Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 17., 39. és 40. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 6-8. és 44. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26-27. és 29. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,

a 4. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § (1) Az elosztó, az egyetemes szolgáltató, az átviteli rendszerüzemeltető, valamint - az átviteli rendszerirányító teljes tulajdonosi szétválasztása esetén - az átviteli rendszerirányító a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni legalább az alábbi kötelezettségeinek az engedélyében meghatározottak szerint: a) átviteli rendszerüzemeltető és átviteli rendszerirányító esetén:

aa) a villamosenergia-rendszer üzem-előkészítése, operatív üzemirányítása, üzemeltetése és üzemértékelése,

ab) a rendszerszintű mérleg elkészítése,

ac) a villamosenergia-értékesítések végrehajtásának összehangolása,

ad) a rendszerszintű szolgáltatások tervezése, valamint az igénybevételükhöz kapcsolódó elszámolás,

ae) a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés és

af) a villamosenergia-rendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések elrendelése;

b) elosztó esetén

ba) a nagyfeszültségű, a közép- és kisfeszültségű közcélú hálózat üzemirányítása,

bb) az átviteli rendszerirányító által közvetlenül vagy közvetett módon - erőművek központon keresztül történő irányításával - saját üzemirányításba be nem vont erőművek üzemirányítása,

bc) a teljesítmény-szabályozó feladatok ellátása és

bd) az üzemeltetés, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; valamint

c) egyetemes szolgáltató esetén az egyetemes szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

(2) A VET 102-102/E. §-a szerinti átviteli rendszerirányító az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásban köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni a VET 102/B. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak."

2. § A Vhr. 56. § a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő ag) alponttal egészül ki:

[Az elosztó, az egyetemes szolgáltató, az átviteli rendszerüzemeltető, valamint - az átviteli rendszerirányító teljes tulajdonosi szétválasztása esetén - az átviteli rendszerirányító a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásban köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni legalább az alábbi kötelezettségeinek az engedélyében meghatározottak szerint: a) átviteli rendszerirányító és átviteli rendszerüzemeltető esetén:]

"af) a villamosenergia-rendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések elrendelése; és

ag) a VET 13. § (1a) bekezdése szerinti kötelező átvételi rendszer mérlegkörének működtetése és kiegyenlítése;"

3. § A Vhr. "Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedély" alcíme és az azt megelőző hivatkozás helyébe a következő rendelkezés lép: "

(A VET87. §-ához)

Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedély

78. § (1) Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó engedély iránti kérelem a tanúsításról rendelkező határozat közlését követő naptól számított 30 napon belül nyújtható be.

(2) A VET 104. §-a szerinti szétválasztási szabályok figyelembevételével tanúsított kérelmezőnek legalább használati joggal kell rendelkeznie:

a) a VET-ben, az e rendeletben és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt, az átviteli rendszerirányítási tevékenység folytatásához szükséges eszközökre, ideértve a hálózati, rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközöket, és

b) a jogszabályokban, valamint szabványokban meghatározott üzembiztonságú és minőségű villamos energia továbbítására alkalmas átviteli hálózatra és hálózati elemekre.

78/A. § (1) Átviteli rendszerirányításra vonatkozó engedélyt közvetlen vagy közvetett állami irányítás alatt álló részvénytársaság kaphat, ha

a) megfelel a VET-ben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, és

b) a jegyzett tőkéje legalább 100 milliárd - a VET 104. §-ában foglalt szétválasztási szabályok figyelembevételével tanúsított átviteli rendszerüzemeltető esetén legalább 10 milliárd - forint, amelyet teljes egészében befizettek vagy rendelkezésre bocsátottak.

(2) Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez a 12/a. számú mellékletben meghatározott iratokat kell csatolni."

4. § A Vhr. 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmet a VET 94. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott ügyletek esetén az érintett engedélyes, átviteli rendszerüzemeltető esetén az átviteli hálózat vagy az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök tulajdonosa köteles benyújtani a Hivatalhoz."

5. § A Vhr. "Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó közös szabályok" és "Alapvető eszközökkel való rendelkezés közös szabályai" alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó szabályok

84. § (1) A VET 102-102/E. §-a szerinti átviteli rendszerirányító a napi átviteli rendszerirányítási tevékenységek teljes körébe, a VET 103. §-a szerinti átviteli rendszerirányító, az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató az 56. § alá tartozó tevékenységek tekintetében kiszervezésre nem jogosult.

(2) Az engedélyköteles tevékenység jelentős részének minősülnek az engedélyben felsoroltakon kívül azok a tevékenységek, amelyek nélkül az engedélyes nem lenne képes biztonságos, zavartalan és megfelelő színvonalú engedélyköteles tevékenységet végezni, függetlenül attól, hogy a tevékenységről egy vagy több jogügylettel rendelkezik vagy kíván rendelkezni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyes

a) a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége (2) bekezdés szerinti jelentős részének kiszervezésére a Hivatal előzetes jóváhagyása alapján,

b) a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége (2) bekezdés szerinti jelentős részének nem minősülő részének kiszervezésére a Hivatal előzetes tájékoztatását követően jogosult.

(4) Ha a Hivatal a (3) bekezdés a) pont szerinti eljárásban a tevékenység kiszervezéséhez hozzájárul, és a tevékenységet a működési engedély nem tartalmazza, az engedélyes köteles a Hivataltól a jóváhagyó határozat közlésétől számított 30 napon belül működési engedélye módosítását kérni.

(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti, a 83. § (3)-(4) bekezdése szerinti kérelem alapján induló eljárás során a Hivatal a VET 95. § (1) bekezdése alapján részletesen vizsgálja a legkisebb költség elvének való megfelelést. A jóváhagyáshoz az engedélyesnek igazolnia kell, hogy a tevékenység kiszervezett formában történő végzése a pénzügyi feltételek mellett, annak időtartamán belül inkább megfelel a legkisebb költség elvének, valamint a felhasználók érdekének, mint ha azt saját maga végezné.

85. § (1) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a kiszervezés a VET és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, az engedélye, a Hivatal engedélyesre vonatkozó határozatai, az üzletszabályzata, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezéseivel összhangban történjen.

(2) A kiszervezett tevékenységet végző személy (a továbbiakban: közreműködő) köteles az (1) bekezdésben meghatározottak betartására. Amennyiben a közreműködő a (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a Hivatal

a) az engedélyessel szemben a VET 96. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, és

b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a kiszervezést jóváhagyó határozatát, és kötelezi az engedélyest a határozattal érintett tevékenység vagy egy részének saját személyzettel vagy eszközökkel történő végzésére vagy a közreműködő személyének újrapályáztatására.

86. § A 84. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előzetes jóváhagyáshoz az engedélyes köteles benyújtani a kiszervezésre vonatkozó szerződést vagy annak tervezetét, amelynek minden kiszervezett tevékenység esetében tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) a tevékenység tartalmát, ideértve annak végzésének helyét és idejét,

b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paramétereket,

c) a paraméterek elvárt értékeit,

d) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményeit,

e) a költségelszámolás módját,

f) az üzemzavarok elhárítása, mint kiemelt fontosságú szolgáltatás vonatkozásában az adatáramlást tartalmazó előírásokat, az üzemzavar-elhárítás időtartamára megállapított normatívák és a tényadatok archiválásának rendszerét valamint

g) a szerződés felmondásának feltételeit, módját és jogkövetkezményeit.

87. § (1) Ha a közreműködő az engedélyes kapcsolt vállalkozása, a kiszervezett tevékenység végzésére - sem részben, sem egészben - nem jogosíthat fel más vállalkozást.

(2) A közreműködő a tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként nem vonhatja be.

88. § (1) A hálózati engedélyes a közreműködő kiválasztása és megbízása során - ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá - a VET 24. § (2) bekezdésében meghatározott belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint jár el.

(2) A hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerinti belső kiválasztási szabályzatban szabályozza a kiválasztással és megbízással történő szolgáltatás beszerzésére - és a Hivatal hozzájáruló határozata alapján kiszervezett formában ellátott tevékenységekre - vonatkozó pályáztatási vagy versenyeztetési feltételeket. A kiválasztási szabályzat legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) azon szempontok meghatározását, amelyek alapján az engedélyes a hálózat karbantartási, javítási, felújítási munkáival és fejlesztésével, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggésbe hozható beszerzések esetén a Kbt. előírásait tartja irányadónak, vagy ha az engedélyesnek ilyen beszerzései nem lesznek, akkor ennek a rögzítését;

b) azon szempontok meghatározását, amelyek alapján az engedélyes a hálózat karbantartási, javítási, felújítási munkáival és fejlesztésével, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggésbe hozható beszerzések esetén a saját belső kiválasztási szabályzatában meghatározott feltételeit és eljárásait tartja irányadónak;

c) a pályáztatási vagy versenyeztetési eljárásrendet, valamint az ezek során alkalmazott szabályrendszer ismertetését;

d) azon eljárásrendet és a feltételeket, amelyek szerint természetes személy vagy gazdálkodó szervezet a kiválasztásra és megbízásra vonatkozó pályázatot nyújthat be.

(3) A belső kiválasztási szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá. A belső kiválasztási szabályzat módosításainak jóváhagyását az engedélyes a módosítás bevezetését megelőzően, a VET 168. §-ában meghatározott eljárási határidőben köteles kérelmezni.

(4) A hálózati engedélyes köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, számozással ellátott belső kiválasztási szabályzatot időrendi sorrendben honlapján közzétenni.

(5) A hálózati engedélyes a 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint kiszervezett tevékenységek vonatkozásában köteles a VET 24. § (2) bekezdésben meghatározott kiválasztási eljárást legalább három évenként megismételni.

89. § (1) Ha a hálózati engedélyes a kiválasztási eljárásban történő részvételt a kiszervezendő tevékenység végzésére való alkalmasság szempontjából előzetes minősítéshez köti (a továbbiakban: minősítési eljárás), belső minősítési szabályzatban köteles rögzíteni a jelentkezés feltételeit, az eljárási szabályokat és a jelentkezők elbírálásának szempontjait. A belső minősítési szabályzatot és ennek módosításait a hálózati engedélyes honlapján közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés esetén a minősítési eljárást a hálózati engedélyes legalább évente egy alkalommal lefolytatja, és annak kezdő időpontját - legalább három hónappal a minősítési eljárás megkezdését megelőzően - honlapján közzéteszi.

Alapvető eszközökkel való rendelkezés szabályai

90. § (1) A Hivatal - a VET szerinti engedélyköteles tevékenyég al- és résztevékenységeinek figyelembevételével -az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató engedélyében meghatározza az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok azon körét, amelyekkel való rendelkezéshez a Hivatal hozzájárulása szükséges, valamint meghatározza az ezekkel az eszközökkel való rendelkezés feltételeit.

(2) Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató köteles saját tulajdonban lévő eszközökkel végezni engedélyköteles tevékenysége engedélyben meghatározott elemeit. Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató tulajdonában kell állnia legalább az alábbi eszközöknek:

a) átviteli rendszerüzemeltető esetén a rendszer- és üzemirányítási, üzemeltetési valamint a rendszerirányításhoz, a méréshez és az elszámoláshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök,

b) elosztó esetén

ba) a nagyfeszültségű, a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózat és

bb) a mérőberendezések és az elszámoláshoz szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek;

bc) az üzemirányítási eszközök, beleértve az üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint a teljesítményszabályozó eszközöket és

bd) a bb) alpont szerinti rendszerek adatfeldolgozásához és számlázásához, valamint az üzemirányításhoz szükséges informatikai eszközök és

c) egyetemes szolgáltató esetén az elszámoláshoz szükséges eszközök.

(3) A VET 102-102/E. §-a vagy 103. §-a szerinti átviteli rendszerirányító esetén az alapvető eszközökkel való rendelkezéshez való hozzájárulás feltétele a VET 160. § (4) bekezdésére tekintettel indított eljárás eredményeképpen hozott tanúsításról rendelkező határozat."

6. § A Vhr. "A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok" és a "Számviteli szétválasztás" alcíme és az azokat megelőző hivatkozások helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(A VET 100. §-ához)

A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra vonatkozó közös szétválasztási szabályok

92. § A hálózati engedélyes vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának - elosztó esetén ügydöntő felügyelőbizottságának - tagja, cégvezetője, vezető állású munkavállalója és engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője (a továbbiakban: szervezeti egység vezető) a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszűnését követően köteles üzleti titokként kezelni a hálózati engedélyesnél tudomására jutott mindazon információkat, amelyek a piaci szereplők számára nyilvánosan nem hozzáférhetők.

93. § (1) A hálózati engedélyes köteles olyan szervezeti egységről és ahhoz tartozó személyzetről gondoskodni, amely képes meghozni a 84. § (3) bekezdése szerint kiszervezett tevékenységre vonatkozó önálló döntéseket a 84-89. § rendelkezéseivel összhangban.

(2) A Hivatal által a kiszervezett tevékenység tárgyában küldött irat kézbesítése a hálózati engedélyes engedélyében meghatározott elérhetőségekre történik.

94. § (1) A megfelelési programot a hálózati engedélyes legalább négyévenként aktualizálja, és az aktualizált megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-áig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

(2) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a hálózati engedélyes a honlapján közzéteszi.

(3) A megfelelési program kötelező tartalmi elemei:

1. a hálózati engedélyes belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja az engedélyes önálló, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjától független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjának a hálózati engedélyes működését érintő hatáskörének bemutatásával;

2. a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak;

3. a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás valamennyi tagja fő döntéshozó szerveinek összetétele;

4. a VET szerinti engedélyköteles tevékenység független végzéséhez szükséges erőforrások - személyi, tárgyi és pénzügyi - biztosítottsága;

5. a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági - elosztó esetén az ügydöntő felügyelőbizottsági - tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai;

6. a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági - elosztó esetén az ügydöntő felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, továbbá premizálásuk és jutalmazásuk rendje;

7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése;

8. a hálózati engedélyessel munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok;

9. a hálózati engedélyessel munkaviszonyban álló személyek kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében;

10. a hálózati engedélyessel munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája;

11. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, ideértve a különböző adattípusok kategorizálását és a bizalmas információk kezelését;

12. a kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások;

13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése;

14. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere;

15. az átviteli rendszerirányítási és az elosztó hálózati engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, részletezve az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire vonatkozó feltételeket;

16. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, részletezve az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire vonatkozó feltételeket;

17. a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáson belül a hálózati tevékenység fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, továbbá annak bemutatása, hogy a hálózati engedélyes hogyan és milyen eszközökkel különbözteti meg magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében;

18. a megfelelési programban lefektetett előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása és

19. a megfelelési program összeállításáért felelős, a hálózati engedélyesnél található szervezeti egység kijelölése.

95. § (1) A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést naptári évenként készíti el, és azt az adott naptári évet követő év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

(2) A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

(3) A megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelezően előírt és egyéb tartalmi elemeit követve;

b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, kiemelve az üzleti folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, valamint az információáramlási és beszámolási útvonalakat;

c) a hálózati engedélyes vezetésében bekövetkezett változások és azok indoklása;

d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások;

e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások;

f) a következő naptári évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések;

g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása;

h) a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, részletezve a hálózathoz való hozzáférés és az információkezelés vitás eseteit;

i) a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, kiemelve a piaci alapú árazás kialakítását, valamint a minőségi követelmények felügyeletét és

j) az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések.

(4) Megtévesztő vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a megfelelési jelentés jóváhagyását elutasítja és a hálózati engedélyessel szemben a VET 96. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

96. § Bizalmas információk esetén a megfelelési program és a megfelelési jelentés Hivatalhoz történő benyújtása során a hálózati engedélyes vagy a megfelelési ellenőr kérheti a megfelelési program és a megfelelési jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak minősített részeket nem kell a hálózati engedélyes honlapján közzétenni.

97. § (1) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése más engedélyesben, ide nem értve más hálózati engedélyest és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyest.

(2) A hálózati engedélyes évente egyszer, a megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt, hogy a VET 100. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy szerzett-e részesedést a hálózati engedélyesen kívül más, VET szerinti engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, vezető tisztségviselője-e ilyen engedélyesnek, vagy létesített-e munkaviszonyt ilyen engedélyessel.

(3) A VET 100. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles minden szükséges információt a vele munkaviszonyban álló hálózati engedélyes rendelkezésére bocsátani a hálózati engedélyes (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében.

(A VET101. §-ához)

Az elosztó taggal rendelkező vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra vonatkozó szétválasztási szabályok

98. § (1) A munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban (a továbbiakban együtt: munkaszerződés) rögzíteni kell az elosztó vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, ügydöntő felügyelőbizottsági tagjának, vezető állású munkavállalójának, valamint szervezeti egység vezetőjének a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére, valamint a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat. E személyek vonatkozásában a felmondásról, a felmondás indokairól és körülményeiről az elosztó a felmondást követően haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.

(2) Az elosztó saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz az anyavállalatnak. Ha az anyavállalat az elosztó javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről az elosztó tájékoztatja a Hivatalt.

(3) Ha az elosztó tulajdonrésszel rendelkezik a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesben, a 97. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig köteles nyilatkozni a VET 54. §-ában meghatározott tulajdoni korlátok betartásáról.

(A VET 102-102/E. §-ához)

Az átviteli rendszerirányító taggal rendelkező vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra vonatkozó szétválasztási szabályok

99. § (1) Az átviteli rendszerirányító operatív irányítását ellátó személy munkaszerződésében rögzíteni kell a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére, a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat, valamint az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy munkaviszonyának idő előtti megszüntetése esetén a Hivatalnál jogorvoslati jogosultságát nem érintő hatósági ellenőrzést kezdeményezhet.

(2) Az átviteli rendszerirányító arra jogosult szerve éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz a felügyelőbizottság részére. Ha a felügyelőbizottság az éves üzleti tervre és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a megfelelési ellenőr tájékoztatja a Hivatalt.

99/A. § (1) A 94. § (3) bekezdésében foglaltakon túl az átviteli rendszerirányító megfelelési programjának tartalmaznia kell:

a) az operatív irányítást ellátó személyek és az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személyek függetlenségét biztosító intézkedéseket;

b) az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok eljárásrendjét;

c) az informatikai rendszerek és berendezések, valamint az azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja, hogy az átviteli rendszerirányító nem köt szerződést a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjával azonos tanácsadókkal és szállítókkal;

d) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírásokat, valamint

e) a felügyelőbizottsági tagja díjazásának elemeit és módját, továbbá a felügyelőbizottságból történő visszahívásának lehetséges indokait.

(2) Az átviteli rendszerirányító esetén a megfelelési jelentésben ki kell térni a 95. § (3) bekezdésében foglaltakon túl az (1) bekezdésben előírtak teljesítésére.

(3) A 97. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az átviteli rendszerirányítónak nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.

99/B. § (1) A megfelelési ellenőr

a) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a megfelelési program végrehajtását;

b) beszámol tevékenységéről a felügyelőbizottságnak, valamint ajánlást készít a következő naptári évre vonatkozó megfelelési programról és annak végrehajtásáról;

c) a 99. § (2) bekezdése szerint tájékoztatja a Hivatalt, ha a felügyelőbizottság az átviteli rendszerirányító éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről;

d) tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagja és az átviteli rendszerirányító közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról;

e) benyújtja a Hivatalnak az átviteli rendszerirányító átviteli hálózatra vonatkozó beruházási tervre vagy egyedi beruházásra vonatkozó határozati javaslatát, legkésőbb annak az átviteli rendszerirányító arra jogosult szerve által a felügyelőbizottsághoz történő benyújtásakor;

f) tájékoztatja a Hivatalt, ha a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás a legfőbb szervén vagy az általa a felügyelőbizottságba jelölt tagok szavazatán keresztül olyan határozat meghozatalát akadályozza, amely a hálózatfejlesztési terv alapján három éven belül végrehajtandó beruházás akadályozását vagy késleltetését eredményezi;

g) a feladatai ellátása során a megfelelési program végrehajtását érintő tapasztaltakról negyedévente, írásban tájékoztatja a Hivatalt, valamint a b) pontban foglaltakon túl további tájékoztatást nyújthat a felügyelőbizottságnak;

h) jogosult részt venni az átviteli rendszerirányító ügyvezető testülete, legfőbb szerve és egyéb társasági szerve valamennyi ülésén azzal, hogy az alábbi témákkal foglalkozó üléseken köteles részt venni:

ha) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételei;

hb) az átviteli hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos projektek, ideértve a csatlakozással kapcsolatos beruházásokat is, és

hc) a VET 20. § (2) bekezdésében meghatározottak beszerzése;

i) a 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a megfelelési jelentés Hivatalnak történő benyújtásáról; valamint

j) figyelemmel kíséri, hogy az átviteli rendszerirányító megfelel-e a VET-ben és az e rendeletben foglalt titoktartásra vonatkozó rendelkezéseknek.

(2) Megfelelési ellenőr az lehet, aki

a) mesterképzésben szerzett vagy egyetemi szintű

aa) közgazdász,

ab) villamosmérnök vagy

ac) jogi

végzettséggel - és jogi végzettség esetén jogi szakvizsgával - rendelkezik,

b) legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett

ba) a VET hatálya alá tartozó tevékenységet vagy földgázipari tevékenységet végző társaságnál vagy

bb) az államigazgatás energetikai, pénzügyi vagy gazdasági területén,

c) nem volt olyan villamosenergia-ipari vállalkozásnak vagy jogelődjének vezető tisztségviselője, amelynek a VET 74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a megfelelési ellenőrré való kinevezés előzetes jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának időpontját megelőző tíz éven belül visszavonták, és

d) a megfelelési ellenőrré való kinevezés előzetes jóváhagyására irányuló kérelem benyújtását megelőző tíz éven belül megbízatása másik fél általi azonnali hatállyal történő megszüntetésére nem került sor.

(3) A megfelelési ellenőr megbízatása alatt nem állhat olyan munkaviszonyban, amelynek ellátása korlátozhatja feladatainak ellátását.

(4) A jogi személy megfelelési ellenőr legalább egy vezető tisztségviselőjének, továbbá az ellenőrzési tevékenység irányításáért közvetlenül felelős vezetőnek vagy az ellenőrzési tevékenységet közvetlenül végző legalább egy személynek meg kell felelnie a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5) A Hivatal a megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg, ha a megfelelési ellenőr feladatainak ellátása körében a megfelelési program végrehajtása és ellenőrzése szempontjából megtévesztő vagy valótlan adatot közöl, vagy a VET-ben vagy az e rendeletben előírt kötelezettségének megsértését jogerős hatósági határozat megállapította.

(A VET104. §-ához)

A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képező átviteli hálózat tulajdonosára vonatkozó szétválasztási szabályok

100. § (1) Az átviteli hálózat tulajdonosa által készített megfelelési programra és megfelelési jelentésre - a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagjaira vonatkozó rendelkezések kivételével - a 94. § (1)-(2) bekezdését és a 95-97. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hálózati engedélyes alatt az átviteli hálózat tulajdonosát kell érteni.

(2) Az átviteli hálózat tulajdonosa által készített megfelelési programnak tartalmaznia kell a 94. § (3) bekezdés 1-3., 5-6., 8-16. és 18-19. pontjában foglaltakat azzal, hogy a hálózati engedélyes alatt az átviteli hálózat tulajdonosát kell érteni.

(3) A VET 104. § (5) bekezdés c) pontja szerinti megfelelési jelentés kötelező tartalmi eleme:

a) a szétválasztáshoz kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása és

b) a 95. § (3) bekezdés a)-g) pontjában foglaltak azzal, hogy hálózati engedélyes alatt az átviteli hálózat tulajdonosát kell érteni.

(A VET103-105. §-ához)

Számviteli szétválasztás

101. § A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás, amennyiben éves árbevételének legfeljebb 1%-a származik a VET szerinti nem engedélyköteles tevékenységekből, e tevékenységekre nem köteles önálló mérleget és eredménykimutatást készíteni. 1% felett a VET szerinti nem engedélyköteles tevékenységekből származó bevételeket és ráfordításokat, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó eszközöket a számviteli éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezni kell.

102. § (1) Az Szt. szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett vertikálisan integrált vállalkozás az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozás keretében végzett, VET szerinti engedélyköteles tevékenység elkülönített bemutatására.

