90/2011. (X. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában -a9.§ vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában - kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) képzési projekt: az ÚMVP Képző Szervezetnek az 1. számú mellékletben felsorolt képzések szervezésére vonatkozó, a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI) által jóváhagyott, egy naptári évre vonatkozó terve;"

(2) Az R1. 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

"h) de minimis támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás."

2. § (1) Az R1. 6. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha]

"d) a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatja, elvégzi az abban előírt számonkérést, és elégedettségmérést, melynek összesített adatait a VM VKSZI által megadott időpontban évente egy alkalommal feltölti az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerébe."

(2) Az R1. 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az ÚMVP Képző Szervezetnek az integrált elektronikus rendszerbe rögzített adatai alapján az VM VKSZI évenként értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képző Szervezet és az MVH részére."

3. § (1) Az R1. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

"b) írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia;"

(2) Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 6. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a 6 időszakot."

(3) Az R1. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:

a) 2011. évben

aa) február 1-jétől 28-ig;

ab) június 1-jétől 30-ig;

ac) október 1-jétől 31-ig;

b) 2012. évtől kezdődően évente

ba) március 1-jétől április 30-ig;

bb) szeptember 1-jétől október 31-ig."

(4) Az R1. 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Erdőgazdálkodó ügyfél az egyesített támogatási és kifizetési kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről."

4. § (1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerint kialakított rangsor alapján bírálja el."

(2) Az R1. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános "de minimis" rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a kérelmet elutasítja;

b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános "de minimis" rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve."

(3) Az R1. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje - a támogatási határozatban foglaltak szerint - erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános "de minimis" rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni."

(4) Az R1. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti."

5. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

6. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § (1) Az R1. 2. § c) pontjában, a3.§ (2) bekezdésében, a 6. § (3), (6), (9) és (11) bekezdésében, valamint a 7. § (7) bekezdésében, továbbá a 8. § (2) bekezdésében az "az FVM VKSZI" szövegrész helyébe az "a VM VKSZI" szöveg lép.

(2) Az R1. 6. § (5) és (12) bekezdésében, valamint a 8. § (2) bekezdésében az "Az FVM VKSZI" szövegrész helyébe az "A VM VKSZI" szöveg lép.

(3) Az R1. 6. § (4) bekezdés

a) a) pontjában az "az FVM VKSZI-hez" szövegrész helyébe, az "a VM VKSZI-hez";

b) f) pontjában az "az FVM VKSZI-vel" szövegrész helyébe, az "a VM VKSZI-vel"

szöveg lép.

(4) Az R1. 7. § (4) bekezdésében a "ötödik munkanapon" szövegrész helyébe, a "nyolcadik munkanapon" szöveg lép.

8. § Az R1. a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 7. § (6) és (10) bekezdését, valamint 8. § (3), (4) és (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

9. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére. Egyéni tervet benyújtani 2011. október 1. és 2011. december 15. között lehet. A benyújtás időpontjának az Egyéni terv postára adásának napja minősül."

(2) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az Egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan április 1. és június 15., míg a 2010/2011. borpiaci évben végrehajtott tevékenységek tekintetében 2012. április 1. és június 15. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül."

(3) Az R2. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a 2010/2011. borpiaci év vonatkozásában az összesített támogatási igény a 2010/2011. borpiaci évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre 2011. október 16. után kerül sor a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére."

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által - az adott célterületében - helyi termékként meghatározott hagyományos termék;"

(2) Az R3. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát."

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 13.00 órakor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 90/2011. (X. 3.) VM rendelethez

"1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

ABCD
1.A képzés
2.kódszámamegnevezéseidőtartama
(45 perces tanóra)
3.elméletgyakorlat
4.1. célterület: Választható képzések
5.Szakképesítést nem adó képzések
6.an1Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági
és Környezeti Állapot követelményei
22-
7.A képzés tartalma:
8.1. Kölcsönös megfeleltetés
9.- célja, alapelvei;
10.-jogszabályi háttere;
11.- a követelmények csoportosítása, általános
ismertetésük;
12.- a követelmények ellenőrzése,
jogkövetkezmények;
13.-természetvédelmi követelmények;
14.- környezetvédelmi követelmények;
15.- állatjelölés és nyilvántartás.
16.2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
előírásai
17.2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései,
illetve az azoknak való megfelelés.
18.2.2. Előzmények
19.- a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások;
20.- a változtatás szükségessége.
21.2.3. Az új, 2008. évtől alkalmazandó HMKÁ
előírásokról általában
22.- a szabályozásról;
23.- kikre és hol vonatkozik.
24.2.4. Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése
25.- talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások;
26.- a talaj szervesanyag tartalmára vonatkozó
előírások;
27.- talajszerkezetére vonatkozó előírások;
28.- minimális művelés szintjének megőrzése.
29.3. A parlagfű elleni védekezés módszerei
30.an2Az agráriumban előállítható vagy keletkező
biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása
22-
31.A képzés tartalma:
32.- az energetikai célú biomassza előállításhoz,
elsődleges feldolgozáshoz igényelhető
támogatások;
33.- lágy szárú energianövények termesztése;
34.- fás szárú energianövények termesztése, és annak
jogi szabályozása;
35.- a biomassza begyűjtése, felhasználása,
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös
tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi
alkalmazásokra;
36.- az agrárszakigazgatás rendszere.
37.an3Aktuális növényvédelmi ismeretek157
38.A képzés tartalma:
39.Elméleti képzés
40.- új növényvédő szerek ismertetése;
41.- új védekezési módszerek egyes károsítok ellen;
42.- a használatból kivont növényvédő szerek és
helyettesítési lehetőségeik;
43.- a növényvédelem ökonómiája;
44.- növényvédelmi előrejelzési információk, és azok
felhasználása;
45.- a növényvédelem környezetvédelmi
vonatkozásai;
46.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
47.Gyakorlati képzés
48.- fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények
felismerése;
49.- permetezőgépek beállítása;
50.- permetlékészítési, kijuttatási számítások.
51.an4Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges
feldolgozás és értékesítés szabályai
22-
52.A képzés tartalma:
53.- kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges
feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása;
54.- élelmiszerhigiénia;
55.- a termékek csomagolása;
56.- a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése;
57.- a termékek nyomonkövethetősége;
58.- az agrárszakigazgatás rendszere.
59.an5Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése157
60.A képzés tartalma:
61.Elméleti képzés
62.- a növények tápanyagfelvétele;
63.- a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői;
64.- a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai
vonatkozásai;
65.- a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve,
lépései;
66.- a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja;
67.- az agrárszakigazgatás rendszere.
68.Gyakorlati képzés
69.- tápanyaggazdálkodási terv készítése.
70.an6Agrárvállalkozói ismeretek22-
71.A képzés tartalma:
72.1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése
73.- a stratégia kialakításának folyamata;
74.- a cég tőkeköltségvetése;
75.- beruházási változatok értékelése, beruházási
döntés;
76.- a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők,
kockázatmenedzselés.
77.- humánerőforrás (szakmai végzettségek)
78.2. A vállalkozás működtetése
79.- az üzlet finanszírozása;
80.- költséggazdálkodás, költségelemzés;
81.- a vállalati hozamok mérése, elemzése;
82.- egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás;
83.- a nyereség növelésének lehetőségei a
mezőgazdasági termelésben;
84.- főbb pénzügyi mutatók képzése.
85.3. Üzleti terv készítése
86.4. Adózási ismeretek
87.5. Társadalombiztosítás
88.6. Az agrárszakigazgatás rendszere
89.an7Ökológiai gazdálkodás22-
90.A képzés tartalma:
91.- az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei;
92.- az ökológiai növénytermesztés jellemző
technológiai elemei;
93.- az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai
elemei;
94.- az ökológiai kertészet jellemző technológiai
elemei;
95.- átállás az ökológiai gazdálkodásra;
96.- ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető
támogatások;
97.- az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere;
98.-a biotermékek értékesítési lehetőségei;
99.- az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;
100.- az agrárszakigazgatás rendszere.
101.an8Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok
alakítása, helyi termékek értékesítése
22-
102.A képzés tartalma:
103.- termelői csoportok formái, alakításuk lépései;
104.- piacrajutási lehetőségek;
105.- a helyi termékek marketingje, értékesítési
lehetőségei;
106.- az agrárszakigazgatás rendszere.
107.an9Alkalmazott számítástechnika, alapfokú
számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók
számára. Szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevétele
830
108.A képzés tartalma:
109.Elméleti képzés:
110.- általános informatikai ismeretek (hardver,
szoftver, OP rendszerek);
111.- a Word és az Internet alapszintű ismertetése;
112.-a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
113.Gyakorlati képzés:
114.- a Word használata;
115.- az Internet használata (gazdálkodók számára
hasznos honlapokról információszerzés);
116.- elektronikus levelezés.
117.an10Jó Mezőgazdasági Gyakorlat157
118.A képzés tartalma
119.Elméleti képzés:
120.- a mezőgazdaság és környezet viszonya,
alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és
hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei;
121.- a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a
termesztési rendszerekben;
122.- a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben;
123.- termőterület kiválasztása, vetésforgó,
fajtakiválasztás;
124.- talajművelés, trágyázás, öntözés;
125.- növényvédelem, hulladékanyagok kezelése;
126.- betakarítás és betakarítás utáni kezelések;
127.- élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek
nyomonkövetése;
128.- a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben,
általános követelmények, telephely, az állomány
nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek;
129.- takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás,
állatjólét, állatszállítás;
130.- a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási
rendszerek kapcsolata;
131.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
132.Gyakorlati képzés:
133.- helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.
134.an11Az integrált növénytermesztés,
gyümölcstermesztés technológiája
157
135.A képzés tartalma:
136.- az agrárszakigazgatás rendszere.
137.Elméleti képzés:
138.Általános rész:
139.- az integrált gazdálkodás fogalma;
140.- az integrált növénytermesztés hazai szabályozása;
141.- integrált növénytermesztési célprogramok;
142.- az integrált növénytermesztés feltételrendszere;
143.- az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei.
144.Speciális rész:
145.- integrált szántóföldi növénytermesztés;
146.- integrált zöldségtermesztés;
147.- integrált gyümölcstermesztés.
148.Gyakorlati képzés:
149.Gazdálkodási naplóban a
150.- műveleti lapok kitöltése;
151.- növényvédelmi előrejelzési adatlap kitöltése;
152.- permetezési napló kitöltése.
153.an12A fás szárú energiaültetvények telepítése és
kezelése
22-
154.A képzés tartalma:
155.- az agrárszakigazgatás rendszere;
156.- fás szárú energiaültetvények telepítésére
vonatkozó jogszabályok;
157.- a fás szárú energianövények
termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása;
158.- a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása
(tüzeléstechnika, pelletálás).
159.an13Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére22-
150.A képzés tartalma:
151.- az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége;
152.- biztosításának lehetőségei a termőföldtől a
fogyasztó asztaláig;
153.- élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége,
meghatározó tényezői;
154.- alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék
minőségére gyakorolt hatása;
155.- élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása,
tárolása, szállítása, értékesítése;
156.nyomon követés biztosítása az egész
termékpályán;
157.romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés,
ételmérgezés okai, következményei, megelőzési
lehetőségek;
158.élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia
jelentősége, biztosításának lehetőségei az
élelmiszer-előállításban, HACCP;
159.génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos
információk;
160.a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás
jogi szabályozása;
161.fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége,
biztosításának lehetőségei;
162.- az agrárszakigazgatás rendszere.
163.an14Erdőgazdálkodás22-
164.A képzés tartalma:
165.az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő
jogszabályi környezet ismertetése;
166.- az erdő, mint ökoszisztéma;
167.- alapfokú dendrológiai ismeretek;
168.- az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
169.- erdőgazdálkodói szervezeti formák;
170.- erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele;
171.- erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;
172.- erdőtervezés;
173.- erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése;
174.- erdőfelújítás;
175.az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági
engedélyezése;
176.- erdőtelepítés;
177.- természetközeli erdőgazdálkodási módszerek
ismertetése;
178.- az agrárszakigazgatás rendszere.
179.an15Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció
(gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő
követelményei
22-
180.A képzés tartalma:
181.1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás
természeti tényezői
182.időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
183.- időjárási szélsőségek;
184.- a klímaváltozás történelmi vonatkozásai.
185.2. A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
186.3. Aszály
187.- történelmi aszályos időszakok;
188.- aszálykárok;
189.- az aszály enyhítésének lehetőségei.
190.4. Melioráció és az öntözés kapcsolata
191.- melioráció;
192.- a melioráció összetevői;
193.- hatósági engedélyek;
194.- a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból
történő megítélése;
195.- a melioráció kivitelezése.
196.5. Vízgazdálkodás
197.- víz Keretirányelv hazai végrehajtása;
198.- vízkárelhárítás, belvízvédelem;
199.= belvíz által veszélyeztetett területek;
200.= erózió által veszélyeztetett területek;
201.= belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők;
202.= belvízvédekezés szervezeti rendje.
203.6. Agrárstratégiánk
204.7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink
205.8. Az agrárszakigazgatás rendszere
206.an16Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális
földügyi és birtokrendezési kérdések
22-
207.A képzés tartalma:
208.1. Az SPS rendszer
209.2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések
210.- a termőföld tulajdonjogának megszerzése;
211.- a birtokrendezés eszközei;
212.- a termőföld használata és a földhasználati
nyilvántartás;
213.- a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és
a parlagfű-mentesítés;
214.- a termőföld más célú hasznosítása.
215.3. Az agrárszakigazgatás rendszere
216.an17Vadgazdálkodási ismeretek22-
217.A képzés tartalma:
218.- a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;
219.- vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az
ÚMVP kapcsolata;
220.- apróvad-gazdálkodási alapismeretek;
221.- az agrárszakigazgatás rendszere.
222.an18Borpiaci ismeretek157
223.A képzés tartalma
224.-világpiaci és hazai trendek a borpiac alakulásában
225.-a szőlő-borágazat hazai intézményrendszere
226.- új borpiaci szabályozás az EU-ban
227.- szőlő-bor ágazati támogatások
228.- borkészítés és forgalomba hozatal szabályai
229.- szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási
kötelezettségek
230.- az eredetmegjelölés szabályai, termékleírások
231.- a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti vonatkozásai
232.an19Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális
esetei
166
233.A képzés tartalma
234.- a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járművek közlekedésének
feltételei
235.az üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer
szállítására vonatkozó általános előírások
236.-a főbb veszélyek
237.a különböző veszélytípusoknak megfelelő
megelőző és biztonsági intézkedések
238.- a járművek és a küldeménydarabok jelölése
239.a be- és kirakodás, valamint a szállítás során
alkalmazandó óvintézkedések
240.- a rendkívüli esemény során alkalmazandó
magatartási szabályok, a tűzoltó készülék
használata
241.an 20Természetközeli gazdálkodás22-
242.A képzés tartalma
243.1. Általános ismeretek a természetvédelemről
244.- természetvédelmi alapismeretek;
245.- a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és
természetvédelemben;
246.- a hazai természetvédelem működése;
247.- Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a NP-ok területén;
248.- Magyarország védett állatai és növényei;
249.- gyógynövény és gombaismeret.
250.2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás
251.3. A vadkár megelőzése, csökkentése a
mezőgazdaságban
252.4. Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek,
bevallások készítése
253.an 21Pályázatírási ismeretek22-
254.A képzés tartalma:
255.- EU források, EU alapok
256.A projekt fogalma, felépítése, projekt
menedzsment
257.- Üzleti terv szerepe a pályázatírásban
258.- Tervezési technikák
259.- Pályázatok formai és tartalmi követelményei
260.- Közbenső ellenőrzések
261.- Pályázatírási praktikák
262.- Pályázatok bírálata, döntéshozatal
263.- A sikeres pályázatok megvalósítása, elszámolások,
beszámolók
264.OKJ szerinti szakképesítések
265.ao133 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazdaa hatályos Szakmai és
Vizsgakövetelményekben
meghatározott maximális képzési
időtartam min. 30%-a, amit a VM
VKSZI a képzési projektterv
felülvizsgálata során ellenőriz
266.ao254 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó
267.ao331 521 19001031 03 Elágazás: Kertészeti gép
kezelő
268.ao431 521 19001031 04 Elágazás: Majorgép-kezelő
269.ao531 521 19 0010 31 06 Elágazás: Mezőgazdasági erő-
és munkagépkezelő
270.ao631 521 19 0010 31 07 Elágazás: Mezőgazdasági
rakodógép kezelő
271.ao731 521 19 0010 31 09 Elágazás: Növényvédelmi
gépkezelő
272.ao831 521 19001031 10 Elágazás: Önjáró
betakarítógép kezelője
273.ao954 621 04 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényvédő és méregraktár-kezelő
274.ao1031 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Motorfűrész-kezelő
275.ao1131 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Fakitermelő
276.ao1231 621 05 0000 00 00 Méhész
277.ao1331 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő
278.ao1431 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
279.ao1531 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
280.ao1654 625 01 010031 01 Vadász, vadtenyésztő
281.ao1731 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő
282.ao1831 621 04 0001 31 01 Belovagló
283.ao1952 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő
284.ao2052 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító
285.ao2152 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő
286.ao2252 621 01 0100 33 01 Ökogazda
287.ao2333 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és
rendszerüzemeltető
288.ao2433 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Csomagológép-kezelő
289.ao2533 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépkezelő
290.ao2633 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari készülék kezelője
291.ao2733 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Növényolaj-gyártógép kezelője
292.ao2833 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Palackozógép-kezelő
293.ao2933 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő
294.ao3033 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti
felkészítőgép kezelője
295.ao3133 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdészeti
kötélpálya kezelője
296.ao3233 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Erdészeti
közelítőgép kezelője
297.ao3333 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés: Erdészeti
rakodógép kezelője
298.ao3433 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés:
Többfunkciós fakitermelőgép kezelője
299.ao3554 525 02 0010 54 01 Elágazás: Erdőgazdasági
gépésztechnikus
300.ao3654 525 02 0010 54 02 Elágazás: Mezőgazdasági
gépésztechnikus
301.ao3733 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező,
virágkereskedő
302.ao3833 215 02 0100 31 01 Részszakképesítés: Virágbolti
eladó
303.ao3933 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Virágdekoratőr
304.ao4033 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés:
Virágkereskedő
305.ao4133 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Virágkötő
306.ao4231 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti
gépszerelő, gépjavító
307.ao4331 521 01 0010 31 02 Elágazás: Kertészeti
gépszerelő, gépjavító
308.ao4431 521 01 0010 31 03 Elágazás: Mezőgazdasági
gépszerelő, gépjavító
309.ao4531 521 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés:
Dieseladagoló-javító
310.ao4631 521 01 0001 33 02 Ráépülő szakképesítés: Erő- és
munkagépjavító
311.ao4731 521 01 0001 33 03 Ráépülő szakképesítés:
Hidraulika-javító
312.ao4831 521 01 0001 33 04 Ráépülő szakképesítés:
Járműelektromos szerelő
313.ao4954 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus
314.ao5054 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus
315.ao5131 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Állattartó-telepi munkás
316.ao5231 621 01 0010 31 03 Elágazás:
Haszonállat-gondozó
317.ao5331 621 03 0010 31 01 Elágazás: Állattenyésztő
(baromfi és kisállat)
318.ao5431 621 03 0010 31 02 Elágazás: Állattenyésztő (juh
és kecske)
319.ao5531 621 03 0010 31 03 Elágazás: Állattenyésztő
(sertés)
320.ao5631 621 03 0010 31 04 Elágazás: Állattenyésztő
(szarvasmarha)
321.ao5754 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés: Állatorvosi,
állategészségügyi szaksegéd
322.ao5854 621 03 0010 54 01 Elágazás: Állategészségügyi
technikus
323.ao5954 621 03 0010 54 02 Elágazás: Állattenyésztő
technikus
324.ao6033 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Faiskolai
munkás
325.ao6133 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Faiskolai
termesztő
326.ao6233 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Növényházi dísznövénytermesztő
327.ao6333 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés:
Szabadföldi dísznövénytermesztő
328.ao6431 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti
növényvédő
329.ao6531 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Erdőművelő
330.ao6631 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdőőr
331.ao6754 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés:
Digitálistérkép-kezelő
332.ao6854 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés: Földügyi
számítógépes adatkezelő
333.ao6954 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés:
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
334.ao7054 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérő és
térinformatikai technikus
335.ao7154 581 01 0010 54 02 Elágazás: Térképésztechnikus
336.ao7254 581 01 0001 54 01 Ráépülő szakképesítés:
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
337.ao7354 581 01 0001 54 02 Ráépülő szakképesítés:
Kataszteri szaktechnikus
338.ao7433 621 02 1000 00 00 Gazda
339.ao7533 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Ezüstkalászos gazda
340.ao7633 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés:
Mezőgazdasági munkás
341.ao7731 624 01 0001 31 01 Ráépülő szakképesítés:
Elektromos halászgép kezelője
342.ao7851 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő és
-forgalmazó
343.ao7952 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető
344.ao8031 641 01 0010 31 01 Elágazás: Inszeminátor
(baromfi és kisállat)
345.ao8131 641 01 0010 31 02 Elágazás: Inszeminátor (juh és
kecske)
346.ao8231 641 01 0010 31 03 Elágazás: Inszeminátor (ló)
347.ao8331 641 01 0010 31 04 Elágazás: Inszeminátor (sertés)
348.ao8431 641 01 0010 31 05 Elágazás: Inszeminátor
(szarvasmarha)
349.ao8531 622 01 Kertész
350.ao8631 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Fűszernövénytermesztő
351.ao8731 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Gombatermesztő
352.ao8831 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Gyógynövénytermesztő
353.ao8931 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Kerti
munkás
354.ao9031 622 01 0010 31 02 Elágazás: Gyümölcstermesztő
355.ao9131 622 01 0010 31 04 Elágazás: Zöldségtermesztő
356.ao9231 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Lóápoló és
gondozó
357.ao9331 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Méhészeti
munkás
358.ao9431 521 19001031 01 Elágazás: Fejő- és
tejkezelőgép kezelője
359.ao9531 521 19001031 02 Elágazás: Keltetőgép kezelő
360.ao9631 521 19001031 05 Elágazás: Meliorációs, kert- és
parképítőgép kezelő
361.ao9731 521 19 0010 31 08 Elágazás: Mezőgazdasági
szárítóüzemi gépkezelő
362.ao9835 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti
gépüzemeltető, gépkarbantartó
363.ao9935 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti
gépüzemeltető, gépkarbantartó
364.ao10033 521 06 0010 33 01 Elágazás: Mezőgazdasági
munkagépjavító kovács
365.ao10133 521 06 0010 33 02 Elágazás: Patkolókovács
366.ao10252 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda
367.ao10354 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Növénytermesztő
368.ao10454 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Vetőmagtermesztő
369.ao10554 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és
növényvédelmi technikus
370.ao10654 621 04 0010 54 02 Elágazás: Növénytermesztő és
növényvédelmi technikus
371.ao10754 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó
technikus
372.ao10854 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés: Kertépítő
373.ao10954 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Kertfenntartó
374.ao11054 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Parkgondozó
375.ao11154 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Temetőkertész
376.ao11254 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus
377.ao11333 621 01 0000 00 00 Borász
378.ao11433 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Pincemunkás
379.ao11533 621 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés:
Sommelier (borpincér)
380.ao11633 621 01 0001 51 01 Ráépülő szakképesítés:
Vincellér
381.ao11754 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és
pezsgőgyártó technikus
382.ao11854 541 01 0010 54 05 Elágazás:
Élelmiszer-higiénikus
383.ao11954 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és
üdítőitalipari technikus
384.ao12054 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és baromfiipari
technikus
385.ao12154 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom- és
keveréktakarmány-ipari technikus
386.ao12254 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütő- és cukrászipari
technikus
387.ao12354 541 01 0010 54 10 Elágazás: Tartósítóipari
technikus
388.ao12454 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari technikus
389.ao12533 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Gyümölcspálinka-gyártó
390.ao12633 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Sörgyártó
391.ao12733 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Szesz- és
szeszesitalgyártó
392.ao12833 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Szikvízgyártó
393.ao12933 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Üdítőital- és ásványvízgyártó
394.ao13031 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
395.ao13131 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Baromfifeldolgozó
396.ao13231 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Bolti
hentes
397.ao13331 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Csontozó
munkás
398.ao13431 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Halfeldolgozó
399.ao13531 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Szárazáru
készítő
400.ao13631 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés: Vágóhídi
munkás
401.ao13733 541 03 0000 00 00 Molnár
402.ao13833 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés:
Keveréktakarmány-gyártó
403.ao13933 541 04 0000 00 00 Pék
404.ao14033 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyorspékségi sütő és eladó
405.ao14133 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés: Sütőipari
munkás
406.ao14233 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés:
Száraztésztagyártó
407.ao14333 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
408.ao14433 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Mézeskalács-készítő
409.ao14533 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó
410.ao14633 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyümölcsfeldolgozó
411.ao14733 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés: Hűtőipari
munkás
412.ao14833 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés:
Konzervgyártó
413.ao14933 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényolajgyártó
414.ao15033 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés: Olajütő
415.ao15133 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés: Savanyító
416.ao15233 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés:
Zöldségfeldolgozó
417.ao15333 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés: Elsődleges
tejkezelő
418.ao15433 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés: Friss és
tartós tejtermékek gyártója
419.ao15533 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés: Sajtkészítő
420.ao15651 541 01 Vágóállat-minősítő
421.ao15751 541 01 0010 51 01 Elágazás: Juhminősítő
422.ao15851 541 01 0010 51 02 Elágazás: Sertésminősítő
423.ao15951 541 01 0010 51 03 Elágazás:
Szarvasmarhaminősítő
424.ao16031 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás
425.ao16131 623 01 0001 33 01 Ráépülő: Lakott-területi
fakitermelő
426.Hatósági képzések
427.h1Mezőgazdasági vontatóvezető képzés [a 24/2005.
(IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott
követelmények szerint]
428.h280 órás Növényvédelmi Tanfolyam [szervezése a
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §
(3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamarával együttműködésben történhet]
429.2. célterület: Kötelező képzések
430.Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez kapcsolódó képzések
431.b1Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és
a kertészetben című képzés a növénytermesztési
létesítmények korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatásokról (terményszárítók) szóló
35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez, valamint a
kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.) FVM
rendelethez kapcsolódóan.
14
432.A képzés tartalma:
433.Általános rész
434.- a KAP aktuális kérdései;
435.- az SPS rendszer;
436.- a kölcsönös megfeleltetés;
437.- az agrárszakigazgatás rendszere;
438.- a gazdálkodás ökonómiája- gazdaságossági
számítások;
439.Speciális rész
440.jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring
mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
441.terményszárítók üzemeltetése,
energiagazdálkodási ismeretek;
442.- magtisztítás (szabványok);
443.- magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek
csökkentésére stb.);
444.- kapcsolódó jogszabályok.
445.b2Beruházások az állattenyésztésben című képzés az
állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelethez kapcsolódóan.
14
446.A képzés tartalma:
447.Általános rész
448.- a KAP aktuális kérdései;
449.- az SPS rendszer;
450.- a kölcsönös megfeleltetés;
451.- az agrárszakigazgatás rendszere;
452.- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági
számítások;
453.Speciális rész
454.az elnyert összeg felhasználási rendje,
jogkövetkezmények, jogorvoslat;
455.az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb
környezetvédelmi szabályok;
456.állattartó telepi nyilvántartások szabályos
vezetése;
457.- szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.
458.b3GAZDANet című képzés a külön jogszabályban
meghatározott GAZDANet támogatási jogcímhez
kapcsolódóan.
830
459.A képzés tartalma:
460.Számítástechnikai alapismeretekkel nem
rendelkezők részére
461.-jogcím-specifikus kötelezettségek;
462.általános informatikai ismeretek (hardver,
szoftver, OP rendszerek);
463.- a Word alapszintű ismerete, használata;
464.- az Internet alapszintű ismerete, használata;
465.- elektronikus levelezés;
466.- a GazdaNet programcsomag használata;
467.Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezők
részére
468.- jogcím-specifikus kötelezettségek;
469.- az Internet, a Word és az Excel használata;
470.- elektronikus levelezés;
471.- a GazdaNet programcsomag használata;
472.- a VM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus
intézése;
473.- elektronikus eszközök alkalmazása a
mezőgazdaságban;
474.- automatikus mérőeszközök alkalmazása a
mezőgazdaságban;
475.- mezőgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási
lehetőségei;
476.- vállalatirányítási rendszerek.
477.b4Évelő ültetvények telepítése című képzés a rövid
vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény
telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló
72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, az évelő, lágy
szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM
rendelethez, a mezőgazdasági energiafelhasználás
megújuló energiaforrásból történő előállításához
nyújtandó támogatásról szóló 78/2007. (VII. 30.)
FVM rendelethez, valamint - a gyümölcs
ültetvényekről szóló speciális részt alkalmazva -
az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 75/2007. (VII. 27.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
14
478.A képzés tartalma:
479.Általános rész
480.- a KAP aktuális kérdései;
481.- az SPS rendszer;
482.- a kölcsönös megfeleltetés;
483.- az agrárszakigazgatás rendszere;
484.- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági
számítások;
485.Speciális rész (biomassza)
486.- a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó
kötelezettségek;
487.- a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó
kötelezettségek;
488.- a lágy szárú energianövények termesztése;
489.- a fás szárú energianövények termesztése,
kapcsolódó jogszabályok;
490.- a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása
(tüzeléstechnika, pelletálás).
491.Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
492.- a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó
kötelezettségek;
493.- az ültetvény ápolása termőrefordulásig (gyakori
problémák);
494.- az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi
követelménye;
495.- az öntözés módjai és gazdaságossága;
496.- termékértékesítési lehetőségek.
497.b5A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című
képzés a fiatal mezőgazdasági termelők
támogatásáról szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM
rendelethez, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009.
(VIII. 29.) FVM rendelethez kapcsolódóan.
14
498.A képzés tartalma:
499.Általános rész
500.- a KAP aktuális kérdései;
501.- az SPS rendszer;
502.- a kölcsönös megfeleltetés;
503.- az agrárszakigazgatás rendszere;
504.- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági
számítások;
505.Speciális rész
506.- az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság
működésével kapcsolatos bizonylatok szabályos
vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetőségek;
507.- az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
508.- forrásbevonás lehetőségei, hitelfelvétel;
509.- piacrajutási lehetőségek;
510.- szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
511.b6Mezőgazdasági termékek értéknövelése című
képzés a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatásról szóló
47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez, valamint az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi
alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek
létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez
kapcsolódóan.
14
512.A képzés tartalma:
513.Általános rész
514.- a KAP aktuális kérdései;
515.- az SPS rendszer;
516.- a kölcsönös megfeleltetés;
517.- az agrárszakigazgatás rendszere;
518.- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági
számítások;
519.Speciális rész
520.- termelői együttműködések;
521.- élelmiszer-biztonsági ismeretek.
522.b7A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó
gazdaságok támogatása című képzés a külön
jogszabályban meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan.
14
523.A képzés tartalma:
524.Általános rész
525.- a KAP aktuális kérdései;
526.- az SPS rendszer;
527.- a kölcsönös megfeleltetés;
528.- az agrárszakigazgatás rendszere;
529.- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági
számítások;
530.Speciális rész
531.- az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje;
532.- az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
533.- az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a
támogatástól;
534.- jogorvoslati lehetőségek (vis maior).
535.b8Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című
képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez
kapcsolódóan.
536.A képzés tartalma:
537.1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend
538.- agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon
(a korábbi évek tapasztalatai);
539.- minimum követelmények az AKG-ban;
540.- az AKG jogszabályi követelményei;
541.- eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás,
kötelezettségátadás, öröklés);
542.- helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.
543.2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
544.- szántóföldi célprogramok;
545.- ültetvényes gazdálkodás;
546.- gyepgazdálkodás;
547.- vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.
548.3. Talajtápanyag-gazdálkodás
549.4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó
egyéb kérdések
550.- a Gazdálkodási Napló vezetése;
551.- a különböző támogatások együttes felvételének
lehetőségei;
552.- az Agrár-környezetgazdálkodási Információs
Rendszer (AIR).
553.5. Az agrárszakigazgatás rendszere
554.b8/2Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.
[az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet második képzési
időszakához kapcsolódóan]
7
555.A képzés tartalma:
556.- a jogcímrendelet változásai,
557.- az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II.
intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel,
558.- az AKG hatásindikátorainak monitoringja,
559.- a Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos
tapasztalatok,
560.- gyakran ismételt kérdések,
561.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
562.b9Erdő-környezetvédelmi kifizetések című képzés a
külön jogszabályban meghatározott ezen
támogatási jogcímhez kapcsolódóan.
14-
563.A képzés tartalma:
564.1. A természetközeli erdőgazdálkodás
feltételrendszere
565.- az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
566.- az erdőgazdálkodási szemlélet, gyakorlat
változásai;
567.- jogi szabályozás;
568.- természetvédelem és erdőgazdálkodás
kapcsolata;
569.- speciális erdőgazdálkodás védett területeken.
570.2. Az erdő-környezetvédelmi célprogramok
571.- a célprogramok előírásainak részletes ismertetése;
572.- a legkedvezőbb célprogramok kiválasztásának
szempontjai;
573.- eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése,
részleges visszavonás, kötelezettség-átadás,
öröklés);
574.- helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.
575.3. Az erdő-környezetvédelmi intézkedés és más
támogatási lehetőségek kapcsolata a különböző
támogatások együttes igénybevételének
lehetőségei
576.4. Az agrárszakigazgatás rendszere
577.b10Natura 2000 kifizetések című képzés a külön
jogszabályban meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan, beleértve az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendeletet.
14
578.A képzés tartalma:
579.1. Általános ismeretek a természetvédelemről és a
Natura 2000 területekről
580.- természetvédelmi alapismeretek;
581.- a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és
természetvédelemben;
582.- a hazai természetvédelem működése;
583.- az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat
bemutatása;
584.- jogi szabályozás;
585.- a Natura 2000 területeken előforduló közösségi és
kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a
növény- és állatfajok bemutatása.
586.2. A Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodás
587.3. A Gazdálkodási Napló vezetése
588.4. Az agrárszakigazgatás rendszere
589.b11Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási
létesítmény-fejlesztés című képzés az öntözés,
melioráció, területi vízgazdálkodás mezőgazdasági
üzemi és közösségi létesítményei fejlesztésének
támogatásáról szóló 34/2008. (III. 27.) FVM
rendeletben meghatározott 2.1. és
3.1. célterülethez kapcsolódóan.
14
590.A képzés tartalma:
591.Általános rész
592.- a KAP aktuális kérdései;
593.- az SPS rendszer;
594.- a kölcsönös megfeleltetés;
595.- az agrárszakigazgatás rendszere;
596.- a gazdálkodás ökonómiája - gazdaságossági
számítások.
597.Speciális rész
598.- jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring
mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
599.- kifizetés igénylés eljárási rendje;
600.- szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
601.Szakmai rész
602.Öntözés természeti tényezői
603.- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
604.- időjárási szélsőségek;
605.- a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;
606.A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
607.Aszály
608.- történelmi aszályos időszakok;
609.- aszálykárok;
610.- az aszály enyhítésének lehetőségei;
611.Öntözés
612.- öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;
613.- öntözött területek;
614.- felhasznált vízmennyiség.

"

2. melléklet a 90/2011. (X. 3.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke

ABCD
1.MegnevezésSzakképesítést nem adó
képzés (b1-b11, an1-an19)
OKJ szerinti képzés
(ao1-ao161) és 80 órás
Növényvédelmi Tanfolyam (h2)
Mezőgazdasági vontatóvezető
képzés (h1)
2.elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem
adó képzések esetén az
oktatási segédlet
költségeit is)
1100 Ft/fő/óra500 Ft/fő/óra800 Ft/fő/óra
3.gyakorlati óra1 300 Ft/fő/óra600 Ft/fő/óra5 000 Ft/fő/óra
4.szervezési költség5 000 Ft/fő5 000 Ft/fő5 000 Ft/fő
5.vizsgaköltség18 000 Ft/fő*30 000 Ft/fő12 000 Ft/fő

* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell."

Tartalomjegyzék