72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelethez*

"1. melléklet a 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelethez

* A 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet 1. melléklete a jelen közlöny 35977-37249. oldalait képezik."

2. melléklet a 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelethez

"2. melléklet a 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelethez

Kiegészítések a RID belföldi alkalmazásához

Az 1. melléklet eloírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következo kiegészítésekkel kell alkalmazni:

1.A jelöléseknél és az okmányok kitöltésénél elegendő a magyar nyelv használata. Ez az eltérés nem
alkalmazható a radioaktív anyagok szállításánál használt bárcák és nagybárcák felirataira.
2.Az 1. melléklet 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó,
érvényes bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végezheti.
3.Az 1. melléklet 1.3.2.4 bekezdése szerinti ismeretfelújító oktatást az 1. melléklet 1.8.5.3 bekezdésében
meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén soron kívül is el
kell végezni.
4.Az 1. melléklet 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell
elkészíteni:
a) az oktatás helye, időpontja;
b) az oktatás jellegének, témaköreinek megjelölése az 1. melléklet 1.3.2 szakasza szerint;
c) az előadó(k) biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, érvényességének lejárati ideje;
d) az oktatásban részt vevők neve és az 1. melléklet 1.3.2.2.1 pont szerinti kategóriájuk, valamint
a kategórián belüli feladatkörük;
e) az előadók és a résztvevők aláírása.
A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az oktatásra vonatkozó iratokat
a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.
5.Az 1. melléklet 1.5.1 szakasza szerinti - Magyarország által is elfogadott - ideiglenes eltérésekről kötött
megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.
6.Az 1. melléklet 2.2.62.1.1 pontját a következő 3. megjegyzéssel kiegészítve kell alkalmazni:
"Megjegyzés 3. Azon anyagok belföldi fuvarozásánál, amelyek az 1994. december 31-ig hatályos RID
szerint a 6.2 osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már
nem esnek a RID hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos RID 6.2 osztályára vonatkozó (fuvarozási,
csomagolási) előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az "undort keltő
anyag" bejegyzést kell tenni."
7.Az 1. melléklet 5.4.3 szakasza alkalmazásában az EN 471 szabvány az "MSZEN 471:2003+A1:2008, Jó
láthatóságot biztosító védőruházat szakmai használathoz. Vizsgálati módszerek és követelmények"
című szabványt jelenti.

"

Tartalomjegyzék