114/2013. (XII. 12.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében, valamint a 4. §és az 5. § (2) bekezdés tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában vidékfejlesztési szervek: az 1. mellékletben meghatározott, az ágazati honvédelmi feladatokat ellátó, a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek.

2. § (1) A vidékfejlesztési szervek a honvédelmi feladataik végrehajtásával kapcsolatban

a) közreműködnek az ágazati honvédelmi feladatok végrehajtásában;

b) együttműködnek a területi és helyi védelmi igazgatási szervekkel;

c) végzik a befogadó nemzeti támogatással (a továbbiakban: BNT) és meghagyással kapcsolatos feladatokat;

d) elkészítik az Alaptörvény szerinti váratlan támadásra, megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra és szükségállapotra (a továbbiakban: különleges jogrendi időszak) vonatkozó intézkedési tervüket;

e) közreműködnek a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben elrendelt vidékfejlesztést érintő intézkedések végrehajtásában;

f) közreműködnek a NATO polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő ágazati feladatok végrehajtásában;

g) a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett, ágazati információk (földméréssel, térképészettel, időjárással, mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással kapcsolatos adatok) szolgáltatásával segítik az ország területének hadműveleti előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;

h) közreműködnek az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, a gazdaságfelkészítés rendszerében;

i) közreműködnek az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének felajánlott civil képességekkel kapcsolatos ágazati feladatok ellátásában.

(2) A vidékfejlesztési szerv vezetője a honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében

a) gondoskodik a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő szervezeti egység kijelöléséről;

b) közreműködik az ágazatot érintő honvédelmi gyakorlatok tervezésében és részt vesz a feladatok végrehajtásában;

c) gondoskodik a vidékfejlesztési szerven belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az ügyeleti szolgálat biztosításáról.

3. § (1) A vidékfejlesztési szerv vezetője a kidolgozott honvédelmi intézkedési tervet miniszteri jóváhagyásra felterjeszti.

(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a vidékfejlesztési szerv különleges jogrendi időszakra vonatkozó, honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályait.

(3) A honvédelmi intézkedési terv a vidékfejlesztési szerv sajátosságainak megfelelő, a működési szabályokról rendelkező szöveges részből, valamint személyi és anyagi erőforrásokat bemutató mellékletekből áll.

(4) A vidékfejlesztési szerv vezetője gondoskodik

a) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásához szükséges személyi állomány és eszközök rendelkezésre állásáról;

b) arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje és begyakorolja;

c) a vidékfejlesztési szerv számára a különleges jogrend idején szükséges anyagi-, eszköz-, elhelyezési- és szállítókapacitási igények felméréséről;

d) a különleges jogrend idején a személy- és vagyonvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek megteremtéséről.

4. § (1) A rendkívüli állapot, vagy a megelőző védelmi helyzet idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos ágazati feladatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a vidékfejlesztési szervek végzik.

(2) A minisztérium és a vidékfejlesztési szervek rendkívüli állapotban várható munkaerő-szükségletét elsősorban a nem hadköteles férfi, továbbá a női munkavállalókból kell tervezni és biztosítani.

(3) Minden olyan változást, ami jelentős kihatással van a rendkívüli állapot idején ellátandó feladatokra, a vidékfejlesztési szerv vezetője haladéktalanul köteles a minisztériumnak bejelenteni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)[1]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 114/2013. (XII. 12.) VM rendelethez[2]

Vidékfejlesztési szervek

a) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

b) Országos Meteorológiai Szolgálat,

c) Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 197. §-a. Hatályos 2017.08.18.

Tartalomjegyzék