154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelete

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és 5. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt.vhr.) 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) munkakör: a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, valamint a gazdaság működőképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok megvalósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosságellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakör, beosztás, álláshelyen ellátandó feladat,"

2. § A Hvt.vhr. 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a honvédelmi feladatok végrehajtására sajátos irányítási és vezetési rendszert működtet, melynek részei)

"d) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 8-10. §-a alapján létrehozott szervek."

3. § A Hvt.vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Hvt.vhr.

a) 2. § (2) bekezdés 7. pontjában az "állami vezető" szövegrész helyébe a "szakmai felsővezető" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés 3. pontjában és 11. § (1) bekezdés 20. pontjában a "Hatóság" szövegrész helyébe a "Felügyelet" szöveg,

c) 6. § 2. pontjában az "az integritásfejlesztéssel" szövegrész helyébe az "a belső kontrollrendszerrel, valamint az integritásfejlesztéssel" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés 14. pontjában a "feladatokat" szövegrész helyébe a "feladatok végrehajtásáért" szöveg,

e) 11. § (1) bekezdés 33. pontjában az "az anyagi szabványosítási" szövegrész helyébe az "a szabványosítási" szöveg,

f) 14. § (4) bekezdésében az "Az állami vezetők" szövegrész helyébe az "A minisztérium parlamenti államtitkára, honvédelmi államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Hvt.vhr. 14. § (3) bekezdés c) pontjában a "szakterületét érintően kiadja" szövegrész.

2. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § E rendeletnek a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdését a Mód. rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell."

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelethez

1. A Hvt.vhr. 1. melléklet "Jegyzék az I. kategóriába sorolt, a munkakörében meghagyásban részesülő hadkötelesekről" alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(I. kategória)

"8. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető, valamint 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető,"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére