7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 2-4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és a 8-10. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Szakápolási központ esetében az Szt. 68. § (3a) bekezdés b) pontja szerinti szakápolási igény igazolása és az Szt. 68. § (3b) bekezdése szerinti felülvizsgálat a 3. számú melléklet szerinti adatlapon történik. Egyebekben az igénybevételre az idősek otthonára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

2. § Az Ir. 21. § (2) bekezdés c) pontjában és 22. § (2) bekezdés d) pontjában a "(6)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg lép.

3. § Az Ir. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

4. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdés b) pontja a következő be) és bf) alponttal egészül ki:

(A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak rendelkeznie kell

az együttélés szabályaival, amelyet az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a lakókkal közösen alakít ki, és amelyben meg kell határozni)

"be) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,

bf) a befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módját és részletes szabályait."

5. § Az R. I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Egyéb feltételek

15. § (1) A szociális szolgáltatásnak a következő, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alkalmazása során nem ágazatinak minősülő feltételeknek is meg kell felelnie:

a) szociális étkeztetés esetén az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményei,

b) nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén

ba) az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményei, kivéve az időszakos férőhelybővítést, a nappali ellátást és a lakóotthont, ha az engedélyes meleg étkeztetést nem nyújt,

bb) az engedélyesre vonatkozó közegészségügyi, az ivóvízminőségi, a hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá a bentlakásos szociális intézmény jogszabály szerinti kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek,

bc) az engedélyesre vonatkozó építéshatósági követelmények, ideértve az akadálymentesítést is,

c) támogatott lakhatás esetén

ca) olyan ingatlan esetében, amelyben a meleg étkeztetést az engedélyes maga nyújtja, az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményei,

cb) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja, az ellátás helyére vonatkozó közegészségügyi, az ivóvízminőségi, a hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások,

cc) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja, az ellátás helyére vonatkozó építéshatósági követelmények, ideértve az akadálymentesítést is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel kapcsolatban jogszabály alapján egyedi előírás, feltétel is meghatározható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket az engedélyes bejegyzésekor - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivételekkel - vizsgálni kell.

(4) Adatmódosítás során az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak az alábbiaknak való megfelelést kell vizsgálni:

a) szociális étkeztetés esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek, ha az adatmódosítás célja szociális étkeztetés bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg,

b) nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén

ba) a változással összefüggésben az (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti feltételek, továbbá - ha a változás érinti - az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti feltételek, ha az engedélyes címe megváltozik - a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével -, a szociális szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, vagy az adatmódosítás célja valamely e pont szerinti szociális szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg,

bb) a változással összefüggésben a közegészségügyi feltételek, ha a férőhelyszám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik,

c) támogatott lakhatás esetén

ca) az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti feltételek olyan ingatlan bejegyzése esetén, amelyben a meleg étkeztetést az engedélyes maga kívánja nyújtani,

cb) a változással összefüggésben az (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja szerinti feltételek, ha az adatmódosítás célja az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése, az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módosítása, vagy olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani,

d) ha az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását, vagy az egyedi előírás, feltétel, illetve az egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását vagy törlését kéri, az az (1) bekezdés szerinti feltétel, amely miatt a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, egyéb esetben a szolgáltatás ideiglenes hatállyal lett bejegyezve, illetve amely miatt az egyedi előírás, feltétel be lett jegyezve.

(5) Nem kell vizsgálni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeket külső férőhelyek és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség kapcsán.

(6) Nem kell vizsgálni az (1) bekezdésben meghatározott építéshatósági követelményeket - ideértve az akadálymentesítést is - olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan) esetén,

a) amelyre azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,

b) amelyre azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelőző egy éven túl használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, és az eljárás során nem jut a működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely e feltételek teljesítését kétségessé teszi,

c) amelyben korábban is szociális intézmény működött, a korábbi engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant) nem e feltételek hiánya miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely e feltételek teljesítését kétségessé teszi.

(7) A tűzvédelmi feltételek vizsgálatát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet szabályozza."

6. § Az R. 22. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Szociális konyha keretében nyújtott ellátásnak minősül)

"d) ha az étel előállításának helyén az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség, a 21. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerint"

(nyújtott szolgáltatás.)

7. § Az R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. mellékletében a 19-69 éves korcsoport esetén napi egyszeri étkezésre előírt energiaszükséglet legalább 120%-át kell biztosítania."

8. § Az R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe."

9. § Az R. 39/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közösségi pszichiátriai ellátás

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) készségfejlesztés,

d) gondozás és

e) megkeresés

szolgáltatási elemeket biztosít."

10. § Az R. 39/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egy munkatárs legfeljebb 25 fő ellátottról gondoskodhat. A 25 fő ellátotti létszám további legfeljebb 10 fővel növelhető, ha a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást."

11. § (1) Az R. 39/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) készségfejlesztés,

d) gondozás és

e) megkeresés

szolgáltatási elemeket biztosít."

(2) Az R. 39/J. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szenvedélybetegek közösségi ellátására egyebekben e rendelet közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a munkatársaknak nem kell speciális képzésen részt venni, és a gondozó addiktológiai konzultáns bevonása mellett végezheti a feladatát."

12. § Az R. III. Fejezet 2. Címe a következő 67/A. §-sal egészül ki:

"67/A. § (1) A szakápolási központ tárgyi feltételeit és szakápolási tevékenységeit a 7. számú melléklet határozza meg.

(2) A szakápolási központban végzett szakápolást az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 4. melléklet A) Az ápolási dokumentáció tartalmi elemeinek kötelező minimuma a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben része szerint kell dokumentálni.

(3) A szakápolási központban a 2. számú mellékletben meghatározott szakápolói létszámot úgy kell alkalmazni, hogy minden műszakban biztosított legyen szakápoló jelenléte.

(4) Szakápolási központban - fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás megkötésével - biztosítani kell az orvossal, szakorvossal való rendszeres konzultációt, valamint dietetikus, gyógytornász, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus vagy mentálhigiénikus elérhetőségét. Az együttműködési megállapodás rögzíti az egészségügyi szolgáltatónál működő vagy általa foglalkoztatott szakemberek közreműködésének módját és feltételeit.

(5) A szakápolási központra az (1)-(4) bekezdés szerinti eltérésekkel az idősek otthonára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

13. § Az R. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni."

14. § (1) Az R. 104. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az utcai szociális munkát végző szolgáltató, intézmény a (2) bekezdés szerinti feladatokat legalább munkanapokon, napi 6 órában végzi a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott ellátási területen, amibe beleértendő az ellátási területen életvitelszerűen élők ellátási területen kívüli intézményi vagy egyéb szolgáltatásokhoz való hozzásegítése, és az ellátási területen kívül életvitelszerűen élők ellátási területen lévő intézményekbe vagy szolgáltatásokhoz való hozzájuttatása is. Téli időszakban az utcai szociális munkát 18 órától 22 óráig a közterületen biztosítani kell. Egymással szomszédos vagy közös ellátási területtel rendelkező utcai szociális munkát végző szolgáltatók az ellátási terület speciális igényeit figyelembe véve, az illetékes diszpécserszolgálattal közösen megállapodhatnak úgy, hogy a 18-22 óra közötti utcai szociális munka szolgáltatást az adott napon csak az egyik szolgáltató biztosítja valamennyi érintett szolgáltató ellátási területén."