(2) Az elkülönített bemutatás legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

103. § (1) Ha az egyetemes szolgáltató villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik, akkor az egyetemes szolgáltatóként és villamosenergia-kereskedőként vásárolni kívánt villamos energia elkülönített elszámolására és nyilvántartására általa kidolgozott részletes szabályokat előzetes jóváhagyásra be kell nyújtania a Hivatalhoz.

(2) Az engedélyes tevékenységek önálló bemutatására kötelezett horizontálisan és vertikálisan integrált vállalkozás a tevékenységek önálló bemutatása során köteles az önálló mérleg és eredménykimutatásban feltüntetett adatok hátterére vonatkozó írásbeli szöveges magyarázatot adni.

(3) A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyes köteles információt beszerezni és szolgáltatni a nem általa végzett támogató és kiszervezett tevékenységek ráfordításairól és költségeiről.

103/A. § A számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a 20. számú melléklet tartalmazza."

7. § A Vhr. 100. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Átviteli rendszerüzemeltető esetén a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képező átviteli hálózat tulajdonosa köteles a VET 153. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelni."

8. § A Vhr. "Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel" alcíme a következő 117/B. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:

"(A VET 160. §-ához)

117/B. § (1) A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelemhez a 12. számú mellékletben meghatározott iratokat kell csatolni.

(2) A Hivatal a 12. számú melléklet I. d) és e) pontja alapján benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról az átviteli rendszerirányítási működési engedély iránti kérelem elbírálásával egyidejűleg dönt."

9. § A Vhr. a következő 126/A. §-sal egészül ki:

"126/A. § A hálózati engedélyes az e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel megállapított 88. § (5) bekezdése szerinti kiválasztási eljárást lefolytatni, és a kiszervezés előzetes jóváhagyására irányuló kérelmét a Hivatalhoz benyújtani első alkalommal 2014. április 4-ig köteles."

10. § A Vhr. a következő 127/A. §-sal egészül ki:

"127/A. § Az elosztó az e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel megállapított 94. § (1) bekezdése szerinti aktualizált megfelelési programot első alkalommal 2015. szeptember 30-ig nyújtja be jóváhagyásra a Hivatalhoz."

11. § A Vhr. 130. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"f) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (3)-(9) bekezdése, valamint (11) bekezdése [99. § (2) bekezdés, 99/A. § (1) bekezdés és 99/B. §]."

12. § (1) A Vhr. 12. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vhr. a 2. melléklet szerinti 12/a. számú melléklettel egészül ki.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban GET Vhr.)

"Rendszerirányítás" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Rendszerirányítás

2. § (1) A rendszerirányítási feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltetőnek a szállítási rendszerüzemeltetőre előírtakon túlmenően:

a) rendelkeznie kell a rendszerirányítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel, módszerekkel, személyi állománnyal, valamint eljárásokkal, így

aa) a tevékenység ellátására alkalmas adatforgalmi és informatikai rendszerrel,

ab) az engedélyes saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelő létszámú és képzettségű szakember állománnyal, amely alkalmas az irányítási és koordinációs, fejlesztési, tervezési, valamint a nemzetközi képviseleti tevékenységek végzésére, és

ac) olyan módszerekkel, eljárásokkal, melyek alkalmasak a GET 12. § b), d), e) és f) pontjában meghatározott feladatok és a GET 85. §-ában meghatározott mentesség tárgyában a Hivatal döntéséhez szükséges, az együttműködő földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bővítésére gyakorolt hatás vizsgálatára,

b) biztosítania kell az egyenlő bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében, hogy

ba) a rendszerüzemeltetők a rendszerirányító részéről azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek,

bb) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben,

bc) a rendszerüzemeltetők hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2009/EK rendelet) harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó előírásai betartása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek meglétét a Hivatal felhívására a szállítási rendszerüzemeltető igazolja.

(3) A rendszerirányítási feladatokat és azok végzésének kötelezettségét a Hivatal - a GET-ben maghatározottakkal összhangban - a szállítási rendszerüzemeltető engedélyében írja elő. A Hivatal a rendszerirányítási feladatok változása miatt a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyt hivatalból módosíthatja."

14. § A GET Vhr. "Földgázszállítás" alcíme a 3. §-át megelőzően a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem a tanúsításról rendelkező határozat közlését követő naptól számított 30 napon belül nyújtható be.

(2) A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályok figyelembe vételével tanúsított kérelmezőnek legalább használati joggal kell rendelkeznie:

a) a GET-ben, az e rendeletben és az ÜKSZ-ben előírt, a földgázszállítási tevékenység folytatásához szükséges tárgyi eszközökre, informatikai berendezésekre, mérő és adatátviteli eszközökre,

b) a GET-ben, az e rendeletben, valamint az ÜKSZ-ben előírt, a földgázszállítási feladatai ellátásához szükséges egyéb eszközökre."

15. § A GET Vhr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szállítási rendszerüzemeltetési működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt szállítóvezetékre köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú, továbbá az üzemeltetési szerződés alapján működtetett olyan szállítóvezeték-részeket is, melyek kapacitásait nem ő értékesíti."

16. § A GET Vhr. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szállítási rendszerüzemeltető működése során folyamatosan köteles megfelelni a 3. és e § szerinti engedélyezési feltételeknek."

17. § A GET Vhr. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

"5/A. § A szállítási rendszerüzemeltető a napi egyensúlyozó feladatainak ellátásához az alábbi egyensúlyozó eszközöket veheti igénybe:

a) a földgázkereskedők vagy felhasználók által felajánlott lekötött, de fel nem használt kapacitások,

b) a földgázkereskedők vagy földgáztermelők által felajánlott, az együttműködő földgázrendszerbe betáplált vagy napon belül betáplálható földgáz mennyiség,

c) a földgázkereskedők által felajánlott opciós forrás,

d) a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacról beszerzett földgáz mennyiség és kapacitás,

e) a szervezett földgázpiacról beszerzett földgáz mennyiség és kapacitás,

f) a szállítási rendszerüzemeltető által importból beszerzett földgáz mennyiség vagy opciós forrás.

5/B. § A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (2) bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak engedélyesenkénti rögzítését. A nyilvántartott adatokat a szállítási rendszerüzemeltető 5 évig köteles őrizni."

18. § A GET Vhr. a 137. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok

137/A. § A rendszerüzemeltető vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának - földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottságának - tagja, cégvezetője, vezető állású munkavállalója és szervezeti egység vezetője a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszűnését követően köteles üzleti titokként kezelni a rendszerüzemeltetőnél tudomására jutott mindazon információkat, amelyek a piaci szereplők számára nyilvánosan nem hozzáférhetőek."

19. § A GET Vhr. 138-141. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"138. §(1) A rendszerüzemeltetők által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltető legalább négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett időszakot megelőző év szeptember 30-ig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.

(2) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a rendszerüzemeltető a honlapján közzéteszi.

(3) A megfelelési program kötelező tartalmi elemei:

1. a rendszerüzemeltető belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása, amely biztosítja az engedélyes önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független működését és önálló döntéshozatali lehetőségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a rendszerüzemeltető működését érintő hatáskörének bemutatásával,

2. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak,

3. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve a rendszerüzemeltetőt is,

4. az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges - személyi, tárgyi, pénzügyi - erőforrások biztosítottsága,

5. a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági - földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági - tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges esetkörei,

6. a vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági - földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntő felügyelőbizottsági - tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje,

7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése,

8. a munkavállalóra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok,

9. a munkavállaló kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében,

10. a munkavállalóra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája,

11. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különböző adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére,

12. a kiszervezés esetén előírt adatkezelési szabályok és eljárások,

13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése,

14. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere,

15. a rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minőségi elemeire,

16. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei, különös tekintettel az árazásra és szolgáltatás minőségi elemeire,

17. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy a rendszerüzemeltető hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében,

18. a megfelelési program szerinti előírások megvalósításának időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása,

19. a megfelelési program összeállításáért felelős, a rendszerüzemeltetőnél található szervezeti egység kijelölése.

139. § (1) A megfelelési ellenőr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.

(2) A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

(3) A megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése a megfelelési program kötelező és további tartalmi elemeit követve,

b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra,

c) a rendszerüzemeltető vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása,

d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások,

e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása,

f) a következő megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések,

g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása,

h) a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei,

i) a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás kialakítására, valamint a minőségi követelmények felügyeletére,

j) az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása.

(4) Megtévesztő vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelmet elutasítja és a rendszerüzemeltetővel szemben a GET 119. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

140. § Bizalmas információk esetén a megfelelési program, illetve a megfelelési jelentés Hivatalhoz történő benyújtása során a rendszerüzemeltető, illetve a megfelelési ellenőr kérheti a megfelelési program és a megfelelési jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak minősített részeket nem kell a rendszerüzemeltető honlapján közzétenni.

141. § (1) A rendszerüzemeltető az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése - a szervezett földgázpiaci engedélyes és a szállítási rendszerüzemeltető kivételével - a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétől eltérő más engedélyesben.

(2) A rendszerüzemeltető az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt, hogy a GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést a rendszerüzemeltetőn kívül, más GET szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezető tisztségviselője ilyen engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen engedélyessel.

(3) A GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles minden szükséges információt a rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltető a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja."

20. § A GET Vhr. a 141. §-át követően a következő alcímekkel és az azokat megelőző hivatkozásokkal egészül ki:

"(A GET 121. § és 121/A. §-ához)

A földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok

141/A. § (1) A munkaszerződésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerződésben vagy a kinevezési okiratban (a továbbiakban együtt: munkaszerződés) rögzíteni kell a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes vezető tisztségviselőjének, cégvezetőjének, ügydöntő felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának, valamint szervezeti egység vezetőjének a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. E személyek vonatkozásában a felmondásról, a felmondás indokairól és körülményeiről a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes a felmondást megelőzően tájékoztatja a Hivatalt.

(2) A földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz az anyavállalatnak. Ha az anyavállalat a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes tájékoztatja a Hivatalt.

(3) Ha a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes tulajdonrésszel rendelkezik a szervezett földgázpiaci engedélyesben, a 141. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig köteles nyilatkozni a GET 48. §-ában meghatározott tulajdoni korlátok betartásáról.

(A GET 121/B-121/G. §-ához)

A szállítási rendszerüzemeltető taggal rendelkező vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok

141/B. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető operatív irányítását ellátó személy munkaszerződésében rögzíteni kell a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a munkaviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat és az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy munkaviszonyának idő előtti, munkáltató általi megszüntetése esetén a Hivatalnál jogorvoslati jogosultságát nem érintő hatósági ellenőrzést kezdeményezhet.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető arra jogosult szerve saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz. Ha a felügyelőbizottság az éves üzleti tervre és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről a megfelelési ellenőr tájékoztatja a Hivatalt. 141/C. § (1) A 138. § (4) bekezdésben foglaltakon túl a szállítási rendszerüzemeltető megfelelési programjának tartalmaznia kell

a) az operatív irányítást ellátó személyek és a szállítási rendszerüzemeltetővel munkaviszonyban álló személyek függetlenségét biztosító intézkedéseket,

b) a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok eljárásrendjét,

c) az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltető nem köt szerződést a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjával azonos tanácsadókkal és szállítókkal,

d) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírásokat, valamint

e) a felügyelőbizottság tagja díjazásának elemeit és módját, felügyelőbizottságból történő visszahívásának lehetséges indokait.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető esetén a megfelelési jelentésben ki kell térni a 138. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az (1) bekezdésben előírtak teljesítésére is.

(3) A 141. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a szállítási rendszerüzemeltetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel, vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.

(4) A megfelelési ellenőr

a) figyelemmel kíséri, ellenőrzi a megfelelési program végrehajtását,

b) beszámol tevékenységéről a felügyelőbizottságnak, valamint ajánlást készít a következő évi megfelelési programról és annak végrehajtásáról,

c) a 141/B. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Hivatalt az elutasítás vagy módosítás tényéről, indokairól és körülményeiről, ha a felügyelőbizottság a szállítási rendszerüzemeltető éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá,

d) tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a szállítási rendszerüzemeltető közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról,

e) benyújtja a Hivatalnak a szállítási rendszerüzemeltető szállítóvezetékre vonatkozó beruházási tervre vagy egyedi beruházásra vonatkozó határozati javaslatát, legkésőbb annak a szállítási rendszerüzemeltető által a felügyelőbizottsághoz történő benyújtásakor,

f) tájékoztatja a Hivatalt, ha a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás a legfőbb szerv ülésén vagy az általa a felügyelőbizottságba jelölt tagok szavazatán keresztül olyan határozat meghozatalát akadályozza, amely a hálózatfejlesztési terv szerint három éven belül végrehajtandó beruházás akadályozását vagy késleltetését eredményezi,

g) a feladata ellátása során a megfelelési program végrehajtását érintően tapasztaltakról negyedévente írásban tájékoztatja a Hivatalt, a b) pontban foglaltakon túl tájékoztatást nyújthat a felügyelőbizottságnak,

h) jogosult részt venni a szállítási rendszerüzemeltető ügyvezető testülete, közgyűlése és egyéb társasági szervei valamennyi ülésén, valamint köteles részt venni a szállítási rendszerüzemeltető valamennyi ülésén, amely

ha) a 715/2009/EK rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételeit,

hb) a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos projekteket, ideértve a csatlakozással kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatos projekteket is, valamint

hc) a szállítási rendszerüzemeltető által a feladatai ellátásához szükséges földgáz beszerzést tárgyalja,

i) a 139. § (1) bekezdésének megfelelően benyújtja a Hivatalnak a megfelelési jelentést, valamint

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási rendszerüzemeltető megfelel-e a titoktartásra vonatkozó - a GET-ben és az e rendeletben meghatározott - rendelkezéseknek.

(5) Megfelelési ellenőr az lehet, aki

a) mesterképzésben szerzett vagy egyetemi szintű

aa) közgazdász,

ab) bányamérnök vagy

ac) jogi

végzettséggel és jogi végzettség esetén jogi szakvizsgával rendelkezik,

b) legalább 5 éves, földgázipari tevékenységet vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző társaságnál, vagy az államigazgatás pénzügyi, gazdasági vagy energetikai területén szerzett szakmai gyakorlata van,

c) nem áll olyan munkaviszonyban, amelynek ellátása korlátozhatja feladatainak ellátását,

d) nem volt olyan földgázipari társaságnak vagy jogelődjének vezető tisztségviselője, amelynek a GET 114. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a megfelelési ellenőr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történő benyújtása időpontját megelőző tíz éven belül visszavonták, és

e) megbízatása a megfelelési ellenőr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történő benyújtását megelőző tíz éven belül a másik fél által azonnali hatállyal nem került megszüntetésre.

(6) A jogi személynek minősülő megfelelési ellenőr legalább egy vezető tisztségviselőjének, továbbá az ellenőrzési tevékenység irányításáért közvetlenül felelős vezetőnek vagy az ellenőrzési tevékenységet közvetlenül végző legalább egy személynek meg kell felelnie az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(7) A Hivatal a megfelelési ellenőr szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg, ha a megfelelési ellenőr feladatainak ellátása körében a megfelelési program végrehajtása és ellenőrzése szempontjából megtévesztő vagy valótlan adatot közölt, illetve a GET-ben vagy e rendeletben előírt kötelezettsége megsértését jogerős határozat megállapította.

(A GET 121/1. §-ához)

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosára vonatkozó szétválasztási szabályok

141/D. § (1) Független rendszerüzemeltető esetén a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosa köteles a GET 125. § (14) bekezdésében foglaltaknak megfelelni.

(2) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programra és megfelelési jelentésre - a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagjaira vonatkozó rendelkezések kivételével - a 138. § (1)-(5) bekezdését és a 139-141. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni.

(3) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programnak tartalmaznia kell a 138. § (4) bekezdés 1-3., 5-6., 8-15. és 17-18. pontjában foglaltakat azzal, hogy a rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni.

(4) A GET 121/I. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti megfelelési jelentés kötelező tartalmi elemei:

a) a 139. § (3) bekezdés a)-g) pontjában foglaltak azzal, hogy rendszerüzemeltető alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell érteni, és

b) a szétválasztáshoz kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása."

21. § A GET Vhr. a következő 150/A. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:

"(A GET 128. §-ához)

150/A. § (1) A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelemhez a 14. számú mellékletben meghatározott iratokat kell benyújtani.

