36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7-8. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (21) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A*,++ 16M 7490,7491 és 7492 HBCs-k-a határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó szabálytól eltérően -)

"a) kúraszerű ellátásként, a 92249 Intravénás Immunglobulin kezelés (kezelési napban) OENO, valamint a 92257 Kombinált (infúziós és subcután) immunglobulin kezelés (28 nap kezelési ciklusra) OENO egy 28 napos kezelési ciklusra egyszer számolható el, figyelembe véve a felső határnapot,"

2. § Az R1. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint az OEP végzi. Az OEP a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. Az OEP a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság az OEP javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet."

3. § Az R1. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. § (1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektől kell alkalmazni."

4. § (1) Az R1. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. § Az R1. 6. § (1) bekezdésében a "IV. pontjában" szövegrész helyébe a "III. pontjában" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R1. 7. § (4) bekezdésének utolsó mondata.

7. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése a "megfelel" szövegrészt követően az " , amennyiben azt az R. 9. számú melléklete engedi" szöveggel egészül ki.

8. § Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdésében az "előre tervezetten" szövegrész.

9. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és 2011. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 02", "02P", "0700" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

02P0700Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse,12660,75358
üvegtest műtétei

2. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 03", "03P", "0890" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

03P0890Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével13250,66859

3. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 03", "03P", "0930" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei13440,77579

4. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 03", "03P", "100B" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása12541,03575

5. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 04", "04P", "134D" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

04P134DLégzőrendszer egyéb műtétei13881,06104

6. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 08", "08P", "384E" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

08P384EFelkar műtétei12851,29676

7. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 08", "08P", "389A" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

08P389AKéz, csukló nagyobb műtétei12541,03426

8. Az R1. 3. számú mellékletében a "** Főcsoport: 08", "08P", "399B" megjelölésű sor helyébe a következő sor lép:

08P399BVázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb12850,89951
műtétei

2. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1.4. számú melléklet 125/b. pontja a "75261" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

"75391Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
75392Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (02. fázis)
75393Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (03. fázis)"

2. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 125/b. pontjának "75251", "75252" és "75253" megjelölésű sora.

3. Az R1.4. számú melléklet 125/d. pontja a "74501" megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

"74881Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74882Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
74891Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74892Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)"

3. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez

"9. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Egynapos beavatkozások (kivéve 1 éves kor alatt)

I. Az egynapos ellátás keretében végezhető eljárások

OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
12219Fotodinámiás kezelés
Verteporfin festékkel
x
12220Ranibizumab intravitreális
injektálása
x
12660Szívkatéterezés alapvizsgálat
12730Szívkatéterezés, vénás
percután behatolással
12731Szívkatéterezés, vénás
feltárásos behatolással
12740Szívkatéterezés, vénás
transseptális behatolással
12750Szívkatéterezés, egyéb artériás
percután behatolással
12751Szívkatéterezés, artéria
femorális behatolással
12752Szívkatéterezés, artéria
brachiális behatolással
12754Szívkatéterezés, artériás
feltárásos behatolással
12780Szívkatéterezés,
transthoracalis behatolással
14781Chorion biopsia,
transvaginalis, UH vezérelt
14782Chorion biopsia,
transabdominalis, UH vezérelt
16338Pancreato-cysto-gastrostoma
endoscopica
16361Endoscopos sphincterotomia
16362Endoscopos nasobiliaris
drénezés
16363Endoscopos kőextractio
16367Wirsungotomia endoscopica
et dilatatio eadem
16510Pyeloscopia merev eszközzelx
16511Pyeloscopia flexibilis eszközzelx
16611Falloposcopia laparoscopicax
16970Arthroscopiax*
16971Arthroscopia csuklónx*
16972Arthroscopia könyökönx*
16973Arthroscopia vállonx*
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
18460Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus
18461Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus, UH. vez.
32630PTC cholangiographia
percutanea transhepatica
33030Szívüregek és coronariák
DSA-ja
33110Coronarographia
33149Haemodynamika
(diagnosztikus katéterezés)
37288Agyi gamma-sugár-sebészet
39102Naveus flammeus kez.
Neodynium-YAG-gal vagy
festéklézerrel 20 négyzet-
centiméternél több
39430ESWL-vesekő
39432ESWL-ureterkő
39480ESWL-epekő
50404Gasserdúc percutan
roncsolása
x
50406Periferiás neurotomia,
idegexcisio
50410Neurinoma eltávolítása
perifériás idegből
x
50420Epineuralis idegvarrat
(mikrosebészet)
xx*
50423Reanastomosis nervorum
50432Carpal tunnel felszabadításx
50435Egyéb Tunnel syndromák
műtétei
x
50450Transpositio nervi periferialis
50463Invet. perif. idegsérülés revisio,
neurinoma eltáv.
50660Exstirpatio cystae colli
medialis
50810Dacryoadenectomia
50850Dacryocystectomia
50870Dacryocysto-rhinostomia
50910Resectio palpebrae
50912Tarsectomia
50930Ectropium ellenes műtét
50931Entropium ellenes műtét
50932Alsó szemhéjectropium
ellenes műtétje
50950Blepharorraphia totalis
51000Tenotomia seu myotomia
musculi oculi
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
51010Resectio musc. oculi cum/sine
retro-antepositionem
51020Retropositio musc. oculi
51021Antepositio musculi oculi
51030Transpositio musc. oculi
51050Szemizmok adhaesioinak
megszüntetése
51090Myotomia globularis oculi
51140Adhaesiolysis conjunctivae
seu/et palpebrae
51150Sutura conjunctivaex*
51151Keratoplastica conjunctivalis
51210Keratotomia, keratectomia
51220Pterygium excisio
51240Sutura corneaex*
51320Trabeculectomia
51331Cyclodiathermia
51333Cyclodialysis
51334Iridectomia antiglauc.
51358Iridectomia
51450Lencse extracapsularis
eltávolítása
51460Phakoemulsificatio
51470Anterior Chamber Lens
implantatio
51471Posterior Chamber Lens
implantatio
51472Anterior Chamber Lens
igazítás
51473Posterior Chamber Lens
igazítás
51474Szürkehályog műtét
phacoemulsificatios
módszerrel, hajl.
műlencse-beült.
51492Capsulotomia lentis
51520Scleralis plomb. implant.
51550Cryopexia transconj./transscl.
retinae/chorioideae
51590Cyclophotocoagulatio
51812Periauricularis congenitalis
fistula eltávolítása
x
51940Myringoplastica
52120Mucotomia nasi
52131Orr partialis resectioja (porcot
is érintő)
52140Resectio submucosus septi
nasi sec. Killian
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
52150Turbinectomia, conchotomia,
operculumresectio
52160Repositio fracturae nasi aperta
52170Orrkorrekció
52172Septumperforatio zárása
52210Arcüreg drainage (intranas.
ablak Lothrop szerint)
52220Luc-Caldwell műtétx
52260Oro-antralis kommunikáció
zárás
52270Endoscopos (mikroszkópos)
arcüregműtét
52376Intraorális sínezés
52500Excisio laesionis linguae
52600Nyálmirigy vagy nyálvezeték
bemetszése
x
52630Nyálmirigy vagy nyálvezeték
helyreállítása
x
52740Szájüreg plasztikai
helyreállítása
52760Resectio uvulae
53000Endolaryngealis indirect
műtét
53001Endolaryngealis direct műtét,
mikroszkóp nélkül
53002Microlaryngoscopias műtét
53163Művi gégeképzés
53416Mediastinoscopia collaris sec.
Carlens
x
53771Pacemaker beültetés VVI mód
53772Pacemaker beültetés AAI mód
53773Pacemaker beültetés DDD
mód
53774Pacemaker beültetés DVI mód
53775Pacemaker beültetés VVIR
mód
53777Pacemaker (ideiglenes)
beültetés
53778Pacemaker és defibrillátor
beültetése
x
53779Pacemaker és defibrillátor
csere
5377APacemaker csere VVI mód
5377BPacemaker csere AAI mód
5377CPacemaker csere DDD mód
5377DPacemaker csere DVI mód
5377EPacemaker csere VVIR mód
53781Pacemaker generátor csere
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
53782Pacemaker generátor és
elektróda csere
53783Pacemaker generátor rögzítés,
áthelyezés
53784Pacemaker elektróda bőralatti
rész, újrögzítés, áthelyezés
53785Pacemaker elektróda
epicardialis részének újbóli
rögzítése
53841Crossectomia femoralis
53842Stripping v.saphenae
53843Ligatura vv.perforantes
extr.inf.
53844Varicectomia
53845Crossectomia + stripping +
perf.ligatura + tágult vénák
eltávolítása
53846Crossectomia + stripping +
tágult vénák eltávolítása
53847Crossectomia + stripping
53848Perforans ligatura + tágult
vénák eltávolítása
x
53920Anastomosis arterio-venosus
sec. Cimino
53921Anastomosis arterio-venosus
proximalis sec. Cimino
53922Anastomosis arterio-venosus
extr.infer. sec. Cimino
53957Angioplastica arteriae
subclaviae PTA
xx
5396AAngioplastica extremitatis
inferioris PTA
5396BAngioplastica aa.pelveos PTAxx
54283Dilatatio cardiae pneumaticus
54291Sclerotisatio varicosum
oesophagei (merev scopos)
54292Sclerotisatio varicorum
oesophagei fiberoscopica
54293Oesophagus varix ligatio
54490Endoscopos polypectomia a
felső tápcsatornában
54523Polypectomia colontos per
colonoscopiam
54693Polypectomia sigmae,
sigmoidoscopos
54820Proctotomia internax
54901Oncotomia perianalisx
54902Denervatio perianalisx
54911Exstirpatio fistulae anix
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
54913Exstirpatio fistulae ani sec
Hippokrates
x
54930Haemorrhoidectomia
54931Haemorrhoidectomia sec.
Parks
54932Haemorrhoidectomia sec.
Milligan-Morgan
54933Haemorrhoidectomia sec.
Eisenhammer
54934Haemorrhoidectomia sec.
Langenbeck
54935Haemorrhoidectomia sec.
Whithead
54940Sphincterotomia ani
54996Excisio condylomae perianalisx
55185Cholelith eltávolítás
duodenoscopia során
55275Endoprothesis duct.
Wirsungiani
55300Hernioplastica
inguinofemoralis
55310Hernioplastica
inguinofemoralis c. implant.
55311Hernioplastica
inguinofemoralis
laparoscopica
55320Herniotomia inguinofemoralis
bilaterális
55330Hernioplastica
inguinofemoralis bilat. cum
implantationem
55340Hernioplastica umbilicalis
55433Excisio endometriosis
peritonei laparoscopica
x
55435Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica unilat.
x
55436Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica bilat.
x
55505Nephrostomia percutanea**
55600Ureteroendoscopos
kőeltávolítás
5562ATransurethralis ureterokele
incisio
5567PTeflon inj. infiltr.
uretero-vesicalis szájadékba
(Csak nőknél)
55701Húgyhólyagkő endoscopos
zúzása, ultrahanggal
55702Húgyhólyagkő endoscopos
zúzása, hydraulikus
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
55703Húgyhólyagkő endoscopos
zúzása, mechanikusan
55731TUR ves. urin. therapeutic.x
55735Transurethralis húgyhólyag
laserkezelés
55736Resectio transurethralis
vesicae urinariae diagnosticus
55801Urethrostomia
55821Húgycső resectiox
55840Urethrotomia interna opticus
55841Urethrotomia interna Otis
5597ZAnti-inkontinencia műtétx
55985Ureterkatéter-dupla J
felhelyezés
**
56011Prosztata TURx
56013Transurethralis prostata incisio
56015Prostata transurethralis spirál
behelyezés
56059Prostata egyéb alternatív
LASER műtétei
56110Bergmann f. hydrocele műtét
56111Winkelmann f. hydrocele
műtét
56112Hydrocele műtét
56130Scrotum és tunica vaginalis
reconstructio
56220Semicastratio
56230Orchiectomia bilateralis
56231Castratio
56240Orchidopexia
56242Exploratio testis inguinalis
56250Here reconstructiós műtétek
56261Implantatio prothesis testis
56291Herefüggöly eltávolítása
56301V.sperm.int.retroperitonealis
ligatura (Palomo)
56302Scrotalis varicocelectomia
56303Funiculocele resectio
56308Ligatura v. spermaticae
internae laparoscopica
56310Mellékhere cysta kiirtása
56311Spermatocele resectio
56330Epididymectomia
56340Detorquatio testisx**
56342Funiculus és mellékhere
reconstructio
56360Vasectomia
56370Vasovasostomia
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
56400Circumcisiox
56403Phimotomiax
56435Excisio indurationis penis
plastica
x
5643WLigatura venae penis propter
"Venous leak"
x
5643XPriapismus inde infiltratio
penis
x**
56490Erectiós zavarok műtétei
56491Implantatio prothesis in penis
56515Cystectomia ovarii /
parovarialis laparoscopica
unilat.
x
56516Cystectomia ovarii /
parovarialis laparoscopica
bilat.
x
56517Cauterisatio ovarii
laparoscopica (drilling)
x
56518Resectio ovarii laparoscopica
unilateralis
x
56519Resectio ovariorum
laparoscopica bilateralis
x
56521Oophorectomia unilateralis
laparoscopica
x
56531Salpingo-oophoprectomia
laparoscopica unilateralis
x
56541Oophorectomia bilateralis
laparoscopica
x
56552Salpingo-oophorectomia
bilateralis laparoscopica
x
56571Adhaesiolysis laparoscopicax
56592Detorquatio ovarii
laparoscopica
xx
56602Salpingostomia unilat.
laparoscopica
x
56603Salpingostomia bilat.
laparoscopica
x
56611Salpingectomia laparoscopica
unilateralis
x
56622Salpingectomia laparoscopica
bilaterale
x
56651Salpingectomia partiale
laparoscopica
x
5666ASalpingo-stomatoplastica
laparoscopica
x
5666CAdnexectomia laparoscopicax
56672Chromopertubatio
laparoscopica
x
56710Conisatio portionis uteri
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
56720Cervix elváltozás kimetszése
56721Kryoconisatio portionis
56722Electroconisatio portionisx
56723Méhpolyp eltávolításx
56740Méhnyak műtéti
reconstructioja
56741Méhszájplastica
56742Cerclage colli uteri
56812Septum uteri kiirtás
(hysteroscop)
x
56814Synechiolysis (hysteroscop)x
56815Endometrium resectio
(hysteroscop)
x
56816Enucleatio myomae uteri
laparoscopica
x
56817Enucleatio myomae
hysteroscopica
x
56818Myolysis laparoscopicax
56899Curettage uterix
56905Curettage-incomplett abortus
után
x
56906Frakcinált curettagex
56931Ventrofixatio uteri
laparoscopica
x
56932Hüvelycsonk felfüggesztés,
laparoscopiás
x
56941Denervatio uteri laparoscopica
(LUNA)
x
57023Excisio septi vaginalisx
57040Plastica vaginae anterior
posteriorque
57041Plastica vaginae anterior
57042Plastica vaginae posterior
57043Hátsó hüvelyboltozat
plasticaja
57065Synechiolysis vaginalisx
57110Marsupialisatio glandulae
Bartholini
57130Clitoris műtétx
57161Fistulectomia perinei
57162Perineorrhaphia
57435Extrauterin garaviditas
laparoscopos műtéte
xx
57442Laparoscopos embryo
aspiratio, salpingotomiából
x
57500Terhességmegszakítás
intraamnialis gyógyszerrel
57501Terhességmegszakítás
extraamnialis gyógyszerrel
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
57503Méhen kívüli terhességbe
adott inj., laparoscopos
x
57510Interruptio vacuummal
57520Interruptio Hegar tágítással,
curettage-al
57521Interruptio laminaria tágítással
57522Gyógyszerrel végzett
interruptio befejezése
57530Amniocentezis
57600Járomcsont törés zárt
repositiója
x*
57610Járomcsont nyílt repoziciója
57650Orbita törések nyílt repositiója
57660Arctörések zárt repositiójax*
57670Arctörések nyílt repositiója
57800Csont idegentest eltávolítás
57812Osteotomia metacarpix*
5781FOsteotomia metatarsix*
5781NOsteotomia s. Hohmannx*
57820Schede műtét
57821Osteotomia sec. Brandes
57822Mayo műtét hallux valgus
miatt
57824Metatarsus I. fejplastica
57827Metatarsus II-V. fejplastica
57829Hallux valgus miatt
osteotomia
57831Exostosis levésés
57840Osteotomia digiti seu
metatarsi
57843Radius fejresectio
57844Ulna fej resectio
57845Ulna proc. styl. resectio
57848Proc. styl. radii resectio
57849Csontfragmentum eltávolítás
5784AEctopiás csont kiirtása
5784BCsontcsőr levésés
57865Spongiosa plastica, autolog
57866Spongiosa plastica, homolog
5786ACsontpótlás syntethicus
57882Belső fémrögzítés eltávolítása
(tűződrót)
57883Belső fémrögzítés eltávolítása
(szeg, lemez stb., kivéve
tűződrót)
5789CUjj hosszabbítás, distractorral
57900Percutan tűzésx
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
5790BPercutan tűzés, menetes
Kirschner
x*
57920Intraossealis drótvarratx*
57921Tűzés feltárássalx*
57922Húzóhurkos rögzítésx*
57924Csavarozásx*
57925KFI lemezelésx*
5792KKFI minicsavarozásx*
5792LKFI mini lemezelésx*
5792MKFI mini T lemezelésx*
57940Repositio epiphyseos aperta
operativa
x*
58000Arthrotomia
58001Arthrotomia és drainage
58002Izületi szabadtest eltávolítás
(feltárásból)
58003Izületi idegentest eltávolítás
(feltárásból)
x*
58013Arthrolysis
58023Arthroscopos Pridie fúrások
58040Meniscectomia partialis,
arthroscopos
58042Meniscus reinsertio,
arthroscopos
58044Meniscectomia totalis,
arthroscopos
58045Osteochondralis fragmentum
rögzítése
58046Szabadtest eltávolítás a
térdből, arthroscopos
58047Shaver műtét (térd)
arthroscopos
58050Synovectomia partialis,
arthroscopos
58053Plica eltávolítás, arthroscopos
58054Arthroscopos műtét (kivéve
térdízület)
58055Arthroscopos szalagplasticax*
58056Arthroscopos szalagvarratx*
58057Arthroscopos mozaik plasztikax*
58058Arthroscopos retinaculum
plasztika
x*
58059Boka, váll, csípőízületi
arthroscopos debridement
58091Capsulodesis
58110Arthrodesis, tűzés
58118Herbert-csavarozásx*
58130Külbokaszalag varrat
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
58131Külbokaszalag plasticax*
58132Delta varratx*
5816BInterpositios arthroplastica
58172Csuklószalag reinsertio
58176Ujjizületi protézis eltávolítás
58191Ligamentum collaterale ulnare
varrat
58192Ligamentum collaterale
radiale varrat
5819AResectio ulnae
5819BUlnavég rövidítés
58201Kéz lágyrészeinek feltárásax
58210Izomelválasztás, kézen
58211Tendolysis, kézen
58220Reconstructio musc. manus
58221Ganglion manus exstirpatio
(kivéve: kézháti)
58230Aponeurectomia partialis
manus
58240Feszítő ín varrata kézenx
58241Flexor ín varrat kézenx
58244Pull out wire rögzítésx*
58246Extensor ín reconstructio,
kézen
58248Palmar plate reinsertio
58255Ínáthelyezés kézen
58263Phalangisatio
58280Tendofixatio manus, tenodesis
58293Adhaesiolysis manus
58307Tractus iliotibialis incisio
58308Retinaculum bemetszés (térd)
5830AFlex. hallucis longus
tenotomia
5830BTenotomia musculi extensoris
hallucis longus
58310Izomeredés leválasztás,
részleges
58312Íntapadás leválasztás
58313Izomtapadás leválasztás
58316Izomeltolás
58317Ínteltolás
5831AExtensor antebrachii
leválasztás
5831LAchillotomia
58322Baker-cysta eltávolítása
58325Térdtáji ganglion exstirpatio
58330Izom, ín kiirtás
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
58332Ínhüvely exstirpatio
tenosynovectomia
58333Izomfelszabadítás
58340Bursa olecrani exstirpatiox
58341Bursa praepatellaris
exstirpatio
x
58342Sinus tarsi excochleatio
58343Lábháti ganglion exstirpatiox
58344Bokatáji ganglion exstirpatiox
58345Dupuytren plantaris excisiox
58363Izomeredés reinsertio
58364Izomtapadás reinsertio
58365Ínreinsertio
58368Íntranspositio
5837HAchilles ín ruptura
reconstructio
x*
58400Amputatio digiti manusx
58401Amputatio digitorum manusx
58402Amputatio digiti manus
secondarius
x
58405Amputatio digiti post
amputationem traumaticam
xx*
58410Amputatio pollicis post
amputationem traumaticam
xx*
58411Amputatio pollicisx
58412Amputatio pollicis
secundarius
x
58414Exarticulatio
metacarpo-phalangealis
pollicis
x
58450Amputatio digiti pedisxx*
58451Exarticulatio interphalangealis
digiti pedis
x
58502Csonk korrekcióx
58600Excisio laesionis mammae
58691Excisio gynecomastiae
58841Bőrbeni és bőr alatti sipoly
kimetszése
x
58843Hegkimetszés Z-plastica
58910Bőr hegének vagy
zsugorodásának
megszüntetése
58920Teljes vastagságú bőrátültetés
Wolf-Krause
x*
58921Félvastag bőrátültetés
58922Mesh-graft
58923Thiersch lebeny, hámlebenyx
58924Plastica cutis sec. Reverdinx
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
58927Bőrátültetés, szabad
58930Burow-féle háromszög
lebenyplasztika
58931V-Y-plasztikax
58932Bőrforgatásos bőrpótlásx
58934Z-plasztikax
5893DHídlebeny
58970Lebeny vagy nyeles lebeny
revisio
59210Elektrocoagulatio
cystoscopica
59541Epekőoldás endoscopia során
bevezetett katéteren át
59780Sclerotisatio hydrokele
59801Sterilisatio (nő)
59802Sterilisatio laparoscopica
feminae
x
59803Sterilisatio laparoscopia
kapoccsal
x
59804Sterilisatio laparoscopia
gyűrűvel
x
59805Sterilisatio laparoscopia
monopol. elektródával
x
59806Sterilisatio laparoscopia bipol.
elektródával
x
59809Sterilizáció (férfi)
81583UH vezérelt májtályog, cysta
percutan drainage
81592UH vezérelt pancreas
pseudocysta drainage
81593UH vezérelt pancreas cysta
belső drainage (drainage
szettel)
81600Vesecysta punkció és leszívás,
Rtg. vez.
81601Vesecysta leszívás és
sclerotisatio, UH vez.
81631Aspiratio et/seu drainage
vesiculae seminalis
81871Számfeletti ujj eltávolításax
82097Arthroscopos labrum refixatio
82170Anaesthesiában végzett ízületi
bemozgatás
x
82230Dilatatio duct. gl. parotis,
submand., submaxill.
83301Fixateur externe maxi- midi
behelyezése műtéti eljárással
x*
83306Elektromos ingerlőkészülék
beültetése csontba
OENOMegnevezésCsak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhető
egynapos
ellátásként
Csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
csak fekvőbeteg-
szakellátó
szervezeti
egységben
végezhető
egynapos
ellátásként
Minimum 20 óra
ellátási időt
követően -
beleértve a beteg-
megfigyelés
időtartamát -
számolható el
egynapos
ellátásként
Sürgősségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
83307Fixateur mini behelyezése
műtéti eljárással
x*
83310Wagner apparatus
83400Compressios törésegyesítésx*
83620Velőűrsínezésx*
83625Velőűrszegezés, fedett
86051Thermotherapia prostatae
86455A szív elektrofiziológiai
vizsgálata
x

* S vagy T betűvel kezdődő BNO ** Beavatkozás jellege (J) = A

II. Anesztézia kódok az I. fejezetben felsoroltak közül a csak aneszteziológiai eljárás alkalmazásával végezhető egynapos eljárásokhoz

KódEljárás megnevezése
8888APlexus érzéstelenítés
8888BPlexus érzéstelenítés katéterrel
8888CRegionális iv. érzéstelenítés egy végtagon
8888DCaudális érzéstelenítés
8888ESubarachnoideális (spinális) érzéstelenítés
8888FEpidurális érzéstelenítés
8888GEpidurális érzéstelenítés katéterrel
8888HRegionális anesztézia
8889ANarcosis iv./im. első 15'
8889BMaszkos inhalációs anesztézia első 30'
8889CInhalációs anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
8889DInhalációs anesztézia laryngealis maszkkal
8889ETIVA endotracheális intubációval első 1 óra
8889FTIVA laryngealis maszkkal első 1 óra
8889GBallanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
8889HBallanszírozott anesztézia laryngealis maszkkal első 1 óra
8889JBallanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra
8889KÁltalános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra
8889LÁltalános és regionális anesztézia kombinációja laryngealis maszkkal első 1 óra
8889MTIVA maszkkal első 1 óra
8891DPlexus érzéstelenítés kettő vagy több szomszédos plexuson
8892BNarkózis endotrach. intubációval, további 15 perc
8892CTIVA minden megkezdett további 1 óra
88940Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra

III. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok

OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
12219Fotodinámiás kezelés Verteporfin
festékkel
*02P0631Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett
fotodinámiás kezelés
12220Ranibizumab intravitreális injektálása*02P 0632Érproliferatioval járó macula degeneratio
intravitreális kezelése
12660Szívkatéterezés alapvizsgálat*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12730Szívkatéterezés, vénás percután
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12731Szívkatéterezés, vénás feltárásos
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12740Szívkatéterezés, vénás transseptális
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12750Szívkatéterezés, egyéb artériás percután
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12751Szívkatéterezés, artéria femorális
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12752Szívkatéterezés, artéria brachiális
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12754Szívkatéterezés, artériás feltárásos
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
12780Szívkatéterezés, transthoracalis
behatolással
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
14781Chorion biopsia, transvaginalis, UH
vezérelt
*14P675BChorionboholy mintavétel kromoszóma
vizsgálattal
14782Chorion biopsia, transabdominalis, UH
vezérelt
*14P675BChorionboholy mintavétel kromoszóma
vizsgálattal
16338Pancreato-cysto-gastrostoma
endoscopica
07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
16361Endoscopos sphincterotomia07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
16362Endoscopos nasobiliaris drénezés07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
16363Endoscopos kőextractio07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
16367Wirsungotomia endoscopica et dilatatio
eadem
07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
16510Pyeloscopia merev eszközzel11P 574DA vese, a húgyvezeték egyszerű
endoszkópos műtétei
16511Pyeloscopia flexibilis eszközzel11P 574DA vese, a húgyvezeték egyszerű
endoszkópos műtétei
16611Falloposcopia laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
16970Arthroscopia08P 398AArtroszkópia
16971Arthroscopia csuklón08P 398AArtroszkópia
16972Arthroscopia könyökön08P 398AArtroszkópia
16973Arthroscopia vállon08P 398AArtroszkópia
18460Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus
99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
18461Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus, UH. vez.
99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
32630Cholangioraphia percutanea
transhepatica (PTC)
07P 346BHepatobiliaris diagnosztikus eljárások,
kivéve explorativ laparotomia nem
rosszindulatú daganat esetén
33030Szívüregek és coronáriák DSA-ja*05P1800Diagnosztikus katéterezés
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
33110Coronarographia*05P1800Diagnosztikus katéterezés
33149Haemodinamika (diagnosztikus
katéterezés)
*05P1800Diagnosztikus katéterezés
37288Agyi gamma-sugár-sebészet*01P001ASpeciális intracranialis műtétek 18 év
felett
37288Agyi gamma-sugár-sebészet*01P001CSpeciális intracranialis műtétek 18 év alatt
39102Naveus flammeus kez.
Neodynium-YAG-gal vagy festéklézerrel
20 négyzetcentiméternél több
99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
39430ESWL-vesekő99P 9600ESWL kezelések
39432ESWL-ureterkő99P 9600ESWL kezelések
39480ESWL-epekő99P 9600ESWL kezelések
50404Gasserdúc percutan roncsolása01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinműtétek
50406Periferiás neurotomia, idegexcisio99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
50410Neurinoma eltávolítása perifériás idegből01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinműtétek
50420Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinműtétek
50423Reanastomosis nervorum01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutin műtétek
50432Carpal tunnel felszabadítás01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinműtétek
50435Egyéb Tunnel syndromák műtétei01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinműtétek
50450Transpositio nervi periferialis01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutin műtétek
50463Invet. perif. idegsérülés revisio,
neurinoma eltáv.
01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinműtétek
50660Exstirpatio cystae colli medialis10P5340Ductus thyreoglossus műtétei
50810Dacryoadenectomia02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50810Dacryoadenectomia02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50850Dacryocystectomia02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50850Dacryocystectomia02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50870Dacryocysto-rhinostomia02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50870Dacryocysto-rhinostomia02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50870Dacryocysto-rhinostomia03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
50910Resectio palpebrae99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
50912Tarsectomia02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50912Tarsectomia02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50930Ectropium ellenes műtét02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50930Ectropium ellenes műtét02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50931Entropium ellenes műtét02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
50931Entropium ellenes műtét02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50932Alsó szemhéjectropium-ellenes műtétje02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50932Alsó szemhéjectropium-ellenes műtétje02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
50950Blepharorraphia totalis02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
50950Blepharorraphia totalis02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51000Tenotomia seu myotomia musculi oculi02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51000Tenotomia seu myotomia musculi oculi02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51010Resectio musc. oculi cum/sine
retro-antepositionem
02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51010Resectio musc. oculi cum/sine
retro-antepositionem
02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51020Retropositio musc. oculi02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51020Retropositio musc. oculi02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51021Antepositio musculi oculi02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51021Antepositio musculi oculi02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51030Transpositio musc. oculi02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51030Transpositio musc. oculi02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51050Szemizmok adhaesioinak megszüntetése02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51050Szemizmok adhaesioinak megszüntetése02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51090Myotomia globularis oculi02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51090Myotomia globularis oculi02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51140Adhaesiolysis conjunctivae seu/et
palpebrae
02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51140Adhaesiolysis conjunctivae seu/et
palpebrae
02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51150Sutura conjunctivae02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51150Sutura conjunctivae02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51151Keratoplastica conjunctivalis02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51151Keratoplastica conjunctivalis02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51210Keratotomia, keratectomia02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
51210Keratotomia, keratectomia02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51220Pterygium excisio02P071AExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
51220Pterygium excisio02P071BExtraocularis műtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
51240Sutura corneae02P0700Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris,
lencse, üvegtest műtétei
51320Trabeculectomia02P0700Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris,
lencse, üvegtest műtétei
51331Cyclodiathermia02P0650Primer iris műtétek
51333Cyclodialysis02P0650Primer iris műtétek
51334Iridectomia antiglauc.02P0650Primer iris műtétek
51358Iridectomia02P0650Primer iris műtétek
51450Lencse extracapsularis eltávolítása02P0660Egyéb lencse műtétek
51460Phakoemulsificatio02P0660Egyéb lencse műtétek
51470Anterior Chamber Lens implantatio02P0670Lencse műtétek műlencse beültetéssel, a
műlencse biztosításával
51471Posterior Chamber Lens implantatio02P0670Lencse műtétek műlencse beültetéssel, a
műlencse biztosításával
51472Anterior Chamber Lens igazítás02P0660Egyéb lencse műtétek
51473Posterior Chamber Lens igazítás02P0660Egyéb lencse műtétek
51474Szürkehályog műtét phacoemulsificatios
módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel
02P0680Szürkehályogműtét phakoemulsificatios
módszerrel, hajlítható műlencse
biztosításával
51492Capsulotomia lentis02P0660Egyéb lencse műtétek
51520Scleralis plomb. implant.02P0630Retina műtétek
51550Cryopexia transconj./transscl.
retinae/chorioideae
02P0630Retina műtétek
51590Cyclophotocoagulatio02P0650Primer iris műtétek
51812Periauricularis congenitalis fistula
eltávolítása
03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
51940Myringoplastica03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
52120Mucotomia nasi03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
52120Mucotomia nasi03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
52131Orr partialis resectioja (porcot is érintő)03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
52131Orr partialis resectioja (porcot is érintő)03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
52140Resectio submucosus septi nasi sec.
Killian
03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
52140Resectio submucosus septi nasi sec.
Killian
03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
52150Turbinectomia, conchotomia,
operculumresectio
03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
52150Turbinectomia, conchotomia,
operculumresectio
03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
52160Repositio fracturae nasi aperta99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
52170Orrkorrekció03P0960Orrplasztika
52172Septumperforatio zárása03P0960Orrplasztika
52210Arcüreg drainage (intranas. Ablak Lothrop
szerint)
03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
52210Arcüreg drainage (intranas. Ablak Lothrop
szerint)
03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
52220Luc-Caldwell műtét03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
52260Oro-antralis kommunikáció zárás03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
52260Oro-antralis kommunikáció zárás03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
52270Endoscopos (mikroszkópos)
arcüregműtét
03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
52376Intraorális sínezés03P100ASzájműtétek
52500Excisio laesionis linguae99P 9632Kissebészeti beavatkozások I.
52600Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése99P 9632Kissebészeti beavatkozások I.
52630Nyálmirigy vagy nyálvezeték
helyreállítása
03P0890Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis
kivételével
52740Szájüreg plasztikai helyreállítása03P100ASzájműtétek
52760Resectio uvulae03P0940Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
53000Endolaryngealis indirect műtét03P0940Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
53001Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp
nélkül
03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
53002Microlaryngoscopias műtét03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
53163Művi gégeképzés03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
53416Mediastinoscopia collaris sec. Carlens04P 134DLégzőrendszer egyéb műtétei
53771Pacemaker beültetés VVI mód*05P 195BÁllandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
53772Pacemaker beültetés AAI mód*05P 195BÁllandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
53773Pacemaker beültetés DDD mód*05P 195BÁllandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
53783Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés05P 1961Pacemaker revízió és csere
53774Pacemaker beültetés DVI mód*05P 195BÁllandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
53775Pacemaker beültetés VVIR mód*05P 195BÁllandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
53777Pacemaker (ideiglenes) beültetés05M219CSzívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemaker-beültetéssel
53778Pacemaker és defibrillátor beültetése*05P195AÁllandó pacemakerbeültetés, AICD,
katéterezéssel
53778Pacemaker és defibrillátor beültetése*05P195BÁllandó pacemakerbeültetés, AICD,
katéterezés nélkül
53779Pacemaker és defibrillátor csere05P 1961Pacemaker revízió és csere
5377APacemaker csere VVI mód05P 1961Pacemaker revízió és csere
5377BPacemaker csere AAI mód05P 1961Pacemaker revízió és csere
5377CPacemaker csere DDD mód05P 1961Pacemaker revízió és csere
5377DPacemaker csere DVI mód05P 1961Pacemaker revízió és csere
5377EPacemaker csere VVIR mód05P 1961Pacemaker revízió és csere
53781Pacemaker generátor csere05P 1961Pacemaker revízió és csere
53782Pacemaker generátor és elektróda csere05P 1961Pacemaker revízió és csere
53783Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés05P 1961Pacemaker revízió és csere
53784Pacemaker elektróda bőralatti rész, új
rögzítés, áthelyezés
05P 1961Pacemaker revízió és csere
53785Pacemaker elektróda epicardialis
részének újbóli rögzítése
05P 1961Pacemaker revízió és csere
53841Crossectomia femoralis05P 2030Varix lekötés, eltávolítás
53842Stripping v.saphenae magnae05P 2030Varix lekötés, eltávolítás
