60/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában: ]

"a) állati termék a kereskedelmi Vámtarifa szerinti 01039219 KN kódú vágósertés, 0105920099 KN kódú, 0105930099 KN kódú, 0105991099 KN kódú, 0105992099 KN kódú, 0105993099 KN kódú vágóbaromfi, 010290 KN kódú élő szarvasmarha és 0401 kódú nyerstej; "

(2) Az R 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában: ]

"g) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ban meghatározottak szerinti vállalkozás. "

2. § Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke a termeltetési szerződésben foglalt állati termék termeltetéséhez éves szinten nyújtott előleg átlagértékének 8%-a. A termeltetőt megillető támogatás összegét negyedévenként a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon állati termékenként kell kiszámítani. "

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámlája, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2) A 2011. évben rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 100 millió forint.

(3) A meghatározott támogatási keret 70%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert tájékoztatni és az MgSzH elnökét is tájékoztatja. A forrás kimerülése esetén a miniszter közleményt ad ki. "

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) E rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a termeltető, aki/amely: ]

"c) éves szinten - amely időszak a termeltetői nyilvántartásba vétel naptári negyedévének első napjától kezdődik -legalább

ca) 7, 5 ezer tonna élő testtömegben számított vágósertés;

cb) 7, 5 ezer tonna élő testtömegben számított vágóbaromfi,

cc) 1, 0 ezer tonna élő testtömegben számított élő szarvasmarha, illetve

cd) 40 ezer kvóta tonna tej

termeltetését végzi; "

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A termeltetőként történő bejegyzés iránti kérelmet az MgSzH-hoz az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon lehet benyújtani. "

5. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A termeltető a támogatási kérelmét a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által rendszeresített az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon, negyedévente egyszer, teljes negyedévre vonatkozóan legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig nyújthatja be az MgSzH-hoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a termeltetési előlegben részesült állattartók 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon, állati termékenként külön-külön elkészített összesítő kimutatását. "

6. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet) 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(7) Nem igényelhető támogatás]

"a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi, közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz, "

(2) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2. § (8) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(8) Nem igényelhető támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre]

"k) NACE REV. 2. 11. 02 és 2. 11. 03 alágazat szerinti italgyártás, "

(3) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 60/2011. (VI. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet] módosított 2. § (7) bekezdés a) pontját, és a 2. § (8) bekezdés k) pontját a 2011. június 15-től benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell. "

8. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelethez

"1. számú mellékelt a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Kérelem adattartalma a termeltetői bejegyzésre

I. Azonosító adatok:

Az ügyfél adószáma, adóazonosító jele, regisztrációs száma.

II. A termeltetői bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:

1. A termeltető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy

a) kereskedelmi tevékenységet, állati termékfeldolgozói tevékenységet végez, illetve termelői csoportként működik,

b) a termeltetői tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik,

c) a termeltetői tevékenység és a finanszírozási háttér leírása,

d) a tárgyévben kihelyezésre tervezett termeltetési előleg összege,

e) a tárgyévben termeltetett állati termék mennyisége (vágósertés, vágóbaromfi, élő szarvasmarha, nyerstej).

2. A termeltető tudomásul veszi, hogy

a) a támogatási feltételek megszegése vagy részleges teljesítése, továbbá a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal határozata alapján a határozatban meghatározott módon, az ott megadott számlára kamattal növelten kell visszafizetnie;

b) a termeltetési tevékenysége kapcsán kapott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.

3. A csatolt mellékletek felsorolása.

4. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása. "

2. melléklet a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai:

Az ügyfél regisztrációs száma

2. Nyilatkozatok:

A termeltető nyilatkozata arról, hogy a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2. 1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt;

2. 2. lejárt köztartozással nem rendelkezik;

2. 3. nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

2. 4. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismerte, valamint a folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet alapján az általa vezetett vállalkozás csekély összegű támogatásban részesült/nem részesült (jogcím szerinti bontásban, euróban megadva);

2. 5. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását, a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni és e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

3. A támogatás alapjául szolgáló termeltetési előleg negyedéves összegének kiszámítása:

A támogatási időszak (negyedéves bontásban)

Mind vágósertés, mind vágóbaromfi, mind élő szarvasmarha, mind nyerstej esetében (három havi bontásban; forintban)

3. 1. Termeltetési előleg

a) állomány a hónap 1. napján, mely összegnek meg kell egyeznie az előző hónap 3. pontjában feltüntetett összeggel

b) tárgyhónapban kiadott előleg

c) termelőknél vagy állattartóknál kint lévő előleg összesen

3. 2. A felvásárlás során elszámolt előleg

3. 3. Előlegállomány a tárgyhónap utolsó napján

4. Igényelhető támogatás mindösszesen:

4. 1. negyedévi átlagos termeltetési előleg állomány (a három hónap utolsó napján fennálló termeltetési előlegállomány számtani átlaga az összes állati termékre vonatkozóan, forintban)

4. 2. támogatás összege (negyedévi átlagos termeltetési előlegállomány 2%-a, forintban)

5. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása.

6. Melléklet: Összesítő kimutatás a termeltetésben részt vevő állattartókról.

7. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal nyilatkozata, mely szerint a támogatási kérelemben foglaltak szakmai felülvizsgálata elvégzésre került és annak tartalma megfelelő.

8. Keltezés, és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Elnökének aláírása és bélyegzője. "

3. melléklet a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Összesítő kimutatás adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai:

Az ügyfél adószáma/adóazonosító jele, regisztrációs száma.

2. Termeltetett állati termékre vonatkozó adatok:

a) Termelő állattartó neve, regisztrációs száma,

b) Tárgynegyedévben kiadott termeltetési előleg összege (Ft),

c) Összesítés, melynek meg kell egyeznie e rendelet 2. számú mellékletének adott állati termék tekintetében a tárgyhónapban kiadott előlegre vonatkozó adataival.

3. Keltezés és (cégszerű) aláírás"

Tartalomjegyzék