(2) Az R. 104. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az Szt. 65/E. § (3) bekezdése szerinti időszak alatt az ellátási területre vonatkozó, e rendelet szerinti szabályoktól - a diszpécserszolgálattal egyeztetett módon, az ellátási szükségletnek megfelelően - el lehet térni."

15. § Az R. 110/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy és az intézményvezető kérésére a Főigazgatóság által kijelölt személy együtt végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére a Főigazgatóság részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki."

16. § Az R. a következő 120-122. §-sal egészül ki:

"120. § (1) Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú melléklet szerinti képesítési előírásoknak megfelel az, aki az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. számú melléklet szerinti képesítéssel rendelkezik, vagy annak az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. § (7) bekezdése alapján korábbi OKJ-s képesítése megfeleltethető.

(2) Azt a személyt, aki nem tartozik az (1) bekezdés alá, de a 113. § alapján szakképzettnek tekintendő, és az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőző napon szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatják, jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti személy az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet hatálybalépését követően szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétől számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb öt év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és az, akinek új jogviszonya intézményátadás okán bekövetkező fenntartóváltozás miatt keletkezik.

(4) Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok rész 3. pontjának a fenntartó 2022. január 1-jéig köteles megfelelni.

(5) A 119. § (5) bekezdés d) pontja szerinti esetben az integrált intézmény szolgálatvezetője, közösségi koordinátora és nappali ellátás vezetője a 19/A. § (5) bekezdése szerinti képesítéssel terápiás munkatárs munkakörbe sorolható 2018. január 1-jére visszamenő hatállyal a munkakör betöltésének idejére.

121. § Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 110/B. § (2) bekezdése szerinti képzettséggel rendelkező személy kijelölés alapján 2018. július 1-jéig komplex szükségletfelmérést végezhet, adatait a kijelölhető személyekről szóló nyilvántartás 2018. július 1-jéig tartalmazza.

122. § (1) A 2018. január 1-je és az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet hatálybalépése közötti időszakban a 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormákat teljesítettnek kell tekinteni, ha azok az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 57. § (2) bekezdésével és 8. mellékletével megállapított szakmai létszámnormáknak vagy az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 17. § (1) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított szakmai létszámnormáknak megfelelnek.

(2) Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelettel megállapított 15. §-t a rendelkezés hatálybalépésekor végleges döntéssel le nem zárt hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

17. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az R. a 4. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

18. § Az R.

a) 6. § (5) bekezdésében a "munkakörű személyeket" szövegrész helyébe a "munkakörű, valamint a szakápolási központban szakápolást végző személyeket" szöveg,

b) 6. § (10) bekezdésében az "az ellátásban" szövegrész helyébe az "és élettársa az ellátásban" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "lakhatást" szövegrész helyébe a "lakhatást vagy szakápolási központ ellátását" szöveg,

d) 7. § (4) bekezdésében a "kivételével" szövegrész helyébe az "és a szakápolási központ kivételével" szöveg,

e) 20. § (1) bekezdésében az " , a népkonyha és egyéb főzőhely" szövegrész helyébe az "és a népkonyha" szöveg,

f) 21. § (2) bekezdésében a "háziorvos" szövegrész helyébe a "szakorvos" szöveg,

g) 39. § (2) bekezdés c) pontjában az "alapszolgáltatások" szövegrész helyébe a "szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások" szöveg,

h) 39/D. § (1) bekezdésében a "Vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben" szövegrész helyébe a "Támogató szolgáltatásban" szöveg,

i) 39/G. § (3) bekezdésében az "A közösségi koordinátor" szövegrész helyébe az "Az intézményvezető és a szakmai egység vezetését ellátó terápiás munkatárs" szöveg,

j) 39/H. § (2) bekezdésében az "a közösségi koordinátor" szövegrész helyébe az "az intézményvezető vagy a szakmai egység vezetését ellátó terápiás munkatárs" szöveg,

k) 39/I. §-ában a "gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben" szövegrész helyébe az "ellátásban" szöveg,

l) 39/L. § (1a) bekezdésében a "megkeresés" szövegrész helyébe a "háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtás" szöveg,

m) 101. § (1) bekezdésében az "együttlétre" szövegrész helyébe az "együttélésre" szöveg,

n) 110/F. § (2a) bekezdésében az "emelet" szövegrész helyébe az "építményszint" szöveg,

o) 110/G. § (3) bekezdésben a "tizenkét" szövegrész helyébe a "huszonnégy" szöveg,

p) 119. § (5) bekezdés a) pontjában a "vezető;" szövegrész helyébe a "vezető, vezető gondozó," szöveg,

q) 119. § (5) bekezdés c) pontjában a "gyermekgondozó-ápoló" szövegrész helyébe a "gyermekgondozó-ápoló, integrált intézmény esetén vezető gondozó" szöveg,

r) 119. § (5) bekezdés d) pontjában a "koordinátor" szövegrész helyébe a "koordinátor, a nappali ellátás vezető" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az R.

a) 24. §-a,

b) 25. § (3a) bekezdése,

c) 39/G. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c) pontjában a "közösségi" szövegrész,

d) 39/L. § (2) bekezdése,

e) 39/L. § (3) bekezdés b) pontjában az "illetve a 39/J. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti szolgáltatásokat," szövegrész,

f) 39/L. § (3) bekezdés c) pontja,

g) 39/L. § (4) bekezdése.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

20. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltató)

"a) a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig,"

(jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.)

21. § Az Mr. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

22. § Hatályát veszti az Mr. 8. § (3) bekezdésében az "értelemszerűen" szövegrész.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

23. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 1. § (1) bekezdése a következő 4-6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"4. kötelező továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely a teljes ágazat tekintetében szükséges, lényeges alapkompetenciák megszerzésére irányul;

5. munkakörhöz kötött továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az adott munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul;

6. választható továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek megszerzését célozza."

24. § A Tszr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett személyes gondoskodást végző személyre."

25. § A Tszr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel és a program szerinti feltételek teljesítésével teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama négy év. A továbbképzési időszak kezdete a személyes gondoskodást nyújtó személy munkába állásának, foglalkoztatása megkezdésének napja, egyéni vállalkozói tevékenységet végző személy esetén a tevékenység megkezdésének napja. Ha a képesítéshez kötött tevékenységet főállásban munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végző személy a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést a munkába állását, foglalkoztatása megkezdését követően szerzi meg, továbbképzési időszakának kezdete a szakképesítés megszerzésének napja. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységet végző személy a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést a tevékenység megkezdését követően szerzi meg, a továbbképzési időszakának kezdete a szakképesítés megszerzésének napja."

26. § A Tszr. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul."

27. § A Tszr. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szakápolási központban szakápoló, vezető szakápoló munkakörben foglalkoztatottaknak a (2) bekezdésben meghatározott pontok 40%-át kell megszerezniük, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti egészségügyi szakmai továbbképzési kötelezettségük mellett."

28. § A Tszr. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A továbbképzésre kötelezettnek - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez a 3. § (2)-(3a) bekezdésében előírt továbbképzési pontok legalább 20%-át kötelező továbbképzés teljesítésével kell megszereznie. A továbbképzésre kötelezett a fennmaradó továbbképzési pontokat megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével, azzal, hogy választható továbbképzés teljesítésével legfeljebb az előírt továbbképzési pontok 40%-a teljesíthető.

(2) A továbbképzési időszak kezdőnapján az 1/A. számú melléklet szerinti munkakört betöltő továbbképzésre kötelezettnek (a továbbiakban: munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez a 3. § (2), illetve (3) bekezdésében előírt továbbképzési pontok

a) legalább 20%-át kötelező továbbképzés és

b) legalább 40%-át a továbbképzési időszak kezdőnapján betöltött munkakörhöz kötött továbbképzés teljesítésével kell megszereznie.

(3) A munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett a 3. § (2), illetve (3) bekezdésében előírt továbbképzési pontoknak a (2) bekezdésben foglaltakon túl fennmaradó részét megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével.

(4) A munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettségét a továbbképzési időszak feléig kell teljesítenie.

(5) Ha a továbbképzésre kötelezett ugyanazon jogviszony keretében egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenység végzésére irányuló munkakört tölt be, vagy egyéni vállalkozóként egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenységet végez, és valamelyik munkaköre vagy tevékenysége tekintetében munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett, akkor az ahhoz kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie.

(6) Ha a továbbképzésre kötelezett ugyanazon jogviszony keretében egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenység végzésére irányuló munkakört tölt be, vagy egyéni vállalkozóként egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenységet végez, és mindegyik munkaköre, tevékenysége vagy több munkaköre, tevékenysége tekintetében lenne munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett, akkor a legmagasabb óraszámban ellátott munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie. Ha az ellátott munkakörök vagy tevékenységek óraszáma megegyező, akkor a munkáltató vagy az egyéni vállalkozó választása szerinti munkakörhöz, tevékenységhez kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie.

(7) A továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon részt vesz, és annak feltételeit teljesíti, amely tekintetében a 2. számú melléklet szerint közzétett közvetlenül érintett ellátotti csoport - a tanfolyamra jelentkezés időpontjában -megegyezik a továbbképzésre kötelezett által gondozott ellátotti csoporttal."

29. § A Tszr. 4. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Minősített választható továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező továbbképzési programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programot a Főigazgatóság, továbbá - az 1/A. számú melléklet I. pont 16-18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében - a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezhet.

(1a) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok kidolgozását, folyamatos tartalmi frissítését és négy évenkénti felülvizsgálatát a Főigazgatóság, az 1/A. számú melléklet I. pont 16-18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében a Főigazgatóság a Magyar Bölcsődék Egyesületével együtt végzi."

30. § A Tszr. 4. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok meghirdetését és közzétételét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hagyja jóvá."

31. § A Tszr. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Főigazgatóság a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált, továbbá az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett továbbképzések esetén egyszerűsített minősítést végez, melynek során a program továbbképzési pontértékét határozza meg."

32. § A Tszr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A továbbképzési program minősítése a program benyújtásával egyidejűleg kérhető. A minősítési kérelmet három példányban, a Főigazgatóság honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon kell a Főigazgatóság részére benyújtani."

33. § A Tszr. 4. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A Főigazgatóság a továbbképzés-szervezési jog 11/A. § szerinti felfüggesztését követő 60 napon belül közzéteszi a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon a felfüggesztéssel érintett szervezet nevét, a felfüggesztéssel érintett továbbképzési programok engedélyszámát, valamint a felfüggesztés kezdő és záró időpontját."

34. § A Tszr. 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén - elektronikus kérdőív formájában - lehetőséget kell biztosítania a minősített továbbképzés résztvevői számára a továbbképzés értékelésére a résztvevők azonosítására alkalmatlan módon. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője elektronikusan nyilvántartja."

35. § A Tszr. "Szakmai továbbképzés" alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) A továbbképzést szervező a minősített továbbképzésen részt vevővel a polgári jog általános szabályai szerint képzési szerződést köt.

(2) A képzési szerződést írásban kell megkötni. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a szerződés az e rendelet alapján megkötött képzési szerződés.

(3) A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a továbbképzést szervező szervezet megnevezését, címét, képviselőjének nevét vagy a továbbképzést szervező személy nevét és címét,

b) a továbbképzési program címét,

c) a továbbképzési program engedélyszámát,

d) a továbbképzési csoport

da) továbbképzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,

db) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,

dc) továbbképzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat,

e) a továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,

f) szakmai tanfolyam, szakmai e-learning, szakmai blended-learning, illetve szakmai terepgyakorlat esetén a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

g) a résztvevő számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a továbbképzésben részt vevőt érintő következményeket,

h) a részvételi díj mértékét és fizetésének módját,

i) a továbbképzésben részt vevő személy, illetve a továbbképzést szervező szerződésszegésének következményeit, valamint

j) a panaszkezelés módját.

(4) A továbbképzést szervező a részvételi díjat egy összegben köteles meghatározni. A képzési szerződésben egy összegben feltüntetett részvételi díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő terhére."

36. § A Tszr. 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § (1) A Főigazgatóság a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a minősített továbbképzési programok megvalósítását. Ha a továbbképzés megvalósítása a minősített továbbképzési programtól eltér, vagy a továbbképző szervezet az e rendeletben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a Főigazgatóság határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet az eltérés megszüntetésére, illetve az e rendeletben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére.

(2) Ha a továbbképző szervezet az (1) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és

a) a továbbképzés nem a továbbképzési programban meghatározott

aa) ismeretanyag felhasználásával,

ab) óraszámban,

ac) tematika oktatásával,

ad) képesítésű oktató, tréner, előadó, műhelyvezető, illetve tanulmányútért szakmailag felelős személy részvételével, vagy

ae) - a továbbképzési tevékenység folytatásához szükséges - tárgyi feltételek megléte mellett történik,

b) a továbbképzés - a szakmai tanácskozás és a szakmai e-learning kivételével - a továbbképzési programban szereplő maximális résztvevői létszámnál magasabb résztvevői létszámmal történik,

c) a továbbképzés szervezője a továbbképzési programon való részvételről nem adja ki az 1. számú melléklet szerinti igazolást,

d) a továbbképzési programon való részvételről kiadott 1. számú melléklet szerinti igazolás adatai eltérnek a továbbképzési program 4. § (6) bekezdése szerint közzétett adataitól,

e) a továbbképzési program a minősítés érvényességi idejét meghaladóan kerül megszervezésre,

f) a továbbképzés szervezője a minősítési kérelemben feltüntetett adatainak változásáról legkésőbb 30 napon belül nem tesz írásbeli bejelentést a Főigazgatóságnak, vagy

g) a továbbképzés szervezője a 4. § (7), illetve (8) bekezdésében előírt bejelentési, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,

a Főigazgatóság a folyamatban lévő továbbképzések befejezését követően 2 évre felfüggeszti a továbbképző szervezet továbbképzés-szervezési jogát.

(3) Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát felfüggesztik, a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére.

(4) A továbbképző szervezet a Főigazgatóság jogsértő intézkedése esetén panaszt nyújthat be a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterhez."

37. § A Tszr. a következő 17/B. és 17/C. §-sal egészül ki:

"17/B. § (1) Az e rendelet szerint 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén újrakezdődik. A 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett számára a 2018. június 30-án folyamatban lévő továbbképzési időszaka során szerzett továbbképzési pontjai, valamint a 2018. július 1-jén folyamatban lévő továbbképzése során szerzett továbbképzési pontjai választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakában.

(2) Ha a 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett a 2018. június 30-án folyamatban lévő továbbképzési időszaka során a továbbképzési kötelezettségét a 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint teljesítette, azt a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakában a választható továbbképzési kötelezettségének teljesítéseként kell beszámítani.

(3) Ha a továbbképzési időszak 2018. július 1-jét megelőzően megszakad, és a továbbfolytatódásának feltételei 2018. június 30-át követően következnek be, a 2. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a továbbképzési időszak újrakezdődik. A továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszak megszakadását megelőzően folyamatban lévő továbbképzési időszaka során szerzett továbbképzési pontjai választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek az újrakezdődő továbbképzési időszakban.

(4) Ha a továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén és azt közvetlenül megelőzően szünetel, a 2. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a szünetelés okának megszűnését követő naptól új továbbképzési időszaka kezdődik, és a szünetelés alatt szerzett továbbképzési pontok választható továbbképzési pontként beszámításra kerülnek az új továbbképzési időszakban.

17/C. § A 2018. június 30-án érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok 2018. július 1-jét követően a minősítésük érvényességi ideje alatt választható továbbképzési programként indíthatók."

38. § (1) A Tszr. a 6. melléklet szerinti 1/A. számú melléklettel egészül ki.

(2) A Tszr. 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

39. § (1) A Tszr.

a) 4. § (6) bekezdésében a "benyújtását követő negyedév" szövegrész helyébe a "benyújtásának negyedévét követő negyedév" szöveg,

b) 4/A. § (3) bekezdésében a "továbbképzésen" szövegrész helyébe a "továbbképzésről" szöveg lép.

(2) A Tszr.

a) 2. § (4) bekezdésében a "3. § (2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "3. § (2)-(3a) bekezdésében és a 3/A. §-ban rá irányadóan" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében a "3. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "3. § (2)-(3a) bekezdésében és a 3/A. §-ban rá irányadóan" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a "30 órában" szövegrész helyébe a "20 órában", valamint a "legalább 30, legfeljebb 50" szövegrész helyébe a "legalább 20, legfeljebb 50" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében a "három példányban" szövegrész helyébe az "elektronikusan" szöveg, továbbá az "adatlapon" szövegrész helyébe a "formátumban" szöveg,

f) 4. § (7) bekezdésében a "bejelenteni" szövegrész helyébe az "elektronikusan bejelenteni" szöveg,

g) 4. § (8) bekezdésében a "beszámol, illetve bejelentést tesz" szövegrész helyébe az "elektronikusan beszámol, illetve elektronikusan bejelentést tesz" szöveg,

h) 4/A. § (2) bekezdésében a "teljes körű" szövegrész helyébe a "teljes körű elektronikus" szöveg,

i) 4/A. § (3) bekezdésében a "nyilvántartja" szövegrész helyébe az "elektronikusan nyilvántartja" szöveg,

j) 4/A. § (6) bekezdésében a "nyilvántartást rendelkezésre bocsátani" szövegrész helyébe a "nyilvántartáshoz hozzáférést biztosítani, illetve azt rendelkezésre bocsátani" szöveg,

k) 11/A. § (2) bekezdés f) pontjában az "írásbeli" szövegrész helyébe az "elektronikusan" szöveg

lép.

40. § (1) Hatályát veszti a Tszr. 4. § (9) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Tszr.

a) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a "szociális szakvizsgát vagy" szövegrész,

b) 3. § (6) bekezdése,

c) 17. §-a és

d) 17/A. § (1) és (3) bekezdése.

5. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

41. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazási köre)

"e) a komplex támogatási szükségletmérő"

[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

42. § A Vr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt. A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a képzőhely megnevezését, címét, képviselőjének nevét,

b) az oktatási program címét,

c) az oktatási program engedélyszámát,

d) a képzésen részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

e) a képzésen részt vevő személy számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén az őt érintő következményeket,

f) a képzési térítési díj mértékét és fizetésének módját,

g) a képzésben részt vevő személy, illetve a képzőhely szerződésszegésének következményeit,

h) a panaszkezelés módját."

43. § A Vr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése háztartásgazdálkodási tanácsadás ellátására, valamint az egyének, a családok és a közösségek számára a pénzügyi kultúra javítása céljából biztosított szolgáltatások nyújtására."

44. § A Vr. a 16. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A komplex támogatási szükségletmérő képzés

17. § (1) A komplex támogatási szükségletmérő képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/C. §-ában foglalt komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma fogyatékos szakterületen 62 óra, ebből

a) 44 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg szakterületen 52 óra, ebből

a) 34 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

17/A. § (1) 2018. december 31-éig a 17. § szerinti képzésen való részvétel nélkül komplex támogatási szükségletmérő vizsgát tehet az a személy, aki 2017. december 31-én a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolással vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkezik.

(2) A vizsgára az 1/A. számú melléklet szerinti adatlapnak a Főigazgatósághoz történő megküldésével kell jelentkezni. A jelentkezéshez mellékelni kell a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást vagy a támogatási szükségletfelmérő szakmentor bizonyítványt.

(3) A képzésen való részvétel nélkül történő vizsgára a 8. § (1) és (3) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdését, valamint (3) bekezdés b) és c) pontját, a 10. §-t és a 3. számú mellékletet kell alkalmazni."

45. § A Vr. a 18. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"Záró rendelkezések"

46. § (1) A Vr. 1. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A Vr. a 9. melléklet szerinti 1/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Vr. 1. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

47. § A Vr. 4. § (1) bekezdésében a "történő megküldésével" szövegrész helyébe az "elektronikusan történő benyújtásával" szöveg lép.

48. § Hatályát veszti a Vr. 11. § (3) bekezdése.

6. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

49. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Gszr.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, szakápolási központ ellátása esetében a kezelőorvos vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik."

50. § A Gszr. 3. számú melléklete szerinti Mérőtábla részében foglalt táblázat 1. sorában a "Háziorvos" szövegrész helyébe az "Orvos" szöveg lép.

7. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

51. § A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Ha a komplex minősítés során a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága megállapításra kerül [Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti besorolás], a rehabilitációs javaslatot a szakértői bizottság tagjai együttesen készítik el."

52. § A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdésében a "döntés bírósági felülvizsgálata" szövegrész helyébe a "közigazgatási per" szöveg lép.

53. § Hatályát veszti a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a) 4. § (1a) és (1b) bekezdése,

b) 5. § (3) bekezdése.

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

54. § Hatályát veszti a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

a) 1-4. alcíme,

b) 9. § (2)-(6) bekezdése,

c) 1. és 2. melléklete.

9. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet módosítása

55. § Hatályát veszti a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

a) 1-4. alcíme,

b) 8. § (3) bekezdése,

c) 9. §-a,

d) 1. és 2. melléklete.

10. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

56. § A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározottak szerint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha

a) állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézmény) intézményvezetője,

b) integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője,

c) intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy

d) vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető

[az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: vezető]."

11. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. §, a 21. §, a 23. §, a 25. §, a 26. §, a 28-30. §, a 34. §, a 37. §, a 38. §, a 39. § (2) bekezdése, a 40. § (2) bekezdése, a 46. § (3) bekezdése, a 47. §, az 5-7. melléklet és a 10. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

SZAKÁPOLÁSI SZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSA
Szolgáltató OEP kódja:Elrendelő lap sorszáma:
Szakápolást végző
intézményneve:
címe:
Betegneve:
lakóhelye:
telefonszáma:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
születési adatai: év hó nap
Fekvőbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO-10.)
Kórházi kezelés időtartama: tól ig
Szakápolás elrendelésének dátuma:
A beteg szakápolásba vételének dátuma:
A vezető ápoló szakmai javaslata, a további szakápolási tevékenység:
indokolt nem indokolt
Felülvizsgálat esetén az első szakápolásba vétel dátuma:
Felülvizsgálat alapján szakápolás időtartama: hónap
Alapbetegség (BNO-10.):
Kísérőbetegség(ek), szövődmény(ek) (BNO-10.):
Szakápolás elrendelését indokoló diagnózis (BNO-10.):
Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99):
SZÜKSÉGLET MEGJELÖLÉSE
A javasolt kategória (S1-S3) és indokolt beavatkozás aláhúzandó.
Szakápolási központ besorolási jellemzői
SzolgáltatásokAlapszolgáltatások
S1
Kibővített szolgáltatások
S2
Különleges szolgáltatások
S3
- betegmegfigyelés
- segítés vizsgálatnál
- invazív beavatkozás
- vizsgálati anyag
levétele
- szakápolási
tevékenység
Minden olyan beteg,
aki nem sorolható
- betegmegfigyelés, legalább két
paraméter ellenőrzése
- beöntés
- segítés a vizsgálati anyagok
levételekor
- inhalálás
- enterális mesterséges táplálás
- drén vagy katéter eltávolítása
- betegmegfigyelés, legalább
három paraméter ellenőrzése
- véna biztosítása
- szonda, katéter felhelyezése,
cseréje, illetve ezen keresztül
vizsgálati minta vétele
- váladék eltávolítása
Gyógyszerellátásaz S2-be és az S3-ba.- gyógyszerek meghatározott
időben való beadása
- infúziós terápia
- állandó vagy többször
ismételt infúziós program
- asszisztálás transzfúziós
terápiánál
- spec. gyógyszeres kezelés
folyamatos megfigyelése
- parenterális táplálás
A vizsgálat eredménye alapján a szakápolási központ ellátást megalapozó ápolási vagy egyéb egészségügyi
körülmény nem áll fenn. (Aláhúzandó, ha a vizsgálat alapján nem áll fenn ilyen körülmény.)
A vizsgálatot végző orvos neve:
A vizsgálatot végző orvos munkahelyének azonosítója:
Orvosi szolgálat kódja:
Dátum: év hó nap
Orvos aláírása:Pecsét száma:
Elrendelést javasoló orvos neve:
Elrendelő orvos neve:
Az elrendelő orvos munkahelyének azonosítója:
Orvosi szolgálat kódja:
Dátum: év hó nap
Orvos aláírása:Pecsét száma:
A szociális intézményi szakápolási központ által nyújtott ellátást elfogadom, és egyben kijelentem, hogy
felvételemet követően más szolgáltatótól térítésmentesen szakápolást nem veszek igénybe.
Dátum: év hó nap
Beteg/törvényes képviselője aláírása: "

"

2. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

I. FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

MUNKAKÖRÖKfalugondnoki szolgálattanyagondnoki szolgálat
falugondnok1 fő
tanyagondnok1 fő

II. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

II. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKtámogató szolgáltatásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
segítő3 fő
gondozó
terápiás munkatárs
3 fő
súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetében 8 fő
II. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKA-
KÖRÖK
ápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
átmeneti
ellátást
nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
ápoló-
gondozó célú
lakóotthon
rehabilitációs
célú lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézmény-
vezető
1 fő1 fő1 főheti 20 óraheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakóotthononkéntintézményenként
vezető ápoló1 fő (>100 fő)1 fő (>100 fő)
gondozó30 fő,
ebből min. 1 fő
ápoló
kiskorúak
ellátása
és súlyos,
halmozottan
sérült
ellátottak
esetén 40 fő
16 fő10 fő2 fő1 fő
ápoló
terápiás
munkatárs
3 fő,
kiskorúak
ellátása és
súlyos,
halmozottan
sérült
ellátottak
esetén + 2 fő
2 fő5 fő
szociális
munkatárs
fejlesztő
pedagógus
4 fő,
kiskorúak
ellátása esetén
+ 2 fő
4 fő**heti 20 óra
orvosheti 4 óra
(<100)
heti 6 óra
(100-200)
1 fő (>200)
heti 2 óraheti 4 óra
segítő2 fő
esetfelelős1 fő
* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** 100 fő felett a fejlesztő pedagógusok közül vezető pedagógus kijelölése szükséges

Ajánlott létszámok:

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:

- szabadidő-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

- mozgásterapeuta/gyógytornász - 2 fő 100 főre vetítve

Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- mozgásterapeuta/gyógytornász - 2 fő 100 főre vetítve

- foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

III. IDŐS, DEMENS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

III. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKétkeztetésházi segítségnyújtásjelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
nappali intézmény
intézményvezető10 vagy több szociális
gondozó/ápoló esetén
1 fő
1 fő
100 fő felett50 főre vetítve
gondozóaz 5. számú
melléklet A) pontja
szerinti
tevékenységnaplóban
összesített óraszám
alapján szociális
gondozó, ápoló 1 fő
2 fő/40 készülékenként
készenléti szolgálatban
2 fő,
6 napos vagy folyamatos
nyitvatartás esetén további 1 fő
ápoló
terápiás munkatársdemens személyek ellátása esetén
további 8 fő
szociális munkatárs
asszisztens1 fő
III. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKátmeneti elhelyezést nyújtó intézményápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
szakápolási központ
esetében az ápolást-
gondozást nyújtó
intézmény
minimumlétszámán túl
intézményvezető1 fő1 fő
vezető szakápoló1 fő
100 főre vetítve
vezető ápoló1 fő (>100)1 fő (>100)
gondozó16 fő24 fő
ápoló
szakápoló15 fő
terápiás munkatárs2 fő2 fő
szociális munkatárs
orvosheti 2 óraheti 4 óra
(<100)
heti 6 óra
(100-200)
1 fő (>200)

Ajánlott létszámok:

- mozgásterapeuta/gyógytornász:

= 100 férőhelyig heti 4 óra

= 100 férőhely felett 1 fő

- foglalkoátatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve

IV. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

IV. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKutcai szociális munkahajléktalan személyek nappali melegedője
intézményvezető- a szociális munkatársak közül
1 fő,
- integrált intézmény esetében
az integrált intézmény vezetője
vagy az általa kijelölt személy
1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
szociális munkatárs2 főheti 20 óra
segítő1 fő
IV. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKhajléktalan személyek átmeneti
intézménye*
hajléktalan
személyek
rehabilitációs
intézménye**
ápolást-gondozást nyújtó
intézmény
intézményvezető1 fő1 fő1 fő
100 főre vetítve
szociális munkatárséjjeli
menedékhely
4 fő
átmeneti
szállás
6 fő
10 fő2 fő
segítőnapi 14 órás24 órás14 fő
gondozónyitvatartáshoz
igazítva
folyamatos
nyitva-
tartáshoz
igazítva
orvosheti 2 óraheti 2 óraheti 6 óra
* ha a férőhelyen csak lakhatási szolgáltatást biztosítanak, arra a férőhelyszámra nem kell létszámot számítani
** külső férőhely esetén annak a férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
IV.2.1.
Időszakos férőhely (100 férőhelyre vetítve)
MUNKAKÖRÖKátmeneti szálláséjjeli menedékhely
Intézményen belül
szociális munkatárs8 fő4 fő
segítő5 fő5 fő
gondozó
Intézményen kívül
intézményvezető (részlegvezető)1 fő1 fő
szociális munkatárs4 fő4 fő
segítő10fő10fő
gondozó

Ajánlott létszámok:

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve

V. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÁSA

V. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKközösségi ellátásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
gondozó2 fő
terápiás munkatárs2 fő
szociális munkatárs
orvos*havi 4 óra
* konzultatív feladatokra
V. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
átmeneti
ellátást
nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
rehabilitációs célú
lakóotthon
támogatott lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakóotthononkéntintézményenként
vezető ápoló1 fő (>100)
gondozó24 fő
ebből min. 1
fő ápoló
16 fő12 fő1 fő
ápoló
terápiás munkatárs2 fő2 fő4 fő
szociális munkatárs
orvosheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1
fő** (>200)
heti 2 óraheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1 fő
(>200)***
esetfelelős1 fő
* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is

Ajánlott létszámok:

Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

= 200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 1 fő

= 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 1 fő

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

= 200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 2 fő

= 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 2 fő

VI. SZENVEDÉLYBETEGEK ELLÁTÁSA

VI. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKközösségi ellátásalacsonyküszöbű ellátásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő1 fő
szolgálatonkéntszolgálatonként50 főre vetítve
terápiás munkatárs
gondozó
szociális munkatárs
2 fő2 fő2 fő
segítő
orvos*havi 4 óra
* konzultatív feladatokra
VI. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
átmeneti
ellátást
nyújtó
intézmény
rehabilitációs célú
lakóotthon
támogatott lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakóotthononkéntintézményenként
vezető ápoló1 fő (>100 fő)
ápoló24 fő10 fő**16 fő1 fő
gondozó
szociális munkatárs2 fő6 fő2 fő
terápiás munkatárs
orvosheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és
1 fő
(>200)***
heti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1 fő
(>200)****
heti 2 óra
esetfelelős1 fő
* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** az egészségbiztosítási finanszírozással rendelkező drog-rehabilitációs intézmény esetén az e rendelet szerinti ápolói
létszámot nem kötelező alkalmazni
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást
**** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást

Ajánlott létszámok:

Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:

- foglalkoztatás-szervező - 4 fő 100 főre vetítve

VII. FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

MUNKAKÖRÖK
intézményvezető1 fő
50 foglalkoztatottra vetítve
segítő2 fő

Kiegészítő szabályok

1. A szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal.

2. A létszámigényt - ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva - főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével.

3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.

4. Ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható.

5. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai a bentlakásos intézmények esetén a következők:

5.1. gazdasági vezető 1 fő

5.2. gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő

5.3. ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb. 50 férőhelyenként) 1 fő

5.4. takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő

5.5. műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő

5.6. mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő

5.7. varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő

5.8. élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő

5.9. szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő

6. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következők:

6.1. gazdasági ügyintéző 1 fő

6.2. takarító 1 fő

6.3. konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő

7. Tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt.

8. Működés megkezdésekor szakosított ellátások esetében - a drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti intézményei és a lakóotthon kivételével - három hónapig legalább az alábbi személyi feltételekkel kell rendelkezni:

8.1. intézményvezető 1 fő

8.2. ápoló, gondozó munkakör 5 fő

8.3. orvos bejegyzés szerinti férőhelyre vetített létszám

8.4. a melléklet többi munkakörére megállapított létszám a férőhelyek betöltöttségének arányában.

A működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végétől - valamennyi szakosított ellátás esetében, valamennyi munkakörre vonatkozóan - a létszámot a betöltött férőhelyekkel arányosan kell biztosítani. A létszám teljesítését a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja - a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát.

9. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy.

10. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

11. Támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket az Szt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosítja, a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja.

12. A közösségi ellátások esetén, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában, rehabilitációs intézményében és rehabilitációs lakóotthonában a tapasztalati szakértő ajánlott létszámban foglalkoztatható.

13. Az orvos munkakör megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető.

14. A három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben - a drogbetegeket ellátó intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont kivéve - az ápolói, gondozói feladatok ellátásához minimálisan 5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül."

3. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai

MunkakörökSzakképzettségek és szakképesítésekSzakmai egységben minimum 1 fő szakirányú végzettsége
Fogyatékkal élő
(Kiegészítő szabály 3.)
Pszichiátriai beteg
(Kiegészítő szabály 3.)
Szenvedélybeteg
(Kiegészítő szabály 3.)
Demens
(Kiegészítő szabály 3.)
intézményvezető- andragógus
- diakónus
- diplomás ápoló
- gyógypedagógus
- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, logopédia szakirányon
- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
- gyógytornász-fizioterapeuta
- hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség
- humánfejlesztő
- igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú
szakképzettség
- intézetvezető
- konduktor
- közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon
- közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon
- közigazgatás-szervező
- mentálhigiénés segítő szakember
- mentálhigiénés szakember
- mentálhigiénés szakember és közösségi segítő
- okleveles ápoló
- okleveles egészségügyi szociális munkás
- egészségügyi menedzser
- okleveles egészségügyi menedzser
- okleveles egészségpszichológus
- okleveles ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles fizioterapeuta
- okleveles jogász
- okleveles orvosdoktor
- okleveles pasztorális tanácsadó
- okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
- okleveles rehabilitációs szakember
- okleveles szociális gazdaság szakember
- okleveles szociálpolitikus
- okleveles szociálgerontológus
- teológus
- okleveles társadalmi befogadás tanácsadó
- szociális menedzser
- szociális munkás
- szociálpedagógus
- szenvedélybetegek ellátása esetén addiktológiai konzultáns
- viselkedéselemző
vezető ápoló/
vezető szakápoló
- diplomás ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles ápoló
- intézetvezető
- mentőtiszt
gondozó- demencia gondozó
- gerontológiai gondozó
- fogyatékkal élők gondozója
- pszichiátriai gondozó
- szenvedélybeteg gondozó
- szociális gondozó és ápoló
- szociális szakgondozó
- fogyatékkal élők
gondozója
- pszichiátriai
gondozó
- szenvedélybeteg
gondozó
- demencia gondozó
- gerontológiai
gondozó
ápoló- alapellátási közösségi szakápoló
- általános ápolási és egészségügyi asszisztens
- aneszteziológiai szakasszisztens
- ápoló
- csecsemő- és gyermekápoló
- diabetológiai szakápoló és edukátor
- epidemiológiai szakápoló
- ergoterapeuta
- felnőtt intenzív szakápoló
- geriátriai és krónikus beteg szakápoló
- gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
- fizioterápiás asszisztens
- gyakorló ápoló
- gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
- gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
- gyakorló mentőápoló
- gyermek intenzív szakápoló
- gyógymasszőr
- hospice szakápoló
- légzőszervi szakápoló
- mentőápoló
- nefrológiai szakápoló
- onkológiai szakápoló
- pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
- sürgősségi szakápoló
- pszichiátriai
szakápoló és
gyógyfoglalkoztató
- geriátriai és
krónikus beteg
szakápoló
szakápoló- 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
I., II. kategóriás ápolónak minősülő szakápoló
--
terápiás
munkatárs
- addiktológus
- addiktológiai konzultáns
- akut betegellátó szakápoló
- autizmus specifikus szolgáltatásszervező
- általános és családügyi mediátor
- általános neuropszichológus
- biblia-alapú lelkigondozó
- biblioterapeuta
- bűnmegelőzési, alkoholprevenciós és drogprevenciós szakember
- családkonzulens/családterapeuta
- diakónus
- diplomás ápoló
- egészségfejlesztő szakpszichológus
- egészségfejlesztési szakember
- egészségfejlesztő mentálhigiénikus
- egészségügyi rehabilitációs menedzser
- egészségmentor szaktanácsadó
- egészségügyi szervező
- egyházi/felekezeti közösségszervező
- evangelikál lelkipásztor
- életút-támogató tanácsadó
- életmód tanácsadó és terapeuta
- életmód tanácsadó/lelkigondozó
- életmód tanácsadó teológus
- élmény-, rendezvény- és közösségszervező
- életvezetés-koordinátor
- fejlesztő biblioterapeuta
- felekezeti szociális munkás
- foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó
- gerontagógus
- gyermekvédelmi pszicho-patrónus
- gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
- fogyatékkal élők
gondozója
- pszichiátriai
gondozó
- szenvedélybeteg
gondozó
- demencia gondozó
- gerontológiai
gondozó
- gyógypedagógus, logopédia szakirányon
- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
- gyógytornász-fizioterapeuta
- humánszolgálati tanácsadó
- integratív mentálhigiénés szakember
- intenzív szakápoló
- iskolai szociális munkás
- játéktervező és -elemző
- keresztyén hospice lelkigondozó
- képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó
- klinikai lelkigondozó
- kompetenciafejlesztő tréner
- komplex interaktív játékkonzulens
- komplex művészeti terapeuta
- komplex rehabilitációs mentor
- komplex szociális szolgáltatások szakembere
- közösségi és családi mediátor
- közvetítő (mediátor)
- lelkigondozói asszisztens
- mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember
- mentálhigiénés lelkigondozó
- mentálhigiénés szakember
- mentálhigiénés szakember és közösségi segítő
- mentálhigiénés segítő szakember
- mentálhigiéniai prevenció specialista
- multidiszciplináris rehabilitációs munkatárs
- munkahelyi mentálhigiénés szakember
- munkavállalási tanácsadó
- okleveles ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles fizioterapeuta
- okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatsegítő szakember
- okleveles pasztorális tanácsadó
- okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
- okleveles egészségpszichológus
- okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő
- teológus
- okleveles társadalmi befogadás tanácsadó
- pasztorálpszichológiai szakreferens
- okleveles pszichiáter
- pszichopedagógus
- rehabilitációs-kreatív terapeuta
- rehabilitációs szolgáltatásszervező
- reflektív addiktológiai szociális szakember
- reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szociális szakember
- szaklelkigondozó
- szociálgerontológiai szakmenedzser
- okleveles szociálgerontológus
- szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens
- tanácsadó szakpszichológus
- társadalmi integrációs tanácsadó
- tranzakcióanalitikus asszisztens
- utcai szociális munkás
- viselkedéselemző
- családsegítő asszisztens
- demencia gondozó
- foglalkozás-szervező
- fogyatékkal élők gondozója
- gerontológiai gondozó
- gyermekotthoni asszisztens
- gyógypedagógiai segítő munkatárs
- kisgyermekgondozó, -nevelő
- mentálhigiénés asszisztens
- pedagógiai- és családsegítő munkatárs
- pszichiátriai gondozó
- rehabilitációs nevelő, segítő
- szenvedélybeteg gondozó
- szociális asszisztens
- szociális menedzser
- szociális szakgondozó
- szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
szociális
munkatárs
- okleveles szociális gazdasági szakember
- okleveles egészségügyi szociális munkás
- szociális munkás
- okleveles szociálpolitikus
- szociálpedagógus
- szociális menedzser
- szociálpedagógus
- gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
fejlesztő-
pedagógus
- fejlesztőpedagógus
- gyógypedagógus
- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, logopédia szakirányon
- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
gyógytestnevelő
- gyógytornász
- konduktor
- pedagógus
- pszichopedagógus
- szociálpedagógus
orvos- okleveles orvosdoktor
segítő/
falugondnok,
tanyagondnok
- befejezett 8 általános iskola
esetfelelős- felsőfokú végzettség és az e rendelet 110/G. § (4) bekezdésben
megjelölt kompetenciák
asszisztens- mentálhigiénés asszisztens
- szociális asszisztens

Kiegészítő szabály:

1. Az alábbi munkakörök betöltéséhez nincs felsőfokú képesítési elvárás, de a munkakörhöz illeszkedő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthető: gondozó, ápoló, segítő, asszisztens.

2. Ha alapképzésben szerzett végzettséget jelöl a táblázat egy munkakörnél, az adott munkakör az alapképzésben szerzett végzettségre épülő mesterképzésben szerzett végzettséggel is betölthető.

3. Az intézményvezető a fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, az adott szakmai egység célcsoportjának megfelelő, e melléklet szerinti kiegészítő szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani."

4. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"7. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A szakápolási központ tárgyi feltételei és szakápolási tevékenységei

1. Szakápolási központ környezeti feltételei

1.1. Sterilanyag-tároló (külön helyiség vagy szekrény)

2. Alapápolási eszközök

2.1. Háttámasz; lábtámasz

2.2. Etetőasztal

2.3. Ágyazókocsi

2.4. Fürdetőszék; szoba-WC; hajmosó felszerelés

2.5. Prevenciós antidecubitor matrac

2.6. Terápiás antidecubitor matrac

3. Szakápolási központ tárgyi feltételei

3.1. Előkészítő kocsi a szakápolási műveletekhez

3.2. Motoros szívó; oxigénellátás (központi vagy egyedi), lélegeztető ballon, maszk, félautomata defibrillátor, EKG készülék, (újraélesztő tálca/táska)

3.3. Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor, phonendoscop; garatlámpa (pupillalámpa), reflexkalapács

3.4. Steril, egyszer használatos fecskendők különböző méretben

3.5. Steril tűk, szárnyas tűk, perifériás vénakanülök különböző méretben

3.6. Steril szondák, steril infúziós szerelékek

3.7. Steril katéterek, steril katéter csúsztató, vizeletgyűjtő zsák

3.8. Steril és nem steril kötszerek

3.9. Steril sebészi ollók, steril anatómiai csipeszek, steril horgas csipeszek

3.10. Kötszerollók; kocher

3.11. Steril beöntő csövek, beöntő kanna

3.12. Vizeletvizsgálati tesztcsík, vizeletfajsúly-mérő

3.13. Vércukorszintmérő, tesztcsíkkal

3.14. Vérvételi csövek és eszközök, tartályok egyéb vizsgálati anyagok vételéhez, zárt vérvételi rendszer, stranguláló gumi

3.15. Infúziós állvány

3.16. Infúziós pumpa vagy perfusor

3.17. Elsődleges veszélyeshulladék-gyűjtő doboz

4. Kezelőegység felszerelése

4.1. Vizsgálóasztal/-ágy/-szék

4.2. Betegfellépő/lépcső vizsgálóasztalhoz/-ágyhoz/-székhez

4.3. Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő-/ vizsgálóhelyiségekben

4.4. Mozgatható vizsgálólámpa

4.5. Zárható gyógyszerszekrény

4.6. Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca

4.7. Zárható kábítószerszekrény

4.8. Gyógyszertárolásra alkalmas hűtőszekrény

4.9. Dokumentáció- és irattároló

4.10. Nyelvlapocok

4.11. Reflexkalapács

4.12. Pupillavizsgáló lámpa

4.13. Visustábla

4.14. Személymérleg

4.15. Testmagasságmérő

4.16. Mérőszalag

5. A szakápolás keretében biztosított tevékenységek

5.1. Folyadékpótló infúzió bekötése orvosi utasításra, továbbá az intravénás és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó egyéb szakápolói feladatok.