53843Ligatura vv.perforantes extr.inf.05P 2030Varix lekötés, eltávolítás
53844Varicectomia05P2030Varix lekötés, eltávolítás
53845Crossectomia + stripping + perf.ligatura +
tágult vénák eltávolítása
05P2030Varix lekötés, eltávolítás
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
53846Crossectomia + stripping + tágult vénák
eltávolítása
05P2030Varix lekötés, eltávolítás
53847Crossectomia + stripping05P 2030Varix lekötés, eltávolítás
53848Perforans ligatura + tágult vénák
eltávolítása
05P2030Varix lekötés, eltávolítás
53920Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino99P 9580A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
53921Anastomosis arterio-venosus proximalis
sec. Cimino
99P 9580A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
53922Anastomosis arterio-venosus
extr.infer.sec. Cimino
99P 9580A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
53957Angioplastica arteriae subclaviae
PTA
05P190HPercutan vascularis műtétek,
továbbkezelés nélkül, stent nélkül
5396AAngioplastica extremitatis inferioris PTA05P190HPercutan vascularis műtétek,
továbbkezelés nélkül, stent nélkül
5396BAngioplastica aa. pelveos PTA05P190HPercutan vascularis műtétek,
továbbkezelés nélkül, stent nélkül
54283Dilatatio cardiae pneumaticus99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
54291Sclerotisatio varicorum oesophagei
(merev scop)
06P 2730Nyelőcső kisebb műtétei
54292Sclerotisatio varicorum oesophagei
fiberoscopica
06P 2730Nyelőcső kisebb műtétei
54293Oesophagus varix ligatio06P 2730Nyelőcső kisebb műtétei
54490Endoscopos polypectomia a felső
tápcsatornában
06P 2860Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
54523Polypectomia colontos per
colonoscopiam
06P 2860Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
54693Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos06P 2860Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
54820Proctotomia interna06P 279BVégbél, stoma műtétek
54901Oncotomia perianalis06P 279BVégbél, stoma műtétek
54902Denervatio perianalis06P 279BVégbél, stoma műtétek
54911Exstirpatio fistulae ani06P 279BVégbél, stoma műtétek
54913Exstirpatio fistulae ani sec. Hippokrates06P 279BVégbél, stoma műtétek
54930Haemorrhoidectomia06P 279BVégbél, stoma műtétek
54931Haemorrhoidectomia sec. Parks06P 279BVégbél, stoma műtétek
54932Haemorrhoidectomia sec.
Milligan-Morgan
06P 279BVégbél, stoma műtétek
54933Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer06P 279BVégbél, stoma műtétek
54934Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck06P 279BVégbél, stoma műtétek
54935Haemorrhoidectomia sec. Whithead06P 279BVégbél, stoma műtétek
54940Sphincterotomia ani06P 279BVégbél, stoma műtétek
54996Excisio condylomae perianalis06P 279BVégbél, stoma műtétek
55185Cholelith eltávolítás duodenoscopia során07P 3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb műtétek
55275Endoprothesis duct. Wirsungiani07P 3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb műtétek
55300Hernioplastica inguinofemoralis06P 281BLágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év
felett
55300Hernioplastica inguinofemoralis06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum
beültetésével
55300Hernioplastica inguinofemoralis06P 282ASérvműtétek 1-18 éves kor között
55310Hernioplastica inguinofemoralis c.
implant.
06P 281BLágyék-, köldök-, combsérv műtétek
18 év felett
55310Hernioplastica inguinofemoralis c.
implant.
06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum
beültetésével
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
55310Hernioplastica inguinofemoralis c.
implant.
06P 282ASérvműtétek 1-18 éves kor között
55311Hernioplastica inguinofemoralis
laparoscopica
06P 281BLágyék-, köldök-, combsérv műtétek
18 év felett
55311Hernioplastica inguinofemoralis
laparoscopica
06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum
beültetésével
55320Hernioplastica inguinofemoralis
bilateralis
06P 281BLágyék-, köldök-, combsérv műtétek
18 év felett
55320Hernioplastica inguinofemoralis
bilateralis
06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum
beültetésével
55320Hernioplastica inguinofemoralis
bilateralis
06P 282ASérvműtétek 1-18 év között
55330Hernioplastica inguinofemoralis bilat.
cum implantationem
06P 281BLágyék-, köldök-, combsérv műtétek
18 év felett
55330Hernioplastica inguinofemoralis bilat.
cum implantationem
06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum
beültetésével
55330Hernioplastica inguinofemoralis bilat.
cum implantationem
06P 282ASérvműtétek 1-18 év között
55340Hernioplastica umbilicalis06P 281BLágyék-, köldök-, combsérv műtétek
18 év felett
55340Hernioplastica umbilicalis06P 282ASérvműtétek 1-18 éves kor között
55433Excisio endometriosis peritonei
laparoscopica
13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
55435Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica unilat.
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
55436Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica bilat.
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
55505Nephrostomia percutanea11P5751Nephrostoma
55600Ureteroendoscopos kőeltávolítás11P 574DA vese, a húgyvezeték egyszerű
endoszkópos műtétei
5562ATransurethralis ureterokele incisio11P571CTransurethralis műtétek
5567PTeflon inj. infiltr. uretero-vesicalis
szájadékba
11P571CTransurethralis műtétek
55701Húgyhólyagkő endoscopos zúzása,
ultrahanggal
11P571CTransurethralis műtétek
55702Húgyhólyagkő endoscopos zúzása,
hydraulikus
11P571CTransurethralis műtétek
55703Húgyhólyagkő endoscopos zúzása,
mechanikusan
11P571CTransurethralis műtétek
55731TUR ves. urin. therapeutic.11P571CTransurethralis műtétek
55735Transurethralis húgyhólyag laserkezelés11P571CTransurethralis műtétek
55736Resectio transurethralis vesicae urinariae
diagnosticus
11P571CTransurethralis műtétek
55801Urethrostomia11P 5720Húgycső műtétek
55821Húgycső resectio11P 5720Húgycsőműtétek
55840Urethrotomia interna opticus11P571CTransurethralis műtétek
55840Urethrotomia interna opticus11P 5720Húgycső műtétek
55841Urethrotomia interna Otis11P571CTransurethralis műtétek
55841Urethrotomia interna Otis11P 5720Húgycső műtétek
5597ZAnti-incontinentia műtét n.o.m.11P573BVese, húgyutak egyéb műtétei
55985Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés11P5751Nephrostoma
56011Prostata TUR12P6130Transurethralis prostataműtét
56013Transurethralis prostata incisio12P6130Transurethralis prostataműtét
56015Prostata transurethralis spirál behelyezés12P6130Transurethralis prostataműtét
56059Prostata egyéb alternatív LASER műtétei12P6200Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
56110Bergmann f. hydrocele műtét12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
56111Winkelmann f. hydrocele műtét12P6180Férfi reproduktív rendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56112Hydrocele műtét12P6180Férfi reproduktív rendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56130Scrotum és tunica vaginalis reconstructio99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
56220Semicastratio12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
56220Semicastratio12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
56230Orchiectomia bilateralis12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évfelett
56230Orchiectomia bilateralis12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évalatt
56230Orchiectomia bilateralis12P6190Férfi reproduktívrendszer egyéb műtétei
rosszindulatú daganat miatt
56231Castratio12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évfelett
56231Castratio12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évalatt
56240Orchidopexia12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évfelett
56240Orchidopexia12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évalatt
56242Exploratio testis inguinalis12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évfelett
56242Exploratio testis inguinalis12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
56250Here reconstructiós műtétek12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56261Implantatio prothesis testis12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évfelett
56261Implantatio prothesis testis12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évalatt
56291Herefüggöly eltávolítása12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56301V.sperm.int.retroperitonealis ligatura
(Palomo)
12P6170Férfi reproduktívrendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
56302Scrotalis varicocelectomia12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56303Funiculocele resectio12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56308Ligatura v. spermaticae internae
laparoscopica
12P6170Férfi reproduktívrendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
56310Mellékhere cysta kiirtása12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56311Spermatocele resectio12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56330Epididymectomia12P6140Here műtétei malignus betegségek miatt
56330Epididymectomia12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évfelett
56330Epididymectomia12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 évalatt
56340Detorquatio testis12P6180Férfi reproduktívrendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
56342Funiculus és mellékhere reconstructio12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
56342Funiculus és mellékhere reconstructio12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
56360Vasectomia12P6180Férfi reproduktív rendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
56370Vasovasostomia12P615AHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
56370Vasovasostomia12P615BHere műtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
56400Circumcisio12P6160Circumcisio
56403Phimotomia12P6160Circumcisio
56435Excisio indurationis penis plastica12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
5643WLigatura venae penis propter "Venous
leak"
12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
5643XPriapismus inde infiltratio penis12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
56490Erectiós zavarok műtétei12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
56491Implantatio prothesis in penis12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
56515Cystectomia ovarii / parovarialis
laparoscopica unilat.
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56516Cystectomia ovarii / parovarialis
laparoscopica bilat.
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56517Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56518Resectio ovarii laparoscopica unilateralis13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56519Resectio ovariorum laparoscopica
bilateralis
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56521Oophorectomia unilateralis laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56531Salpingo-oophoprectomia laparoscopica
unilateralis
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56541Oophorectomia bilateralis laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56552Salpingo-oophorectomia bilateralis
laparoscopica
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56571Adhaesiolysis laparoscopica13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56592Detorquatio ovarii laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56602Salpingostomia unilat. laparoscopica14P6780Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei
laparoszkóppal
56603Salpingostomia bilat. laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56611Salpingectomia laparoscopica unilateralis13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56622Salpingectomia laparoscopica bilaterale13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56651Salpingectomia partiale laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
5666ASalpingo-stomatoplastica laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
OENOkódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
5666CAdnexectomia laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56672Chromopertubatio laparoscopica13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56710Conisatio portionis uteri13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56720Cervix elváltozás kimetszése13P6480Egyéb nőgyógyászati kisműtétek
malignus folyamatokban
56720Cervix elváltozás kimetszése13P6490Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem
malignus folyamatokban
56720Cervix elváltozás kimetszése14P6760Egyéb terhességi műtétek
56721Kryoconisatio portionis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56722Elektroconisatio portionis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56723Méhpolyp eltávolítás13P6480Egyéb nőgyógyászati kisműtétek
malignus folyamatokban
56723Méhpolyp eltávolítás13P6490Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem
malignus folyamatokban
56740Méhnyak műtéti reconstructioja13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56741Méhszájplastica13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56742Cerclage colli uteri14P6760Egyéb terhességi műtétek
56812Septum uteri kiirtás (hysteroscop)13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56814Synechiolysis (hysteroscop)13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56815Endometrium resectio (hysteroscop)13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56816Enucleatio myomae uteri laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56817Enucleatio myomae hysteroscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56818Myolysis laparoscopica13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56899Curettage uteri13P647AAbrasio altatásban
56899Curettage uteri14P6800Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel
12 hétig
56905Curettage-incomplett abortus után14P6800Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel
12 hétig
56906Frakcionált curettage13P647AAbrasio altatásban
56931Ventrofixatio uteri laparoscopica13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
56932Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56941Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)13P6510Nőgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb műtétek
57023Excisio septi vaginalis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
57023Excisio septi vaginalis14P6760Egyéb terhességi műtétek
57040Plastica vaginae anterior posteriorque13P6440Női reproduktívrendszer helyreállító
műtétei
57041Plastica vaginae anterior13P6440Női reproduktívrendszer helyreállító
műtétei
57042Plastica vaginae posterior13P6440Női reproduktívrendszer helyreállító
műtétei
57043Hátsó hüvelyboltozat plasticaja13P6440Női reproduktívrendszer helyreállító
műtétei
57065Synechiolysis vaginalis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
57110Marsupialisatio glandulae Bartholini13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
57130Clitoris műtét13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
57161Fistulectomia perinei12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes
műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
57161Fistulectomia perinei13P6480Egyéb nőgyógyászati kisműtétek
malignus folyamatokban
57161Fistulectomia perinei13P6490Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem
malignus folyamatokban
57162Perineorrhaphia13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
57435Extrauterin garaviditas laparoscopos
műtéte
14P6780Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei
laparoszkóppal
57442Laparoscopos embryo aspiratio,
salpingotomiából
14P6780Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei
laparoszkóppal
57500Terhességmegszakítás intraamnialis
gyógyszerrel
14P681DInterruptio aspiratios kürettel 12. hét
előtt, altatással
57501Terhességmegszakítás extraamnialis
gyógyszerrel
14P681DInterruptio aspiratios kürettel 12. hét
előtt, altatással
57503Méhen kívüli terhességbe adott inj.,
laparoscopos
14P6780Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei
laparoszkóppal
57510Interruptio vacuummal14P681DInterruptio aspirációs kürettel 12. hét
előtt, altatással
57520Interruptio Hegar tágítással, curettage-al14P681DInterruptio aspirációs kürettel 12. hét
előtt, altatással
57521Interruptio laminaria tágítással14P681DInterruptio aspirációs kürettel 12. hét
előtt, altatással
57522Gyógyszerrel végzett interruptio
befejezése
14P6800Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel
12 hétig
57530Amniocentezis* 14P675AGenetikai amniocentézis
kromoszómavizsgálattal
57600Járomcsont törés zárt repositiója03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
57600Járomcsont törés zárt repositiója03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
57610Járomcsont nyílt repoziciója03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
57610Járomcsont nyílt repoziciója03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
57650Orbita törések nyílt repositiója02P0640Orbita műtétek
57660Arctörések zárt repositiója03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
57660Arctörések zárt repositiója03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
57670Arctörések nyílt repositiója03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év felett
57670Arctörések nyílt repositiója03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus
műtétei 18 év alatt
57800Csont idegentest eltávolítás21P854BNem meghatározott lokalizációjú
sérülések műtétei
57812Osteotomia metacarpi08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5781FOsteotomia metatarsi08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5781NOsteotomia s. Hohmann08P 384EFelkar műtétei
5781NOsteotomia s. Hohmann08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5781NOsteotomia s. Hohmann08P 388ALábműtétek
57820Schede műtét08P 388ALábműtétek
57821Osteotomia sec. Brandes08P 388ALábműtétek
57822Mayo műtét hallux valgus miatt08P 388ALábműtétek
OENOkódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
57824Metatarsus I. fejplastica08P 388ALábműtétek
57827Metatarsus II-V. fejplastica08P 388ALábműtétek
57829Hallux valgus miatt osteotomia08P 388ALábműtétek
57831Exostosis levésés03P0940Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
57831Exostosis levésés08P 399FVázizomrendszeri és kötőszöveti
betegségek kisműtétei
57840Osteotomia digiti seu metatarsi08P 388ALábműtétek
57843Radius fejresectio08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57844Ulna fej resectio08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57845Ulna proc. styl. resectio08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57848Proc. styl. radii resectio08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57849Csontfragmentum eltávolítás03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása
57849Csontfragmentum eltávolítás08P 399FVázizomrendszeri és kötőszöveti
betegségek kisműtétei
5784AEctopiás csont kiirtása08P 399FVázizomrendszeri és kötőszöveti
betegségek kisműtétei
5784BCsontcsőr levésés08P 399FVázizomrendszeri és kötőszöveti
betegségek kisműtétei
57865Spongiosa plastica, autolog08P 384EFelkar műtétei
57865Spongiosa plastica, autolog08P 386BKisebb térdműtétek
57865Spongiosa plastica, autolog08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57865Spongiosa plastica, autolog08P 388ALábműtétek
57865Spongiosa plastica, autolog08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57865Spongiosa plastica, autolog08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57866Spongiosa plastica, homolog08P 384EFelkar műtétei
57866Spongiosa plastica, homolog08P 386BKisebb térdműtétek
57866Spongiosa plastica, homolog08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57866Spongiosa plastica, homolog08P 388ALábműtétek
57866Spongiosa plastica, homolog08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57866Spongiosa plastica, homolog08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
5786ACsontpótlás syntethicus03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása
5786ACsontpótlás syntethicus08P 384EFelkar műtétei
5786ACsontpótlás syntethicus08P 386BKisebb térdműtétek
5786ACsontpótlás syntethicus08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5786ACsontpótlás syntethicus08P 388ALábműtétek
5786ACsontpótlás syntethicus08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5786ACsontpótlás syntethicus08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57882Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)99P 9576Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása
(kivéve: csípő, femur, gerinc)
57883Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg,
lemez stb., kivéve tűződrót)
99P9575Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót
kivételével (kivéve: csípő, femur, gerinc)
5789CUjj hosszabbítás, distractorral08P 389AKéz, csukló nagyobb műtétei
57900Percutan tűzés08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
5790BPercutan tűzés, menetes Kirschner08P 384EFelkar műtétei
5790BPercutan tűzés, menetes Kirschner08P 386BKisebb térdműtétek
5790BPercutan tűzés, menetes Kirschner08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5790BPercutan tűzés, menetes Kirschner08P 388ALábműtétek
5790BPercutan tűzés, menetes Kirschner08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
5790BPercutan tűzés, menetes Kirschner08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57920Intraossealis drótvarrat08P 384EFelkar műtétei
57920Intraossealis drótvarrat08P 386BKisebb térdműtétek
57920Intraossealis drótvarrat08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57920Intraossealis drótvarrat08P 388ALábműtétek
57920Intraossealis drótvarrat08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57920Intraossealis drótvarrat08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57921Tűzés feltárással08P 384EFelkar műtétei
57921Tűzés feltárással08P 386BKisebb térdműtétek
57921Tűzés feltárással08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57921Tűzés feltárással08P 388ALábműtétek
57921Tűzés feltárással08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57921Tűzés feltárással08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57922Húzóhurkos rögzítés03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
57922Húzóhurkos rögzítés08P 384EFelkar műtétei
57922Húzóhurkos rögzítés08P 386BKisebb térdműtétek
57922Húzóhurkos rögzítés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57922Húzóhurkos rögzítés08P 388ALábműtétek
57922Húzóhurkos rögzítés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57922Húzóhurkos rögzítés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57924Csavarozás03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
57924Csavarozás08P 384EFelkar műtétei
57924Csavarozás08P 386BKisebb térdműtétek
57924Csavarozás08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57924Csavarozás08P 388ALábműtétek
57924Csavarozás08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57924Csavarozás08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57925KFI lemezelés08P 384EFelkar műtétei
57925KFI lemezelés08P 386BKisebb térdműtétek
57925KFI lemezelés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57925KFI lemezelés08P 388ALábműtétek
57925KFI lemezelés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57925KFI lemezelés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
5792KKFI minicsavarozás03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása
5792KKFI minicsavarozás08P 384EFelkar műtétei
5792KKFI minicsavarozás08P 386BKisebb térdműtétek
5792KKFI minicsavarozás08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5792KKFI minicsavarozás08P 388ALábműtétek
5792KKFI minicsavarozás08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5792KKFI minicsavarozás08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
5792LKFI mini lemezelés03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
5792LKFI mini lemezelés03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása
5792LKFI mini lemezelés08P 384EFelkar műtétei
5792LKFI mini lemezelés08P 386BKisebb térdműtétek
5792LKFI mini lemezelés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5792LKFI mini lemezelés08P 388ALábműtétek
OENOkódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
5792LKFI mini lemezelés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5792LKFI mini lemezelés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
5792MKFI mini T lemezelés03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása
5792MKFI mini T lemezelés08P 384EFelkar műtétei
5792MKFI mini T lemezelés08P 386BKisebb térdműtétek
5792MKFI mini T lemezelés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5792MKFI mini T lemezelés08P 388ALábműtétek
5792MKFI mini T lemezelés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5792MKFI mini T lemezelés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
57940Repositio epiphyseos aperta operativa08P 384EFelkar műtétei
57940Repositio epiphyseos aperta operativa08P 386BKisebb térdműtétek
57940Repositio epiphyseos aperta operativa08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
57940Repositio epiphyseos aperta operativa08P 388ALábműtétek
57940Repositio epiphyseos aperta operativa08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
57940Repositio epiphyseos aperta operativa08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58000Arthrotomia08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58001Arthrotomia és drainage08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58002Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)08P 384EFelkar műtétei
58002Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)08P 386BKisebb térdműtétek
58002Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58002Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)08P 388ALábműtétek
58002Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58002Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 384EFelkar műtétei
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 386BKisebb térdműtétek
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 388ALábműtétek
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 390CLágyrészműtétek
58003Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58013Arthrolysis08P 384EFelkar műtétei
58013Arthrolysis08P 386BKisebb térdműtétek
58013Arthrolysis08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58013Arthrolysis08P 388ALábműtétek
58013Arthrolysis08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58013Arthrolysis08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58023Arthroscopos Pridie fúrások08P 398AArtroszkópia
58040Meniscectomia partialis, arthroscopos08P 398AArtroszkópia
58042Meniscus reinsertio, arthroscopos08P 386BKisebb térdműtétek
58044Meniscectomia totalis, arthroscopos08P 398AArtroszkópia
58045Osteochondralis fragmentum rögzítése08P 399FVázizomrendszeri és kötőszöveti
betegségek kisműtétei
58046Szabadtest eltávolítás a térdből,
arthroscopos
08P 398AArtroszkópia
58047Shaver műtét (térd) arthroscopos08P 398AArtroszkópia
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
58050Synovectomia partialis, arthroscopos08P 398AArtroszkópia
58053Plica eltávolítás, arthroscopos08P 398AArtroszkópia
58054Arthroscopos műtét (kivéve térdízület)08P 398AArtroszkópia
58055Arthroscopos szalagplastica08P 386BKisebb térdműtétek
58056Arthroscopos szalagvarrat08P 386BKisebb térdműtétek
58057Arthroscopos mozaik plasztika08P 386BKisebb térdműtétek
58058Arthroscopos retinaculum plasztika08P 386BKisebb térdműtétek
58059Boka, váll, csípőízületi arthroscopos
debridement
08P 398AArtroszkópia
58091Capsulodesis08P 384EFelkar műtétei
58091Capsulodesis08P 386BKisebb térdműtétek
58091Capsulodesis08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58091Capsulodesis08P 388ALábműtétek
58091Capsulodesis08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58091Capsulodesis08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58110Arthrodesis, tűzés08P 384EFelkar műtétei
58110Arthrodesis, tűzés08P 386BKisebb térdműtétek
