2013. évi CXXVIII. törvény

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról

1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

1. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az anyakönyvet községben, városban, megyei jogú városban és fővárosi kerületben a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető), valamint - az anyakönyvvezető számára e törvény által biztosított jogokat gyakorolva - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezeti. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője jár el. Anyakönyvvezetői feladatokat a jogszabályokban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező polgármester, jegyző, illetőleg az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalának köztisztviselője láthat el."

(2) Az Atvr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az anyakönyvbe születési helyként azt a községet, várost, fővárosi kerületet vagy a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területet kell bejegyezni, ahol a gyermek megszületett."

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult."

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

3. § A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében a "fővárosban a kerületi önkormányzati" szövegrész helyébe a "fővárosban a kerületi önkormányzati, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzati" szöveg lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében a "települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője," szövegrész helyébe a "települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző)," szöveg lép.

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az e törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a települési önkormányzat polgármestere számára meghatározott feladat- és hatásköröket a főpolgármester, a jegyző számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi főjegyző gyakorolja."

(2) Az Szt. 55/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi önkormányzat a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében, a fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani."

(3) Az Szt. 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi kerületi önkormányzat biztosítja az (1) és (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, a 88. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a fővárosi önkormányzat biztosítja."

6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E törvény alkalmazásában kerületi önkormányzaton a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzatot is érteni kell."

7. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

7. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 10. § (4) bekezdésében a "fővárosban a kerületi önkormányzat képviselő-testülete" szövegrész helyébe a "fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése" szöveg lép.

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a) 8. § (1) bekezdésében a "képviselő-testületének" szövegrész helyébe a "képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "önkormányzatok képviselő-testületének" szövegrész helyébe az "önkormányzatok képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének" szöveg

lép.

9. Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény módosítása

9. § A Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Bptv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Budapest főváros közigazgatási területe a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre és a következő kerületekre tagozódik: I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület."

10. § A Bptv. a következő 5-7. §-sal egészül ki:

"5. § (1) Törvényben a fővárosi kerületi önkormányzat számára meghatározott feladat- és hatáskört a Margitsziget vonatkozásában - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a fővárosi önkormányzat látja el.

(2) Jogszabályban a kerületi önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök vonatkozásában a Margitsziget tekintetében a főpolgármester, illetve a fővárosi főjegyző járnak el.

(3) A Margitsziget vonatkozásában az államigazgatási feladatokat ellátó szervek közül - ide nem értve az államigazgatási feladatkörében eljáró jegyzőt - az a szerv jár el, amely a XIII. kerület tekintetében eljárni jogosult.

(4) A Margitszigettel, illetve az ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, valamint székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel összefüggő, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szervek járnak el.

6. § A Margitszigeten fekvő ingatlan címe lakóhelyként nem jelenthető be.

7. § Az 5. § (1) bekezdésének - a Módtv. 10. §-ával megállapított - rendelkezései a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tekintetében 2013. december 31-ig nem alkalmazhatóak."

11. § A Bptv. 1. számú mellékletének a XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A XIII. kerület határa: a Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd pesti ágának középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapesti közös határig, az újpesti összekötőhíd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a Népsziget déli csúcsáig."

10. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 119. § c) pontjában a "fővárosi kerületi önkormányzat épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője, főjegyzője" szöveg lép.

(2) A Vht. 122. § (1) bekezdés c) pontjában és 145. § (1) bekezdés b) pontjában a "fővárosi kerületi polgármesteri hivatal hirdetőtábláján" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi polgármesteri hivatal, a főpolgármesteri hivatal hirdetőtábláján" szöveg lép.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

13. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"k) gyámhatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző,"

(2) A Gyvt. 94. § (1) és (2a) bekezdésében a "fővárosi kerületi önkormányzat" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat" szöveg lép.

12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmény, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen lévő építmény esetében az (1) bekezdésben meghatározott körben és módon a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint a fővárosi önkormányzat főpolgármestere adhat véleményt."

(2) Az Étv.

a) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 62. § (6) bekezdésében a "(fővárosban a kerületi önkormányzat)" szövegrész helyébe a "(fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)" szöveg,

b) 30/C. § (1) bekezdésében a "körben - véleményt adhat" szövegrész helyébe a "körben, az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - véleményt adhat" szöveg,

c) 30/D. § (1) bekezdésében a "polgármestere" szövegrész helyébe a "polgármestere, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester" szöveg,

d) 58. § (10) bekezdés b) pontjában a "lakcím," szövegrész helyébe a "lakcím, értesítési cím," szöveg

lép.

(3) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)

"2. fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait,"

13. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

15. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében a "fővárosi kerületi" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi, fővárosi" szöveg lép.

14. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

16. § Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

a) 42/A. § (8) bekezdés a) pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi és a fővárosi" szöveg,

b) 42/B. § (1)-(5) bekezdésében, 42/C. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 48/A. § (1) bekezdésében a "kerületi önkormányzat" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat" szöveg,

c) 49. § (5) és (6) bekezdésében a "képviselő-testülete" szövegrész helyébe a "képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése" szöveg

lép.

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

17. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik."

16. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

18. § A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és (3) bekezdésében, 21/B. § (1) és (2) bekezdésében a "kerületi önkormányzat" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat" szöveg lép.

17. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

19. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

a) 82. § (2) bekezdésében és 3. melléklet G) pont 2. és 3. alpontjában a "kerületi önkormányzati" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzati, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzati" szöveg,

b) 156/B. § (4) bekezdés c) pontjában a "fővárosi kerületi jegyzőnek," szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi jegyzőnek, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főjegyzőnek," szöveg,

c) 156/B. § (5) bekezdésében a "polgármesteri hivatalnak" szövegrész helyébe a "polgármesteri hivatalnak, illetve főpolgármesteri hivatalnak" szöveg

lép.

18. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

20. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

a) 17. § (3) bekezdésében a "kerületi" szövegrész helyébe a "kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi" szöveg,

b) 67. §-ában a "képviselő-testülete" szövegrész helyébe a "képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése" szöveg

lép.

19. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

21. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében a "képviselő-testülete" szövegrész helyébe a "képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése" szöveg lép.

20. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

22. § A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény

a) 44/A. § (1) bekezdésében a "jegyzőivel," szövegrész helyébe a "jegyzőivel, a fővárosi főjegyzővel," szöveg,

b) 44/A. § (1) bekezdésében a "jegyzőinél," szövegrész helyébe a "jegyzőinél, a fővárosi főjegyzőnél," szöveg,

c) 44/A. § (3) és (6) bekezdésében a "jegyzőjétől," szövegrész helyébe a "jegyzőjétől, a fővárosi főjegyzőtől," szöveg

lép.

21. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

23. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "(fővárosban kerületi)" szövegrész helyébe a "(fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)" szöveg lép.

22. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

24. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében a "(fővárosban a kerületi)" szövegrész helyébe a "(fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)" szöveg lép.

23. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

25. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet 1/1. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

24. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

26. § A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A polgárőr egyesület működési területe annak a településnek, fővárosi kerületnek, valamint az azokkal közvetlenül határos település földrajzi területe, amelyet a polgárőr egyesület székhelyeként megjelölt. A polgárőr egyesület működési területe - indokolt esetben -

a) az alapfeladata ellátásával összefüggésben a fővárosi kerület, valamint az azzal közvetlenül határos kerület közigazgatási területén túl a főváros teljes közigazgatási területére, valamint

b) a kiegészítő feladata ellátásával összefüggésben a székhelye szerinti fővárosi kerület területén túl a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területre

is kiterjedhet."

25. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

27. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A főváros területe kerületekre, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre tagozódik. Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik."

(2) Az Mötv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi önkormányzat látja el - a (4) és (5) bekezdésben szabályozott feladatmegosztás szerint - a főváros egészét, több kerületét, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat."

26. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

28. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. § (2) bekezdés e) pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi" szöveg lép.

27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

29. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 12. § (1) bekezdésében és 26. § (8) bekezdésében a "kerületi" szövegrész helyébe a "kerületi, továbbá a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi" szöveg lép.

28. Záró rendelkezések

30. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján az érintett önkormányzatok között szükségessé váló átadás-átvételi eljárások, valamint a jogutódlás rendjét rendeletben szabályozza.

31. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

32. § A 8. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése, a 24. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, a 27. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXXVIII. törvényhez

"1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság
Budapest V. kerületBudapest VI. kerületBudapest VII. kerület
Budapest VIII. kerületBudapest IX. kerületBudapest X. kerület
Budapest XIII. kerületBudapest XIV. kerületBudapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerületMargitsziget"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére