58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) pontjában,

az 1. § (1) bekezdés b) pont, a 2-20. § és a 39. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § h) pontjában,

a 37. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § f) pontjában,

a 43. § tekintetében a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés n) pontjában, és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés q) pontjában,

a 44. § és 45. § (1)-(10) bekezdés tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,

a 45. § (11)-(37) bekezdés, és a 46-48. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Utaló rendelkezések

1. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. §-ában a bíróság hatáskörébe utalt ügyek intézése során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) Első és Második részének az első fokú bíróságnál a polgári ügyek iratainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseit és

b) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontja alapján kiadott egységes iratkezelési szabályzatot (a továbbiakban: Isz.)

kell alkalmazni.

II. FEJEZET

IRATKEZELÉS

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

a) átadókönyv: a Büsz. 2. § 1. pontjában meghatározott átadókönyv informatikai rendszerben vezetett elektronikus változata,

b) civil szervezetek nyilvántartási ügyei: a Cnytv. 2. §-ában meghatározott ügyek,

c) civil szervezet: a Cnytv. 4. §-ában meghatározott szervezet,

d) informatikai rendszer: a Cnytv.-ben meghatározott, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által működtetett, a bíróságok, valamint a kérelmezők és az eljárásban részt vevő egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszer,

e)[1] kezdőirat: a Cnytv. 4. §-ában meghatározott szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelme; ha e rendelet másként nem rendelkezik, a nyilvántartásba vett szervezettel kapcsolatos minden egyéb irat utóirat; törvényességi felügyeleti eljárásban a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelem, indítvány, a hivatalbóli eljárást megindító bírósági rendelkezés,

f) nyilvántartás: a Cnytv.-ben meghatározott civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása,

g) PKI technológia: kriptográfiai kódolásra épülő nyilvános kulcsú infrastruktúra.

3. Az iratkezelés szervezete

3. § (1) A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek iratkezelése a bíróság és az OBH között megosztva, vegyes rendszerben történik.

(2) Az OBH informatikai rendszer útján történő iratkezeléséért az OBH elnöke felelős.

(3) Az OBH elnöke a (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatait átruházhatja.

4. A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek nyilvántartása

4. § (1) A polgári nemperes ügyek törvényszéki lajstromának (a továbbiakban: Pk. lajstrom) vezetésére az e §-ban foglalt eltéréssel kell a Büsz. szabályait alkalmazni.

(2)[2] A civil szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet kezdőiratként a Pk. lajstromba kell bejegyezni. Erre a célra a polgári nemperes ügyek törvényszéki lajstromát kell használni. Az ügyek számozását a lajstromban 60 001-gyel kell kezdeni.

(3) Az iratok között zárt borítékban kell elhelyezni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) szerint nem nyilvános adatokat tartalmazó iratot, és azt az iratok megtekintésekor az iratból ki kell emelni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott, nem nyilvános iratokat az informatikai rendszerben olyan módon kell titkosítani, hogy az kizárja annak lehetőségét, hogy a nem nyilvános adatokat tartalmazó iratot arra nem jogosult megismerhesse.

4a. A törvényességi felügyeleti eljárás ügyeinek nyilvántartása[3]

4/A. §[4] (1) A civil szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti nemperes ügyek törvényszéki lajstromának (a továbbiakban: Pkt. lajstrom) vezetésére az e §-ban foglalt eltéréssel kell a Büsz. szabályait alkalmazni.

(2) A civil szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti eljárásban a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelmet, indítványt, a hivatalbóli eljárást megindító bírósági rendelkezést kezdőiratként a Pkt. lajstromba kell bejegyezni. Erre a célra a polgári nemperes ügyek törvényszéki lajstromát kell használni. Az ügyek számozását a lajstromban 30 001-gyel kell kezdeni.

(3) A törvényességi felügyeleti ügyben befejezés a kezdőiratként érkezett ügy elintézése, valamint a Cnytv. 71/G. § szerinti valamely intézkedés alkalmazása.

(4) A bíróság a Cnytv. 71/A. § (5) bekezdés szerinti esetekben haladéktalanul intézkedik az iratok nyilvánosan hozzáférhetővé tételéről.

5. A civil szervezetek végelszámolási ügyeinek, csőd- és felszámolási ügyeinek, egyszerűsített törlési ügyeinek lajstromozása

5. § (1) A civil szervezetek végelszámolási és egyszerűsített törlési ügyeit változásbejegyzési ügyként a Pk. lajstromban kell kezelni.

(2) A civil szervezetek csőd- és felszámolási ügyeit az ügyelosztási rendben meghatározott lajstromban kell kezelni.

6. A lajstrom rovatainak kitöltése

6. § (1) A lajstromot az informatikai rendszer útján kell vezetni.

(2) A lajstromnak - vagy az informatikai rendszer erre szolgáló másik alkalmazásának - alkalmasnak kell lennie a rendeletben meghatározott statisztikai adatok szolgáltatására.

(3) A lajstromban a téves bejegyzéseket törölt jelzéssel kell ellátni, s olvashatóságát biztosítani kell.

(4) A statisztikai adatszolgáltatás előtt az informatikai rendszer útján kell automatizáltan a lajstrom befejezésre vonatkozó adatait a tárgyalási naplóval egyeztetni. Az informatikai rendszer útján elvégzett adategyeztetés eredményét naplózni kell.

7. A papír alapú iratok rögzítése az informatikai rendszerben

7. § (1) A bíróság a papír alapon érkezett iratot digitális (képi) rögzítő technológia alkalmazásával rögzíti az informatikai rendszerben.

(2) A bíróság a papír alapon érkezett irat azon adatait, melyek az elektronikus eljárás lefolytatásához szükségesek, az informatikai rendszerben rögzíti.

(3) Ha annak feltételei adottak, a bíróság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat az informatikai rendszerben digitális (képi) rögzítéssel és a műveletet támogató informatikai alkalmazás igénybevételével rögzíti.

8. § (1) A papír alapon érkezett iratok elektronizálását az irat kezelője végzi.

(2) Az iratok elektronikus másolatát [Cnytv. 74. § (4) bekezdés] az informatikai rendszer erre szolgáló alkalmazásába kell az irat kezelőjének elhelyeznie.

(3) Ha az ügy intézéséhez szükséges, a bíró az informatikai rendszer útján rövid feljegyzéssel vagy irodai utasítással utasítást ad az irat kezelőjének az ügy elintézéséhez szükséges, a bíróságnál papír alapon meglévő iratok elektronizálására.

(4) A bíró részére az informatikai rendszer útján adott automatikus értesítéssel kell tájékoztatást adni arról, ha a papír alapú irat elektronizálása és informatikai rendszerbe helyezése megtörtént.

9. § A bíróság gondoskodik a papír alapú iratoknak az elektronizálást követő megőrzéséről.

8. Az elektronikus iratok átvétele, az átvétel elismerése és az elektronikus iratok rögzítése az informatikai rendszerben

10. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetővé a beadvány informatikai rendszerbe érkezését, ha informatikai integritása ellenőrizhetően sérült vagy informatikai biztonsági kockázatot hordoz. Ha a beadvány e bekezdés alapján az informatikai rendszerbe nem érkezhet be, és erről, valamint ennek okáról a beadvány érkezését biztosító kommunikációs rendszer útján a felhasználó nem kap értesítést, az informatikai rendszer útján kell értesítést küldeni. Ha a beadvány érkezését biztosító kommunikációs rendszer rendelkezik azzal a funkcióval, hogy a beadvány beérkezésének megtagadásáról, és ennek okáról értesítést küldjön, a bíróságnak nem kell ellenőriznie, hogy a kommunikációs rendszer útján az értesítést megküldték-e.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy abban az érkezés ideje legalább óra, perc, másodperc pontossággal kerüljön megjelölésre.

11. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kérelmezőtől a beadvány az informatikai rendszer alkalmazásával kerüljön átvételre.

(2)[5] A bíróság a beadványt - ha a kérelem munkaidőben érkezik meg a bírósághoz - az érkezés időpontjában lajstromozza. Ha a kérelem munkaidőn kívül érkezik meg, a kérelem lajstromozására a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően kerül sor. Az elektronikus űrlap kitöltési útmutatójában a figyelmet erre külön is fel kell hívni.

(3) A beadvány informatikai rendszerbe érkezésének időpontját az informatikai rendszer útján automatizáltan, olyan módon kell rögzíteni, hogy az kizárja az utólagos változtatás lehetőségét.

(4) A bíróság - az informatikai rendszer útján - az iratok érkeztetését követően, azokat olyan időközönként figyeli, hogy az ügyintézési határidők betarthatóak legyenek.

9. A perkönyv, a tárgyalási napló és a tárgyalási jegyzék

12. § A perkönyvet, a tárgyalási naplót és a tárgyalási jegyzéket az informatikai rendszer útján kell vezetni.

10. Az irodai utasítás és a rövid feljegyzés

13. § (1) Az irat elintézését rövid feljegyzésben vagy irodai utasításban kell feltüntetni.

(2) A rövid feljegyzést vagy az irodai utasítást az informatikai rendszer alkalmazásával, az informatikai rendszer erre szolgáló felületén kell megtenni.

(3) Az informatikai rendszert - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - úgy kell kialakítani, hogy a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás ne legyen elválasztható attól az irattól, amely a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás kiadására okot adott.

