Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján meghatározott projektleíró struktúra, amely a LEADER Helyi Akciócsoport által az illetékességi területére meghatározott speciális támogatási feltételeket tartalmazza, és amelynek megvalósítására a pályázat irányul;

2. célterület katalógus: a pályázati felhívásban szereplő, a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére meghatározott speciális támogatási feltételeket előíró célterületeket tartalmazó elektronikus gyűjtemény;

3.[1]

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint;

5. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések;

6. Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB): a LEADER Helyi Akciócsoport elnöksége, ügyvezető testülete, igazgatósága, vagy a tagjai többségének támogató szavazatával tagjai közül létrehozott testület, amely a LEADER Helyi Akciócsoporthoz a LEADER terv és az ÚMVP III. tengelye, külön jogcímrendeletben meghatározott intézkedéseire, a LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában foglalt célterületekben megfogalmazott feltételek szerint beérkezett projekt javaslatokat - a LEADER Helyi Akciócsoport által meghatározottak szerint - a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedés szempontjából vizsgálja és azokról dönt;

7.[2] helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által - az adott célterületében - helyi termékként meghatározott hagyományos termék;

8. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak, és az ÚMVP Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER Helyi Akciócsoportnak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként - aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

9. HVS LEADER terv (a továbbiakban: LEADER terv): a HVS azon része, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 61-65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmazza;

10. jogcím: a 2007-2013 között meghirdetett LEADER Programban meghatározott intézkedések, amelyekbe a LEADER Helyi Akciócsoportok által kidolgozott azonos jellegű célterületeket be kell sorolni;

11. kis értékű fejlesztés: a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott jogcímek esetében a LEADER Helyi Akciócsoport által speciális kis értékű célterületbe besorolt olyan fejlesztés, amelynek értéke nem éri el a jogcímenként maximalizált értékhatárt;

12. komplex fejlesztés: egy jogcímre épülő fejlesztés, amelyhez legfeljebb öt további - az adott jogcím keretében el nem számolható, de a rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott jogcímekhez tartozó mellékletekben szereplő - vagy egyéb speciálisként meghatározott kiadás típus társul;

13. közhasznú tevékenység: a közhasznú szervezetekről szóló törvény (a továbbiakban: Kht.) által meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenység;

14. közösségi célú beruházás: olyan fejlesztés, amely a közhasznú tevékenység szerinti cél megvalósítását, valamint a szociális gazdasághoz kapcsolódó fejlesztés megvalósulását segíti elő;

15. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkében meghatározott fogalom;

16. LEADER forrás: az IH által közleményben közzétett forrásallokáció alapján a LEADER Helyi Akciócsoport lakosságszámával, településszámával és fejlettségi szintjével arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja az EMVA IV. intézkedéscsoportjának azon forrásait, amelyeket a LEADER Helyi Akciócsoport a jogcímek alapján a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására, valamint a működésére fordíthat;

17. LEADER fejlesztési forrás: az IH által közleményben közzétett forrásallokáció alapján a LEADER Helyi Akciócsoport számára a HVS LEADER tervében foglaltak végrehajtására rendelkezésre álló forrás;

18. LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkező - 2011. december 31. után kizárólag egyesületi formában működő - helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

19. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS HVS-t fogalmaz meg;

20. meglévő épület: az ingatlan-nyilvántartási térképen feltüntetett épület;

21. munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségű szervezet ügyviteli és adminisztratív feladatokat ellátó szervezete, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttműködési megállapodás alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében;

22. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

23. önálló tevékenységet végző magánszemély: a mezőgazdasági őstermelő, és a művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló rendeletben felsorolt tevékenységet végző, művészeti tevékenységet folytató magánszemély;

24.[3] pályázati felhívás: e rendelet alapján igénybe vehető támogatások feltételeit tartalmazó, legkésőbb a benyújtási időszak első napját megelőző 60. napon, külön IH közleményben közzétett pályázati felhívás, amely tartalmazza a LEADER HACS által az illetékességi területéről benyújtott projektjavaslatokra vonatkozó, a HBB vagy LEADER HACS címmel rendelkező ügyfél esetében az IH döntésének alapjául szolgáló illeszkedési kritériumokat, valamint a támogatás igénybevételének részletes feltételeit szabályozó célterület katalógust;

25. projekt: a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek és a pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvalósításra kerülő fejlesztés, beruházás, vagy tevékenység, amely a LEADER HACS által kialakított célterületekben foglalt fejlesztési célok megvalósulásához járul hozzá;

26. támogatási intenzitás: az egyes projektek esetében a támogatási arány a projekt teljes elfogadott értékéhez viszonyítva;

27. technikai közreműködő: a LEADER HACS-csal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az ügyfelek részére a pályázat benyújtásában kizárólag technikai segítséget nyújtó személy;

28. tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;

29. ügyfél: az a természetes személy, önálló tevékenységet végző magánszemély, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény (a továbbiakban: Ttv.) által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktt.) alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, célterület katalógusnak megfelelő településen;

30. vidéki térség: azoknak a 12. melléklet szerinti 10 000 főnél kevesebb lakosú vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű településeknek a köre, valamint azok a 13. melléklet szerinti települések tanyás jellegű külterületei és részönkormányzatai (a budapesti agglomerációhoz tartozó települések kivételével), amelyek megfelelnek az ÚMVP IV. tengely LEADER jogcímben foglaltaknak;

31. vonalas létesítmény: eső- és szennyvízelvezető, eső- és szennyvízgyűjtő, csatorna és árok, külső telekommunikációs hálózat, beleértve a csatlakozási pontot is.

32.[4] IH eljárás: LEADER HACS címmel rendelkező ügyfél esetében az ügyfél által benyújtott projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedésének vizsgálata érdekében lefolytatott eljárás;

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplő szabályokat kell alkalmazni.

2. A támogatás igénybevételének általános feltételei

2. § (1) Az alábbi jogcímek keretében megvalósuló projektekre vehető igénybe támogatás a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően

a) LEADER közösségi célú fejlesztés,

b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,

c) LEADER rendezvény,

d) LEADER képzés,

e) LEADER tanulmányok,

f) LEADER térségen belüli együttműködés.

(2) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor

a) működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás;

b) működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a Ttv.-ben meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a Ktt. alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a tevékenységgel érintett település a tagja;

c) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;

d) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

e) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

(3) Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.

(4) Egy pályázat kizárólag

a) egy LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló projektre, valamint

b) egy célterületre

irányulhat.

(5) A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(6) Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.

(7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.

3. § (1) Támogatás kizárólag a 12. mellékletben szereplő településen és a 13. mellékletben szereplő település külterületén, illetve részönkormányzatának területén megvalósuló projekthez vehető igénybe.

(2) Támogatás kizárólag olyan projekthez vehető igénybe, amely

a) a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott célkitűzések megvalósulásához járul hozzá,

b) a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS által megfogalmazott LEADER célterülethez rendelt számszerűsíthető eredmény elérését segíti elő, valamint

c) megfelel az e rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

(3)[5] A projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedését a LEADER-szerűség szempontjából vizsgálni kell:

a) a LEADER HACS a beérkező projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedésének vizsgálatára az IH által külön közleményben közzétett eljárásrend szerint létrehozza és működteti a HBB-t;

b) amennyiben LEADER HACS címmel rendelkezik az ügyfél, akkor a HVS-hez való illeszkedés vizsgálatát - külön IH közleményben közzétett eljárásrend alapján - az IH végzi.

(4)[6] A célterületekre a HBB - vagy LEADER HACS címmel rendelkező ügyfél esetében az IH - által kiállított támogató nyilatkozat csatolásával nyújtható be pályázat, ennek elmulasztása esetén nincs lehetőség hiánypótlásra.

(5) Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél pályázat benyújtására akkor jogosult, ha a pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 3 hónappal a LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik, kivéve, ha a LEADER HACS a célterület katalógusban ettől eltérően rendelkezik.

(6) A benyújtott pályázatok vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(8)[7]

(9)[8] A 2. § (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.

4. § (1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg

a) a LEADER HACS rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;

b) a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget.

(2) Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget.

(3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében - ha a pályázatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra - egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg

a) a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus,

b) az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY

szerinti referenciaárat.

(5) A megítélhető támogatási összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmében a 2. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott jogcímek esetén az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében de minimis támogatásnak minősül; a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogcím esetén az e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában ügyfelenként három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

(7)[9] Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a (4) bekezdés szerinti Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak azonos műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy melyiket választja. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye. Az árajánlat nem lehet régebbi a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 60 napnál. Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyben az árajánlattevő hiánytalanul feltünteti

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét, és adószámát vagy adóazonosító jelét,

b) a kiadási tétel részletes műszaki adatait,

c) a kiadási tételben szereplő elemek mennyiségét és mértékegységét, valamint nettó összegeiket,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlat kiállításának dátumát,

g) az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását.

(8) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (7) bekezdés g) pontjában meghatározott követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a (7) bekezdés a)-f) pontja szerinti követelményeknek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is. Elektronikus árajánlat esetén az árajánlattevő nem lehet természetes személy.

(9) Eltérően a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától a szoftver licencek ellenértéke eszközként elszámolható kiadás.

(10) Amennyiben a pályázatban megfogalmazott tevékenység rendezvény megvalósítására irányul, a rendezvény keretén belül végzett tereprendezésre a Vhr. 30. § (7) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az építési tételek elszámolása ÉNGY alapján történik.

(11) E rendelet keretében benyújtott pályázatok esetében a marketing költségek nem tartoznak bele a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások körébe, hanem önállóan elszámolhatók, amennyiben azt a célterület lehetővé teszi.

(12) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a tradicionális eszköz beszerzése esetében egy árajánlat becsatolása szükséges, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit. Az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható.

5. § (1) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen a gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelő, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.

(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően biztosítandó feladatok ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

(3) Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására arra a tevékenységre, beruházásra, vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatható tevékenységre, beruházásra, vagy fejlesztésre vonatkozóan.

(4) Az ügyfél tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve képzést a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti partnervállalkozásától vagy kapcsolt vállalkozásától nem vehet igénybe.

(5) A nem elszámolható kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely szerepel a fejlesztés megvalósulási helye szerint illetékes LEADER HACS - legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző 60. napon lezárt - célterület katalógusában.

(2) Támogatás az illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott

a) támogatás-intenzitásra,

b) maximális támogatási összegre,

c) minimális támogatási összegre,

d) célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételekre,

e) elszámolható kiadásokra,

f) megvalósulás helyére, valamint

g) a célterület adatlap "támogatás vehető igénybe" pontban felsorolt

vonatkozó feltételek együttes betartása mellett vehető igénybe.

(3) Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevékenységek vonatkozásában az elszámolható kiadások körét az illetékes LEADER HACS célterület katalógusa határozza meg, azzal, hogy

a) az egyes jogcímeknél meghatározott elszámolható kiadások körét nem bővítheti, szűkítésre azonban van lehetősége, továbbá

b) meghatározhat

ba) egy speciális kiadást,

bb) komplex fejlesztésnél maximum öt speciális kiadást, kivéve a működési költséget, amennyiben azt a komplex fejlesztés alapjogcíme nem tartalmazza,

bc) kisértékű fejlesztésnél maximum öt speciális kiadást, kivéve a működési költséget.

(4) A LEADER HACS a jogcímenként meghatározott támogatási intenzitásokat a célterület katalógusban pozitív irányba nem módosíthatja, negatív irányba viszont eltérítheti.

(5) A pályázathoz mellékelni kell - a Vhr.-ben előírtak mellett - az e rendeletben meghatározott, valamint az illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott mellékleteket.

(6) Az ügyfélnek az e rendeletben és a LEADER HACS célterület katalógusában előírt jogosultsági feltételeknek a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.

(7) A pályázatban szereplő projekt megvalósítása a pályázat befogadását követően a pályázó saját felelősségére kezdhető meg.

(8) A benyújtott pályázatok értékelésénél

a) a fejlesztés megvalósítási helye szerint illetékes LEADER HACS célterület katalógusában szereplő célterület-specifikus pontozási szempontokat, továbbá

b) amennyiben a pályázathoz pénzügyi tervet és üzleti tervet vagy működtetési és fenntarthatósági tervet is be kell nyújtani, akkor azok értékelési szempontjait

is figyelembe kell venni.

(9)[10] Ültetvénytelepítés esetében, eltérően a Vhr. 3. § 29. pontjától, a beruházás befejezése a támogatott tevékenységek megvalósítása.

3. Célterületek meghirdetése

7. § (1) Az IH a pályázati felhívásban hirdeti meg a LEADER HACS-ok által jóváhagyott célterületeket.

(2) A pályázati felhívást az IH és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a honlapján teszi közzé.

(3) Egy LEADER HACS egy pályázati időszakban összesen legfeljebb tíz célterületet, és azokon belül

a) kis értékű fejlesztések támogatására legfeljebb négy célterületet;

b) komplex fejlesztések támogatására legfeljebb két célterületet

határozhat meg.

(4) A LEADER HACS célterületei vonatkozásában az igénybe vehető támogatás minimum és maximum összeghatárát forintban határozza meg.

(5) Kis értékű fejlesztésekre a LEADER HACS rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrásának legfeljebb 10%-a fordítható.

(6) A LEADER HACS célterület katalógusában az egyes jogcímek keretében meghatározott ügyfelek körén kívül a LEADER HACS a célterület katalógusban nem határozhat meg további ügyfeleket, azonban a jogcímeknél meghatározott ügyfélkört szűkítheti.

4. Kis értékű fejlesztések

8. § (1) A kis értékű fejlesztésre benyújtott pályázatok támogatása a LEADER HACS által kialakított célterületben meghatározott jogosultsági kritériumok alapján, a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a célterületre meghatározott forrás kimerüléséig tart.

(2) A LEADER HACS által meghatározott LEADER célterületek tartalmazzák az elszámolható kiadások körét.

(3) Amennyiben a LEADER HACS a célterületben az egyes kiadási tételek tekintetében referencia árakat határoz meg, az ügyfél az árajánlatos tételek esetében nem köteles árajánlatot benyújtani.

(4) Amennyiben a LEADER HACS nem határoz meg referenciaárat, az ügyfél köteles két árajánlatot beküldeni az ÉNGY-ben vagy a Gépkatalógusban nem szereplő tételek vonatkozásában.

(5) A kis értékű fejlesztésekre benyújtott pályázatok esetében hiánypótlás nincs.

(6) Kis értékű fejlesztésekre vonatkozó célterületek kialakítására a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott jogcímek esetében van lehetőség.

(7) Kis értékű fejlesztés nem valósítható meg komplex fejlesztés keretében.

(8) A kis értékű fejlesztések vonatkozásában megítélt támogatási összeg nem haladhatja meg

a) közösségi célú fejlesztés esetében az 1 000 000 forintot,

b) vállalkozás alapú fejlesztés esetében az 1 000 000 forintot,

c) rendezvény esetében a 250 000 forintot,

d) képzés esetében a 250 000 forintot.

(9) A közösségi célú fejlesztés és a vállalkozási alapú fejlesztés keretében megvalósított kis értékű fejlesztés vonatkozásában

a) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások nem elszámolható kiadásnak minősülnek,

b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő - a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás - költségtípusokat tekintve kizárólag a nem építési engedély köteles tevékenységek támogathatóak.

(10) A kis értékű fejlesztések esetében az e rendelet vonatkozó jogcímeiben meghatározott elszámolható kiadások egymáshoz viszonyított arányára vonatkozó belső korlátokat és az elszámolható kiadások listáját nem kell alkalmazni, valamint pénzügyi tervet nem kell csatolni.

5. LEADER Komplex Fejlesztés

9. § (1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogcímek mindegyike keretében lehetőség van komplex fejlesztés támogatására vonatkozó célterület meghirdetésére.

(2) A LEADER komplex fejlesztés jogcímre az az ügyfél nyújthat be pályázatot, aki a komplex fejlesztés alapját képező jogcímben pályázat benyújtására jogosult, figyelemmel a LEADER HACS által kialakított célterületben előírtakra.

(3) A LEADER komplex fejlesztés célterület a 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül egy alapjogcímre épül, amely kiegészíthető legfeljebb öt speciális kiadás típussal, amelyek nem lehetnek azonosak az azon jogcím keretében elszámolható kiadás típusokkal, amelyhez a célterület besorolásra került.

(4) Az öt speciális kiadás típuson túl a LEADER komplex fejlesztés keretében meghirdetett célterületre teljesülnie kell azon alapjogcímre vonatkozó egyéb szabályoknak, amelyhez a célterület besorolásra került.

(5) LEADER komplex fejlesztés keretében elszámolható

a) a 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogcímek szerinti kiadás, kivéve a működési költség, amennyiben az alapjogcím nem tartalmazza, és

b) a projekt megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott öt speciális kiadás.

6. Közösségi célú fejlesztések

10. § (1) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő

a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a Ttv. 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a Ktt. alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja;

b) nonprofit szervezet;

c) egyházi jogi személy;

amennyiben a fejlesztés a közhasznú tevékenység ellátását segíti elő és a célterület katalógus is tartalmazza az adott támogatható tevékenységet.

(2) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat a 4. melléklet határozza meg.

(3) A pályázatban önállóan csak a 4. melléklet a), b), d), e) és g) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 4. melléklet c), f) h), i), és j) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 4. melléklet a), b), d), e) vagy g) pontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatóak.

(4)[11] A 4. melléklet i) pontja szerinti működési kiadások a 3. melléklet alapján számolhatók el, ha a fejlesztés a LEADER HACS által meghatározott közhasznú tevékenységre irányul, és ha azokat a LEADER HACS az adott célterület vonatkozásában elszámolhatóként határozza meg. A működési kiadások mértéke nem haladhatja meg az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 12%-át, legfeljebb a bruttó 6 200 000 forintot. A működési kiadásokra irányuló kifizetési kérelem legkésőbb a 22. § (5) bekezdésében meghatározott, az utolsó kifizetési kérelem beadására vonatkozó határidőig nyújtható be.

(5) Működési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet a 4. melléklet a)-h) és j) pontjaiban meghatározott fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási időpontjától kezdődően felmerült kiadásokra lehet benyújtani.

(6) Működési kiadásra vonatkozó kifizetési kérelem az utolsó beruházási kiadásra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtását követően nyújtható be.

(7) E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében

a) a Vhr. 20. § (3) bekezdésétől eltérően - ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz - az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kifizethető a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg 80%-át meghaladó összeg;

b)[12] a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó beruházási kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag a 4. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás vagy fejlesztés tárgya - a fenntarthatóságának biztosítása érdekében - az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható;

d)[13] a támogatható működési kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(8) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(9) A 4. melléklet a)-b) pontjaihoz kapcsolódó fejlesztések esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.

7. Vállalkozási alapú fejlesztések

11. § (1) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat benyújtásakor

a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás, amennyiben nyilatkozik arról, hogy a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését megelőzően - amennyiben az illetékes LEADER HACS a vonatkozó célterületben erről eltérően nem rendelkezik - legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett;

b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás, amennyiben LEADER HACS által meghatározott célterület induló vállalkozások támogatására is irányul;

c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát;

d) működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a Ttv. 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint Ktt. alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja;

e) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul;

f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;

g) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, amennyiben a fejlesztés, a közhasznú tevékenységektől eltérő feladat ellátását segíti elő.

(2)[14] Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.

(3) Nem jogosult támogatásra a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:

a) NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág - Bányászat, kifejtési tevékenység;

b) NACE Rev. 2. 47.30 gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem;

c) NACE Rev. 2. 46 nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár);

d) NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág - Pénzügyi, biztosítási tevékenység;

e) NACE Rev. 2. L nemzetgazdasági ág - Ingatlanügyletek;

f) NACE Rev. 2. O Nemzetgazdasági ág - Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás;

g) NACE Rev. 2. P Nemzetgazdasági ág - Oktatás, kivéve 85.5 Egyéb oktatás;

h) NACE Rev. 2. 77.31 Mezőgazdasági gépkölcsönzés;

i) NACE Rev. 2. 03.2 Halgazdálkodás;

j) NACE Rev. 2. 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás;

k) NACE Rev. 2. 50 Vízi szállítás;

l) NACE Rev. 2. 51 Légi szállítás.

(4) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat az 5. melléklet határozza meg.

(5) Pályázatban önállóan csak az 5. melléklet a), b), d), e) és g) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. Az 5. melléklet c), f), h) és i) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak az 5. melléklet a), b), d), e) vagy g) pontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatóak.

(6) A támogatás mértéke, ha az ügyfél a fejlesztést

a) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;

b) nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a.

(7) Az 5. melléklet a)-b) pontjaihoz kapcsolódó fejlesztések esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a beruházás, fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.

(8)[15] A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási határozattal jóváhagyott művelet kizárólag az 5. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott műveletre az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(9) A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya - a fenntarthatóságának biztosítása érdekében - az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

8. LEADER rendezvény

12. § (1) Pályázat benyújtására a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfelek jogosultak.

(2) Nem vehető igénybe támogatás

a) kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó (termékbemutató), valamint

b) politikai célú

rendezvényekre.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

(4) Az ügyfél köteles

a) a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint

b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni.

(5) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető tartalmazza

a) a rendezvény helyszínét, időpontját,

b) a célcsoport megjelölését,

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint

e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.

(6) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(7) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(8) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat az 6. melléklet határozza meg.

(9) A 6. melléklet a) pont ah) és ai) alpontjában meghatározott kiadás, kiadás típusonként nem haladhatja meg a 6. melléklet alapján igényelt a) pont aa)-ag) alpontok alapján elszámolható kiadás összesített összegének 25%-át.

(10) A 6. melléklet b) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 30%-át.

(11) A 6. melléklet c) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.

(12) A 6. melléklet d) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.

(13) A pályázatban önállóan csak a 6. melléklet a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek, a 6. melléklet a) pont ae)-ai) alpontjában, valamint b)-h) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 6. melléklet a) pont aa)-ad) alpontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatók.

(14) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény költségei között kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel.

13. § (1) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap.

(2) A támogatás mértéke, ha az ügyfél

a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést

aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;

ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 100%.

(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) feltüntesse.

(4)[16] Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a támogatott tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelem összegét a támogatási határozattal jóváhagyott támogatás összegének 5%-ával csökkenti.

(5) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.

9. LEADER képzés

14. § (1) Pályázat benyújtására és oktatás szervezésére a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfelek jogosultak.

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet és az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedésekhez kötődő képzések lebonyolításához támogatás nem nyújtható.

(3) Az ügyfél köteles

a) az oktatás megvalósítását

aa) legalább 10 darab dátumozott fotóval,

ab) jelenléti ívvel,

ac) oktatási napló vezetésével,

ad) képzési tematika elkészítésével

dokumentálni, illetve

b) a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges az addig lezajlott képzések vonatkozásában

a) a jelenléti ívet,

b) a résztvevőkkel kötött megállapodások másolatát,

c) az oktatási napló másolatát, valamint

d) a dátumozott fotókat, amelyek a képzés helyszínét, résztvevőit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be.

(5) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(6) A pályázathoz mellékelni kell a képző szerv által elkészített képzési ütemtervet.

(7) Az elszámolható kiadás legmagasabb összege nettó 25 000 Ft/résztvevő/nap. Egy napnak nyolc képzési óra tekintendő, ennél rövidebb időtartam esetén időarányos összeg alkalmazandó. Egy képzési óra hossza legalább 45 perc.

(8) A 2. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott ügyfél a résztvevőktől részvételi díjat vagy egyéb, képzéshez kapcsolódó térítési díjat nem szedhet.

(9) A 2. § (2) bekezdés a) és e) pontjában szereplő ügyfél esetében az elszámolható kiadás csökken a beszedett részvételi díj összegével.

(10) Nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevők étkezési- (kivéve az oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás), szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(11) A képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni

a) a felek nevét és személyes adatait,

b) a képzés témáját, időpontját, időtartamát, és

c) a képzési órák számát.

15. § (1) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat a 7. melléklet határozza meg.

(2) A 7. melléklet a) pont ai) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 7. melléklet alapján igényelt a) pont aa)-ah) alpontja alapján elszámolható kiadás összesített összegének 20%-át.

(3) A pályázatban önállóan csak a 7. melléklet a) pont aa), illetve ad)-ah) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 7. melléklet a) pont ai) alpontjában és b)-e) pontjában meghatározott elszámolható költségek csak a 7. melléklet a) pont aa), és ad)-ae) alpontjában szereplő kiadások valamelyikével együtt támogathatók. A 7. melléklet a) pont ab), ac), és ai) alpontjaiban meghatározott kiadások csak abban az esetben támogathatók, ha e pontokon kívül legalább még egy, a 7. melléklet a) pontjában szereplő kiadás is elszámolásra kerül.

(4) Az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 20. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni.

(5) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(6) A támogatás mértéke a 13. § (2) bekezdésben foglaltak szerint alakul.

(7) Az e jogcím keretében támogatható képzés megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 18 hónap.

(8) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a képzés helyén az arculati elemeket feltüntesse.

(9) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (8) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

10. LEADER tanulmányok

16. § (1) A LEADER tanulmányok jogcím keretében a LEADER HACS területén megvalósuló, stratégiájának megvalósítását elősegítő tanulmányok elkészítésére vehető igénybe támogatás.

(2) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat a 8. melléklet határozza meg.

(3) A tanulmányhoz mellékelni kell a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot a tanulmány eredetiségéről.

(4) A tanulmány formai és tartalmi követelményeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázat benyújtására a 2. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott ügyfelek jogosultak, amennyiben

a) a tanulmány témáját tekintve legalább három, igazolható szakmai referenciát a pályázathoz csatolnak, amely tartalmazza a referenciában szereplő tanulmányok címét, a megbízókat, a tanulmányok elkészítésének dátumát, valamint a tanulmányok elérési helyét;

b) a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a tanulmány által érintett vidéki szereplők bevonásával készítik el a pályázat tárgyát képező tanulmányt vagy a tanulmány által érintett vidéki szereplők részére a tanulmányt a HACS honlapján is közzétett időpontban rendezett nyilvános fórumon bemutatják; és

c) vállalják, hogy az elkészült tanulmányt az illetékes HACS-nak megküldik a honlapján történő közzététel céljából.

(6) Az elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg a nettó 1 000 000 forintot.

(7) A támogatás mértéke, az összes elszámolható kiadás

a) 85%-a, ha hátrányos helyzetű területen,

b) 80%-a, ha egyéb területen

készül el a tanulmány.

(8) A tanulmány elkészítésének határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónap.

(9) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az elkészült tanulmányt.

11. LEADER térségen belüli együttműködés

17. § (1) A LEADER térségen belüli együttműködés keretében az illetékes LEADER HACS LEADER tervében meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, térségen belüli együttműködések ösztönzésére vehető igénybe támogatás. Az e jogcím keretében tervezett együttműködések, tevékenységek a LEADER HACS illetékességi területén valósulhatnak meg, kivételt képez ez alól, amikor az együttműködés keretében az együttműködő partnerek célja az ország területén belüli közös megjelenés vagy tapasztalatszerzés.

(2) Pályázat benyújtására a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfelek jogosultak.

(3) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat a 9. melléklet határozza meg

(4) A 9. melléklet b) pont bc) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 9. melléklet b) pont bb)-bc) alpontja nélküli elszámolható kiadás 40%-át.

(5) A 9. melléklet b) pont bb) alpontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 9. melléklet b) pont bb)-bc) alpontja nélküli elszámolható kiadás 40%-át.

(6) A 9. melléklet a) pont ag) alpontjában, a b) pont bi) alpontjában és az e) pont ed) alpontjába meghatározott kiadás vonatkozásában elszámolt költség nem haladhatja meg a 9. melléklet alapján, ezen költségek nélküli számolt elszámolható kiadás 20%-át.

(7) A 9. melléklet f) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 9. melléklet a) pontjában igényelt elszámolható kiadás összegének 20%-át.

(8) A pályázatban önállóan csak a 9. melléklet a)-d) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 9. melléklet e), f), g) és h) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 9. melléklet a)-d) pontjában szereplő költségek valamelyikével együtt támogathatók.

18. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet és az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedésekhez kötődő képzések lebonyolításához támogatás nem nyújtható.

(2) A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 20. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni.

(3) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek, akkor a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(4) A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni

a) a felek nevét és személyes adatait,

b) a képzés témáját, időpontját, időtartamát, és

c) a képzési órák számát.

(5) A térségen belüli együttműködés keretében megrendezésre kerülő képzés vonatkozásában:

a) az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles

aa) legalább 10 darab dátumozott fotóval, jelenléti ívvel, oktatási napló vezetésével, képzési tematika elkészítésével dokumentálni, illetve

ab) a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani;

b) az elszámolható kiadás legmagasabb összege nettó 25 000 Ft/résztvevő/nap;

c) nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevők étkezési- (kivéve az oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás), szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja esetében egy napnak nyolc képzési óra tekintendő. Ennél rövidebb időtartam esetén időarányos összeg alkalmazandó. Egy képzési óra legalább 45 perc.

(7) A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges az addig lezajlott képzések vonatkozásában

a) a jelenléti ívet,

b) a résztvevőkkel kötött megállapodások másolatát,

c) az oktatási napló másolatát, valamint a

d) dátumozott fotókat, amelyek a képzés helyszínét, résztvevőit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be.

(8) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(9) Képzés esetében a pályázathoz mellékelni kell a képző szerv által elkészített képzési ütemtervet.

(10) A résztvevők számára a képzés ingyenes.

(11) A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett rendezvény vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás

a) olyan rendezvényre, amely kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeit szolgálja, termékeinek bemutatását célozza (termékbemutató);

b) politikai célú rendezvényre.

(12) A (11) bekezdés a) pontjában foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

(13) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az arculati elemeket feltüntesse.

(14) Amennyiben az ügyfél a (13) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatott tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelem összege a támogatási határozattal jóváhagyott összeg 5%-ával csökkentésre kerül.

(15) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.

(16) A térségen belüli együttműködés keretében megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles

a) a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint,

b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 20 nappal az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.

(17) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emléketető tartalmazza

a) a rendezvény helyszínét, időpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

b) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot,

c) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót.

(18) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (16) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(19) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (17) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(20) A jogcím keretében támogatható rendezvény költségei között kizárólag azon, a rendezvény keretében nyújtott szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel.

19. § (1) A LEADER térségen belüli együttműködés eredményes irányításának biztosítása érdekében az elérendő célokat az irányítással, a koordinálással, a nyomon követéssel és az értékeléssel kapcsolatos felelősség megosztásának módját egy hivatalos együttműködési megállapodásban kell rendezni.

(2) Az együttműködési megállapodás egy, a résztvevő szervezetek között létrejött, tartalmilag kötött dokumentum.

(3) Az együttműködési megállapodás abban az esetben fogadható el, ha legalább az alábbiakat egyértelműen tartalmazza:

a) a partnerek írásos kötelezettségvállalását, feltüntetve a koordináló szervezet (a pályázatot benyújtó potenciális kedvezményezett) és a partner nevét és címét;

b) az együttműködési projekt részletes leírását, feltüntetve:

ba) a projekt céljait,

bb) az azok eléréséhez végrehajtani kívánt intézkedéseket,

bc) a potenciális kedvezményezetteket,

bd) az egyes partnereknek a projekt megszervezésében és végrehajtásában betöltött szerepét (adott esetben az egyes műveletek végrehajtására felhatalmazott technikai szervezetek nevét),

be) a projekt megszervezését és nyomon követését szolgáló intézkedéseket,

bf) a többoldalú projekttől várt eredményeket;

c) az együttműködés tervezett teljes költségvetését;

d) egy indikatív ütemtervet, mely tartalmazza a projekt főbb mérföldköveit és a projekt részeinek megvalósításához szükséges időtartamot;

e) ha a partnerek úgy kívánják, további szervezetek részére megengedő záradékot;

f) a megállapodás módosítását lehetővé tevő eljárást.

(4) A pályázathoz mellékelni kell az együttműködésben részt vevő szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás másolatát.

(5) A támogatás mértéke, ha az ügyfél

a) természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést

aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;

ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a;

c) egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(6) Az e jogcím keretében megvalósuló projektek megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.

12. A pályázat benyújtása

20. § (1)[17] A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5-én 18 óráig -, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül - elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

(2) Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles

a) az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából,

b) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezettel, annak írásos visszaigazolása alapján, egyeztetett időpontban a pályázat benyújtása céljából a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetnél megjelenni, valamint

c) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetet az egyeztetett időpontban beálló változásról a pályázat benyújtására egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 5 nappal értesíteni, mely kötelezettsége elmulasztása esetén elveszti a jogot a LEADER HACS munkaszervezet a pályázat benyújtásához technikai közreműködőként való igénybevételére.

(3) A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésről szóló nyomtatványt a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell - elektronikusan, valamint postai úton, vagy személyesen - az MVH-nak benyújtani, továbbá papíralapon, az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is meg kell őrizni. Bejelentés hiányában a technikai közreműködő eljárása érvénytelen.

(4) A technikai közreműködő útján történő pályázatbenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja, a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető pályázat két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok pályázat adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai közreműködő általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott pályázati dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a technikai közreműködést ellátó szervezet, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a technikai közreműködést ellátó szervezet vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(5) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél és a technikai közreműködést ellátó szervezet köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentéséről szóló nyomtatványt a technikai közreműködést ellátó szervezetnek elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek - aláírásával ellátva - postai úton vagy személyesen kell benyújtania a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. Bejelentés hiányában a technikai közreműködés megszüntetése érvénytelen.

(6) A technikai közreműködő nem vehet részt az általa közreműködőként benyújtott pályázat további bírálatában.

(7) Amennyiben az ügyfél az MVH döntése ellen fellebbezést nyújt be, a fellebbezéshez kötelező mellékletként csatolni kell a megőrzésre köteles dokumentumot.

(8) A pályázathoz mellékelni kell

a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;

c)[18] bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjától eltérően pénzügyi tervet

da) a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és

db) a LEADER közösségi célú fejlesztés

jogcím keretében, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg, kivéve a kis értékű célterületeket;

e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően, ha az ügyfél

ea) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet,

eb) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, valamint működtetési és fenntarthatósági tervet

a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja;

f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által

fa) az adott pénzügyi évben, valamint

fb) az előző két pénzügyi évben

igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozatot;

g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát;

h) az értékeléshez a pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

i)[19] a LEADER HACS HBB-je - vagy LEADER HACS címmel rendelkező ügyfél esetében az IH - által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot;

j) a LEADER HACS által a vonatkozó célterületben előírt csatolandó mellékleteket;

k) vállalkozási alapú fejlesztés vonatkozásában mikro- kis- és középvállalkozás esetén nyilatkozat arról, hogy a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését legalább 3 hónappal - amennyiben az illetékes LEADER HACS a vonatkozó célterületben erről eltérően nem rendelkezik - megelőzően székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett.

(9)[20] A (8) bekezdés i) pontja szerinti tanúsító nyilatkozatot a HBB - vagy LEADER HACS címmel rendelkező ügyfél esetében az IH - a pályázati felhívásban meghatározott eljárás alapján állítja ki a HVS illeszkedésről.

(10)[21] Az IH a HBB eljárás során, valamint LEADER HACS ügyfél esetén az IH eljárás során alkalmazandó formanyomtatványokat IH közleményben a saját honlapján teszi közzé.

(11) Létesítő okirattal nem szükséges igazolni a közhasznú tevékenység ellátását

a) egyházi jogi személy,

b) települési önkormányzat,

c) települési kisebbségi önkormányzat,

d) Ttv.-ben meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,

e) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, valamint

f) nonprofit szervezet

vonatkozásában.

(12) A pénzügyi terv az 1. melléklet szerinti pénzügyi pontozási szempontok alapján kerül értékelésre.

13. A pályázat elbírálása

21. § (1) A pályázatok elbírálása a Törvény III-IV. fejezete alapján történik.

(2) A pályázat bírálata folyamatában az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint

a) az illetékes LEADER HACS által a célterület katalógusában szereplő, a projekttel érintett célterületre meghatározott célterület-specifikus pontozási szempontok szerint végzett értékelés, valamint amennyiben az adott pályázatra az vonatkozik, a pénzügyi és üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv értékelése alapján, továbbá

b) a LEADER HACS által felállított rangsor figyelembevételével

a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

(3) Delegálási szerződés hiányában

a) az illetékes LEADER HACS célterület katalógusában szereplő, a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett célterületre meghatározott célterület-specifikus pontozási szempontok, valamint amennyiben az adott pályázatra az vonatkozik, a pénzügyi és üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv alapján történő értékeléssel,

b) rangsorolást követően

a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést.

(4) Kis értékű célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendje, valamint az adott célterületre rendelkezésre álló keret alapján.

14. A kifizetési kérelem benyújtása

22. § (1)[22]

(2)[23] A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.

(3)[24]

(4) Természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.

(5)[25] Kizárólag a működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31-e.

15. A támogatási keretösszeg

23. § A területileg illetékes LEADER HACS célterületeire vonatkozó keretösszeg a pályázati felhívásban kerül meghirdetésre.

16. Jogkövetkezmények

24. § (1) Az illetékes LEADER HACS területére a Törvényben, a Vhr.-ben, e rendeletben, valamint a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott speciális jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(2)[26] Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.

(3)[27]

17. Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott pályázatok és azok alapján fennálló támogatási jogviszonyok tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet előírásait kell alkalmazni.

25/A. §[28] E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 88/2011. (IX. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdés 24. és 32. pontját, 3. § (3) és (4) bekezdését, 20. § (8) bekezdés i) pontját, (9) és (10) bekezdését, továbbá az 1. melléklet "Pénzügyi pontozási szempontok" "Természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetében" című táblázat 5. sor "B" oszlopát, a 4. melléklet d) pontját és az 5. melléklet d) pontját a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25/B. §[29] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 7-12. §-aival megállapított 3. § (9) bekezdését, 6. § (9) bekezdését, 10. § (7) bekezdés b) pontját, 11. § (8) bekezdését, 13. § (4) bekezdését, valamint 22. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25/C. §[30] E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 22. § (2) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25/D. §[31] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (7) bekezdést, 10. § (4) bekezdést és 22. § (5) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

25/E. §[32] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 24. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

25/F. §[33] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 10. § (7) bekezdés d) pontját, 22. § (2) bekezdését és 24. § (2) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25/G. §[34] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 3. § (8) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

27. §[35]

28. §[36]

29. §[37]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

Pénzügyi pontozási szempontok

Természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetében

[38]
ABC
1Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2Befektetett eszközök
Változása
A befektetett eszközök értéke a
támogatási kérelem benyújtását
követő 4. évben meghaladja a
beruházás értékének
- 1,2x-esét, akkor 2 pont
- 1,1x-esét, akkor 1 pont
- 1,1x-es alatt 0 pont
2 pont
3Vállalatértékelés I.A vállalkozás 1 főre jutó
árbevételének a vizsgálata
(A vállalkozás bázis évében* az egy
alkalmazottra jutó árbevétel az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével
csökkentett (egyéni vállalkozások
esetében az adóalapba beszámított
árbevétel az ELÁBÉ és a közvetített
szolgáltatások összegével
csökkentett értéke)
- meghaladja a 2 millió forintot
akkor 4 pont,
- 1,5-2 millió forint között, akkor
3 pont.
- 1,25-1,5 millió forint között 2 pont
- 1-1,25 millió forint között 1 pont
- 1 millió forint alatt 0 pont
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a támogatási kérelem
benyújtását követő 2. lezárt
gazdasági év.
4 pont
4Vállalatértékelés II.Adózás előtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelőző
két évben. (Ha a támogatási kérelem
benyújtási évét megelőző 2 lezárt
teljes gazdasági év közül az egyikben
az adózás előtti eredmény pozitív,
akkor 2 pont, ha mindkét évben
pozitív akkor 4 pont, ha egyik évben
sem, akkor 0 pont.)
Induló vállalkozás esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követő
harmadik és negyedik év.
4 pont
5Tervadatok értékelése II.-A
vállalkozás 1 főre jutó árbevételének
a vizsgálata
Ha a vállalkozás 1 főre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelem benyújtását követő 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
- ha kevesebb mint 5%-kal bővül, 1 pont,
- ha 5% és 10% közötti értékkel
bővül, 2 pont,
- ha 10% és 20% közötti értékkel
bővül, 3 pont,
- ha több mint 20%-kal 4 pont
4 pont
6Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata
Ha a támogatási kérelem benyújtását
követő 4. évi árbevétel értéke, a bázis
évi árbevételéhez képest eléri a
támogatás 1,1-szeresét akkor 1 pont,
ha az 1,1-szeres és 1,2-szeres között
2 pont, 1,2-szeres felett 3 pont
adható.
3 pont
Ha az árbevétel arányos adózás előtti3 pont
eredmény a támogatási kérelem
benyújtását követő 4. évre nézve a
bázis évhez képest 10%-20%-kal
bővül akkor 1 pont, ha 20%-30%-kal
akkor 2 pont,
30%-os bővülés felett 3 pont adható
7Pénzügyi tervmax. 20 pont
8Üzleti tervmax. 30 pont
9Kommunikációs terv+ (5) pont
10Társadalmi felelősségvállalás+ (5) pont
11Összesen:max. 60 pont

* Bázis év: A támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes gazdasági év. Induló vállalkozás esetén a bázis év a támogatási kérelem benyújtását követő első lezárt teljes gazdasági év.

** ELÁBÉ: Eladott áruk beszerzési értéke.

*** Induló vállalkozás: Az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nincs két teljes lezárt gazdasági éve.

A felső határérték minden esetben a magasabb pontszámhoz sorolandó.

Pénzügyi pontozási szempontok

Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet esetében

ABC
1Értékelési szempont megnevezésePénzügyi terv alapján végzett értékelésÉrtékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2Kérelmező értékelése a bázis
évre vonatkozóan
Ha a bázisévben* a felhalmozási kiadások
aránya az összes bevételhez képest 3 %
feletti, akkor 3 pont, ha 3% és 2% között van,
akkor 2 pont, ha 2% és 1% között van, akkor
1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.
3 pont
Ha a bázisévben a saját bevételek aránya az
összes bevételhez képest 13% feletti, akkor
3 pont, ha 13% és 9% között van, akkor 2
pont, ha 9% és 5% között van, akkor 1 pont,
míg ha 5% alatti, akkor 0 pont.
3 pont
Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó bevételek
fedezik az összkiadás 90%-át akkor 3 pont,
60-90% akkor 2 pont, 30-60% között 1 pont,
30% alatt 0 pont adható.)
3 pont
3Kérelmező értékelése a kérelem
benyújtását követő 4. évben
Ha a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évben a felhalmozási kiadások aránya az
összes kiadáshoz képest 3% feletti, akkor
2 pont, ha 3% és 1% között van, akkor
1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.
2 pont
Ha a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évben a saját bevételek aránya az összes
bevételhez képest 13% feletti, akkor 2 pont,
ha 13% és 7% között van, akkor 1 pont, míg
ha 7% alatti, akkor 0 pont.
2 pont
Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó bevételek
fedezik-e az összkiadás 80%-át akkor 2 pont,
50-80% akkor 1 pont, 50% alatt 0 pont
adható.)
2 pont
4Üzemeltetési vizsgálatAmennyiben a személyi jellegű kifizetések a
bázisévhez képest a támogatási kérelem
benyújtását követő 4. évre nőnek, akkor
2 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.
5 pont
5Pénzügyi tervmax. 20 pont
6Működtetési és fenntarthatósági
terv
max. 30 pont
7Kommunikációs terv+ (5) pont
8Társadalmi felelősségvállalás+ (5) pont
9Összesen:max. 60 pont

* Bázis év: A támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes gazdasági év. Induló vállalkozás esetén a bázis év a támogatási kérelem benyújtását követő első lezárt teljes gazdasági év.

A felső határérték minden esetben a magasabb pontszámhoz sorolandó.

2. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

1. Általános korlátozások:

a) ingatlan vásárlása;

b) garanciális költségek;

c) franchise díj;

d) banki költségek,

e) működési költségek (rezsi), kivéve a közösségi célú fejlesztést;

f) kiszállási díj;

g) élő állat beszerzése;

h) a 1/1975. (II. 5.9 KPM-BM együttes rendelet szerinti gépjármű beszerzési költsége.

2. Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele:

a) az ügyfél saját maga által előállított termék, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;

b) az ügyfél önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak bekerülési értéke;

c) műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;

d) meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik;

e) eszközök leszerelési költsége;

f) a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége;

g) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet az ügyfél csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

h) azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti, vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal az ügyfélnél bármely telephelyen már használatban voltak;

i) kis- vagy nagykereskedelmi forgalmazáshoz árukészlet beszerzése;

j) operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan;

k) az apportált eszköz, ingatlan értéke;

l) üzletrész- és részvényvásárlás.

3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó, gyártási know-how:

a) gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja;

b) nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével.

4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

a) ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlására, lízingelésére fordított összeg.

5. Információs technológia-fejlesztések:

a) informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;

b) a terméktámogatási díj.

6. Tanácsadás igénybevétele:

a) munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége;

b) forráslehetőségek feltérképezésére irányuló tanácsadás díja;

c) adótanácsadás és könyvelés díja.

7. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

a) minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei,

b) a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, fordításhoz kapcsolódó költségek.

3. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

I. Személyhez kötődő kiadások:

1. munkaszerződés alapján kifizetett bér és járulékai;

2. munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része;

3. jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része.

II. Dologi kiadás címén igénybe vehető szolgáltatások:

1. időszaki kiadvány kiadása,

2. számítógépes adathordozó sokszorosítása,

3. gáz-halmazállapotú természetes gáz,

4. villamosenergia-termelés,

5. villamosenergia-elosztás,

6. gázelosztás,

7. gőz-, melegvízellátás,

8. víztermelés, -kezelés, -elosztás,

9. könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,

10. egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem,

11. vasúti szállítás,

12. menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás,

13. nemzeti postai tevékenység,

14. futárpostai tevékenység,

15. távközlés,

16. biztosítás (kivéve életbiztosítás),

17. ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

18. hardver-szaktanácsadás,

19. szoftverkiadás,

20. irodagép-, számítógép-javítás,

21. egyéb számítástechnikai tevékenység,

22. humán kutatás, fejlesztés,

23. üzletviteli tanácsadás,

24. hirdetés,

25. fényképészet,

26. titkári, fordítói tevékenység,

27. máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,

28. szennyvíz gyűjtése, kezelése,

29. hulladékkezelés,

30. rádió-, televízióműsor-szolgáltatás,

31. kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme,

32. piac-, közvélemény kutatás,

33. személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

34. alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység,

35. számítógép, kommunikációs eszköz javítása,

36. szórakoztatóelektronikai cikk javítása.

4. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS JOGCÍM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A Közösségi célú fejlesztés jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;

b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:

ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;

bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;

bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából, felszíni-, csapadék-, vagy szennyvíz, vagy hő hasznosítása, komposztálás, talajerő növelés céljából);

bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;

c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;

cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;

cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;

cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy beszerzése, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;[39]

e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;

f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

g) marketing kiadások:

ga) hirdetések költségei;

gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);

gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);

ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

gg) weboldal elkészítésének költségei;

h) a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott speciális kiadás;

i) működési költség;

j) arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

5. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS JOGCÍM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;

b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:

ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;

bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;

bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és eszközök berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása, felszíni-, csapadék-, vagy szennyvíz, vagy hő hasznosítása, komposztálás, talajerő növelés céljából);

bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;

c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;

cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;

cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;

cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy beszerzése, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;[40]

e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;

f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

g) marketing kiadások:

ga) hirdetések költségei;

gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);

gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);

ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

gg) weboldal elkészítésének költségei;

h) a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusa szerint meghatározott speciális kiadások;

i) arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

6. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A LEADER RENDEZVÉNY JOGCÍM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A LEADER rendezvény jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

a) rendezvény költségei:

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);

ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;

af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

ah) étel -, italfogyasztás;

ai) anyagköltség, alapanyag költség;

b) marketing tevékenység:

ba) meghívók, hirdetések költségei;

bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)

bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);

be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

bf) weboldal elkészítésének költségei;

c) infrastruktúra-fejlesztés:

ca) tereprendezés;

cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;

e) takarítás;

f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

g) a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott speciális kiadás;

h) arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

7. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A LEADER KÉPZÉS JOGCÍM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A LEADER képzés jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

a) képzés, oktatás:

aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való utazási költségtérítéssel együtt;

ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

ad) terembérlet;

ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;

af) eszközbérlés;

ag) vizsgával kapcsolatos díjak;

ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;

ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;

b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

d) a fejlesztés, beruház megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott speciális kiadások;

e) arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

8. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A LEADER TANULMÁNYOK JOGCÍM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A LEADER tanulmányok jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatók el:

a) szükségletfelmérések, tanulmányok, előkészítő tanulmányok;

b) a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében szereplő elszámolható kiadások az ott meghatározott mértékig, az alábbi kiadások kivételével:

ba) 74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás;

bb) 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás;

bc) 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás;

bd) 74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás;

be) 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás;

bf) 74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás;

bg) 74.20.2 Építészeti szolgáltatás;

bh) 74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás;

bi) 74.20.6 Építési projekt vezetése;

bj) 74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés;

c) a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott speciális kiadások;

d) arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

9. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

LEADER TÉRSÉGEN BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK

A LEADER térségen belüli együttműködés jogcím keretében az alábbi kiadások számolhatóak el:

a) rendezvény költségei:

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;

ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége;

ag) étel -, italfogyasztás;

ah) anyagköltség, alapanyagköltség;

b) oktatás, képzés költségei:

ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való utazási költségtérítéssel együtt;

bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

bd) terembérlet;

be) meghívók;

bf) eszközbérlés;

bg) vizsgával kapcsolatos díjak;

bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;

bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;

bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

c) kiadványkészítés költségei:

ca) adatgyűjtés költségei;

cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);

cc) szerkesztés költségei;

cd) terjesztés költségei;

ce) nyomdai költségek;

cf) fotó és grafikai költségek;

d) marketing tevékenység költségei:

da) hirdetés költségei;

db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;

dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

dd) promóciók költségei;

de) honlap készítés költsége;

df) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);

dg) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

e) kapcsolattartás költségei:

ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);

eb) kommunikációs költség;

ec) szállás költsége;

ed) étkezés;

ee) napidíj;

f) infrastruktúra-fejlesztés:

fa) tereprendezés;

fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

g) a fejlesztés, beruházás megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott speciális kiadások;

h) arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó).

10. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL
Alulírott.................................................. ., mint a tanulmány készítője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
és aláírásommal igazolom, hogy a....................................................... .című tanulmány saját, önálló munkám, és abban
betartottam a jogszabályok által előírt, a tanulmány készítésére vonatkozó rendelkezéseket.
Tudomásul veszem, hogy a tanulmány elkészítése során nem fogadható el és a tanulmány elutasítását vonja maga
után:
- szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás nélkül;
- tartalmi idézet a hivatkozás megjelölése nélkül;
- más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése;
- az interneten publikált írások változtatás nélküli1 beépítése;
- más személy vagy a tanulmány készítője által elkészített és már korábban nyilvánosságra hozott, bármilyen címen,
célból leadott tanulmány vagy dolgozat változtatás nélküli újbóli beadása.
Alulírott ......................................................... , mint a tanulmányt tartalmazó kérelem (pályázat) benyújtója büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a tanulmány készítője által tett nyilatkozat
helytálló.
E nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tanulmány a fenti feltételeknek nem felel
meg, a tanulmány és ezáltal a kérelem elutasításra kerül.
.................................................... , 201...............................................
Aláírás:
………………………………….
a tanulmány készítője
Aláírás:
………………………………….
a pályázat benyújtója
1 Változtatás nélküli beépítésnek, illetve beadásnak számít, ha a beadott dokumentum a vele összehasonlított egy vagy több tanulmánnyal összességében több, mint 50%-ban azonos a szóköz nélküli karakterek számát tekintve.

11. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A tanulmány kötelező formai és tartalmi követelményei

A tanulmányt legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem mellékleteként az illetékes Helyi Akciócsoporthoz szükséges benyújtani. A tanulmányokra történő kifizetés előtt az MVH illetékes kirendeltsége a felsorolt feltételek fennállását ellenőrzi.

A tanulmány kötelező formai követelményei:

1. a tanulmánynak mind tartalmi, mind helyesírási, alaki és stilisztikai szempontból kifogástalannak kell lennie, amelyet A/4-es papíron, szövegszerkesztővel írva szükséges benyújtani (Times New Roman 12-es betűméret, baloldalon (kötésoldalon) 3 cm-es, a többi szélein 2,5 cm-es margó, normál sortávolság, sorkizárás, az oldalszámok minden oldalon történő megjelenítése), oldalanként 1 betűelütés engedélyezett

2. a fő fejezeteknek új oldalon kell kezdődniük,

3. a tanulmány terjedelme - szóközök nélkül - minimum 80 ezer karakter, amelybe a szövegközi táblázatok és ábrák is beletartoznak,

4. a tanulmányt elektronikusan szerkeszthető formában is szükséges benyújtani (például Word dokumentum).

A tanulmány kötelező tartalmi követelményei:

A tanulmány fontos tartalmi előírása: a tanulmánynak illeszkednie kell az adott Célterület adatlapban leírtakhoz.

A tanulmány címe: rövid cím, amely kifejezi a tanulmány mondanivalóját és utal annak témájára (szükség esetén magyarázó alcím is adható).

Tartalomjegyzék: a tanulmány elején, a címlap után kell megjelennie. A tartalomjegyzékben felsorolt rész- vagy fejezetcímeknek szó szerint meg kell egyezniük a tanulmány szövegében találhatókkal, s decimális sorszámozással (általában három szintig) kell ellátni. Az alkalmazott beosztásból ki kell tűnnie a címek alatti részek fontosságának. A címekhez minden esetben kapcsolni kell a vonatkozó oldalszámot. A tartalomjegyzék - az oldalszámok és a decimális számozású címek megadása mellett - általában az alábbiakat foglalja magában:

- bevezetés

- fő fejezetek

- alfejezetek

- pontok

- alpontok

- következtetések, javaslatok

- összefoglalás

- irodalomjegyzék

- mellékletek

Bevezetés (1-3 oldal): a téma jelentőségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések céljainak kitűzése:

- a tanulmány témakörének a tanulmány címénél részletesebb meghatározása,

- a témaválasztás indoklása,

- a kifejtés menetének és logikájának ismertetése.

- a tanulmány és a jogcímrendelet 3. § (1) pontjában foglaltak közti összhang alátámasztása.

Szakirodalom feldolgozása: a témában megjelent főbb szakirodalmakban közölt eredmények rövid leírása, összefoglalása, egymással való összevetése, a tanulmány készítőjének azokkal kapcsolatos állásfoglalásának kifejtése, a szakirodalmi eredmények értékelése.

Saját vizsgálati adatok gyűjtésének helye és feldolgozásuk módszere: a tanulmányban a saját vizsgálatok során feldolgozott adatok és a feldolgozás módszereinek rövid bemutatása.

Eredmények: saját munka eredményeinek logikus, jól követhető és megfelelően szemléltetett egyértelmű leírása:

- ennek során a tanulmány bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell használni,

- megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat kell tartalmaznia,

- a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus,

- jelenítse meg a készítő a témában elfoglalt személyes állásfoglalását,

- terjedelemben érje el a teljes tanulmány 50%-át.

Következtetések és javaslatok: a szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeiből levonható konkrét következtetések, valamint az azokon alapuló konkrét javaslatok leírása és indoklása, a saját eredmények összevetése az irodalmi adatokkal, a kitűzött célok elérésének bizonyítása.

Összefoglalás (annotáció): a tanulmány - új vonások nélküli - rövid bemutatása, a célok, az anyag, illetve a módszer, továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése.

Irodalomjegyzék: azoknak a forrásmunkáknak - előírások szerinti - felsorolása, amelyekre a tanulmányban a tanulmány készítője hivatkozik.

Nyilatkozat a tanulmány eredetiségéről: a tanulmány készítője, valamint a pályázat benyújtója (vagy annak képviseletére jogosult személy) szintúgy köteles aláírni a nyilatkozatot.

A tanulmány ajánlott formai követelményei:

1. A címek, alcímek betűiről (nagy és kis betűk, betűméret), esetleges aláhúzásából vagy vastagításából és a sorban való elhelyezéséből (középre, oldalt) tűnjön ki azok fontossága. A választott jelöléseket az egész tanulmányban következetesen, decimális számozással szükséges használni.

2. A szövegben lévő címek előtt és után - azok fontosságától függően, a jobb áttekinthetőség végett - üres sor kihagyása szükséges.

3. A tanulmány végén - mellékletként - alaptáblázatok és egyéb, a tanulmány eredményeinek megértéséhez tartozó adatok, információk közölhetőek.

A tanulmány ajánlott tartalmi követelményei:

Címlap: a felső harmad közepén kerüljön elhelyezésre a tanulmány címe, a jobb alsó sarokban a szerző neve és alatta a készítés éve.

Mellékletek (nem kötelező): amennyiben a tanulmány nagy számú táblázatot vagy képanyagot tartalmaz, úgy azokat a tanulmány végén - mint mellékleteket - kell megjeleníteni, és a sorszámok alapján kell a tanulmányban hivatkozni rájuk. A melléklet lehet:

- módszertani dokumentáció (felhasznált kérdőív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.),

- olyan dokumentumok, táblázatok, ábrák, amelyek a tanulmány megértéséhez mindenképp szükségesek, de túlságosan részletezők vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket,

- terjedelmük a tanulmány 15%-át nem haladhatja meg.

12. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

A LEADER keretében jogosult települések és azok lakosságszáma (fő)

TelepülésLakosság-
szám
Aba4687
Abádszalók4141
Abaliget588
Abasár2521
Abaújalpár74
Abaújkér677
Abaújlak111
Abaújszántó3123
Abaújszolnok181
Abaújvár217
Abda3159
Abod235
Ábrahámhegy456
Ács7110
Acsa1501
Acsád675
Acsalag462
Ácsteszér687
Adács2785
Ádánd2285
Adásztevel762
Adony3838
Adorjánháza375
Adorjás188
Ág179
Ágasegyháza1934
Ágfalva2125
Aggtelek539
Agyagosszergény891
Ajak3645
Aka268
Akasztó3311
Alacska790
Alap1983
Alattyán2133
Alcsútdoboz1458
Aldebrő690
Algyő5209
Alibánfa480
Almamellék449
Almásfüzitő2259
Almásháza64
Almáskamarás865
Almáskeresztúr83
Álmosd1573
Alsóberecki743
Alsóbogát263
TelepülésLakosság-
szám
Alsódobsza337
Alsógagy99
Alsómocsolád356
Alsónána698
Alsónemesapáti730
Alsónyék779
Alsóörs1401
Alsópáhok1351
Alsópetény725
Alsórajk368
Alsóregmec191
Alsószenterzsébet73
Alsószentiván640
Alsószentmárton1182
Alsószölnök377
Alsószuha469
Alsótelekes146
Alsótold252
Alsóújlak585
Alsóvadász1579
Alsózsolca5976
Ambrózfalva498
Anarcs1951
Andocs1115
Andornaktálya2766
Andrásfa311
Annavölgy949
Apácatorna160
Apagy2243
Apaj1249
Aparhant1060
Apátfalva3039
Apátistvánfalva359
Apátvarasd130
Apc2597
Áporka1172
Apostag1997
Aranyosapáti1987
Aranyosgadány334
Arka71
Arló3689
Arnót2594
Ároktő1075
Árpádhalom514
Árpás242
Ártánd523
Ásotthalom4052
TelepülésLakosság-
szám
Ásványráró1914
Aszaló1958
Ászár1968
Aszód6393
Aszófő403
Áta173
Átány1399
Atkár1726
Attala869
Babarc746
Babarcszőlős105
Babócsa1605
Bábolna3688
Bábonymegyer813
Babosdöbréte522
Babót1120
Bácsalmás6949
Bácsbokod2753
Bácsborsód1237
Bácsszentgyörgy165
Bácsszőlős385
Badacsonytomaj2150
Badacsonytördemic841
Bag3974
Bagamér2506
Baglad46
Bagod1360
Bágyogszovát1306
Baj2836
Bajánsenye487
Bajna1932
Bajót1557
Bak1692
Bakháza196
Bakóca275
Bakonszeg1155
Bakonya379
Bakonybánk453
Bakonybél1234
Bakonycsernye3118
Bakonygyirót147
Bakonyjákó655
Bakonykoppány188
Bakonykúti120
Bakonynána1046
Bakonyoszlop515
Bakonypéterd263
Bakonypölöske379
Bakonyság53
Bakonysárkány940
Bakonyszentiván220
TelepülésLakosság-
szám
Bakonyszentkirály849
Bakonyszentlászló1764
Bakonyszombathely1426
Bakonyszücs333
Bakonytamási642
Baks2095
Baksa780
Baktakék710
Baktalórántháza4282
Baktüttös335
Balajt476
Balástya3452
Balaton1105
Balatonakali604
Balatonalmádi9036
Balatonberény1171
Balatonboglár5920
Balatoncsicsó213
Balatonederics1048
Balatonendréd1370
Balatonfenyves1878
Balatonfőkajár1337
Balatonföldvár2073
Balatonfűzfő4314
Balatongyörök1074
Balatonhenye113
Balatonkenese3216
Balatonkeresztúr1479
Balatonlelle4921
Balatonmagyaród476
Balatonmáriafürdő656
Balatonőszöd512
Balatonrendes120
Balatonszabadi3017
Balatonszárszó1899
Balatonszemes1772
Balatonszentgyörgy1611
Balatonszepezd404
Balatonszőlős629
Balatonudvari296
Balatonújlak525
Balatonvilágos1186
Balinka977
Balkány6362
Ballószög3424
Balmazújváros17480
Balogunyom1230
Balotaszállás1525
Balsa841
Bálványos544
Bana1650
TelepülésLakosság-
szám
Bánd694
Bánfa197
Bánhorváti1369
Bánk686
Bánokszentgyörgy652
Bánréve1329
Bár545
Barabás759
Baracs3587
Baracska2741
Báránd2586
Baranyahídvég207
Baranyajenő511
Baranyaszentgyörgy140
Barbacs730
Barcs11584
Bárdudvarnok1208
Barlahida128
Bárna1122
Barnag115
Bársonyos736
Basal192
Baskó180
Báta1729
Bátaapáti396
Bátaszék6583
Baté813
Bátmonostor1542
Bátor420
Bátorliget689
Battonya5726
Bátya2081
Batyk399
Bázakerettye831
Bazsi389
Béb260
Becsehely2076
Becske552
Becskeháza37
Becsvölgye815
Bedegkér469
Bedő257
Bejcgyertyános465
Békás225
Bekecs2460
Békéssámson2371
Békésszentandrás3846
Bekölce673
Bélapátfalva3088
Bélavár354
Belecska433
TelepülésLakosság-
szám
Beled2657
Beleg628
Belezna825
Bélmegyer1035
Beloiannisz1128
Belsősárd104
Belvárdgyula417
Benk449
Bénye1257
Bér393
Bérbaltavár494
Bercel2022
Beregdaróc734
Beregsurány635
Berekböszörmény1707
Berekfürdő990
Beremend2599
Berente1119
Beret286
Berettyóújfalu15407
Berhida5995
Berkenye662
Berkesd863
Berkesz884
Bernecebaráti859
Berzék1111
Berzence2536
Besence119
Besenyőd650
Besenyőtelek2650
Besenyszög3432
Besnyő1814
Beszterec1040
Bezedek241
Bezenye1436
Bezeréd155
Bezi493
Bicsérd1039
Bihardancsháza198
Biharkeresztes3870
Biharnagybajom2775
Bihartorda913
Biharugra862
Bikács438
Bikal759
Biri1331
Birján514
Bisse241
Boba817
Bocfölde1148
Boconád1327
TelepülésLakosság-
szám
Bócsa1822
Bocska376
Bocskaikert2917
Boda456
Bodajk4101
Bodmér217
Bodolyabér248
Bodonhely299
Bodony750
Bodorfa106
Bodrog443
Bodroghalom1326
Bodrogkeresztúr1134
Bodrogkisfalud878
Bodrogolaszi943
Bódvalenke190
Bódvarákó101
Bódvaszilas1042
Bogács1993
Bogád1101
Bogádmindszent410
Bogdása295
Bogyiszló2235
Bogyoszló611
Bojt487
Bókaháza323
Bokod2187
Bokor113
Boldog3041
Boldogasszonyfa427
Boldogkőújfalu540
Boldogkőváralja1151
Boldva2352
Bolhás428
Bolhó761
Bóly4002
Boncodfölde356
Bonyhádvarasd412
Bonnya252
Bordány3230
Borgáta134
Borjád423
Borota1322
Borsfa745
Borsodbóta886
Borsodgeszt264
Borsodivánka754
Borsodnádasd3108
Borsodszentgyörgy1161
Borsodszirák1218
Borsosberény1025
TelepülésLakosság-
szám
Borszörcsök376
Borzavár711
Bosta137
Botpalád605
Botykapeterd342
Bozzai323
Bozsok334
Bózsva184
644
Bőcs2785
Böde296
Bödeháza62
Bögöt388
Bögöte312
Böhönye2370
Bököny3279
Bölcske2869
Bőny2184
Börcs1300
Börzönce63
Bősárkány2140
Bőszénfa581
Bucsa2171
Bucsu594
Búcsúszentlászló859
Bucsuta221
Bugac2889
Bugacpusztaháza300
Bugyi5385
Buj2289
Buják2170
Buzsák1403
Bük3410
Bükkábrány1598
Bükkaranyos1503
Bükkmogyorósd134
Bükkösd1132
Bükkszék742
Bükkszenterzsébet1061
Bükkszentkereszt1185
Bükkszentmárton331
Bükkzsérc1002
Bürüs88
Büssü346
Büttös179
Cák287
Cakóháza47
Cece2579
Cégénydányád699
Ceglédbercel4446
Cered1126
TelepülésLakosság-
szám
Chernelházadamonya196
Cibakháza4426
Cigánd2792
Cikó865
Cirák582
Cún241
Csabacsűd1866
Csabaszabadi351
Csabdi1219
Csabrendek3041
Csáfordjánosfa216
Csaholc501
Csajág831
Csákány298
Csákánydoroszló1771
Csákberény1214
Csákvár5231
Csanádalberti455
Csanádapáca2697
Csanádpalota3012
Csánig383
Csány2279
Csányoszró708
Csanytelek2802
Csapi180
Csapod525
Csárdaszállás458
Csarnóta138
Csaroda584
Császár1765
Császártöltés2420
Császló380
Csátalja1522
Csatár563
Csataszög310
Csatka255
Csávoly1891
Csebény104
Csécse896
Csegöld603
Csehbánya277
Csehi260
Csehimindszent352
Csém480
Csemő4300
Csempeszkopács309
Csengele2072
Csenger4785
Csengersima669
Csengerújfalu798
Csengőd2127
TelepülésLakosság-
szám
Csénye723
Csenyéte432
Csép360
Csépa1633
Csepreg3503
Csér26
Cserdi381
Cserénfa203
Cserépfalu1033
Cserépváralja450
Cserháthaláp355
Cserhátsurány856
Cserhátszentiván152
Cserkeszőlő2098
Cserkút560
Csernely802
Cserszegtomaj2670
Csertalakos27
Csertő398
Csesznek523
Csesztreg785
Csesztve304
Csetény1886
Csévharaszt1957
Csibrák339
Csikéria945
Csikóstőttős881
Csikvánd481
Csincse562
Csipkerek346
Csitár394
Csobád698
Csobaj766
Csókakő1274
Csokonyavisonta1634
Csokvaomány862
Csolnok3323
Csólyospálos1679
Csombárd294
Csongrád17478
Csonkahegyhát377
Csonkamindszent182
Csopak1588
Csór1809
Csorna10663
Csorna10663
Csorvás5201
Csót1039
Csöde74
Csögle650
Csökmő1835
TelepülésLakosság-
szám
Csököly1161
Csömend299
Csömödér593
Csönge389
Csörnyeföld458
Csörötnek850
Csősz1042
Csővár673
Csurgó5228
Csurgónagymarton190
Dabas16777
Dabronc433
Dabrony384
Dad1007
Dág946
Dáka672
Dalmand1324
Damak255
Dámóc374
Dánszentmiklós2946
Dány4437
Daraboshegy88
Darány918
Darnó165
Darnózseli1590
Daruszentmiklós1598
Darvas554
Dávod1994
Debercsény75
Debréte16
Decs4119
Dédestapolcsány1480
Dég2096
Dejtár1442
Demecser4345
Demjén589
Dencsháza609
Dénesfa361
Derecske9086
Derekegyház1652
Deszk3662
Detek285
Detk1185
Dévaványa7888
Devecser4641
Dinnyeberki92
Diósberény345
Diósjenő2936
Dióskál489
Diósviszló725
Doba502
TelepülésLakosság-
szám
Doboz4234
Dobri169
Dobronhegy139
Dóc776
Domaháza857
Domaszék4886
Dombegyház2048
Dombiratos556
Dombrád3985
Domony2154
Domoszló2065
Dormánd1083
Dorogháza1118
Dozmat232
Döbörhegy161
Döbröce68
Döbrököz1967
Döbrönte267
Döge2124
Dömös1168
Dömsöd5770
Dör664
Dörgicse256
Döröske84
Dötk26
Dövény284
Drágszél354
Drávacsehi218
Drávacsepely210
Drávafok508
Drávagárdony134
Drávaiványi209
Drávakeresztúr125
Drávapalkonya253
Drávapiski109
Drávaszabolcs667
Drávaszerdahely192
Drávasztára395
Drávatamási376
Drégelypalánk1524
Dubicsány299
Dudar1626
Duka231
Dunaalmás1627
Dunaegyháza1522
Dunafalva851
Dunaföldvár8915
Dunakiliti1853
Dunapataj3296
Dunaremete251
Dunaszeg1996
TelepülésLakosság-
szám
Dunaszekcső1957
Dunaszentbenedek808
Dunaszentgyörgy2546
Dunaszentmiklós438
Dunaszentpál752
Dunasziget1457
Dunatetétlen554
Dunavecse4036
Dusnok2953
Dúzs269
Ebergőc153
Ebes4412
Écs1838
Ecséd3290
Ecseg1243
Ecsegfalva1183
Ecseny217
Edde199
Edve108
Egerág994
Egeralja227
Egeraracsa303
Egerbakta1484
Egerbocs547
Egercsehi1420
Egerfarmos718
Egerlövő567
Egerszalók1897
Egerszólát1098
Égerszög44
Egervár1010
Egervölgy360
Egyed536
Egyek5013
Egyházasdengeleg474
Egyházasfalu846
Egyházasgerge753
Egyházasharaszti305
Egyházashetye328
Egyházashollós548
Egyházaskesző492
Egyházaskozár799
Egyházasrádóc1308
Elek4985
Ellend228
Előszállás2218
Emőd5108
Encs6328
Encsencs1970
Endrefalva1314
Endrőc377
TelepülésLakosság-
szám
Enese1804
Enying6922
Eperjes532
Eperjeske1157
Eplény532
Epöl622
Ercsi8282
Erdőbénye1058
Erdőhorváti584
Erdőkövesd625
Erdőkürt569
Erdősmárok89
Erdősmecske408
Erdőtarcsa521
Erdőtelek3242
Erk899
Érpatak1734
Érsekcsanád2843
Érsekhalma668
Érsekvadkert3597
Értény735
Erzsébet319
Esztár1368
Eszteregnye720
Esztergályhorváti437
Ete572
Etes1447
Etyek4319
Fábiánháza1706
Fábiánsebestyén2073
Fácánkert643
Fadd4469
Fáj353
Fajsz1724
Fancsal300
Farád1947
Farkasgyepű416
Farkaslyuk1778
Farmos3693
Fazekasboda200
Fedémes306
Fegyvernek6503
Fehérgyarmat8008
Fehértó475
Fehérvárcsurgó1905
Feked165
Feketeerdő535
Felcsút1789
Feldebrő1069
Felgyő1306
Felpéc864
TelepülésLakosság-
szám
Felsőberecki290
Felsőcsatár467
Felsődobsza907
Felsőegerszeg144
Felsőgagy164
Felsőjánosfa192
Felsőkelecsény385
Felsőlajos1016
Felsőmarác261
Felsőmocsolád446
Felsőnána606
Felsőnyárád1038
Felsőnyék1025
Felsőörs1558
Felsőpáhok642
Felsőpetény732
Felsőrajk740
Felsőregmec312
Felsőszenterzsébet15
Felsőszentiván1976
Felsőszentmárton928
Felsőszölnök570
Felsőtárkány3454
Felsőtelekes720
Felsőtold149
Felsővadász549
Felsőzsolca6977
Fényeslitke2378
Fenyőfő116
Ferencszállás614
Fertőboz252
Fertőd3453
Fertőendréd610
Fertőhomok594
Fertőrákos2140
Fertőszentmiklós3816
Fertőszéplak1282
Fiad158
Filkeháza104
Fityeház670
Foktő1626
Folyás345
Fonó303
Fony368
Fonyód4886
Forráskút2350
Forró2472
Földeák3152
Földes4057
Főnyed67
Fulókércs395
TelepülésLakosság-
szám
Furta1155
Füle857
Fülesd463
Fülöp1765
Fülöpháza834
Fülöpjakab1153
Fülöpszállás2328
Fülpösdaróc328
Fürged701
Füzér470
Füzérkajata114
Füzérkomlós319
Füzérradvány332
Füzesabony7883
Füzesgyarmat5804
Fűzvölgy141
Gáborján885
Gáborjánháza75
Gacsály903
Gadács82
Gadány391
Gadna260
Gádoros3745
Gagyapáti19
Gagybátor233
Gagyvendégi190
Galambok1288
Galgaguta642
Galgagyörk1064
Galgahévíz2535
Galgamácsa1987
Gálosfa303
Galvács90
Gamás744
Ganna256
Gánt862
Gara2519
Garáb61
Garabonc734
Garadna447
Garbolc149
Gárdony9551
Garé312
Gasztony450
Gátér974
Gávavencsellő3537
Géberjén536
Gecse427
Géderlak1019
Gégény1953
Gelej627
TelepülésLakosság-
szám
Gelénes519
Gellénháza1598
Gelse1075
Gelsesziget274
Gemzse821
Gencsapáti2891
Gérce1116
Gerde555
Gerendás1364
Gerényes227
Geresdlak794
Gerjen1214
Gersekarát683
Geszt764
Gesztely2797
Geszteréd1674
Gétye122
Gibárt373
Gic453
Gige355
Gilvánfa381
Girincs887
Gógánfa770
Golop575
Gomba3007
Gombosszeg47
Gór314
Gordisa309
Gosztola39
Gödre893
Gölle967
Gömörszőlős71
Gönc2008
Göncruszka632
Gönyű3140
Görbeháza2449
Görcsöny1679
Görcsönydoboka407
Görgeteg1169
Gősfa322
Grábóc167
Gulács794
Gutorfölde1076
Gyalóka71
Gyanógeregye156
Gyarmat1232
Gyékényes1002
Gyenesdiás3624
Gyepükaján347
Gyermely1455
Gyód694
TelepülésLakosság-
szám
Gyomaendrőd14131
Gyóró402
Gyömöre1267
Gyöngyfa149
Gyöngyösfalu1143
Gyöngyöshalász2553
Gyöngyösmellék289
Gyöngyösoroszi1524
Gyöngyöspata2563
Gyöngyössolymos3045
Gyöngyöstarján2493
Gyönk2033
Győrasszonyfa499
Györe656
Györgytarló570
Györköny936
Győrladamér1568
Győröcske132
Győrság1504
Győrsövényház769
Győrszemere3161
Győrtelek1605
Győrújbarát6101
Győrújfalu1455
Győrvár659
Győrzámoly2423
Gyugy284
Gyulaháza1925
Gyulaj991
Gyulakeszi722
Gyúró1275
Gyügye226
Gyüre1229
Gyűrűs92
Hács383
Hagyárosbörönd292
Hahót1115
Hajdúbagos2011
Hajdúböszörmény31636
Hajdúdorog9055
Hajdúnánás17291
Hajdúszoboszló23282
Hajdúszovát3044
Hajmás243
Hajmáskér3077
Hajós3222
Halastó99
Halászi2908
Halimba1096
Halmaj1896
Halmajugra1279
TelepülésLakosság-
szám
Halogy247
Hangács600
Hangony1535
Hantos932
Harasztifalu154
Harc889
Harka1772
Harkakötöny919
Harkány3990
Háromfa787
Háromhuta136
Harsány2019
Hárskút670
Harta3341
Hásságy259
Hédervár1180
Hedrehely412
Hegyesd153
Hegyeshalom3502
Hegyfalu791
Hegyháthodász161
Hegyhátmaróc137
Hegyhátsál145
Hegyhátszentjakab274
Hegyhátszentmárton55
Hegyhátszentpéter158
Hegykő1340
Hegymagas255
Hegymeg108
Hegyszentmárton424
Héhalom984
Hejce276
Hejőbába1966
Hejőkeresztúr1002
Hejőkürt318
Hejőpapi1179
Hejőszalonta836
Helesfa528
Helvécia4443
Hencida1285
Hencse358
Hercegkút632
Hercegszántó1957
Heréd2040
TelepülésLakosság-
szám
Héreg1020
Herencsény640
Herend3447
Heresznye280
Hermánszeg246
Hernád4064
Hernádbűd146
Hernádcéce201
Hernádkak1663
Hernádkércs268
Hernádnémeti3557
Hernádpetri255
Hernádszentandrás478
Hernádszurdok192
Hernádvécse973
Hernyék118
Hét512
Hetefejércse288
Hetes1161
Hetvehely443
Hetyefő88
Heves10595
Hevesaranyos632
Hevesvezekény627
Hévíz4318
Hévízgyörk3137
Hidas2067
Hidasnémeti1099
Hidegkút458
Hidegség359
Hidvégardó544
Himesháza1098
Himod605
Hirics244
Hobol994
Hodász3312
Hódmezővásárhely47201
Hollád237
Hollóháza872
Hollókő376
Homokbödöge686
Homokkomárom209
Homokmégy1354
Homokszentgyörgy1139
TelepülésLakosság-
szám
Homorúd611
Homrogd987
Hont526
Horpács172
Hort3776
Hortobágy1522
Horváthertelend82
Horvátlövő214
Horvátzsidány794
Hosszúhetény3424
Hosszúpályi5829
Hosszúpereszteg643
Hosszúvíz43
Hosszúvölgy160
Hosztót70
Hottó357
Hőgyész2914
Hövej317
Hugyag860
Hunya668
Hunyadfalva196
Husztót44
Ibafa235
Iborfia12
Ibrány6924
Igal1290
Igar1006
Igrici1238
Iharos465
Iharosberény1253
Ikervár1830
Iklad2133
Iklanberény32
Iklódbördőce304
Ikrény1792
Iliny173
Ilk1207
Illocska240
Imola93
Imrehegy711
Ináncs1271
Inárcs4483
Inke1280
Ipacsfa204
Ipolydamásd343
Ipolyszög648
Ipolytarnóc469
Ipolytölgyes458
Ipolyvece841
Iregszemcse2661
Irota66
Ispánk102
Istenmezeje1574
Istvándi597
TelepülésLakosság-
szám
Iszkaszentgyörgy2014
Iszkáz322
Isztimér967
Ivád369
Iván1315
Ivánbattyán134
Ivánc694
Iváncsa2913
Ivándárda247
Izmény523
Izsák5985
Izsófalva1731
Jágónak238
Ják2590
Jakabszállás2640
Jákfa536
Jákfalva510
Jákó618
Jánd775
Jánkmajtis1681
Jánoshalma9189
Jánosháza2445
Jánoshida2533
Jánossomorja5911
Járdánháza1832
Jármi1282
Jásd780
Jászágó713
Jászalsószentgyörgy3515
Jászapáti9106
Jászárokszállás7962
Jászboldogháza1649
Jászdózsa2167
Jászfelsőszentgyörgy1939
Jászfényszaru5720
Jászivány388
Jászjákóhalma3116
Jászkarajenő2743
Jászkisér5317
Jászladány5861
Jászszentandrás2446
Jászszentlászló2528
Jásztelek1638
Jéke712
Jenő1354
Jobaháza548
Jobbágyi2273
Jósvafő255
Juta1246
Kaba6000
Kacorlak228
Kács529
Kacsóta270
Kadarkút2595
TelepülésLakosság-
szám
Kajárpéc1296
Kajászó1048
Kajdacs1283
Kakasd1613
Kákics213
Kakucs2715
Kál3619
Kalaznó163
Káld1052
Kálló1475
Kallósd79
Kállósemjén3736
Kálmáncsa660
Kálmánháza2021
Kálócfa150
Káloz2439
Kám433
Kamond392
Kamut1045
Kánó166
Kántorjánosi2174
Kány63
Kánya425
Kányavár114
Kapolcs404
Kápolna1598
Kápolnásnyék3525
Kapoly692
Kaposfő1684
Kaposgyarmat102
Kaposhomok490
Kaposkeresztúr340
Kaposmérő2447
Kapospula913
Kaposújlak730
Kaposszekcső1560
Kaposszerdahely984
Káptalanfa861
Káptalantóti428
Kapuvár10389
Kára53
Karácsond3128
Karád1514
Karakó192
Karakószörcsök315
Karancsalja1574
Karancsberény938
Karancskeszi1867
Karancslapujtő2656
Karancsság1198
Kárász327
Karcag20527
Karcsa1772
Kardos651
TelepülésLakosság-
szám
Kardoskút897
Karmacs777
Károlyháza679
Karos514
Kartal5911
Kásád302
Kaskantyú932
Kastélyosdombó220
Kaszaper1948
Kaszó112
Katádfa175
Katafa377
Kátoly314
Katymár2153
Káva618
Kávás258
Kazár2011
Kázsmárk965
Kazsok311
Kecel8844
Kecskéd1978
Kehidakustány1058
Kék1932
Kékcse1551
Kéked183
Kékesd179
Kékkút89
Kelebia2714
Keléd71
Kelemér534
Kéleshalom452
Kelevíz324
Kemecse4744
Kemence972
Kemendollár521
Kemeneshőgyész516
Kemeneskápolna87
Kemenesmagasi850
Kemenesmihályfa513
Kemenespálfa443
Kemenessömjén599
Kemenesszentmárton203
Kemenesszentpéter654
Keménfa90
Kémes513
Kemestaródfa231
Kemse59
Kenderes4840
Kenéz282
Kenézlő1260
Kengyel3987
Kenyeri850
Kercaszomor202
Kercseliget381
TelepülésLakosság-
szám
Kerecsend2261
Kerecseny280
Kerekegyháza6349
Kerekharaszt726
Kereki571
Kerékteleki673
Keresztéte36
Kerkabarabás287
Kerkafalva118
Kerkakutas129
Kerkáskápolna98
Kerkaszentkirály247
Kerkateskánd177
Kérsemjén288
Kerta609
Kertészsziget391
Keszeg699
Kesznyéten1931
Keszőhidegkút208
Kesztölc2659
Keszü1344
Kétbodony476
Kétegyháza4135
Kéthely2363
Kétpó703
Kétsoprony1469
Kétújfalu667
Kétvölgy122
Kéty690
Kevermes2081
Kilimán248
Kimle2149
Kincsesbánya1505
Királd881
Királyegyháza940
Királyhegyes656
Királyszentistván466
Kisapáti364
Kisapostag1427
Kisar1048
Kisasszond185
Kisasszonyfa182
Kisbabot204
Kisbágyon451
Kisbajcs819
Kisbajom400
Kisbárapáti438
Kisbárkány206
Kisbér5426
Kisberény203
Kisberzseny89
Kisbeszterce78
Kisbodak359
Kisbucsa478
TelepülésLakosság-
szám
Kisbudmér119
Kiscsécs204
Kiscsehi173
Kiscsősz128
Kisdér124
Kisdobsza242
Kisdombegyház457
Kisdorog740
Kisecset178
Kisfalud756
Kisfüzes134
Kisgörbő190
Kisgyalán191
Kisgyőr1691
Kishajmás208
Kisharsány563
Kishartyán603
Kisherend184
Kishódos99
Kishuta273
Kisigmánd514
Kisjakabfalva119
Kiskassa269
Kiskinizs338
Kiskorpád899
Kisköre2818
Kiskunlacháza9086
Kiskunmajsa11745
Kiskutas178
Kisláng2466
Kisléta1874
Kislippó271
Kislőd1211
Kismányok359
Kismarja1240
Kismaros2074
Kisnamény305
Kisnána1000
Kisnémedi716
Kisnyárád187
Kispalád526
Kispáli269
Kispirit98
Kisrákos204
Kisrécse174
Kisrozvágy140
Kissikátor326
Kissomlyó235
Kistamási138
Kistapolca202
Kistelek7156
Kistokaj2100
Kistolmács167
Kistormás320
TelepülésLakosság-
szám
Kistótfalu321
Kisújszállás11611
Kisunyom420
Kisvarsány971
Kisvásárhely55
Kisvaszar327
Kisvejke413
Kiszombor3912
Kiszsidány101
Kisszállás2518
Kisszékely324
Kisszekeres552
Kisszentmárton268
Kissziget146
Kisszőlős148
Klárafalva504
Kocs2632
Kocsér1905
Kocsola1250
Kocsord2828
Kóka4487
Kokad575
Kolontár769
Komádi5373
Komjáti284
Komlódtótfalu110
Komlósd191
Komlóska250
Komoró1300
Kompolt2136
Kondó611
Kondorfa539
Kondoros5320
Kóny2626
Konyár2055
Kópháza2019
Koppányszántó319
Korlát294
Koroncó1974
Kórós229
Kosd2516
Kóspallag792
Kótaj4520
Kovácshida271
Kovácsszénája56
Kovácsvágás633
Kozárd159
Kozármisleny5986
Kozmadombja59
Köblény239
Köcsk284
Kökény604
Kőkút637
Kölcse1254
TelepülésLakosság-
szám
Kölesd1562
Kölked1080
Kömlő1811
Kömlőd1225
Kömörő534
Kömpöc733
Környe4452
Köröm1382
Kőröshegy1595
Körösladány4733
Körösnagyharsány549
Köröstarcsa2544
Kőröstetétlen842
Körösújfalu577
Körösszakál819
Körösszegapáti892
Kőszárhegy1630
Kőszegdoroszló245
Kőszegpaty199
Kőszegszerdahely491
Kötcse501
Kötegyán1369
Kőtelek1597
Kővágóörs812
Kővágószőlős1288
Kővágótöttös326
Kövegy397
Köveskál380
Krasznokvajda472
Kulcs2616
Kunadacs1593
Kunágota2654
Kunbaja1516
Kunbaracs643
Kuncsorba613
Kunfehértó2064
Kunhegyes7705
Kunmadaras5456
Kunpeszér634
Kunszállás1650
Kunszentmárton8668
Kunszentmiklós8680
Kunsziget1225
Kup459
Kupa147
Kurd1223
Kurityán1701
Kustánszeg525
Kutas1503
Kutasó117
Kübekháza1537
Külsősárd82
Külsővat780
Küngös521
TelepülésLakosság-
szám
Lábatlan5044
Lábod2055
Lácacséke259
Lad562
Ladánybene1701
Ládbesenyő273
Lajoskomárom2203
Lajosmizse11140
Lak615
Lakhegy488
Lakitelek4451
Lakócsa577
Lánycsók2583
Lápafő157
Lapáncsa205
Laskod979
Lasztonya111
Látrány1356
Lázi572
Leányvár1715
Lébény3223
Legénd495
Legyesbénye1576
Léh470
Lénárddaróc298
Lendvadedes34
Lendvajakabfa28
Lengyel529
Lengyeltóti3295
Lenti8143
Lepsény3107
Lesencefalu314
Lesenceistvánd974
Lesencetomaj1103
Létavértes7119
Letenye4189
Letkés1157
Levél1808
Levelek2912
Libickozma35
Lickóvadamos203
Liget438
Ligetfalva55
Lipót661
Lippó470
Liptód209
Lispeszentadorján306
Liszó412
Litér2026
Litka54
Litke843
Lócs128
Lókút496
Lónya699
TelepülésLakosság-
szám
Lórév312
Lothárd251
Lovas440
Lovasberény2687
Lovászhetény279
Lovászi1211
Lovászpatona1137
Lőkösháza1812
Lőrinci6079
Lövő1433
Lövőpetri459
Lucfalva626
Ludányhalászi1582
Ludas837
Lukácsháza1055
Lulla229
Lúzsok259
Mád2187
Madaras3051
Madocsa1898
Maglóca85
Mágocs2472
Magosliget251
Magy970
Magyaralmás1501
Magyaratád863
Magyarbánhegyes2437
Magyarbóly989
Magyarcsanád1514
Magyardombegyház238
Magyaregregy742
Magyaregres657
Magyarföld31
Magyargéc847
Magyargencs538
Magyarhertelend655
Magyarhomorog832
Magyarkeresztúr437
Magyarkeszi1233
Magyarlak729
Magyarlukafa78
Magyarmecske315
Magyarnádalja219
Magyarnándor1134
Magyarpolány1146
Magyarsarlós309
Magyarszecsőd437
Magyarszék1101
Magyarszentmiklós271
Magyarszerdahely515
Magyarszombatfa278
Magyartelek218
Majs981
Makád1233
TelepülésLakosság-
szám
Makkoshotyka897
Maklár2416
Makó24029
Malomsok544
Mályi4175
Mályinka490
Mánd264
Mándok4301
Mánfa868
Mány2382
Maráza188
Marcalgergelyi408
Marcali11664
Marcaltő790
Márfa217
Máriahalom672
Máriakálnok1685
Máriakéménd578
Márianosztra925
Máriapócs2079
Markaz1771
Márkháza231
Márkó1152
Markóc54
Markotabödöge446
Maróc87
Marócsa95
Márok437
Márokföld41
Márokpapi443
Maroslele2073
Mártély1352
Martfű6593
Martonfa203
Martonvásár5756
Martonyi400
Mátételke534
Mátraballa752
Mátraderecske1933
Mátramindszent828
Mátranovák1773
Mátraszele1051
Mátraszentimre490
Mátraszőlős1631
Mátraterenye1814
Mátraverebély2114
Mátyásdomb739
Matty345
Mátyus315
Máza1255
Mecseknádasd1537
Mecsekpölöske441
Mecsér596
Medgyesbodzás1067
TelepülésLakosság-
szám
Medgyesegyháza3781
Medina825
Megyaszó2804
Megyehíd339
Megyer29
Meggyeskovácsi711
Méhkerék2089
Méhtelek671
Mekényes280
Mélykút5306
Mencshely252
Mende4292
Méra1765
Merenye276
Mérges84
Mérk2137
Mernye1469
Mersevát572
Mesterháza146
Mesteri238
Mesterszállás698
Meszes159
Meszlen224
Mesztegnyő1409
Mezőberény11128
Mezőcsát6083
Mezőcsokonya1252
Meződ120
Mezőfalva4801
Mezőgyán1087
Mezőhegyes5299
Mezőhék329
Mezőkeresztes3964
Mezőkomárom948
Mezőkovácsháza6175
Mezőladány1005
Mezőlak1044
Mezőnagymihály1050
Mezőnyárád1550
Mezőörs1014
Mezőpeterd519
Mezősas626
Mezőszemere1295
Mezőszentgyörgy1329
Mezőszilas2101
Mezőtárkány1604
Mezőtúr17943
Mezőzombor2448
Miháld882
Mihályfa384
Mihálygerge592
Mihályháza765
Mihályi1074
Mike646
TelepülésLakosság-
szám
Mikebuda713
Mikekarácsonyfa287
Mikepércs4309
Miklósi231
Mikófalva741
Mikóháza574
Mikosszéplak333
Milejszeg369
Milota831
Mindszent6826
Mindszentgodisa910
Mindszentkálla294
Misefa298
Miske1750
Miszla283
Mocsa2216
Mogyorósbánya870
Mogyoróska71
Moha533
Mohora961
Molnári706
Molnaszecsőd433
Molvány184
Monaj239
Monok1592
Monorierdő3556
Mónosbél450
Monostorapáti1100
Monostorpályi2162
Monoszló133
Monyoród189
Mórágy730
Mórahalom6072
Móricgát485
Mórichida837
Mosdós1012
Mosonszentmiklós2301
Mosonszolnok1640
Mosonudvar467
Mozsgó1025
Mőcsény345
Mucsfa404
Mucsi470
Múcsony3195
Muhi552
Murakeresztúr1783
Murarátka268
Muraszemenye655
Murga65
Murony1268
Nábrád891
Nadap512
TelepülésLakosság-
szám
Nádasd1317
Nádasdladány1824
Nádudvar8911
Nágocs674
Nagyacsád658
Nagyalásony516
Nagyar695
Nagybajcs918
Nagybajom3493
Nagybakónak401
Nagybánhegyes1186
Nagybaracska2246
Nagybarca1085
Nagybárkány658
Nagyberény1366
Nagyberki1453
Nagybörzsöny782
Nagybudmér217
Nagycenk1908
Nagycsány157
Nagycsécs842
Nagycsepely363
Nagycserkesz1793
Nagydém366
Nagydobos2168
Nagydobsza679
Nagydorog2661
Nagyecsed6258
Nagyér504
Nagyesztergár1225
Nagyfüged1935
Nagygeresd266
Nagygörbő196
Nagygyimót537
Nagyhajmás349
Nagyhalász5630
Nagyharsány1550
Nagyhegyes2770
Nagyhódos109
Nagyhuta73
Nagyigmánd2985
Nagyiván1175
Nagykamarás1456
Nagykapornak922
Nagykarácsony1384
Nagykereki1193
Nagykeresztúr269
Nagykinizs344
Nagykónyi1124
Nagykorpád599
Nagykozár1876
Nagykökényes594
TelepülésLakosság-
szám
Nagykölked149
Nagykőrös24898
Nagykörű1640
Nagykutas453
Nagylak478
Nagylengyel521
Nagylóc1596
Nagylók1065
Nagylózs994
Nagymágocs3141
Nagymányok2297
Nagymaros4731
Nagymizdó127
Nagynyárád720
Nagyoroszi2110
Nagypáli442
Nagypall435
Nagypeterd647
Nagypirit269
Nagyrábé2045
Nagyrada483
Nagyrákos276
Nagyrécse1109
Nagyréde3174
Nagyrév722
Nagyrozvágy633
Nagysáp1562
Nagysimonyi967
Nagyszakácsi489
Nagyszékely430
Nagyszekeres545
Nagyszénás5158
Nagyszentjános1809
Nagyszokoly875
Nagytálya860
Nagytevel518
Nagytilaj131
Nagytótfalu393
Nagytőke440
Nagyút695
Nagyvarsány1478
Nagyváty352
Nagyvázsony1759
Nagyvejke156
Nagyveleg678
Nagyvenyim4121
Nagyvisnyó947
Nak582
Napkor3816
Nárai1271
Narda513
TelepülésLakosság-
szám
Naszály2383
Négyes255
Nekézseny777
Nemesapáti521
Nemesbikk1027
Nemesborzova79
Nemesbőd638
Nemesbük689
Nemescsó314
Nemesdéd711
Nemesgörzsöny705
Nemesgulács979
Nemeshany417
Nemeshetés306
Nemeske257
Nemeskér212
Nemeskeresztúr262
Nemeskisfalud105
Nemeskocs377
Nemeskolta375
Nemesládony127
Nemesmedves21
Nemesnádudvar1879
Nemesnép128
Nemespátró323
Nemesrádó313
Nemesrempehollós280
Nemessándorháza258
Nemesvámos2519
Nemesvid729
Nemesvita355
Nemesszalók926
Nemesszentandrás290
Németbánya79
Németfalu190
Németkér1720
Nemti755
Neszmély1345
Nézsa1094
Nick519
Nikla725
Nógrád1566
Nógrádkövesd686
Nógrádmarcal544
Nógrádmegyer1699
Nógrádsáp851
Nógrádsipek676
Nógrádszakál592
Nóráp197
Noszlop1029
Noszvaj1824
TelepülésLakosság-
szám
Nova852
Novaj1435
Novajidrány1414
Nőtincs1180
Nyalka457
Nyárád922
Nyáregyháza3973
Nyárlőrinc2321
Nyársapát1884
Nyékládháza4978
Nyergesújfalu7543
Nyésta56
Nyim298
Nyírábrány3767
Nyíracsád3838
Nyirád1942
Nyíradony7864
Nyírbéltek2773
Nyírbogát3209
Nyírbogdány2943
Nyírcsaholy2136
Nyírcsászári1173
Nyírderzs598
Nyírgelse1081
Nyírgyulaj2002
Nyíri415
Nyíribrony1099
Nyírjákó917
Nyírkarász2333
Nyírkáta1790
Nyírkércs808
Nyírlövő691
Nyírlugos2789
Nyírmada4811
Nyírmártonfalva2040
Nyírmeggyes2570
Nyírmihálydi1977
Nyírparasznya972
Nyírpazony3458
Nyírpilis836
Nyírtass1987
Nyírtelek6938
Nyírtét1071
Nyírtura1864
Nyírvasvári1932
Nyomár334
Nyőgér311
Nyugotszenterzsébet239
Nyúl4210
Óbánya131
Óbarok771
TelepülésLakosság-
szám
Óbudavár58
Ócsárd406
Ófalu322
Ófehértó2590
Óföldeák469
Óhíd579
Okány2643
Okorág172
Okorvölgy91
Olasz641
Olaszfa444
Olaszfalu1113
Olaszliszka1682
Olcsva612
Olcsvaapáti304
Old363
Ólmod101
Oltárc250
Onga4843
Ónod2621
Ópályi2890
Ópusztaszer2279
Orbányosfa144
Orci570
Ordacsehi779
Ordas430
Orfalu62
Orfű889
Orgovány3293
Ormándlak121
Ormosbánya1729
Oroszi137
Oroszló323
Orosztony472
Ortaháza124
Osli899
Ostffyasszonyfa778
Ostoros2682
Oszkó660
Oszlár402
Osztopán841
Ózdfalu187
Ozmánbük185
Ozora1611
Öcs205
Őcsény2430
Öcsöd3313
Ököritófülpös1803
Ölbő730
Ömböly418
Őr1447
TelepülésLakosság-
szám
Öregcsertő843
Öreglak1609
Őrhalom1071
Őrimagyarósd231
Őriszentpéter1187
Örkény4901
Örményes1090
Örménykút390
Őrtilos549
Örvényes164
Ősagárd325
Ősi2073
Öskü2333
Öttevény2874
Öttömös751
Ötvöskónyi882
Pácin1417
Pacsa1816
Pácsony276
Padár129
Páhi1202
Páka1110
Pakod947
Pákozd3141
Palé107
Pálfa1575
Pálfiszeg169
Pálháza1038
Páli352
Palkonya293
Pálmajor377
Pálmonostora1830
Pálosvörösmart671
Palotabozsok948
Palotás1647
Paloznak420
Pamlény53
Pamuk243
Pánd2081
Pankasz433
Pannonhalma3917
Pányok49
Panyola590
Pap1813
Pápadereske283
Pápakovácsi531
Pápasalamon333
Pápateszér1186
Papkeszi1590
Pápoc330
Papos823
TelepülésLakosság-
szám
Páprád169
Parád1954
Parádsasvár419
Parasznya1196
Pári657
Paszab1320
Pásztó9711
Pásztori373
Pat226
Patak916
Patalom352
Patapoklosi346
Patca62
Pátka1646
Patosfa259
Pátroha2897
Patvarc646
Pátyod661
Pázmánd2043
Pázmándfalu994
Pecöl809
Pécsbagota101
Pécsdevecser98
Pécsely535
Pécsudvard759
Pécsvárad4041
Pellérd2171
Pély1413
Penc1506
Penészlek921
Pénzesgyőr342
Penyige749
Pér2330
Pere356
Perecse31
Pereked178
Perenye701
Peresznye753
Pereszteg1383
Perkáta4002
Perkupa833
Perőcsény324
Peterd213
Péterhida144
Péteri2177
Pétervására2507
Pétfürdő4815
Pethőhenye427
Petneháza1822
Petőfibánya2825
Petőfiszállás1479
TelepülésLakosság-
szám
Petőháza1067
Petőmihályfa233
Petrikeresztúr384
Petrivente369
Pettend144
Piliny586
Piliscsév2371
Pilismarót2093
Pincehely2326
Pinkamindszent161
Pinnye334
Piricse1878
Pirtó969
Piskó251
Pitvaros1409
Pócsa195
Pocsaj2586
Pócspetri1727
Pogány1123
Pogányszentpéter492
Pókaszepetk990
Polány252
Polgár8068
Polgárdi6973
Porcsalma2581
Pornóapáti407
Poroszló2742
Porpác160
Porrog243
Porrogszentkirály322
Porrogszentpál95
Pórszombat311
Porva452
Pósfa290
Potony208
Potyond107
Pölöske890
Pölöskefő395
Pörböly548
Pördefölde69
Pötréte264
Prügy2395
Pula207
Pusztaapáti29
Pusztaberki119
Pusztacsalád256
Pusztacsó166
Pusztadobos1330
Pusztaederics184
Pusztafalu208
Pusztaföldvár1724
TelepülésLakosság-
szám
Pusztahencse1003
Pusztakovácsi827
Pusztamagyaród572
Pusztamérges1267
Pusztamiske410
Pusztamonostor1596
Pusztaottlaka367
Pusztaradvány254
Pusztaszabolcs6087
Pusztaszemes377
Pusztaszentlászló620
Pusztaszer1484
Pusztavacs1430
Pusztavám2453
Putnok6826
Püski641
Püspökhatvan1536
Püspökladány14915
Püspökmolnári925
Püspökszilágy761
Rábacsanak493
Rábacsécsény613
Rábagyarmat797
Rábahídvég960
Rábakecöl686
Rábapatona2453
Rábapaty1752
Rábapordány1028
Rábasebes91
Rábaszentandrás499
Rábaszentmihály502
Rábaszentmiklós126
Rábatamási998
Rábatöttös224
Rábcakapi173
Rácalmás4470
Ráckeresztúr3311
Ráckeve9964
Rád1891
Rádfalva200
Rádóckölked263
Radostyán622
Ragály659
Rajka2495
Rakaca743
Rakacaszend335
Rakamaz4789
Rákóczibánya784
Rákóczifalva5424
Rákócziújfalu2037
Ráksi476
TelepülésLakosság-
szám
Ramocsa46
Ramocsaháza1476
Rápolt142
Raposka232
Rásonysápberencs583
Rátka967
Rátót260
Ravazd1187
Recsk2729
Réde1372
Rédics963
Regéc98
Regenye133
Regöly1135
Rém1339
Répáshuta468
Répcelak2396
Répceszemere268
Répceszentgyörgy108
Répcevis341
Resznek298
Rétalap563
Rétközberencs1160
Rétság2967
Révfülöp1113
Révleányvár492
Rezi1192
Ricse1689
Rigács191
Rigyác437
Rimóc1807
Rinyabesenyő162
Rinyakovácsi142
Rinyaszentkirály395
Rinyaújlak298
Rinyaújnép48
Rohod1208
Románd285
Romhány2276
Romonya466
Rózsafa394
Rozsály753
Rózsaszentmárton2041
Röjtökmuzsaj445
Rönök436
Röszke3296
Rudabánya2605
Rudolftelep734
Rum1239
Ruzsa2553
Ságújfalu1080
TelepülésLakosság-
szám
Ságvár1851
Sajóbábony2827
Sajóecseg1023
Sajógalgóc387
Sajóhídvég1049
Sajóivánka599
Sajókápolna414
Sajókaza3481
Sajókeresztúr1507
Sajólád3104
Sajólászlófalva434
Sajómercse222
Sajónémeti539
Sajóörös1314
Sajópálfala766
Sajópetri1569
Sajópüspöki522
Sajósenye453
Sajószöged2341
Sajóvámos2227
Sajóvelezd817
Sajtoskál416
Salföld44
Salköveskút515
Salomvár608
Sály2200
Sámod221
Sámsonháza281
Sand410
Sándorfalva8030
Sántos532
Sáp955
Sáránd2317
Sárazsadány251
Sárbogárd12715
Sáregres799
Sárfimizdó105
Sárhida806
Sárisáp2821
Sarkad10262
Sarkadkeresztúr1578
Sárkeresztes1501
Sárkeresztúr2581
Sárkeszi613
Sármellék1891
Sárok122
Sárosd3380
Sárospatak13060
Sárpilis691
Sárrétudvari2812
Sarród1159
TelepülésLakosság-
szám
Sárszentágota1378
Sárszentlőrinc935
Sárszentmihály3026
Sarud1184
Sásd3339
Sáska264
Sáta1089
Sátorhely665
Sávoly490
1399
Segesd2552
Selyeb500
Sellye2786
Semjén448
Semjénháza638
Sénye40
Sényő1428
Seregélyes4639
Serényfalva978
Sérsekszőlős149
Sikátor298
Siklósbodony141
Siklósnagyfalu398
Sima23
Simaság543
Simonfa366
Simontornya4154
Sióagárd1275
Siójut607
Sirok1866
Sitke634
Sobor280
Sokorópátka1083
Solt6470
Soltszentimre1288
Soltvadkert7501
Sóly482
Som686
Somberek1440
Somlójenő330
Somlószőlős653
Somlóvásárhely1100
Somlóvecse107
Somodor429
Somogyacsa160
Somogyapáti528
Somogyaracs201
Somogyaszaló702
Somogybabod495
Somogybükkösd99
Somogycsicsó165
TelepülésLakosság-
szám
Somogydöröcske142
Somogyegres193
Somogyfajsz547
Somogygeszti479
Somogyhárságy444
Somogyhatvan378
Somogyjád1589
Somogymeggyes521
Somogysámson761
Somogysárd1267
Somogysimonyi89
Somogyszentpál752
Somogyszil735
Somogyszob1628
Somogytúr443
Somogyudvarhely1082
Somogyvámos767
Somogyvár1911
Somogyviszló246
Somogyzsitfa629
Somoskőújfalu2226
Sonkád701
Soponya2044
Sopronhorpács818
Sopronkövesd1167
Sopronnémeti260
Sorkifalud640
Sorkikápolna269
Sormás887
Sorokpolány861
Sóshartyán946
Sóstófalva268
Sósvertike178
Sótony628
Söjtör1559
Söpte809
Söréd491
Sukoró1212
Sumony433
Súr1251
Surd628
Sükösd3766
Sülysáp8268
Sümeg6327
Sümegcsehi628
Sümegprága633
Süttő2003
Szabadbattyán4552
Szabadegyháza2204
Szabadhídvég846
Szabadi289
TelepülésLakosság-
szám
Szabadkígyós2806
Szabadszállás6141
Szabadszentkirály802
Szabás660
Szabolcs403
Szabolcsbáka1174
Szabolcsveresmart1681
Szágy140
Szajk855
Szajla632
Szajol3886
Szakácsi137
Szakadát252
Szakáld545
Szakály1536
Szakcs923
Szakmár1166
Szaknyér58
Szakoly2800
Szakony441
Szakonyfalu350
Szákszend1537
Szalafő214
Szalánta1228
Szalapa202
Szalaszend1097
Szalatnak347
Szálka597
Szalkszentmárton2928
Szalmatercs496
Szalonna1011
Szamosangyalos499
Szamosbecs353
Szamoskér414
Szamossályi670
Szamostatárfalva313
Szamosújlak412
Szamosszeg1839
Szanda622
Szank2465
Szántód374
Szany2107
Szápár500
Szaporca238
Szár1680
Szárász29
Szárazd238
Szárföld909
Szárliget2306
Szarvas17412
Szarvasgede429
TelepülésLakosság-
szám
Szarvaskend223
Szarvaskő375
Szászberek987
Szászfa151
Szászvár2392
Szatmárcseke1421
Szátok604
Szatta67
Szatymaz4622
Szava339
Szebény444
Szécsénke226
Szécsény5838
Szécsényfelfalu457
Szécsisziget226
Szederkény1800
Szedres2328
Szegerdő230
Szeghalom9228
Szegi319
Szegilong211
Szegvár4601
Székely1058
Székelyszabar602
Székkutas2396
Szeleste694
Szelevény1067
Szellő150
Szemely483
Szemenye309
Szemere384
Szendehely1618
Szendrő4183
Szendrőlád1948
Szenna769
Szenta383
Szentantalfa418
Szentbalázs316
Szentbékkálla194
Szentborbás135
Szentdénes332
Szentdomonkos473
Szente354
Szentegát422
Szentes28927
Szentgál2708
Szentgáloskér530
Szentgotthárd8881
Szentgyörgyvár314
Szentgyörgyvölgy419
Szentimrefalva201
TelepülésLakosság-
szám
Szentistván2433
Szentistvánbaksa268
Szentjakabfa108
Szentkatalin100
Szentkirály1933
Szentkirályszabadja2017
Szentkozmadombja84
Szentlászló850
Szentliszló313
Szentlőrinc6974
Szentlőrinckáta1954
Szentmargitfalva93
Szentmártonkáta4962
Szentpéterfa966
Szentpéterfölde137
Szentpéterszeg1095
Szentpéterúr1035
Szenyér311
Szepetnek1683
Szerecseny805
Szeremle1499
Szerep1527
Szergény335
Szigetbecse1360
Szigetcsép2343
Szigetszentmárton2110
Szigetújfalu2100
Szigliget854
Szihalom2029
Szijártóháza28
Szikszó5470
Szil1211
Szilágy304
Szilaspogony331
Szilsárkány675
Szilvágy206
Szilvás168
Szilvásvárad1719
Szilvásszentmárton189
Szin747
Szinpetri220
Szirák1129
Szirmabesenyő4480
Szob2952
Szokolya1778
Szólád571
Szomód2095
Szomolya1606
Szomor1135
Szorgalmatos1107
Szorosad96
TelepülésLakosság-
szám
Szőc434
Szőce364
Szögliget614
Szőke127
Szőkéd370
Szőkedencs286
Szőlősardó107
Szőlősgyörök1212
Szörény67
Szúcs423
Szuha648
Szuhafő156
Szuhakálló991
Szuhogy1228
Szulimán219
Szulok601
Szurdokpüspöki1879
Szűcsi1591
Szügy1397
Szűr272
Tab4396
Tabajd981
Tabdi1106
Táborfalva3353
Tác1670
Tagyon93
Takácsi848
Tákos375
Taktabáj586
Taktaharkány3757
Taktakenéz1263
Taktaszada1903
Taliándörögd698
Tállya1976
Tamási8537
Tanakajd771
Táp713
Tápióbicske3495
Tápiógyörgye3679
Tápióság2689
Tápiószecső6442
Tápiószele6167
Tápiószentmárton5433
Tápiószőlős3032
Táplánszentkereszt2633
Tapsony698
Tápszentmiklós967
Tar1903
Tarany1174
Tarcal2912
Tard1321
TelepülésLakosság-
szám
Tardona1035
Tardos1591
Tarhos955
Tarján2707
Tarjánpuszta385
Tárkány1592
Tarnabod726
Tarnalelesz1674
Tarnaméra1619
Tarnaörs1826
Tarnaszentmária243
Tarnaszentmiklós870
Tarnazsadány1188
Tárnokréti202
Tarpa2105
Tarrós121
Táska405
Tass2955
Taszár2003
Tát5405
Tataháza1271
Tatárszentgyörgy1966
Tázlár1752
Téglás6625
Tekenye536
Tékes251
Teklafalu343
Telekes521
Telekgerendás1593
Teleki212
Telkibánya625
Tengelic2361
Tengeri47
Tengőd505
Tenk1167
Tényő1556
Tépe1116
Terem653
Terény430
Tereske729
Teresztenye23
Terpes210
Tés831
Tésa80
Tésenfa180
Téseny321
Teskánd1125
Tét3976
Tetétlen1401
Tevel1546
Tibolddaróc1457
Tiborszállás976
Tihany1363
TelepülésLakosság-
szám
Tikos122
Tilaj203
Timár1342
Tiszaadony592
Tiszaalpár5032
Tiszabábolna378
Tiszabecs1017
Tiszabercel1912
Tiszabezdéd1972
Tiszabő1957
Tiszabura2844
Tiszacsécse233
Tiszacsege4599
Tiszacsermely615
Tiszadada2291
Tiszaderzs1057
Tiszadob3016
Tiszadorogma376
Tiszaeszlár2637
Tiszafüred10970
Tiszagyenda989
Tiszagyulaháza730
Tiszaigar819
Tiszainoka410
Tiszajenő1660
Tiszakanyár1636
Tiszakarád2350
Tiszakécske11435
Tiszakerecseny857
Tiszakeszi2479
Tiszakóród707
Tiszakürt1414
Tiszaladány680
Tiszalök5665
Tiszalúc5412
Tiszamogyorós647
Tiszanagyfalu1856
Tiszanána2390
Tiszaörs1282
Tiszapalkonya1464
Tiszapüspöki2028
Tiszarád614
Tiszaroff1624
Tiszasas1024
Tiszasüly1439
Tiszaszalka843
Tiszaszentimre2141
Tiszaszentmárton1137
Tiszasziget1779
Tiszaszőlős1946
Tiszatardos235
Tiszatarján1421
Tiszatelek1422
TelepülésLakosság-
szám
Tiszatenyő1667
Tiszaug909
Tiszavalk312
Tiszavárkony1563
Tiszavasvári12833
Tiszavid491
Tisztaberek609
Tivadar191
Tóalmás3364
Tófalu537
Tófej689
Tófű122
Tokaj4824
Tokod4243
Tokodaltáró3081
Tokorcs347
Tolcsva1715
Told313
Tolmács702
Tolnanémedi1128
Tomajmonostora686
Tomor220
Tompa4614
Tompaládony309
Tordas2082
Tormafölde354
Tormás284
Tormásliget322
Tornabarakony17
Tornakápolna29
Tornanádaska614
Tornaszentandrás208
Tornaszentjakab209
Tornyiszentmiklós634
Tornyosnémeti490
Tornyospálca2530
Torony1941
Torvaj264
Tószeg4498
Tótkomlós5955
Tótszentgyörgy171
Tótszentmárton856
Tótszerdahely1178
Tótújfalu197
Tótvázsony1207
Töltéstava2202
Tömörd272
Tömörkény1812
Törökkoppány490
Törtel4320
Töttös584
Trizs217
Tunyogmatolcs2464
TelepülésLakosság-
szám
Tura7942
Túristvándi703
Túrkeve9049
Túrony255
Túrricse599
Tuzsér3309
Türje1707
Tüskevár568
Tyukod1881
Udvar151
Udvari415
Ugod1418
Újbarok421
Újcsanálos879
Újdombrád683
Újfehértó13253
Újhartyán2760
Újiráz530
Újireg302
Újkenéz1037
Újkér963
Újkígyós5376
Újlengyel1764
Újléta1052
Újlőrincfalva260
Újpetre1097
Újrónafő802
Újsolt153
Újszalonta103
Újszász6491
Újszentiván1671
Újszentmargita1423
Újszilvás2703
Újtelek404
Újtikos913
Újudvar923
Újvárfalva317
Ukk301
Und335
Úny733
Uppony318
Ura638
Uraiújfalu887
Úrhida2315
Úri2682
Úrkút2100
Uszka380
Uszód1063
Uzsa321
Üllés3170
Vácduka1328
Vácegres897
Váchartyán1822
TelepülésLakosság-
szám
Váckisújfalu475
Vácszentlászló2124
Vadna615
Vadosfa73
Vág493
Vágáshuta89
Vaja3570
Vajdácska1339
Vajszló1740
Vajta1053
Vál2510
Valkó2566
Valkonya66
Vállaj917
Vállus131
Vámosatya546
Vámoscsalád331
Vámosgyörk1983
Vámosmikola1617
Vámosoroszi499
Vámospércs5306
Vámosújfalu856
Vámosszabadi1593
Váncsod1226
Vanyarc1289
Vanyola563
Várad117
Váralja888
Varászló149
Váraszó518
Várbalog407
Varbó1095
Varbóc47
Várda509
Várdomb1194
Várfölde207
Varga101
Várgesztes567
Várkesző192
Várong149
Városföld2165
Városlőd1405
Varsád370
Varsány1685
Várvölgy1052
Vasad1822
Vasalja320
Vásárosbéc180
Vásárosdombó1134
Vásárosfalu160
Vásárosmiske354
Vásárosnamény8813
Vasasszonyfa380
TelepülésLakosság-
szám
Vasboldogasszony613
Vasegerszeg388
Vashosszúfalu361
Vaskeresztes372
Vaskút3517
Vasmegyer1711
Vaspör391
Vassurány803
Vasvár4326
Vaszar1492
Vászoly199
Vasszécseny1433
Vasszentmihály347
Vasszilvágy413
Vát677
Vatta902
Vázsnok120
Vécs622
Végegyháza1390
Vejti159
Vékény151
Vekerd119
Velem343
Velemér84
Velence5166
Velény155
Véménd1511
Vének185
Vép3411
Vereb804
Verőce3601
Verpelét3862
Verseg1329
Versend930
Vértesacsa1717
Vértesboglár891
Vérteskethely576
Vértessomló1340
Vértestolna548
Vértesszőlős3116
Vése747
Veszkény911
Veszprémfajsz270
Veszprémgalsa269
Veszprémvarsány994
Vésztő6946
Vezseny726
Vid125
Vigántpetend200
Villány2467
Villánykövesd284
Vilmány1391
Vilonya609
TelepülésLakosság-
szám
Vilyvitány241
Vinár244
Vindornyafok134
Vindornyalak85
Vindornyaszőlős370
Visnye221
Visonta1093
Viss672
Visz199
Viszák249
Viszló70
Visznek1126
Vitnyéd1386
Vízvár552
Vizslás1321
Vizsoly845
Vokány851
Vonyarcvashegy2260
Vöckönd72
Völcsej391
Vönöck750
Vöröstó96
Vörs468
Zabar553
Zádor345
Zádorfalva464
Zagyvarékas3670
Zagyvaszántó1968
Záhony4160
Zajk211
Zajta441
Zákány1011
Zákányfalu666
Zákányszék2795
Zala249
Zalaapáti1665
Zalabaksa642
Zalabér730
Zalaboldogfa366
Zalacsány1011
Zalacséb548
Zalaerdőd260
Zalagyömörő436
Zalahaláp1273
Zalaháshágy379
Zalaigrice125
Zalaistvánd368
Zalakaros1808
Zalakomár3050
Zalaköveskút28
Zalalövő3033
Zalameggyes66
Zalamerenye162
TelepülésLakosság-
szám
Zalasárszeg124
Zalaszabar553
Zalaszántó988
Zalaszegvár157
Zalaszentbalázs818
Zalaszentgrót7205
Zalaszentgyörgy434
Zalaszentiván1058
Zalaszentjakab372
Zalaszentlászló853
Zalaszentlőrinc308
Zalaszentmárton69
Zalaszentmihály1002
Zalaszombatfa47
Zaláta287
Zalatárnok713
Zalaújlak106
Zalavár932
Zalavég400
Zalkod237
Zamárdi2366
Zámoly2262
Zánka919
Zaránk441
Závod301
Zebecke64
Zebegény1177
Zemplénagárd771
Zengővárkony417
Zichyújfalu956
Zics371
Ziliz360
Zimány605
Zirc7098
Zók289
Zomba2131
Zubogy594
Zsadány1636
Zsáka1604
Zsámbok2407
Zsana795
Zsarolyán393
Zsebeháza120
Zsédeny201
Zselickisfalud238
Zselickislak330
Zselicszentpál393
Zsennye102
Zsira751
Zsombó3513
Zsujta169
Zsurk723

13. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

Külterülettel (tanyás külterület) vagy részönkormányzattal támogatásra jogosult települések

Abony804
Albertirsa1488
Bábolna267
Bácsalmás384
Baja1584
Balkány1493
Bátaszék373
Békés653
Békéscsaba3105
Bonyhád338
Cegléd2921
Csongrád1713
Dabas711
Debrecen7686
Dunaföldvár225
Edelény224
Enying333
Füzesabony351
Gyomaendrőd1073
Gyula1851
Hajdúböszörmény915
Hajdúdorog390
Hajdúnánás396
Hajdúsámson2694
Heves331
Hódmezővásárhely2945
Izsák427
Jánoshalma270
Jánossomorja364
Jászberény1773
Kaba206
Kaposvár1808
Karcag587
Kecel496
Kecskemét13732
Kerekegyháza766
Keszthely557
Kisbér239
Kiskőrös1325
Kiskunfélegyháza4441
Kiskunhalas3441
Kiskunmajsa1961
Kistelek725
Komádi254
Komló313
Kunszentmárton701
Kunszentmiklós273
Lajosmizse3438
Martonvásár304
Mezőberény373
Mezőhegyes1472
Mezőtúr964
Mohács650
Monor655
Mór299
Mórahalom1502
Nagyhalász543
Nagykálló282
Nagykáta699
Nagykőrös2456
Nyíradony330
Nyíregyháza9012
Nyírtelek1938
Orosháza1668
Örkény260
Pápa907
Pécsvárad227
Pilis1131
Polgárdi772
Pusztaszabolcs254
Ráckeve264
Sándorfalva494
Sárbogárd353
Sárospatak740
Sásd235
Sátoraljaújhely284
Siklós301
Solt410
Soltvadkert748
Sülysáp291
Sümeg270
Szabadszállás603
Szarvas2454
Szeghalom308
Szekszárd898
Szentes2449
Szentlőrinc241
Szigetvár453
Tamási1424
Tapolca618
Tata685
Tiszakécske1781
Tompa1027
Törökszentmiklós433
Túrkeve266
Újfehértó296
Vámospércs426
Zalaegerszeg2336

14. melléklet a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelethez

"1. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez

Értékelési szempontok

I. Szakmai szempontok

ABC
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés alapját képező
dokumentumok
Értékeléshez rendelhető pontszám
2.1. A fejlesztés kapcsolódik az ügyfél által
működtetett már meglévő turisztikai
szolgáltatáshoz
Támogatási kérelem
3.Igen10 pont
4.Nem5 pont
5.2. Az ügyfél a fejlesztéséhez az üzemeltetési
időszak alatt helyi vagy regionális turisztikai
látványosságok, hagyományos tevékenységek
bemutatását kapcsolja, máshol vagy más
tulajdonában álló értékek közül legalább egyet
programként tervez bemutatni, vagy
hagyományos tevékenységek bemutatását
kapcsolja, amelyet megjelenít a fejleszteni
kívánt szolgáltatásához kapcsolódó marketing
anyagokban
Programterv vagy
együttműködési
megállapodás (az MVH
által rendszeresített
formanyomtatványon)
6.Rendelkezik Programtervvel és releváns
együttműködési megállapodással, és legalább
4 különböző fél eltérő értékeit mutatja be
15 pont
7.Rendelkezik Programtervvel vagy releváns
együttműködési megállapodással, és legalább
4 különböző fél eltérő értékeit mutatja be
10 pont
8.Rendelkezik Programtervvel vagy releváns
együttműködési megállapodással
5 pont
9.Nem rendelkezik sem Programtervvel, sem
együttműködési megállapodással
0 pont
10.3. Az ügyfél tagja valamely országos
jelentőségű turisztikai szervezetnek, vagy
olyan országos szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységhez
Támogatási kérelem és a
turisztikai szervezet által
kiállított igazolás
11.- Igen10 pont
12.- Nem0 pont
13.4. Az ügyfél tagja valamely helyi Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM)
szervezetnek:
Helyi TDM igazolása
14.- Igen5 pont
15.- Nem0 pont
16.Összesen legfeljebb:40 pont

II. Horizontális szempontok

ABC
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés alapját képező
dokumentumok
Értékeléshez rendelhető pontszám
2.1. A kérelem benyújtását megelőző naptári év
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bővítése a fejlesztés hatására
(Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma):
Pénzügyi terv
3.- 1 000 000-7 000 000 Ft/új munkahely16 pont
4.- 7 000 001-14 000 000 Ft/új munkahely13 pont
5.- 14 000 001-21 000 000 Ft/új munkahely10 pont
6.-21 000 001-28 000 000 Ft/új munkahely7 pont
7.- 28 000 001-35 000 000 Ft/új munkahely5 pont
8.Munkahelyet tart meg (üzemeltetési időszak
utolsó évének átlag foglalkoztatotti létszáma
nem kisebb, mint a benyújtást megelőző
naptári év átlaglétszáma) - működő turisztikai
szolgáltatás esetében
4 pont
9.2. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ
kártyával rendelkező, vagy csökkent
munkaképességű személyt foglalkoztat, és a
fejlesztés befejezését követően az
üzemeltetési kötelezettség végéig
foglalkoztatja:
Ügyfél nyilatkozata
10.- Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő
munkavállalót foglalkoztat (beleértve az
önfoglalkoztatást)
10 pont
11.- 1, a fenti kritériumoknak megfelelő
munkavállalót foglalkoztat
5 pont
12.- Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak
megfelelő munkavállalót
0 pont
13.3. A beruházás hátrányos helyzetű területen
valósul meg:
A kedvezményezett
térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet
2. melléklete vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékéről
szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet melléklete
és a támogatási kérelem
14.- Igen10 pont
15.- Nem0 pont
16.4. A beruházásnak helyt adó település
lakosságszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási időszakának
1. napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplő
adatok alapján.
(amennyiben a fejlesztés
több településen valósul
meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
17.- 1000 fő alatti
- 1000-2000 fő közötti
- 2001-3000 fő közötti
- 3000 fő feletti
8 pont
5 pont
3 pont
0 pont
18.5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény
akadálymentesítése megoldott:
Tervdokumentáció,
tervezői műszaki leírás
19.- A fejlesztés során a mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetővé válik és az épületen,
építményen belüli akadálymentes közeledés
biztosított lesz
5 pont
20.- A fejlesztés során a mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetővé válik vagy az épületen,
építményen belüli akadálymentes közeledés
biztosított lesz
3 pont
21.- A fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthető, vagy akadálymentesített
épületben, építményben történik meg
2 pont
22.- Nem történik és nincs is akadálymentesítés a
fejlesztés területén
0 pont
23.6. A beruházásnak része a megújuló- vagy
bioenergia hasznosítás
Tervdokumentációval
alátámasztott árajánlat
24.ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés, eszköz
telepítése és építési beruházás is történik a
fenti célokra irányulóan
5 pont
25.ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés, annak
telepítése vagy építési beruházás történik a
fenti célokra irányulóan
3 pont
26.ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve sem eszközbeszerzés sem
eszköz telepítése sem pedig építési beruházás
nem történik a fenti célokra irányulóan
0 pont
27.7. Komplex (egymást kiegészítő) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
és célterületek, vagy a 4. célterület esetén
alcélterületek kapcsolódása alapján)
Támogatási kérelem
28.Kettőnél több célterületre irányul6 pont
29.Kettő célterületre irányul3 pont
30.Egy célterületre irányul0 pont
31.Összesen legfeljebb:60 pont

III. Pénzügyi szempontok

A) Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy esetében

ABC
1Értékelési szempont megnevezésePénzügyi terv alapján végzett értékelésÉrtékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2Kérelmező értékelése a
bázis évre vonatkozóan
Ha a bázisévben* a felhalmozási kiadások
aránya az összes kiadáshoz képest 3,01%
feletti, akkor 3 pont, ha 3% és 2,01% között
van, akkor 2 pont, ha 2% és 1,01% között van,
akkor 1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.
3 pont
3Ha bázisévben a saját bevételek aránya az
összes bevételhez képest 13,01% feletti, akkor
3 pont, ha 13% és 9,01% között van, akkor
2 pont, ha 9% és 5,01% között van, akkor 1
pont, míg ha 5% alatti, akkor 0 pont.
3 pont
4Pénzügyi stabilitás (működési bevételek
fedezik-e a működési kiadások 50%-át) Ha
igen akkor 3 pont, ha nem akkor 0 pont.
3 pont
5Kérelmező értékelése a
beruházás befejezését
követő első évre
vonatkozóan
Ha a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évben a felhalmozási kiadások aránya az
összes kiadáshoz képest 2,01% feletti, akkor
2 pont, ha 2% és 1,01% között van, akkor
1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.
2 pont
6Ha a támogatási kérelem benyújtását követő
4. évben a saját bevételek aránya az összes
bevételhez képest 9,01% feletti, akkor 2 pont,
ha 9% és 5,01% között van, akkor 1 pont, míg
ha 5% alatti, akkor 0 pont.
2 pont
7Pénzügyi stabilitás (működési bevételek
fedezik-e a működési kiadások 50%-át) Ha
igen akkor 2 pont, ha nem akkor 0 pont.
2 pont
8Üzemeltetési vizsgálatAmennyiben a személyi jellegű kifizetések
a bázisévhez képest a támogatási kérelem
benyújtását követő 4. évre nőnek, akkor
2 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.
5 pont
9Összesen legfeljebb:20 pont"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013.12.17.

[2] Megállapította a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.03.

[3] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[4] Beiktatta a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[5] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[6] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[7] Hatályon kívül helyezte a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2015.11.03.

[8] Beiktatta a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[9] Megállapította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[10] Beiktatta a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[11] Megállapította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[12] Megállapította a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[13] Megállapította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 42. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.06.10.

[14] Megállapította a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.03.

[15] Megállapította a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 10. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[16] Megállapította a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[17] Megállapította a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete 15. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[18] Megállapította a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[19] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[20] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[21] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[22] Hatályon kívül helyezte a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2013.02.01.

[23] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 43. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[24] Hatályon kívül helyezte a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013.12.17.

[25] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[26] Megállapította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 42. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.06.10.

[27] Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 40. §-a. Hatálytalan 2015.02.17.

[28] Beiktatta a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.09.03.

[29] Beiktatta a 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet 13. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[30] Beiktatta a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[31] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[32] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 39. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[33] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 42. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.06.10.

[34] Beiktatta a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Módosította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[39] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[40] Megállapította a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

Tartalomjegyzék