9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1.-16.[1]

16/A. Beruházás ösztönzési célelőirányzat[2]

31/A. § (1) Az előirányzat célja a Kormány egyedi döntésével nyújtott beruházási támogatások forrásának biztosítása, összhangban a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendeletben meghatározottakkal.

(2) A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait mint közreműködő szervezet a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.) és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) látja el kizárólagos joggal a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A MAG Zrt. a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, a minisztériummal kötött szerződés alapján

a) a BC terhére történő kötelezettségvállalások tekintetében ellátja azok pénzügyi feladatait, vezeti a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, elvégzi az érvényesítési, utalványozási, utalványozás-ellenjegyzési, adatszolgáltatási és adatkezelési teendőket a saját nyilvántartásai és a HITA által szolgáltatott adatok alapján, a minisztérium részére rendszeresen adatokat és adatelemzéseket szolgáltat, továbbá külön felkérés alapján és tartalommal egyedileg is készít elemzéseket és adatszűréseket;

b) ellátja a BC terhére egyedi kormánydöntés alapján támogatásban részesülő, nemzetgazdasági jelentőségű beruházások kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési és utalványozási feladatokat, beleértve a szakmai teljesítés és a kifizetés jogosságának igazolására vonatkozó feladatokat is, és gondoskodik az utalványozott összegről kiállított átutalási megbízások Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról;

c) gondoskodik a szerződések záró elszámolásáról és pénzügyi lezárásáról;

d) együttműködik a HITA-val az előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatok teljesítése során;

e) ellátja a számviteli feladatokat, vezeti a követelésállomány nyilvántartását és részt vesz a beszámoló összeállításában.

(4) A HITA a Kormány egyedi döntése alapján támogatásban részesülő beruházásokhoz kapcsolódóan programkezelési feladatokat végez. Ennek keretében ellátja a döntés-előkészítői, a szerződések megkötésével összefüggő nyilvántartási és előrejelzési feladatokat, a folyamatlezárási és követeléskezelési tevékenységet, a beruházások ellenőrzési (monitoring) feladatait, valamint végzi a szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási feladatokat.

16/B. Pesti Vigadó rekonstrukciója[3]

16/C. Kormányzati szakpolitikai feladatok[4]

17. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárások esetén kell alkalmazni.

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.05.

[2] Beiktatta a 96/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.12.31.

[3] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.05.

[4] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.05.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.05.

[7] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.05.

Tartalomjegyzék