58110Arthrodesis, tűzés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58110Arthrodesis, tűzés08P 388ALábműtétek
58110Arthrodesis, tűzés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58110Arthrodesis, tűzés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58118Herbert-csavarozás08P 388ALábműtétek
58118Herbert-csavarozás08P 389AKéz, csukló nagyobb műtétei
58130Külbokaszalag08P 388ALábműtétek
58131Külbokaszalag plastica08P 388ALábműtétek
58132Delta varrat08P 384EFelkar műtétei
58132Delta varrat08P 386BKisebb térdműtétek
58132Delta varrat08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58132Delta varrat08P 388ALábműtétek
58132Delta varrat08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58132Delta varrat08P 390CLágyrészműtétek
58132Delta varrat08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
5816BInterpositios arthroplastica08P 384EFelkar műtétei
5816BInterpositios arthroplastica08P 386BKisebb térdműtétek
5816BInterpositios arthroplastica08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5816BInterpositios arthroplastica08P 388ALábműtétek
5816BInterpositios arthroplastica08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
5816BInterpositios arthroplastica08P 390CLágyrészműtétek
5816BInterpositios arthroplastica08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58172Csuklószalag reinsertio08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58176Ujjizületi protézis eltávolítás99P 9575Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót
kivételével (kivéve: csípő, femur, gerinc)
58191Ligamentum collaterale ulnare varrat08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58192Ligamentum collaterale radiale varrat08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5819AResectio ulnae08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
5819BUlnavég rövidítés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58201Kéz lágyrészének feltárása08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58210Izomelválasztás, kézen08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58211Tendolysis, kézen08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
OENOkódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
58220Reconstructio musc. manus08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58221Ganglion manus exstirpatio (kivéve
kézháti)
08P 390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
58230Aponeurectomia partialis manus08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58240Feszítő ín varrata kézen08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58241Flexor ín varrat kézen08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58244Pull out wire rögzítés08P 384EFelkar műtétei
58244Pull out wire rögzítés08P 386BKisebb térdműtétek
58244Pull out wire rögzítés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58244Pull out wire rögzítés08P 388ALábműtétek
58244Pull out wire rögzítés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58244Pull out wire rögzítés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
58246Extensor ín reinsertio, kézen08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58248Palmar plate reinsertio08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58255Ínáthelyezés kézen08P 389AKéz, csukló nagyobb műtétei
58263Phalangisatio08P 389AKéz, csukló nagyobb műtétei
58280Tendofixatio manus, tenodesis08P 389AKéz, csukló nagyobb műtétei
58293Adhaesiolysis manus08P 389AKéz, csukló nagyobb műtétei
58307Tractus iliotibialis incisio08P 390CLágyrészműtétek
58308Retinaculum bemetszés (térd)08P 386BKisebb térdműtétek
5830AFlex. hallucis longus tenotomia08P 390CLágyrészműtétek
5830BTenotomia musculi extensoris hallucis
longus
08P 390CLágyrészműtétek
58310Izomeredés leválasztás, részleges08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58312Íntapadás leválasztás08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58313Izomtapadás leválasztás08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58316Izomeltolás08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58317Íneltolás08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
5831AExtensor antebrachii leválasztás08P 390CLágyrészműtétek
5831LAchillotomia08P 388ALábműtétek
5831LAchillotomia08P 390CLágyrészműtétek
58322Baker-cysta eltávolítása08P 390CLágyrészműtétek
58325Térdtáji ganglion exstirpatio08P 390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
58330Izom, ín kiirtás08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58332Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58333Izomfelszabadítás08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58340Bursa olecrani exstirpatio99P 9632Kissebészeti beavatkozások I.
58341Bursa praepatellaris exstirpatio08P 386BKisebb térdműtétek
58342Sinus tarsi excochleatio08P 388ALábműtétek
58342Sinus tarsi excochleatio08P 390CLágyrészműtétek
58343Lábháti ganglion exstirpatio08P 390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
58344Bokatáji ganglion exstirpatio08P 390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
58345Dupuytren plantaris excisio08P 388ALábműtétek
58363Izomeredés reinsertio08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58364Izomtapadás reinsertio08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58365Ínreinsertio08P 390GPercutan tűzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi műtétek
58368Íntranspositio08P 384EFelkar műtétei
58368Íntranspositio08P 386BKisebb térdműtétek
58368Íntranspositio08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58368Íntranspositio08P 388ALábműtétek
58368Íntranspositio08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58368Íntranspositio08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
5837HAchilles ín ruptura reconstructio08P 388ALábműtétek
58400Amputatio digiti manus08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58401Amputatio digitorum manus08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58402Amputatio digiti manus secondarius08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58405Amputatio digiti post amputationem
traumaticam
08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58410Amputatio pollicis post amputationem
traumaticam
08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58411Amputatio pollicis08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58412Amputatio pollicis secundarius08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58414Exarticulatio metacarpo-phalangealis
pollicis
08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58450Amputatio digiti pedis08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58451Exarticulatio interphalangealis digiti pedis08P 3930Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
58502Csonk korrekció99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
58600Excisio laesionis mammae99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58691Excisio gynecomastiae09P4930Emlőműtétek nem malignus daganatok
miatt
58841Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
58843Hegkimetszés Z-plastica99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58910Bőr hegének vagy zsugorodásának
megszüntetése
21P8510Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
OENOkódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
58920Teljes vastagságú bőrátültetés
Wolf-Krause
99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
58921Félvastag bőrátültetés99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
58922Mesh-graft21P8510Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
58922Mesh-graft99P 9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58923Thiersch lebeny, hámlebeny21P8510Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
58923Thiersch lebeny, hámlebeny99P 9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58924Plastica cutis sec. Reverdin21P8510Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
58924Plastica cutis sec. Reverdin99P 9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58927Bőrátültetés, szabad99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
58930Burow-féle háromszög lebenyplasztika99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
58931V-Y-plasztika99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58932Bőrforgatásos bőrpótlás99P 9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58934Z-plasztika99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
5893DHídlebeny99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58970Lebeny vagy nyeles lebeny revisio99P 9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
59210Elektrocoagulatio cystoscopica99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
59541Epekőoldás endoscopia során bevezetett
katéteren át
07P 3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb műtétek
59780Sclerotisatio hydrokele99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
59801Sterilisatio (nő)99P 9620Női sterilizáció
59802Sterilisatio laparoscopica feminae13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
59802Sterilisatio laparoscopica feminae99P 9620Női sterilizáció
59803Sterilisatio laparoscopia kapoccsal99P 9620Női sterilizáció
59804Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
59804Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel99P 9620Női sterilizáció
59805Sterilisatio laparoscopia monopol.
elektródával
13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
59805Sterilisatio laparoscopia monopol.
elektródával
99P 9620Női sterilizáció
59806Sterilisatio laparoscopia bipol.
elektródával
13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
59806Sterilisatio laparoscopia bipol.
elektródával
99P 9620Női sterilizáció
59809Sterilizáció (férfi)99P9610Férfi sterilizáció
81583UH vezérelt májtályog, cysta percutan
drainage
07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
81592UH vezérelt pancreas pseudocysta
drainage
07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
81593UH vezérelt pancreas cysta belső
drainage (drainage szettel)
07P 3474Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb műtétek
81600Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vez.99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
81601Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez.99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
81631Aspiratio et/seu drainage vesiculae
seminalis
99P 9634Kissebészeti beavatkozások III.
81871Számfeletti ujjeltávolítása08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
82097Arthroscopos labrum refixatio08P 398AArtroszkópia
82170Anaesthesiában végzett ízületi
bemozgatás
08P 384GÍzületi bemozgatás narkózisban
82230Dilatatio duct. gl. parotis, submand.,
submaxill.
03P0940Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
83301Fixateur externe maxi- midi behelyezése
műtéti eljárással
08P 384EFelkar műtétei
83301Fixateur externe maxi- midi behelyezése
műtéti eljárással
08P 386BKisebb térdműtétek
83301Fixateur externe maxi- midi behelyezése
műtéti eljárással
08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
83301Fixateur externe maxi- midi behelyezése
műtéti eljárással
08P 388ALábműtétek
83301Fixateur externe maxi- midi behelyezése
műtéti eljárással
08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83301Fixateur externe maxi- midi behelyezése
műtéti eljárással
08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
83306Elektromos ingerlőkészülék beültetése
csontba
08P 384EFelkar műtétei
83306Elektromos ingerlőkészülék beültetése
csontba
08P 386BKisebb térdműtétek
83306Elektromos ingerlőkészülék beültetése
csontba
08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
83306Elektromos ingerlőkészülék beültetése
csontba
08P 388ALábműtétek
83306Elektromos ingerlőkészülék beültetése
csontba
08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83306Elektromos ingerlőkészülék beültetése
csontba
08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
83307Fixateur mini behelyezése műtéti
eljárással
08P 384EFelkar műtétei
83307Fixateur mini behelyezése műtéti
eljárással
08P 386BKisebb térdműtétek
83307Fixateur mini behelyezése műtéti
eljárással
08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
83307Fixateur mini behelyezése műtéti
eljárással
08P 388ALábműtétek
83307Fixateur mini behelyezése műtéti
eljárással
08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83307Fixateur mini behelyezése műtéti
eljárással
08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
83310Wagner apparatus08P 384EFelkar műtétei
83310Wagner apparatus08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
83310Wagner apparatus08P 388ALábműtétek
83310Wagner apparatus08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83310Wagner apparatus08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
83400Compressios törésegyesítés08P 384EFelkar műtétei
83400Compressios törésegyesítés08P 386BKisebb térdműtétek
83400Compressios törésegyesítés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
83400Compressios törésegyesítés08P 388ALábműtétek
83400Compressios törésegyesítés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83620Velőűrsínezés08P 384EFelkar műtétei
83620Velőűrsínezés08P 386BKisebb térdműtétek
83620Velőűrsínezés08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
83620Velőűrsínezés08P 388ALábműtétek
83620Velőűrsínezés08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83620Velőűrsínezés08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
83625Velőűrszegezés, fedett08P 384EFelkar műtétei
83625Velőűrszegezés, fedett08P 386BKisebb térdműtétek
83625Velőűrszegezés, fedett08P 387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei
83625Velőűrszegezés, fedett08P 388ALábműtétek
83625Velőűrszegezés, fedett08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
83625Velőűrszegezés, fedett08P 399BVázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek egyéb műtétei
86051Thermotherapia prostatae12P6130Transurethralis prostataműtét
86455A szív elektrofiziológiai vizsgálata*05P 1801A szív diagnosztikus elektrofiziológiai
vizsgálata

* A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően mennyiségi korlátozással.

IV. A járóbeteg-szakellátásra megállapított teljesítmény volumen keret terhére elszámolható egynapos beavatkozások

OENOkódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
16361Endoscopos sphincterotomia07P 3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb műtétek
16362Endoscopos nasobiliaris drénezés07P 3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb műtétek
16363Endoscopos kőextractio07P 3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb műtétek
50910Resectio palpebrae99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
52160Repositio fracturae nasi aperta99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
53841Crossectomia fem.05P 2030Varix lekötés, eltávolítás
53848Perforans ligatura + tágult vénák
eltávolítása
05P2030Varix lekötés, eltávolítás
53920Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino99P 9580A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
53921Anastomosis arterio-venosus proximalis
sec. Cimino
99P 9580A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
53922Anastomosis arterio-venosus extr. infer.
sec. Cimino
99P 9580A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
54523Polypectomia colontos per
colonoscopiam
06P 2860Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
54820Proctotomia interna06P 279BVégbél, stomaműtétek
54901Oncotomia perianalis06P 279BVégbél, stomaműtétek
54911Exstirpatio fistulae ani06P 279BVégbél, stomaműtétek
54913Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates06P 279BVégbél, stomaműtétek
55300Hernioplastica inguinofemoralis06P 281BLágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év
felett
55300Hernioplastica inguinofemoralis06P 282ASérvműtétek 1-18 éves kor között
55300Hernioplastica inguinofemoralis06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum
beültetésével
55340Hernioplastica umbilicalis06P 281BLágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év
felett
55340Hernioplastica umbilicalis06P 282ASérvműtétek 1-18 éves kor között
56400Circumcisio12P6160Circumcisio
OENO kódOENO megnevezésHBCs kódHBCs megnevezés
56403Phimotomia12P6160Circumcisio
56721Kryoconisatio portionis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56722Elektrocoagulatio portionis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
56723Méhpolyp eltávolítás13P6480Egyéb nőgyógyászati kisműtétek
malignus folyamatokban
56723Méhpolyp eltávolítás13P6490Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem
malignus folyamatokban
56812Septum uteri kiirtás (hysteroscop)13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56814Synechiolysis (hysteroscop)13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
56815Endometrium resectio (hysteroscop)13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb műtétek
57023Excisio septi vaginalis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
57023Excisio septi vaginalis14P6760Egyéb terhességi műtétek
57065Synechiolysis vaginalis13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek
57530Amniocentesis* 14P675AGenetikai amnicentézis
kromoszómavizsgálattal
57882Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)99P 9576Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása
(kivéve: csípő, femur, gerinc)
57883Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg,
lemez stb., kivéve tűződrót)
99P9575Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót
kivételével (kivéve: csípő, femur, gerinc)
57900Percutan tűzés08P 390GPercután tűzés és kisebb izom és ín
műtétek
58201Kéz lágyrészének feltárása08P 389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei
58221Ganglion manus exstirpatio (kivéve
kézháti)
08P 390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
58325Térdtáji ganglion exstirpatio08P 390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
58502Csonk korrekció99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.
58600Excisio laesionis mammae99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb
plasztikai és egyéb műtétei
58691Excisio gynecomastiae09P4930Emlőműtétek nem malignus daganatok
miatt
58934Z-plasztika99P 9633Kissebészeti beavatkozások II.

* A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően mennyiségi korlátozással."

4. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 7. pontja helyébe a következő pont lép:

7. Primer immunhiányos állapotok
immunglobulin szubsztitúciós kezelése
7490,7491,7492A felsorolt HBCs-k
betegségei
92249, 92256, 92257

2. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

9. Passzív immunizálás RSV ellen99M 9661U999091251,91252
a 28. terhességi hét előtt született
újszülöttek részére, 1 éves kor alatt
10. Passzív immunizálás RSV ellen a szív99M 9662Q2000, Q2010,91251,91252,91253
fejlődési rendellenessége esetén, 2 éves korQ2020, Q2030,és 91255
alattQ2040, Q2050,
Q2060, Q2080,
Q2100, Q2110,
Q2120, Q2130,
Q2140, Q2180,
Q2190, Q2500,
Q2510, Q2520,
Q2530, Q2540,
Q2550, Q2560,
Q2570, Q2580,
Q2590, Q2600,
Q2610, Q2620,
Q2630, Q2640,
Q2650, Q2660,
Q2680

Tartalomjegyzék