21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és r) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), o) és p) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j), m), o) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A jogorvoslati kérelmet a Gyvt. 128. § (3) bekezdése szerinti ügyekben is benyújthatja jogi képviselő vagy a jogi képviselő az ügyféllel együtt."

(2) A Gyer. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és törvényes képviselője között érdekellentét áll fenn, a gyámhatóság eseti gondnok útján gondoskodik képviseletükről [Ptk. 225. § (1) bek.], kivéve, ha kizárólag a (6) bekezdés szerinti intézkedés megtétele szükséges."

(3) A Gyer. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és a törvényes képviselője közötti érdekellentét esetén - más szerv megkeresésére - a gyámhatóság a meghallgatás során gyakorolja a törvényes képviselőnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott jogait."

2. § (1) A Gyer. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyámhatósági eljárásban a meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel jár, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy ismeretlen helyen tartózkodik. A gyámhatósági eljárásban a cselekvőképtelen ügyfél személyes nyilatkozattételre - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2a) bekezdés szerinti módon - akkor hívható fel, ha az a saját érdekét szolgálja és a nyilatkozatától várható bizonyíték más módon nem pótolható."

(2) A Gyer. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyámhatóság az ügyfelet, illetőleg az érintett személyt szükség esetén hivatalos helyiségén kívül is meghallgathatja. A meghallgatásra indokolt esetben a cselekvőképtelen személy lakóhelyén, a számára szolgáltatást biztosító nevelési-oktatási intézményben vagy egészségügyi intézményben kerül sor."

3. § A Gyer. 91/F. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"Az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő gyámhatósági eljárás általános szabályai"

4. § A Gyer. 91/F-91/G. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"91/F. § Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, hogy a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a jegyző

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után

ba) 16. életévét be nem töltött gyermek esetén elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése), valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét,

bb) 16. életévét betöltött gyermek esetén kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását.

91/G. (1) A közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet. A jelzéssel egyidejűleg a közoktatási intézmény igazgatója megküldi a jegyzőnek a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét.

(2) A jegyző a közoktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti jelzése alapján

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a közoktatási intézmény jelzését és írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, ha a gyermek a 91/F. § szerinti végzés meghozataláig, annak hiányában az (1) bekezdés szerinti jelzés beérkeztéig

ba) a 16. életévét nem töltötte be, hivatalból megindítja az eljárást az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, valamint a védelembe nem vett gyermek védelembe vétele iránt,

bb) a 16. életévét betöltötte, döntés kibocsátása nélkül kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedéseket 15 napon belül kell megtenni.

(4) A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre, legfeljebb azonban a gyermek 16. életévének betöltését követő első felülvizsgálatig rendeli el. A felfüggesztés a döntés jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kezdődik.

(5) A felfüggesztés megszüntetését követően - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani.

(6) Ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelésére vagy szociális intézményben történő elhelyezésére kerül sor, a családtámogatási folyószámlán összegyűlt összeget a gyermek gyámi fenntartásos betétjébe kell elhelyezni.

(7) Ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban eléri a tízet, a családtámogatási folyószámlán összegyűlt összeget a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára vissza kell fizetni."

5. § A Gyer. 91/J. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek

a) a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást nem mulasztott igazolatlanul,

b) ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelésére vagy szociális intézményben történő elhelyezésére került sor,

c) magántanulóvá válik, vagy

d) a felülvizsgálattal érintett időszakban betöltötte a 16. életévét.

(3) A jegyző a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél."

6. § (1) A Gyer. 91/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követően - kivéve a 91/J. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti eseteket - a gyermek védelembe vételét még legalább az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig, legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követő első felülvizsgálatig fenn kell tartani. Ezt követően a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásáig csak akkor tartható fenn, ha attól eredmény várható. Ellenkező esetben a védelembe vételt meg kell szüntetni."

(2) A Gyer. 91/K. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti védelembe vétel során a családgondozó figyelemmel kíséri az egyéni gondozási-nevelési tervben a gyermek tankötelezettsége, iskolalátogatási kötelezettsége teljesítésének előmozdítása érdekében meghatározott feladatok teljesülését."

