8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekről

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 6. § és a 8. § b) pont tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 7. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 8. § a) pont tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el.

1. § (1) E rendelet alkalmazásában ki nem adott alkalmi munkavállalói könyvnek (a továbbiakban: AM-könyv) tekintendők azok a munkaügyi központnál lévő, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény alapján készült AM-könyvek, amelyekben 2010. március 31-én bejegyzés nem szerepel, vagy hibás kitöltés miatt a munkavállaló részére történő kiadásukra nem került sor.

(2) Nem minősülnek ki nem adott AM-könyvnek azok a valamely munkavállaló részére kiállított, valamely ok miatt a munkaügyi központnál található AM-könyvek, amelyekben a munkavégzésre vonatkozó lapon bejegyzés szerepel.

2. § (1) A ki nem adott AM-könyvek megsemmisítése a regionális munkaügyi központ és kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi központ), valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata.

(2) A ki nem adott AM-könyvek megsemmisítése érdekében a regionális munkaügyi központnál, valamint a Hivatalnál selejtező bizottságot kell létrehozni a munkaügyi központ vagy a Hivatal három - közöttük legalább egy vezető beosztású - köztisztviselőjéből.

(3) A selejtező bizottság legkésőbb 2010. május 31-ig az AM-könyvek munkaügyi központ által vezetett sorszámozott nyilvántartását tételesen összeveti a munkaügyi központnál lévő AM-könyvekkel, eltérés esetén annak okát - lehetőség szerinti - tisztázza, és intézkedik a nyilvántartás megfelelő kiegészítése vagy kijavítása iránt.

(4) A selejtező bizottság a (3) bekezdésben foglalt eljárásról - két példányban - jegyzőkönyvet vesz fel, mely tartalmazza

a) az eljárás helyét és idejét,

b) a bizottság tagjainak nevét és beosztását,

c) a ki nem adott AM-könyvek darabszámát,

d) a ki nem adott AM-könyvek sorszámát,

e) a megsemmisítés módjára és határidejére tett javaslatot, valamint

f) a jegyzőkönyv keltét, a jelenlévő személyek aláírását és a munkaügyi központ bélyegzőlenyomatát.

3. § (1) A ki nem adott AM-könyveket fizikailag kell megsemmisíteni.

(2) A megsemmisítés iratmegsemmisítővel, égetéssel, bezúzással vagy ezekkel biztonságilag egyenértékű más módszerrel a megsemmisítési bizottság jelenlétében történhet, a selejtezést követően mihamarabb, de legkésőbb 2010. november 30-ig. A megsemmisítés módjáról a helyi sajátosságok figyelembevétele alapján a regionális munkaügyi központ vagy a Hivatal vezetője dönt.

(3) A megsemmisítési bizottság legalább három tagból áll, két tagja a munkaügyi központ köztisztviselője, akik közül legalább az egyik vezető beosztású köztisztviselő, valamint a megsemmisítést végző szervezet megbízottja vagy képviselője.

(4) A megsemmisítésről a 2. § (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyvre hivatalos feljegyzést kell rávezetni, melynek tartalmaznia kell

a) a megsemmisítés helyét és idejét,

b) a megsemmisítési eljárásnál jelen lévők nevét és beosztását,

c) a megsemmisítés módját, az azt elvégző szervezet nevét,

d) a megsemmisített AM-könyvek sorszámát, valamint darabszámát, továbbá

e) a bizottság tagjainak aláírását, valamint a munkaügyi központ bélyegzőjének lenyomatát.

(5) A jegyzőkönyv egyik példányát a regionális munkaügyi központ haladéktalanul megküldi a Hivatal részére. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

4. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:)

"j) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését."

(2) Az R1. 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):]

"g) a megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztathatóságának szakvéleményezése;"

(3) Az R1. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "munkanélküliek" szövegrész helyébe az "álláskeresők" szöveg, 5. § (1) bekezdés d) pontjában az "a munkanélküli" szövegrész helyébe az "az álláskereső" szöveg, valamint 5. § (2) bekezdésében a "munkanélküli" szövegrész helyébe az "álláskereső" szöveg lép.

6. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzését különböző foglalkozásokban, vagy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka és alkalmi munka esetében annak megállapítása, hogy a munkavállaló mely foglalkoztatási korlátozás mellett folytathat tevékenységet;"

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A rendelet hatálya - (2) bekezdésekben foglalt kivételekkel - kiterjed

a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

aa) a c) pont szerinti munkáltató kivételével minden munkáltatóra, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat,

ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés - beleértve a közhasznú munkát is,- keretében foglalkoztatnak belföldön, és nem tartozik a c) pont hatálya alá, továbbá akit az aa) pont szerinti munkáltató külföldre küld munkavégzés céljából, valamint a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló),

ac) a munkaügyi központra,

ad) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskeresőre (a továbbiakban: álláskereső),

ae) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (6) bekezdésében foglalt feladatkörében a települési önkormányzatra;

b) a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében

ba) a szakképző intézményre,

bb) a tanulóra, a 11. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a hallgatóra,

bc) a munkaügyi központra,

bd) az álláskeresőkre;

c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra és az álláskeresőre, valamint a 16/A §-ban meghatározott szakvéleményt kérő személyre és az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra;

d) a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és véleményezése tekintetében a munkát végző személyre."

(3) Az R2. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A munkaügyi központ a munkaügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben az álláskeresőt munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatra vagy a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére küldi.

A foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely

a) az álláskereső munkaköri szakmai alkalmasságáról a 15. számú melléklet szerinti nyomtatványon,

b) az álláskereső foglalkoztathatóságáról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon

adja meg a véleményét."

(4) Az R2. a következő alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

"Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény

16/A. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára

a) a munkáltató vagy

b) az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy

kezdeményezésére kerül sor.

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról

a) a munkáltatóval szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató,

b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy

c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott - foglalkozás-egészségügyi ellátást is nyújtó - háziorvos

foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16/A. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményező viseli."

(5) Az R2.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. § (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (4) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. §-ában az "a munkanélküli" szövegrész helyébe az "az álláskereső" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés c) pontjában a "munkanélküliek" szövegrész helyébe az "álláskeresők" szöveg,

c) 11. § (4) bekezdésében az "A munkanélküliek" szövegrész helyébe"Az álláskeresők" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében az "a munkanélkülieknél" szövegrész helyébe az "az álláskeresőknél" szöveg,

e) 13. § (5) bekezdésében a "munkanélkülivel" szövegrész helyében az "álláskeresővel" szöveg,

f) 2. számú melléklete I. pontjában a "Munkavállaló/tanuló/munkanélküli/munkát" szövegrész helyébe a "Munkavállaló, tanuló, álláskereső vagy munkát" szöveg,

g) 16/A. számú mellékletében a "foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa" szövegrész helyébe a "foglalkozás-egészségügyi szakellátó vagy alapellátó hely orvosa" szöveg

lép.

7. § (1) Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendelet előírásait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden olyan tevékenységre alkalmazni kell, amikor a munkavégzés során a munkavállaló azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagból, termékből vagy azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenységből származó kockázatnak van vagy lehet kitéve.

(2) Tilos az azbeszt porlasztásos eljárással történő felhasználása, valamint az alacsony, 1 g/cm3 -nél kisebb sűrűségű, azbeszttartalmú szigetelő vagy hangszigetelő anyagok alkalmazásával járó tevékenységek végzése.

(3) Tilos folytatni olyan tevékenységeket, amelyek során a munkavállalók az azbeszt kitermelése, azbeszttermékek előállítása és feldolgozása vagy szándékosan hozzáadott azbesztrostokat tartalmazó termékek előállítása és feldolgozása során azbesztrostoknak vannak kitéve, kivéve a bontásból és azbesztmentesítésből származó termékek kezelését és ártalmatlanítását."

(2) Az R3. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Ez a rendelet

a) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről szóló 1987. március 19-i 87/216/EGK tanácsi irányelv 7. cikk második francia bekezdésének, és

b) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2009. november 30-i 2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

8. § Hatályát veszti

a) az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról szóló 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet, és

b) az R2. 6. § (6) bekezdése.

Dr. Herczog László s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter