2011. évi CXCVIII. törvény

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

"c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét;"

(2) A Tftv. 5. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A törvény alkalmazásában:)

"e) régió: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott, a tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére (a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék (főváros) közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység;

f) kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek fűződnek;"

(3) A Tftv. 5. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A törvény alkalmazásában:)

"i) térség: különböző területi egységek (a régió, a megye, ezek területének egy része és a kiemelt térség) összefoglaló elnevezése;

j) szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, különböző feltételek teljesítése mellett, sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség;"

(4) A Tftv. 5. § t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

"t) területcsere: a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó települések területén olyan területrendezési hatósági eljárás, amely lehetőséget biztosít a településrendezési eszköz módosítása során arra, hogy a településszerkezeti tervben a visszavonttal megegyező területi kiterjedésű új beépítésre szánt területet lehessen máshol kijelölni."

2. § (1) A Tftv. 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés)

"d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét;"

(2) A Tftv. 6. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés)

"f) az éves költségvetési törvény elfogadása során dönt a területfejlesztést és területrendezést szolgáló pénzeszközökről és ezzel egyidejűleg egyes pénzügyi kedvezményekről;"

3. § (1) A Tftv. 7. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében: előkészíti és az Országgyűlés elé terjeszti)

"ab) az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét,"

(2) A Tftv. 7. § a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében: előkészíti és az Országgyűlés elé terjeszti)

"ad) az éves költségvetési törvényben a területfejlesztést és a területrendezést szolgáló pénzügyi eszközöket és az egyes pénzügyi kedvezményeket;"

(3) A Tftv. 7. § f)-h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)

"f) meghatározza a régiók területi lehatárolását;

g) elfogadja a kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési koncepciókat és programokat;

h) ösztönzi a fejlesztési programok készítését és a térségi összefogással megvalósuló fejlesztéseket;"

4. § (1) A Tftv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országos Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) közreműködik a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában."

(2) A Tftv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bírósági nyilvántartásba vett országos civil szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hozhatnak létre, egyidejűleg jelezve együttműködési szándékukat a Tanácsnak. Az egyeztető fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell."

(3) A Tftv. 8. § (4) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tanács)

"e) véleményt nyilvánít a területfejlesztést szolgáló hazai és közösségi pénzeszközök felosztásáról, a központi keret felhasználásáról,

f) vizsgálja és értékeli az érintett minisztériumok és az országos hatáskörű szervek, illetve a megyei önkormányzatok fejlesztési célkitűzéseinek összhangját a területi politika céljaival,"

(4) A Tftv. 8. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

"a) a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben foglalt országos szervezetnek a szervezetet abban az esetben kell tekinteni, ha a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedően végzi, és ezt hitelt érdemlően igazolja;

b) a 14. § (4) bekezdésében foglalt megye területén működő szervezetnek a szervezetet abban az esetben kell tekinteni, ha a létesítő okirata szerinti tevékenységét a megye területének több mint felére kiterjedően végzi, és ezt hitelt érdemlően igazolja."

5. § (1) A Tftv. 9. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter)

"e) koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül és közvetve szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását;

f) elősegíti az érintett miniszterekkel együttműködve a forráskoordinációt és a programfinanszírozás megvalósulását;"

(2) A Tftv. 9. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"j) gyakorolja a regionális fejlesztési ügynökségek feletti tulajdonosi jogokat."

(3) A Tftv. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik az e törvényben rögzített célokat, a 8. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel részt vesznek a területfejlesztéssel összefüggő és szakterületüket érintő kormányzati feladatok ellátásában.

Így különösen:]

"a) részt vesznek a területfejlesztési koncepciók és programok feladatkörüket érintő munkarészeinek kidolgozásában és érvényesítésében;"

(4) A Tftv. 9. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik az e törvényben rögzített célokat, a 8. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel részt vesznek a területfejlesztéssel összefüggő és szakterületüket érintő kormányzati feladatok ellátásában. Így különösen:]

"c) részt vesznek a területrendezési tervek készítésében, gondoskodnak azok - feladat- és hatáskörüket érintő - munkarészeinek kidolgozásáról és érvényesítéséről."

6. § (1) A Tftv. 9/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területrendezésért felelős miniszter)

"b) kidolgozza a nemzetközi együttműködési kötelezettségből adódóan a határ menti térségek országhatáron átnyúló, közös területrendezési terveit;"

(2) A Tftv. 9/A. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A területrendezésért felelős miniszter)

"f) meghatározza a területrendezést szolgáló forrás felhasználásának szabályait."

7. § A Tftv. 9/B. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)

"d) legalább négyévente felülvizsgálja a kedvezményezett területek besorolását, és szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására."

8. § A Tftv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A területfejlesztési önkormányzati társulások felett a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv törvényességi felügyeletet gyakorol."

9. § (1) A Tftv. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A megyei önkormányzat feladatai:)

"a) a megye területére vagy térségére a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban területrendezési tervet készít;

b) területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal;"

(2) A Tftv. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei önkormányzat feladatai:)

"d) együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében;"

(3) A Tftv. 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei önkormányzat feladatai:)

"f) részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez;"

(4) A Tftv. 11. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A megyei önkormányzat közgyűlése:)

"d) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek."

(5) A Tftv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A megye területrendezési terve nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére."

10. § A Tftv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.

(2) A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:

a) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;

b) a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési koncepció), illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat;

c) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában;

d) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét;

e) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket;

f) közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében;

g) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában;

h) előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait;

i) megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi együttműködésekben;

j) közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében;

k) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.

(3) A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról.

(4) A megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és programról szóló rendeletét a koncepció tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, a program tekintetében a miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el. Az állásfoglalás kiadására egy hónapon belül kerül sor, ha e határidőn belül nem történik meg, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni."

11. § A Tftv. 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési, környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hozhatnak létre, egyidejűleg jelezve a megyei önkormányzatnak együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

(5) A megyei önkormányzat az e törvényben meghatározott feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente beszámol a miniszternek."

12. § A Tftv. a 14. §-t követően a következő alcímmel, továbbá 14/A-14/B. §-sal egészül ki:

"Regionális területfejlesztési konzultációs fórum

14/A. § (1) Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - ha a régió a főváros területét is magában foglalja, akkor a megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.

(2) A regionális területfejlesztési konzultációs fórum

a) eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben,

b) összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát,

c) képviseli a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját,

d) javaslatot tesz a Kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő tag személyére.

(3) A regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik, titkársági feladatait az illetékes megyei (fővárosi) közgyűlések megegyezése szerinti megyei (fővárosi) önkormányzati hivatal látja el.

Megyei területfejlesztési konzultációs fórum

14/B. § (1) A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.

(2) A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt delegál. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál.

(3) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben.

(4) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményét a megyei közgyűlés ülésén a vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

(5) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik. Titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el."

13. § (1) A Tftv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. A térségi fejlesztési tanács jogi személy, amelyet megalakulását követően a kincstár vesz nyilvántartásba.

(1a) A térségi fejlesztési tanács működésével kapcsolatos gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e törvényben meghatározott sajátosságok figyelembevételével. A feladat ellátásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget - figyelemmel a Kormánynak az Országgyűlés számára a 6. § g) pontjában előírt beszámolási kötelezettségére - a térségi fejlesztési tanács a miniszternek köteles teljesíteni a miniszter rendeletében meghatározott módon."

(2) A Tftv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az (1) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében az érintett megyei közgyűlések szervezeti és működési szabályzatban rögzítik a 13. § (2) bekezdésében felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatokat látnak el a térségi fejlesztési tanács keretében."

(3) A Tftv. 15. § (5)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A (3) bekezdésben meghatározott szervezeti és működési szabályzatban

a) a működési költségek fedezetéről,

b) a térségi fejlesztési tanács elnevezéséről, székhelyéről, részletes tevékenységéről,

c) a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, illetve elkülönült munkaszervezet létrehozásáról is rendelkezni kell.

(6) A törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatosan a 16. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes szavazati joggal rendelkező nem kormányzati szervezeteket terhelő befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet képviselő tag egyetértése esetén haladhatja meg a térségi fejlesztési tanács által meghatározott összes befizetési kötelezettség összegének 15 százalékát.

(7) A térségi fejlesztési tanács megállapodhat a megyei közgyűlésekkel és más, a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásáról.

(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai

a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei,

b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője, továbbá

c) a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: a Kormány képviselője."

(4) A Tftv. 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz a területi gazdasági kamarák, kamaránként egy-egy képviselője, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetője, az állami főépítész, valamint mindazon gazdasági, civil és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a térségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen való részvételre felkérnek."

14. § A Tftv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/A. § (1) A főváros területén - a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével - a megyei önkormányzat e törvény szerinti feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el.

(2) A főváros területét és a főváros vonzáskörzetét érintő fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata együttműködik az érintett önkormányzatokkal."

15. § (1) A Tftv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanács részére adható. A térségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában meghatározhat befizetési kötelezettségeket, amelyről a tanács határozattal dönt. E befizetés elmulasztása esetén a térségi fejlesztési tanács megkeresheti az állami adóhatóságot az adók módjára történő behajtás érdekében. A térségi fejlesztési tanácsban a Kormány részéről tagként részt vevők befizetését a költségvetési hozzájárulás a költségvetési törvényben meghatározott mértékben biztosítja."

(2) A Tftv. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A térségi fejlesztési tanács a munkaszervezetének székhelyéről az alakuló ülésen minősített többséggel dönt."

(3) A Tftv. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A térségi fejlesztési tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése érdekében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre. A tanács döntési jogkörét nem ruházhatja át a bizottságára."

(4) A Tftv. 16. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A térségi fejlesztési tanács törvényességi felügyeletéért felelős szervnek a (13) bekezdés b) pontja alapján hozott intézkedése ellen annak megváltoztatása iránt a felfüggesztéssel érintett keresettel fordulhat a bírósághoz."

16. § A Tftv. 17. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki, és a 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Regionális fejlesztési ügynökség

17. § (1) A miniszter a megyei, fővárosi fejlesztési program megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó, e törvény III. Fejezetében nevesített területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére a régióban nonprofit gazdasági társaság formában regionális fejlesztési ügynökséget működtet.

(2) A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:

a) folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

b) szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályban meghatározott - pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;

c) külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok lebonyolításában."

17. § A Tftv. 20. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területfejlesztést segítik külön jogszabályban meghatározott módon)

"b) az éves központi költségvetésben megtervezett költségvetési források,"

18. § A Tftv. 22. §-át megelőző alcíme és a 22. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"Szabad vállalkozási zónák és ipari parkok működése

22. § (1) A Kormány a területfejlesztési célok érdekében szabad vállalkozási zónákat hozhat létre.

(2) A szabad vállalkozási zónákban a területfejlesztési célok érdekében - külön jogszabályban meghatározott -pénzügyi és más kedvezményeket kell biztosítani.

(3) Az önkormányzatok és társulásaik sajátos területfejlesztési céljaik érdekében ipari parkokat és egyéb fejlesztési egységeket hozhatnak létre."

19. § (1) A Tftv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A területrendezési tervtartalmazza

a) a térségi szerkezeti tervet,

b) a térségi övezeti tervlapokat és

c) a területrendezési szabályozási előírásokat."

(2) A Tftv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A területrendezési tervnek tartalmaznia kell a fenntartható fejlődés, a környezeti elemekkel való gazdálkodás és a környezet minősége térségi szempontjait is."

20. § (1) A Tftv. 23/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során)

"b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb +/-10%-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt;

c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni."

(2) A Tftv. 23/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük."

21. § (1) A Tftv. 23/C. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kiemelt térség és a megye területrendezési tervét (a továbbiakban együtt: tervjavaslatot) egyeztetni kell a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, önkormányzati és érdek-képviseleti szervekkel, valamint az érdekelt civil szervezetekkel. A véleményezésre legalább két hónap határidőt kell biztosítani.

(1a) A területrendezési tervek rajzi munkarészeit egységes országos vetületi rendszerben, vektoros állományokkal, térinformatikai rendszerben kell elkészíteni.

(2) Az ország területrendezési tervét meg kell küldeni - a külpolitikáért felelős miniszter útján - a szomszédos országok területrendezésért felelős minisztereinek."

(2) A Tftv. 23/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A megyei főjegyző a terv elfogadásáról szóló rendeletet előzményeivel (tervjavaslattal, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indokolásával, az állami főépítész nyilatkozatával és a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalásával) együtt küldi meg a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervnek."

22. § (1) A Tftv. 23/D. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"A területrendezési hatósági eljárások általános szabályai és az eljárások keretében kiadható térségi területfelhasználási engedélyek"

(2) A Tftv. 23/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében, a magterület övezetében, az ökológiai folyosó övezetében és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében, valamint a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvény hatálya alá tartozó település közigazgatási határától számított 200 méternél közelebbi területen a beépítésre szánt terület kivételes kijelölése, továbbá a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó települések területén a területcsere az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye alapján történik."

(3) A Tftv. 23/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A térségi területfelhasználási engedélykérelmet harminc napon belül kell elbírálni."

(4) A Tftv. 23/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az állami főépítész a területrendezési hatósági eljárást követően a térségi területfelhasználási engedélyt, valamint annak mellékleteként az engedélyezési tervdokumentációt közli a megyei önkormányzattal."

(5) A Tftv. 23/D. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A kiemelt térségi és megyei tervekkel összhangban nem lévő településrendezési eszközöket - az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye birtokában - a területrendezési tervvel összhangban lévőnek kell tekinteni."

23. § A Tftv. 23/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23/E. § A területrendezési terveket legalább 10 évenként felül kell vizsgálni."

24. § A Tftv. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tervezéssel összefüggő részletes szabályokat, így különösen a tervek elkészítésének szakmai szabályait, elfogadásának rendjét jogszabály állapítja meg."

25. § (1) A Tftv. 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"c) a településrendezési eszköz területrendezési tervvel való összhangját igazoló területrendezési hatósági eljárás részletes szabályait;"

(2) A Tftv. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"e) a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályait;"

(3) A Tftv. 27. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"k) a területfejlesztést közvetlenül és közvetve szolgáló pénzeszközök koordinációjának a pályázati rendszerre is kiterjedő részletes szabályait, valamint a pénzeszközök felhasználásának részletes szabályait,"

(4) A Tftv. 27. § (1) bekezdés m)-o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"m) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét;

n) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének, a kistérségi, térségi és regionális fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával, átalakulásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatait, a megalakulással, átalakulással és megszüntetéssel kapcsolatos eljárás rendjét;

o) a területrendezési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, e tevékenység bejelentésének és az e tevékenységet folytatók nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;"

(5) A Tftv. 27. § (1) bekezdés r) és s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"r) a kormányzati területfejlesztési és területrendezési feladatokért felelős szerv vagy szervek kijelölését; s) az állami főépítész vagy főépítészek kijelölését és feladatkörük szabályozását;"

(6) A Tftv. 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Felhatalmazást kap a területrendezésért felelős miniszter, hogy a területrendezési feladatok előirányzat felhasználásának szabályait rendeletben állapítsa meg."

26. § A Tftv. a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § (1) A megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a regionális fejlesztési ügynökség a megszűnő regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok könyveiben 2011. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a magyar állam tulajdonába kerül.