7. § A Gyer. 91/M. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a gyermekjóléti szolgálat megkeresését és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás lefolytatását követően elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét. A határozat rendelkező része a 14. §-ban, valamint - ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül - a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"g) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy

ga) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a gyermek ne mulasszon igazolatlanul kötelező tanórai foglalkozást,

gb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntés jogerőre emelkedését követő hónaptól kezdődik,

gc) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a döntés jogerőre emelkedését követő hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra,

gd) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének, ha pedig ezen időszakban az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma eléri a tízet, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése mellett a családtámogatási folyószámlán addig összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetésének van helye."

8. § (1) A Gyer. 91/N. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként

a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,

aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vált jogosulttá, a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani, vagy

ab) a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történő további felfüggesztését, vagy

b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,

c) ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban eléri a tízet, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetése iránt,

d) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, de azok száma nem éri el a tízet, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt és a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak

da) elrendeli - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában történő kifizetését és a gyermek számára eseti gondnokot rendel, vagy

db) gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése érdekében megkeresi a gyámhivatalt, ha a da) alpont szerinti intézkedés nem áll a gyermek érdekében."

(2) A Gyer. 91/N. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A jegyző a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetését elrendelő határozatát haladéktalanul - a jogerőre emelkedését megelőzően - megküldi a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének."

(3) A Gyer. 91/N. § (6) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetéséről szóló határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza]

"d) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy a megszüntetésről szóló döntés jogerőre emelkedését követő hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,

e) a gyermek védelembe vételének a 91/K. § (2) bekezdése szerinti fenntartását vagy megszüntetését."

(4) A Gyer. 91/N. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (2) bekezdés b) pontja és d) pont da) alpontja szerinti esetben a jegyző a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás havi részleteit a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapig, minden hónap 10. napjáig kifizeti az eseti gondnok részére."

9. § A Gyer. 91/P. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a tárgyalás megtartását és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás lefolytatását követően elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét. A határozat rendelkező része a 14. §-ban, valamint - ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül - a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"j) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy

ja) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a gyermek ne mulasszon igazolatlanul kötelező tanórai foglalkozást,

jb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntés jogerőre emelkedését követő hónaptól kezdődik,

jc) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a döntés jogerőre emelkedését követő hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra,

jd) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének van helye."

10. § A Gyer. 91/Q. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként

a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,

aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megszűnt, a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni, vagy

ab) a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történő további felfüggesztését, vagy

ac) a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését - az új pénzfelhasználási terv alapján - a felhasználási módjának és szükség esetén az eseti gondnok személyének megváltoztatásával,

b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,

c) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelőző utolsó felülvizsgálat és az azt követő első felülvizsgálat közötti időtartamban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetéséről szóló határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza

a) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy a megszüntetésről szóló döntés jogerőre emelkedését követő hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,

b) a gyermekvédelembe vételének a 91/K. § (2) bekezdése szerinti fenntartását vagy megszüntetését."

11. § A Gyer. XII. Fejezete a következő 91/S-91/U. §-sal, valamint a 91/S. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése

91/S. § Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése kezdeményezésével egyidejűleg a jegyző

a) a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdés szerinti jelzését megküldi a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének,

b) kiskorú esetében megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy

ba) vegye fel a kapcsolatot a családdal,

bb) nyújtson tájékoztatást az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetésének feltételeiről, és

bc) jelezze, ha a gyermek érdekében gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek, figyelemmel a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdés szerinti írásbeli véleményében foglalt problémákra és javaslatokra is.

91/T. § (1) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata során a jegyző

a) tájékoztatást kér a közoktatási intézmény igazgatójától arról, hogy

aa) a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek hány kötelező tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul és

ab) a közoktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elő a védelembe vett gyermek iskolalátogatási kötelezettségének teljesítését,

b) kikéri a védelembe vett gyermek családgondozójának véleményét.

(2) A jegyző a felülvizsgálati eljárás eredményeként, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul

a) mulasztott, határozatával megállapítja, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel nem áll fenn,

b) nem mulasztott, kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését.

(3) A jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetésének kezdeményezésével egyidejűleg megküldi a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének a közoktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti tájékoztatását.

(4) A jegyző a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről értesíti az iskoláztatási támogatásra jogosult személyt és a kirendelt családgondozót.

91/U. § Ha a jegyző illetékessége az iskoláztatási támogatás szüneteltetése alatt szűnik meg, a jegyző

a) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált jegyzőnek, és

b) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervét."

12. § A Gyer. 105/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gondozási hely megváltoztatásának minősül, ha a gyermek gondozása a korábban meghatározottól eltérő

a) nevelőszülőnél,

b) gyermekotthonban (lakásotthonban),

c) gyermekotthoni önálló szakmai egységben, telephelyen,

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában

történik."

13. § A Gyer. 136. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a gyermek érdekében több eljárásban, illetve ismétlődő vagy folyamatos eljárási cselekmények során merül fel az eseti gondnok kirendelésének szükségessége, a gyermek számára lehetőség szerint ugyanazt a személyt kell eseti gondnokként kirendelni.

(4) Az eseti gondnok köteles az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét megismerni és azt a gyermek korára és érettségére tekintettel figyelembe venni."

14. § (1) A Gyer. 145. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A gyámhivatal a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti kérelmében - ha az eljárás során erre adat merül fel - kérheti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11/A. §-a alapján a választójogból való kizárást."

(2) A Gyer. 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kötelező felülvizsgálat és a gondnokság alá helyezés megszüntetése, illetve módosítása iránti eljárásban a kereseti kérelem a Ptk. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakra, valamint a választójogból való kizárás megszüntetésére vagy a választójogból való kizárásra is irányulhat."

(3) A Gyer. 145. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A választójogból való kizárás megszüntetése vagy a választójogból való kizárás kezdeményezése során a gyámhivatal a nagykorú személy pszichés állapotára, szellemi fogyatkozására vagy szenvedélybetegségére vonatkozó körülményeket, az érintett személy életvitelére vonatkozó körülményeket, valamint az életvitelét, gondozását segítő személy véleményét veszi figyelembe."

(4) A Gyer. 145. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A keresetlevélhez a gyámhivatal a (4) bekezdésben foglaltakon kívül csatolhatja

a) a pszichológiai véleményt,

b) a gyógypedagógiai véleményt,

c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családgondozó, személyi segítő, szociális munkás véleményét,

d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítő személy meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet."

15. § A Gyer. a következő 174. §-sal egészül ki:

"174. § (1) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (4) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (5) és (6) bekezdését, valamint 11. § (1) és (7) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A 2012. február 1-jén 16. életévét betöltött és iskoláztatási támogatás felfüggesztése hatálya alatt álló gyermek felülvizsgálata eredményeként

a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, a jegyző határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,

b) ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma a felülvizsgálattal érintett időszakban eléri a tízet, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetése iránt,

c) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozást, de azok száma nem éri el a tízet, a jegyző határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak,

ca) elrendeli - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában történő kifizetését és a gyermek számára eseti gondnokot rendel, vagy

cb) gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése érdekében megkeresi a gyámhivatalt, ha a ca) alpont szerinti intézkedés nem áll a gyermek érdekében.

(4) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 145. § (2a), (3), (3a) és (5) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő gondnokság alá helyezési eljárásokban és a felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell."

16. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 91/H. § (5) bekezdésében az " - a 91/J. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetek kivételével -" szövegrész,

b) 91/I. § (4) bekezdése,

c) 91/J. § (4)-(8) bekezdése,

d) 91/M. § (2) bekezdés b), h) és i) pontja,

e) 91/P. § (4) bekezdés b), k) és l) pontja.

17. § A Gyer.

a) 45. § (2) bekezdésében a "gyámot" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámot" szöveg,

b) 45. § (5) bekezdés e) pontjában a "gyámja" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámja" szöveg,

c) 66. § (3) bekezdésében a "családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyám gyámsága" szöveg,

d) 68/A. § (1) bekezdésében a "gyám" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyám" szöveg,

e) 85. § (2) bekezdésében a "gyámja - ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek gyámját -" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámja" szöveg,

f) 86. § (4) bekezdésében a "gyámját - ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek gyámját -" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámját" szöveg,

g) 91/E. § (3) bekezdés a) pontjában a "gyámját" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámját" szöveg,

h) 91/I. § (6) bekezdésében a "tankötelezettség" szövegrész helyébe a "tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség" szöveg,

i) 91/J. § (1) bekezdés bevezető mondatában a "felfüggesztésének" szövegrész helyébe a "felfüggesztésének és szüneteltetésének" szöveg,

j) 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában a "tanév" szövegrész helyébe a "tanítási év" szöveg,

k) 91/J. § (1) bekezdés d) pontjában a "ha" szövegrész helyébe a "- felfüggesztés esetén - ha" szöveg,

l) 91/L. § (1) bekezdésében a "felfüggesztése" szövegrész helyébe a "felfüggesztése és szüneteltetése" szöveg,

m) 91/M. § (2) bekezdés e) pontjában és 91/P. § (4) bekezdés h) pontjában az "időpontját" szövegrész helyébe a "tervezett időpontját" szöveg,

n) 91/N. § (3) bekezdésében az "a) pont aa) alpontja és b) pontja" szövegrész helyébe az "a) pont aa) alpontja, b) pontja és d) pont da) alpontja" szöveg,

o) 91/N. § (5) bekezdésében az "a) pont aa) alpontja" szövegrész helyébe az "a) pont aa) alpontja és d) pont da) alpontja" szöveg,

p) 93. § (2) bekezdésében, 94. § (1) bekezdésében és 141. § (1) bekezdésében a "gyám" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyám" szöveg,

q) 127. § (4) bekezdésében a "gyámjául" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámjául" szöveg,

r) 128. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyámként" szövegrész helyébe a "családbafogadó gyámként" szöveg,

s) 159. § (2) bekezdésében a "Ha a gyám a gyámolt közeli hozzátartozója, a rendszeres számadásban" szövegrész helyébe az "A családbafogadó gyámnak a rendszeres számadásában" szöveg

lép.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

18. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A családi pótlékra jogosult személyében és a családi pótlékösszegében bekövetkezett változást, továbbá a családi pótlékra való jogosultság megszűnése esetén az erről szóló döntést az Igazgatóság közli a családi pótlék természetben történő nyújtását vagy a folyósítás tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatás felfüggesztését elrendelő jegyzővel."

(2) A Cstvhr. 5. §-a a következő (6a)-(6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az Igazgatóság közli az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményező jegyzővel

a) a családi pótlékra jogosult személyében bekövetkező változást és a családi pótlékra való jogosultság megszűnése esetén az erről szóló döntést,

b) az iskoláztatási támogatás szünetelését elrendelő döntést,

c) az iskoláztatási támogatás szüneteltetését megszüntető döntést,

d) az iskoláztatási támogatás szüneteltetése tárgyában hozott döntése elleni fellebbezés tárgyában hozott döntést,

e) a kincstár illetékességének megváltozását.

(6b) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről szóló határozat ellen fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be. Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják, az Igazgatóság megkeresi a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben."

(3) A Cstvhr. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az iskoláztatási támogatás jogosultja személyének megváltozása nem érinti az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetését, kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra a Cst. 15. § (2) bekezdése szerinti személy válik jogosulttá."

20. § A Cstvhr. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a gyámhatóságként eljáró jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetését azért nem kezdeményezi, mert a család külföldre távozott, erről a tényről értesíti a kincstárt."

4. Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat jegyzője)

"k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint az ezen ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, továbbá kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését,"

23. § A Gyár. 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet)

"e) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése,"

(iránt.)

24. § A Gyár. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a városi gyámhivatal gyakorolja."

25. § A Gyár. 22. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A nyílt örökbefogadási eljárás során - a Gyvt. 75/A. § b) pontja szerinti gyámrendeléstől függetlenül - a gyámhivatal illetékessége az örökbefogadási eljárás befejezéséig nem változik."

26. § A Gyár. 23. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyző intézkedik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, felülvizsgálatáról és a felfüggesztés megszüntetéséről, valamint az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének kezdeményezéséről, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálatáról."

27. § A Gyár.

a) 9. § i) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 10. § a) pontjában a "részére gyámot" szövegrész helyébe a "részére gyámot, családbafogadó gyámot," szöveg

lép.

6. Egyéb kormányrendeletek módosítása

28. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás nyújtása esetén a 7. § (2) bekezdése, valamint gyermekvédelmi szakellátás nyújtása esetén a 14/B. § (7) bekezdése alapján meghosszabbított ideiglenes működési engedély hatálya a fenntartó kérelmére - kizárólag ellátási érdekből - legfeljebb 2014. december 31-éig meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is benyújthatja, ha az ideiglenes működési engedély hatálya 2012. január 1-jét megelőzően járt le. A fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerződés másolatát."

29. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 16. § (3) bekezdésében a "költségvetésről" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről" szöveg,

b) 16. § (6) bekezdésében és 16/B. § (1) bekezdésében a "költségvetési" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló" szöveg

lép.

30. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel -a minisztérium által fenntartott engedélyesre, a megyei fenntartó által fenntartott engedélyesre, továbbá arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül."

31. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "költségvetési" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében a "költségvetési" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről szóló" szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

Az Ar. 1. számú mellékletének XIII. számú adatlapja helyébe a következő adatlap lép:

"XIII. számú adatlap
Az örökbefogadással kapcsolatos ügyről
[Gyvt. 141. § (1) bek. c) pont]
(A területigyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki)
A) Szakellátásban nevelkedő örökbe adható gyermek
(Az adatokat -a 15. és 16. pontban foglalt adatok kivételével - az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezető szerv részére kell megküldeni.)
Kód (megyenév + szám)..........................................................................................................................Törzsszám:.............................
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
2. Gondozási helye:*
Nevelőszülő:
..............................................................................................................................................................................................................
Hivatásos nevelőszülő/Speciális hivatásos nevelőszülő/Különleges hivatásos nevelőszülő:
..............................................................................................................................................................................................................
Gyermekotthon/ Speciális gyermekotthon/Különleges gyermekotthon:
..............................................................................................................................................................................................................
Lakásotthon/Speciális lakásotthon/Különleges lakásotthon:
..............................................................................................................................................................................................................
Fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona:
..............................................................................................................................................................................................................
3. Mióta nevelkedik ezen a gondozási helyen?
............év...............hónap.............nap
Korábbi gondozási helyei (2. pont szerinti kategóriákból választás):........év.........hó........naptól
.............év..........hó...........napig
Korábbi gondozási helyei (2. pont szerinti kategóriákból választás):........év.........hó........naptól
.............év..........hó...........napig
4. Örökbe fogadó családba kihelyezése javasolt-e: igen nem
Ha nem, annak oka: ...............................................................................................................................................................................
5. Várhatóan a szakszolgálat nyilvántartásában szereplő örökbe fogadni szándékozó által valósul-e meg az
örökbefogadás? igen nem
6. Testvérek adatai:
Név:
Születési idő:
Anyja neve:
Apja neve:
Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedik-e:igennem
Ha igen, gondozási helye (2. pont szerinti kategóriákból választás):........................................................................................................
Együtt nevelkedik-e az örökbe fogadható gyermekkel:igennem
Ha külön nevelkedik, kapcsolatot tart-e az örökbe fogadható gyermekkel:igennem
Örökbe fogadható-e:igennem
Testvérével együtt vagy külön történik az örökbefogadás:
együttkülön
7. A gyermek egészségi állapota, fejlődése, személyisége, magatartása, szokásai:
8. Tanulmányi eredménye, neveltsége, nemzeti, etnikai, vallási kulturális szükségletei:
9. Egyéb igénye vagy szükséglete:
10. A családi háttérre vonatkozó adatok:
Szülők: betegségek, fogyatékosságok, életvezetés
Testvérek: betegségek, fogyatékosságok
Kapcsolatai: nagyszülők, testvérek stb.:
11. Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő hatóság megnevezése:
A határozat száma:
Kelte:
12. Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatal megnevezése:
A határozat száma:
Kelte:
Jogerős:
13. Az örökbe fogadhatóvá válással kapcsolatos adatok:
Az örökbe fogadhatóvá válás oka(i) és az ok(ok) bekövetkezésének időpontja**:
Anya részérőlApa részéről
13.1. A szülő(k) titkos örökbefogadáshoz hozzájárulása
A hozzájárulás időpontja:
13.2. A szülők nyílt örökbefogadáshoz hozzájárulása
A hozzájárulás időpontja:
13.3. A szülők felügyeleti jogának bíróság általi megszüntetése
A bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontja:
13.4. A szülők halála
A szülő(k) halálának időpontja:
13.5. A gyermek ismeretlen szülőktől származik
A képzelt szülőket megállapító határozat kelte:
13.6. Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás
13.7. Örökbefogadás felbontása
Az örökbefogadást felbontó gyámhivatali határozat vagy
bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontja:
Az örökbe fogadhatóvá válásról rendelkező hatósági döntés(ek) adatai:
A gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerős:
Másodfokú határozat száma,
kelte:
Amennyiben a határozatot bíróság előtt megtámadták
A bíróság megnevezése:
Ítélet száma:
Kelte:
Jogerős:
14. A gyermek fényképei:
15. A törvényes képviselőre vonatkozó adatok:
Név:
Beosztás:
Munkavégzés helye:
16. A gyermek vagyonára vonatkozó adatok:
A vagyon tárgya:
A vagyonkezelő megnevezése:
* A gondozási hely típusát kérjük aláhúzni és az ellátást nyújtó személy, szerv nevét megadni. Az országos
örökbefogadási nyilvántartást vezető szervnek csak a gondozási hely típusára vonatkozó adatot kell megküldeni.
** Az örökbe fogadhatóvá válás okát kérjük aláhúzni, és a bekövetkezés dátumát mind az anya, mind az apa részéről
kérjük kitölteni.
B) A nem szakellátásban nevelkedő örökbe adható gyermek adatai és a vér szerinti szülők adatai titkos örökbefogadás
esetén
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
Kód (megyenév + szám)...........................................................................................................................................................................
A) A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
2. Törvényes képviselője (amennyiben nem a szülők voltak a törvényes képviselők):
A törvényes képviselő hozzátartozója-e a gyermeknek?* igen nem
Ha nem a szülők a törvényes képviselők, ennek oka:*
- az anya gondnokság alatt áll
- az apa gondnokság alatt áll
- az anya kiskorú
- az apa kiskorú
3. Testvéreinek száma:
4. A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
5. Az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
Az anya örökbefogadáshoz hozzájárulásának időpontja:
Az apa örökbefogadáshoz hozzájárulásának időpontja:
Az örökbeadhatóságról értesítő gyámhivatal megnevezése:
Az értesítés szakszolgálathoz érkezésének napja:
A gyermek gondozásra kihelyezésének ideje:
6. Az örökbe fogadhatóvá válás oka:*
a) A szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz
b) A gyermek ismeretlen szülőktől származik
7. A szakszolgálat kapcsolatban állt-e a vér szerinti szülőkkel?* igen nem
Amennyiben igen:
8. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai:
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?......................................................................................................................................................................
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége:..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:.............................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Titkolt terhesség volt-e? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:.................................................................................................................................................................................
............................................................- nem nyilatkozott**
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:.................................................................................................................................................................................
............................................................- nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:.................................- nem nyilatkozott*
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:............................................- nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen - nem - nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:.............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen - nem - nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?......................................................................................................................................................................
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:..........................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
................................................................................................................................................................................................................
.............................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
................................................................................................................................................................................................................
............................................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:............................................- nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft,-nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen - nem - nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen - nem - nem nyilatkozott**
* A megfelelő választ kérjük aláhúzni.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
C) Az örökbe adott gyermek örökbefogadás előtti adatai és a vér szerinti szülők adatai nyílt örökbefogadás esetén
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
Kód (megyenév + szám):...................................................................................................................................................................
1. A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve*:
Apja neve*:
Törvényes képviselője (amennyiben az örökbefogadás előtt nem a szülők a törvényes képviselők):
A törvényes képviselő hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
A gyermek örökbefogadó családba helyezése előtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok
átmeneti otthonának megnevezése, szülő háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..........................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője (amennyiben az örökbefogadás előtt nem a szülők a törvényes képviselők)
hozzájárulásának időpontja:
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja:
Örökbefogadást elősegítő magánszervezet közvetítette-e az örökbefogadást? igen nem
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítette-e az örökbefogadást? igen nem
Ha területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítette az örökbefogadást, kérjük, válaszolja meg a 2. pontban
szereplő kérdéseket!
2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?
Anya neve*
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége....................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:............................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll: igen - nem**
Titkolt terhesség volt-e? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:
..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:
..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:.................................- nem nyilatkozott**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
..............................................................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:.....................................................- nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen - nem - nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen - nem - nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól:
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?..................................................................................................................................................................
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Apa neve*:
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége:..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:.............................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll: igen-nem**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
............................................................................................................................................................................................................
................................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
............................................................................................................................................................................................................
................................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:.....................................................- nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft,-nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen - nem - nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen - nem - nem nyilatkozott**
* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülők neve helyett a szakszolgálat által képzett és általa
azonosítható kódszám küldendő meg.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
D) Örökbe fogadni szándékozó személyek
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
Megyenév/Kód:
A nyilvántartásba vétel ideje [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 146. § (2) bek.]:...........év.........hó........nap
1. Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím):
Családi állapota*:- egyedülálló- házas,
-élettársi kapcsolatban
élő,
- bejegyzett élettársi
kapcsolatban élő
- házasságban élő
önállóan - a másik
házastárs hozzájárulásával
- örökbefogadó
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
Apa neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím):
Családi állapota*:- egyedülálló- házas,
-élettársi kapcsolatban
élő,
- bejegyzett élettársi
kapcsolatban élő
- házasságban élő
önállóan - a másik
házastárs hozzájárulásával
- örökbefogadó
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
2. Az alkalmasságot megállapító:
Gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerős:
3. Vagyoni helyzet adatai:
Lakáshasználat jogcíme*:
- Tulajdonos
- Tulajdonos rokona
- Főbérlő
- Főbérlő rokona
- Társbérlő
- Albérlő
- Egyéb:
Lakás szobaszáma:
Lakás komfortfokozata*:
- Komfort nélküli
- Félkomfortos
- Komfortos
- Összkomfortos
A lakásban együtt élők száma:
Anya:
Jövedelem összege:
A jövedelem forrása**:
- Munkaviszonyból:
- Vállalkozásból:
- Egyéb rendszeres pénzellátásból:
- Egyéb:
Apa:
Jövedelem összege:
A jövedelem forrása**:
- Munkaviszonyból:
- Vállalkozásból:
- Egyéb rendszeres pénzellátásból:
- Egyéb:
4. Egészségi állapotra
vonatkozó adat:
Anya: .................................................................................................................
Apa: ...................................................................................................................
5. Örökbe fogadni szándékozó személyek
fényképe(i) (önkéntes adatszolgáltatás
alapján):
6. A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):
Gyermekek száma**:- 1 gyermek- testvérek is, számuk:
Neme**:- fiú- leány
Életkora:.... év...... hónaptól .... év........ hónapig
Testvér életkora:.... év...... hónaptól .... év........ hónapig
Testvér életkora:.... év...... hónaptól .... év........ hónapig
Egészségi állapota:......................................................................................................................
Milyen betegségeket,......................................................................................................................
fogyatékosságokat fogad el:......................................................................................................................
Mi az, ami egészségi szempontból
kizáró tényező:
......................................................................................................................
Milyen egyéb elvárásai vannak a
gyermekkel kapcsolatban:
......................................................................................................................
Mi az, ami egyéb kizáró tényező lehet:......................................................................................................................
7. A gyámhivatal döntése
alapján milyen gyermek
örökbefogadására
alkalmas
1 gyermek
egészséges
fiú
Testvérek is, számuk:
Milyen fokban fogyatékos,
beteg gyermek is
leány
Életkora: ...... év..... hónaptól .... év....... hónapig
Testvér életkora: ...... év..... hónaptól .... év....... hónapig
8. Az örökbe fogadni szándékozó
családjában nevelkedő
gyermekek:
Neme: Születési ideje Saját/nevelt/örökbefogadott

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
9. Örökbefogadás módja**:- titkos- nyílt
10. Az örökbe fogadni szándékozó helyzete
az örökbefogadás szempontjából:*
- Örökbefogadásra várakozik
- Nem fogadókész - ennek oka:
- Felülvizsgálat alatt - ennek oka:
- Örökbefogadás folyamatban
* A felsoroltak közül egyet kérünk aláhúzni.
** A felsoroltak közül több is bejelölhető (aláhúzással)."

2. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap
a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről
(A működést engedélyező szerv számára továbbítandó adatok)
A) adatlap
A közhasznú szervezet neve:
Összesítő adatlap
1. A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő
- várandós anyák száma:
- vér szerinti anyák száma:
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérő apák száma:
2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:
3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:
4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:
5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:
6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:
7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:
B) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
C) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:.......
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

"

3. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
A nyílt örökbefogadást közvetítő közhasznú szervezet neve:
1. A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
Gyermek neve:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve*:
Apja neve*:
Törvényes képviselője (amennyiben az örökbefogadás előtt nem a szülők a törvényes képviselők):
A törvényes képviselő hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
A gyermek örökbefogadó családba helyezése előtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok
átmeneti otthonának megnevezése, szülő háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..............................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
Az örökbe fogadó szülő nyilvántartásba vételének ideje:
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja:
2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Mikor kért először segítséget?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?...................................................................................................................................................................
Anya neve*
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:..........................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll: igen - nem**
Titkolt terhesség volt-e? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:.......................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:.......................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:.................................- nem nyilatkozott**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):...............................................................................................................
.............................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:......................................................................................................................................
.............................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:.....................................................- nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen - nem - nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen - nem - nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Mikor kért először segítséget?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?..........................................................
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Apa neve*:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:..........................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll: igen - nem**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
............................................................................................................................................................................................
................................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
............................................................................................................................................................................................
................................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:.....................................................- nem - nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen -nem -nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:


igen - nem - nem nyilatkozott**

* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülők neve helyett a szervezet által képzett és általa
azonosítható kódszám küldendő meg.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni."

"

4. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekről
és az örökbe fogadni szándékozó személyről a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás
A) adatlap
Az örökbe fogadandó gyermek adatai
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Törvényes képviselője:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
2. A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
3. A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
B) adatlap
Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai
A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje):
1. Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:......................................................................................................
Születési hely:.......................................................................................................
Születési idő:.......................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................
Állampolgársága:.......................................................................................................
Lakóhely:.......................................................................................................
Tartózkodási hely:.......................................................................................................
Családi állapota:*- egyedülálló
- házas
- élettársi kapcsolatban él
- bejegyzett élettársi kapcsolatban él
- házasságban élő önállóan - a másik házastárs
hozzájárulásával - örökbefogadó
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
Apa neve:......................................................................................................
Születési hely:......................................................................................................
Születési idő:......................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Állampolgársága:......................................................................................................
Lakóhely:......................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................
Családi állapota:*- egyedülálló
- házas
- élettársi kapcsolatban él
- bejegyzett élettársi kapcsolatban él
- házasságban élő önállóan - a másik házastárs
hozzájárulásával - örökbefogadó
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
2. Az alkalmasságot megállapító gyámhivatal
megnevezése:..........................................................................................
Határozat száma:..........................................................................................
Kelte:..........................................................................................
Jogerős:...................................................................
3. Egészségi állapotraAnya:
Apa:
vonatkozó adat:
4. Örökbe fogadni szándékozó személyek fényképe(i)
(önkéntes adatszolgáltatás alapján):
5. A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):
Gyermekek száma:- 1 gyermek - testvérek is, számuk
Neme**:- fiú - leány
Életkora:.... év......hónaptól.....év........hónapig
Egészségi állapota:.........................................................................................
Milyen betegségeket,.........................................................................................
fogyatékosságokat fogad el:.........................................................................................
Mi az, ami egészségi szempontból.........................................................................................
kizáró tényező:.........................................................................................
Milyen egyéb elvárásai vannak a.........................................................................................
gyermekkel kapcsolatban:.........................................................................................
Mi az, ami kizáró tényező lehet:.........................................................................................
.........................................................................................
6. A gyámhivatal döntése1 gyermek Testvérek is, számuk
alapján milyen gyermekegészséges fogyatékos, beteg gyermekis
örökbefogadásárafiú leány
Alkalmas:Életkora:......év.....hónaptól.... év.......hónapig
7. A családban nevelkedőNeme: Kora Saját/nevelt/örökbe
fogadott
gyermekek:........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
* A megfelelő választ kérjük aláhúzni.
** Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be!"

"

Tartalomjegyzék