(4) A rövid feljegyzésnek vagy az irodai utasításnak - ha a (3) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek - tartalmaznia kell a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás kiadására okot adó irat ügyszámát.

11. Az iratok megszövegezése, kijavítás, kiegészítés

14. § Az informatikai rendszer útján kell biztosítani, hogy alkalmazásával a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben az iratok törvényben meghatározott módon legyenek előállíthatóak.

15. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy

a) a bíró (bírósági titkár) az iratot megszerkeszthesse vagy

b) a bíró (bírósági titkár) irányítása és felügyelete mellett az iratot a leíró szerkeszthesse meg.

(2) A (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a leíró a szerkesztett iratot az informatikai rendszer alkalmazásával mutatja be a bíró (bírósági titkár) részére.

(3) Ha a leíró által bemutatott szerkesztett iratot módosítani kell, azt a bíró (bírósági titkár) maga intézi vagy a módosításra a leírónak rövid feljegyzésben vagy irodai utasításban utasítást ad.

(4) A bíró (bírósági titkár) az általa szerkesztett vagy a leíró által átadott szerkesztett iratot - ha a szerkesztett irat arra alkalmas - PKI technológia alkalmazásával lezárja. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az irat lezárt állapota egyértelműen megállapítható legyen, és a lezárást követően az irat ne legyen megváltoztatható.

(5) A bíró (bírósági titkár) az informatikai rendszer útján készített irat kiadmánya kiadása iránt rövid feljegyzéssel vagy irodai utasítással intézkedik.

(6) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a kivonat, a másolat, a bizonyítvány automatizált megszerkesztésére. Az automatizáltan megszerkesztett iratot PKI technológia alkalmazásával kell lezárni, a lezárt kivonat, másolat bizonyítvány kézbesítésére az informatikai rendszer útján - a kivonat esetében a 25. §-ban foglalt kivétellel - a bíró (bírósági titkár) ad utasítást.

16. § Az irat kezelője a lezárt ügyet az informatikai rendszer útján a bíró (bírósági titkár) részére szükség esetén, az ok megjelölésével visszamutatja. Ha a megjelölt ok alapján a lezárt irat módosítása szükséges, a bíró (bírósági tikár) az irat lezárt állapotát feloldja. Az iratot a módosítást követően ismételten PKI technológia alkalmazásával le kell zárni. Az informatikai rendszerben az irat lezárását és az irat lezárásának feloldását külön is naplózni kell. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kiadmány kézbesítését követően a lezárt irat feloldására ne legyen lehetőség.

17. § Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen az ügyiratok nyilvántartásba helyezésére és arra, hogy az ügyiratok bemutatásának napján az ügyiratokat automatikusan bemutassa a bíró részére.

18. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az irat kezelője a bíró (bírósági titkár) rövid feljegyzését, irodai utasítását az informatikai rendszer alkalmazásával tekinthesse meg.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a bíró (bírósági titkár) a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás elintézését az informatikai rendszer útján tekinthesse meg.

19. § Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a határozat kijavítását és a határozat kiegészítését tartalmazó végzés ne legyen elválasztható a határozattól.

12. Az iratok felterjesztése, a másodfokon eljáró bíróság iratkezelése

20. § (1) A fellebbezést az informatikai rendszer útján úgy kell felterjeszteni, hogy a másodfokú bíróság részére hozzáférést kell biztosítani a fellebbezett ügy informatikai rendszerben tárolt irataihoz.

(2) A másodfokon eljáró bíróság az iratokat az informatikai rendszer alkalmazásával veszi át.

(3) A másodfokon eljáró bíróság az ügy iratait és a másodfokú határozatot az informatikai rendszeren keresztül úgy küldi meg az elsőfokú bíróságnak, hogy az informatikai rendszerben hozzáférést biztosít a másodfokú ügy irataihoz, azzal, hogy ha a kérelmező az elsőfokú bíróság előtt papír alapon járt el, a másodfokon eljáró bíróság a 28. § (4) bekezdése alapján készített kiadmányt küldi meg az elsőfokú bíróságnak.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés biztosításáról az informatikai rendszer útján üzenetet kell küldeni.

12/A. A beszámolók iratkezelése[6]

20/A. §[7] (1) Az OBH a beérkezett beszámolókat tíz évig, olyan módon őrzi, hogy azok utólag visszakereshetőek legyenek.

(2) Az OBH a beszámolókat az őrzési idő leteltét követően selejtezi.

12/B. A civil szervezetek végelszámolásával, csődeljárásával és a felszámolási eljárásával kapcsolatos egyes iratkezelési szabályok[8]

20/B. §[9] (1) A bíróság - az OBH közreműködésével - az országos névjegyzék útján úgy tesz eleget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének, hogy a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi a végelszámolás megindítását elrendelő végzést és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott határozatokat, hirdetményeket, egyéb iratokat (a továbbiakban együtt e §-ban: irat).

(2) Az OBH az iratok fogadására informatikai felületet alakít ki, s kizárólag az ezen keresztül érkezett iratokat fogadja.

(3) A bíróság az iratokat az OBH által az iratok fogadására kialakított informatikai felületre küldi meg.

(4) A bíróság feladata, hogy a honlapon történő megtekintéssel, a közzétételt követő egy munkanapon belül meggyőződjön az irat változtatás nélküli közzétételéről. Ha az irat közzétételére nem változtatás nélkül került sor, erről az OBH-t haladéktalanul, rövid úton értesíti, egyúttal - szükség esetén - az iratot ismételten megküldi az OBH részére.

(5) Az OBH és a bíróság az iratokat elektronikus úton őrzi.

(6) Az e §-ban meghatározott feladatok teljesítése az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egység vagy személy, és a bírósági iroda (a továbbiakban: iroda) feladata.

(7) Az irat kezelője az e §-ban írt teendők elvégzésére irodai utasítást ad. Az iroda az egyes teendők elvégzése előtt az iratot az irat intézőjének irodai utasítás adása céljából bemutatja, ha az ügy csak irodai utasításra intézhető tovább.

(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni abban az esetben is, ha jogszabály alapján a civil szervezetet nyilvántartó bíróságnak a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt kell közzétennie.

III. FEJEZET

ÜGYVITEL

13. Általános szabályok

21. § A civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben nem alkalmazható a Büsz.

a) 5. § (2) bekezdésének első fordulata,

b) 8. § (3) bekezdése,

c) 10. § (1) bekezdésének második mondata,

d) 11. § (1) bekezdése és

e) 18. § (2) bekezdése.

14. A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek ügyelosztása, hozzáférés az informatikai rendszerhez

22. § (1) A jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést kell biztosítani az informatikai rendszer alkalmazásaihoz azok számára, akik a civil szervezetek nyilvántartási ügyeit intézik.

(2) Azon bírák (bírósági titkárok) részére, akik olyan polgári peres vagy nemperes ügyet intéznek, melyek esetében az eljárást megindító végzést, az eljárás során hozott határozatot, az eljárás egyéb iratát a nyilvántartást vezető bíróságnak - közzététel vagy a nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében - meg kell küldeniük, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az informatikai rendszerbe az iratokat közvetlenül küldhessék meg, ennek érdekében részükre a jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott hozzáférés úgy is biztosítható, hogy a bírák (bírósági titkárok) részére e célra olyan üzenetet fogadó alkalmazás kerül rendszeresítésre, amelyre a (2) bekezdésben meghatározott iratok megküldhetőek. Ezen iratok az érkeztetést követően, a bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető által erre kijelölt bíróhoz érkeznek, aki az adatok informatikai rendszerbe való bevitele iránt intézkedik.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt hozzáféréseket úgy kell biztosítani, hogy az iroda intézhesse az irat megküldését a bíró (a bírósági titkár) irodai utasítására, rövid feljegyzésére.

15. Iratbetekintés

23. § A bíróság a Cnytv. alapján az iratok megtekintésére jogosult (képviselő) személyes megjelenése esetén - az informatikai rendszer szolgáltatásaihoz jogosulatlan hozzáférést kizáró módon - a bíróság erre kijelölt helyiségében biztosítja az informatikai rendszerben rögzített iratok adattartalmának, valamint az elektronikus iratok adatai megismerésének lehetőségét, ide nem értve a nem nyilvános adatokat tartalmazó iratok megismerését.

16. A bíróság elnökének feladatai, irat bemutatása az eljáró bíró (bírósági titkár) kijelölése céljából

24. § A bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető az informatikai rendszer útján jelöli ki a bírót (bírósági titkárt) az ügy intézésére.

25. § (1) A Cnytv. 32. §-ában vagy a Cnytv. 46. § (6) bekezdésében foglalt esetben a bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető az informatikai rendszer útján kap tájékoztatást a döntési kötelezettség elmulasztásáról.

(2) A bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető a Cnytv.-ben előírt felhívást, illetve a bíró, a bírósági titkár, a bírói tanács elnöke a Cnytv.-ben előírt beszámolást az informatikai rendszer útján is teljesíti.

26. § Soron kívüli eljárás esetén a Büsz. 33/A. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyintézés teljesítését az informatikai rendszer útján kell ellenőrizni.

17. Az irat csatolása és az ügyek egyesítése

27. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen folyamatban lévő vagy befejezett ügy iratának más ügy iratához történő csatolására vagy a csatolás megszüntetésére és az ügyek egyesítésére.

(2) Az irat csatolását, a csatolás megszüntetését vagy az iratok egyesítését az informatikai rendszer útján kell elvégezni.

18. A kiadmány

28. § (1) A kiadmányt az informatikai rendszer alkalmazásával kell elkészíteni.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adatként tartalmazza a kiadmányt készítő leíró nevét.

(3)[10] Ha a kiadmányt elektronikus úton kell kézbesíteni, azon a bíróság körbélyegzője lenyomatának képe elhelyezhető.

(4) A kiadmányt, ha a kérelmező papír alapon jár el, az informatikai rendszer útján kell megszerkeszteni, egyebekben a kiadmány készítésére a Büsz. és az Isz. szabályait kell alkalmazni.

(5) A kiadmányt, ha a kérelmező elektronikus úton jár el, az informatikai rendszer útján kell megszerkeszteni és lezárni.

19. Kivonat, bizonyítvány, másolat

29. § (1) A bíróság az informatikai rendszer alkalmazásával automatizált módon - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint -, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal adja ki a szervezet adatairól a kivonatot, a bizonyítványt és a másolatot.

(2) A kivonatot, a bizonyítványt és a másolatot, ha a kérelmező papír alapon jár el, az informatikai rendszer útján kell megszerkeszteni, egyebekben a kivonat, a bizonyítvány és a másolat készítésére a Büsz. és az Isz. szabályait kell alkalmazni.

(3) A kivonatot, a bizonyítványt és a másolatot, ha a kérelmező elektronikus úton jár el, az informatikai rendszer útján kell megszerkeszteni és lezárni.

30. § (1) Az OBH

a) az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartásból származó forrás felhasználásához kapcsolódó lebonyolító feladatot ellátó, illetve a támogatási forrást kezelő költségvetési szervvel,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás esetén a támogató képviseletében eljáró, jogszabályban kijelölt szervezettel, illetve

c) a közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatósággal

megállapodást köthet a Cnytv. 88. § (6) bekezdésében meghatározott adatkérés elektronikus úton való előterjesztése és kiadása kérdésben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kivonatot az informatikai rendszer alkalmazásával - automatizáltan - kell kiadni.

31. §[11] A bizonyítványban és a másolatban fel kell tüntetni azt a figyelmeztetetést, hogy a bizonyítványban, illetve a másolatban csak a bejegyzett, illetve a 2015. január 1. után módosított, törölt adatok szerepelnek.

20. Az irat kézbesítése, elküldése

32. § (1) A bíróság az iratait, ha a Cnytv. elektronikus úton való kézbesítést ír elő, a Cnytv. 15. §-a szerint kézbesíti.

(2) Papír alapú kézbesítés esetén a tértivevényt a digitális (képi) rögzítést követően olyan módon kell az informatikai rendszerben rögzíteni, hogy megállapítható legyen, hogy mely irat kézbesítésénél került alkalmazásra.

33. § (1) Ha iratot más hatósághoz elektronikus úton kell megküldeni - és a hatóságnál az irat elektronikus úton történő fogadásának technikai feltételei nem állnak rendelkezésre - az irat papír alapú másolatát kell megküldeni. Az elektronikus irat papíralapú másolatát kell megküldeni abban az esetben is, ha az elektronikus irat papír alapú iratról készített elektronikus másolat.

(2) Az irat elektronikus úton történő megküldésekor borítót, pótborítót nem kell készíteni.

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adatot tartalmazzon a megküldött irat tartalmáról, a megküldés okáról és a megküldés módjáról.

21. Statisztikai adatszolgáltatás

34. § (1) A bíróság a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az informatikai rendszerben szereplő adatok alapján - az informatikai rendszer útján automatizáltan - a 2. melléklet szerinti tartalommal készít statisztikai jelentést a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiről.

(2) Az OBH a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig az informatikai rendszer útján automatizáltan összesíti a bíróságok statisztikai jelentéseit.

34/A. §[12]

22. Iratok közzététele, a nyilvántartással összefüggő egyéb szabályok

35. § (1) A bíróság az Ectv.-ben meghatározott irat-közzétételi kötelezettségének az informatikai rendszer útján tesz eleget.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy tájékoztatást adjon az irat közzétételéről.

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy ahol a Cnytv. a nyilvántartás vezetése során egyéb adat nyilvántartását rendeli, ott ez az adat szövegesen feltüntetésre kerülhessen.

23. A kérelmezők esetében érvényesülő ügyviteli szabályok

36. § (1) Ha a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló KIM rendelet vagy a Büsz. alapján a kérelem előterjesztésére űrlap nem kerül rendszeresítésre, a kérelmezőnek az iratokat A4-es formátumban kell megküldenie.

(2) A kérelemhez csatolt iratnak A4-es formátumúnak kell lennie.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kérelemhez csatolt hatóság által kiállított iratot a hatóság eltérő formátumban adja ki.

23/A. Az ügyész elektronikus eljárása[13]

36/A. §[14] (1) Az ügyész elektronikus eljárási kötelezettségének a Legfőbb Ügyészség által működtetett elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszeren keresztül, közvetlenül tesz eleget.

(2)[15] Az ügyész a bírósággal történő elektronikus kommunikáció során az erre a célra kialakított informatikai alkalmazások igénybevételével jár el.

(3) Az elektronikus irattovábbítási kötelezettségét az ügyész a Legfőbb Ügyészség által igénybe vett elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül teljesíti.

(4) A bírósági iratot az ügyészhez a kézbesítési rendszer befogadás-visszaigazolásában megjelölt időpontban kell megérkezettnek tekinteni.

(5) Az ügyész hivatali elektronikus aláírása a Legfőbb Ügyészség által rendszeresített minősített elektronikus aláírás. Az ügyész a hatáskörébe tartozó ügyben elkészített, a kiadmányozási jogkörébe tartozó elektronikus okiratot hivatali elektronikus aláírással látja el.

IV. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

24. A nyilvántartási szám kiadása

37. § (1)[16] A Cnytv. 91. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartási szám a nyilvántartást vezető törvényszék kétjegyű kódja, gondolatjellel elválasztva a szervezettípus kétjegyű kódja és gondolatjellel elválasztva a szervezet egyedi hétjegyű azonosítója (pl. 01-01-1234567).

(2)[17] A szervezet egyedi hétjegyű azonosítóját folyamatos számozással kell kiadni, a szervezetek nyilvántartásba vételének sorrendjében.

(3) A nyilvántartást vezető törvényszék kétjegyű kódját és a szervezettípus kétjegyű kódját a nyilvántartási szám képzésekor a 3. mellékletben meghatározott kódtár alapján kell megadni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezezések

38. § (1)[18] Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 43. §-a 2013. január 1. napján lép hatályba.

(3)[19] E rendelet 1-7. §-a, 8. § (1) és (2) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a, 11. § (1)-(3) bekezdése, 12. §-a, 14-16. §-a, 19. §-a, 21. §-a, 23. §-a, 24. §-a, 26-29. §-a, 31. §-a, 32. § (1) bekezdése, 33. §-a, 34/A-37. §-a, 40. §-a, a 41. §-a és 44. § (2) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.

(4)[20] E rendelet 46. §-a 2015. január 2. napján lép hatályba.

(5)[21] E rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 13. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 20. §-a, 22. §-a, 25. §-a, 30. §-a, 32. § (2) bekezdése, 34. §-a és 49. §-a 2016. január 1. napján lép hatályba.

39. §[22]

40. § (1) A Cnytv. 107. §-ában előírt migráció megkezdése előtt a nyilvántartásban az adatrögzítés lehetőségét fel kell függeszteni.

(2)[23] A migrációt 2015. január 1. napján kell elvégezni.

(3) A migráció megkezdését követően nem rögzíthető adat a korábbi nyilvántartásba.

(4) A migráció során biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartásba vett civil szervezetek - automatizáltan - a Cnytv. szerinti nyilvántartási számot kapjanak.

(5) A migráció során biztosítani kell, hogy a civil szervezet adószáma és statisztikai számjele - ha a szervezet azzal rendelkezik - adatként elérhető legyen a nyilvántartásban.

(6) A migráció során az informatikai rendszer alkalmazásával törvényszékenként listát kell készíteni azon civil szervezetekről - az üresen maradó nyilvántartási adatkör megjelölésével -, melyek esetében a nyilvántartásban valamely kötelező nyilvántartási adat nem szerepel. A hiányzó nyilvántartási adatok meglétét az ügy iratanyagában ellenőrizni kell és - ha azok rendelkezésre állnak - azokat az ügy iratanyagából egyedileg kell az informatikai rendszerbe felvinni.

(7) A bíróság elnöke a lista alapján meghatározza az ügyek iratanyagának ellenőrzésének és a hiányzó adatok nyilvántartásban való rögzítése ütemezésének rendjét. A bíróság elnöke az adatrögzítésre legfeljebb fél évet adhat. Ha a bíróság elnöke a feladat elvégzésére több mint két hónapot enged, az ütemezés menetéről havonta be kell számolni.

(8) Az OBH őrzi

a) a Központi Statisztikai Hivatal által előállított és a migrációhoz használt fordítókulcsot,

b) a civil szervezetek migráció előtti országos azonosítóit,

c) az országos azonosító és a nyilvántartási szám közötti fordítókulcsot,

d) azokat az adatokat, melyek esetében a migráció során észlelte, hogy azok hibásak, így azok migrációjára nem került sor és

e) - valamely adat duplikátuma (olyan adat, amely nem csak egyszer található meg a nyilvántartásban) esetén, a migrált adattal összekapcsolhatóan - a duplikátum adatot.

41. § (1) A civil szervezetek adatainak migrációja során a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett célja szerinti besorolását változatlanul kell átvenni.

(2) Az országos névjegyzékben a civil szervezetek célja szerinti besorolása szerinti keresésnél biztosítani kell azt is, hogy a 2014. június 30. napján hatályos szabályozás szerinti cél szerinti besorolás alapján is keresni lehessen.

41/A. §[24] Az OBH és a Legfőbb Ügyészség a 36/A. § (2) bekezdés szerinti elektronikus kommunikáció célját szolgáló informatikai alkalmazások kialakításáról kellő időben egyeztet.

26. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet módosítása

42. §[25]

27. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

43. §[26]

28. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

44. § (1)[27]

(2)[28]

(3)[29]

(4)[30]

45. § (1)[31]

(2)[32]

(3)[33]

(4)[34]

(5)[35]

(6)[36]

(7)[37]

(8)[38]

(9)[39]

(10)[40]

(11)[41]

(12)[42]

(13)[43]

(14)[44]

(15)[45]

(16)[46]

(17)[47]

(18)[48]

(19)[49]

(20)[50]

(21)[51]

(22)[52]

(23)[53]

(24)[54]

(25)[55]

(26)[56]

(27)[57]

(28)[58]

(29)[59]

(30)[60]

(31)[61]

(32)[62]

(33)[63]

(34)[64]

(35)[65]

(36)[66]

(37)[67]

46. §[68]

47. § Az R.

a)[69]

b)[70]

c)[71]

d)[72]

e)[73]

48. § (1) Nem lép hatályba az R.

a)[74]

b)[75]

c)[76]

d)[77]

e)[78]

f)[79]

g)[80]

(2)[81]

49. §[82]

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A szervezet adatairól készített kivonat, másolat, bizonyítvány adattartalma

1. A szervezet adatairól készült kivonat adattartalma:

1.1. a bíróság elnevezése

1.2. a szervezet fennálló adatai

1.2.1. a fennálló adatok

1.2.2. az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerőssé válásának időpontja

1.2.3. annak jelölése, ha valamely adat tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott nyilvántartást vezető bíróságnál

1.3. a kivonat kiállításához történt adatlekérés időpontja

1.3.1. év, hónap, nap, óra, perc

1.4. a kivonat kelte

1.5. aláírás

1.6. bélyegző lenyomata.

2. A szervezet adatairól készült bizonyítvány adattartalma:

2.1. a bíróság elnevezése

2.2. arra való utalás, hogy a bizonyítvány a kérelmező által megjelölt körben tartalmazza a nyilvántartás adatait

2.3. a szervezet 2.2. pontban megjelölt fennálló, törölt adatai

2.3.1. a 2.2. pontban megjelölt fennálló, törölt adatok

2.3.2. az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerőssé válásának időpontja

2.3.3. az adat törlésének alapjául szolgáló határozat jogerőssé válásának időpontja

2.3.4. az adat törlésének időpontja

2.3.5. annak jelölése, ha valamely adat tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott nyilvántartást vezető bíróságnál

2.4. a bizonyítvány kiállításához történt adatlekérés időpontja

2.4.1. év, hónap, nap, óra, perc

2.5. a bizonyítvány kelte

2.6. aláírás

2.7. bélyegző lenyomata.

3. A szervezet adatairól készült másolat adattartalma:

3.1. a bíróság elnevezése

3.2. a szervezet fennálló, törölt adatai

3.2.1. a fennálló, törölt adatok

3.2.2. az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerőssé válásának időpontja

3.2.3. az adat törlésének alapjául szolgáló határozat jogerőssé válásának időpontja

3.2.4. az adat törlésének időpontja

3.2.5. annak jelölése, ha valamely adat tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott nyilvántartást vezető bíróságnál

3.3. a másolat kiállításához történt adatlekérés időpontja

3.3.1. év, hónap, nap, óra, perc

3.4. a másolat kelte

3.5. aláírás

3.6. bélyegző lenyomata.

2. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Statisztikai jelentés adattartalma

1. Kérelmek típusa és száma:

1.1. új szervezet bejegyzése iránti kérelem

1.1.1. szervezet típusra bontva

1.1.1.1. papír alapon előterjesztett kérelmek száma

1.1.1.1.1. eljárás tiszta időtartama (hiánypótlással, szüneteléssel együtt)

1.1.1.1.2. eljárás teljes időtartama (hiánypótlás, szünetelés nélkül)

1.1.1.2. elektronikus úton előterjesztett kérelmek száma

1.1.2. egyszerűsített bejegyzési kérelmek száma

1.2. változásbejegyzési kérelmek száma

1.2.1. szervezet típusra bontva

1.2.1.1. papír alapon előterjesztett kérelmek száma

1.2.1.2. elektronikus úton előterjesztett kérelmek száma

1.2.2. egyszerűsített változásbejegyzési kérelmek száma

1.2.3. változásbejegyzési kérelem előterjesztésének oka szerint bontva

1.3. törlési kérelmek száma

1.3.1. szervezet típusra bontva.