(2) A Hivatal a 14. számú melléklet I. d) és e) pontja alapján benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról a tanúsítást követően a szállítási rendszerüzemeltetési működési engedély iránti kérelem elbírálásával egyidejűleg dönt."

22. § A GET. Vhr. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"152. § Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) hatálybalépését követően e rendeletnek a Mód. Kr.-rel nem módosított rendelkezései tekintetében 2011. július 1-jéig ahol e rendelet földgázszállítót említ, ott szállítási rendszerüzemeltetőt, ahol rendszerirányítót említ, ott szállítási rendszerirányítót kell érteni."

23. § A GET Vhr. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"154. § A Mód. Kr.-rel megállapított, e rendelet 138. § (1) bekezdése szerinti, aktualizált megfelelési programot a földgázelosztó és földgáztároló engedélyes első alkalommal 2015. szeptember 30-ig nyújtja be a Hivatalhoz jóváhagyásra."

24. § A GET Vhr. 162. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A szállítási rendszerirányítónak rendelkeznie kell elkülönített szervezettel, amely a szervezett földgázpiac GET 143. § (1) bekezdése szerinti létrehozásáig működteti a napi földgáz- és kapacitás kereskedelmi piacot, valamint a működtetéséhez szükséges eszközökkel és a piac működését leíró szabályzatokkal."

25. § A GET Vhr. 168. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet 141/C. § (4)-(8) bekezdése a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (3)-(12) bekezdéseinek való megfelelést szolgálja."

26. § (1) A GET Vhr. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "GET 8-13. §-ában" szövegrész helyébe a "GET 4-10. §-ában" szöveg, a "földgázszállítói tevékenység" szövegrész helyébe a "földgázszállítási tevékenység" szöveg, 4. § (1) bekezdés ca) alpontjában a "GET 11. §-ában" szövegrész helyébe a "GET 10. §-ában" szöveg, 4. § (1) bekezdés cb) alpontjában a "GET 8. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "GET 4. § (2) bekezdés b) pontja" szöveg, 4. § (1) bekezdés cf) alpontjában a "rendszerfejlesztési igények" szövegrész helyébe a "10 éves rendszerfejlesztési igények" szöveg, 4. § (2) bekezdésében a "földgázszállításra" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetésre" szöveg, 4. § (3) bekezdésében az "az engedélyes" szövegrész helyébe az "a szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 4. § (3) bekezdés a) pontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 4. § (4) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, és 5. §-ában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg lép.

(2) A GET Vhr. 100. §-ában a "rendszerirányító, a földgázszállító, a földgázelosztó, a földgáztároló" szövegrész helyébe a "rendszerüzemeltető" szöveg, 100. § a) pontjában a "rendszerirányító esetén" szövegrész helyébe a "rendszerirányítási tevékenységet végző szállítási rendszerüzemeltető esetén" szöveg, 100. § b) pontjában a "földgázszállító, földgázelosztó és földgáztároló esetén" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető, földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén" szöveg lép.

(3) A GET Vhr. 126. § (2) bekezdésében a "földgázszállítási-" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetési-" szöveg, 126. § (3) bekezdésében az "A földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási engedélyesnek" szövegrész helyébe az "A rendszerüzemeltetőnek" szöveg, 126. § (4) bekezdésében az "A földgázszállító, földgázelosztó, földgáztároló" szövegrész helyébe az "A rendszerüzemeltető" szöveg, 127. § (4) bekezdésében az "A földgázszállító és a földgáztároló" szövegrész helyébe az "A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes" szöveg lép.

(4) A GET. Vhr. 143. § (1) bekezdésében az "a kiszervezendő tevékenységet végzők kiválasztására" szövegrész helyébe az "a kiszervezendő tevékenységet végzők (a továbbiakban: közreműködő) kiválasztására" szöveg, 144. § (4) bekezdésében a "kérelemnek" szövegrész helyébe a "kiszervezés jóváhagyása iránti kérelemnek" szöveg, 145. § (1) bekezdésében az "A GET 124. §-a szerinti kiszervezésre irányuló kérelem alapján induló eljárás" szövegrész helyébe az "A kiszervezés jóváhagyására irányuló eljárás" szöveg lép.

27. § (1) A GET Vhr. 5. számú mellékletének II. Fejezetében a "földgázszállításra" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetésre" szöveg, a "földgázszállítói" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetői" szöveg lép.

(2) A GET Vhr. 5. számú mellékletének II. Fejezete a következő 20. ponttal egészül ki:

[A Hivatalhoz benyújtott földgázszállításra vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]

"20. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tanúsításról rendelkező határozatban foglaltakhoz képest nem történt változás."

(3) A GET Vhr. e rendelet 3. melléklete szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

28. § (1) Hatályát veszti a GET Vhr. 144. § (3) bekezdése és 5. számú mellékletének I. Fejezete.

(2) Hatályát veszti a GET Vhr. 145. § (2) bekezdésben az "a 124. § (1) bekezdésének és a 144. § (2) bekezdésének megfelelően" szövegrész.

3. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23) Korm. rendelet módosítása

29. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"c) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 15. cikk (3)-(6) bekezdései."

4. A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A pénzbeli szénjárandóság éves összege a tárgyévet megelőző évre megállapított szénjárandóság összege, korrigálva a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyév januárjára vonatkozó, tárgyévet megelőző év januárjához viszonyított szén fogyasztói árindex mértékével. Az így kiszámított éves összeg mértékét a bányászatért felelős miniszter minden év március 15-éig közli az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal."

(2) Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A gazdálkodó szervezet a pénzbeli szénjárandóság folyósításakor szükséges adatokat (név, születési év, hó, nap, lakcím nyugdíjfolyósítási törzsszám) a tárgyévet megelőző év december 31-ig köteles a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási szervnek) az erre a célra rendszeresített űrlapon megküldeni. A gazdálkodó szervezet megszűnése esetén az adatokat az integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítő Vállalat esetében a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, az érc- és ásványbányák esetében az Érc- és Ásványbányák Egészségmegőrzéséért Alapítvány küldi meg a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási szervnek)."

(3) Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 2. § szerint kiszámított szénjárandóság éves összegének mértékét a bányászatért felelős miniszter első alkalommal a Mód. Kr. hatálybalépését követő harmadik napig közli az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal."

(4) Az R. a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § A gazdálkodó szervezet a Mód. Kr. hatálybalépését követően újonnan jogosultakká váltak tekintetében köteles beszerezni a jogosult személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását."

(5) Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdés b) pontját követő szövegrészben az "a 2. § szerinti nem valorizált értéken" szövegrész.

5. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 7. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2. §-a az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 10. munkanapon lép hatályba, amely naptári napot a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

32. § E rendelet

a) 1. alcíme

aa) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i, 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (3)-(9) bekezdése, valamint (11) bekezdéseinek, és

ab) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i, 2009/28/EK irányelv 15. cikk (3)-(6) bekezdéseinek,

b) 2. alcíme a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (3)-(12) bekezdéseinek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:

a) az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumok,

b) a kérelmező szervezetét, társasági tulajdonosi és irányítási struktúráját bemutató ábra - feltüntetve a társaság által és a társaságban gyakorolt közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat - a tulajdonosok fentiek valódiságára vonatkozó nyilatkozatával együtt,

c) a kérelmező Szervezeti és Működési Szabályzata,

d) a kérelmező megfelelési programjának tervezete, a III. pont szerinti eljárás kivételével,

e) a kérelmező VET 24. § (2) bekezdésében meghatározott belső szabályzatának tervezete,

f) a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez és

g) mindazon személyeknek, akik a tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez csatolt iratokat aláírták ga) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányuk,

gb) ügyvéd, közjegyző vagy a gazdasági társaság jogtanácsosa által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködésük során ellenjegyzett aláírási címpéldányuk vagy

gc) a ga) és gb) szerinti dokumentumok hiteles másolata.

