107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3-5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 8. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f), k) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9-13. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3 A. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott személyt és a közeli hozzátartozóját választása alapján az (1) bekezdés szerinti szolgáltató helyett a foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóhoz kell beutalni."

2. § A Vhr. 3/A. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (1) és az (1c) bekezdésben" szöveg lép.

3. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) az "Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzése" alcímet megelőzően a következő 15/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Működési engedély módosítás az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek változása miatt

15/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja az érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyét, amennyiben az az egészségügyi szakellátási kapacitások, illetve ellátási területek tárgyában hozott döntés miatt szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a működési engedély módosítására irányuló eljárás megindítható a szakellátási kapacitás, illetve az ellátási terület tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedését megelőzően is, azzal, hogy a működési engedély módosítása tárgyában nem hozható döntés a szakellátási kapacitás, illetve az ellátási terület tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedését megelőzően."

4. § A Műkr. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 15/A. §-t a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr2. 3. §-ának a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban is alkalmazni kell."

5. § A Műkr. 11. § (10) bekezdésében a "- legfeljebb két alkalommal - hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek határideje 15 nap" szövegrész helyébe a "hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek határideje 8 nap" szöveg lép.

6. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/A. §-a a következő (5d) és (5e) bekezdéssel egészül ki:

"(5d) A Tv. 5/A. § (11) bekezdés e) pontja alapján - az (5) bekezdésben foglaltakon túl - nem kell figyelembe venni a térséghatárt

a) a rehabilitációs szakellátások esetében,

b) a Tv. 5/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben,

c) a nyugat-közép-magyarországi, az észak-közép-magyarországi és a dél-közép-magyarországi térségek Pest megyéhez és Budapesthez tartozó területei tekintetében,

d) a stroke ellátások esetében,

e) a PIC ellátások esetében.

(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében, valamint az egynapos ellátások esetében."

7. § (1) Az Eftv. vhr. 17/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 5/B. § szerinti nyilvántartást 2012. június 30-áig hozza létre az OTH a rendelkezésre álló adatok és a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése szerinti eljárások során hozott határozatok alapján."

(2) Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2. és 4. számú mellékletet a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr5. 8. §-ának a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

8. § (1) Az Eftv. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eftv. vhr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Abban az esetben, ha a GYEMSZI a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján megindult és folyamatban lévő eljárás során módosítja az (1) bekezdés szerinti javaslatát, a döntéshozatal során a módosított javaslatot kell figyelembe venni, amennyiben a javaslat a módosítást követően megfelel a 20. §-ban foglaltaknak."

10. § A Mikr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OTH - a 20. §-ban foglaltak alapján - 2012. június 15-éig dönt a kapacitások és az ellátási területek megállapításáról azzal, hogy az OTH a döntés során a 18. § (1), illetve (1a) bekezdése szerinti javaslatban foglaltaktól eltérhet."

11. § (1) A Mikr. 20. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Nem kell ellátási területet megállapítani a Vhr. 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében, valamint az egynapos ellátások esetében."

(2) A Mikr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 19. § alapján felosztásra kerülő fekvőbeteg-szakellátási kapacitások mennyisége nem haladhatja meg a 2011. december 31-én finanszírozási szerződéssel lekötött, az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelentve szüneteltetett, valamint a finanszírozási szerződéssel még le nem kötött, de már befogadott fekvőbeteg-szakellátási kapacitások összességét. A döntés során az eljárás megindításakor folyamatban lévő kapacitás-átcsoportosítási és többletkapacitás-befogadási kérelmekben, illetve pályázatokban foglaltakra tekintettel kell lenni. A felosztásra nem kerülő kapacitások az Eftv. szerinti tartalék részét képezik."

(3) A Mikr. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárásokban a döntéshozatal során a (2) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell venni az Eftv. és a Vhr. alapján előzetesen befogadott többletkapacitásokat is azzal, hogy azokról a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárásokban nem kell döntést hozni, azok az előzetes befogadás tárgyában hozott döntésben nevesített szolgáltatót illetik meg a döntésben és a külön jogszabályban foglaltak szerint. Amennyiben azonban az előzetes befogadást követően olyan jogszabályi változás következett be, amely érinti az előzetesen befogadott kapacitást, a változást - kivéve, ha az a kapacitás mennyiségét érinti - figyelembe kell venni."

(4) A Mikr. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Abban az esetben, ha a Törvény 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján valamely szakma tekintetében szakmai okok miatt nem kerül megállapításra valamelyik progresszivitási szinten ellátási terület, az adott kapacitáshoz tartozó ellátási területet a szakmailag megfelelő progresszivitási szinten lehet megállapítani."

(5) A Mikr. 20. § (7a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján - a Vhr. 5/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túl - nem kell figyelembe venni a térséghatárt]

"e) a PIC ellátások esetében."

12. § A Mikr. 23/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 18. § (1a) bekezdését, 19. § (4) bekezdését, 20. § (1a), (2), (2a), (4) és (7a) bekezdését a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr2. 9-11. §-ának a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.

(4) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárások ügyintézési határideje meghosszabbodik a 19. § (4) bekezdésében a Módr2. által megállapított határidőig."

13. § A Mikr. 14. § (5) bekezdésében a "2012. július 1-jén" szövegrész helyébe a "2012. szeptember 1-jén" szöveg lép.

14. § Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. §-ában az Eftv. vhr. 5/B. §-a a következő (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(5a) Amennyiben nem kerül megállapításra ellátási terület, a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében a nyilvántartásban az adott egészségügyi szolgáltató számára az aktív fekvőbeteg-szakellátásban megállapított ellátási területek összességét kell az adott kapacitáshoz tartozó ellátási területként rögzíteni azzal, hogy az átfedésmentesség követelményét és a térséghatárt nem kell figyelembe venni."

15. § (1) Hatályát veszti a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése.

(2) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése nem lép hatályba.

(3) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének a Vhr. 3/A. § (1a) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1a) Az (1) és az (1c) bekezdés alapján választott - beutaló szerinti - egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a biztosítottat arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel."

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és a 6. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) rész 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. bőr- és nemibeteg ellátás"

2. melléklet a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:24 mezője a következő e)-g) ponttal egészül ki:

(Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:)

"e) Tiszaföldvár

f) Nagyrév

g) Cibakháza"

2. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:32 mezőjében az "a) a Kunszentmártoni kistérség" szövegrész helyébe az "a) a Kunszentmártoni kistérség, kivéve Cibakháza, Nagyrév és Tiszaföldvár településeket" szöveg lép.

Tartalomjegyzék