2. Hiánypótlások száma.

3. Kérelmek elintézésének módja:

3.1. kérelmek teljesítésének száma

3.2. kérelmek hiánypótlást követő teljesítésének száma

3.3. kérelmek visszautasításának száma[83]

3.4. kérelmek elutasításának száma.[84]

4. Fellebbezések:

4.1. fellebbezések száma

4.1.1. felterjesztések száma

4.2. előterjesztő szerinti bontásban:

4.2.1. ügyész

4.2.2. kérelmező

4.3. fellebbezések eredménye szerinti bontásban:

4.3.1. helybenhagyó határozat

4.3.2. megváltoztató határozat

4.3.2.1. részben megváltoztató

4.3.2.2. egészben megváltoztató

4.3.3. hatályon kívül helyező határozat

4.3.3.1. hatályon kívül helyező és új eljárásra utasító

4.3.3.2. hatályon kívül helyező és eljárást megszüntető.

5. Havi ügyforgalmi statisztika

5.1. nyilvántartásba vételi kérelmek száma

5.1.1. érkezett

5.1.2. befejezett

5.1.3. folyamatban maradt

5.2. változásbejegyzési kérelmek száma

5.2.1. érkezett

5.2.2. befejezett

5.2.3. folyamatban maradt

5.3. törlési kérelmek száma

5.3.1. érkezett

5.3.2. befejezett

5.3.3. folyamatban maradt.

2/A. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez[85]

3. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A nyilvántartási szám első négy száma

I. Annak a törvényszéknek a kódszáma, ahol a szervezetet nyilvántartják (a nyilvántartási szám első két száma):

TörvényszékNyilvántartási szám
első két száma
01.Balassagyarmati Törvényszék12
02.Budapest Környéki Törvényszék13
03.Debreceni Törvényszék09
04.Egri Törvényszék10
05.Fővárosi Törvényszék01
06.Győri Törvényszék08
07.Gyulai Törvényszék04
08.Kaposvári Törvényszék14
09.Kecskeméti Törvényszék03
10.Miskolci Törvényszék05
11.Nyíregyházi Törvényszék15
12.Pécsi Törvényszék02
13.Szegedi Törvényszék06
14.Székesfehérvári Törvényszék07
15.Szekszárdi Törvényszék17
16.Szolnoki Törvényszék16
17.Szombathelyi Törvényszék18
18.Tatabányai Törvényszék11
19.Veszprémi Törvényszék19
20.Zalaegerszegi Törvényszék20

II. Az egyes szervezetek kódszámai (a nyilvántartási szám harmadik és negyedik száma):

[86]
SzervezetekNyilvántartási szám
harmadik és negyedik száma
01.alapítvány, közalapítvány01
02.egyesület02
03.köztestület03
04.magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, vegyes
pénztár
04
05.Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet05
06.
07.országos sportági szakszövetség07
08.egyéb szervezet08
09.vallási egyesület09
10.nyilvántartásba vett egyház10
11.bejegyzett egyház11

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 3/2017. (IV. 3.) IM rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.04.04.

[2] Módosította a 3/2017. (IV. 3.) IM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.04.04.

[3] Beiktatta a 3/2017. (IV. 3.) IM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.04.04.

[4] Beiktatta a 3/2017. (IV. 3.) IM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.04.04.

[5] Hatálybalépése előtt módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (10) bekezdés a) pontja.

[6] Az alcímet beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[7] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[8] Az alcímet beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[9] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[10] Hatálybalépése előtt módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (10) bekezdés b) pontja.

[11] Hatálybalépése előtt módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (10) bekezdés c) pontja.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 49. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[13] Az alcímet beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.24.

[14] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.24.

[15] Megállapította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[16] Hatályba lépését megelőzően módosította a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (1) bekezdése a)-b) pontja.

[17] Hatályba lépését megelőzően módosította a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (1) bekezdése a) pontja.

[18] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (9) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.12.24.

[19] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (9) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja. Hatályos 2014.12.24.

[20] Hatályba lépését megelőzően módosította a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése b) pontja.

[21] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2014.12.24.

[22] A 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (12) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[23] Hatályba lépése előtt módosította a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (1) bekezdése d) pontja.

[24] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.12.24.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[42] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[45] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[46] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[75] Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 7. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2014.03.15.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § - a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[83] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[84] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 49. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[86] Módosította a 13/2019. (V. 15.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.05.16.

Tartalomjegyzék