148/2011. (XII. 29.) VM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos módosításáról

Az 1. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 2. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 3. § tekintetében a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 4. és a 10. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 6. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 7. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 9. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az állami feladatnak minősülő teljesítményvizsgálatokat és az ellenőrző teszteket a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) végzi."

(2) A 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A verseny minősítéséről a tenyésztési hatóság dönt. A tenyésztési hatóság a (4) bekezdés szerinti besorolásra vonatkozó döntést legkésőbb május 15-ig az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján teszi közzé."

(3) A 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a) 2. § (3)-(4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, valamint Mellékletének 2.2 pontjában "az OMMI" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatóság" szöveg,

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében az "Az OMMI" szövegrész helyébe az "A tenyésztési hatóság" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében az "az OMMI-hez" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatósághoz" szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében az "az OMMI-t" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatóságot" szöveg,

e) 6. § (4) bekezdésében az "az OMMI-nak" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatóságnak" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdésében az "az OMMI-vel" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatósággal" szöveg

lép.

2. § (1) A polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet [a továbbiakban: 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet] 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Polgári természetőr az a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy lehet, aki)

"d) a polgári természetvédelmi feladatok rendszeres - legalább évi két alkalommal, szervezett formában és díjazás nélkül történő - ellátását a megállapodásban [2. § (3) bekezdés] vállalja."

(2) A 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A polgári természetőri vizsga természetvédelmi és jogi ismeretekből áll. A vizsga tananyagát a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) állítja össze, és az igazgatóság a polgári természetőrnek jelentkező személy kérésére rendelkezésére bocsátja."

(3) A 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A polgári természetőrökről az igazgatóság, helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat nyilvántartást vezet. Az igazgatóság, illetve a települési önkormányzat évente tájékoztatja a környezetvédelemért felelős minisztert az illetékességi területén működő polgári természetőrök számáról."

(4) A 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 7. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Több igazgatóság illetékességi területén található országos jelentőségű védett természeti területre szóló polgári természetőri igazolványt - kérelmére - az a polgári természetőr kaphat, aki

a) legalább egy éve polgári természetőri feladatot lát el,

b) a kérelméhez - az (5) bekezdés szerint eljáró igazgatóság kivételével - az igazgatóságokkal kötött megállapodásokat és az igazgatóságok írásos egyetértését becsatolta.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az az igazgatóság jár el, amelynek illetékességi területére az országos jelentőségű védett természeti terület legnagyobb része esik. Az arcképes és számozott igazolványt, valamint az igazolvány számával megegyező sorszámú polgári természetőr jelvényt az eljáró igazgatóság bocsátja a polgári természetőr rendelkezésére."

3. § (1) A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet [a továbbiakban: 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tvt. 49. § (2) bekezdésében meghatározott közhiteles nyilvántartás az Országos Barlangnyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás), melynek vezetése a Vidékfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) mint adatkezelőnek a feladata."

(2) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgát az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) által felkért, öttagú vizsgabizottság előtt kell letenni, amelynek egy tagja a Főfelügyelőség, egy tagja az igazgatóságok, egy tagja a Minisztérium kormánytisztviselője, egy tagjára a barlangkutatásra, barlangi túrázásra, illetve barlangi mentésre alakult civil szervezetek (a továbbiakban együtt: barlangkutató szervezetek) együttesen tesznek javaslatot, egy tagja pedig a képzés végzésére jogosult jogi személy képviselője."

(3) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A sikeres vizsgát tett személyt a Főfelügyelőség a vizsgabizottság írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő nyolc napon belül - amennyiben azt az érintettek azonosító adataik és fényképük benyújtásával kérelmezik - sorszámozott, arcképes barlangi túravezetői vagy barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal látja el. Az igazolványok mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az igazolvány kiállításra kerül, az abban feltüntetett adatokat az érintettek hozzájárulásával a Főfelügyelőség nyilvántartja."

(4) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 3. számú melléklete az 1. mellékletben foglaltak szerint módosul.

(5) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § (1) A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet] 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. Elismert ebtenyésztő szervezet: a tenyésztéssel foglalkozó szervezetek közül az adott fajta, illetve gyakorlati szempontok alapján kapcsolódó fajtacsoport tenyésztőinek bíróságon bejegyzett civil szervezete, amely a fajtának a származási országában kialakított szabályozásán alapuló és tagjai által jóváhagyott tenyésztési programot hajt végre, és erre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) általi elismeréssel jogot szerzett (a továbbiakban: tenyésztő szervezet)."

(2) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tenyésztéssel foglalkozó civil szervezet tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti a szervezet külön törvény szerinti jogszerű működését.

(2) A tenyésztési hatóság a 16. § (2) bekezdése szerint kijelölt szövetség (a továbbiakban:Testület), vadászeb esetében az Országos Magyar Vadászkamara szakmai véleménye figyelembevételével kialakított javaslata alapján -a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztő szervezetként elismeri, ha

a) a benyújtott tenyésztési program megfelel az általános szakmai és nemzetközi előírásoknak;

b) a tenyésztési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és a szakszerű tenyésztői munkához szükséges szakember, mint tenyésztésvezető rendelkezésre áll;

c) a tenyészeb utódait egyedenként, tartósan úgy jelölik meg, hogy azonosságuk megállapítható;

d) a törzskönyvet a tenyésztési programban leírt törzskönyvi szabályzat előírásainak megfelelően vezetik;

e) nyilatkozik a 10. § (4) bekezdésében foglalt feltétel vállalásáról."

(3) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tenyésztő szervezetként történő elismerés iránti kérelmet a tenyésztési hatósághoz kell benyújtani."

(4) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tenyésztési hatóság az elismerésről, illetve az elismerés iránti kérelem elutasításáról határozatot hoz."

(5) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 10. § (2) bekezdése szerinti elismerés visszavonás esetén, az adott fajtára vonatkozóan az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetet minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján közzétett határidőig tenyésztő szervezeti elismerési kérelmet lehet benyújtani."

(6) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A tenyésztő szervezetek listáját a tenyésztési hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján közzéteszi."

(7) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tenyésztési hatóság az előírásoknak meg nem felelő működés esetén a tenyésztő szervezet elismerését a feltételek teljesítéséig felfüggeszti.

(2) A tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja

a) az elismert tenyésztő szervezet megszűnése,

b) az 5. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása,

c) a hivatalos előírásoknak meg nem felelő működés, adatgyűjtés és valótlan adatközlés,

d) az ellenőrzés akadályozása

esetén.

(3) Az elismerésnek az (1)-(2) bekezdés szerinti felfüggesztésére, illetve visszavonására a tenyésztési hatóság a Testület, vadászeb esetében az Országos Magyar Vadászkamara kezdeményezésére kialakított javaslata alapján intézkedik."

(8) A 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 6. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak változása a tenyésztési hatóság jóváhagyását igényli."

5. § A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Somatotropint tudományos célú kísérletben felhasználni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal engedélyével szabad."

6. § A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A miniszter a minősítés feladatainak keretében:

a) elismeri, illetve elismerteti az alkalmazható minősítési módszereket és közzéteszi azokat;

b) elrendeli a jóváhagyott minősítő módszerek alkalmazhatóságának felülvizsgálatát, ennek pénzügyi fedezetét biztosítja;

c) a minősítési ügyekben az ellenőrzési, illetve a szankcionálási feladatok vonatkozásában hatáskörének megfelelően eljár;

d) jóváhagyja az oktatás és a továbbképzés szakmai és vizsga követelményrendszerét;

e) kijelöli a minősítők oktatására, továbbképzésére, vizsgáztatására jogosult intézményeket."

7. § (1) Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. §-ban meghatározott általános állat-egészségügyi követelményektől eltérve - az 1. számú mellékletben felsorolt jogszabályok szerinti járványvédelmi intézkedéseknek való megfelelés érdekében - a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) egyedi eljárás alapján engedélyezheti azoknak az állati eredetű termékeknek az előállítását, feldolgozását és forgalmazását, amelyek olyan területről vagy területrészről származnak, amelyre állat-egészségügyi korlátozások vonatkoznak, de nem olyan állattartó telepről származnak, amely fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús, azzal a feltétellel, hogy

a) az állati eredetű termékeket a c) pont szerinti kezelést megelőzően a valamennyi állat-egészségügyi követelménynek megfelelő termékektől külön vagy más időben állították elő, kezelték, szállították vagy raktározták, valamint az állat-egészségügyi korlátozás alatt lévő területről, területrészről való elszállítás feltételeit az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság egyedi eljárás alapján jóváhagyta,

b) a 2. számú melléklet szerinti kezelésnek alávetett termékeket egyértelműen azonosították,

c) a termékek az adott állat-egészségügyi problémák megszüntetését lehetővé tevő kezelésen esnek át, valamint

d) a kezelést olyan létesítményben alkalmazzák, amelyet ebből a célból az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság egyedi eljárás alapján engedélyezett."

(2) A 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha azt az állat-egészségügyi helyzet lehetővé teszi, a 3. §-ban foglaltaktól való eltérés bizonyos helyzetekben - az 1999/468/EK határozat 5. és 7. Cikkében említett eljárással összhangban - engedélyezhető. Ilyen esetekben különösen tekintettel kell lenni a betegség különleges jellemzőire az érintett állatfajban, és az olyan vizsgálatokra vagy intézkedésekre, amelyeknek az állatokat alá kell vetni. Az eltérések engedélyezésekor a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak biztosítania kell, hogy az egyes állatbetegségek elleni védekezés fokát semmilyen téren ne veszélyeztessék."

8. § A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52. § (1) A ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinák és hiperimmun savók forgalomba hozatalát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) engedélyezi.

(2) A vakcinák fogékony állatok aktív immunizálásán kívüli egyéb célokra, így különösen laboratóriumi vizsgálatokra, tudományos kutatásra vagy a vakcinák ellenőrzésére való felhasználását az MgSzH engedélyezheti, ha a felhasználásához szükséges biológiai biztonsági feltételek teljesülnek."

9. § (1) Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentőnek a szakértői tevékenység megkezdését a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSzI) részére kell bejelentenie."

(2) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A feltételeknek meg nem felelő bejelentés esetén a VM VKSzI a tevékenység folytatását megtiltja.

(2) A szakértői tevékenységet folytatókról a VM VKSzI a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a VM VKSzI honlapján az alábbi adatokat teszi közzé (szakértői névjegyzék):

a) szakterület és részterület, valamint a bejegyzés időpontja, valamint

b) nyilvántartási szám."

10. § Hatályát veszti a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése.

11. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba és 2012. február 2-án hatályát veszti.

(2) E rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelethez

A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 3. számú melléklet V-VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Tananyag, vizsga

A részletes tananyagot és óraszámot, a képzés lebonyolításának és a vizsga pontos követelményeit a Minisztérium - a barlangkutató szervezetek véleményének figyelembevételével - határozza meg és adja ki.

A képzés végzésére jogosult személy előzetesen tájékoztatja a Főfelügyelőséget a képzés helyéről, időpontjairól és az oktatók személyéről. A Főfelügyelőség előírhatja a képzés egyes elemeinek módosítását, amennyiben az nem felel meg a kiadott követelményrendszernek.

A vizsga időpontját és helyszínét a képzés befejezésére vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően a Főfelügyelőség állapítja meg úgy, hogy a képzés befejezésének napja és a vizsga időpontja között legalább 30 nap, legfeljebb 60 nap teljen el.

A vizsgát megelőzően a Főfelügyelőség felkéri a vizsgabizottság tagjait a részvételre, és tájékoztatja a vizsgát tenni szándékozók köréről.

VI. Vizsgadíj és megfizetése

A záróvizsgák díja - a IV. pont 2. b) alpontjában meghatározott - záróvizsgánként: 1000 Ft, melyet a Főfelügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni."

2. melléklet a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez

A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája

"

Tartalomjegyzék