409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) és s) pontjában, valamint 73/B. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/B. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP)" szöveg,

b) 3/A. § (1) és (2) bekezdésében az "MH ÖHP" szövegrész helyébe az "MHP LEP" szöveg,

c) 3/A. § (3) bekezdésében az "MH ÖHP-hez" szövegrész helyébe az "MHP LEP-hez" szöveg

lép.

2. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

2. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében a "telefonszámáról (faxszámáról)" szövegrész helyébe az "elektronikus elérhetőségéről" szöveg lép.

3. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "1952. évi III. törvény 396. §-ában" szövegrész helyébe a "2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szakmai felsővezető" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "HM" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

4. A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a "36. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe az "59. § (1) bekezdés d) pontjában" szöveg

lép.

5. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló miniszteri rendelet" szövegrész helyébe a "honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában az "(a továbbiakban: Étv.)" szövegrész.

6. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti szervezet;

b) honvédségi szervezet: a Hvt. 3. § 15. pontja szerinti szervezet;"

9. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában a "38. § (7) bekezdése" szövegrész helyébe a "15. § (3) bekezdése" szöveg lép.

7. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 33. § (7) bekezdés b) pontjában és 3. melléklet I. Központi finanszírozásúak táblázat 11.3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

8. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2. § (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

9. A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP)" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében az "MH ÖHP parancsnokának" szövegrész helyébe az "MHP LEP parancsnokának" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében az "MH ÖHP parancsnoka" szövegrész helyébe az "MHP LEP parancsnoka" szöveg

lép.

10. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Nem jogosultak kompenzációra az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapokat kezelő szervek, valamint a közvetlen többségi állami részesedéssel működő gazdasági társaságok."

14. § Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "MH területileg illetékes katonai igazgatási szervezeténél" szövegrész helyébe az "MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervénél" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja.

11. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

16. § A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 23. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 48. §-a" szöveg lép.

12. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015 (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelem: az Lrtv. alapján európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú elektronikus információs rendszer vagy kizárólag elektronikus információs rendszer működésétől függő kijelölt képesség, amelyek működésképtelenné válása vagy megsemmisülése a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza, és nem vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető."

18. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelemek esetében az ágazati ellenőrzést koordináló szerv és a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv feladatait a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el."

19. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az illetékes ágazatban ki nem jelölt ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem védelmét a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az ágazati ellenőrzést koordináló szerv koordinálásával és az 5. § (2) bekezdése szerinti szervek szükség szerinti bevonásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján - az Lrtv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott komplex ellenőrzés keretében - ellenőrzi oly módon, hogy a létfontosságú rendszerelem legalább 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a tárgyévet megelőző év november 30-ig állítja össze. Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az éves ellenőrzési tervüket összehangolják."

20. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A létfontosságú rendszerelemek fokozott nemzeti és szövetségi védelmének megtervezése és megszervezése céljából a javaslattevő hatóság a nyilvántartó hatóságok által kezelt adatbázisokból biztosítja a szükséges adatokat, információkat a fokozott védelem tervezésében és végrehajtásában érintett honvédségi szervek, valamint az érintett honvédségi szervek útján az illetékes NATO szervek részére."

21. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a rendszerelem legalább 5 évente ellenőrzésre kerüljön. Az éves ellenőrzési tervet az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a tárgyévet megelőző év november 30-ig állítja össze. Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az éves ellenőrzési tervüket összehangolják."

22. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja)

"g) a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságot."

23. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a (2) bekezdés szerint bevonni tervezett szervet a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban értesíti a bevonásról."

24. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja" szövegrész helyébe a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "90" szövegrész helyébe a "60" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok" szövegrész,

b) 3. § (1) bekezdésében a "(2) és" szövegrész,

c) 3. § (2) bekezdése.

13. A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. § A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 1. § 19. pont f) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 10. § és a 26. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére