Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) A rendelet hatálya azon energiával kapcsolatos termékekre terjed ki, amelyek használatuk során közvetlen vagy közvetett hatással vannak az energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztásra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a

a) használt termékekre;

b) személy- vagy áruszállítási eszközre;

c) a termékeken biztonsági célból elhelyezett adattáblára vagy annak megfelelőjére.

(3)[1] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatlap: a termékre vonatkozó harmonizációs szabályozásban előírt információs táblázat;

2. egyéb alapvető erőforrások: víz, vegyi anyagok vagy bármely más anyag, amelyet a termék a rendeltetésszerű használat során fogyaszt;

3. energiával kapcsolatos termék: az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott fogalom;

4. forgalomba hozatal: egy terméknek az európai uniós piacon történő első hozzáférhetővé tétele az Európai Unión belüli forgalmazása vagy felhasználása céljából, akár ellenszolgáltatás fejében, akár térítésmentesen, és az alkalmazott eladási technikáktól függetlenül;

5. harmonizációs szabályozás: az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztása címkézésének feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, valamint az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztása címkézésének feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezés;

6. üzembe helyezés: az energiával kapcsolatos termék első, Európai Unió területén történő rendeltetésszerű használata;

7. kereskedő: az, aki termékeket elad, bérbead vagy lízingbe ad, illetve bemutat a végfelhasználóknak;

8. kiegészítő információ: a termék teljesítményére és tulajdonságaira vonatkozó, mérhető adatokon alapuló, olyan további információ, amely a termék energia- vagy egyéb alapvető erőforrás-felhasználásával kapcsolatos, vagy segít annak értékelésében;

9. közvetlen hatás: azon termékek hatása, amelyek a használat során ténylegesen fogyasztanak energiát;

10. közvetett hatás: azon termékek hatása, amelyek nem fogyasztanak energiát, de hozzájárulnak a használat közbeni energia-megtakarításhoz;

11.[2] piacfelügyeleti hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala;

12. beszállító: az a gyártó vagy annak feljogosított képviselője az Európai Unióban, vagy az az importőr, aki a terméket az európai uniós piacon forgalomba hozza vagy üzembe helyezi, továbbá - ilyenek hiányában - bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékeket forgalomba hoz vagy üzembe helyez.

13.[3] távértékesítés: csomagküldő szolgálat igénybevétele, katalógus alapján történő értékesítés, telemarketing, internetes értékesítés, illetve a termék egyéb olyan módon történő kínálása eladásra, bérletre vagy bérletvételre, melynek során a végfelhasználó a bemutatott terméket a termék megvásárlása előtt nem tudja megtekinteni;

14.[4] új modellazonosítóval ellátott termék: az 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott időpontok szerinti új modellek és a meglévő modellek továbbfejlesztett változatai.

3. Forgalomba hozatal és üzembe helyezés, az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgása

3. § (1)[5] Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, és ezt a beszállító vagy a kereskedő a termékre vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével, távértékesítés esetén a termékre vonatkozó adatlap és a címke elektronikus változatának rendelkezésre bocsátásával igazolja.

(2) A beépített vagy beszerelt termékek esetében az (1) bekezdésben előírt tájékoztatás csak akkor szükséges, ha a vonatkozó harmonizációs szabályozás rendelkezik róla.

(3) A harmonizációs szabályozás alá tartozó energiával kapcsolatos termékre vonatkozó

a) nyomtatott, vagy online formátumú műszaki paraméterek ismertetőjében;

b) hirdetésben

fel kell tüntetni a termék energiahatékonysági osztályát is, az adott termékre vonatkozó harmonizációs szabályozásban meghatározott időponttól.

(4)[6] Az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek megfelelően a termékre vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével, távértékesítés esetén a termékismertető adatlap és a címke elektronikus változatával ellátott energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, üzembe helyezése nem tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott címkézési követelményekre történő hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek.

(5)[7] Tilos a terméken, illetve a termék elektronikus termékismertetőjében, a termékismertető adatlapon és címkén olyan, az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek meg nem felelő jelzés, címke, szimbólum vagy felirat feltüntetése, amely félrevezetheti vagy megtévesztheti a végfelhasználókat a használat közbeni energia- vagy egyéb alapvető erőforrás-fogyasztás tekintetében.

(6) A végfelhasználók tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.

4. A beszállító kötelezettségei

4. § (1) A beszállító köteles az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalakor vagy üzembe helyezésekor az adott termék harmonizációs szabályozásában meghatározott adatlapot és címkét elkészíteni.

(2) A beszállító elkészíti az adott termék adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló, az 1. melléklet szerinti műszaki dokumentációt.

(3) Az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalát, üzembe helyezését követően a beszállító a műszaki dokumentációt az energiával kapcsolatos termék gyártását követő öt évig megőrzi, és annak elektronikus változatát a piacfelügyeleti hatóság, illetve az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megkeresésének kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság, illetve a Bizottság részére kiadja.

(4) A beszállító ingyenesen biztosítja a kereskedő részére a termékre vonatkozó címkét.

(5) A beszállító köteles a kereskedő részére az adatlapot átadni.

(6) A beszállító adatlapot helyez el minden termékismertető kiadványba. A beszállító köteles az adatlapot tartalmazó termékismertető kiadványt vagy ennek hiányában az adatlapot a terméket kísérő egyéb termékismertető dokumentációval együtt a kereskedő rendelkezésére bocsátani.

(7) A beszállító biztosítja az általa rendelkezésre bocsátott címkék és adatlapok hitelességét.

(8) A termék címkéjén vagy az adatlapján megadott információ nyilvános.

(9)[8] A címke és a termékismertető adatlap interneten való megjeleníthetősége érdekében a beszállítók az energiával kapcsolatos termékek minden új modellazonosítóval ellátott termékéhez átadják a kereskedőknek a címke és a termékismertető adatlap elektronikus változatát.

5. A kereskedő kötelezettségei

5. §[9] (1) A kereskedő köteles jól látható és olvasható módon elhelyezni a terméken a címkét, továbbá a végfelhasználó részére az adatlapot a termékismertető kiadványban vagy egyéb termékismertető dokumentációban, távértékesítés során pedig elektronikus formában hozzáférhetővé tenni.

(2) A kereskedő köteles az energiával kapcsolatos termék bemutatásakor a termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott címkét jól látható helyen és magyar nyelven elhelyezni, távértékesítés során elektronikus formában hozzáférhetővé tenni.

6. Piacfelügyelet

6. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott követelmények betartását.

(2)[10] A piacfelügyeleti hatóság kérésére a beszállító köteles a termékre vonatkozó adatlapon, a termékre helyezett címkén, távértékesítés esetén a termékismertető adatlap és a címke elektronikus változatán közölt információ hitelességét igazolni.

(3)[11] Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja valamely energiával kapcsolatos termékről, hogy az nem felel meg az e rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban a címke és az adatlap tekintetében meghatározott valamennyi követelménynek, a beszállítót kötelezi a termék forgalomból történő kivonására, a piacról vagy a végfelhasználóktól történő visszahívására.

(4) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani.

(5) A piacfelügyeleti hatóság a (3) bekezdés szerinti intézkedéséről 3 napon belül értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait.

7. §[12] A fogyasztóvédelemért felelős miniszter négyévente jelentést küld a Bizottságnak a rendeletben foglaltak alkalmazásáról.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §[13] Ez a rendelet az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 5-i 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Az energiával kapcsolatos termékek adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentáció

Az energiával kapcsolatos termékek adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a termék általános leírását;

b) az elvégzett tervezési számítások eredményeit, amennyiben azok rendelkezésre állnak;

c) a vizsgálati jelentéseket - amennyiben rendelkezésre állnak -, beleértve az egyéb európai uniós jogszabályokban meghatározott, kijelölt szervezetek által készítetteket is;

d) ha ugyanazon értékeket más, hasonló modellek esetében is felhasználják, akkor ezen modellek azonosítását lehetővé tevő hivatkozásokat.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 344. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 180. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Beiktatta a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.15.

[4] Beiktatta a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.15.

[5] Megállapította a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.15.

[6] Megállapította a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.15.

[7] Megállapította a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.15.

[8] Beiktatta a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.01.15.

[9] Megállapította a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.01.15.

[10] Megállapította a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.01.15.

[11] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 345. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 180. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.15.

Tartalomjegyzék