5.2. Enterosztóma ellátás.

5.3. Szondán (nasogastricus, és percutangastrostomán) át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése, betanítása.

5.4. Nasogastricus szonda behelyezése, cseréje.

5.5. A tracheáliskanül tisztítása, betét cseréje szövődményes esetben, a tevékenység betanítása.

5.6. Nőbetegeknél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, hólyagkondicionálás.

5.7. Perifériás vénakanül behelyezése és ellátása.

5.8. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása.

5.9. Sztomatoterápia szövődményes esetben, és szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

5.10. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

5.10.1. Gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása (ez esetben gyógytornász közreműködése, vagy konzultáció céljából elérhetősége szükséges);

5.10.2. Mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása.

5.11. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai III-IV. stádium (exsudációs, nekrotikus seb kezelése orvosi utasítás alapján).

5.12. Haldokló beteg szakápolása.

5.13. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

5.14. Parenterális gyógyszerelés.

5.15. Gyógyszeradagoló pumpa működtetése.

5.16. Epidurális és Port-a cathkanülök gondozása, gyógyszerbevitel.

5.17. Különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai.

5.18. EKG készítés orvosi utasítás alapján.

5.19. Minden egyéb, orvos által elrendelt és felügyelt szakápolási tevékenység."

5. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

1. Az Mr. 4. számú melléklet II. pont 1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A továbbképzés engedélyszámaA továbbképzés megnevezése,
címe
A továbbképzés formája
(kötelező, munkakörhöz kötött,
választható)
A továbbképzést szervező
megnevezése/neve, címe
A továbbképzési pontérték
megszerzésének időpontja
Megszerzett pontérték

6. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"1/A. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséggel járó munkakörök

I. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén

Munkakör megnevezése
1.Szociális munkatárs
2.Segítő
3.Asszisztens
4.Terápiás munkatárs
5.Ápoló
6.Gondozó
7.Szociális asszisztens
8.Családgondozó
9.Családsegítő
10.Esetfelelős
11.Esetmenedzser
12.Falu- és tanyagondnok
13.Gyermekfelügyelő
14.Gyermekvédelmi asszisztens
15.Helyettes szülői tanácsadó
16.Kisgyermeknevelő
17.Szaktanácsadó
18.Gyógypedagógus

II. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

Munkakör megnevezése
1.Ápoló
2.Bizottsági családgondozó
3.Fejlesztőpedagógus
4.Gyermekfelügyelő
5.Gyermekgondozó (ha nem a nevelőszülő hozzátartozója)
6.Gyermekvédelmi asszisztens
7.Gyermekvédelmi gyám
8.Gyermekvédelmi ügyintéző
9.Gyógypedagógus
10.Elhelyezési ügyintéző
11.Jogász
12.Kisgyermeknevelő
13.Közvetítő
14.Nevelő
15.Nevelőszülő
16.Nevelőszülői tanácsadó
17.Növendékügyi előadó
18.Orvos
19.Örökbefogadási tanácsadó
20.Pszichiáter
21.Pszichológus
22.Rendész
23.Szakoktató, munkaoktató
24.Utógondozó
25.Védőnő

"

7. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzési program fajtája:

1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett továbbképzések esetén:

1.1.1. kötelező továbbképzés

1.1.2. munkakörhöz kötött továbbképzés

1.1.3. választható továbbképzés

1.2. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett továbbképzések esetén:

1.2.1. munkakörhöz kötött továbbképzés

1.2.2. választható továbbképzés

1.3. Egyéb továbbképzést szervező által szervezett továbbképzések esetén:

1.3.1. választható továbbképzés

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

2. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe:

(Kötelező továbbképzés esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tüntetendő fel. Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagy Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. tüntethető fel.)

3. A program címe:

4. A program célja, tartalma, részletes tematikája:

5. A program célcsoportja:

6. A program által közvetlenül érintett munkakörök:

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén töltendő ki.)

7. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok:

8. A szerezhető továbbképzési pontérték:

9. A program indításának tervezett időpontja:

10. A program időtartama (óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai terepgyakorlat):

11. A program tervezett helyszíne:

12. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

13. A továbbképzést szervező kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail-címe:

14. A program engedélyszáma:

15. A program minősítése érvényes:

16. A program tartalmának felülvizsgálati dátuma:

(Kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzés esetén töltendő ki.)

17. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált:

18. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:"

8. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

A Vr. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A képzések közül az alábbira jelentkezem:

2.1. adósságkezelési tanácsadó képzés

2.2. támogatószolgálat-vezető képzés

2.3. személyi segítő képzés

2.4. személyszállító képzés

2.5. falu- és tanyagondnoki képzés

2.6. közösségi koordinátor képzés

2.7. közösségi gondozó képzés

2.8. komplex támogatási szükségletmérő képzés"

9. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"1/A. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP
komplex támogatási szükségletmérő vizsgára
1. Személyes adatok:
Jelentkező neve: ......................................................................................................................................................
Születési hely: .........................................................................................................................................................
Születési idő: .......................év.................................................hónap........nap
Anyja neve: .............................................................................................................................................................
Értesítési cím: ..........................................................................................................................................................
Telefonszám, elektronikus levelezési cím: ...............................................................................................................
2. A komplex támogatási szükségletmérő vizsgához szükséges feltétellel rendelkezem:
2.1. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály
szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégeztem
2.2. támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkezem
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
3. A vizsgát az alábbi képzőhelyen kívánom letenni:
.................................................................................................................................................................................
Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időszakban nem
szerveznek vizsgáztatást, adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:
1. .............................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................
Kelt: ...........................................................,...........év................................hónap.......napján.
……………………………………
jelentkező aláírása"

"

10. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

"1. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP
szociális szolgáltatásokat végzők képzésére
(elektronikusan nyújtható be)
1. Személyes adatok:
1.1. Jelentkező neve: ................................................................................................................................................
1.2. Születési hely: ...................................................................................................................................................
1.3. Születési idő: .......................év.................................................hónap........nap
1.4. Anyja neve: .......................................................................................................................................................
1.5. Postai levelezési cím: .........................................................................................................................................
1.6. Elektronikus levelezési cím, telefonszám: ..........................................................................................................
2. A képzések közül az alábbira jelentkezem:
2.1. adósságkezelési tanácsadó képzés
2.2. támogatószolgálat-vezető képzés
2.3. személyi segítő képzés
2.4. személyszállító képzés
2.5. falu- és tanyagondnoki képzés
2.6. közösségi koordinátor képzés
2.7. közösségi gondozó képzés
2.8. komplex támogatási szükségletmérő képzés
3. A képzést az alábbi képzőhelyen kívánom elvégezni:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időszakban nem indul
képzés, adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:
1................................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................................................
Kelt: ...........................................................,...........év................................hónap.......napján.
……………………………………
jelentkező aláírása"

"

Tartalomjegyzék