127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységét az 1. melléklet szerint dokumentálja. Az adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenysége keretében a vérszerinti szülő döntése alapján

a) a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében az általa a Gyvt. 141/B. §-a szerint nyilvántartott örökbe fogadni szándékozó személyek közül - a nyilvántartási sorrend figyelembevételével - a gyermek számára alkalmas örökbefogadó szülőt javasol a vér szerinti szülő számára,

b) előkészíti a vér szerinti szülőnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslatot a közhasznú szervezet legalább kettő, a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel rendelkező munkatársának, ideértve a szakmai vezetőt is, kell előkészítenie és egybehangzóan megtennie.

(4) A közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadást a közhasznú szervezet a 3. melléklet szerint dokumentálja. Az adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

2. §[2]

3. §[3]

(1) A Kormány a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatás) végző közhasznú szervezetek működését engedélyező szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: működést engedélyező szerv) jelöli ki.

(2) A működést engedélyező szerv nyilvántartást vezet a kiadott működési engedélyekről, és a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a 4. melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki a közhasznú szervezet részére.

(3) A működést engedélyező szerv

a) a működési engedély visszavonása esetén a tanúsítványt bevonja,

b) a működési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintő módosítása esetén új tanúsítványt állít ki.

4. §[4]

(1) A működési engedély akkor adható ki, ha

a) a közhasznú szervezetet a bíróság nyilvántartásba vette,

b)[5] a szolgáltatásért felelős szakmai vezető (a továbbiakban: szakmai vezető), valamint a szolgáltatást végző személy rendelkezik a 2. mellékletben előírt szakképesítéssel,

c)[6] a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett felkészítő tanfolyamot a szakmai vezető, valamint a szolgáltatást végző személy elvégezte,

d) a közhasznú szervezet rendelkezik a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással,

e) a közhasznú szervezet rendelkezik a szolgáltatás végzésére alkalmas épület, épületrész használatának jogával,

f) a családok átmeneti otthonának működését engedélyezték, feltéve, hogy a közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát működtet.

(2) A kérelmezőnek kérelméhez csatolnia kell

a) a szolgáltatásért felelős szakmai vezető szakképesítését igazoló okirat másolatát,

b) az arról szóló nyilatkozatát, hogy a szolgáltatást végző személy rendelkezik a mellékletben előírt szakképesítéssel,

c)[7] a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett felkészítő tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány másolatát,

d) a szolgáltatás szakmai programját,

e) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát,

f) a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát,

g)[8] a szervezet adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét és címét igazoló okiratot,

h) ha a közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát működtet, az ennek működési engedélyezéséről szóló határozat másolatát.

(3) Ha a kérelmező nem igazolja a közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vételét, a működést engedélyező szerv adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető bírósághoz.

5. §

(1)[9]

(2) A működési engedély tartalmazza:

a) a közhasznú szervezet nevét, székhelyét;

b) a szolgáltatás kezdő időpontját;

c) a közhasznú szervezet képviseletére jogosult személy nevét, címét;

d) a szolgáltatásért felelős szakmai vezető nevét, címét;

e) a szolgáltatás végzésének helyét.

(3) A közhasznú szervezet az engedélyezés alapjául szolgáló körülményben beállott bármely változást nyolc napon belül köteles bejelenteni a működést engedélyező szervnek.

6. §

(1) A működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, ha a közhasznú szervezet

a) jogutód nélkül megszűnik;

b) felhagy a szolgáltatással;

c) szolgáltatása a gyermekek érdekeivel ellentétes, közérdeket sért;

d) szolgáltatása felfüggesztésre került és a feltárt hiányosság megszüntetése, illetve a jogszerű működés helyreállítása hatvan napon belül nem történik meg;

e)[10] megsértette a Gyvt. 69/E. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést.

(2)[11]

7. §[12]

8. §

(1)[13]

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16] A szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás tartalmazza:

a) az igényelt szolgáltatás pontos leírását;

b) a szolgáltatást végző személy és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját;

c) az örökbe fogadni szándékozó féllel kötött megállapodás esetén a megállapodásnak a felek részéről évente történő felülvizsgálatát;

d) a megállapodás felmondásának szabályait;

e) a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulását személyes adatainak a nyilvántartásához;

f) az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetésének tudomásulvételét.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött megállapodás tartalmazza:

a) az örökbefogadással kapcsolatos egyéb körülményeket;

b) az örökbe fogadni szándékozó személy bejelentési kötelezettségét arra vonatkozóan, ha vele szemben a megállapodás megkötését követően az örökbefogadást kizáró ok keletkezik;

c) örökbe fogadni szándékozó személyt terhelő költségek viselésének szabályait.

9. §[17]

10. §

(1)[18]

(2)[19]

(3)[20]

(4) A vérszerinti szülő, illetve várandós anya által igénybe vett szolgáltatásért költséget nem lehet felszámítani. Ez azonban nem érinti az átmeneti gondozásért a külön jogszabályban meghatározott térítési díjfizetési kötelezettséget.

11. §

(1) A szolgáltatással összefüggésben a telefonhasználat, a postaköltség, a gépjárműhasználat, az utazási költség számolható el költségként.

(2) A felszámítható költség éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(3) A költségek elszámolása a megállapodásban foglaltaktól függően költségátalány vagy tételes költségelszámolás formájában történhet. A költség összegéről az örökbe fogadni szándékozó személyt írásban kell tájékoztatni.

(4) Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén a költségek megtérítésére csak számla vagy más költségigazolás ellenében kerülhet sor.

(5)[21] Az örökbefogadni szándékozó személy a költséget a közhasznú szervezet pénzforgalmi számlájára köteles befizetni, a befizetésről szóló írásbeli értesítést követő 8 napon belül.

(6)[22]

12. §[23]

(1) A közhasznú szervezet a Gyvt. 141/B. §-ában foglalt nyilvántartást a 5. melléklet szerint vezeti.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a tárgyévben az 1. melléklet szerint kitöltött adatlapoknak a tárgyévet követő év január 31-éig a működést engedélyező szerv részére történő megküldésével tesz eleget.

(3) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a 3. melléklet szerinti adatlapoknak a kitöltésüket követően haladéktalanul az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére történő megküldésével tesz eleget.

13. §[24]

14. §[25]

15. §

(1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2)[26] E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át és 12. §-át

a) 2011. január 1-jétől a 2010. december 30-át követően indult ügyekben kell alkalmazni, azzal, hogy a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatának (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatáig az adatok rögzítését a közhasznú szervezet szakmai vezetője által kijelölt személy végzi,

b) 2011. április 1-jétől a 2011. április 1-jén folyamatban lévő valamennyi ügyben alkalmazni kell.

(3)[27] A közhasznú szervezet 2011. március 31-éig felülvizsgálja adatvédelmi szabályzatát és a módosított szabályzatot megküldi a működést engedélyező szervnek.

(4)[28] A működést engedélyező szerv 2011. február 10-éig gondoskodik a 4. melléklet szerinti tanúsítványnak a 2011. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek számára történő kiállításáról.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez[29]

Adatlap
a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről
(A működést engedélyező szerv számára továbbítandó adatok)
A) adatlap
A közhasznú szervezet neve:
Összesítő adatlap
1. A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő
- várandós anyák száma:
- vér szerinti anyák száma:
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérő apák száma:
2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:
3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:
4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:
5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:
6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:
7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:
B) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
C) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:.......
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

2. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez[30]

Képesítési előírások

a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy vonatkozásában

I.

A szolgáltatásért felelős szakmai vezető képesítése
- felsőfokú szociális vagy pedagógiai végzettség,
- jogász,
- szociológus,
- pszichológus,
- orvos,
- védőnő,
- teológus

II.

A szolgáltatást végző személy képesítése
SzolgáltatásKépesítés
Családgondozás keretében- felsőfokú szociális szakképzettség,
végzett tanácsadást és- felsőfokú pedagógiai szakképzettség,
segítségnyújtást végző személy- jogász,
és a nyílt örökbefogadást- pszichológus,
elősegítő tevékenységet végző- védőnő,
személy képesítése- szakirányú továbbképzésben mentálhigiéniai szakon szerzett felsőfokú szakképzettség"

3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez[31]

[32]
Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
A nyílt örökbefogadást közvetítő közhasznú szervezet neve:
1. A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
Gyermek neve:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve*:
Apja neve*:
Törvényes képviselője (amennyiben az örökbefogadás előtt nem a szülők a törvényes képviselők):
A törvényes képviselő hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
A gyermek örökbefogadó családba helyezése előtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok
átmeneti otthonának megnevezése, szülő háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..............................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
Az örökbe fogadó szülő nyilvántartásba vételének ideje:
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja:
2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Mikor kért először segítséget?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?...................................................................................................................................................................
Anya neve*
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:..........................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll: igen - nem**
Titkolt terhesség volt-e? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:.......................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét: igen - nem - nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:.......................................................................................................................................................................
.........................................................- nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:.................................- nem nyilatkozott**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):...............................................................................................................
.............................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:......................................................................................................................................
.............................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:.....................................................- nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen - nem - nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen - nem - nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Mikor kért először segítséget?
Kért-e más szerv(ek)től segítséget? igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)től?..........................................................
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Apa neve*:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége..................................- nem nyilatkozott**
Foglalkozása:..........................................- nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll: igen - nem**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él - nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
............................................................................................................................................................................................
................................................- nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
............................................................................................................................................................................................
................................................- nem nyilatkozott**
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen - nem - nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:.....................................................- nem - nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma: örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb - nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van - nincs - nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen - nem - nem nyilatkozott**
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka - nem nyilatkozott**
Tanul: igen -nem -nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:............fő - nem nyilatkozott**
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:


igen - nem - nem nyilatkozott**

* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülők neve helyett a szervezet által képzett és általa
azonosítható kódszám küldendő meg.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni."

4. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez[33]

Tanúsítvány a működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek számára

1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye és elérhetősége:

2. A közhasznú szervezet neve, székhelye és elérhetősége:

3. A közhasznú szervezet tevékenységét engedélyező határozat száma, kelte, jogerőre emelkedésének időpontja:

4. A közhasznú szervezet működési engedélyének területi és időbeli hatálya:

5. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje:

6. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata:

5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez[34]

[35]
A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekről
és az örökbe fogadni szándékozó személyről a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás
A) adatlap
Az örökbe fogadandó gyermek adatai
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Törvényes képviselője:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
2. A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
3. A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
B) adatlap
Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai
A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje):
1. Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:......................................................................................................
Születési hely:.......................................................................................................
Születési idő:.......................................................................................................
Anyja neve:.......................................................................................................
Állampolgársága:.......................................................................................................
Lakóhely:.......................................................................................................
Tartózkodási hely:.......................................................................................................
Családi állapota:*- egyedülálló
- házas
- élettársi kapcsolatban él
- bejegyzett élettársi kapcsolatban él
- házasságban élő önállóan - a másik házastárs
hozzájárulásával - örökbefogadó
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
Apa neve:......................................................................................................
Születési hely:......................................................................................................
Születési idő:......................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................
Állampolgársága:......................................................................................................
Lakóhely:......................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................
[36]
Családi állapota:*- egyedülálló
- házas
- élettársi kapcsolatban él
- bejegyzett élettársi kapcsolatban él
- házasságban élő önállóan - a másik házastárs
hozzájárulásával - örökbefogadó
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
2. Az alkalmasságot megállapító járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal
megnevezése:..........................................................................................
Határozat száma:..........................................................................................
Kelte:..........................................................................................
Jogerős:...................................................................
3. Egészségi állapotraAnya:
Apa:
vonatkozó adat:
4. Örökbe fogadni szándékozó személyek fényképe(i)
(önkéntes adatszolgáltatás alapján):
5. A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):
Gyermekek száma:- 1 gyermek - testvérek is, számuk
Neme**:- fiú - leány
Életkora:.... év......hónaptól.....év........hónapig
Egészségi állapota:.........................................................................................
Milyen betegségeket,.........................................................................................
fogyatékosságokat fogad el:.........................................................................................
Mi az, ami egészségi szempontból.........................................................................................
kizáró tényező:.........................................................................................
Milyen egyéb elvárásai vannak a.........................................................................................
gyermekkel kapcsolatban:.........................................................................................
Mi az, ami kizáró tényező lehet:.........................................................................................
.........................................................................................
6. A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal döntése1 gyermek Testvérek is, számuk
alapján milyen gyermekegészséges fogyatékos, beteg gyermekis
örökbefogadásárafiú leány
Alkalmas:Életkora:......év.....hónaptól.... év.......hónapig
7. A családban nevelkedőNeme: Kora Saját/nevelt/örökbe
fogadott
gyermekek:........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
* A megfelelő választ kérjük aláhúzni.
** Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be!"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § a) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[3] Megállapította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[4] Megállapította a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 53. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[7] Módosította a 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[9] Hatályon kívül helyezte a 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 62. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.01.

[10] Módosította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § b) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § c) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[16] Módosította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § e) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § f) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § f) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § f) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[21] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[22] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § g) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[23] Megállapította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § h) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. § h) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[26] Megállapította a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[27] Beiktatta a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[28] Beiktatta a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[29] Megállapította a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.03.

[30] Beiktatta a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[31] Megállapította a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.03.

[32] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[33] Beiktatta a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[34] Megállapította a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.03.03.

[35] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[36] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék