9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A vasúti igazgatási szerv kérelemre indult eljárásáért a kérelmező a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.

(2)[2] A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlája javára történő átutalással kell megfizetni.

(3)[3]

(4)[4]

(5)[5]

(6)[6] A befizetett díj a vasúti igazgatási szerv bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A díjról a vasúti igazgatási szerv elkülönített nyilvántartást vezet.

(7) Ha a vasúti igazgatási szerv a melléklet 2. pontja szerinti eljárásban az eljárás alapjául szolgáló kérelem megalapozottságát állapítja meg, a díjat a kérelmezőnek visszatéríti.

2. §[7]

Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)[8]

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet a 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelethez

A vasúti igazgatási szerv eljárásaival összefüggő díjak

[9]
Ft/db
1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások
a) működési engedély kiadása
1. a)
1. b) országos, vállalkozó vasúti2 271 000
2. a)
2. b)
2. c) elővárosi, városi vállalkozó vasúti227 000
3. a)
3. b)
3. c) térségi, vállalkozó vasúti23 000
[10]
Ft/db
3. d)
3. e)
4. a)
4. b)
4. c) helyi, vállalkozó vasúti23 000
4. d)
4. e)
5. a)
5. b)
5. c)
b) működési engedély módosítási díja az engedély kiadásának 50%-a, melyen felül ide kell érteni az ideiglenes működési engedély átminősítése működési engedéllyé, felfüggesztett működési engedély visszaminősítése, egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt szükséges módosítás
c) 2. működési engedély módosítása a nyílt hozzáférés alóli mentesítés vagy visszavonása tekintetében227 000
d)
e) a kisvasúton, a múzeumvasúton, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon végzett vasúti tevékenység bejelentése20 000
f) adatmódosítási kérelem benyújtása23 000
2. Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet vagy az integrált vasúti társaság kérelmére
a) a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított valamely kötelezettségnek a pályahálózat-működtető, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet vagy az integrált vasúti társaság általi megsértése miatt indított eljárás227 000
b) a Hálózati Üzletszabályzatnak a megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével ellentétes rendelkezése miatt indított eljárás227 000
c) a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott hálózat-hozzáférési díjak mértékére vagy struktúrájára vonatkozó, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben vagy külön jogszabályban foglaltakkal ellentétes rendelkezés miatt indított eljárás454 000
d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során elkövetett eljárási szabálysértés miatt indított eljárás227 000
e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás454 000
f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó eseti igénybejelentés elintézése során elkövetett eljárási szabálysértés vagy eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás227 000
g) a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerződés megsértése miatt indított eljárás227 000
h) a menetvonal igénybevételéért fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatba ütköző megállapítása miatt indított eljárás227 000
3. Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási) és módosításaik jóváhagyása
a) alapdíj 20 szabványoldalig69 000
b) további szabványoldalanként3 000
4. Keretmegállapodások jóváhagyása2 271 000
5. Integrált vasúti társaság belső megállapodásának jóváhagyása2 271 000
6. Személyszállítási szolgáltatás fő céljának vizsgálata51 000
7. Gazdasági egyensúly veszélyeztetettségének vizsgálata358 000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 30. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[2] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 51. §-a. Hatályos 2023.06.26.

[3] Hatályon kívül helyezte a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2021.04.14.

[4] Hatályon kívül helyezte az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2012.10.11.

[5] Hatályon kívül helyezte a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2021.04.14.

[6] Módosította a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2016.08.05.

[7] Megállapította az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[9] Módosította a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.08.05.

[10] Módosította a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 7. § c)-d), valamint 8. § a)-b) pontja. Hatályos 2016.08.05.

Tartalomjegyzék