Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2004. évi CVII. törvény

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról[1]

Az Országgyűlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulás) intézményesítése, a kistérségek összehangolt fejlesztésének előmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) A kistérségben - kivéve a fővárost és azt a kistérséget, amelyben egy település alkot egy kistérséget -működő települési önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulási megállapodás) a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. E törvény alkalmazásában kistérségen a törvény mellékletében megjelölt kistérséget kell érteni.

(2) A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy

a)[2] a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület (a továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60%-át;

c)[3] megalakulását követően a kincstár nyilvántartásba vegye.

(3) A többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

(4) A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet.

(5) A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott -döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.

(6) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

(7) A többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(8) A többcélú kistérségi társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt.

(9) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához;

c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez;

d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

2. § (1) A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat-és hatáskörök ellátásáról:

a) oktatás és nevelés;

b) szociális ellátás;

c) egészségügyi ellátás;

d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem;

e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység;

f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás;

g) ingatlan- és vagyongazdálkodás;

h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés;

i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás;

j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés;

k) szennyvíztisztítás és -elvezetés;

l) területrendezés;

m) esélyegyenlőségi program megvalósítása;

n) foglalkoztatás;

o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom;

p) állat- és növényegészségügy;

q) belső ellenőrzés;

r) területfejlesztés.

(2)[4] Ha a többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönző támogatást biztosít.

(3) A kistérségi társulás által ellátható feladatok megvalósításának szakmai minimum követelményeit az ágazati törvények határozzák meg.

3. § (1) A többcélú kistérségi társulási megállapodás tartalmazza:

a) a többcélú kistérségi társulás nevét, székhelyét és lakosságszámát;

b) a többcélú kistérségi társulás tagjainak nevét, székhelyét és lakosságszámát;

c) a társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és hatásköröket;

d) a - meglévő vagy tervezett - közös fenntartású intézmények megjelölését, amelyek biztosítják a többcélú kistérségi társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat;

e) a társulási tanács tagjait megillető szavazatot;

f) a társulási tanács szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;

g) a költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételeit;

h)[5] az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);

i)[6] a társulási tanács működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásának a módját, elkülönült munkaszervezet létrehozása esetén annak szervezetét, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét;

j)[7] intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket;

k)[8] a többcélú kistérségi társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket;

l)[9] a többcélú kistérségi társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének a rendjét;

m)[10] a többcélú kistérségi társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét.

(2) A társulási megállapodás tartalmazhatja:

a) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás egyes feladatainak ellátását a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagja biztosítja saját intézménye útján, ha az érintett önkormányzat képviselő-testülete a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt;

b) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás nem minden tagja számára biztosítja egyes feladat- és hatáskörök közös ellátását;

c) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás gondoskodik a tagjai által fenntartott, azonos típusú intézmények gazdálkodásának biztosításáról;

d) társszékhely(ek) megjelölését, amely(ek) elláthat-ja(ják) a többcélú kistérségi társulás egyes feladatait;

e) a helyi adókból származó bevétel megosztásának módját;

f) a társulási tanács elnökségének feladatait;

g) a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatásának módját, valamint az együttműködés rendjét;

h)[11] a megyei önkormányzattal, a térségi fejlesztési tanácsokkal való együttműködés, kapcsolattartás rendjét;

i) a társulási tanács és a társulás tagjai, valamint más települési önkormányzatok képviselő-testületei közötti kapcsolat rendszerét, a kölcsönös tájékoztatás, a döntés-előkészítés menetét, az egyes képviselő-testületeket megillető kezdeményezési jogot;

j) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás keretében több intézményi társulás működik;

k) azt, amiben a társulás tagjai megállapodnak.

4. § (1) A többcélú kistérségi társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A többcélú kistérségi társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(2) A többcélú kistérségi társulás egyes közszolgáltatásokat - külön megállapodás alapján - más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.

(3) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A társulási tanács munkaszervezete [10. § (1) bekezdés] útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról.

(4) A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez - a többcélú kistérségi társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

(5) A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a többcélú kistérségi társulást illeti meg.

(6) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyonát - eltérő megállapodás hiányában - a társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonmegosztás módját a társulási megállapodás rögzíti.

(7) A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

5. § (1) A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.

(2) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A társulási tanács alakuló ülését a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását.

(3) A társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke) t választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz - amennyiben a társulási tanács tagjainak száma a huszonötöt meghaladja - a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot.

6. § (1) A társulási tanács minden tagja - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy szavazattal rendelkezik.

(2) A társulás tagjai a többcélú kistérségi társulási megállapodásban rögzíthetik, hogy a társulási tanács tagjai a település lakosságszáma vagy a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal.

(3) A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

(4) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről. A többcélú kistérségi társulási megállapodás a tájékoztatás és az együttműködés egyéb formáit is meghatározhatja.

7. § (1) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.

(2) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.

(3) A társulási tanács ülését össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben;

c) a társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;

d)[12] a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

(4) A társulási tanács ülése nyilvános.

(5) A társulási tanács

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(6)[13] A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak és a társulás tagjainak.

8. § (1) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

(2) Minősített többség szükséges:

a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;

b) a 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;

c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és

d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

(3) A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

9. § (1) Azokban a kistérségekben, amelyekben a társulás tagjainak száma meghaladja a huszonötöt, a társulási tanács tagjai sorából legalább öt-, de legfeljebb kilenctagú elnökséget választhat. Az elnökség előkészíti a társulási tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetét.

(2) Az elnökség működésére, a társulási tanácsnak történő beszámolásának rendjére vonatkozó rendelkezéseket a társulási tanács szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

10. § (1) A társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy - a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban együtt: munkaszervezet) közreműködésével látja el.

(2) A munkaszervezet keretében - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett - működhetnek a minisztériumoknak, valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.

11. § (1) A többcélú kistérségi társulás szervezeti és működési szabályzatát - a társulási megállapodásban meghatározott keretek között - a társulási tanács fogadja el a megalakulását követő három hónapon belül.

(2) A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság javaslatáról, intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.

(3) A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.

12. § (1)[14] A többcélú kistérségi társulási megállapodást a többcélú kistérségi társulás megalakulását követő tizenöt napon belül a társulási tanács elnöke megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, aki arra tizenöt napon belül törvényességi észrevételt tehet.

A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a többcélú kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak. A fővárosi és megyei kormányhivatal összehívja a társulási tanács ülését, ha a 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint tett indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget.

(2)

(3)[15]

(4)[16] Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.

13. § (1)[17] A törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter útján az érintett képviselő-testület(ek) az önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül - a társulási tanácsvéleményének csatolásával - kezdeményezheti(k). A kezdeményezést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Kormányhoz nyújtja be.

(2) E törvény alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

13/A. §[18]

14. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő hónap 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2. § (2) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba.

(3)[19]

(4)[20]

(5)[21]

(6)[22]

(7)[23]

(8)[24]

(9)[25]

(10)[26]

(11)[27]

(12)[28]

(13)[29]

(14)[30]

(15)[31]

(16)[32]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2004. évi CVII. törvényhez[33]

A kistérségek, a kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek székhelye

MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
BudapestBudapestBudapest
Bács-Kiskun
BajaiBácsbokodBaja
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
BácsalmásiBácsalmásBácsalmás
Bácsszőlős
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
KalocsaiBátyaKalocsa
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újtelek
Uszód
KecskemétiÁgasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
Kecskemét
KiskőrösiAkasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Kiskőrös
KiskunfélegyházaiBugac
Bugacpusztaháza Fülöpjakab Gátér
Kiskunfélegyháza
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petőfiszállás
Tiszaalpár
KiskunhalasiBalotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
Kiskunhalas
KiskunmajsaiCsólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
Kiskunmajsa
KunszentmiklósiApostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Kunszentmiklós
JánoshalmaiBorota Jánoshalma Kéleshalom MélykútJánoshalma
Baranya
KomlóiBodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Komló
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófű
Vékény
MohácsiBabarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Mohács
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
SásdiÁg
Alsómocsolád
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Felsőegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Sásd
SellyeiAdorjás
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Sellye
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta
SiklósiAlsószentmárton
Babarcszőlős
Beremend
Bisse
Csarnóta
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Siklós
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
SzigetváriAlmamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertő
Dencsháza
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
Szigetvár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
PécsiAbaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Pécs
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfű
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilvás
Szőke
Szőkéd
Tengeri
Téseny
PécsváradiApátvarasd
Berkesd
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Pereked
Pécsvárad
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szellő
Szilágy
Zengővárkony
SzentlőrinciBicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szentlőrinc
Velény
Zók
Szentlőrinc
Békés
BékéscsabaiBékéscsaba
Csabaszabadi
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
Békéscsaba
MezőkovácsházaiAlmáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Mezőkovácsháza
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza
OrosházaiBékéssámson
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
Orosháza
SarkadiBiharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
Sarkad
SzarvasiBékésszentandrás
Csabacsűd
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Szarvas
SzeghalomiBucsa
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő
Szeghalom
BékésiBékés
Bélmegyer
Csárdaszállás Doboz
Kamut
Békés
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Köröstarcsa Mezőberény Murony Tarhos
GyulaiElek Gyula Kétegyháza LőkösházaGyula
Borsod-Abaúj-Zemplén
MiskolciAlacska
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Ernőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Miskolc
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Sajószentpéter Sajóvámos Szirmabesenyő Varbó
EdelényiAbod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafő
Komjáti
Ládbesenyő
Lak
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Edelény
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Varbóc
Viszló Ziliz
EncsiAbaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hernádbűd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Encs
KazincbarcikaiAlsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Kazincbarcika
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Felsőtelekes
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kánó
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Szuhafő
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
MezőkövesdiBogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Mezőkövesd
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Vatta
ÓzdiArló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Ózd
SárospatakiBodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Sárospatak
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
SátoraljaújhelyiAlsóregmec
Bózsva
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
Sátoraljaújhely
SzerencsiAlsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
Szerencs
SzikszóiAbaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Szikszó
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Aszaló
Felsődobsza
Felsővadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Rásonysápberencs
Selyeb
Szentistvánbaksa
Szikszó
TiszaújvárosiGirincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
Tiszaújváros
Abaúj-HegyköziAbaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralj a
Fony
Gönc
Göncruszka
Gönc
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Hejce
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
BodrogköziAlsóberecki
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Felsőberecki
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
Cigánd
MezőcsátiÁroktő
Gelej
Igrici
Mezőcsát
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk
Mezőcsát
TokajiBodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj ErdőbényeTokaj
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Csongrád
CsongrádiCsanytelek Csongrád Felgyő TömörkényCsongrád
HódmezővásárhelyiHódmezővásárhely Mártély Mindszent SzékkutasHódmezővásárhely
KistelekiBaks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
Kistelek
MakóiAmbrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
Makó
MórahalomiÁsotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Mórahalom
[34]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Ruzsa
Üllés Zákányszék
SzegediAlgyő
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
Szeged
SzentesiÁrpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
Szentes
Fejér
BicskeiAlcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
Bicske
DunaújvárosiBaracs
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Dunaújváros
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kisapostag
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Rácalmás
EnyingiDég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Szabadhídvég
Enying
GárdonyiGárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Velence
Veréb
Zichyújfalu
Gárdony
MóriBakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Sőréd
Mór
SárbogárdiAlap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
[35]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Sárbogárd
Sáregres Vajta
SzékesfehérváriBakonykútiSzékesfehérvár
Csór
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Kőszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Úrhida
Zámoly
AbaiAba
Csősz
Káloz
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Seregélyes
Soponya
Tác
Aba
AdonyiAdony
Beloiannisz
Besnyő
Iváncsa
Kulcs
Perkáta
Pusztaszabolcs
Szabadegyháza
Adony
MartonvásáriBaracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Martonvásár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Győr-Moson-Sopron
CsornaiAcsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Győrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
Csorna
GyőriAbda
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyű
Győr
Győrladamér
Győrújbarát
Győr
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezőörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
Kapuvár-BelediBabót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Kapuvár
MosonmagyaróváriÁsványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Mosonmagyaróvár
[36]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakáinok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
Sopron-FertődiÁgfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Sopron
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
TétiÁrpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényő
Tét
Tét
PannonhalmaiBakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyőfő
Győrasszonyfa
Győrság
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Táp
Pannonhalma
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Veszprémvarsány
Hajdú-Bihar
BalmazújvárosiBalmazújváros
Egyek Hortobágy
Tiszacsege
Balmazújváros
BerettyóújfaluiÁrtánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Kornádi
Körösszakái
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Berettyóújfalu
DebreceniDebrecen
Mikepércs
Debrecen
HajdúböszörményiHajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúböszörmény
[37]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
HajdúszoboszlóiEbes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Hajdúszoboszló
PolgáriFolyás
Görbeháza
Polgár
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
Polgár
PüspökladányiBáránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nádudvar
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
Püspökladány
Derecske-LétavértesiÁlmosd
Bagamér
Derecske
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kokad
Konyár
Létavértes
Monostorpályi
Sáránd
Derecske
HajdúhadháziBocskaikert
Fülöp
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Téglás
Újléta
Vámospércs
Hajdúhadház
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Heves
EgriAndornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrő
Felsőtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskő
Tarnaszentmária
Verpelét
Eger
HevesiAtány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
Heves
FüzesabonyiAldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Füzesabony
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva
GyöngyösiAbasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Gyöngyös
HatvaniApc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Hatvan
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
PétervásáraiBodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
Pétervására
BélapátfalvaiBalaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Hevesaranyos
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs
Bélapátfalva
Jász-Nagykun-Szolnok
JászberényiAlattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászberény
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
KarcagiBerekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
Karcag
KunszentmártoniCibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Kunszentmárton
SzolnokiBesenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Szolnok
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
TiszafürediAbádszalók
Kunhegyes
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Tomajmonostora
Tiszafüred
TörökszentmiklósiFegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
MezőtúriKétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
Mezőtúr
Komárom-Esztergom
DorogiAnnavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny
Dorog
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
EsztergomiBajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttő
Tát
Esztergom
KisbériÁcsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Császár
Csatka
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
Kisbér
KomáromiÁcs
Almásfüzitő
Bábolna
Bana
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Komárom
OroszlányiBokod
Dad
Kecskéd
Kömlőd
Oroszlány
Szákszend
Oroszlány
TataiBaj
Dunaalmás Dunaszentmiklós Kocs
Tata
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
TatabányaiGyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős
Tatabánya
Nógrád
BalassagyarmatiBalassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Őrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Balassagyarmat
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szécsénke
Szügy
Terény
BátonyterenyeiBátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
Bátonyterenye
PásztóiAlsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Pásztó
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
RétságiAlsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
Rétság
SalgótarjániBárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Salgótarján
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szalmatercs Szilaspogony Vizslás Zabar
SzécsényiEndrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakái
Piliny
Rimóc
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
Szécsény
Pest
AszódiAszód
Bag
Domony
Galgahévíz
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Verseg
Aszód
CeglédiAbony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kocsér
Kőröstetétlen
Mikebuda
Nagykőrös
Nyársapát
Tápiószőlős
Törtei
Újszilvás
Cegléd
DabasiDabas
Hernád
Inárcs
Dabas
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Ujhartyán
Újlengyel
GödöllőiCsömör
Dány
Gödöllő
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Vácszentlászló
Valkó
Zsámbok
Gödöllő
MonoriBénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Üllő
Vasad
Vecsés
Monor
NagykátaiFarmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Pánd
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Nagykáta
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
RáckeveiApaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
Ráckeve
SzobiBernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perőcsény
Szob
Tésa
Vámosmikola
Zebegény
Szob
VáciAcsa
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Vác
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Nagymaros
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szokolya
Sződ
Sződliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Verőce
BudaörsiBiatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Páty
Pusztazámor
Sóskút
Telki
Törökbálint
Budaörs
ÉrdiDiósd
Érd
Százhalombatta
Tárnok
Érd
DunakesziDunakeszi
Fót
Göd
Mogyoród
Dunakeszi
GyáliAlsónémedi
Bugyi
Felsőpakony
Gyál
Ócsa
Gyál
PilisvörösváriNagykovácsi
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszőlős
Solymár
Tinnye
Pilisvörösvár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Tök
Üröm
Zsámbék
SzentendreiBudakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
Szentendre
VeresegyháziCsornád
Erdőkertes
Galgamácsa
Őrbottyán
Vácegres
Váckisújfalu
Vácrátót
Veresegyház
Veresegyház
Somogy
BarcsiBabócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Barcs
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
CsurgóiBerzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
Csurgó
FonyódiBalatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Fonyód
Gamás
Karád
Látrány
Ordacsehi
Somogybabod
Somogytúr
Visz
Fonyód
KadarkútiBárdudvarnok
Csököly
Gige
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kaposfő
Kaposmérő
Kaposújlak
Kadarkút
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kaposszerdahely
Kisasszond
Kiskorpád
Kőkút
Mike
Nagybajom
Pálmajor
Patca
Rinyakovácsi
Szenna
Szilvásszentmárton
Visnye
Zselickisfalud
KaposváriAlsóbogát
Baté
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csorna
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gölle
Hajmás
Hetes
Igal
Juta
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisgyalán
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mosdós
Nagyberki
Kaposvár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Orci
Osztopán
Patalom
Polány
Ráksi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szentbalázs
Szentgáloskér
Taszár
Újvárfalva
Várda
Zimány
Zselickislak
Zselicszentpál
LengyeltótiBuzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Lengyeltóti
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Lengyeltóti
MarcaliBalatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Marcali
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
NagyatádiBakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
Nagyatád
SiófokiAdánd
Balatonendréd
Siófok
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Balatonszabadi
Nagyberény
Nyim
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Zamárdi
TabiAndocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics
Tab
BalatonföldváriBalatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kőröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki
Balatonföldvár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szabolcs-Szatmár-Bereg
BaktalórántházaiApagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyőd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
Baktalórántháza
CsengeriCsenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
Csenger
FehérgyarmatiBotpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Fehérgyarmat
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
KisvárdaiAjak
Anarcs
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövőpetri
Kisvárda
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Mezőladány
Nyírlövő
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz
MátészalkaiFábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
Mátészalka
NagykállóiBalkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Nagykálló
Szakoly
Újfehértó
NyírbátoriBátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
Nyírbátor
NyíregyházaiKálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényő
Nyíregyháza
TiszavasváriRakamaz
Szabolcs
Szorgalmatos
Timár
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári
Tiszavasvári
VásárosnaményiAranyos apáti
Barabás
Beregdaróc
Vásárosnamény
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
Ibrány-NagyhalásziBalsa
Beszterce
Buj
Demecser
Gávavencsellő
Gégény
Ibrány
Kék
Kemecse
Nagyhalász
Nyírbogdány
Paszab
Székely
Tiszabercel
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer
Ibrány
ZáhonyiBenk
Eperjeske
Győröcske
Komoró
Záhony
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk
Tolna
BonyhádiAparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Bonyhád
DombóváriAttala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong
Dombóvár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
PaksiBikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Paks
SzekszárdiAlsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsőnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba
Szekszárd
TamásiBelecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Tamási
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
Vas
CelldömölkiBoba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Celldömölk
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
Csepregi
Bük
Chernelházadamonya
Csepreg
Gór
Iklanberény
Lócs
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Csepreg
KörmendiCsákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Katafa
Kemestaródfa
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Molnaszecsőd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nemesrempehollós
Pinkamindszent
Körmend
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Rádóckölked Szarvaskend Vasalja
KőszegiBozsok
Cák
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem
Kőszeg
ŐriszentpéteriBajánsenye
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kondorfa
Magyarszombatfa
Nagyrákos
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Szaknyér
Szalafő
Szatta
Szőce
Velemér
Viszák
Őriszentpéter
SárváriBejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Csánig
Csénye
Gérce
Hegyfalu
Sárvár
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny
SzentgotthárdiAlsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Szentgotthárd
SzombathelyiAcsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsőcsatár
Szombathely
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövő
Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút

Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
VasváriAlsóújlak
András fa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Vasvár
[38]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
Veszprém
AjkaiAjka
Bakonypölöske
Csehbánya
Halimba
Kislőd
Magyarpolány
Noszlop
Nyirád
Öcs
Szőc
Úrkút
Városlőd
Ajka
DevecseriAdorjánháza
Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Devecser
[39]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
BalatonalmádiAlsóörs
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfüzfő
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Felsőörs
Küngös
Litér
Szentkirályszabadja
Balatonalmádi
BalatonfürediAszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
Balatonfüred
PápaiAdásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszűcs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Pápa
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Farkasgyepű
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár
SümegiBazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefő
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Sümeg
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár
TapolcaiÁbrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
Tapolca
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
VárpalotaiBerhida
Jásd
Ősi
Öskü
Pétfürdő
Tés
Várpalota
Várpalota
VeszprémiBánd
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Veszprém
ZirciBakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc
Zirc
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Zala
HévíziAlsópáhok
Cserszegtomaj
Felsőpáhok
Hévíz
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Zalaköveskút
Hévíz
KeszthelyiBalatongyörök
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Keszthely
LentiAlsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Lenti
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
LetenyeiBánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Letenye
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
NagykanizsaiBelezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Fityeház
Fűzvölgy
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrécse
Nemespátró
Pölöskefő
Rigyác
Sormás
Surd
Nagykanizsa
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Szepetnek
Újudvar
Zalaszentbalázs
PacsaiAlsórajk
Bezeréd
Búcsúszentlászló
Dióskál
Egeraracsa
Felsőrajk
Misefa
Nagykapornak
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Orbányosfa
Pacsa
Padár
Pölöske
Pötréte
Szentpéterúr
Zalaigrice
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Pacsa
ZalaegerszegiAlibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Zalaegerszeg
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Németfalu
Ormándlak
Ozmánbük
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalatárnok
[40]
MegyeKistérség névTelepülésKistérség székhely
ZalakarosiBalatonmagyaród
Galambok
Garabonc
Gelse
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Miháld
Nagyrada
Orosztony
Pat
Sand
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalakaros
ZalaszentgrótiZalaszentjakab
Zalaújlak
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Tilaj
Türje
Vindornyaszőlős
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
Zalaszentgrót

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. november 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2011. évi CXCVIII. törvény 31. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 125. § (3) bekezdés p) pontja. Hatályos 2007.01.01

[4] Megállapította a 2011. évi CXCVIII. törvény 32. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[5] Megállapította a 2009. évi LXXXV. törvény 138. § - a. Hatályos 2009.11.01.

[6] Számozását módosította a 2007. évi CXLVI. törvény 20. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[7] Számozását módosította a 2007. évi CXLVI. törvény 20. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[8] Számozását módosította a 2007. évi CXLVI. törvény 20. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[9] Számozását módosította a 2007. évi CXLVI. törvény 20. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[10] Számozását módosította a 2007. évi CXLVI. törvény 20. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[11] Megállapította a 2011. évi CXCVIII. törvény 33. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[12] Módosította a 2011. évi CLXXXIX. törvény 152. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[13] Módosította a 2011. évi CLXXXIX. törvény 152. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[14] Módosította a 2011. évi CLXXXIX. törvény 152. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi LXVI. törvény 38. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[16] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 125. § (3) bekezdés p) pontja. Hatályos 2007.01.01

[17] Megállapította a 2011. évi CXCVIII. törvény 34. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[18] Megsemmisítette a 90/2007. (XI. 14.) AB határozat 2. pontja. Hatálytalan 2007.11.14.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 726. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Megállapította a 2007. évi CVII. törvény 1. §-a. Hatályos 2007.09.25.

[34] Módosította a 2011. évi LIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[35] Módosította a 2011. évi LIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[36] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 48. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[37] Módosította a 2011. évi LIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[38] Módosította a 2010. évi CXLIX. törvény 1. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[39] Módosította a 2010. évi CXLIX. törvény 1. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[40] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 48. § - a. Hatályos 2011.01.01.

Tartalomjegyzék