II. A VET 102-102/E. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok: 1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában,

b) miként biztosítja a felügyelőbizottság részére a VET és a Gt. által meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges jogosítványokat,

c) miként biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban álló személy ne álljon munkaviszonyban vagy közvetlen vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban - az átviteli rendszerirányító kivételével - a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá hogy abban ne rendelkezzen sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,

d) a vele munkaviszonyban álló személy munkabére, egyéb juttatásai vagy díjazása nem a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás nem átviteli rendszerirányítási tevékenységének eredményességétől függően van-e meghatározva, valamint részesül-e e vállalkozásoktól pénzbeli juttatásban, továbbá a dolgozók premizálásának és jutalmazásának rendjét meghatározó belső szabályzatainak vagy más dokumentumoknak a bemutatása,

e) rendelkezik-e a VET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erőforrásokkal, továbbá ezen eszközök és erőforrások bemutatása,

f) rendelkezik-e az átviteli hálózat és a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, a rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközökkel, továbbá az átviteli hálózat vezetékeinek, transzformátorállomásainak, kapcsoló és egyéb átalakító berendezéseinek bemutatása és térképi megjelenítése,

g) rendelkezik-e a napi átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátásához és a vállalati jogi, könyvvezetési, valamint informatikai szolgáltatásainak biztosításához szükséges, saját alkalmazásában álló személyzettel, továbbá a személyzet bemutatása (név, beosztás, végzettség, szakmai tapasztalat),

h) az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás között munkaerő kölcsönzés történik-e,

i) részesül-e pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától,

j) igénybe vesz-e szolgáltatást a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól, a VET 102/C. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

k) a közte és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodások - beleértve a kérelmező által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtandó hiteleket és kölcsönöket is -, és azok tartalma megfelel-e a piaci feltételeknek, továbbá a piaci megfelelést biztosító eljárásrend bemutatása,

l) vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében, valamint a székhelyén és telephelyein megkülönbözteti-e magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól, továbbá a megkülönböztetés módjának és eszközeinek részletes bemutatása,

m) igénybe vesz-e a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek, berendezések vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban lévő tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely),

n) megoszt-e informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással,

o) igénybe vesz-e könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót, továbbá a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve),

p) rendelkezik-e mindazon belső szabályzatokkal és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással kötött megállapodással, amelyek a VET 102/D. § (3) bekezdése szerinti függetlenséget biztosítják a kérelmező részére, továbbá ezen belső szabályzatok és megállapodások, vagy azok tervezeteinek bemutatása, valamint

q) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól függetlenül és önállóan dönt-e a támogató tevékenység igénybevételéről és a kiszervezésről, továbbá a kiválasztási szabályzat tervezetének bemutatása.

2. A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás érintett tagvállalatának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel a kérelmezőben,

b) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata közvetlenül vagy közvetve meghatározza-e a kérelmező napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv előkészítésére vonatkozó magatartását,

c) a kérelmező kérése esetén kellő időben rendelkezésre bocsátja a kérelmező által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat,

d) tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely az átviteli rendszerirányítót akadályozza a VET-ből és felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokból fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem utasítja az átviteli rendszerirányítót e kötelezettségek teljesítése során,

e) igénybe vesz-e az átviteli rendszerirányítóéval azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek, berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban lévő tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely), valamint annak bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja mindezek fenntartását,

f) megoszt-e informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert az átviteli rendszerirányítóval, továbbá annak bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását, és

g) igénybe vesz-e könyvvizsgálói tevékenység végzésére az átviteli rendszerirányítóéval azonos könyvvizsgálót, továbbá a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve).

III. A VET 103. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) rendelkezik-e az átviteli hálózat és az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, a rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként az átviteli hálózat vezetékeinek, transzformátorállomásainak, kapcsoló és egyéb átalakító berendezéseinek bemutatása és térképi megjelenítése,

b) része-e vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, továbbá a kérelmező és kapcsolt vállalkozásai termelőben vagy villamosenergia-kereskedőben, illetve a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáztermelőben vagy kereskedőben lévő befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

c) a kérelmezőben vagy a kérelmezőben részesedéssel rendelkező vállalkozásban felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy betölt-e felügyelőbizottsági tagságot vagy operatív irányítást ellátó személynek minősül termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál és

d) a kérelmezőben operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyban áll-e termelővel vagy villamosenergia-kereskedővel.

2. A kérelmezőben felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy gyakorol-e közvetlen vagy közvetett irányítási vagy a VET 103. § (2) bekezdés szerinti bármely más jogot termelő vagy villamosenergia-kereskedő felett.

3. A kérelmezőben vagy az átviteli hálózatban közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkező személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a VET 103. § (6) bekezdése szerint termeléssel és villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett gyakorol-e közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy a VET 103. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot.

IV. A VET 104. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) része-e vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak, illetve a földgázellátásról szóló törvény szerinti vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, továbbá a kérelmező és kapcsolt vállalkozásai termelőben vagy villamosenergia-kereskedőben vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáztermelőben vagy kereskedőben lévő befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

b) a kérelmezőben vagy a kérelmezőben részesedéssel rendelkező vállalkozásban felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy betölt-e felügyelőbizottsági tagságot vagy operatív irányítást ellátó személynek minősül termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

c) rendelkezik-e a VET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erőforrásokkal, továbbá ezen eszközök és erőforrások bemutatása,

d) rendelkezik-e az átviteli hálózat és a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz használati jogával, a rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközökkel, és az átviteli hálózat vezetékeinek, transzformátorállomásainak, kapcsoló és egyéb átalakító berendezéseinek bemutatása az eszközök tulajdonosainak megjelölésével és az eszközök térképi megjelenítése; továbbá mellékelni kell az átviteli hálózat tulajdonosával erre vonatkozólag kötött megállapodás másolatát, és

e) az adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével igénybe vesz-e további szolgáltatásokat olyan harmadik személyektől, akik az átviteli hálózat tulajdonosa számára is nyújtanak szolgáltatást, továbbá mellékelni kell a harmadik személyektől igénybevett adminisztratív és informatikai szolgáltatások felsorolását a szolgáltatás tárgya, ellenértéke, a szolgáltató neve és címe megjelölésével.

2. A kérelmezőben felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy gyakorol-e közvetlen vagy közvetett irányítási vagy a VET 103. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot termelő vagy villamosenergia-kereskedő felett.

3. A kérelmezőben és az átviteli hálózatban közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkező személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a VET 103. § (6) bekezdése szerint termeléssel és villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett gyakorol-e közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy a VET 103. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot.

4. Az átviteli hálózat tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) a kérelmező részére biztosítja-e a feladatai elvégzéséhez szükséges együttműködést, támogatást és információt,

b) finanszírozza-e a kérelmező által elhatározott és a Hivatal által a hálózatfejlesztési tervben jóváhagyott beruházásokat, ha nem, beleegyezik-e bármely érdekelt fél - akár a kérelmező - általi finanszírozásba,

c) fedezetet biztosít-e az átviteli hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a kérelmező feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket,

d) biztosítékot nyújt-e az átviteli hálózati fejlesztések finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a VET 104. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél - akár a kérelmező - általi finanszírozáshoz.

5. Amennyiben az átviteli hálózat tulajdonosa vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás része, az átviteli hálózat tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy részt vesz-e az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás azon szervezetében, amely termelés, elosztás vagy villamosenergia-kereskedelem napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős és

b) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy munkaszerződésében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát szabályozó szerződésében meghatározott jogai és kötelezettségei, munkabére és egyéb juttatásai, munkavégzésének feltételei és szakmai érdekei oly módon kerültek-e megállapításra, hogy feladatai ellátása során biztosítsák számára a független cselekvés lehetőségét."

2. melléklet a 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez

"12/a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. az e rendelet 54. §-ában meghatározott adatok,

2. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a tanúsításról rendelkező határozatban foglaltakhoz képest történt-e változás,

3. négy évre szóló független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv,

4. utolsó három üzleti év beszámolója, amennyiben a gazdasági társaság cégbejegyzésének időpontja nem teszi lehetővé három üzleti év beszámolójának benyújtását, akkor az előtársasági időszakról összeállított beszámoló,

5. az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege,

6. a megfelelési program és a VET 24. § (2) bekezdése szerinti belső szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem,

7. villamos energia átadási-átvételi és mérési pontok:

a) az átviteli hálózat és az erőművek és külföldi hálózatok között, valamint

b) az átviteli hálózat és az elosztók hálózatai között,

8. a mérési, elszámolási rendszer bemutató leírása és

9. a kérelmező és a villamosenergia-rendszer azon résztvevői közötti szerződések, üzemviteli megállapodások, akik az átviteli rendszerirányító utasításait a villamosenergia-ellátási szabályzatnak megfelelően kötelesek végrehajtani."

3.melléklet a 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:

a) az e rendelet 126. §-ában meghatározott dokumentumok,

b) a kérelmező szervezetét és társasági, tulajdonosi és irányítási struktúráját bemutató ábra - feltüntetve a társaság által és a társaságban gyakorolt közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat - a tulajdonosok nyilatkozatával együtt,

c) a kérelmező Szervezeti és Működési Szabályzata,

d) a kérelmező megfelelési program tervezete, kivéve a III. pont szerinti eljárásban,

e) a kérelmező e rendelet 143. § (1) bekezdésében meghatározott belső szabályzattervezete,

f) a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

g) mindazon személyek közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve annak hiteles másolata, akik a kérelemhez csatolt iratokat aláírták.

II. A GET 121/B-121/G. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel, vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában,

b) miként biztosítja a felügyelőbizottság részére a GET és a Gt. által meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges jogosítványokat,

c) miként biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban álló személy ne álljon munkaviszonyban vagy közvetlen, illetve közvetett más szerződéses jogviszonyban - a szállítási rendszerüzemeltető kivételével - a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással, továbbá abban ne rendelkezzen sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,

d) a vele munkaviszonyban álló személy munkabére, egyéb juttatásai vagy díjazása nem a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem szállítási rendszerüzemeltetési tevékenységének eredményességétől függően van meghatározva, továbbá nem részesül e vállalkozásoktól pénzbeli juttatásban és a nyilatkozat alátámasztásaként

a dolgozók premizálásának és jutalmazásának rendjét meghatározó belső szabályzatainak vagy más dokumentumoknak a bemutatása,

e) rendelkezik a GET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erőforrásokkal, és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen eszközök és erőforrások bemutatása,

f) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítás végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatátviteli és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezetékek bemutatása és térképi megjelenítése,

g) rendelkezik a mindennapi vállalati feladatok ellátásához és a vállalat jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatásainak biztosításához szükséges, saját alkalmazásában álló személyzettel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a személyzet bemutatása (név, beosztás, végzettség, szakmai tapasztalat),

h) a szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás között munkaerő kölcsönzés nem történik,

i) nem részesül pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától,

j) nem vesz igénybe szolgáltatást a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól, a GET 121/E. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

k) a közte és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodások (beleértve a kérelmező által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részére nyújtandó hiteleket és kölcsönöket is), illetve azok tartalma megfelel a piaci feltételeknek és a nyilatkozat alátámasztásaként az ezt biztosító eljárásrend bemutatása,

l) vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében, valamint a székhelyén és telephelyein megkülönbözteti magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól és a nyilatkozat alátámasztásaként ennek részletes bemutatása,

m) nem vesz igénybe a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek, berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, és a nyilatkozat alátámasztásaként a vele szerződéses kapcsolatban lévő tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely),

n) nem oszt meg informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással,

o) nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót és a nyilatkozat alátámasztásaként a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve),

p) rendelkezik mindazon belső szabályzatokkal és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással kötött megállapodással, amelyek a GET 121/F. § (3) bekezdése szerinti függetlenséget biztosítják a kérelmező részére és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen belső szabályzatok és megállapodások, illetve azok tervezeteinek bemutatása,

q) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül és önállóan dönt a támogató tevékenység igénybevételéről és a kiszervezésről, valamint a nyilatkozat alátámasztásaként a kiválasztási szabályzat tervezetének bemutatása.

2. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás érintett tagvállalatának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a kérelmezőben,

b) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata sem közvetlenül, sem közvetve nem határozza meg a kérelmező napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv előkészítésére vonatkozó magatartását,

c) a kérelmező kérése esetén kellő időben rendelkezésre bocsátja a kérelmező által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat,

d) tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely a szállítási rendszerüzemeltetőt akadályozza a GET-ből és felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokból fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem utasítja a szállítási rendszerüzemeltetőt e kötelezettségek teljesítése során,

e) nem vesz igénybe a szállítási rendszerüzemeltetőével azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek, berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, és a nyilatkozat alátámasztásaként a vele szerződéses kapcsolatban lévő tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely), továbbá annak bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását,

f) nem oszt meg informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a szállítási rendszerüzemeltetővel, továbbá annak bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását,

g) nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a szállítási rendszerüzemeltetőével azonos könyvvizsgálót és a nyilatkozat alátámasztásaként a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve).

III. A GET 121/H. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítás végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatátviteli és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezetékek bemutatása és térképi megjelenítése,

b) nem része vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak és a nyilatkozat alátámasztásaként a kérelmező és kapcsolt vállalkozásai földgáztermelőben vagy földgáz-kereskedőben, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamos energia termelőben vagy kereskedőben lévő befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

c) a kérelmezőben vagy a kérelmezőben részesedéssel rendelkező vállalkozásban felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy nem tölt be felügyelőbizottsági tagságot vagy nem minősül operatív irányítást ellátó személynek termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

d) a kérelmezőben operatív irányítást ellátó személy nem áll munkaviszonyban földgáztermelővel vagy földgázkereskedővel.

2. A kérelmezőben felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett irányítási vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett.

3. A kérelmezőben és a szállítóvezetékben közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkező személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a GET 121/H. § (3) bekezdése szerint termeléssel és földgáz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett nem gyakorol közvetlenül vagy közvetve irányítást, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot.

IV. A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez benyújtandó adatok és dokumentumok:

1. A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) nem része vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak és a nyilatkozat alátámasztásaként a kérelmező és kapcsolt vállalkozásai földgáztermelőben vagy földgázkereskedőben, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamos energia termelőben vagy kereskedőben lévő befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

b) a kérelmezőben vagy a kérelmezőben részesedéssel rendelkező vállalkozásban felügyelőbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy nem tölt be felügyelőbizottsági tagságot vagy nem minősül operatív irányítást ellátó személynek termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

c) rendelkezik a GET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erőforrásokkal, és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen eszközök és erőforrások bemutatása,

d) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz használati jogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatforgalmi és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezeték bemutatása az eszközök tulajdonosainak megjelölésével és az eszközök térképi megjelenítése; továbbá mellékelni kell a szállítóvezeték tulajdonosával erre vonatkozólag kötött megállapodás másolatát,

e) az adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vesz igénybe további szolgáltatásokat olyan harmadik személyektől, akik a szállítóvezeték tulajdonosa számára is nyújtanak szolgáltatást, továbbá mellékelni kell a harmadik személyektől igénybevett adminisztratív és informatikai szolgáltatások felsorolását a szolgáltatás tárgya, ellenértéke, a szolgáltató neve, címe megjelölésével.

2. A kérelmezőben felügyelőbizottsági tag, vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett irányítási, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot földgáztermelő vagy földgázkereskedő felett.

3. A kérelmezőben és a szállítóvezetékben közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkező személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a GET 121/H. § (3) bekezdése szerint termeléssel és földgáz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett nem gyakorol közvetlenül vagy közvetve irányítást, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése szerinti bármely más jogot.

4. A szállítóvezeték tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) a kérelmező részére biztosítja a feladatai elvégzéséhez szükséges együttműködést, támogatást és információt,

b) finanszírozza a kérelmező által elhatározott és a Hivatal által a hálózatfejlesztési tervben jóváhagyott beruházásokat, ellenkező esetben beleegyezik bármely érdekelt fél - akár a kérelmező - általi finanszírozásba,

c) fedezetet biztosít a szállítóvezetéki vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a kérelmező feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket,

d) biztosítékot nyújt a szállítóvezetéki fejlesztések finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a GET 121/I. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél - akár a kérelmező - általi finanszírozáshoz.

5. Ha a szállítóvezeték tulajdonosa vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás része, az átviteli hálózat tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy

a) a szállítóvezeték tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy nem vesz részt az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely termelés, elosztás vagy földgáz-kereskedelem napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelős,

b) a szállítóvezeték tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy munkaszerződésében, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát szabályozó szerződésében meghatározott jogai és kötelezettségei, munkabére és egyéb juttatásai, munkavégzésének feltételei és szakmai érdekei úgy kerültek megállapításra, hogy feladatai ellátása során biztosítsák számára a független cselekvés lehetőségét."

Tartalomjegyzék