(3) A megszűnő Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódja a főváros területi érintettsége esetén Budapest Főváros Önkormányzata, Pest megye területi érintettsége esetén a Pest Megyei Önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél Budapest Főváros Önkormányzata vagy Pest megye kizárólagos területi érintettsége nem állapítható meg, Budapest Főváros Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzat egyetemleges jogutódok."

27. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvény 12. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az Étv. a következő 9/D. §-sal egészül ki:

"9/D. § (1) Kiemelt nemzeti emlékhely területére, illetve közvetlen környezetére vonatkozó településrendezési eszköz módosítása - amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely kialakítására vonatkozó előírást tartalmaz - (e §-on belül a továbbiakban: településrendezési eszköz) során a 9. § (2)-(6) bekezdéseitől eltérően e § (2)-(11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A településrendezési eszköz

a) módosítását a kiemelt nemzeti emlékhely vagyonkezelője is kezdeményezheti; vagyonkezelői kezdeményezés esetén a településrendezési eszköz egyeztetésében és véleményezésében érintett szervek soron kívül járnak el,

b) módosítása során a 9. § (2)-(6) bekezdésében előírt egyeztetési, véleményeztetési eljárások lefolytatása a területileg illetékes megyei (fővárosi) kormánymegbízott feladat- és hatáskörébe tartozik (a továbbiakban: kormánymegbízott),

c) módosítását megelőzően a vagyonkezelő és a kormánymegbízott az egyeztetési, véleményezési eljárás meggyorsítása érdekében az Étv. 30/A. § szerint településrendezési szerződést köthet.

(3) A 9. § (2) bekezdése szerinti véleményezésre, észrevételezésre 8 munkanap áll rendelkezésre. A polgármester (főpolgármester), aki helyett a kormánymegbízott jár el, az egyeztetési eljárásban érintettnek tekintendő.

(4) A kormánymegbízott a módosítás alatti településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi a központi tervtanács részére, amely a véleményét az üléstől számított 5 munkanapon belül adja meg.

(5) A módosított településrendezési eszközt a jóváhagyás előtt a kormánymegbízott véleményezteti a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervekkel, valamint az egyesületekkel, amelyek 10 napon belül adhatnak írásos véleményt. Az eltérő vélemények tisztázása érdekében a kormánymegbízott egyeztető tárgyalást tart, amelyre a véleményezési eljárás érdekeltjeit a tárgyalás előtt legalább 5 nappal a hely és az időpont megjelölésével hívja meg. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásaival együtt.

(6) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során írásbeli - államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

(7) A 9. § (6) bekezdése szerinti, helyben szokásos módon történő közzététel időtartama 15 nap, amely időtartama alatt érkező észrevételeket a döntésre jogosulttal ismertetni kell.

(8) Amennyiben több településrendezési eszköz módosítása szükséges, akkor azok 9/D. § (3)-(5) bekezdések szerinti egyeztetése egyidejűleg (egy összevont eljárásban) lefolytatható.

(9) A településrendezési eszköz módosítását - annak elfogadása előtt - szakmai véleményezésre a kormánymegbízott küldi meg a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszternek, aki véleményét a kormánymegbízottal 10 napon belül közli, ha e határidőn belül nem nyilatkozik, úgy véleményét megadottnak kell tekinteni.

(10) A kormánymegbízott a településrendezési eszköz módosításának tervezetét az egyeztetési eljárás irataival együtt megküldi a területileg illetékes polgármesternek (főpolgármesternek), aki 15 napon belül előterjeszti a jóváhagyó testületnek.

(11) A településrendezési eszköz módosítása az elfogadástól számított 10. napot követően hatályba léptethető.""

28. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;"

(2) A Közpénz tv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik."

(3) A Közpénz tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés nem akadálya annak, hogy a megyei közgyűlés elnöke vagy tagja, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester vagy a fővárosi közgyűlés tagja a támogatási döntés meghozatalát megelőzően a pályázat előzetes véleményezésében részt vegyen."

29. § Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vagyonnyilatkozat őrzéséért)

"c) a 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kötelezettek esetében az állami támogatási előirányzat kezelője - helyi önkormányzat esetében a jegyző, közalapítvány esetében az alapítói jogokat gyakorló szerv, térségi fejlesztési tanács esetében annak hivatali szervezete -, vagy ha e szerv nem azonos az állami pénzalap, illetve az állami támogatási előirányzat felhasználásának szakmai lebonyolításáért felelős szervvel, akkor ez utóbbi,"

30. § A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is."

31. § A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy)

"a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület (a továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja;"

32. § A Tkt. tv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönző támogatást biztosít."

33. § A Tkt. tv. 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A társulási megállapodás tartalmazhatja:)

"h) a megyei önkormányzattal, a térségi fejlesztési tanácsokkal való együttműködés, kapcsolattartás rendjét;"

34. § A Tkt. tv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter útján az érintett képviselő-testület(ek) az önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül - a társulási tanácsvéleményének csatolásával - kezdeményezheti(k). A kezdeményezést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Kormányhoz nyújtja be."

35. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzatok feladata)

"b) a rendezési tervek készítésénél és elfogadásánál a létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat - a fővárosban a fővárosi önkormányzat - bevonásával."

36. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A megállapított helyi építési szabályzatban és a jóváhagyott szabályozási tervben foglaltakat az érintett közigazgatási szerveknek a hatáskörüket érintő ügyekben eljárásaik során érvényesíteniük kell. Az (1)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a (10) bekezdésben foglaltak, valamint a 9/A. §, 9/B. §, 9/C. § és a 9/D. § eltérő rendelkezései kivételével a településrendezési eszköz módosítása esetén is alkalmazni kell."

(2) Az Étv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A településszerkezeti terv esetében az előzetes véleményt kérő dokumentációnak a 9. § (2) bekezdésében előírtakon túlmenően tartalmaznia kell a szerkezeti terv módosítása esetén az azt szükségessé tévő településfejlesztési döntést, valamint tájékoztatásul az elfogadott településfejlesztési koncepciót is, kivéve a 9/D. § esetében a településszerkezeti terv módosítását, amelynél a vonatkozó kormányhatározatot kell mellékelni."

37. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját - amelyet csak a 3. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett lehet benyújtani - egyeztetnie kell a szakminisztérium szakmai fejlesztési programjával. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót - az érintett megyei önkormányzatoknak, a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi önkormányzatnak az egészségügyi beruházások esetén a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal, a szennyvízelvezetést és - tisztítást szolgáló beruházások esetében a Területi Vízgazdálkodási Tanácsokkal egyeztetett javaslatai figyelembevételével - véleményezi."

38. § (1) A Tftv.

1. 8. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "a regionális fejlesztési tanácsok" szövegrész helyébe az "a megyei közgyűlések" szöveg,

2. 8. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az "az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács egy" szöveg,

3. 15. § (4) bekezdésében az "a regionális" szövegrész helyébe az "a megyei" szöveg,

4. 16. § (5) bekezdésében az "A regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "A térségi fejlesztési tanács" szöveg,

5. 16. § (7) bekezdésében az "A regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "A térségi fejlesztési tanács" szöveg,

6. 16. § (8) bekezdésében az "A regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "A térségi fejlesztési tanács" szöveg,

7. 16. § (10) bekezdésében az "A regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "A térségi fejlesztési tanács" szöveg és az "a regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "a térségi fejlesztési tanács" szöveg,

8. 16. § (11) bekezdésében az "a regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "a térségi fejlesztési tanács" szöveg,

9. 16. § (12) bekezdésében az "a regionális területfejlesztési tanácsot" szövegrész helyébe az "a térségi fejlesztési tanácsot" szöveg és az "A regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "A térségi fejlesztési tanács" szöveg,

10. 16. § (13) bekezdés nyitó szövegrészében az "a regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "a térségi fejlesztési tanács" szöveg és a "vagy a regionális területfejlesztési tanács" szövegrész helyébe a "vagy a térségi fejlesztési tanács" szöveg,

