165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés h) pontjában, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7., 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 4/D. §-sal, és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A Hivatal közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai

4/D. § (1) A közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. A közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.

(2) A Hivatalnak az oktatási ágazati jogszabályokban, különösen

a) a Kt.-ben,

b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,

c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,

d) az Ftv.-ben,

e) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendeletben,

f) a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben,

g) a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendeletben,

h) a jelen rendeletben, valamint

i) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben

meghatározott feladatai ellátáshoz szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások létrehozatalával, üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Hivatal számára teljes körű, és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani

a) a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz,

b) az informatikai rendszerek műszaki dokumentációjához.

A feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. között szerződésben kell megállapítani.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a miniszter számára teljes körű és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani

a) a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatokhoz,

b) a statisztikai adatok előállításához szükséges lekérdezési felületekhez.

(5) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek az (1)-(4) bekezdés szerinti feladatellátással összefüggő kiadásai fedezetét - a díjakkal fedezett feladatok és az oktatásért felelős miniszter által előírt fejlesztési feladatok kivételével - a Hivatal költségvetésében kell megtervezni."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök