18/2013. (V. 9.) BM rendelet

egyes fegyveres szervek szolgálati szabályzatának módosításáról, valamint a SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 2. alcím tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró házelnök véleményét kikérve - a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

1. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. rendkívüli esemény: a rendőri intézkedés során bekövetkező minden olyan esemény, tevékenység vagy mulasztás, amely az intézkedés alá vont, az intézkedést végrehajtó vagy más személy életét, testi épségét,egészségét, anyagi javait, a személyi szabadság korlátozása helyének rendjét vagy az őrzésbiztonságot sérti, illetve veszélyezteti."

2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A szolgálati ágak:)

"i) a kommunikációs szolgálati ág."

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A szolgálatok:)

"k) a légiközlekedés védelmi szolgálat."

3. § (1) Az R. 26. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fokozott ellenőrzés végrehajtását)

"b) illetékességi területén a rendőrfőkapitány, a bűnügyi vagy a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes,a rendőrkapitány vagy az ügyeletvezető, a határrendészeti kirendeltség vezetője, továbbá"

(2) Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az államhatár őrzése (a továbbiakban: határőrizet),a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása érdekében fokozott ellenőrzést rendelhet el az országos rendőrfőkapitány, a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti igazgató, a rendőrkapitány, a határrendészeti kirendeltség vezetője és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója."

4. § Az R. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A rendőr a megkezdett, de mellőzött előállításról is jelentést készít, amelyben rögzíti az érintett személy személyazonosító adatait, az előállítás megkezdésének okát, helyét és időpontját, az intézkedés befejezésének helyét és időpontját, valamint az előállítás mellőzésének okát."

5. § Az R. 30. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az előállítás időtartamának az Rtv. 33. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítása válik szükségessé, ennek tényét és időtartamát a fogvatartottal - a személyi szabadság korlátozása 8. órájának lejártát megelőzően - szóban közölni kell, és a meghosszabbítás tényét, okát, időtartamát, illetve annak közlését az előállításról készített jelentésen, valamint az előállítás időtartamáról kiállított igazoláson, az engedélyezésre jogosult vezető aláírásával együtt fel kell tüntetni."

6. § (1) Az R. 31. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az előállító egységben történő elhelyezéssel egyidejűleg a fogvatartott elhelyezéséről a 2. melléklet szerinti, a fogvatartás során keletkezett iratanyagokkal együtt tárolandó nyomtatványt kell kitölteni, amely tartalmazza

a) a fogvatartott személy személyazonosító adatait,

b) az elhelyezés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap, óra, perc megjelöléssel),

c) a felügyeletet ellátó nevét, rendfokozatát, valamint

d) az étkeztetésre vonatkozó adatokat.

(11) A személyi szabadság korlátozásának első 5 óráját követően az intézkedést foganatosító rendőri szerv gondoskodik a fogvatartott személy élelemmel történő ellátásáról. A fogvatartott személy étkezése az előállító helyiségben történik. Az étel kiosztását a felügyeletet ellátó rendkívüli őr végzi. Ha a rendkívüli őr nem rendelkezik az étel kiosztásához szükséges élelmiszerhigiéniai alapismereti vizsgával és érvényes egészségügyi könyvvel,akkor az élelmiszer kicsomagolását nem végezheti. Ilyen esetben a fogvatartottat előrecsomagolt élelmiszerrel és az annak elfogyasztásához szükséges egyszer használatos evőeszközökkel kell ellátni."

(2) Az R. 31. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az előállított őrzését végrehajtó, rendkívüli őri feladatokkal megbízott rendőr lőfegyvert, illetve gumilövedék,pirotechnikai eszköz, könnygázgránát, vagy elfogó háló kilövésére rendszeresített eszközt nem viselhet.

(13) A büntetés-végrehajtási intézetből kikért és a rendőrség épületébe átkísért személyek biztonságos őrzésére a (2) bekezdésben meghatározott előállító helyiségben vagy a rendőrségi fogda ideiglenes elhelyezésre szolgálóhelyiségében kerülhet sor, a helyiségben történő tartózkodás időtartama nem haladhatja meg a 12 órát."

7. § Az R. 35. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a rendőr az igazoltatás során észleli, hogy az igazoltatott diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló másmentességet élvező, nem magyar állampolgárságú személy, vagy közjogi tisztséget betöltő személy, akkor rögzíti a tényállást, és a továbbiakban a mentességet élvező személlyel szemben a mentességet megállapító jogszabályban meghatározottak szerint jár el.

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú személy,illetve a közjogi tisztséget betöltő személy által elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén a rendőr - az (1) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel - foganatosítja a szükséges helyszíni intézkedést,feljelentést tesz, és végzi a szükséges büntető- vagy szabálysértési eljárási cselekményeket.

(3) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú személlyel szembeni (1)-(2) bekezdés szerinti intézkedésről - a szolgálati út betartása mellett -

a) munkanapokon, illetve munkaidőben a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályát, vagy

b) munkaszüneti napon, hétvégén, illetve munkaidőn túl a Külügyminisztérium Ügyeletét soron kívül értesíteni kell."

8. § Az R. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, kardlapot, illetve szolgálati kutyát alkalmazó rendőr - az ellenszegülés megtörését, illetve a támadás megakadályozását követően - szóban köteles haladéktalanul jelentést tenni a közvetlen szolgálati elöljárójának, illetve értesíteni az ügyeletet vagy a tevékenység-irányítási központot. A kísérés során, a kizárólag annak végrehajtása érdekében történő bilincs alkalmazás kivételével a kényszerítő eszközt alkalmazó rendőr, valamint a csapaterőt, útzár alkalmazását,továbbá tömegoszlatást elrendelő parancsnok a helyszíni intézkedések után köteles írásos jelentést készíteni. Ha a kényszerítő eszköz alkalmazását személyi szabadságot korlátozó intézkedés követi, a kényszerítő eszközt alkalmazó rendőrnek a jelentést a személyi szabadságot korlátozó intézkedésről szóló írásos jelentésben kell megtennie."

9. § Az R. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendőr csak az adott feladatra kiképzett és érvényes minősítéssel rendelkező, egészséges, ápolt és jó erőnlétű kutyával láthat el szolgálatot."

10. § Az R. 44. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az útzár alkalmazását)

"b) illetékességi területén - az autópálya és az autóút kivételével - a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány,a rendészeti vagy a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, a rendőrkapitány vagy a határrendészeti kirendeltség vezetője"

(rendeli el.)

11. § Az R. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lőfegyvert használó rendőr szolgálati helye szerinti rendőri szerv vezetője öt munkanapon belül köteles kivizsgálni a lőfegyverhasználat, illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés jogszerűségét, szakszerűségét. Különösen indokolt esetben a határidőt

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

aa) központi szervénél szolgálatot teljesítő rendőr esetében az országos rendőrfőkapitány,

ab) egyéb szervénél szolgálatot teljesítő rendőr esetében - az országos rendőrfőkapitány egyidejű tájékoztatása mellett - az illetékes rendőrfőkapitány vagy a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott szerv vezetője,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szervnél szolgálatot teljesítő rendőr esetében az említett szervfőigazgatója, vagy

c) a terrorizmust elhárító szervnél szolgálatot teljesítő rendőr esetében az említett szerv főigazgatója öt munkanappal meghosszabbíthatja."

12. § A R. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A körzeti megbízott alapvető feladata

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a lakosság kapcsolatának fenntartása,

b) bűnmegelőzési tevékenység ellátása,

c) nyomozások elvégzése,

d) a működési területét érintő körözési tevékenység elvégzése, valamint

e) vasúti, légi és vízi rendészeti rendőri feladatok ellátása."

13. § A R. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"83. § (1) A védelmi ellenőrzési és felügyeleti feladatra beosztott rendőr nemzetközi repülőtéren felügyeli

a) az utasok és kézipoggyászaik,

b) a nem utas személyek és személyes tárgyaik,

c) a szigorított védelmi területre (SRA) belépő járművek, valamint

d) a feladott poggyász, áru és postaküldemény, a légifuvarozói postaküldemény és a légifuvarozói anyag, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek

védelmi ellenőrzését.

(2) A védelmi ellenőrzési és felügyeleti feladatokra beosztott rendőr az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek és dolgok védelmi ellenőrzését fegyveresen biztosítja.

(3) A védelmi ellenőrzési és felügyeleti feladatra beosztott rendőr nemzetközi repülőtéren

a) ellátja a repülőtér szigorított védelmi területeinek rendőri felügyeletét, valamint

b) közreműködik a repülőtér területén a közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény elhárításában, továbbáaz elhagyott, gazdátlan csomagokkal kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában."

14. § Az R. 89. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A rendőri intézkedéssel összefüggő rendkívüli eseményről írásban kell jelentést tenni, amelyet a szolgálati elöljáró köteles kivizsgálni. Az elfogással és előállítással, az idegenrendészeti hatáskörben elrendelt személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel, illetve az elővezetéssel összefüggő rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést kell tenni a rendőri szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) főügyészség büntetés-végrehajtási felügyeleti feladatot ellátó ügyészének."

15. § Az R. 96. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a rendőr a szolgálati maroklőfegyvert (lőszert) szolgálaton kívül magánál tartja, azt csak az általa életvitelszerűen lakott lakásban, biztonsági zárral ellátott szekrényben, fiókban vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, biztonsági zárral ellátott vaslemez dobozban tarthatja úgy, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A maroklőfegyvert ürített, fesztelenített állapotban, a lőszerektől elkülönítve kell tárolni."

16. § (1) Az R. 97. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Egyéni elbírálás alapján a szolgálati maroklőfegyver (lőszer) szolgálaton kívüli birtoklása abban az esetben engedélyezhető, ha a rendőri szerv vezetője vagy megbízása alapján a rendőr legalább osztályvezetői beosztású szolgálati elöljárója által az engedély megadását megelőzően lefolytatott ellenőrzés alapján a biztonságos tárolás 96. § (5) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak."

(2) Az R. 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéni elbírálás alapján szolgálaton kívül birtokolni engedélyezett szolgálati maroklőfegyver (lőszer)biztonságos tárolásának 96. § (5) bekezdésében meghatározott feltételei fennálltát a rendőri szerv vezetője vagy megbízása alapján a rendőr legalább osztályvezetői beosztású szolgálati elöljárója az engedély megadását követően évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíti."

17. § Az R. 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közterületen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben végzett szolgálatellátás során az egyenruhát viselő rendőr kizárólag szolgálati célú mobil rádiótelefon készüléket,telefonálásra, üzenet küldésére és fogadására alkalmas más telekommunikációs eszközt tarthat magánál a határrendészeti, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, illetve a személy- és objektumvédelmi feladatainak ellátása során. Ezen rendelkezés alól indokolt esetben a szolgálati elöljáró írásban felmentést adhat."

18. § Az R. 31. § (8) bekezdésében az "A fogvatartás" szövegrész helyébe az "Az előállítás" szöveg lép.

2. Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

19. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: BMr.) 2. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13. rendkívüli esemény: az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, illetve az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben történő minden olyan esemény, tevékenység vagy mulasztás, ami az ott tartózkodó védett személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát, egészségét, anyagi javait, az Országház,az Országgyűlés Irodaháza, illetve az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek rendjét vagy az őrzésbiztonságot sérti, illetve veszélyezteti."

20. § (1) A BMr. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Országgyűlési Őrség

a) az (1) bekezdésben meghatározott épületeket az őrzés biztonságához szükséges biztonságtechnikai eszközökkel és berendezésekkel szereli fel, valamint

b) az (1) bekezdésben meghatározott épületek biztonságának biztosítása - különösen az Országgyűlés működését és tevékenységét érintő adatok és információk jogellenes megszerzésének megakadályozása - érdekében a rendőrségről szóló törvény szerinti személy- és létesítménybiztosítási intézkedéseket alkalmaz."

(2) A BMr. 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A létesítmény kezelője biztosítja az őrzést ellátó állomány megfelelő szintű elhelyezését. A létesítménykezelőjének költségére a biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságának elbírálását, azok felszerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és szükség esetén cseréjét az Országgyűlési Őrség végzi."

3. A SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet.

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. május 10-én lép hatályba.

(2) 2013. június 1-jén lép hatályba az 1-20. §.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék