Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A lakcímbejelentésről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként évente az alábbi összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:[2]

a) levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,

b) telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,

c) e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,

d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,

e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.

(2) Egyidejűleg több értesítés típus is igényelhető.

(3)[3] Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az igénylő által választott módon vagy módokon.

2. §[4] E rendelet alkalmazásában eljáró hatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti nyilvántartást kezelő szerv.

3. § (1)[5] A díjat az Nytv. 27/B. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást igénylő szállásadónak vagy az Nytv. 27/D. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást igénylő címjogosultnak (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie. Ha az ingatlan tekintetében több személy minősül szállásadónak vagy címjogosultnak, és mindannyian vagy közülük többen igényelnek értesítést, az igényelt szolgáltatásért mindegyiküknek külön-külön kell a díjat megfizetnie.

(2)[6] A díjat a szolgáltatás igénylésekor az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(4)[7] A díjat az Nytv. 27/B. § (1) bekezdése vagy az Nytv. 27/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

(5)[8] Ha az ügyfél a díjat a nyilatkozat előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hiánypótlási felhívás ügyazonosító számát is feltüntetni.

(6)[9]

4. § (1) Ha az ügyfél a díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

5. § (1) A megfizetett díj az eljáró hatóság bevétele.

(2) A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken a díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. §[10]

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

8. §[11]

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2021.08.02.

[3] Módosította a 6/2013. (V. 30.) KIM rendelet 12. § - a. Hatályos 2013.06.29.

[4] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította e rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[6] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 33. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[8] Módosította az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 33. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 82. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezte a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2021.12.31.