2011. évi LXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról[1]

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XVII. fejezet 3. cím "Devizabűncselekmény" alcíme helyébe a következő alcím lép, és a Btk. a következő 309. §-sal egészül ki:

"Visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással

309. § (1) Aki társadalombiztosítási ellátás, vagy az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján, természetes személy részére nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekménnyel okozott kárt a vádirat benyújtásáig megtéríti."

2. § A Btk. 310. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím, a Btk. 310. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Költségvetési csalás

310. § (1) Aki

a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja,

b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz,

b) az (1) bekezdés szerint minősülő költségvetési csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) üzletszerűen követik el.

(3) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz,

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában meghatározott módon követik el.

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz,

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában meghatározott módon követik el.

(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz,

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában meghatározott módon követik el.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban megállapított feltétel hiányában vagy hatósági engedély nélkül jövedéki terméket előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

(7) Aki költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, számadási vagy az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)-(6) bekezdésben meghatározott bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrányt a vádirat benyújtásáig megtéríti. A korlátlan enyhítés nem alkalmazható, ha az (1)-(6) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el."

3. § A Btk. 310/A. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím, a Btk. 310/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása

310/A. § A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a 310. §-ban meghatározott bűncselekményt a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítése a bűncselekményt megakadályozhatta volna, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

4. § A Btk. 313/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"313/E. § (1) A 310. § alkalmazásában költségvetésen az államháztartás alrendszereinek költségvetését - ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és az elkülönített állami pénzalapokat -, a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. Költségvetésből származó pénzeszköz vonatkozásában elkövetett bűncselekmény tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell.

(2) A 310. § alkalmazásában vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.

(3) A 313/B-313/D. § alkalmazásában készpénz-helyettesítő fizetési eszközön a jogszabályban meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, valamint az utazási csekket és a váltót kell érteni, feltéve, hogy az a másolással, hamisítással vagy jogosulatlan felhasználással szemben védett. A külföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül."

5. § A Btk. 326. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Aki költségvetési csalásból származó vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árut vagy jövedéki adózás alól elvont terméket, továbbá lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el."

6. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 16. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak)

"h) a különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás [Btk. 259. § (2) bek. b) pont], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó közérdekű üzem működésének megzavarása [Btk. 260. § (3) és (4) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény [Btk. 300/C. § (4) bek. b) és c) pont], a különösen nagy és a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása [Btk. 310. § (4) bek. a) pont, (5) bek a) pont és az így minősülő (6) bek., 310/A. §], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés [Btk. 313/C. § (5) bek. a) pont és 313/C. § (6) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős értékre elkövetett lopás [Btk. 316. § (6) bek. a) pont és 316. § (7) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás [Btk. 317. § (6) bek. a) pont és Btk. 317. § (7) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó csalás [Btk. 318. § (6) bek. a) pont és 318. § (7) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés [Btk. 319. § (3) bek. c) és d) pont], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 320. § (2) bek.], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás [Btk. 321. § (4) bek. b) pont], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [Btk. 322. § (3) bek. a) pont], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó rongálás [Btk. 324. § (5) bek. és 324. § (6) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság [Btk. 326. § (5) bek. a) pont és 326. § (6) bek.],a különösen nagy, vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [Btk. 329/A. § (3) bek.] és az iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 329/D. § (3) bek.];"

(2) A Be. 36. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következő bűncselekmények miatt:)

"c) számvitel rendjének megsértése (Btk. 289. §), csődbűncselekmény (Btk. 290. §), visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással (Btk. 309. §), költségvetési csalás (Btk. 310. §), költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 310/A. §), az orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 326. §), pénzmosás (Btk. 303. §, Btk. 303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 303/B. §),"

(3)[2]

7. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) Nem valósul meg bűncselekmény, ha a visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással bűncselekményt (309. §) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva követik el.

(2) Nem valósul meg bűncselekmény, illetve vámszabálysértés valósul meg, ha a költségvetési csalással (310. §) okozott vagyoni hátrány a százezer forintot nem haladja meg.

(3) Nem valósul meg bűncselekmény, ha a hanyag kezelést (320. §) százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el."

8. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni a költségvetési csalás (Btk. 310. §) bűncselekmény elkövetője által teljesített, a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány összegével megegyező - a büntetés korlátlan enyhítését eredményezően - megfizetett összeget."

(2) Az Art. 40. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás bűncselekmények elkövetője által teljesített, a bűncselekménnyel okozott bevételcsökkenés összegével megegyező - büntethetőséget megszüntető okot eredményező - összeget."

(3) Az Art. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett költségvetési csalás (Btk. 310. §) miatt indított büntetőeljárásban a nyomozás elrendelésétől a büntetőeljárás jogerős befejezéséig a vagyoni hátrány megtérítése érdekében - a büntetés enyhítését eredményezően - megfizetett összeget."

(4) Az Art. 164. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az Art. 164. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.

(1a) A bíróság által jogerősen megállapított

a) költségvetési csalás (Btk. 310. §),

b) csalás (Btk. 318. §),

c) a 2011. december 31-ig hatályban volt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, vagy

d) a 2005. szeptember 1-jéig hatályban volt társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése

esetén,ha aztadóra,járulékravagyköltségvetési támogatásra követik el,azadó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.

(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha

a) az elkövető azért nem büntethető, vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, mert tartozását a vádirat benyújtásáig az adóhatóság által megjelölt számlára kiegyenlítette, és vele szemben az eljárást ez okból megszüntették, vagy

b) az eljárást az elkövetővel szemben a Btk. 71. §-ában meghatározott megrovás alkalmazásával szüntették meg."

9. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXX. törvény) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2003. évi CXXX. törvény 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2003. évi CXXX. törvény 9. számú mellékletben található táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)
8"csalással kapcsolatos2011.december31-ig hatályban volt
bűncselekményekjogosulatlan gazdasági előny megszerzése
bűntette csődbűncselekmény vétsége és
bűntette290. § (1)-(4) bekezdés
rossz minőségű termék forgalomba hozatala
bűntette292-293. §
minőség hamis tanúsítása bűntette295. §
a fogyasztó megtévesztése vétsége296/A. §
hitelezési csalás bűntette297/A. §
gazdálkodó szervezet vezető állású
személyének visszaélése vétsége298/A. §
saját tőke csorbítása bűntette298/B. §
bennfentes kereskedelem bűntette299/A. §
tőkebefektetési csalás bűntette299/B. §
piramisjáték szerezése bűntette299/C. §
költségvetési csalás310. §
2011. december 31-ig hatályban volt
adócsalás vétsége és bűntette
2011. december31-ig hatályban volt
munkáltatással összefüggésben
elkövetett adócsalás vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt
Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése vétsége és bűntette
sikkasztás vétsége és bűntette317. §
csalás vétsége és bűntette318. §
hűtlen kezelés vétsége és bűntette319. §"

10. § (1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 23. § (3) bekezdésében a "csempészet (Btk. 312. §)" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet" szöveg lép.

(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. § (3) bekezdés b) pontjában a "csempészet (Btk. 312. §)" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás (Btk. 310. §),a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet" szöveg lép.

(4) A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4. § s) pont sg) alpontjában a "csempészet [Btk. 312. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont]" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás [Btk. 310. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet" szöveg lép.

(5) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 34. § (4) bekezdés b) pontjában a "csempészet" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás, a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet" szöveg lép.

(6) A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban: 2002. évi LIV. törvény) 3. melléklet 21. pontjában az "adócsalás [Btk. 310. § (2)-(5) bekezdés]" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás [Btk. 310. § (2)-(7) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalást, visszaélés jövedékkel bűncselekményt, valamint a csempészet súlyosabban minősülő eseteit is" szöveg, 3. melléklet 28. pontjában az "az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei [Btk. 326. § (3)-(5) bekezdés]" szövegrész helyébe az "az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei [Btk. 326. § (3)-(5) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt jövedéki orgazdaságot is" szöveg lép.

(7) Az Art. 135. § (2) bekezdés a) pontjában a "csalást, adócsalást, illetve munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást" szövegrész helyébe a "csalást, költségvetési csalást, adócsalást, illetve munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást" szöveg, 142. § (2) bekezdés a) pontjában az "adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás, adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás" szöveg lép.

(8) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 60. § (4) bekezdés a) pontjában a "csempészet" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás, a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet" szöveg lép.

(9) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 60. § (1) bekezdés h) pontjában az "az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése" szövegrész helyébe az "a költségvetési csalás, a 2011. december 31-ig hatályban volt az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése" szöveg lép.

(10) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 128. § (1) bekezdésében az "adócsalás (Btk. 310. §), visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §), jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. §), csempészet (Btk. 312. §), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk. 314. §)" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás (Btk. 310. §), jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, csempészet és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése" szöveg lép.

(11) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában az "az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésével kapcsolatos bűncselekmény" szövegrész helyébe az "a költségvetési csalás, valamint a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésével kapcsolatos bűncselekmény" szöveg lép.

(12) A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (5) bekezdésében az "adócsalás (Btk. 310. §)" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás" szöveg lép.

(13) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 26. § (1) bekezdésében az "adócsalás (Btk. 310. §)" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás" szöveg lép.

(14) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában az "adócsalás (Btk. 310. §), csempészet (Btk. 312. §)" szövegrész helyébe a "költségvetési csalás (Btk. 310. §),a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás és csempészet" szöveg lép.

(15) Hatályát veszti

a) a Btk. 288. §-át megelőző alcíme, 288. §-a, 288/A. §-át megelőző alcíme, 288/A. §-a, 311. §-át megelőző alcíme, 311. §-a, 311/A. §-át megelőző alcíme, 311/A. §-a, 312. §-át megelőző alcíme, 312. §-a, 314. §-át megelőző alcíme és 314. §-a,

b) a Be. 36. § (2) bekezdés a) pontjában a "visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §)," szövegrész, a "csempészet (Btk. 312. §)," szövegrész,

c) a 2002. évi LIV. törvény 3. melléklet 22-24. pontja,

d) a Btké. 26. §-a és 28. § (1) bekezdés c) pontja.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi LXIII. törvényhez

"1. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez

E törvény 3. § (2) bekezdése, 50/A. § (3) bekezdése, 50/B. § (4) bekezdése és 67/B. § (1) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

ABC
1.A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
2.bűnszervezetben való részvételbűnszervezetben részvétel bűntette263/C. § (1) bek.
3.bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények137. § 8. pont
4.terrorizmusterrorcselekmény bűntette261. § a (6) bek. kivételével
5.emberkereskedelememberkereskedelem bűntette175/B. §
6.vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
embercsempészés bűntette
218. § (2) bek. a) pont
7.üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette218. § (3) bek. c) pont
8.gyermekek szexuális kizsákmányolása és
gyermekpornográfia
erőszakos közösülés bűntette197. §
9.szemérem elleni erőszak bűntette198. §
10.megrontás bűntette201-202/A. §
11.tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette204. §
12.kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával
elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette
205. § (3) bek. a) pont
13.tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
sérelmére elkövetett kerítés bűntette
207. § (3) bek. a) pont
14.kábítószerekés pszichotróp anyagok tiltott
kereskedelme
kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen vagy
jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan
kivisz, vagy az ország területén átvisz)
282. § (2) bek. a) pont, (5) bek. b) pont, (2) bek. b) pont
15.kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
282. § (3) bek. b) pont
16.anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
282. § (4) bek.
17.kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba
hoz, kereskedik)
282/A. § a (6) bek. a) pontja kivételével
18.kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy
az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz,
kereskedik)
282/B. § (1)-(4) bek., (6) bek., (7) bek. b) pont
19.kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
282/C. § (2)-(4) bek.
20.kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés
bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz,
onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)
283/A. § (1) bek.
21.fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott
kereskedelme
nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra
szánt termék kereskedelmével összefüggésben
elkövetett megszegésének bűntette
261/A. § (3) bek. a) pont
22.robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
bűntette
263. §
23.lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette263/A. §
24.nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés
bűntette
264/C. § a (4) bek. kivételével
25.korrupcióvesztegetés bűntette250. §, 251. § az (1) bek. kivételével, 252. §, 253. § a (4)
bekezdés kivételével, 254. § az (1) bek. kivételével, 255. §
26.befolyással üzérkedés bűntette256. §
27.nemzetközi kapcsolatban vesztegetés bűntette258/B. § a (4) bek. kivételével, 258/C. § az (1) bek.
kivételével, 258/D. §
28.nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés bűntette258/E. §
29.csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
költségvetési csalás bűntette
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét
310. § (2)-(7) bek.
310/A. §
30.bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára
mosása
bűnpártolás bűntette, amennyiben a bűncselekményből
származó előny biztosításában való közreműködéssel
követik el
244. § (2) bek.
31.pénzmosás bűntette303. § (1)-(4) bek.
32.pénzmosás vétségének minősített esetei303/A. § (2) bek.
33.orgazdaság bűntette326. § (3)-(6) bek.
34.pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását ispénzhamisítás bűntette304. § (1)-(3) bek.
35.hamis pénz kiadásának bűntette306. § (2) bek.
36.számítógépes bűncselekményekszámítástechnikai rendszer és adatok elleni bűntett300/C. § (3)-(4) bek.
37.környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a
veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növény fajok
és növényfajták tiltott kereskedelmét is
környezetkárosítás bűntette280. § (1)-(2) bek.
38.helyrehozhatatlan károsodást okozó környezetkárosítás
vétsége
280. § (3) bek. 3. fordulata
39.természetkárosítás bűntette281. § (1)-(3) bek.
40.hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette281/A. § (1)-(2) bek.
41.segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és
tartózkodáshoz
embercsempészés bűntette218. § (1)-(3) bek.
42.szándékos emberölés, súlyos testi sértésemberölés bűntette166. § a (4) bek. kivételével
43.erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette167. §
44.testi sértés bűntette170. § az (1) és (6) bek. kivételével
45.foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette
az (1) bek. szerinti eredményt kivéve
171. § (3) bek.
46.közlekedés biztonsága elleni bűntett184. § (2) bek.
47.vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette185. § (2) bek.
48.közúti veszélyeztetés bűntette186. § (2) bek.
49.ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette188. § (2)-(3) bek.
50.emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelmeemberi test tiltott felhasználása bűntette173/1. § (1)-(3) bek.
51.emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes
megfosztás és túszejtés
kényszerítés bűntette174. §
52.személyi szabadság megsértése bűntette175. §
53.emberrablás bűntette jogellenes fogva tartás bűntette175/A. § a (6) bek. kivételével
228. §
54.rasszizmus és idegengyűlöletlelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette174/A. §
55.nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erőszak bűntette
174/B. §
56.közösség elleni izgatás bűntette269. §
57.szervezett lopás vagy fegyveres rablásrablás bűntette321. § (3) bekezdés c) pont, (4) bekezdés a), c) és d) pont,
valamint (5) bekezdés a) és b) pont,
58.kifosztás bűntette322. § (2) bek. b) pont
59.kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat
is - tiltott kereskedelme
orgazdaság egyes esetei326. § (3) bek.
60.kulturális javakkal visszaélés bűntette216/B. §
61.csaláscsalás bűntette318. § (1), (4)-(7) bek.
62.költségvetési csalás bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás bűntettét, valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás bűntettét
310. § (2)-(7) bek.
63.költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette310/A. §
64.zsarolás és védelmi pénz szedésezsarolás bűntette323. §
65.kényszerítés bűntette174. §
66.termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértésebitorlás bűntette329. §
67.szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése bűntette
329/A. § (2)-(3) bek.
68.szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét
biztosító műszaki intézkedés kijátszása bűntette
329/B. § (3) bek.
69.iparjogvédelmi jogok megsértése bűntette329/D. § (2)-(3) bek.
70.hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedésközokirat-hamisítás bűntette274. § (1) bek.
71.hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette275. §
72.egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette277/A. §
73.jövedékkel visszaélés elősegítésének bűntette (előállít,
forgalomba hoz)
311/B.§(2) bek.
74.fizetőeszközök hamisításapénzhamisítás bűntette304. § (1)-(3) bek.
75.készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette313/C. § a (2) és a (7) bek. kivételével
76.hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők
tiltott kereskedelme
77.nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelmeradioaktív anyaggal visszaélés bűntette264. § a (4) bek. kivételével
78.lopott gépjárművek kereskedelmeköltségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet bűntettét310. § (2)-(7) bek.
79.orgazdaság bűntette326. § a (2) bek. kivételével
80.erőszakos közösüléserőszakos közösülés bűntette197. §
81.szemérem elleni erőszak bűntette198. §
82.gyújtogatásközveszélyokozás bűntette259. §
83.robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett
rongálás bűntette
324. § (4) bek. c) pont
84.a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó
bűncselekmények
a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények154. § és a 165. § kivételével
85.légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítéselégi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése bűntette
262. §
86.szabotázsrombolás bűntette142. §
87.közveszélyokozás bűntette259. § (1)-(3) bek.
88.közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette260. § (1)-(2) bek.

"

2. melléklet a 2011. évi LXIII. törvényhez

"4. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez

E törvény 67/L. § (4) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

ABC
1.A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
2.bűnszervezetben való részvételbűnszervezetben részvétel bűntette263/C. § (1) bek.
3.bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények137. § 8. pont
4.terrorizmusterrorcselekmény bűntette261. § a (6) bek. kivételével
5.emberkereskedelememberkereskedelem bűntette175/B. §
6.vagyoni haszonszerzés végett elkövetett
embercsempészés bűntette
218. § (2) bek. a) pont
7.üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette218. § (3) bek. c) pont
8.gyermekek szexuális kizsákmányolása és
gyermekpornográfia
erőszakos közösülés bűntette197. §
9.szemérem elleni erőszak bűntette198. §
10.megrontás bűntette201-202/A. §
11.tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette204. §
12.kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával
elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette
205. § (3) bek. a) pont
13.tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
üzletszerű kéjelgésre felhívásával elkövetett kerítés
bűntette
207. § (3) bek. a) pont
14.kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
kereskedelme
kábítószerrel visszaélés egyes esetei:
üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre
elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba
behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz)
282. § (2) bek. a) pont,
(5) bek. b) pont, (2) bek. b) pont
15.kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés bűntette
282. § (3) bek. b) pont
16.anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
282. § (4) bek.
17.kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba
hoz, kereskedik)
282/A. §
18.kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
(országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén
átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)
282/B. § az (5) bek. kivételével
19.kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
282/C. §
20.kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés
bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz,
onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)
283/A. § (1) bek.
21.fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott
kereskedelme
nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra
szánt termék kereskedelmével összefüggésben
elkövetett megszegésének bűntette
261/A. § (3) bek. a) pont
22.robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
bűntette
263. §
23.lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette263/A. §
24.nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés
bűntette
264/C. §
25.korrupcióvesztegetés vétsége és bűntette250-255. §
26.befolyással üzérkedés bűntette256. §
27.nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetés vétsége
és bűntette
258/B-258/D. §
28.nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés bűntette258/E. §
29.csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
költségvetési csalás bűntette,
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét
310. § (2)-(7) bek.
310/A. §
30.bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára
mosása
bűnpártolás bűntette, amennyiben a bűncselekményből
származó előny biztosításában való közreműködéssel
követik el
244. § (2) bek.
31.pénzmosás vétsége és bűntette303. §, 303/A. §
32.pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztásának vétsége
303/B. §
33.orgazdaság vétsége és bűntette326. § bek.
34.pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását ispénzhamisítás vétsége és bűntette304. §
35.pénzhamisítás elősegítésének vétsége304/A. §
36.hamis pénz kiadásának vétsége és bűntette306. §
37.számítógépes bűncselekményekszámítástechnikai rendszer és adatok elleni vétség és
bűntett
300/C. §
38.számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai
intézkedés kijátszásának vétsége
300/E. §
39.környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a
veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növényfajok
és növényfajták tiltott kereskedelmét is
környezetkárosítás vétsége és bűntette280. §
40.természetkárosítás vétsége és bűntette281. §
41.hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és
bűntette
281/A. §
42.segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és
tartózkodáshoz
embercsempészés vétsége és bűntette218. §
43.szándékos emberölés, súlyos testi sértésemberölés bűntette166. § a (4) bek. kivételével
44.erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette167. §
45.testi sértés bűntette170. § az (1) és (6) bek. kivételével
46.foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette
az (1) bek. szerinti eredményt kivéve
171. § (3) bek.
47.közlekedés biztonsága elleni bűntett184. § (2) bek.
48.vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette185. § (2) bek.
49.közúti veszélyeztetés bűntette186. § (2) bek.
50.ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette188. § (2)-(3) bek.
51.emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelmeemberi test tiltott felhasználása vétsége és bűntette173/1. §
52.emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes
megfosztás és túszejtés
kényszerítés bűntette174. §
53.személyi szabadság megsértése bűntette175. §
54.emberrablás bűntette175/A. §
55.jogellenes fogvatartás bűntette228. §
56.rasszizmus és idegengyűlöletlelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette174/A. §
57.nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erőszak bűntette
174/B. §
58.közösség elleni izgatás bűntette269. §
59.szervezett lopás vagy fegyveres rablásrablás bűntette321. § (3) bek. a) és c) pont és
(4) bek. b)-c) pont
60.kifosztás bűntette322. § (2) bek. b) pont
61.kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat
is - tiltott kereskedelme
orgazdaság egyes esetei326. § (3) bek.
62.kulturális javakkal visszaélés bűntette216/B. §
63.csaláscsalás vétsége és bűntette318. §
64.költségvetési csalás vétsége és bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás vétségét és bűntettét, valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vétségét és bűntettét
310. §
65.költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
310/A. §
66.zsarolás és védelmi pénz szedésezsarolás bűntette323. §
67.kényszerítés bűntette174. §
68.termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértésebitorlás bűntette329. §
69.szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése vétsége és bűntette
329/A. §
70.szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása vétsége és bűntette329/B. §
71.jogkezelési adat meghamisítása vétsége329/C. §
72.iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége és bűntette329/D. §
73.hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedésközokirat-hamisítás vétsége és bűntette274. §
74.hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette275. §
75.visszaélés okirattal vétsége277. §
76.egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette277/A. §
77.jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége és bűntette (előállít, forgalomba hoz)311/B. §
78.fizetőeszközök hamisításapénzhamisítás bűntette és vétsége304. §
79.készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának vétsége313/B. §
80.készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és bűntette313/C. § a (7) bek. kivételével
81.hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme
82.nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelmeradioaktív anyaggal visszaélés bűntette264. §
83.lopott gépjárművek kereskedelmeköltségvetési csalás bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet bűntettét
310. § (2)-(7) bek.
84.orgazdaság bűntette326. § (3)-(6) bek.
85.erőszakos közösüléserőszakos közösülés bűntette197. §
86.szemérem elleni erőszak bűntette198. §
87.gyújtogatásközveszélyokozás vétsége és bűntette259. §
88.robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett
rongálás bűntette
324. § (4) bek. c) pont
89.a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó
bűncselekmények
a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények154. § és a 165. § kivételével
90.légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítéselégi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette262. §
91.szabotázsrombolás bűntette142. §
92.közveszélyokozás bűntette259. § (1 )-(3) bek.
93.közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette260. § (1)-(2) bek.
94.olyan magatartás, amely sérti a közúti közlekedés
szabályait, beleértve a vezetési- és pihenőidőre, valamint
a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések
megszegését
közlekedési bűncselekményekBtk. XIII. Fejezet
95.csempészetköltségvetési csalás vétsége és bűntette
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet vétségét és bűntettét
310. §
96.szellemi tulajdonjogok megsértéseszerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése vétsége és bűntette
329/A. §
97.személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni
erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken
elkövetett erőszakos cselekményeket
rendbontás vétsége és bűntette271/A. §
98.szándékos emberölés és súlyos testi sértés sorában az e mellékletben felsorolt bűncselekmények
99.bűncselekménnyel okozott kárazon bűncselekmények, amelyek tényállási elemeiben az érték, kár, vagyoni hátrány, illetőleg a bevétel-csökkenés szerepel
100.lopáslopás vétsége és bűntette316. §
101.az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címejogellenes belföldi tartózkodás elősegítése214/A. §
102.alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek
végrehajtása céljából a kibocsátó állam által
nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás
elleni bűncselekmény
249/B. §
103.megállapított bűncselekményeknemzetközi gazdasági tilalom megszegése261/A. §
104.haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg
kettős felhasználású termékkel visszaélés
263/B. §
105.természetkárosítás281. §
106.költségvetési csalás vétsége és bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt
csempészet vétségét és bűntettét
310. §
107.költségvetési csalás vétsége és bűntette,
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette,
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése
bűncselekményét
310. §
310/A. §
108.pénzmosás vétsége és bűntette303. §, 303/A. §
109.pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztásának vétsége
303/B. §
110.továbbá gyermekek szexuális kizsákmányolása és
gyermekpornográfia sorában felsorolt bűncselekmények

"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 2011. évi CL. törvény 92. § - a alapján nem lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére