1/2011. (I. 11.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a megyei és fővárosi kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában és 14. alpontjában,

a 2. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 3. § tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a) 11. § (2) bekezdés d) pontjában a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi felügyelősége" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szöveg lép.

(2) A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 3. számú melléklete és 9. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet módosítása

2. § A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. A Veszélyes Aruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet módosítása

3. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szöveg lép, 2. § (3) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg lép.

4. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

4. § A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szöveg, 2. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság" szöveg, a 2. § (3) bekezdésben a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 1/2011. (I. 11.) NFM rendelethez

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet mellékleteinek módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 3. számú melléklet 13. a) pont ad) és d) pontjában a "Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szöveg lép.

2. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 9. számú mellékletében az "OMH" szövegrész helyébe a "mérésügyi hatóság által kiállított" szöveg lép.

2. melléklet az 1/2011. (I. 11.) NFM rendelethez

A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. számú mellékletében a 2. melléklet "D" Függeléke 4.2.6. pontjában az "Országos Mérésügyi Hivatallal" szövegrész helyébe a "mérésügyi hatósággal" szöveg lép.

Tartalomjegyzék