7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. A komplex minősítés, az egészségkárosodás és az egészségi állapot vizsgálata[1]

1. § (1)[2] E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti eljárás során, ideértve a jogorvoslati eljárást és a döntés felülvizsgálatát is azzal, hogy a közigazgatási per során az 5. és 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá akkor is, ha jogszabály a kérelmező, igénylő komplex minősítését rendeli el.

(3)[3] Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl az 1. mellékletet kell alkalmazni

a)[4] azon szakkérdések vizsgálata során, ahol az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot mértékét kell vizsgálni,

b) az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti eljárásban.

2. § (1) A komplex minősítés során az egészségi állapot vizsgálata keretében az 1. mellékletben foglaltak szerint szervrendszerenként, betegségcsoportonként kell megállapítani az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét. Több szervrendszert érintő károsodás esetén az együttes értékelés szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségi állapot százalékos mértékét az össz-szervezeti egészségkárosodás (1) bekezdésben meghatározott mértékének figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy százból ki kell vonni az össz-szervezeti egészségkárosodás mértékét.

3. § (1) Amennyiben a komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező egészségi állapotának mértéke 60 százalékos vagy kisebb mértékű, a megváltozott munkaképességű személyt be kell sorolni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott minősítési kategóriába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besoroláskor az Mmtv. 3. § (2) bekezdés

a) a) pont aa) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51-60% között van (B1 kategória),

b)[5] b) pont ba) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51-60% között van és a 4. § (1a)-(2) bekezdése szerint elvégzett, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória),

c) a) pont ab) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31-50% között van (C1 kategória),

d)[6] b) pont bb) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31-50% között van és a 4. § (1a)-(2) bekezdése szerint elvégzett, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória),

e) b) pont bc) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória),

f) b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E kategória).

4. § (1) A komplex minősítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatát az 1. melléklet szerint,

b)[7] a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát az (1a)-(2) bekezdés szerint

c)[8]

kell elvégezni.

(1a)[9] A rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata kiterjed

a) a foglalkoztatási előzményekre,

b) a képzettségi, tanulmányi előzményekre,

c) a személyes érdeklődés összhangjára a foglalkoztatási lehetőségekkel, attitűdökkel,

d) az életkorra,

e) a mobilitási képességre, a közlekedési lehetőségekre a lakóhely és a munkahely között,

f) az életmódra, életvezetésre, önálló életvitelre,

g) a problémamegoldási képességre, az alkalmazkodásra a változáshoz,

h) a kommunikációra és tájékozódásra,

i) az érzelmi, családi és közösségi kapcsolatokra,

j) a családtagok ellátására,

k) az egyéb foglalkoztatást akadályozó, korlátozó tényezőkre,

l) a térség foglalkoztatási helyzetére, perspektívákra, a foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezményekre, támogatásokra az adott térségben.

(1b)[10] Az (1a) bekezdés szerinti tényezők minősítésének foglalkozási és szociális szempontjait, valamint ezek értékelésének módszerét a szociálpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi.

(2)[11] A rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata során maximum 36 pont érhető el. Ha az eredmény az (1a) bekezdés szerinti értékelés során

a) eléri vagy meghaladja a 16 pontot, és az (1a) bekezdés a)-l) pontja szerinti szempontok közül egyik sem kapott 0 pontot, a megváltozott munkaképességű személy az Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,

b) nem éri el a 16 pontot, vagy az (1a) bekezdés a)-l) pontja szerinti szempontok közül bármelyik 0 pontot kapott, a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

(3)[12]

5. § (1) A komplex minősítés során a 4. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság orvosszakértője,

b) b) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság foglalkozási rehabilitációs szakértője,

c)[13]

végzi.

(2) A komplex minősítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében kizárólag az orvosszakértő,

b)[14] a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú megítélése tekintetében - ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt - kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő,

c)[15]

véleménye alapján kell a szakkérdést elbírálni.

(3)[16]

6. §[17] Ha a komplex minősítés során a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága megállapításra kerül [Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti besorolás], a rehabilitációs javaslatot a szakértői bizottság tagjai együttesen készítik el.

2. Az állapotvizsgálat szakmai szabályai[18]

6/A. §[19] Az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban az állapotvizsgálat (a továbbiakban: állapotvizsgálat) során az 1. alcímben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

6/B. §[20] (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő szakkérdésként vizsgálja, hogy a kérelmezőnél az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be (a továbbiakban: fizikai állapotjavulás).

(2) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő a rendelkezésre álló iratok alapján alakítja ki a 6/D. § szerinti állásfoglalását. Az állapotvizsgálat során a következő iratok vehetők figyelembe:

a) a rehabilitációs hatóság, illetve jogelődje által kiadott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás és határozat,

b) a rehabilitációs hatóságnál rendelkezésre álló, a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos adat és egyéb irat,

c) a kérelmező egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó, az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott kérelemhez csatolt orvosi dokumentáció vagy egyéb irat,

d) a kérelmező az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtása során tett nyilatkozata.

6/C. §[21] (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő megvizsgálja, hogy

a) a fizikai állapotjavulás ténye megfelelően dokumentált-e,

b) a rendelkezésre álló irat, valamint az esetleges későbbi felülvizsgálat, illetve az alapjául szolgáló egészségügyi dokumentáció alátámasztja-e a fizikai állapotjavulást,

c) kialakult-e az életminőséget hátrányosan befolyásoló anatómiai vagy funkcionális károsodás,

d) a szervezet anatómiai vagy funkcionális károsodása mellett az egyén képességei, tevékenysége és társadalmi részvétele mennyiben változott,

e) az orvosi rehabilitáció és gyógykezelés mennyire volt eredményes, és

f) az esetlegesen megjelenő új betegség mely időpontban alakult ki.

(2)[22] Az orvosszakértő az állapotvizsgálat során az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakról véleményt kérhet a foglalkozási rehabilitációs szakértőtől.

6/D. §[23] Az orvosszakértő az állapotvizsgálat során indokolással ellátva állást foglal arról, hogy

a) a kérelmező fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be,

b) a kérelmező fizikai állapotában tényleges javulás bekövetkezett vagy

c) a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. §[24] A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2024. (III. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított, illetve hatályát vesztett 3. § (2) bekezdés b) és d) pontját, 4. § (1) bekezdés b) és c) pontját, (1a), (1b) és (2) bekezdését, 5. § (1) bekezdés c) pontját, 5. § (2) bekezdés c) pontját, 6/C. § (2) bekezdését, valamint 2. és 3. mellékletét a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez

Az össz-szervezeti egészségkárosodás (ÖEK) mértékének megítélési szempontjai szervrendszerenként

1. Pszichiátriai károsodások értékelése

1.1. táblázat A mentális (és szociális) készségek elvesztése okozta egészségkárosodás megítélésének általános szempontjai*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-19%20-39%40-59%60-79%
Önfenntartás
Öngondoskodás
Önellátás
Önfenntartása
nehezített
Öngondoskodásban
segítségre szorul
Önellátásban
segítségre szorul
Önellátási
készsége
súlyosan
károsodott,
vagy hiányzik
Szociális beilleszkedésÉrintett, de
korrigálható
Érintett, nem
korrigálható
Súlyosan érintettKéptelen
Érzelmi-hangulati-indulati
élet szabályozása
Érintett, de
szabályozni képes
Érintett, gyógyszeres
kezelése szükséges
Folyamatos
gyógyszeres
kezelés mellett
sem szabályozott
Hiányzik
Pszichózis tünetIdőszakos,
gyógyszeresen
kezelhető
Időszakosan
gyógyszeresen
kezelhető, reziduális
tünet visszamarad
Folyamatos
kezelésre szorul
Folyamatos
kezelés mellett
is pszichotikus
tünetek, vagy
reziduális
tünetek
Személyiség
fejlődés/struktúra
DeviánsÉrintett, de
korrigálható
Súlyosan érintett,
nem korrigálható
Szétesett
Munkavégzésre való
motiváció
MotiválhatóNem motiválható--

* A táblázat általánosságban alkalmazható valamennyi mentális betegség esetében, valamint a G.00-G.09, G.10-G.13, G.26, G.35-G.37, G.40-G.41, G.44-G.47, G.50-G.58, G.80-G.83, G.90-G.99, I.60, I.62, I.64, I.67, I.70 diagnózisok esetében, ha az ideggyógyászati tünetek hiányoznak, vagy funkcionális deficitet nem okoznak.

1.2. táblázat Az organikus és szimptómás mentális zavarok (F.00-F.09), a pszichés fejlődés zavarai (F.80-F.89), a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai (F.90-F.98) okozta pszichiátriai károsodások megítélésének szempontjai

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve
0-4%
(nincs)
5-24%
(enyhe)
25-49%
(mérsékelt)
50-79%
(jelentős)
80% v. felett
(nagyon
súlyos)
Önellátás,
személyes
higiénia
Önálló életvitelre
képes
Időnként
figyelmeztetéssel,
de életét önállóan
viszi
Önálló
életvitelében
időnként segítségre
szorul
Önálló
életvitelhez
folyamatos
segítségre szorul:
napi tisztálkodás,
ruhaváltás,
rendszeres
táplálkozás csak
noszogatásra, étel
elkészítése nem
megy
Teljes
ellátásra
szorul
Közösségi és
szabadidős
tevékenységek
Több
közösségnek is
aktív tagja
(klubnak,
társaságnak stb.)
Időnként önállóan
elmegy
programokra
(szórakozóhely,
sportrendezvény
stb.), de ezek
szervezésében nem
vesz részt
Csak ritkán mozdul
ki otthonról
családtag, vagy
közeli barát
kezdeményezésére
és kíséretében. A
társaságban inaktív,
visszahúzódó
Nem mozdul ki
otthonról. Nem
keresi mások
társaságát, vagy
éppen
ellenkezőleg:
addig ismeretlen
közösségekben,
emberekkel
összetűzésbe,
konfliktusokba
keveredik
Mások iránt
nem
érdeklődik
KözlekedésIsmeretlen helyre
is önállóan
közlekedik
Ismerős
környezetben
önállóan
közlekedik.
Távolabbra kísérő
szükséges (eltéved)
Ismerős
környezetben is
csak kísérővel
képes közlekedni
Kísérővel is
nehezére esik
kimozdulni a
lakásából
Közlekedésre
képtelen. (2-3
személy
jelenlétét
igényli)
Szociális
szerepelvárásoknak való
megfelelés
Kapcsolatok (pl.
évekig tartó
baráti, illetve
partnerkapcsolat)
kialakítása és
fenntartása
átlagos
Kapcsolataiban a
tőle megszokottnál,
illetve elvárhatónál
kevésbé mutat
érdeklődést,
kevésbé
kezdeményez, vagy
kapcsolataiban
feszültség jellemzi
A fontosabb
döntéseket mások
hozzák meg
helyette. Vagy
állandó
konfliktusok a
baráti, családi,
párkapcsolataiban
Másokról
gondoskodni
képtelen
Semmilyen
szerepének
nem tud
megfelelni
Neuropszichológiai vizsgálat
(vagy MMSE )
30Enyhe organikus
károsodást mutat
29-27
Mérsékelt
organikus
károsodás
26-20
Közepes/jelentős
organikus
károsodás
19-10
Súlyos
organikus
károsodás
jeleit mutatja
10 alatt

Az MMSE (Mini Mental State Examination - mini-mentál szűrővizsgálat) az Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátriai Tagozata által összeállított szakmai protokollban előírt, a demencia kórisme megállapításához javasolt pszichodiagnosztikai alapvizsgálat, melynek eredménye pontokban (0-30) adható meg.

1.3. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai az alkohol és a pszichoaktív szerek használata (F.10-F.19) által okozott károsodások esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve
0-4%
(nincs)
5-24%
(enyhe)
25-49%
(mérsékelt)
50-79%
(jelentős)
ÖnellátásRendbenIdőnként
elhanyagolt
táplálkozás és
megjelenés
Elhanyagolt
táplálkozás és
megjelenés
Kifejezetten
elhanyagolt
táplálkozás,
megjelenés és
higiénia,
önellátásában
segítségre
szorul
Közösségi és szabadidős
tevékenység
Több közösségnek
aktív tagja
Rendszeres
munkahelyi
konfliktusok,
elbocsájtás a
szerhasználat
következtében
Kizárólag a szer
beszerzése és
használata érdekli,
izolálódott
Szociális
szerepelvárásoknak való
megfelelés
Kapcsolatok (pl.
évekig tartó baráti,
illetve
partnerkapcsolat)
kialakítása és
fenntartása átlagos
Konfliktusok a
kapcsolatokban
Kereső
foglalkozását,
egyéb szabadidős
tevékenységeit,
családi kapcsolatai
is elhanyagolja
Terápiás/rehabilitációs
együttműködés
Állt már emiatt
ambuláns, vagy
intézeti kezelés
alatt
Rendszeres
addiktológiai
gondozásra jár,
vagy intézeti
kezelésben vett
részt
Ismételt
addiktológiai
osztályos, vagy
szakintézeti
rehabilitációs
kísérletek során
tartós (min. 1
év,
dokumentált)
absztinenciát
sikerült elérnie

1.4. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai mentális retardáció (F.70-F.79) és pszichés fejlődés átható zavara (F.84) esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve
0-19%
(nincs)
20-49%
(enyhe)
50-69%
(közepes)
70-79%
(jelentős)
80% és felette
(nagyon súlyos)
Önellátás,
személyes
higiénia
Önálló életvitelre
folyamatosan
képes
Önálló életvitelre
időnként kis
segítséggel képes
Önálló életvitelben
folyamatos
segítségre szorul
Önellátásukban
folyamatos
segítségre szorul
Ellátásra szorul
Közösségi,
szabadidős
tevékenységek
Néhány
közösségnek
(klub, társaság)
aktív tagja,
összejöveteleket
időnként maga is
kezdeményez
Időnként
önállóan elmegy
programokra
(szórakozóhely,
sportrendezvény
stb.), de ezek
szervezésében
nem vesz részt
Egyszerűbb
közösségi
tevékenységekben
kísérővel részt vesz
Érdeklődését,
viselkedését
ismétlődő,
sztereotyp sémák
jellemzik.
Kommunikációban
a kölcsönösség
hiánya jellemző
Közösségi létre
nem képes
KözlekedésIsmeretlen helyre
is önállóan
közlekedik
Ismeretlen
környezetben
időnként
segítségre szorul
Szűkebb
környezetben
önálló lehet
Társuló neurológiai
és mozgásszervi
tünetek lakásán
belül is
akadályozhatják a
mozgásban
Társuló
neurológiai és
mozgásszervi
tünetek gyakran
akadályozzák a
mozgásban
Szociális
szerepelvárásoknak
való
megfelelés
(partner,
szülő,
gyerek,
dolgozó,
barát stb.)
Kapcsolatok (pl.
évekig tartó
baráti, illetve
partnerkapcsolat)
kialakítása és
fenntartása
átlagos
Nagyobb
elvárások
(házasság,
gyereknevelés)
problémát
(stresszt/
szorongást)
jelenthetnek
A bonyolultabb
szerepeknek
(partner, házastárs,
szülő) megfelelni
nem tud. Gyermeki
szerepben marad
Nem válaszol
mások érzelmi
kifejezésére
Semmiféle
szerepnek
megfelelni nem
tud
Tanulási
képesség
Ismeretek
elsajátítására
átlagos tempóban
képes
Fizikai
munkakörbe
betanítható
Olvasás, írás
számolás
alapképességét
elsajátítani képes.
Lassú tempóban
képezhető
Kevéssé képezhetőCsak a
legalapvetőbb
mechanikus
mozdulatsorok
elsajátítására és
végzésére képes
felügyelettel
ViselkedészavarViselkedését az
adott szociális
környezethez
megfelelően
alakítja.
Feszültségeit
verbalizálni
képes
Csökkent indulati
fékek, vagy
túlérzékenység.
Viselkedését a
szociális
környezet
elvárásainak
megfelelően
alakítani
nehezére esik
Verbális agresszió,
oktalan
szembenállás,
ellenkezés. Gyakori
feszültség, de ezt
megfogalmazni
kevéssé képes
Feszültségei
visszatérő
dührohamok,
fizikai agresszió
formájában
nyilvánulnak meg,
emiatt gyógyszeres
kezelésre szorul
Magatartás
miatt
időszakosan
intézeti
gyógyszeres
kezelésre szorul
Intellektus
IQ
59-10050-6035-4920-3420 alatt

1.5. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai schizofrénia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (F.20-F.29), és elmebetegség szintjét elérő hangulatzavarok - affectiv rendellenességek (F.30-F.39) esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-19%20-39%40-59%60-79%
Pszichotikus epizód
gyakorisága
Két évnél
gyakrabban
ismétlődik
Elhúzódó, vagy
rövid időn
(hónap) belül
jelentkező
pszichotikus
tünetek
Perzisztáló pszichotikus tünetek,
vagy társuló kognitív zavar
Kezelés (antipszich.,
antidepr., illetve
fázisprofil. th.
hatásossága)
Gyógyszeres
kezelés után
tünetmentes
Gyógyszeres
kezelés után
reziduális
tünetek
Folyamatos
gyógyszeres
kezelés mellett
időszakos
tünetek
Kezeléssel nem
befolyásolható
Személyiség struktúraMegtartottÉrintettSzétesett
SzocializációEnyhén
károsodott
KorrigálhatóTartósan károsodott

1.6. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai neurotikus (F.40-F.48), viselkedési (F.50-F.59) és személyiség (F.60-F.69) zavarok esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-9%10-19%20-39%
Személyiség
(fejlődés)
Átlagostól eltérőÁtlagostól
eltérő, kezelést
igényel,
átmenetileg
korrigálható
Struktúra
sérült, rögzült átlagostól
eltérő vonások
Maradandóan
károsodott
Indulati élet
(szabályozása)
Alulszabályozott,
de racionálisan
kontrollálni tudja
Gyógyszeresen szabályozhatóGyógyszeresen nem
befolyásolható
Hangulat-szorongásÁtmeneti
szorongás
Állandósult
szorongás,
átmeneti
hangulati zavar
Gyógyszeres kezelés
folyamatosan
szükséges
Gyógyszeres
kezelés mellett
is szorong,
hangulata
deprimált
SzocializációEnyhe
beilleszkedési
nehézség
Beilleszkedése
nehézkes,
sorozatos konfliktusok,
kezelése
szükséges
Permanens
normakerülés
Beilleszkedésre
képtelen
IntellektusMegtartottSzubnormális
MotivációMegtartottHiányzik

2. Neurológiai károsodások értékelése

(Az agyidegek vonatkozásában a károsodás az adott szerv károsodásánál kerül értékelésre.)

2.1. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános szempontjai (mozgásteljesítmények, funkciók szerint)*

KárosodásAz egészségkárosodás fokozatai és
értékelésük
Felső végtag (centrális, periferiás, illetve gyök-, fonat-, ideg-károsodás)jellegmérték
Mindennapi tevékenységében nem korlátozott, de a kéz ujjainak
funkciója károsodott
dominans1-10%
subdominans1-5%
Mindennapi tevékenységében mérsékelten korlátozott, és a kéz
ujjainak funkciója károsodott
dominans11-20%
subdominans6-15%
Felsővégtagját használni tudja, de a mindennapi tevékenységben
segítséget igényel
dominans21-40%
subdominans16-30%
Felsővégtagját a mindennapi tevékenységben használni nem
tudja
dominans41-60%
subdominans31-50%
Alsó végtag (centrális, periferiás - gyök-, fonat-, ideg-károsodás)mérték
A járástávolság csökkent, lépcsőn járás nehezített1-10%
A járástávolság csökkent, lépcsőn járni nem képes11-20%
Állásában bizonytalan, járáskor segítséget igényel21-30%
Felálláshoz segítséget igényel31-40%
Helyzetváltoztatáshoz segítséget igényel41-50%

* A táblázat alkalmazandó a G.00-G.12, a G.30-G.31, a G.54-G.63 (fájdalom-szindróma nélkül), a G.70-G.72, a G.80-G.83, és a G.90-G.98 kódú beteg-csoportokban.

A 8. és 9., valamint k. m. n. jelű kódok esetén a szakmai feltételeknek megfelelő neurológiai és pszichiátriai vizsgálatok, és személyes vizsgálat alapján történik a minősítés.

2.2. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános szempontjai (gyöki tünetek és társuló fájdalom-szindrómák szerint)*

Károsodás típusaÖEK (%)
Cervicobrachialgiás syndroma
Típusos nyaki, a vállba, karba kisugárzó fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor
tünetmentes állapot
0%
Típusos tünetegyüttes, egyetlen gyök érintettségére utaló, egyoldali érintettség jelei
(érzészavar, reflexkiesés)
3-6%
Típusos tünetegyüttes, több gyök érintettségére utaló, egyoldali érintettség jelei
(érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)
7-10%
Típusos tünetegyüttes, több gyök érintettségére utaló, kétoldali ártalom jelei
(érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)
11-15%
Típusos tünetegyüttes, több gyök és a gerincvelő érintettségére utaló, egy- vagy
kétoldali ártalom jelei (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)
16-21%
Nervus ulnaris**15-25%
Nervus radialis**10-20%
Nervus medianus**20-30%
Plexus brachialis bénulásaMax. 45-60%
**Nervus ulnaris, radialis, medianus károsodása alapján együttesen nem haladhatja meg az ÖEK a 60%-ot
Lumboischialgiás tünetegyüttes
Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó fájdalom, zsibbadással, a
vizsgálatkor tünetmentes állapot
0%
Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, féloldali fájdalom,
zsibbadással, a vizsgálatkor egy gyök érintettségének jeleivel (érzészavar,
reflexkiesés)
3-6%
Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, féloldali fájdalom,
zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar,
reflexkiesés, izomgyengeség)
7-10%
Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, kétoldali fájdalom,
zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar,
reflexkiesés, izomgyengeség), vegetatív zavarral
11-15%
Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, kétoldali fájdalom,
zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar,
reflexkiesés, izomgyengeség), vegetatív zavarral
16-21%
Nervus femoralis***Max. 20%
Nervus ischiadicus***Max. 40%
Nervus peroneus***Max. 20%
Cauda syndroma vegetatív tünetek nélkül25%
Cauda syndroma vegetatív tünetekkel40-60%
Paraplégia80%
*** Az alsó végtagi perifériás idegkárosodások együttes értéke nem haladhatja meg a 40%-ot.

* Csigolya és porckorong-károsodás esetén a megfelelő értékkel kombinálva.

2.3. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások értékelése (az alvás és ébrenlét zavarainak minősítése G.47)

Károsodás típusának leírásaÖEK (%)
Megfelelő kezelés mellett is csökkent nappali éberség, amely nem zavarja a
tevékenységet
1-4%
Megfelelő kezelés mellett is csökkent nappali éberség, amely a nappali
tevékenység felügyeletét igényli
5-24%
A csökkent nappali éberség szignifikánsan korlátozza a tevékenységet, a beteg
felügyeletet igényel
25-49%
A nappali éberség súlyos csökkenése, a beteg tevékenységre képtelen50-60%

2.4. táblázat Extrapyramidális és mozgási rendellenességek okozta károsodás értékelésének szempontjai (G.20-G.25)

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-29%30-49%50-79%
Hoehn-Yahr skála
szerint
1. súlyossági fok2. súlyossági fok3. súlyossági fok4. súlyossági fok
Neurológiai tünetekEnyhe egyoldali
tünetek, tremor,
jelzett változások a
testtartásban,
mozgásban
Két oldalt érintő
tünetek, tremor, a
testtartás, járás
érintett
Testmozgások
jelentős
meglassulása,
kezdődő
egyensúlyzavar
Állni és járni
önállóan tud,
önellátásban
segítséget igényel
Pszichés tünetekNincsenekKognitív zavar
nincs,
neurastheniás
tünetek
Enyhe kognitív
zavar,
szocializációja
neurasztheniás
tünetei miatt
nehezített
Kognitív zavara
miatt önellátásában
segítséget igényel

2.5. táblázat A központi idegrendszer demyelinizációs betegségei okozta károsodás értékelésének szempontjai (G.35-G.37)*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-29%30-49%50-79%
Neurológiai tünetekÁtmeneti
tünetek, a
vizsgálatkor
(is)
tünetmentes
Enyhe
maradványtünetek
(agyideg- és
végtagtünetek)
átmeneti remissiók
után
Középsúlyos
maradványtünetek
(korábbiak +
autonóm
idegrendszeri
tünetek)
Súlyos, és
irreverzibilis
idegrendszeri
tünetek
Pszichés tünetekNincsenekEnyhe tünetekKözépsúlyos
tünetek
Súlyosan érintett
személyiség-struktúra
Protokollnak megfelelő
MRI vizsgálat**
Fehérállományi gócos elváltozás,
aktivitás jelei nélkül
Fehérállományi gócos elváltozás, aktivitás
jeleivel
+/- cortex érintettsége

* Az immunmoduláns kezelés eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni

** Mágneses Rezonancia vizsgálat

2.6. táblázat Epilepszia, epilepszia-szindrómák (G.40-G.41) okozta károsodás megítélésének szempontjai

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-29%30-49%50-69%
Rohamok gyakoriságaTartós
rohammentes
időszak
(> 1 év)
Havonta
jelentkező
rohamok
Hetente
jelentkező
rohamok
Gyógyszerrel nem
befolyásolható roham-gyakoriság
Kezelés hatásosságaGyógyszeresen
jól befolyásolható
Gyógyszeresen időszakosan
befolyásolható
Gyógyszeresen nehezen
befolyásolható
Gyógyszeresen nem
befolyásolható
(idegsebészeti kezelés)
Pszichés
tünetek
NincsenekIdőszakosan
indulati
kontrollvesztés,
hangulati zavar
Személyiség-
struktúra
érintettsége,
beilleszkedési
zavarral
Szétesett személyiség-struktúra
EEG leletInterictalisan eltérés nincs, vagy az
eltérés nem változik
Interictalisan előrehaladó eltérések
Képalkotó modalitások
CT*, MRI**,
SPECT***
Eltérés lehetséges bármely súlyossági csoportban, így vizsgálandó az elváltozás
tünetképző (funkciót károsító) hatása

* Computer Tomográfiás vizsgálat

** Mágneses Rezonancia vizsgálat

*** Pozitron, izotópos, emissziós computer tomográfiás vizsgálat

2.7. táblázat Migrain okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.43)*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-3%4-6%7-10%
Tartós
rohammentes,Havonta többszörHetente
Rohamok gyakoriságavagyjelentkezőjelentkezőHalmozott rohamok
havonkéntirohamokrohamok
roham
Interictalis panaszokPanaszmentesMásodlagos pszichés panaszok
Szociális funkcióNem károsodottEnyhén
károsodott
Súlyosan károsodott
A kezelés hatékonyságaA roham
kialakulása
Tartós
gyógyszerszedés
Tartós
gyógyszeres
kezelés mellett
eseti kezelés is
szükséges
Eredménytelen kezelés
könnyenmellett
megelőzhetőpanaszmentes
EEG** eltérésLehetségesVan

* Pszichés eltérések esetén a megfelelő százalékkal kombinálandó

** Electro Encefalográfiás vizsgálat

2.8. táblázat A cerebrovascularis megbetegedések okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.46, I.61, I.63, I.65, I.66)

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-29%30-39%40-59%60-79%
DominansDominans
Subdominansvégtagvégtag enyhe,Súlyos
NeurológiaiTünetmentesvégtag enyhe,enyhe,vagy közepesbénulás
tünetekállapotvagy közepesvagybénulása(plegia)
bénulásaközepes
bénulása
vegetatív
zavarral
tünetei
BeszédzavarNincsBeszédzavar jelentkezésekor a minősítés egy kategóriával
súlyosabbnak ítélendő
Pszichés tünetekEnyhe kognitív/hangulati zavar, átmeneti
pszichotikus zavar
Lebenyfunkció
érintett
Diffúz corticalis
érintettség
Képalkotó
vizsgálatok
CT*, MRI**
Nem tünetképző
fehérállományi
eltérés
Tünetképző
fehérállományi
eltérés
Fehérállományi és corticalis ártalmak
(progresszió)

* Computer Tomográfiás vizsgálat

** Mágneses Rezonancia vizsgálat

2.9. táblázat Organikus megalapozottságú fájdalom-szindrómák minősítése (G.50.0, G.51.1, G.52.1, M.47.9, M.79.2, M.50-M.54, G.54.6, G.56.4, G.57.1, G.57.8, G.58, G.62)

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-4%5-9%10-20%
Klinikai tünetek (fájdalom)Anatómiai
struktúrához köthető,
lokalizált, időszakos,
provokálható
Anatómiai struktúrához
köthető, lokalizált, de
állandósult
Anatómiai struktúrához
köthető, kiterjedt és
állandó
Életvitel, szocializációNem gátoltTartós kezelés mellett
sem panaszmentes
Nem befolyásolható
állandó fájdalom
Kezelés hatékonyságaA fájdalom gyorsan
és jól szüntethető
Tartós kezelés
szükséges az időszakos
fájdalommentességhez
Tartós kezelés mellett is
állandó fájdalom
Pszichés tünetekNincsenekFájdalomhoz köthető
hangulati-, és/vagy
szorongás-zavar
Fájdalomtól független, a
személyiség-struktúrát
érintő pszichés zavar

2.10. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a nervus faciális károsodását okozó betegségekben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-20%21-30%
TünetekAz ideg motoros
funkcióinak
gyengesége
Az ideg motoros funkcióinak
egyoldali súlyos hiánya, szem
zárásának zavara, szemszárazság,
vagy fokozott könnyezés (ganglion
geniculi alatti rész károsodása),
mimika hiánya, szájzúg lefelé lóg,
csücsörítés elmarad,
fokozott zajérzékenység, étkezési
zavar,
ízérzés hiánya a nyelv elülső 2/3-ad részén, nyálelválasztási zavar
(chorda tympani feletti károsodás)
Az ideg motoros funkcióinak
kétoldali teljes hiánya, szem
zárásának zavara, fokozott
könnyezés, mimika teljes
hiánya, szájzárás, étkezés
súlyos zavara, fokozott
zajérzékenység, ízérzés
hiánya a nyelv elülső 2/3-ad
részén, nyálelválasztási
zavar
Károsodás mértékeIncomplett sérülés, az
ideg ingerelhetősége
rövid (1 ms)
időtartamú
elektromos
impulzussal
megtartott
Komplett egyoldali károsodásKomplett kétoldali
károsodás
Kiváltó okokVírus, allergia, idült
cholesteatomás
középfülgyulladás,
parotis környéki
sérülések
A nervus faciális neurinomája,
parotis, processus mastoideus
környéki tumorok, ganglion
geniculi herpes zostere, acusticus
neurinoma
Kétoldali nervus faciális
neurinomája, parotis,
processus mastoideus
környéki tumorok, ganglion
geniculi herpes zostere,
acusticus neurinoma

3. Mozgásszervi károsodások értékelése

3.1. táblázat A rheumatoid arthritis értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-30%31-49%50-80%
Radiológiai destrukció
enyhe, ízületiKifejezett radiológiai
deformitás nincs, dedestrukció, kifejezett
KórtörténetRadiológiaimozgáskorlátozottságízületi deformitások,Korábbiak +
ankylosis
Steinbrocker
stádium
destrukció még nincs
(I.)
áll fenn, izomatrophia
már van,
extraarticularis
lágyrészelváltozások
(II.)
kiterjedt izomatrophia, extraarticularis
lágyrészelváltozások (II-III.)
Aktivitás
mértéke
DAS284v**
0-2,62,61-3,63,61-55,1-
GyógykezelésNem szed gyógyszert
rendszeresen
NSAID***,
analgetikum
NSAID + szteroidBázisterápiás szer
+ szteroid

* Az értékelésnél az ACR/EULAR kritériumok teljesülése szükséges. Értékelési feltételek:

- anamnézis (panaszok fennállása legalább 6 hét)

- fizikális vizsgálat (klinikailag érintett ízületek)

- laboratóriumi eredmények (We (süllyedés), CRP (C Reaktív Protein), rheuma faktor, anti-CCP titer)

** DAS284v: fizikális vizsgálat (duzzadt, illetve nyomásérzékeny ízületek száma, We vagy CRP, beteg véleménye 10 fokozatú skálán), értéke 0,1-9,8 között Biológiai terápia eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni

*** Nem szteroid típusú gyulladáscsökkentők

3.2. táblázat A spondylitis ankylopoetica értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése**
0-9%10-29%30-49%50-79%
Kórtörténet
Ott stádium
Nincs elcsontosodás
(0.)
Egy gerincrégió
elcsontosodása
(I-II.)**
Két gerincrégió
elcsontosodása (II.)**
Jelentős ízületi
mozgáskorlátozottság
is van a gerinc
elcsontosodása
mellett (III-IV.)
GyógykezelésNem szed
gyógyszert/optimális
kezelés eredményes
Időszakosan szed
gyógyszert/optimális
kezelés eredményes
Tartós NSAIDTartós bázisterápia,
NSAID

* Az értékelésnél a betegség ASAS vagy a módosított New York klasszifikációs kritériumai teljesülnek. Értékelési feltételek:

- anamnézis (egyéb betegségek, családi anamnézis, gyulladásos gerincfájdalom)

- laboratórium (HLA B27, We, CRP) - szükség esetén

- fizikális vizsgálat (gerincmozgás)

- képalkotó (MR - szükség esetén, vagy hagyományos rtg)

** Aktivitásra utaló laboratóriumi leletek esetén egy fokozattal súlyosabb ÖEK állapítandó meg

Megjegyzés: Az egyes kategóriákon a gerinc elcsontosodott ízületeinek, csigolyáinak száma, illetve a gerinc mozgásainak mértéke alapján kell differenciálni (ld. az egyes gerincrégiók károsodását értékelő táblázatokat) Biológiai terápia eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni

3.3. táblázat A vállöv flexios és extensios mozgásainak értékelése*

(Normál mozgástartomány a sagittalis síkban 0/180° flexio és 0/40° extensio.)

FlexioExtensio
Meglevő/kivihető
mozgástartomány
ÖEK %Meglevő/kivihető
mozgástartomány
ÖEK %
0-20150-103
0-4012-140-202
0-6010-110-301
0-807-9
0-905-6

* 0-90 fokig kivihető flexio mellett további flexios elmaradás maximum 5% ÖEK-t jelent

3.4. táblázat A vállöv abductios és adductios mozgásainak értékelése*

(Normál mozgástartomány a frontalis síkban 0/180° abductio és 0/50° adductio.)

AbductioAdductio
Megmaradt/kivihető
mozgástartomány
ÖEK %Kivihető
mozgástartomány
ÖEK %
0-2070-102
0-4060-201
0-6050-300
0-804
0-903

* 0-90 fokig kivihető abdukció esetén a további elmaradás miatt maximum 3% ÖEK véleményezhető

3.5. táblázat A vállöv be- és kifelé történő rotatios mozgásainak értékelése

(Normál mozgástartomány befelé forgatás 0/90°, kifelé forgatás 0/90° (mérés 90°-ban hajlított könyök mellett), illetve befelé forgatás 70° adducált vállal mérve. 0° = a sagittalis síkban előre mutató alkar.)

BerotatiosKirotatios
MozgástartományÖEK %MozgástartományÖEK %
40 foknál kisebb340 foknál kevesebb3
0-4020-402
0-6010-601
0-8000-80,900

A 3.3-3.5. táblázatok értékelésénél a váll megtekintése fontos: vállizmok atrophiája néhány hét tartós károsodás után már objektíven megfigyelhető!

3.6. táblázat A könyökízület flexios mozgásának értékelése

(Normál mozgástartomány 0/140° (extensio a könyökben nem lehetséges, fiataloknál és nőknél esetleg 10° extensio lehet, ami élettani jelenség és egyedi sajátosság). A mindennapi tevékenységhez "hasznos" mozgástartomány 40-100° közötti!)

Flexio
Kivihető mozgástartományÖEK %
0-20*30
0-4025
0-6015
0-805
0-1002
0-120 felett érdemi károsodás nem véleményezhető

* Gyakorlatilag merev, nyújtott helyzetű könyökízületet jelent

3.7. táblázat A könyökízület extensios elmaradásának értékelése

Extensios deficit
ÖEK %
0-10/flexio 10°-tól indul0
11-25/flexio 11-25°-tól indul1-5
26-40/flexio 26-40°-tól indul6-9
41-60/flexio 41-60°-tól indul10-15
61-90/flexio 61-90°-tól indul16-19
90 fok feletti extensios elmaradás 20% ÖEK-t jelent

3.8. táblázat A könyökízület pronatios és supinatios mozgásainak értékelése

(Normál mozgástartomány: pronatio 0/90°, supinatio 0/80° (0° = a sagittalis síkban előrenyújtott alkar, függőleges tenyéri sík).)

PronatioSupinatio
Kivihető
mozgástartomány
ÖEK %Kivihető
mozgástartomány
ÖEK %
0-60, vagy felette00-50 fok vagy több0
0-502-30-402-3
40 foknál kevesebb430 foknál kevesebb4
90 fokos kontraktúrában rögzült könyök esetén 30% ÖEK állapítható meg - funkcionális helyzet

3.9. táblázat A csuklóízület flexios és extensios mozgásainak értékelése

(Normál mozgástartomány: flexio (=palmarflexio): 0/60°, extensio (=dorsalextensio): 0/60°.)

PalmarflexioDorsalextensio
MeglevőÖEK %MeglevőÖEK %
mozgástartománymozgástartomány
0-1060-106
0-2050-205
0-3040-304
0-4030-403
0-5020-502

3.10. táblázat A csuklóízület radial- és ulnarductios mozgásainak értékelése

(Normál mozgástartomány: radialductio 0/20°, ulnarductio 0/30° (nyújtott csukló mellett mérve).)

RadialductioUlnarductio
Meglevő
mozgástartomány
ÖEK %Meglevő
mozgástartomány
ÖEK %
0202
10-20110-201
Funkcionális helyzetben elmerevített csukló 16% ÖEK-t jelent

3.11. táblázat Az ujjak értékrendje*

1. Hüvelykujj
2. Mutatóujj
3. Középsőujj
4. Kisujj
5. Gyűrűsujj

* Az első 3 ujj a kéz fogókészségében, a kisujj a kéz megtámasztásában játszik szerepet.

3.12. táblázat A hosszú ujjak flexios mozgásainak értékelése*

II.-III. ujjIV.-V. ujj
UTB (cm)ÖEK %ÖEK %
000
111
2-421
5-632
6<42

*Az ujjvégek és a distalis tenyéri bezárás közti cm-ben mért távolságával (UTB) mérésével. Az érintett ujj vagy ujjak kontraktúrás ízületét fokokban is meg lehet adni.

Normál mozgástartomány MP ízületben 0/90-95°, PIP ízületben 0/110°, DIP ízületben 0/70°. A gyakori egyéni variációk miatt a mérést az ép kézen is el kell végezni.

3.13. táblázat A hüvelykujj abductios és oppositios mozgásainak értékelése

(A mozgás a nyeregízületben történik, a normál mozgástartomány 0/70-80°. Az oppositio az egyes ujjakkal történő csúcsfogással értékelhető. A hüvelykujj MP ízülete mozgásainak nagy az egyéni variációja. A két oldal összehasonlítása lényeges! Emiatt az értékelés változhat. Alaphelyzetben a hüvelykujj kinyújtott helyzetű, a mutatóujjhoz képest 40 fokos szöget zár be. Ebből a helyzetből 20 fok távolítás még lehetséges.)

AdductioOppositio
Kivihető mozgásÖEK %Kontraktúra fokaÖEK %
0-202Kisujjal0
21-301Gyűrűsujjal1-2
Középsőujjal2-3
Mutatóujjal4
Egyikkel sem5

3.14. táblázat A hüvelykujj interphalangealis (IP) ízülete mozgásainak értékelése

(Normál mozgástartomány: flexio 0/90°, extensio 0/30° (= hyperextensio). A két oldal összehasonlítása lényeges! Ennek fényében az értékelés változhat.)

A két oldal összehasonlítása lényeges! Ennek fényében az értékelés változhat.)

FlexioExtensio
Kontraktúra fokaÖEK %Kontraktúra fokaÖEK %
0-2000-100
21-30011-201
31-50121-252
51-60226-302
61-802-

A 3.9-3.14. táblázat szerinti értékeléseknél figyelembe veendő, hogy

- a kéz a felsővégtagi funkció 90%-a (ÖEK 52%),

- a hüvelykujj károsodásának értékelésénél a részértékek összege (mozgás és érzéskiesés) nem haladhatja meg a 22%-ot,

- több ízületre kiterjedő érzéskiesés, izomsorvadás, mozgáskorlátozottság vagy ankylosis esetén az egyes értékek arányosítva összeadandóak úgy, hogy az összérték a felső végtagi károsodás esetén 100%, ÖEK esetén a 60%-ot nem haladhatja meg.

3.15. táblázat Felső végtag amputáció okozta egészségkárosodás

Amputáció magasságaÖssz-szervezeti egészségkárosodás %
Váll desarticulatio60%
Felkar (deltaizom tapadásától proximálisan)60%
Kar (deltaizom tapadásától a biceps ín tapadásának
magasságáig)
56%
Alkar (biceps ín tapadásának magasságától csukló
feletti magasságáig)
54%
Csukló magasságban52%
Metacarpusok magasságában a hüvelykujj
elvesztésével
52%
Metacarpus distalis magasságában a hüvelykujj
megtartásával
36%

3.16. táblázat Kéz amputáció okozta egészségkárosodás (szervezeti egészségkárosodás mértéke százalékosan, a százalékok numerikusan összeadhatók)

Amputáció magassága:
MCP*PIP**DIP***
ÖEKÖEKÖEK
Hüvelykujj22%11%
Mutatóujj
Középső ujj
10%5%2%
Gyűrűsujj
Kisujj
5%2%1%

A 3.15-3.16. táblázat szerinti értékeléseknél figyelembe veendő, hogy

- az ujjak palmaris felszínének érzéskiesése az amputációs érték 50%-ának felel meg, részleges érzéskiesés esetén megfelelően arányosítva,

- az összes ujj elvesztése 22+10+10+5+5=52 ÖEK-t jelent,

- az izom, ín, szalagkárosodások, habituális izületi ficam és a tengelyeltérésekből adódó károsodásokat a megmaradt funkció alapján értékeljük.

*Metakarpophalangeális ízület

**Proximális interphalanageális ízület

***Disztális interphalanageális ízület

3.17. táblázat Meghatározott csontok vagy ízületek arthroplasztikájához kapcsolódó felső végtagi károsodások

Az arthroplasztika helyeFelső végtagi károsodás %-a
Rezekciós
arthroplasztika
Implantációs
arthroplasztika
ÖEK%ÖEK%
Váll1818
Könyök2121
Radius fej66
Csukló1818
Hüvelykujj CMP88
MP*11
IP**11
II-III. ujj MP55
PIP44
DIP22
IV-V. ujj MP22
PIP22
DIP11

Felső végtagi arthroplasztikát követően az egészségkárosodás mértékét elsősorban az elért funkcionális állapot (mozgásterjedelem) alapján kell megítélni.

* Metacarpofalangelális ízület

** Interfalangeális ízület

3.18. táblázat A medence törésés ficam utáni maradványállapot értékelése (ÖEK %)

MedenceAcetabulum
OsztályPeremtörések,
stabil törések
symphyseolysis
Rotatioban
instabil
törések
Rotatioban és
verticalisan
instabil törések
Acetabulum
peremtörések
Pillértörések
(elülső,
hátsó,
kombinált)
Elmozdulás nélküli
peremtörés
maradványtünetekkel,
deformitás,
csípőficam nélkül,
vagy operált törés
maradványtünetek
nélkül
00
Csípőízületi
mozgásbeszűküléssel
járó törés
1-31-3
Kongruens ízületi
felszínek, konzervatív
kezelés, minimális
maradványtünetek
4-64-6
Elmozdult törés, ízületi
inkongruenciával,
műtéttel kezelve,
esetleg csípő
reluxatio,
maradványtünetekkel
7-117-11
Műtéttel kezelt
pillértörés (esetleg
kombinált törés),
maradványtünetekkel,
vagy műtéti
12-1612-16
szövődményekkel,
vagy coxarthrosissal

Megjegyzés: Törés utáni állapot esetén a kialakult maradványállapot értékelendő és kombinálandó a fenti értékekkel

3.19. táblázat A csípőízület hajlított térddel végzett mozgásainak értékelése

(A csípőízület az alsó végtag funkciójának 75%-át képviseli (ÖEK 30%))

Flexiós-extensios
mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-100-1
11-301-2
31-503-4
51-705-6
71-1206-7
Abductios
mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-100-1
11-201-2
21-302
31-402-3
Adductios
mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-100-1
11-202
21-302
Kirotációs
mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-100-1
11-202
21-302
31-403
Berotációs
mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-100-1
11-202
21-302

3.20. táblázat Végtag hosszkülönbség EK értékelése*

Végtagrövidülés (cm)ÖEK
< 20
2-32-3
4-54-7
5<8

* Abszolút rövidülés (spina iliaca ant. sup.-belboka távolság).

TEP (Teljes Endo Protézis beültetés) néha 1-2 cm hosszabbodással is járhat (műtéttechnikai hiba is lehet), amire 1-2% EK adható

3.21. táblázat A térd flexios mozgásának értékelése

(Normál mozgástartomány 0/120°. A normál járáshoz a térd teljes kinyújtása szükséges.)

Mozgásbeszűkülés fokaÖEK %
0-100-5
11-206-10
21-4011-15
41-6016-20
61-12021-25

3.22. táblázat Az alsó végtagi izomzat atrophiája okozta károsodás*

Körfogat differencia**Károsodás mértékeÖssz-szervezeti
egészségkárosodás %
**A comb körfogata 10 cm-rel a patella felett, a térd extenziója és ellazult
izomzata mellett mérendő
0-0,9Nincs0
1-1,9Enyhe1-2
2-2,9Közepes3-4
3+Súlyos5
** A lábszárnál az egészséges oldal maximális körfogatát kell a sérült oldal azonos
magasságával összevetni
0-0,9Nincs0
1-1,9Enyhe1-2
2-2,9Közepes3-4
3+Súlyos5

* Ízületi mozgáskorlátozottság esetén annak az értékei az irányadóak

3.23. táblázat A felső ugróízület mozgáskárosodásának értékelése (%)

Plantarflexios mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-200-1
21-302
31-403
41-604
Dorsalextensios mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-100-1
11-201-2

3.24. táblázat Az alsó ugróízület pro- és supinatios (ab- és adductios, eversios és inversios) mozgáskárosodásának értékelése (%)

Pronatios mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-150
16 és 16 <1
Supinatios mozgáskorlátozottság
Mozgásbeszűkülés fokokbanÖEK %
0-150
16 és 16 <1

3.25. táblázat A lábujj károsodásai*

A károsodás fajtájaAz össz-szervezeti egészségkárosodás %
Enyhe:
1%
Közepes és súlyos:
2%
Öregujj
MTP** extenzió15°- 30°<15°
IP flexió< 20°-
Kisujjak
MTP extenzió< 20°-

* Kettő vagy több kisebb ujj károsodása okozta maximális ÖEK az egyik lábfejen 2%

** Metatarzo Phalengeális ízület

3.26. táblázat Az alsó végtag különböző szintjén végzett amputációhoz társuló károsodások értékelése

Amputáció magasságaÖssz-szervezeti egészségkárosodás
Hemipelvectómia50%
Csípő kiízesítés40%
Comb proximális harmada40%
Combközép36%
Comb distális harmada32%
Térd exarticulatio32%
Lábszár középső és felső harmad28%
Lábszár középső és alsó harmad26%
Tarsometatarsalis16%
Összes ujj elvesztése transmetatarsalisan9%
Öregujj az MTP ízületben2%
Kisebb ujjak az MTP ízületben1%

3.27. Ízületi merevség (ankylosis)

Csípőízület merevítésA csípő elmerevítésének optimális helyzete 25-40° közti hajlításban, 0°
rotatioban, max. 10° abdukcioban van. Ez a helyzet 20% ÖEK-t tükröz.
Térd merevítésA térd optimális ankylotikus helyzete 10-25° hajlításban és a
combcsonthoz viszonyítva 10° valgus helyzetben van. Az optimális
helyzetben ankylotizált térd, 27% ÖEK-t képvisel.
BokaA boka optimális helyzetű elmerevítés neutralis 0° helyzetben (varus-valgus nélkül). Ebben a helyzetben, vagyis 4% ÖEK-t képvisel.

3.28. táblázat Az alsó végtag károsodásainak kórisme, illetve maradványtünetek alapján történő értékelése

KórismeÖEK
CsípőprotézisJó eredményű10%
Kielégítő (közepes) eredményű20%
Rossz eredmény30%
Girdlestone állapot20%
Térda) patella instabilitás3%
b) patellatörés nem dislocalt, gyógyult3%
c) dislocalt, rossz gyógyulás7%
d) hemipatellectomia3%
e) total patellectomia9%
meniscus részleges resectio4%
meniscus total exstirpatio9%
Szalagszakadás1+ instabilitás1-5%
2+6-10%
3+11-19%
Kombinált szalagelégtelenség20-40%
TérdprotézisJó eredményű10%
Közepes eredményű20%
Rossz eredményű30%
Lábtőa) lábtő deformitás
enyhe2%
mérsékelt4%
súlyos6%
igen súlyos (merev felső és alsó ugróízület)8%
b) talus nekrózis
enyhe:3%
súlyos6%

Megjegyzés: Több végtagra kiterjedő károsodás esetén az egyes végtagok össz-szervezeti egészségkárosodását kombináljuk.

3.29. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "nyaki porckorong károsodás" betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Radiológiai lelet
szerinti porckorong
károsodás
Nyaki
porckorong
károsodás
annak
előzményi
adatai nélkül
(melléklelet)
Egyetlen
porckorong
károsodására
utaló panaszok a
kórelőzmény
alapján, de nincs
tünet vagy panasz
a vizsgálatkor
Egy vagy több
magasságban igazolt
porckorong károsodás
tünettel vagy panasszal, a
vizsgálatkor
mozgáskorlátozottsággal
Társuló
spondylosis
Jelenléte önmagában 2-4%-kal növelheti a mértéket
Társuló instabilitásJelenléte önmagában 6-8%-kal növelheti a mértéket
Idegrendszeri
kórjel (gyöki v.
gerincvelői
ártalom)
Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél
Műtéti beavatkozásTünet- és
panaszmentes
állapot a
vizsgálatkor
A műtéti beavatkozás függvényében, az operált porckorongoknak, a
beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől (+ 2-4%) függően eltérő a minősítés, hiszen cage alkalmazása vagy hiánya,
a kiegészítő stabilizálás szükségessége,
a mellső vagy hátsó beavatkozás típusa jelentősen
befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét, így rendszerint
egyedileg ítélendő meg az ártalom fokozata

3.30. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "nyaki spondylosis, spinalis stenosis" betegcsoportban*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Spondylosisos
elváltozások
radiológiai jelei
Discrét
spondylosisos
jelek egy vagy
több
magasságban
előzetes tünet
vagy panasz
nélkül
Discrét
spondylosisos
jelek egy vagy
több
magasságban
korábbi
átmeneti
tünetekkel,
amelyek
megszűntek a
vizsgálat
idejére
Spondylosisos jelek
egy vagy több
magasságban
mozgáskorlátozottsággal, visszatérő tünetekkel
és/v. panaszokkal
Spondylosisos
elváltozások okozta
(elsődleges vagy
másodlagos)
gerinccsatorna-
szűkülettel
radiológiai jelei
Elsődleges vagy
másodlagos
gerinccsatorna-
szűkület előzetes
tünet vagy panasz
nélkül
Elsődleges
vagy
másodlagos
gerinccsatorna-
szűkület
korábbi tünetek
vagy panaszok
mellett,
amelyek a
vizsgálat
idejére
megszűntek
Elsődleges vagy
másodlagos
gerinccsatorna-szűkület
a vizsgálatkor is
fennálló moz-
gáskorlátozottsággal és
ideg-rendszeri érintettség jeleivel
(lásd alább)
Társuló instabilitás-Jelenléte önmagában 2-4%-kal növelheti
az ártalom súlyosságának mértéket
Idegrendszeri
kórjel (gyöki v.
gerincvelői
ártalom)
-Lásd az idegrendszeri ártalom
minősítésénél (radiculo-, illetve
myelopathia)
Műtéti beavatkozás-A beavatkozás típusától (mellső vagy
hátsó decompressio), a szükséges
stabilizálástól függően akár + 10%-ig

*A nyaki spondylosis a korral együtt haladóan (is) jelentkező, a porckorongok és kisízületek fokozatos elhasználódásra utaló elváltozásai, amelyek 40 éves kor felett 30-35%-ban, 50 év felett 60-75%-ban (férfiaknál gyakrabban), 60 év felett > 80% gyakorisággal fordulnak elő.

Nem szabad arról sem megfeledkezni azonban, hogy a spondylosisos elváltozásoknak csak harmada tünetokozó, az esetek 2/3-ában az elváltozás néma.

3.31. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "háti porckorong károsodás" betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Radiológiai lelet
szerinti porckorong
károsodás
Háti porckorong
károsodás
annak
előzményi
adatai nélkül
(melléklelet)
Egyetlen
porckorong
károsodására
utaló panaszok a
kórelőzmény
alapján, de a
vizsgálatkor
nincs tünet vagy
panasz
Egy vagy több
magasságban igazolt
porckorong károsodás
tünettel vagy panasszal
a kórelőzményben és a
vizsgálatkor
mozgáskorlátozott-
sággal
Társuló
spondylosis,
instabilitás
-Irreleváns elváltozások, minthogy a korongsérvek ún. kemény
discusok és az instabilitást a mellkas és bordák jelentősen
korlátozzák
Idegrendszeri
kórjel (gyöki v.
gerincvelői
ártalom)
-Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél (radiculo-, illetve
myelopathia)
Műtéti beavatkozás-A beavatkozás típusától (korong-eltávolítás, decompressio), a
szükséges stabilizálás eredményességétől függően + 4-5%

3.32. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "háti spondylosis, társuló stenosis" betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Spondylosisos
elváltozások
radiológiai jelei
Discrét
spondylosisos
jelek egy vagy
több
magasságban
előzetes tünet
vagy panasz
nélkül, vagy
átmeneti
tünetekkel
Spondylosisos jelek egy
vagy több magasságban
mozgáskorlátozottsággal,
visszatérő tünetekkel
és/v. panaszokkal
Idegrendszeri
kórjel (gyöki v.
gerincvelői
ártalom)
Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél (radiculo-, illetve
myelopathia)
Műtéti beavatkozásA beavatkozás típusától (decompressio), a szükséges stabilizálás
eredményességétől függően + 4-5%

3.33. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "ágyéki porckorong károsodás" betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Radiológiai lelet
szerinti porckorong
károsodás
Ágyéki
porckorong
károsodás
annak
előzményi
adatai nélkül
(melléklelet)
Egyetlen
porckorong
károsodására
utaló panaszok a
kórelőzmény
alapján, de nincs
tünet vagy
panasz a
vizsgálatkor
Egy vagy több
magasságban igazolt
porckorong
károsodás tünettel
vagy panasszal, a
vizsgálatkor
mozgáskorlátozott-
sággal
Társuló spondylosisJelenléte önmagában 2-4%-kal növelheti a károsodás mértékét
Társuló instabilitásJelenléte önmagában 6-8 %-kal növelheti a károsodás mértékét
Idegrendszeri kórjel
(gyöki v.
gerincvelői
ártalom)
Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél
Műtéti beavatkozásTünet- és
panaszmentes
állapot a
vizsgálatkor
A műtéti beavatkozás függvényében, az operált
porckorongoknak, a beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az
eredményességétől (+ 2-4%) függően eltérő a minősítés, hiszen
cage alkalmazása vagy hiánya, a kiegészítő stabilizálás
szükségessége, a mellső vagy hátsó beavatkozás típusa
jelentősen befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét, így
rendszerint egyedileg ítélendő meg az ártalom fokozata ez
utóbbi szempontok ismeretében

3.34. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "ágyéki spondylosis, társuló stenosis" betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Spondylosisos
elváltozások
radiológiai jelei
Spondylosisos
jelek egy vagy
több síkban,
előzetes tünet
vagy panasz
nélkül, vagy
átmeneti
tünetekkel,
háti
fájdalommal
Spondylosisos jelek egy
vagy több magasságban
mozgáskorlátozottsággal,
visszatérő tünetekkel
és/v. panaszokkal
Társuló instabilitás-Jelenléte önmagában 6-8%-kal növelheti a károsodás mértékét
Idegrendszeri
kórjel (gyöki v.
gerincvelői, cauda
ártalom)
-Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél
(gyöki irritációtól egészen a cauda/conus ártalomig)
Műtéti beavatkozás-A műtéti beavatkozás függvényében, az operált magasságoknak, a
beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől függően
eltérő a minősítése, a kiegészítő stabilizálás szükségessége jelentősen
befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét ( + 8-10% többlet), így
rendszerint egyedileg határozandó meg az ártalom fokozata e szempontok
számba vétele alapján

3.35. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés "ágyéki spondylolisthesis" betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke
02-6%7-14%15-22%23-30%
Spondylolysthesis radiológiai
jelei
Enyhe mértékű
elcsúszás (akár
spondylosisos
eredettel) tünet
vagy panasz
nélkül, vagy
átmeneti
tünetekkel, háti
fájdalommal
I. és II. fokú
spondylolysthesis
mozgáskorlátozottsággal,
visszatérő tünetekkel és/v.
panaszokkal, fájdalommal
III. és IV. fokú
spondylolysthesis
mozgáskorlátozottsággal, visszatérő
tünetekkel és/v.
panaszokkal,
fájdalommal
Társuló
instabilitás
-Jelenléte önmagában 6-8%-kal növelheti a károsodás mértékét
Idegrendszeri
kórjel (gyöki v.
gerincvelői,
cauda ártalom)
-Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél
(gyöki irritációtól egészen a cauda/conus ártalomig)
Műtéti
beavatkozás
-A műtéti beavatkozás függvényében, az operált magasságoknak, a
beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől függően
eltérő a minősítése, a kiegészítő stabilizálás szükségessége jelentősen
befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét ( + 8-12% többlet), így
rendszerint egyedileg határozandó meg az ártalom fokozata e szempontok
számba vétele alapján

4. Légzőszervi károsodások értékelése

4.1. táblázat A tüdőfunkció-károsodás (egészségkárosodás) %-os értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-19%20-39%40-59%60-79%
A károsodás
foka
1. Jelentéktelen2. Enyhe3. Középsúlyos4. Súlyos5. Igen súlyos
FEV1**>70%
VC***>80%
PaO2>k. é.
FEV1 60-70%
VC 70-80%
PaO2>k. é. -5 Hgmm
FEV1 50-59%
VC 50-70%
PaO2 k. é.-5-10 Hgmm
FEV1 30-50%
VC<50%
PaO2<k. é.-10 Hgmm vagy
PaO2<60 Hgmm (<8kPa)
FEV1 <30%
VC<50%
PaO2<k. é.-10
Hgmm vagy
A károsodás
kritériuma
PaCo2<45 Hgmm
FVC>80%
FEV1/FVC>80%
COPD**** 0
PaCO2 45-60 Hgmm
FVC 60-79%
FEV1/FVC 60-79%
COPD I.
PaCO2 50-60 Hgmm
FVC 50-59%
FEV1/FVC 40-59%
COPD II. és/vagy
Pulmonális hypertonia
I.
PaCO2>60 Hgmm
FVC<50%
FEV1/FVC<40%
Koch pozitív TBC*
COPD III. és/vagy
Pulmonális hypertonia II-III.
PaO2<60
Hgmm (<8kPa)
PaCO2>60 Hgmm
COPD IV.
Pulmonális
hypertonia III.
Asthma IV-V. st.
Légzési
elégtelenség

* Koch pozitív tüdőtuberculosis esetén az össz-szervezeti egészségkárosodás a fertőzés tartama alatt 51-80%, majd a gyógyulás folyamatától függően változik. Az extrapulmonális TBC esetén a károsodásoknak megfelelő táblázat szerint egyéb értékelésre kerül sor. Daganatok a kemo és/vagy sugárkezelés alatt, recidiva és metastasis esetén és utána 1 évig az adott értékelési érték legalább 80%, ezután 2-3 évig 51-79%, majd 3 év után a residuális tünetek alapján.

** Kilégzési Vitálkapacitás

*** Vitálkapacitás

**** Krónikus Obstruktív tüdőbetegség

4.2. táblázat A silicosis okozta károsodás értékelése

Az egészségkárosodás %-os értékelése
Össz-szervezeti
egészségkárosodás
(%)
0-19%20-39%40-59%60-79%
A károsodás foka1. Jelentéktelen2. Enyhe3. Középsúlyos4. Súlyos
A károsodás
kritériuma
Röntgen: p1/2-p3/+
Légzésfunkció:
elváltozás nincs
Röntgen: p1/2-p3/+
Légzésfunkció: VC-,
FEV1-csökkenés a
referenciaérték RSD-
jének 1,64-3,3-
szorosáig,
VO2 max 15-25
ml/kg/min (4,3-7,5
MET),
vagy ha Rtg: q2-r3/+,
de légzésfunkciós
eltérés nincs
Röntgen: p1/2-p3/+
Légzésfunkció: VC-,
FEV1-csökkenés a
referenciaérték
RSD-jének 3,3-
szorosa,
VO2 15 ml/kg/min
alatti (MET 4-nél
kisebb), vagy
Rtg: q2/1-r3/+,
enyhe
légzésfunkciós
elváltozás nélkül
Röntgen: minden "A"
stádiumnál súlyosabb
Rtg-elváltozás,
függetlenül a
légzésfunkciótól és
minden olyan
légzésfunkciós
károsodás a röntgen-
változás kiterjedésétől
függetlenül, ami az
előző kategóriában
megjelöltnél súlyosabb
Foglalkoztathatóság50 évnél fiatalabb
beteg
silicosisveszéllyel
járó munkahelyen
nem
foglalkoztatható,
egyéb korlátozás
nincs
A beteg olyan munkát
végezhet, ami nem
silicosisveszélyes és
MET-igénye 5-nél
kisebb
A beteg olyan
munkát végezhet,
ami nem
silicosisveszélyes és
MET-igénye 2,5-3-
nál nem több. 50%
feletti foglalkozási
károsodás esetén
rokkantság is
megállapítható
Foglalkozási eredetű
rokkantság állapítható
meg, emellett a beteg
legfeljebb olyan
rehabilitációs
munkakörben
foglalkoztatható,
melynek MET-igénye
2-nél kisebb

4.3. táblázat Az asthma egészségkárosodásként való értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-29%30-49%50-79%> 80%
I. fokozat
Epizodikus
II. fokozat
Enyhe krónikus
III. fokozat
Középsúlyos
krónikus
IV. fokozat
Súlyos krónikus
V. fokozat
Nagyon súlyos
Tünetek
nappali
Havonta
többször, de nem
minden héten
Hetente többször, de
nem minden nap
Minden nap napi
tünetek
Naponta
többször, nappal
folyamatos
Folyamatos
súlyos, állandó
fulladás
éjszakaiKevesebb, mint
kéthavonta
Többször, mint
kéthavonta
GyakoriGyakranMinden éjszaka
Minimálisan
szükséges
gyógyszerek
Esetenként, nem
naponta és/vagy
kromolin naponta
Naponta
bronchodilatátor
és/vagy naponta
alacsony dózisú
inhalált steroid
(<800)
Bronchodilatátor
szükség esetén és
naponta magas
dózisú inhalált
steroid (>800),
vagy esetenként
(1-3 év) szisztemás
szteroid
Bronchodilatátor
sz. sz. e. és
naponta magas
dózisban inhalált
szteroid (>800)
és naponta
szisztemás
szteroid
Bronchodilatátor
sz. sz. e. és
naponta magas
dózisban inhalált
szteroid (>800)
és naponta
szisztemás
szteroid
FEV1FEV> 70% (k. é.)FEV1 60-69%FEV1 50-59%FEV1 40-49%FEV1 < 40%
FEV1 -
reverzibilitás
<10%11-20%21-25%26-30%> 30%
Fizikai
terhelhetőség
Hosszabb futással
járó terhelés
provokál
köhögést és
bronchospasmust
Nagyobb fizikai
terhelés köhögést és
bronchospasmust
provokál
Panaszok idején
csökkent fizikai
terhelhetőség
Folyamatosan
korlátozott fizikai
terhelhetőség
Teljes
munkaképtelenség

5. Szív- és érrendszeri károsodások értékelése

5.1. táblázat A cardiomyopathiák értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
1-9%10-29%30-49%50-79%
AMA stádium
(NYHA*)
1234
Echocardiographiával
kimutatott
kamradysfunctio
Kisfokban
csökkent bal
kamra functio,
vagy septum
hypertrophia
(< 1,1cm), vagy
restrictiv
functiozavar
Enyhén csökkent
bal kamra functio
(EF: 41-50%),
vagy septum
hypertrophia ffi:
1,1-1,3 cm, nő
1,0-1,2 cm
vagy igazolt
restrictiv, vagy
diastoles bal
kamra
functiozavar
(E>A)
Közepesen
csökkent bal
kamra functio
(EF: 30-40%),
vagy septum
hypertrophia ffi
1,4-1,6 cm, nő
1,3-1,5 cm
kiáramlási
gradienssel, vagy
igazolt restrictiv
vagy diastoles bal
kamra
functiozavar
(E=A)
Súlyosan csökkent
bal kamra systoles
functio (EF<30%),
vagy septum
hypetrophia
(ffi >1,7 cm, nő
>1,6 cm) magas
kiáramlási
gradienssel, vagy
súlyos restrictiv,
vagy diastoles
functiozavar (E<A)
KezelésNem szükséges,
de fontos az
alapbetegség
kezelése
Gyógyszeres és
alapbetegség
kezelése
Komplex
gyógyszeres
kezelés,
alapbetegség
kezelése,
ritmuszavarok
kezelése
Komplex
gyógyszeres
kezelés,
alapbetegség és
ritmuszavarok
kezelése
SzívelégtelenségNincsNincs vagy enyheVanVan
Terhelhetőség7-10 MET**, VO2
max. > 20
7-10 MET, VO2
max. 16-20
5-7 MET, VO2
max. 11-15
< 5MET, VO2 max.
<10
Sebészeti, katheteres és
elektrophisiológiai
beavatkozás
Ritkán szükséges
a háttérben lévő
alapbetegség
kezelésén
túlmenően
A beavatkozások
gyakran
eredményesek
A beavatkozások
gyakran
eredményesek
A beavatkozások
rendszeresen
szükségesek,
végstádiumban
intenzív kezelés és
szívtransplantatio
megfelelő feltételek
esetén

* New York Heart Association szerinti szívbetegek funkcionális osztályozása

** metabolikus ekvivalens

5.2. táblázat A coronaria betegségek értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-9%10-29%30-49%50-79%
AMA stádium
(NYHA)
01234
AnamnézisAngina pectorisAngina és/vagy
infarctus
Angina és/vagy
infarctus
Angina és/vagy
infarctus
Jelenlegi panaszokNincsSzokásos napi
tevékenység mellett
nincsenek, erős
terhelés mellett
angina pectoris
Közepes
terhelésre
jelentkező angina
pectoris
Nyugalomban
és minimális
terhelésre is
angina pectoris
Coronarographia,
CT, MR kimutatott
szűkület
Nincs50%-nál kisebb50%-nál nagyobb,
vagy eredményes
revascularisatio
Egy, vagy több
éren 50%-nál
nagyobb, vagy
műtét után
terhelésre angina
jelentkezik
Egy, vagy több
éren 50%-nál
nagyobb, vagy
műtét után
terhelésre
angina
jelentkezik
Terhelhetőség> 10 MET7-10 MET7-10 MET, a
maximális terhelés
80%-ánál nincs
panasz
5-7 MET< 5 MET
KezelésNem
szükséges
Primer
preventio
Kezeléssel
panaszmentes
Kezelés mellett
közepes terhelés
mellett angina
pectoris
Kezelés mellett
is napi panaszok
Bal kamra
dysfunctio, melyet
NincsNincsLehetségesLehetségesLehetséges
lezajlott infarctus,
vagy több ér
Enyhe
EF*: 41-50%
EF 30-40%Súlyos
EF < 30%
betegség okoz
Revascularisatio:
PCI** vagy
CABG***
Nem szükségesEredményesMűtét után is
terhelésre angina
pectoris
Műtét után
adekvát kezelés
mellett is
nyugalmi
panaszok

* ejekciós frakció

** perkután koronária intervenció

*** Coronária bypass graft műtét

5.3. táblázat A hypertonia okozta károsodások értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
1-9%10-29%30-49%50-79%
AMA
stádium
(NYHA)
1234
AnamnézisAsymptomatikus, a
terhelhetőség jó, de a
diastoles vérnyomás
ismételten 90 Hgmm
feletti és
Asymptomatikus, a
terhelhetőség jó, de a
diastoles vérnyomás
ismételten 90 Hgmm
feletti és
A terhelhetőség jó, de a
diastoles vérnyomás
állandóan 90 Hgmm
feletti és
Diastoles vérnyomás
állandóan 90 Hgmm feletti
és
Kezelésantihypertensiv
gyógyszeres kezelés
mellett normális
vérnyomás és
antihypertensiv
gyógyszeres kezelés és
komplex gyógyszeres
kezelés és
komplex gyógyszeres
kezelés és
az alábbiak közül egy
sem mutatható ki:
az alábbiak közül egy
legalább kimutatható:
az alábbiak közül egy
legalább kimutatható:
az alábbiak közül legalább
kettő kimutatható:
Vizsgálatok1/ kóros
vizeletvizsgálat, vagy
vesefunctiós teszt,
2/ hipertensiv
cerebrovascularis
betegség,
3/ bal kamra
hypertrophia,
4/ hypertensiv
szemfenék eltérések,
kivétel minimális
arteriola szűkület
(Keith-Wagener I.
stádium)
1/ kóros
vizeletvizsgálat
(proteinuria, vagy
vizeletüledék),
normalis vesefunctiós
értékek,
2/ hipertensiv
cerebrovascularis
esemény az
anamnézisben,
3/ hypertensiv
szemfenék eltérések
(Keith-Wagener II.
stádium)
4) bal kamra
hypertrofia
(ffi:1,1-1,3 cm,
nő 1,0-1,2 cm)
1/ a diastoles
vérnyomás időnként
120 Hgmm feletti,
2/ kóros
vizeletvizsgálat
(proteinuria, vagy
vizeletüledék)/romló
vesefunkció,
emelkedett se-
kreatinin, carbamid
nitrogen, vagy
50% alatti kreatinin
clearence,
3/ hipertensiv
cerebrovascularis
esemény, residualis
neurológiai tünetekkel
4/ igazolt bal kamra
hypertrophia (ffi: 1,4-
1,6 cm, nő 1,3-1,5 cm),
keringési elégtelenség,
congestiv functiozavar
nélkül,
5/ hypertensiv
egyértelmű szemfenék
eltérések
(Keith-Wagener III.
stádium)
1/ a diastoles vérnyomás
időnként 120 Hgmm feletti,
2/ kóros vizeletvizsgálat
(proteinuria, vagy
vizeletüledék) előrehaladott
vesefunkció beszűkülés,
emelkedett se-kreatinin,
carbamid nitrogen, vagy
20% alatti kreatinin
clearence,
3/ hipertensiv
cerebrovascularis betegség,
residualis neurológiai
tünetekkel
4/ bal kamra hypertrophia
(ffi >1,7 cm, nő >1,6 cm)
pangásos
szívelégtelenséggel,
5/ keringési elégtelenség,
congestiv functiozavar,
6/ hypertensiv egyértelmű
szemfenék eltérések
(arteriola, retina, vagy
nervus opticus, Keith-
Wagener III-IV. stádium)

5.4. táblázat A pericardium betegségeinek értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
1-9%10-29%30-49%50-79%
AMA stádium
(NYHA)
1234
AnamnézisAsymptomatikus,
a terhelhetőség jó
Intermittáló
mellkasi fájdalom,
enyhe keringési
elégtelenség
gyógyszeres
kezelés mellett is
Mellkasi fájdalom és
keringési elégtelenség
terhelésre, hosszútávú
gyógyszeres kezelés
mellett is
A keringési
elégtelenség
kifejezett tünetei
nyugalomban is
Echo-
cardiographiával
kimutatott
kamradysfunctio
Kisfokú
pericardialis
folyadék, vagy
constrictio, mely
lényeges
beáramlási
obstructiót nem
okoz
Pericardialis
folyadék vagy
constrictio, mely
beáramlási gátlást
okoz
Jelentős pericardialis
folyadék, vagy
contsrictio, beáramlási
obstructioval
Jelentős
pericardialis
folyadék, vagy
constrictio,
beáramlási
obstructioval egy,
vagy több
szívüregen
benyomattal
KezelésNem szükséges,
de fontos az
alapbetegség
kezelése
Gyógyszeres és
alapbetegség
kezelése
Komplex gyógyszeres
kezelés, alapbetegség
kezelése
Komplex
gyógyszeres
kezelés,
alapbetegség
kezelése, sebészeti
és egyéb
beavatkozások
SzívelégtelenségNincsNincs vagy enyheVanVan
Terhelhetőség7-10 MET, VO2
max. > 20
7-10 MET, VO2
max. 16-20
5-7 MET, VO2 max.
11-15
< 5MET, VO2 max.
<10
Erytrocyta
sedimentációs ráta
NormalESR: 30-50ESR: 51-69ESR > 70
Sebészeti, katheteres
és
elektrophisiológiai
beavatkozás
Ritkán szükséges
a háttérben lévő
alapbetegség
kezelésén
túlmenően
A beavatkozások
gyakran
eredményesek
A beavatkozások
gyakran
eredményesek
A beavatkozások
rendszeresen
szükségesek,
végstádiumban
intenzív kezelés és
szívtransplantatio
megfelelő feltételek
esetén

5.5. táblázat Veleszületett és szerzett vitiumok értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a
1-9%10-29%30-49%50-79%
AMA stádium (NYHA)1234
Echocardiographiával
kimutatott billentyűhiba
VanVanVanVan
Billentyűhiba fokaEnyhe stenosis,
vagy
elégtelenség
Mérsékelt, műtét
még nem
szükséges
Közepes, vagy
súlyos, műtét nem
lehetséges
Közepes, vagy
súlyos, műtét nem
lehetséges
Gyakori típusok: aorta
stenosis
Aorta area: 0,75
cm2 felett, átlag
nyomásgradiens
40 Hgmm alatt
Aorta area: 0,75
cm2 alatt, átlag
nyomásgradiens
40 Hgmm felett
Aorta area: 0,75
cm2 alatt, átlag
nyomásgradiens
40 Hgmm felett
Gyakori típusok:
aortaregurgitatio (AI)
Press Half Time (PHT msec)
Vena contacta VC cm
AI: I-II.
>500
<3
AI: II-III.
350-500
3-5,9
AI: III-IV.
200-350
3-5,9
AI: III-IV.
<200
>6
Gyakori típusok: mitralis
stenosis
Nyomásgradiens
<5 Hgmm, area
1,5-2,0 cm2
Mitralis átlag
nyomásgradiens
10 Hgmm alatt,
area 1 cm2 felett
Mitralis átlag
nyomásgradiens
10 Hgmm felett,
area 1 cm2 alatt
Mitralis átlag
nyomásgradiens
10 Hgmm felett,
area 1 cm2 alatt
Gyakori típusok: mitralis
regurgitatio (MI)
Vena contacta VC cm
Regurgitatio fractio %
MI: I-II.
<0,3
<30%
MI: II-III.
0,3-0,7
30-39%
MI: III-IV.
>0,7
40-49%
MI: III-IV.
>0,7
>50%
KezelésInfectio
prophylaxis
Preventív
gyógyszeres
Gyógyszeres
kezelés mellett is
vannak panaszok
Gyógyszeres
kezelés mellett is
nyugalmi
panaszok
SzívelégtelenségNincsNincs, vagy enyheVanVan
Bal kamra dysfunctioNincsNincs vagy enyheVanVan
Terhelhetőség> 7 MET5-7 MET2-5 MET< 2 MET
Billentyűműtét (sebészeti
vagy percutan implantatio)
után a fenti kritériumok
létezhetnek
Igen,
szívelégtelenség
tünetei
kamradilatatio és
dysfunctio
Igen,
szívelégtelenség
tünetei
kamradilatatio és
dysfunctio
Igen,
szívelégtelenség
tünetei
kamradilatatio és
dysfunctio

5.6. táblázat A szívritmuszavarok okozta egészségkárosodás értékelése

Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a
0-9%10-29%30-49%50-79%
NYHAI.II.III.IV.
KórtörténetKorábban igazolt
ritmuszavar,
kezelés hatására
a beteg jelenleg
panaszmentes
A napi
tevékenység
során
panaszmentes, de
nagyobb
terhelésre
jelentkeznek
dokumentált
ritmuszavarok
(EKG, HOLTER,
pacemaker
memoria stb.)
Rendszeresen
jelentkeznek
dokumentált
ritmuszavarok és
a betegnek a
kezelés ellenére
is panaszai
vannak a
szokásos napi
tevékenység
során
A kezelés
ellenére is
nyugalomban és
napi
gyakorisággal
jelentkeznek,
kórházi kezelést
igénylő
ritmuszavarok,
vagy rendszeres
ICD* működés
dokumentált
EchocardiográfiaEltérés általában
nincs
A háttérben lévő
organikus
szívbetegség jelei
(kicsi ASD**,
VSD***,
mérsékelten
csökkent bal
kamra functio,
enyhe vitium)
Általában
jelentős eltérések
(ASD, VSD,
csökkent bal
kamra functio,
jelentős vitium)
Jelentős eltérések
láthatóak (ASD,
VSD, csökkent
bal kamra
functio, jelentős
vitium)
Terhelhetőség> 10 MET< 10 MET, a
max. terhelés
80%-ánál nincs
panasz
5-7 MET< 5MET
KezelésÁltalában
gyógyszeres,
vagy sikeres
ablatiós kezelés,
vagy jól működő
pacemaker
Általában
gyógyszeres,
vagy ablatiós
kezelés, vagy jól
működő
pacemaker
beültetés után is
előfordulnak
ritmuszavarok
Kezelés mellett
(gyógyszer, ICD,
pacemaker
mellett vagy
ablatio után) is
van igazolt
malignus
ritmuszavar
Komplex kezelés
ellenére is napi
gyakorisággal
vannak malignus
ritmuszavarok

* Intracardiális Defibrillátor

** Pitvari Septum Deffektus

***Kamrai Septum Deffektus

5.7. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése az alsó végtag perifériás verőérbetegségeiben

Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a
0-4%5-10%11-20%21-50%
Panaszok
- claudicatio
- nyugalmi fájdalom
Nincs
Nincs
Járástávolság >
300 m
Nincs
Járástávolság >
100 m
Nincs
Járástávolság <
100 m
Intermittáló
Fizikális tünetek
- pulzushiány
- bőratrophia
és
Lehet
és/vagy
Van
- ulceratio
- gangraena
NincsLehet
Csonkolás*NincsNincs, vagy csak az egyik láb
ujjainak gyógyult csonkja
és/vagy
Az egyik láb
részleges vagy
mindkét láb több
ujjának
csonkolása
Radiológiai eltérés
- natív rtg.
- arteriográfia
és/vagy
calcificatio, stenosis, obstrukció
Napi tevékenység
korlátozottsága
Nincsés
Néhány
tevékenységben
és
Több
tevékenységben
és
Számos
tevékenységben

* Boka feletti amputáció esetén az értékelés a csonkolási tábla szerint.

5.8. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése a felső végtag perifériás verőérbetegségeiben

Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a
0-4%5-10%11-20%21-30%
Panaszok
- terhelésre növekvő
fájdalom
- nyugalmi fájdalom
Nincs
Nincs
Nehéz
erőkifejtésnél
Nincs
Közepesen nehéz
erőkifejtésnél
Nincs
Enyhe
erőkifejtésnél is
Intermittáló
Fizikális tünetek
- pulzushiány
és
Lehet
és/vagy
Van
- Raynaud-
phenomen
- gangraena,
ulceration
- csonkolás*
0° alatt
Nincs
5° alatt
Nincs, vagy
gyógyult
és/vagy
Egy ujj
csonkolása
10° alatt
Lehet
és/vagy
Két vagy több ujj
részleges
csonkolása
15° alatt
Lehet
és/vagy
kettőnél több ujj
teljes csonkolása
Radiológiai eltérés
- natív rtg.
- arteriográfia
és/vagy
calcificatio, stenosis, obstrukció
Napi tevékenység
korlátozottsága
Nincsés
Néhány
tevékenységben
és
Több
tevékenységben
és
Számos
tevékenységben

* Csukló feletti amputáció esetén az értékelés a csonkolási tábla szerint.

6. Hematológiai károsodások értékelése

(Tartós, haematológiai gondozást igénylő cytopeniával járó kórképek)

6.1. táblázat Anaemia

Károsodás
mértéke %
0%1-10%11-25%26-45%46-70%
KritériumokAnamnestikus
anaemia,
kezelés nem
kell
Enyhe tünetek,
transzfúziós
szükséglet nincs
Enyhe/közepes
tünetek,
transzfúziós
szükséglet nincs
Közepes/időnként
súlyos tünetek,
rendszeres
transzfúziós igény
Súlyos
tünetek,
rendszeres
transzfúziós
igény
Laboratóriumi
eltérések
Hb*:
norm.
10 g/dl < Hb < 12
g/dl
8 g/dl < Hb < 10
g/dl
6 g/dl < Hb < 8
g/dl
Hb < 6 g/dl

* Hb: hemoglobin

Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.

6.2. táblázat Neutropenia

Károsodás mértéke %0%1-25%26-45%
KritériumokRitkán lázas neutropenia,
esetleges antibiotikus kezelés
Visszatérő lázas neutropenia,
antibiotikus kezeléssel
Laboratóriumi értékANC* >1000/ulANC* < 1000/ulANC* < 500/ul

* ANC: abszolút neutrophil szám

Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.

6.3. táblázat Thrombopenia

Károsodás mértéke
%
0%1-15%16-45%46-65%
KritériumokKezelés nem
szükséges
Speciális helyzetben
(műtét) kezelés/pótlás
Időnként speciális
kezelés/pótlás
Rendszeres
kezelés/pótlás
Laboratóriumi értékThr* >100*G/l60*G/l < Thr < 100*G/l30*G/l < Thr < 60*G/lThr < 30*G/l

* Thr: Thrombocyta szám

Lépeltávolítás önmagában 5% egészségkárosodás.

Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.

6.4. táblázat Hemofíliák*

Károsodás mértéke
%
0%1-10%11-30%31-65%
KritériumokKezelés nem
szükséges
Faktorpótlás:
vérzés, trauma
esetén
< 2 vérzéses epizód
évente, faktorpótlás
> 3 vérzéses epizód
évente, rendszeres
faktorpótlás
FaktorhiányNincsFaktorszint > 5%1% < faktorszint < 5%Faktorszint < 1%

*Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.

6.5. táblázat Thrombofíliák

Károsodás
mértéke %
0%1-10%11-30%31-40%
KritériumokNincs
thrombotikus
esemény
Thrombosis volt (1x)Thrombosis volt (>1x)Thrombosis volt
(>1x)
Eltérések-Leiden heterozygota
mutáció vagy lupus
anticoagulans /
antiphospolipid /
anticardiolipin antitest
Protein-C vagy Protein-S
vagy AT III. hiány, Leiden
homozygota vagy lupus
anticoagulans /
antiphospolipid /
anticardiolipin antitest
Előző defektusok
közül legalább
kettő együttesen

6.6. táblázat Akut leukémiák*

Károsodás mértéke (%)0-5%6-20%21-50%51-80%
Kritériumok> 5 éve remisszió3-5 éve
remisszióban
1-3 éve
remisszióban
kemoterápia után
Kemoterápia ideje + 1
év, a betegség nincs
remisszióban, őssejt
átültetés után < 2 év

*Az egyes kategóriákon belül a vérkép, a szövődmények kialakulása, illetve fennállása alapján szükséges differenciálni (cachexia, fertőzés, vérzéses szövődmény, stb.).

6.7. táblázat Lymphoproliferatív betegségek

Károsodás mértéke (%)0-56-20%21-50%51-80%
KritériumokNem igényel
kezelést, > 5 éve
remisszióban
Intermittáló
kemoterápia,
tartós egyensúlyi
állapotok
Kemoterápia fél
éven belül
Kombinált kemoterápia
első vonalban vagy a
betegség relapszusa miatti
kezelés

7. Az emésztőrendszeri károsodások értékelése

(Az egészségkárosodás értékelése a szájüreg, garat, gége daganatos betegségeiben az általános onkológiai elvek alapján történik.)

7.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a felső gasztrointesztinális (GI) traktus és a hasnyálmirigy betegségeiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-4%5-15%16-30%31-50%
KórelőzményMinimális vagy
alkalomszerűen
enyhe tünetekkel járó
felső GI betegségek
Gyakori enyhe vagy
alkalomszerűen
mérsékelt tünetekkel
járó felső GI
betegségek
Gyakori mérsékelt
vagy alkalomszerűen
súlyos tünetekkel járó
felső GI betegségek
Gyakori súlyos
vagy
alkalomszerűen
nagyon súlyos
tünetekkel járó felső
GI betegségek
Testsúlycsökkenés**Nincs10%-ot nem
meghaladó
11-20%-os20%-ot meghaladó
Objektív
vizsgálatokkal
kimutatható eltérések
Enyhe laboratóriumi,
vagy anatómiai
eltérések
Mérsékelten súlyos
laboratóriumi,
anatómiai, vagy
funkcionális eltérések
Súlyos laboratóriumi
eltérések, anatómiai,
vagy
funkciókárosodások
Nagyon súlyos
anatómiai, vagy
funkciókárosodások
Diéta, gyógyszeres
kezelés
szükségessége,
eredményessége
Folyamatosan nem
szükséges
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés
szükséges és
eredményes
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés
ellenére is perzisztáló
panaszok
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés
ellenére is
perzisztáló súlyos
panaszok
Műtéti kezelés
szükségessége,
eredményessége
Nem szükségesNem szükségesMűtéti korrekció,
szerveltávolítás szóba
jön
Műtét után sem
panaszmentes
Műtéti korrekció
vagy komplett
szerveltávolítás
szükséges
Műtét után is
perzisztáló súlyos
panaszok
Műtéti
vendégnyílás***
és/vagy
gastrostoma
jejunostoma
ileostoma
és/vagy
gastrostoma
jejunostoma
ileostoma

* A felszívódási zavarok okozta egyéb funkciózavarok (pl. anaemia) a megfelelő szervrendszernél értékelendők, s a károsodás értéke a gasztrointesztinális károsodások értékeivel kombinálandó.

** Az optimális súlyhoz (BMI 20-25) viszonyított érték.

*** A sztómák értékelése önmagában: gastrostoma 10-15% ÖEK, jejunostoma-ileostoma 15-25% ÖEK.

7.2. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a vastagbél és rectum betegségeiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-19%20-39%40-59%
KórelőzményMinimális vagy
alkalomszerűen
enyhe tünetekkel
járó colorectalis
betegségek
Gyakori enyhe vagy
alkalomszerűen
mérsékelt tünetek
(láz, hasmenés)
Gyakori mérsékelt
vagy alkalomszerűen
súlyos tünetekkel járó
colorectalis
betegségek
Gyakori súlyos vagy
alkalomszerűen nagyon
súlyos tünetekkel járó
colorectalis betegségek
Fizikális vizsgálat*Normális
nutricionális
status
10%-ot nem
meghaladó
testsúlycsökkenés
11-20%-os
testsúlycsökkenés
20%-ot meghaladó
testsúlycsökkenés
Objektív
vizsgálatokkal
kimutatható
eltérések
Enyhe
laboratóriumi
vagy anatómiai
eltérések
Mérsékelten súlyos
laboratóriumi,
anatómiai vagy
funkcionális eltérések
Súlyos laboratóriumi
eltérések, anatómiai
vagy
funkciókárosodások
Nagyon súlyos
anatómiai vagy
funkciókárosodások
Diéta, gyógyszeres
kezelés
szükségessége,
eredményessége
Folyamatosan
nem szükséges
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés
ellenére is perzisztáló
enyhe panaszok
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés
ellenére is perzisztáló
panaszok
Folyamatos gyógyszeres
és/vagy diétás kezelés
ellenére is perzisztáló
panaszok
Műtéti kezelés
szükségessége,
eredményessége
Nem szükségesNem szükségesMűtéti korrekció,
szerveltávolítás
javasolt
Műtét után sem
panaszmentes
Műtéti korrekció vagy
komplett szerveltávolítás
szükséges
Műtét után is perzisztáló
súlyos panaszok
Műtéti
vendégnyílás**
és/vagy
ileostoma
colostoma
és/vagy
ileostoma
colostoma

* Az optimális súlyhoz (BMI 20-25) viszonyított érték.

** A sztómák értékelése önmagában: ileostoma, colostoma 15-25% ÖEK.

7.3. táblázat Az egészségkárosodás értékelése az anus betegségeiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-5%6-10%11-20%21-30%
KórelőzményMinimális vagy
alkalomszerűen
enyhe tünetekkel
járó anus
betegségek
Gyakori enyhe
vagy
alkalomszerűen
mérsékelt
tünetekkel járó
anus betegségek
Gyakori mérsékelt
vagy alkalomszerűen
súlyos tünetekkel járó
anus betegségek
Gyakori súlyos vagy
alkalomszerűen
nagyon súlyos
tünetekkel járó anus
betegségek
Objektív
vizsgálatokkal
kimutatható
eltérések
Minimális
anatómiai vagy
funkcionális
eltérések
Enyhe tartós
anatómiai
eltérések, vagy
enyhe sphincter-
funkció károsodás
Súlyosabb anatómiai
eltérések, vagy
súlyosabb sphincter-
funkció károsodás
Nagyon súlyos
anatómiai károsodás,
vagy komplett
sphincter-funkció
elégtelenség
Gyógyszeres
kezelés
szükségessége,
eredményessége
Folyamatosan
nem szükséges
Folyamatos
gyógyszeres
kezelés szükséges
és eredményes
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
egyéb kezelés ellenére
is perzisztáló
panaszok
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
egyéb kezelés
ellenére is perzisztáló
súlyos panaszok
Műtéti kezelés
szükségessége,
eredményessége
Nem szükségesNem szükségesMűtéti korrekció
szóba jön
Műtét után sem
panaszmentes
Műtéti korrekció
szükséges
Műtét után is
perzisztáló súlyos
panaszok
IncontinentiaNincsEnyhe (a gázok és
híg széklet
visszatartásának
zavara)
RészlegesTeljes, állandó

7.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a máj betegségeiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-25%26-50%51-79%
KórelőzményTünetmentes
perzisztáló
májbetegség
Ascites, sárgaság,
varixvérzés 3 éven
belül nem fordult
elő
Tünetmentes
krónikus májbetegség
Ascites, sárgaság,
varixvérzés egy éven
belül nem fordult elő
Progresszív krónikus
májbetegség
Ascites, sárgaság,
varixvérzés egy éven
belül
Károsodott
nutricionális status
Progresszív
krónikus
májbetegség,
perzisztens
sárgaság, ascites,
varixvérzés jeleivel
Jelentős
alultápláltság
Objektív
vizsgálatokkal
kimutatható
eltérések
Enyhe májfunkciós
eltérések (biru.,
ALT**, AST*** <
2x normál érték)
Pozitív vírus
ellenanyag titer
Mérsékelt
májfunkciós eltérések
(biru., ALT, AST >
2x normál érték)
Képalkotó
módszerekkel
mérsékelt
májkárosodás
Pozitív vírus
ellenanyag titer
Jelentős májfunkciós
eltérések
Képalkotó
módszerekkel súlyos
májkárosodás, portalis
hypertensio, ascites
jelei, varixok jelenléte
Vírus PCR**** pozitív
Súlyos vagy
irreverzibilis
májkárosodás
laboratóriumi,
fizikális és
képalkotói jelei
Hepatorenalis
szindróma
Vírus PCR pozitív
Diéta,
gyógyszeres
kezelés
szükségessége,
eredményessége
Nem szükségesFolyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés
Folyamatos
gyógyszeres és/vagy
diétás kezelés ellenére
is progrediáló betegség
Folyamatos
gyógyszeres
és/vagy diétás
kezelés ellenére is
progrediáló
betegség
Folyamatos
vírusellenes kezelés
EncephalopathiaNincsNincsIntermittálóTartós
encephalopathiás
tünetek

* Fennálló pszichés és/vagy egyéb (pajzsmirigy, ízület stb.) károsodás esetén a megfelelő százalékos károsodás értékével kombinálandó. Vasculáris és parenchimás dekompenzáció esetén átmeneti időre ÖEK 80% felett

** Alanin aminotransferase

*** Aspartat aminotransferase

**** Vírus - polimeráz láncreakció

7.5. táblázat Az egészségkárosodás értékelése az epeutak betegségeiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelés
0-10%11-20%21-30%
KórelőzményEpeútbetegség (pl.
epekövesség), illetve
cholecystectomia az
anamnézisben
Panaszmentes, vagy
alkalomszerű jobb bordaív
alatti fájdalom
Recidiváló kólikás jellegű
fájdalom, intermittáló
sárgaság, vagy cholangitis
Irreparabilis epeút-
elzáródás, recurraló
cholangitissel
Fizikális vizsgálatNegatív, vagy
cholecystectomia hege
Intermittáló sárgaság, jobb
bordaív alatti fájdalom, láz,
májmegnagyobbodás
Tartós sárgaság, fájdalmas
májmegnagyobbodással,
lázzal
Objektív
vizsgálatokkal
kimutatható eltérések
Nincsenek, vagy enyhe
bilirubin emelkedés
Képalkotó vizsgálatokkal
epehólyag kövesség, vagy
cholecystectomiát követő
enyhe choledochus tágulat
Bilirubin, alkalikus
foszfatáz emelkedés,
gyorsult süllyedés,
leukocytosis
Képalkotó vizsgálatokkal
choledocholithiasis, tágult
epeutak
Bilirubin és cholestatikus
enzimek tartós emelkedése
Képalkotó módszerekkel
súlyos epeelfolyási zavar,
portalis hypertensio
jelenléte
Diéta, gyógyszeres
kezelés
szükségessége,
eredményessége
Általában nem vagy csak
időnként szükséges
Diétás és antibiotikus
kezelés önmagában
eredménytelen
Eredménytelen
Műtét vagy
endoszkópos
intervenció
Nem szükséges, vagy
cholecystectomia
Endoszkópos kőextrakció,
vagy sztentelés, epeelfolyás
sebészi biztosítása
Epeelfolyás biztosítását
célzó endoszkópos (belső
sztentelés vagy külső
drenázs), vagy sebészi
(biliodigesztív
anastomosisok) eljárások
vagy eredménytelenek,
vagy csak átmeneti
eredménnyel járnak

* Májkárosodás kialakulása esetén a megfelelő egészségkárosodás értékével kombinálandó

7.6. táblázat Hasfali és lágyéktáji sérvek okozta egészségkárosodás értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-5%6-10%11-20%
Anamnézis,
panaszok
Hasfali sérvműtét az
anamnézisben.
Panaszmentesség.
Esetenként
diszkomfortérzés a
sérv helyén, de ez a
beteget napi
munkájában nem
zavarja.
Gyakori
diszkomfortérzés a
sérv helyén. A fizikai
aktivitás korlátozott.
Egy vagy több
sérvműtét az
anamnézisben.
Diszkomfortérzés a
sérv területén.
Jelentős
korlátozottság a
mindennapi
tevékenységben.
Fizikális
tünetek
Negatív fizikális
státusz. Sérvesedés
nincs.
Nyitott sérvkapu
tapintható. Hasprésre
sérvtartalom
protrudálódik elő.
Folyamatosan
látható-tapintható
sérvesedés.
Tapintható hasfali,
illetve lágyéktáji
sérvesedés.
Irreprobilis (accret)
sérvtartalom.
Műtét*Korábban legalább
egy hernioplasztika
történt.
Műtéti javallat áll
fenn (hasfali
rekonstrukció).
Műtéti javallat áll
fenn (hasfali
rekonstrukció).
Műtéti javallat áll
fenn (hasfali
rekonstrukció).

* Sikeres (hálóimplantatio) után 1-5% ÖEK véleményezhető.

7.7. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a táplálkozási (rágási, nyelési) zavart okozó betegségekben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-30%31-50%>51%
Tünetek, panaszokSzilárd ételre
nyelési
nehézség, az
étrend
félszilárd, vagy
lágy ételekre
van korlátozva,
félrenyelés
előfordulhat
Az étrend lágy és
püré jellegű ételekre
van korlátozva,
félrenyelés gyakran
előfordul
Az étrend folyékony
ételekre van korlátozva,
félrenyelés miatt
gyakori a köhögés
Teljes nyelési
képtelenség,
tubusos, vagy
gastrotomiás
táplálásra van
szükség
Orális szakaszTemporo-mandibuláris ízület
gyulladása, mozgáskorlátozottsága, az
alsó, felső állkapocs, -fogazat sérülése,
nyálelválasztási zavarok, nyelv
tumorok
A n. vagus, a n. glossopharyngeus, a n.
hypoglossus károsodása, nyelv,
nyelvgyöki tumorok műtétei utáni állapot
Pharyngeális szakaszGarat, gége tumorai, beidegzési
zavarai, nyelvgyöki, pharyngeális és
gége tumorok miatti műtétek utáni
állapot
Idegrendszeri károsodások: amyotrophiás
lateralsclerosis, bulbaris, pseudobulbaris
paralysis, sclerosis multiplex, cerebralis
és cerebelláris ischaemia, thrombosis,
myasthenia gravis, Parkinson kór, ólom
intoxicatió
Oesophagialis szakaszNyelőcső marásos sérülései, gyulladásai, stikturák, tumorok,
kívülről komprimáló folyamatok: struma, aorta aneuryzma,
mediastinum tumorok, diverticulumok, hiatus hernia

* A szaglás és ízérzés teljes hiánya az össz-szervezeti egészségkárosodásnál 5%-ra értékelendő.

8. A tápláltság zavarai

8.1. táblázat Túltápláltsági állapotok értékelése

Egészségkárosodás fokozatai és %-os értékelése
0%1-5%6-10%
BMI*<3535-40>40

*BMI (body mass index): testtömeg (kg) osztva a testmagasság négyzetével (m2)

8.2. táblázat Alultápláltság értékelése

Egészségkárosodás fokozatai és %-os értékelése
0%1-5%6-10%
BMI*>1818-15<15

*BMI (body mass index): testtömeg (kg) osztva a testmagasság négyzetével (m2)

9. Endokrinológiai károsodások értékelése

(Az endokrin szervek lassan progrediáló és progresszív rosszindulatú metasztatikus daganatai esetén az egészségkárosodás értékelése az általános elvek szerint történik.)

9.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a hypothalamus/hypophysis megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-5%6-10%11-15%
KórelőzményKimutatható
betegség
fennáll, kezelés
nem szükséges
Kimutatható
betegség
fennáll,
gyógyszeres
kezelés
szükséges
Kimutatható
betegség
fennáll,
gyógyszeres
kezelés
szükséges
Kimutatható
betegség
fennáll,
gyógyszeres
kezelés
szükséges
Hypophyis műtét/sugárkezelés történtNemNemIgenIgen
A hormontúltermelés
kontrollált
IgenIgenIgen vagy csak
részlegesen
Nem
Képalkotó vizsgálattal
kimutatható daganat-
reziduum
NincsVan

* Társuló ideggyógyászati vagy szemészeti tünetek esetén azokkal kombinálva.

9.2. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a pajzsmirigy megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-5%6-10%
Kórelőzmény**Kimutatható
pajzsmirigybetegség
fennáll, a beteg
panaszmentes,
gyógyszeres kezelés
nem szükséges
Kimutatható
pajzsmirigybetegség
fennáll, a beteg
panaszmentes,
folyamatos
gyógyszeres kezelés
szükséges
Kimutatható
pajzsmirigybetegség
fennáll, folyamatos
gyógyszeres kezelés
mellett is fennálló
objektív eltérések
Fizikális vizsgálatNegatívTapintható, vagy
képalkotó
eljárásokkal igazolt
göb < 2,5 cm
Tapintható, vagy
képalkotó eljárásokkal
igazolt göb > 2,5 cm

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint értékelendő.

** Szervi manifesztáció tüneteivel kombinálva

9.3. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékpajzsmirigyek megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-3%4-8%
KórelőzményKimutatható
mellékpajzsmirigy
betegség, tünet-
mentes beteg
Kimutatható
mellékpajzsmirigy
betegség, folyamatos
gyógyszeres kezelés
szükséges
Kimutatható
mellékpajzsmirigy
betegség, folyamatos
gyógyszeres kezelés
ellenére tünetes beteg
Nyaki tapintási leletNormálisNormális/kóros
Szérum kalciumNormálisNormálisA normálistól rendszerint különbözik

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint értékelendő.

9.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékvesekéreg hormonális diszfunkciót okozó megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-5%6-10%11-20%
KórelőzményKezelés
nélkül is
tünetmentes
beteg
A mellékvese-
betegség miatt
korábban kezelt
beteg. Jelenleg
tünetmentes,
kimutatható
hormonális
eltérés nincs
Mellékvese-
betegség miatt
kezelt beteg. A
betegség
maradványtünetei
felismerhetőek,
kimutatható
hormonális eltérés
nincs
Mellékvese-
betegség miatt
kezelt beteg. A
betegség továbbra is
aktív, tünetet okoz.
Laboratóriumi
vizsgálattal
igazolható
hormonális
rendellenesség áll
fenn

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint értékelendő.

9.5. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékvesevelő megbetegedéseiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-5%6-15%16-35%36-60%
KórelőzményA mellékvese-
velő betegség
igazolt, tünet- és
panaszmentes,
kezelést nem
igénylő beteg
A mellékvese-
velő betegség
igazolt,
kezelés
mellett a beteg
tünet- és
panaszmentes
A mellékvese-
velő betegség
igazolt,
kezelés
mellett a beteg
nagyobbrészt
(az idő >75%-
ában) tünet- és
panaszmentes
A mellékvese-
velő betegség
igazolt,
kezelés mellett
a beteg
részben (idő
szerint
mintegy 50%-
ban) tünet- és
panaszmentes
A mellékvese-
velő betegség
igazolt, kezelés
mellett a beteg
csak ritkán (az
idő <25%-
ában) tünet- és
panaszmentes

9.6. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a gonádok megbetegedéseiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-5%6-10%11-15%
LaboratóriumiLaboratóriumi
vizsgálatokkal (is)Laboratóriumivizsgálatokkal (is)
Laboratóriumiigazolt gonád-vizsgálatokkal (is)igazolt gonád-betegség,
vizsgálatokkal (is)betegség,igazolt gonád-kifejezett tünetek, a
Kórelőzményigazolt gonád-tünetmentesség,betegség, középsúlyoshormonális
betegség,enyhe tünetek,tünetek, gyógyszeresrendellenességből
tünetmentességgyógyszeres kezeléskezelés feltétlenülkövetkező infertilitás,
nem feltétlenül
szükséges
ajánlottgyógyszeres kezelés
feltétlenül ajánlott
Fizikális
vizsgálattal
kimutatható
rendellenesség
NincsNincsKülvizsgálattal
észlelhető enyhe
alkati rendellenesség
Kifejezett alkati
rendellenesség és/vagy
abnormális
testsúly/testmagasság

9.7. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a metabolikus csontbetegségekben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-3%4-5%
KórelőzményOszteoporózisnak
megfelelő
kórelőzmény, kezelés
nem szükséges
Oszteoporózisnak
megfelelő kórelőzmény,
kezelés szükséges
Súlyos oszteoporózisnak
megfelelő kórelőzmény,
terápia-refrakter
Objektív vizsgálatok
eredményei
Korábban abnormális
DEXA**-eredmény,
a jelenlegi
t-score > -1
Korábban abnormális
DEXA-eredmény, a
jelenlegi
t-score -1 és -2 közötti
Korábban abnormális DEXA-
eredmény, a jelenlegi
t-score < -2

* A csonttörésekből, illetve -deformitásokból származó funkciócsökkenés a megfelelő szervrendszernél értékelendő.

** Csontsűrűség mérés

9.8. táblázat Az egészségkárosodás értékelése diabetes mellitusban*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-4%5-9%10-14%15-28%
AzLaboratóriumilagLaboratóriumilagLaboratóriumilagLaboratóriumilag
anamnézisbenigazolt DM, amiigazolt DM, amiigazolt DM, amiigazolt DM, amit
laboratóriumilagegyetlen per osaz előírt diétajelentős diétásaz előírt szigorú
igazolt, azótagyógyszerrelbetartása mellettmegszorításokdiéta betartása
azonbanés/vagy diétávalnapi 2-3 x adottmellett > 4 per osmellett a
megszűnt IGTkezelhetőper osantidiabetikum,különböző
Kórelőzmé(kórosgyógyszerrelvagy oraliskezelési
cukortolerancia)és/vagy napi 1-2 xantidiabetikumrendszerek
vagy DM, amiadott inzulinnalmellettegyikével sem
jelenleg semegyensúlybanintenzifikáltlehetett jól
diétás, semtarthatóinzulin-kezeléstbeállítani
gyógyszerestesz szükségessé,
kezelést nemösszességében jól
igényelkontrollált
HbA1c (%)< 6,06,0-6,56,6-8,08,1-10>10
HbA1c
(mmol/mol)
< 4243-4849-6566-85>85

* A diabetes mellitus szövődményeiből származó egészségkárosodás a megfelelő szervrendszereknél értékelendő. Visus és látótérkárosodás nélkül fennálló retinopathia esetén a fenti értékek 10%-kal emelendők.

10. Vizeletkiválasztó- és elvezető szervek károsodásának értékelése

10.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése vese és felső húgyúti károsodások és daganatok esetén

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-9%10-29%30-49%50-79%
KórtörténetKépi vizsgálattal, vagy objektív funkciózavarral igazolva
Vese és uréter
fejlődési
zavarok
Teljesen
korrigálva
Részlegesen
korrigálva
Egyik vesében
közepes tágulat,
lényeges
vesefunkció romlás
nélkül
Egyik vesében
jelentős, vagy
mindkettőben
közepes tágulat
mérsékelt fokú
vesefunkció
romlással
Össz vesefunkció
romlás, kreatinin
500 mmol/l felett
KőbetegségEltávolított
vagy spontán
kiürült vese
vagy uréter kő,
funkcióromlás
nélkül
Recidiváló
kőképződés
vesefunkció
romlás nélkül
Tüneteket okozó
reziduális kő a
húgyutakban,
enyhe vesefunkció
romlás
Reziduális kő
vesefunkció
zavarral,
kreatinin
200-500 mmol/l
Kőbetegség
jelentős
vesefunkció
beszűküléssel,
kreatinin 500
mmol/l felett
Vese-
gyulladások
Gyógyult
gyulladás
vesefunkció
romlás nélkül
Egy vese
idült
gyulladása
megtartott
funkcióval,
hypertoniával
Egy vese részleges
zsugorodása
hypertoniával,
izotóp vizsgálattal a
funkció 30% alatt,
kreatinin clearance
30-59 ml/min
Mindkét vese
zsugorodása
hypertoniával,
kreatinin
200-500 mmol/l
között, kreatinin
clearance 15-29
ml/min között
Mindkét vese
zsugorodása
hypertoniával és
vesefunkció
romlással,
kreatinin
500 mmol/l felett,
clearance 15
ml/min alatt
Vese-
elégtelenség
eGFR*
kreatitin
clearance > 90
ml/min
eGFR
kreatitin
clearance 60-
89 ml/min
Kreatinin < 200
mmol/l
eGFR kreatitin
clearance 30-59
ml/min
Kreatinin 200-
500 mmol/l,
eGFR kreatinin
clearance 15-29
ml/min között
Kreatinin > 500
mmol/l,
eGFR kreatinin
clearance < 15
ml/min, vagy
dializált
Krónikus
dialízis
SzükségesHeti 2-3
alkalommal
Vese-
transzplantáció
Jól működő vese,
fenntartó
kezeléssel
Beszűkült
vesefunkció, idült
kilökődési
reakció

* Glomeruláris filtrációs ráta

10.2. táblázat Vesedaganatok, hólyagdaganat, prosztatarák értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
1-9%10-29%30-49%50-79%80%-
VesedaganatokEgy vese
daganatos
elvesztése
Maradék vesében
enyhe
funkciókárosodás
Eltávolított
vesedaganat
kemoterápia után
1-3 évvel
Eltávolított
vesedaganat
kemo- és
radioterápia és
utána 1 évvel,
multiplex
áttéttel, vagy
súlyos
vesefunkció
károsodással
HólyagdaganatRecidiváló
felületes daganat
Izominvazív, de
szerven belüli
hólyagrák,
csonkoló műtét
után, hólyagfunkció
tükrében
Hólyag
eltávolítással
kezelt
izominvazív
hólyagrák,
kemoterápia után
1-3 év
Kemo- és
radioterápia és
utána 1 évvel,
multiplex
áttéttel, vagy
súlyos
vesefunkció
károsodással
ProsztatarákGyógyult,
tünetmentes
Gyógyult
inkontinenciával
napi 500 ml-nél
kisebb
vizeletvesztéssel
Gyógyult
inkontinenciával
napi 500-1000 ml
vizeletvesztéssel
Prosztatarák
részleges, vagy
teljes
inkontinenciával,
vagy szűkülettel,
kemoterápia után
1-3 év
Kemo- és
radioterápia és
utána 1 évvel
áttéttel, vagy
súlyos
vesefunkció
károsodással
Balesetes
vesesérülés
Egy vese
elvesztése

10.3. táblázat Károsodást okozó hólyag- és prosztata betegségek értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értéke
0%1-10%11-20%21-30%*
KórtörténetKépi vizsgálattal, objektív funkciózavarral, urodinámiával igazolva
Hólyagsipolyok**Teljesen korrigálvaRészleges korrekcióNem korrigálható
sipoly,
funkciózavarral
Nem korrigált
sipoly, enyhe
veseműködési
zavarral
Neurogén hólyagGyógyszeresen
korrigálva
Gyógyszeresen és
önkatéterezéssel
korrigálva
Reziduális
inkontinencia, napi
500-1000 ml
Inkontinencia 1000
ml felett
Női inkontinenciaMűtéttel korrigálvaNem korrigálható
inkontinencia 500 ml-
nél kisebb napi
vizeletvesztéssel
Vizeletvesztés napi
500-1000 ml között
Teljes inkontinencia,
napi 1000 ml felett
Férfi inkontinenciaInkontinencia 500 ml-
nél kisebb napi
vizeletvesztéssel
Inkontinencia 500-
1000 ml napi
vizeletvesztéssel
Teljes inkontinencia
napi 1000 ml felett
Vizelet elterelésKontinens, bélből
készült műhólyag
Jól működő
vizeletes stoma,
vagy részlegesen
kontinens
bélhólyag
Részlegesen
inkontinens
bélhólyag, rosszul
működő vizeletes
stoma
Benignus prosztata
hiperplázia***
Gyógyszeresen
kezelt, enyhe
panaszokkal
Gyógyszeresen, vagy
műtétileg kezelt, enyhe
tünetekkel és
inkontinenciával
Gyógyszeresen,
vagy műtétileg
kezelt, reziduális
tünetekkel,
inkontinenciával
Műtétileg kezelt,
inkontinenciával,
és/vagy állandó
katéterrel
Idült prosztata
gyulladás***
Gyógyszeresen
kezelt
Gyógyszeresen kezelt,
panaszokat okoz
--
Húgycsőszűkület***Kezelt, tünetmentesKezelt, évente kiújuló
panaszok
Évente többször
kiújuló panaszok,
és/vagy
epicystostoma
Húgycsőszűkület
jelentős
inkontinenciával

* Veseműködési elégtelenség esetén az arra vonatkozó százalékkal kombinálva.

** Hólyagsipoly önmagában 10-15%-os egészségkárosodást eredményez.

*** Pszichés tünetek esetén az annak megfelelő értékkel kombinálva.

10.4. táblázat A férfi nemi szervek károsodásainak értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-4%5-10%11-15%
PenisSzexuális funkció
lehetséges, de az
erekció, ejakuláció
korlátozott
Szexuális funkció és
erekció megtartott, az
ejakuláció és
szenzoros funkció
károsodott
Szexuális funkció
kivihetetlen
ScrotumScrotum károsodása,
ép herefunkciókkal
Scrotumkárosodás, a
herék
elhelyezkedésének
változásával, a
herefunkciók
megtartásával
Kezelhetetlen
scrotumbetegség,
pszichés
károsodásokkal*
Testis, epididymis
- anatómiai elváltozás
- hormonális elváltozás
- seminalis károsodás
- gyógykezelés
Jelen vannak, de
szoliter here létezik,
Jelen vannak, egy
here létezik,
kimutatható hormon
és seminalis
károsodás,
Primer szexuális
szervek hiánya
kezelés nem
szükséges
kezelés szükséges

* Pszichés károsodás értékei a nemi szervek károsodásának értékével kombinálandók.

11. Szülészeti és nőgyógyászati károsodások értékelése

11.1. táblázat A nőgyógyászati károsodok értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)
1-10%11-15%16-20%
Szeméremtest, hüvely
• anatómiai eltérés
kimutathatókimutathatókimutatható
• közösülésnem akadályozottnehézséggelnem lehetséges
• hüvelyi szülésnem akadályozottakadályozottnem lehetséges
• gyógykezelésfolyamatosan nem
szükséges
folyamatosfolyamatos
Méhtest, méhnyak
• anatómiai eltérés
kimutathatókimutathatókimutatható
teljes nyakcsatorna-elzáródás
• gyógykezelésfolyamatosan nem
szükséges
rendszeres
cervixtágítás
• méhtest
eltávolítása
posztmenopauzábanmenopauza előtt
Petefészek, petevezeték
• károsodás,
betegség
kimutathatókimutathatókimutatható
• petefészek,
petevezeték
működésének
hiánya
értékelése az endokrin károsodás alapján!
• gyógykezelésfolyamatosan nem
szükséges
folyamatos kezelés
• petefészek,
petevezeték
eltávolítása
mindkét oldalon
posztmenopauzában
mindkét oldalon
menopauza előtt

11.2. táblázat A nőgyógyászati tumorok értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)
1-19%20-49%50-79%80%
Rosszindulatú
nőgyógyászati
tumorok
Több, mint 5 év
tünetmentesség,
anatómiai és
hormonális
rendellenesség
alapján
3-5 év
tünetmentesség,
anatómiai és
hormonális
rendellenesség
alapján
Kemo- és radiotherápia
után 1-3 évvel
Kemo- és
radiotherápia,
műtét után 1évig,
áttétképződés

12. Az emlő károsodásainak értékelése

12.1. Táblázat Az emlő rosszindulatú daganatai

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)
0-19%20-39%40-59%60-80%
Rosszindulatú
emlődaganatok
Több, mint 5 év
tünetmentesség,
anatómiai
deformitás*
keloidképződés
3-5 év
tünetmentesség,
anatómiai
deformitás*
keloidképződés
Kemo- és radiotherápia
után 1-3 évvel
Kemo- és
radiotherápia,
műtét után 1
évig,
áttétképződés

* Teljes emlőeltávolítás oldalanként 5%, másodlagos lymphoedema értékelése az arra vonatkozó táblázat alapján.

Az egyes kategóriákon belül a szövődmények súlyossága (bőrkárosodás, keloid képződés, lympoedema stb.) alapján kell differenciálni.

13. Bőrgyógyászati károsodások értékelése

13.1. táblázat Veleszületett vagy krónikus gyulladásos bőrbetegségek egészségkárosodásának értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-25%26-50%51-80%
Veleszületett vagy
krónikus
gyulladásos
bőrbetegség**
Helyi kezelés
naponta szükséges
Helyi kezelés naponta
szükséges és a tenyéri,
talpi lokalizáció is
fennáll
Amennyiben a helyi
kezelés naponta
szükséges
Amennyiben a
helyi kezelés
naponta szükséges
és a tenyéri, talpi
lokalizáció is
fennáll
BSA***<10%10%<BSA<25%25%<BSA<40%BSA>40%
LymphoedemaI. stádium
(reverzibilis)
II. stádium
(irreverzibilis)
III. stádium
(irreverzibilis,
elephantiasis)
-

* Szövődmény kialakulása esetén az adott szervrendszer funkcionális állapota értékelendő.

** Veleszületett bőrbetegségek: Epidermolysis bullosa hereditaria, M. Darier, Hailey-Hailey betegség, Xeroderma pigmentosum.

Krónikus gyulladásos bőrbetegség: Allergiás vagy irritativ kontakt dermatitis, Atopiás dermatitis, Psoriasis, Autoimmun hólyagos bőrbetegség.

*** BSA: Body surface area = testfelszín százaléka.

13.2. táblázat Rosszindulatú bőrdaganatok értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-25%26-50%51-79%
Melanoma malignumTöbb, mint 5 év
tünetmentesség,
a lokális károsodás
függvényében
Eltávolítás és
kemoterápia után
3-5 évig
Interferon
kezeléssel, vagy
kemoterápia,
immunterápia után
1-3 évvel
Interferon
kezelés vagy
kemoterápia,
immunterápia
alatt
Basalioma és egyéb
daganatok
Több, mint 5 év
tünetmentesség a
lokális károsodás
függvényében
Recidiváló bőrdaganat,
kiterjedt destruktív
lokális károsodás

*Attétképződés 80% feletti ÖEK

13.3. táblázat Krónikus vénás elégtelenség okozta egészségkárosodás értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-10%11-25%26-40%41-64%
Vénás elégtelenség
foka
Teleangiectasiak,
varikózus vénák,
oedema
Vénás betegség
okozta
bőrelváltozások
Vénás betegség okozta
bőrelváltozások
fekéllyel
Vénás betegség
okozta
bőrelváltozások
fekéllyel
Lábszárfekély
mérete
-Fekély nélkül, vagy
10x10 cm-es, vagy
annál kisebb fekély
10x10<fekély<20x20
cm
Fekély>20x20 cm,
vagy
körkörös
Lábszárfekélyek
végtagi
érintettsége
-Egy lábonMindkét lábon,
vagy
egy lábon körkörös
Mindkét lábon
Lábszárfekélyek
száma egy
végtagon
-Egy fekélytőlEgy fekélytőlEgy fekélytől
Lábszárfekélyek
fennállásának ideje
-1 évtől2 évtől5 évtől
Kompressziós
terápia igénye
Munkavégzés soránEgész napEgész napEgész nap

14. Látószervi károsodások értékelése

14.1. táblázat A látásélesség romlás okozta látószervi károsodás megállapítása százalékban, a két szem korrigált látásélessége alapján

(össz-szervezeti szintű egészségkárosodás = látószervi károsodás %-a x 0,85)

b/j1.00.90.80.70.60.50.40.30.250.20.150.10.05szeou
1.000000051010152020253030
0.900000051010152020253030
0.8000555101015152020253030
0.700551010101515152525303030
0.6005101010101520202525304040
0.5005101010151525253030355040
0.45510101015202025253030405050
0.3101010151515202530304040505050
0.25101015152025253050505050607070
0.2151515152025253050505050607070
0.15202020252530304050606060609090
0.1202020252530304050606080909090
0.05252525303035405060606090100100100
szeou303030304050505070709090100100100
303030404040505070709090100100100

14.2. táblázat Járulékos látószervi károsodások értékelése

SzembetegségLátószervi károsodás (%)Össz-szervezeti
egészségkárosodás (%)
A szemhéjak torzító, funkcionálisan zavaró
hegesedése, hibás állása
15-20%13-17%
Egy szemhéj bénulása, görcse, vagy egyéb
eredetű ptózisa, ha a szemet teljesen
elzárja
30%26%
A könnyelvezető utak elzáródása egyoldali15%13%
A könnyelvezető utak elzáródása kétoldali25%21%
A szem nagyfokú szárazsága, szaruhártya-
érintettséggel, funkcionális látásromlással
20-40%17-34%
Maradandó szaruhártya-elváltozásVisus értékelő tábla szerint
Myopia 10.0 D felettVisus értékelő tábla szerint
Kettőslátás - fejtartással nem korrigálható20%17%
Kettőslátás - csak az egyik szem
takarásával viselhető el
30%26%
Kettőslátás - csak a periférián, legalább
30°-os területen jó kétszemes látás
10%9%
Endokrin exophthalmus könnyezéssel,
lagophthalmussal, kettős látással
30-50%26-42%
Káprázást okozó pupillazavar (mydriasis,
coloboma, iridodialysis)
10%9%
Az egyik szem korrigált aphakiájaMűlencse beültetés utáni állapot
Visus értékelő tábla szerint
Mindkét szem korrigált aphakiájaMűlencse beültetés utáni állapot
Visus értékelő tábla szerint
Retinaleválás műtét után, gyógyulva, teljes
látással
10-20%9-18%
Glaucoma, kompenzált, jó látássalLátóélesség és látótér szerint
Exenteratio orbitae utáni állapot30%26%
Exenteratio orbitae utáni esetleges
kozmetikai károsodás
10%9%
Kancsalítás (esztétikai károsodás)5%4%
Térlátás, mélységlátás károsodásaVisus értékelő tábla szerint
Színlátás zavara5-10%5-9%

14.3. táblázat Látópálya érintettsége miatti látótérkiesések értékelése

Kiesés jellegeLátószervi károsodás (%)Össz-szervezeti
egészségkárosodás (%)
Homonim hemianopsia40%, Domináns kéz felől 45%34%, Domináns kéz felől 38%
Bitemporalis hemianopsia25%21%
Binazális hemianopsia10%9%
Homonim kvadránskiesés felül20%17%
Homonim kvadránskiesés alul30%26%
Kétoldali felső horizontális
hemianopsia
30%26%
Kétoldali alsó horizontális
hemianopsia
60%51%
Hemianopsia és egyszeműség80%68%

14.4. táblázat A látótér károsodásainak értékelése a megmaradt látótér alapján

A beszűkülés jellegeAz egészségkárosodás %-os értékelése
0-9%10-25%26-39%40-59%60-74%75-85%
Koncentrikus
(kétoldali) látótér-
beszűkülés
>60°55°- 40°35°- 20°15°10°
Az egyik szemen
normális látótér, a
másik szemen
koncentrikus
60°- 30°25°- 5°
Koncentrikus
beszűkülés a másik
szem hiánya mellett
70°- 55°50°- 30°25°- 15°<10°

15. Hallószervi károsodások értékelése

15.1. táblázat A monaurális halláscsökkenés által kiváltott hallószervi károsodás %-os értékelése

dB/s*%dB/s%dB/s%
1000,019033,828569,3
1051,919535,629071,2
1103,820037,529573,1
1155,620539,430075,0
1207,521041,230576,9
1259,421543,131078,8
13011,222045,031580,6
13513,122546,932082,5
14015,023048,932584,4
14516,923550,533086,2
15018,824052,533588,1
15520,624554,434090,0
16022,525056,234590,9
16524,425558,135093,8
17026,226060,035595,6
17528,126561,936097,5
18030,027063,836599,4
18531,927565,6370100,0
28067,5

* dB/s: a halláscsökkenés az 500, 1000, 2000 és 3000 Hz-en mért halláscsökkenés dB-ben mért értékének összesítése.

15.2. táblázat A binaurális halláscsökkenés által kiváltott hallószervi károsodás %-os értékelése*

NormálisKisfokúKözepes
fokú
NagyfokúSúlyos
fokú
Süketség
dB0-2526-4041-6061-8081-9091-
Normális0-250%3,8%8,8%13,8%16,3%16,8%
Kisfokú26-403,8%22,5%27,5%32,5%35,0%35,5%
Közepes
fokú
41-608,8%27,5%52,5%57,5%60,0%60,5%
Nagyfokú61-8013,8%32,5%57,5%82,5%85,0%85,5%
Súlyos
fokú
81-9016,3%35,0%60,0%85,0%97,5%98,0%
Süketség91-16,8%35,5%60,5%85,5%98,0%100%

* Össz-szervezeti egészségkárosodás = hallószervi károsodás x 0,35.

Binaurális halláscsökkenés = jobban halló fül %-os értéke x 5-tel + a rosszabbul halló fül %-os értéke, majd ezt az értéket osztjuk 6-tal.

15.3. táblázat A binaurális halláscsökkenés konvertálása

Halláscsökkenés (%)Össz-szervezeti
egészségkárosodás
(%)
Halláscsökkenés
(%)
Össz-szervezeti
egészségkárosodás* (%)
0-1,7050,0-53,118
1,8-4,2153,2-55,719
4,3-7,4255,8-58,820
7,5-9,9358,9-61,421
10,0-13,1461,5-64,522
13,2-15,9564,6-67,123
16,0-18,8667,2-70,724
18,9-21,4770,8-72,825
21,5-24,5872,9-75,926
24,6-27,1976,0-78,527
27,2-30,01078,6-81,728
30,1-32,81181,8-84,229
32,9-35,91284,3-87,430
36,0-38,51387,5-89,931
38,6-41,71490,0-93,132
41,8-44,21593,2-95,733
44,3-47,41695,8-98,834
47,5-49,91798,9-100,035

* Minden esetben a két fülre vonatkoztatott együttes halláscsökkenés értéke alapján számoljuk ki az össz-szervezeti egészségkárosodást.

15.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése vestibuláris betegségekben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0%1-9%10-29%30-49%50-79%
AnamnézisIdőnként
bizonytalanság
érzés
Ingadozás, néha
rövid ideig tartó
forgó jellegű
szédülés,
vegetatív tünetek
nélkül
Szédülés,
fülzúgás, egy
oldal felé kitérés,
otthoni
tevékenységet
segítséggel tudja
elvégezni
Gyakran ismétlődő
forgó jellegű
szédülés,
halláscsökkenés, a
mindennapi élet
tevékenységét az
önellátás
kivételével nem
tudja ellátni
Tartósan fennálló
járásképtelenség,
hányinger,
hányás,
tájékozódási
zavar, önellátásra
képtelen
NystagmusNystagmus
nincs
Pozicionális
vertigó,
pozicionális
nystagmus lehet
A roham alatt
harmonikus
tünetcsoport
kimutatható
Roham alatt
kimutatható
Roham alatt
kimutatható
Mozgás-
koordinációs
vizsgálatok
Normális járás,
mozgás-
koordinációs
zavar nincs
Bizonytalan
járás, abnormális
Romberg-ek
Bizonytalan
járás, abnormális
Romberg-ek,
mozgás-
koordinációs
zavarok
Nehézség a
segítség nélküli
járásnál
Segítséggel is
nehezen tud járni
Labyrint
ingerléses
vizsgálatok
NormálisCalorikus
vizsgálat,
egyoldali eltérést
mutathat
Abnormális
calorikus válasz,
ENG*, VNG**
abnormális
Abnormális
calorikus válasz,
ENG*, VNG**
abnormális
Abnormális
calorikus válasz,
ENG*, VNG**
abnormális
Hallás-
csökkenés
Halláscsökkenés
nincs
Halláscsökkenés
nincs
Halláscsökkenés
esetleg
kimutatható
Halláscsökkenés
kimutatható
Halláscsökkenés
nagyfokú
Gyógyszeres
kezelés
Szükséges lehetSzükséges lehetSzükséges lehetSzükséges lehetSzükséges
Műtéti
kezelés vagy
beavatkozás
Labyrintitis,
perilymphatikus
fistula esetén
szóba jöhet
Acustikus
neurinománál
szükséges
Menier-
betegségnél
szükséges lehet

* ENG: elektronystagmographia

** VNG: videonystagmographia

15.5. táblázat Beszédkárosodás értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése
0-4%5-10%11-20%21-30%
HallhatóságA hangképzés
megfelelő
intenzitású, néha ez
erőfeszítésbe kerül
Napi tevékenységhez
megfelelő, fokozott
hangerő kifejtésre
képtelen
Csak átmenetileg tud
megfelelő hangerőt
produkálni
Kommunikációhoz
szükséges
hangerőt
produkálni
képtelen
ÉrthetőségNapi
tevékenységhez
szükséges
artikuláció,
esetenként ez
akadályozott
Napi artikulációs
tevékenység
megtartott,
pontatlanság,
nehézség lehet
Nehezen érthető
beszéd, artikulációs
zavar
Nincs vagy
minimális
beszédartikuláció
HatásosságFolyamatos,
megfelelő
sebességű, ritmusos
beszéd, néha
bizonytalansággal
Nehézkesség,
akadozottság,
bizonytalanság
A beszéd ritmustalan,
nehezen érthető
Mindennapi
élethez szükséges,
folyamatos
beszédre képtelen

Az egészségi állapot meghatározásának módszere

1. Az egészségkárosodás értékelése szervrendszerenként, illetve betegség csoportonként történik.

2. Az értékelés alapját a különböző egészségügyi dokumentumok (kórházi zárójelentések, szakorvosi leletek, a laboratóriumi, a képalkotó, és egyéb objektív leletek) és szakértői vizsgálat során észlelt aktuális állapot képezik.

3. Alapvető feladat az adatok hitelességének, esetleges ellentmondásainak a megállapítása.

4. Az egészségkárosodás értékelése akkor megbízható, ha a kérelmező kivizsgálása, gyógykezelése, az orvosi rehabilitációja teljes körűen megtörtént.

5. Az értékelő táblázatok a Funkcióképesség Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása (FNO) elvei figyelembe vételével készültek.

6. A skála 0%-os értékét a károsodásmentesség, a 100%-os értéket a teljes károsodás jelenti.

Nincs számottevő egészségkárosodása: 0 - 4 %

Egészségkárosodása csekély mértékű: 5 - 9 %

Egészségkárosodása kismértékű: 10 - 24 %

Egészségkárosodása közepes mértékű: 25 - 49 %

Egészségkárosodása nagymértékű: 50 - 69 %

Egészségkárosodása közel teljes mértékű: 70 - 99 %

A táblázatok szervrendszer vagy betegség specifikusak.

A vízszintes sorok tartalmazzák az adott szervrendszerre vagy betegségcsoportra vonatkozó súlyossági fokozatokat.

A függőleges oszlopok az értékelési, diagnosztikai kritériumokból állnak.

7. Az egészségkárosodás meghatározása során alapelv, hogy a súlyossági fokozatokon belül meghatározott értéktartományon belül a középértéktől kiindulva a kritériumok számának figyelembevételével több kritérium megléte esetén az értéktartományon belül a középérték felett, míg kevesebb kritérium esetén a középérték alatt kell meghatározni.

8. Több szervrendszert érintő veleszületett vagy szerzett krónikus lefolyású, kedvezőtlen prognózisú betegséget az FNO elvei alapján, a napi tevékenység korlátozottsága és a betegség jellemző kórlefolyását figyelembe véve kell elbírálni.

9. A 0-4 % közötti károsodást az össz-szervezeti egészségkárosodásnak a kiszámítása és az egészségi állapot meghatározásakor nem lehet figyelembe venni.

10. A többszörös károsodások együttes értékelése az alábbi szabály alapján történik.

REK(n-1) >= REK(n)

Számolás:

ÖREK(1)=REK(1)

ÖREK(2)=ÖREK(1)+(1-ÖREK(1))xREK(2)

ÖREK(3)=ÖREK(2)+(1-ÖREK(2))xREK(3)

.

.

.

ÖREK(n)=OREK(n-1)+(l-OREK(n-1))xREK(n)

Ahol:

n: a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodások száma,

REK(1): a legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás

REK(2): sorrendben a második legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás

REK(3): sorrendben a harmadik legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás

REK(n): sorrendben a legkisebb mértékű, a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodás

ÖREK(1): megegyezik a legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodással

ÖREK(2): a legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás és a sorrendben második legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás alapján számított összesített rész-egészségkárosodás

ÖREK(3): a két legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás és a sorrendben harmadik legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás alapján számított összesített rész-egészségkárosodás

ÖREK(n): sorrendben a legkisebb mértékű, a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodás (REK(n)) és az eggyel előtte lévő összesített rész-egészségkárosodás (ÖREK(n-1)) alapján számított összesített rész-egészségkárosodás

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke egyenlő az összes, a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodásnak a fenti szabály alapján összesített rész-egészségkorosodásával (ÖREK(n)).

11. Az egészségkárosodás, egészségi állapot felülvizsgálata az alábbi orvos-szakmai szabályok alapján történik.[25]

11.1. Fogalom-meghatározások:

11.1.1. Kialakult állapot: az ellátást igénylő személy kivizsgálása megtörtént, a gyógykezelés és orvosi rehabilitáció eredményessége megítélhető.

11.1.2. Végállapot: további gyógykezelés, orvosi rehabilitáció a kialakult állapotot érdemben nem befolyásolja.

11.2. Az egészségi állapot nem statikus fogalom, így abban javulás és rosszabbodás is bekövetkezhet, ennek megfelelően az állapot megítélésére vonatkozóan rendszeres felülvizsgálat szükséges. A felülvizsgálat időpontjának meghatározásában elsődleges szerepe van a kórlefolyásnak, a várható prognózisnak és az életkornak.

11.2.1. Egy éven belüli felülvizsgálati időpont kizárólag abban az esetben véleményezhető, ha valamely, a minősítéshez szükséges feltétel maradéktalanul nem teljesül, és az ellátatlanság veszélye merül fel. Például: a kivizsgálás folyamatban van, a gyógykezelés eredményessége nem ítélhető meg, vagy az orvosi rehabilitáció eredményessége nem ítélhető meg.

11.2.2. Három évet meghaladó felülvizsgálati időpont csak rendkívül indokolt esetben véleményezhető, a szakvéleménynek az indokoltságot tartalmaznia kell. Például: adott károsodásra jellemző kórlefolyás, kedvezőtlen prognózis, vagy a személy életkora (55 év) miatt rehabilitációs esélyei még állapotváltozás esetén sem kedvezőek.

11.2.3. Amennyiben az orvostudomány jelenlegi állása szerint gyógykezeléssel, orvosi rehabilitációval a jelenlegi állapot fenntartható, de további állapotváltozás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem érhető el, a felülvizsgálat elrendelése nem szükséges.

11.3. Rehabilitációs ellátás javaslata esetén az eljáró szakértők meghatározzák a rehabilitációhoz szükséges időtartamot. Orvosszakértői szempontból a kórlefolyás és a várható prognózis alapján a szakvélemény érvényességének időpontját is meg kell határozni.

2. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez[26]

3. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet beiktatta az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[2] Módosította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 52. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[3] Megállapította a 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. §-a. Hatályos 2015.05.03.

[4] Módosította a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[6] Módosította a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[7] Megállapította a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[9] Beiktatta a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[10] Beiktatta a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[11] Megállapította a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.05.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[14] Módosította a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 53. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.06.

[17] Megállapította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 51. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[18] Az alcímet beiktatta az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[19] Beiktatta az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[20] Beiktatta az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[21] Beiktatta az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[22] Módosította a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2024.05.01.

[23] Beiktatta az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[24] Beiktatta a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.05.01.

[25] Beiktatta a 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet 2. §-a (lásd az 1. mellékletet). Hatályos 2015.09.28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2024.05.01.

Tartalomjegyzék