFG
1.18. § (5)erdőgazdálkodói nyilvántartásból
hiteles, teljes másolat kiadása
-4 000
2.erdőgazdálkodói nyilvántartásból
hiteles, szemlemásolat kiadása
-2 000
3.erdőgazdálkodói nyilvántartásból nem
hiteles, teljes másolat kiadása
-3 000
4.erdőgazdálkodói nyilvántartásból nem
hiteles, szemlemásolat kiadása
-1 500
5.39. § (2)hiteles adattári teljes másolat-4 000
6.hiteles adattári szemlemásolat-2 000
7.nem hiteles adattári teljes másolat-3 000
8.nem hiteles adattári szemlemásolat-1 500
9.rendszeresített erdőtervi statisztikai
tábla kiadása meghatározott
erdőterületre
8 000
10.erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000
méretarányú másolata (teljes szelvény)
5 000
11.erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000
méretarányú másolata (teljes szelvény)
7 500
12.erdészeti nyilvántartási térkép adott
részének másolata (A4-es méretben)
1000

2. melléklet a 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelethez

A eljáró erdészeti hatóságok előirányzat-felhasználási keretszámlái

Sorsz.Erdészeti hatóságElőírányzat-felhasználási keretszámla száma
ABC
1.Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ10032000-00289782-00000000
2.Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
10024003-00289809-00000000
3.Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
10025004-00289799-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
10027006-00289861-00000000
5.Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
10032000-00289830-00000000
6.Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
10034002-00289706-00000000
7.Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
10035003-00289878-00000000
8.Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
10039007-00289854-00000000
9.Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal10047004-00289816-00000000
10.Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
10048005-00289744-00000000
11.Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal10049006-01740194-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (45) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[2] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (45) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2010.05.31.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2010.05.31.

Tartalomjegyzék