11. 16. § (13) bekezdés b) pontjában az "esetén a regionális területfejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "esetén a térségi fejlesztési tanács" szöveg és az "a regionális területfejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "a térségi fejlesztési tanács" szöveg,

12. 16. § (13) bekezdés c) pontjában az "a regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyébe az "a térségi fejlesztési tanács" szöveg,

13. 19. § (2) bekezdés c) pontjában az "állást foglal" szövegrész helyébe a "nyilatkozik" szöveg,

14. 19. § (2) bekezdés d) pontjában az "a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárással" szövegrész helyébe az "a területrendezési hatósági eljárással" szöveg,

15. 20. §-át megelőző alcímében az "A területfejlesztést segítő" szövegrész helyébe az "A területfejlesztést és a területrendezést segítő" szöveg,

16. 20. § (2) bekezdés c) pontjában az "a kistérségi" szövegrész helyébe az "a térségi" szöveg,

17. 20. § (3) bekezdés d) pontjában a "támogató címzett és céltámogatások" szövegrész helyébe a "támogató céltámogatások" szöveg,

18. 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában az "államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell" szöveg

lép.

(2) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 7. pontjában az "a területfejlesztési tanácsok" szövegrész helyébe az "a megyei (fővárosi) önkormányzat és a térségi fejlesztési tanácsok" szöveg lép.

(3) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény

a) 6. mellékletében az "A Regionális Fejlesztési Tanácsok" szövegrészek helyébe az "Az érintett megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi önkormányzat" szöveg,

b) 7. mellékletében az "A Regionális Fejlesztési Tanácsok" szövegrész helyébe az "Az érintett megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi önkormányzat" szöveg

lép.

(4) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja az "a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács" szövegrész helyett az "a térségi fejlesztési tanács" szöveggel lép hatályba.

(5) A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény 39. § (1) bekezdésében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés e) pontja az "a regionális fejlesztési tanácsokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztési tanácsokkal" szövegrész helyett az "az érintett megyei önkormányzatokkal, a főváros esetén a fővárosi önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanácsokkal" szöveggel lép hatályba.

(6) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

a) 72. § (2) bekezdés d) pontja az "a regionális fejlesztési tanácsokkal" szövegrész helyett az "a megyei önkormányzatokkal, a főváros érintettsége esetén Budapest Főváros Önkormányzatával" szöveggel,

b) 82. § a) pontja az "a megye hosszú és középtávú területfejlesztési stratégiájának, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részét képezi" szövegrész helyett az "a megye, illetve a fővárosi területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program részét képezi" szöveggel,

c) 82. § g) pontja az "a regionális fejlesztési tanáccsal" szövegrész helyett az "a megyei önkormányzatokkal, a főváros érintettsége esetén Budapest Főváros Önkormányzatával" szöveggel

lép hatályba.

39. § (1) Hatályát veszti

a) a Tftv. 3. § (4) bekezdés b) pontja, 5. § g), h), o) és p) pontja, 8. § (9) bekezdés c) és d) pontja, 10. § (2) bekezdése, 10/A. §-át megelőző alcíme, 10/A-10/G. §-a, 11. § (2) bekezdés a) pontja, 12. §-át megelőző alcíme és 12. §-a, 14. § (1)-(3), és (6)-(8) bekezdése, 15. § (9), (12) és (15) bekezdése, 15/B. §-a, 16. §-át megelőző alcíme, 16. § (1)-(3) bekezdése, 20. § (4) bekezdés b), d), e) és f) pontja, 23. § (7) bekezdése, 23/A. § (5) bekezdése, 23/C. § (6) bekezdése, 27. § (3) és (6) bekezdése,

b) a Közpénz tv. 2. § (1) bekezdés e) pontjában az",a regionális fejlesztési tanács tagja" szövegrész.

(2) Nem lép hatályba a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 198. §-a.

40. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1-26. §, a 28-37. §, a 38. § (1)-(3) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére