Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a közlekedési és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) első fokon: a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság),

b)[1] másodfokon: a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a vezetője jár el.

(2) A közúti közlekedés igazgatási feladatok ellátásakor az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)[2] E rendelet alkalmazásában:

a) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

b) Harmadik ország: az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok;

c) Harmadik ország állampolgára: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár - harmadik ország állampolgárságával rendelkező - családtagja;

d) Szokásos tartózkodási hely:

da) az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint

db) azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

e) Új jármű: a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy márka kereskedésben közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), hatóság által még - ideiglenes jelleggel sem - nyilvántartásba nem vett jármű, illetve a Magyarországon gyártott - nyilvántartásban még nem szereplő - jármű;

f)[3] Használt jármű: egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is - nyilvántartásba vett jármű, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásában nem szereplő, vagy kivont állapotú jármű;

g) Vezetői engedély cseréje: egy már korábban magyar, vagy egy másik EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett e rendelet szabályai szerint új vezetői engedély kiadása;

h) Vezetői engedély honosítása: egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetői engedély helyett e rendelet szabályai szerinti magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás.

(4)[4] A közlekedési igazgatási hatóság - a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén1 - a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján, kérelemre a 19. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állít ki.

Járművezetésre jogosító okmányok

2. §[5]

(1) Az e rendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmány:

a) a vezetői engedély,

b) az ideiglenes vezetői engedély,

c) a nemzetközi vezetői engedély.

(2)[6] A Magyar Köztársaság területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az ügyfél által együttesen bemutatott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap a vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás kezdeményezését követően az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig.

(3)[7] A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyar Köztársaság területén történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a Magyar Köztársaság területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a bejelentésről szóló jegyzőkönyv és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és a vezetői jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a kiállítás dátumától számított legfeljebb 30 napig.

(4)[8] Az érvényes magyar vezetői engedély külföldön történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a Magyar Köztársaság területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv a bejelentéstől számított legfeljebb 30 napig.

Vezetői engedély

3. §

A vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít, amelyeket az 1. számú melléklet tartalmaz.

4. §

(1) A nemzetközi kategóriára, illetve a "TR" és "V" nemzeti kategóriára megszerzett vizsga a vezetői engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határidejének lejárta után is - amennyiben külön jogszabály egészségi alkalmasságot nem ír elő - jogosít a 2. számú mellékletben meghatározott járművek vezetésére:

(2)[9] Amennyiben az egészségi érvényesség lejártát követően az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott vezetési jogosultságát kívánja gyakorolni - kérelmére - nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedélyt kell részére kiállítani.

(3) A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig és a nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Kezdő vezetői engedély

5. §

(1) A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

(2)[10] A kezdő vezetői engedéllyel az "A kategóriára" és az. "A1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, a "B", "C", "D" kategóriára és a "C1", "D1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható.

6. §

(1)[11] A "kezdő vezetői engedély" minősítés kétéves időtartama az 5. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott járművezetéstől, járműfajtától vagy kategóriától eltiltás, illetve a vezetői engedély külön jogszabályban2 meghatározott visszavonásának leteltét követően újra kezdődik.

(2)[12] Az (1) bekezdés rendelkezései szerint meghosszabbított "kezdő vezetői engedély" minősítést és annak lejárata határidejét a nyilvántartásba be kell jegyezni, és ezt a tényt a vezetői engedélyben kódszámmal jelölni kell.

7. §[13]

Ha a gépjárművezető külföldi vezetői engedélyét két évnél nem régebben szerezte, a kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezéseket - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi vezetői engedély helyett a magyar hatóság által kiadott vezetői engedélyre is alkalmazni kell.

8. §

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések v nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

Nemzetközi vezetői engedély

9. §

(1)[14] Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

(2) "B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18, életévének betöltését követően állítható ki.

(3) Nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes vezetői engedély adatai alapján lehet kiállítani.

(4) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év.

(5) A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.

(6) A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

(7)[15] A nemzetközi vezetői engedély igénylésére irányuló kérelmét az ügyfél a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.

Ideiglenes vezetői engedély

10. §

(1)[16] A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetői engedély kiállításáig a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetői engedélyt állít ki. Az engedély kiállításához az adatoknak - amennyiben azok a nyilvántartásból nem állapíthatóak meg -, valamint a külön jogszabályban meghatározott esetekben az egészségi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság igazolása szükséges.

(2)[17] Legfeljebb hat hónapra kiszabott járműkategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától való eltiltás esetén az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetői engedély állítható ki.

(3)[18] Hivatalból kell kiadni az ideiglenes vezetői engedélyt, ha a vezetői engedély kiállítására gyártási hiba, elírás miatt kerül sor.

(4)[19][20] Az egészségi, valamint a vezetői engedélybe bejegyzett korlátozásokat az ideiglenes vezetői engedélyben is fel kell tüntetni.

(5)[21] Az ideiglenes vezetői engedély csak belföldön jogosít járművezetésre.

A Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek kezelésében lévő különleges járművek vezetésére jogosító okmány[22]

11. §

(1)[23] A Honvédség, Rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a Büntetés-végrehajtás, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervei kezelésében lévő, a kombinált kategóriára tett járművezetői vizsgát követően vezethető gépjárművek, továbbá a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő különleges járművek vezetésére jogosító okmányt a külön jogszabályban felhatalmazott hatóságok adják ki.

(2)[24] Az (1) bekezdés szerint kiadott okmány kizárólag a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek kezelésében lévő járművek vezetésére jogosít.

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei

12. §

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.[25]

13. §

A járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

14. §[26]

(1) Vezetői engedélyt - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 16-19. § alapján jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat - és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

(5) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

15. §

(1) Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

a)[27] akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, kivéve a 10. § (2) bekezdésében vagy a 32. §-ban szabályozott eseteket;

b) akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,

c)[28] akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,

d) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.

e)[29] akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,

f)[30] akinek külön jogszabály3 alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

(2) Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de később a büntetés alól mentesült, vezetői engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.

(3)[31] Ha a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, illetve a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság vagy a pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen kötelezettségének, illetőleg az után képzésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget nem tett.*[32]

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély érvényessége, cseréje

16. §

(1)[33] A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedély - kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a járművezetés tanulására kiadott okmányokat - akkor jogosít vezetésre, ha tartalmazza:

a) az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat,

b) a jogosított fényképét;

c) az engedély kiállításának időpontját,

d) az engedély számát,

e)[34] az e rendelet 3. §-ának a járművezetésre szóló engedély érvényességének időpontját,

f) a "permis de conduire" címfeliratot, az engedélyt kiadó ország nevét és/vagy államjelzését,

feltéve, hogy a rovatok és a bejegyzések latin betűkkel vagy angol kurzív betűkkel történtek, vagy ebben a formában meg vannak ismételve.

(2) A külföldi hatóság áltál kiállított vezetői engedélyt megfelelőnek kell tekinteni, ha

a) az az ország; amelyben a vezetői engedélyt kiadták csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy

b)[35] az engedélyt más EGT-államban adták ki.

c) azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területért tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres erő tagja részére a küldő államban adták ki,

d) ahhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak, és annak segítségével a járművezetési jogosultság tartalma megállapítható.

(3) Amennyiben a külföldi vezetői engedély az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

(4)[36] Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott külföldi vezetői engedély a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodás kezdetétől számított egy évig jogosít járművezetésre, ezt követően a külföldi vezetői engedélyt kérelemre magyar vezetői engedélyre kell cserélni.

(5)[37] A cserére vonatkozó kötelezettség nem terjed ki a más EGT-államban kiállított érvényes vezetői engedélyre, amely az érvényességi idején belül jogosít járművezetésre.

(6)[38] Viszonosság esetén a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, műszaki személyzetének tagja, illetőleg családtagja külföldön kiállított vezetői engedélye a (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően időkorlátozás nélkül jogosít járművezetésre.

17. §[39]

(1) A közlekedési igazgatási eljárásban a külföldi hatóság által a 16. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározottaknak megfelelő vezetői engedély - kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a járművezetés tanulására kiadott okmányokat - akkor tekinthető érvényesnek, ha:

a) a vezetői engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetői engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve lakóhellyel;

b) a külföldi vezetői engedély jogosítottja a magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás időpontjában megfelel az e rendeletben meghatározott életkori feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldi vezetői engedély vizsgakötelezettség nélkül cserélhető. A 16. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tagállamban kiállított vezetői engedély a kategóriabővítés szempontjából a képzés és vizsgáztatás folyamatában is megfelelőnek tekintendő.

(3) Ha a külföldi vezetői engedély nem a 16. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban került kiállításra, és ha a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján

a) a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből; vagy

b) nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethető meg az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekből

történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására.

(4) Ha a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér, az egészségi alkalmasságot külön jogszabály4 szerint igazolni kell.

(5) Ha a külföldi vezetői engedélyt kiállító hatóság a vezetési jogosultságot korlátozta, vagy a jogosultság gyakorlását feltételhez kötötte, a közlekedési igazgatási hatóság az okmány hiteles fordítását a 16. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt feltételeknek való megfelelés esetén is kérheti.

(6) Kétség esetén a magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ellenőrzi a külföldi vezetői engedély adatainak egyezőségét.

(7)[40] A harmadik ország által kiállított vezetői engedély honosítása során az engedély-nyilvántartásba és a kiadásra kerülő magyar vezetői engedélybe be kell jegyezni a vezetői engedély honosításának tényét, valamint a kérelmező által benyújtott vezetői engedélyt kiadó államot. A nyilvántartásba és a kiadásra kerülő vezetői engedélybe a bejegyzés a 7. számú melléklet 70. kódjának, valamint a kiadó állam - az országok és igazgatási egységeik nevének kódjaira vonatkozó MSZ EN ISO 3166-1 nemzeti szabványban meghatározott - háromjegyű betűkódjának (a továbbiakban: országkód) alkalmazásával történik.

(8)[41] A honosított vezetői engedély cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során kiadásra kerülő vezetői engedélybe is be kell jegyezni a (7) bekezdés szerinti kódokat.

(9)[42] Ha egy másik EGT-állam által kiadott - a 7. számú mellékletben meghatározott 70. kódot és a kiadó harmadik állam országkódját tartalmazó - vezetői engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét Magyarországra helyezi át, a vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban az e rendeletben meghatározott, eredeti vezetői engedélyt kiadó harmadik ország tekintetében alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni, és a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

17/A. §[43]

(1)[44] Más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély a más EGT-állam állampolgárának - a 12. § és a 14. § (1) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel - cserével érvényesíthető, ha szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területén található.

(2)[45] Más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetői engedély - figyelemmel az (1) bekezdés rendelkezéseire - kiadható.

(3)[46] A csere, illetve a pótlás során a magyar vezetői engedélyt - figyelemmel az (1) bekezdés rendelkezéseire -azokra a járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, illetve annak tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes.

(4)[47] A közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthető érvényesnek a másik EGT-állam által kiállított vezetői engedély, ha azt a kiállító tagállam területén korlátozták, visszavonták, vagy a vezetési jogosultságot felfüggesztették.

(5)[48] A vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során ellenőrizni kell, hogy a benyújtott vezetői engedély ténylegesen mely kategóriára érvényes.

(6)[49] Kétség esetén a Hivatal közreműködésével a vezetői engedély kiállításához, pótlásához vagy cseréjéhez a kiadó EGT-állam hatóságának megkeresése útján ellenőrzést kell végezni.

(7)[50] A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetői engedély kiállítását azon kérelmezőnek, akinek a vezetői engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát felfüggesztették.

18. §[51]

(1) A honosítás során kiadott magyar vezetői engedélyt - e rendeletben foglaltak szerint - azokra a járműkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a külföldi vezetői engedély is érvényes.

(2)[52] A honosítás során a harmadik ország által kiállított vezetői engedélyt a magyar vezetői engedély kiadásakor a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Hivatalnak megküldi, amelyet viszonosság vagy nemzetközi szerződés alapján a kiállító hatóságnak az továbbít.

(3) Amennyiben a harmadik ország állampolgára - nyilatkozata alapján - az ország területét elhagyja, a honosítás során bevont külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély a magyar vezetői engedély egyidejű leadása mellett a (2) bekezdésben foglalt kivétellel visszaadható. A közlekedési igazgatási hatóság ennek tényét a nyilvántartásban rögzíti.

18/A. §[53]

(1)[54] Más EGT-állam által kiállított vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság a magyar vezetői engedély kiadásakor bevonja, és a Hivatalnak megküldi.

(2)[55] A Hivatal a közlekedési igazgatási hatóság által bevont, más EGT-állam által kiállított vezetői engedélyt a kiállító tagállam közlekedési hatósága részére megküldi.

19. §[56]

(1) Az a magyar állampolgár, aki külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a hazatérés bejelentését követő hat hónapon belül köteles magyar vezetői engedélyt kiváltani. A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Hivatal azt viszonosság esetén a kiállító hatóságnak megküldi.

(2) Amennyiben a magyar vezetői engedélyt külföldön cserélik ki és erről a Hivatalt értesítik, e tényt a nyilvántartásba be kell jegyezni.

(3)[57] Amennyiben a magyar vezetői engedélyt a honosító külföldi hatóság a Hivatalnak megküldi, új vezetői engedély kiállítása helyett, a visszahonosításra irányuló kérelem alapján, az eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a vezetési jogosultság tartalma nem változott, és a vezetői engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határideje még nem járt le.

A járművezetésre jogosító okmányok kiadása, érvényesítése vagy cseréje, pótlása

20. §

(1) A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiadja, érvényesíti vagy cseréli, illetve megrongálódás, eltűnés esetén pótolja:

a) a vezetői engedélyt (4. számú melléklet),

b) a nemzetközi vezetői engedélyt (5. számú melléklet),

c) az ideiglenes vezetői engedélyt (6. számú melléklet).

(2)[58] Azonos fajtájú járművezetésre jogosító okmányból az engedély jogosítottja egyidejűleg csak egy érvényes okmánnyal rendelkezhet. A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetői engedély kiállítását, vagy a már kiadott vezetői engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a kérelmező már rendelkezik vagy a kérelem beadásakor már rendelkezett más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedéllyel.

(3) A vezetői engedély cserével érvényesíthető.

(4)[59] A járművezetésre jogosító okmányok birtokban tartására és leadására a külön jogszabály rendelkezései értelemszerűen irányadóak.[60]

(5) A vezetői engedély személyazonosításra a kiállítástól számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas.

(6)[61]

21. §

(1) A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul.

(2)[62] Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére és a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. Elektronikus úton is be lehet jelenteni a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését, és kezdeményezhető annak pótlása. Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén - az okmányazonosító adat kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kell kiállítani a vezetői engedélyt.

(3)[63] Elektronikus úton is kezdeményezhető a 2001. január 1-je után kiadott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély cseréje, feltéve, ha az új egészségi alkalmassági érvényességi idő lejártának időpontja a csere alapjául szolgáló vezetői engedély 4. b) pontjában meghatározott érvényességi időn belül esik. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély cseréje esetén - az okmányazonosító és kategória érvényességi adat kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kell az új vezetői engedélyt kiállítani.

(4)[64] A közlekedési igazgatási hatóság a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő. A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a közlekedési igazgatási hatóság a jogosultról arcképmás felvételt készít.

(5)[65] Ha a kérelmező magyar állampolgár a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, és adataiban időközben nem következett be változás, akkor az állandó személyazonosító igazolványát, illetőleg a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányát kell bemutatni.

(6)[66] Amennyiben a kérelmező magyar állampolgár érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, vagy adataiban időközben változás következett be, a kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott okiratokat be kell mutatnia.

(7)[67] A vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával, illetőleg a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal. Nem szükséges az (5) bekezdésben meghatározott okiratok bemutatása, ha a vezetői engedély iránti kérelmet annál az önkormányzatnál működő közlekedési igazgatási hatóságnál nyújtják be, ahol a kérelmezőre vonatkozó anyakönyvi bejegyzést tették.

(8)[68] Ha a kérelmező bevándorolt, letelepedett vagy menekültjogállású személy, a kérelemhez be kell mutatnia az érvényes személyazonosító igazolványát.

(9)[69] Amennyiben a (6) bekezdés szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár, illetve olyan külföldi esetében, akinek anyakönyvi eseményét Magyarországon anyakönyvezték, kizárólag anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az anyakönyvezető megkeresésével - lehet elvégezni.

(10)[70] A vezetői engedélyt a személyi adat- és lakcímnyilvántartással egyező személyi adatokkal kell kiállítani.

(11)[71] A közlekedési igazgatási hatóság a személyi azonosítót a külön jogszabály hatálya alá tartozó személyek esetében az azt igazoló és az ügyfél által bemutatott okmány alapján ellenőrzi.

(12)[72] Amennyiben a járművezető nyilatkozata szerint rendelkezik nemzeti kategóriára érvényesített járművezetésre jogosító okmánnyal, a vezetői engedély kiadására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a régi okmány bevonása mellett annak megfelelő nemzeti kategóriára is érvényesíti a vezetői engedélyt. Az eljárásban az ügyfél nyilatkozatát minden esetben be kell szerezni.

22. §

Rendkívül indokolt esetben - így különösen halaszthatatlan külföldre utazás esetén -, amennyiben a vezetői engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a Hivatalnál nyújtották be a vezetői engedély soron kívül kiadható.

22/A. §[73]

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §-ának (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség a pótlás iránti kérelem benyújtásával, valamint az okmány eltulajdonítása esetén a rendőrséghez tett feljelentéssel is teljesíthető.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság vagy - ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés hozzá érkezik - a Hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3) Ha az okmány eltulajdonítása miatt a rendőrségnél feljelentést tettek, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az eltulajdonítás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

22/B. §[74]

(1) A megtalált vezetői engedélyről a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell a közlekedési igazgatási hatóságot.

(2) Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a vezetői engedély megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3) Ha a rendőrség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4)[75] A vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély pótlás esetén az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra.

23. §[76]

A vezetői engedélybe az állampolgársági adatot az országkód, az egészségi feltételeket vagy a korlátozásokat a 7. számú mellékletben meghatározott számkód formájában kell feltüntetni.

24. §

(1) A járművezetésre jogosító okmányok a következő határidőig jogosítanak vezetésre:

a)[77] az ideiglenes vezetői engedély a kiállításától számított hatvan napig, a 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltás időtartamáig, de legfeljebb hat hónapig.

b)[78] a vezetői engedély kategória érvényessége a külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálaton megállapított időpontig,

c)[79] nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével - a vezetői engedély érvényességi időpontjáig, de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az egészségi alkalmassággal kapcsolatos korlátozásokat az orvos által kiállított, az ügyfél által bemutatott alkalmassági véleményben meghatározott kód alapján jegyzi be a vezetői engedélybe.

(3)[80] A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az (1) bekezdés b) pontjában megállapított érvényességi időn belül - az ügyfél kérelmére - úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a lejárt érvényességű vezetői engedélyt járművezetői vizsgakötelezettség nélkül kell kicserélni.

(5)[81] A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az ügyfél kérelmére úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának időpontja megegyezzen a 4. számú melléklet C. pontja szerinti vezetői engedély 11. sorában feltüntetett kategória érvényesség időpontjával.

25. §[82]

(1) A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét - kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat - a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

(2) A vezetői engedély cseréjekor a meglévő vezetői engedélyben szereplő bejegyzés alapján, továbbá az alábbi okiratok alapján lehet a következő PÁV kategóriákat a nyilvántartásba bejegyezni:

a) PÁV I. (első) kategória minősítés:

- 1978. április 1-je előtt vizsgázott és a vezetői engedélyben "Gépjárművezetői állás vállalására jogosult" szövegű bejegyzés,

- 1970. január 1-je előtti G kategóriás vizsgát igazoló vezetői engedély,

- 1969. július 1-je és 1978. április 1-je között kiadott "Gépjárműkezelői bizonyítvány",

- PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás);

b) PÁV II. (második) kategória minősítés:

- PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás);

c) PÁV III. (harmadik) kategória minősítés:

- az 1978. április 1-je után kiadott "Gépjárműkezelői bizonyítvány", valamint PÁV III. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás).

(3)[83] A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedély cseréjével egyidejűleg a korábbi vezetői engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minősítés engedély nyilvántartásban szereplő adatáról első alkalommal térítésmentesen hitelesített kivonatot állít ki.

26. §[84]

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvétele, vezetési jogosultság szünetelése

27. §[85]

(1) A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a)[86] a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §], a közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó [Btk. 187. § (2) bekezdés], illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §] bűncselekményt követett el,

b)[87]

c) a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte,

d) gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben elvett vezetői engedélyt a hatóság három munkanapon belül megküldi az elkövető lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

28. §

(1) A 27. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott gyanút megalapozza, ha

a) a vezetői engedély körözés alatt áll,

b) a nyilvántartás szerint a vezetői engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az engedélyben feltüntetett gépjárművezető részére állították ki,

c) az okmányban javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek, illetve a vezetői engedély anyaga, kivitele a valóditól eltér.

(2)[88]

29. §[89]

A rendőr a vezetői engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, mely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját.

30. §[90]

A vezetői engedély helyszíni elvételére vonatkozó rendelkezéseket valamennyi járművezetésre jogosító okmányra alkalmazni kell.

31. §[91]

(1) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételét annak, aki

a) a 27. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegéseket elkövette, illetőleg

b) a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak nem felel meg.

(2) A vezetési jogosultság szünetelése a bíróság vagy szabálysértési hatóság határozata alapján járműkategóriába, alkategóriába, kombinált kategóriába, járműfajtába tartozó jármű vezetésére is kiterjedhet.

(3)[92] Szünetel a vezetésre való jogosultság:

a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerős megállapításának napjától az alkalmasság igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatás időpontjáig, ha a járművezető a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan,

b)[93] a vezetői engedély helyszíni elvételének, a büntetőeljárás megindításától, illetve ismeretlen tettes ellen indult eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha az eljárás közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §], közúti baleset okozása [Btk. 187. § (2) bekezdésében meghatározott] minősített esete, illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban (Btk. 188. §) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult,

c) a közúti járművek vezetésétől történő eltiltás lejáratának a napjától az utánképzésen való részvétel közlekedési igazgatási hatóság előtti igazolásáig, ha a járművezető külön jogszabály alapján engedélyét csak az utánképzést követően kaphatja vissza,

d)[94] ha a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítették, az alkalmatlanság megállapításának a napjától az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, továbbá ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető önhibájából nem jelent meg, illetve, ha az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat során az egészségügyi hatóság alkalmatlannak minősítette. Nem kell elrendelni a vezetési jogosultság szünetelését, ha az alkalmas minősítésű igazolást az ügyfél a közlekedési igazgatási hatóság határozatának meghozatal előtt önként bemutatja,

e) a vizsga érvénytelenítését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától az érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, ha a járművezetői vizsgát a közlekedési hatóság külön jogszabály alapján érvénytelenítette.

f)[95]

(4) A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülményről az eljáró hatóság értesíti az engedélyjogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot:

a) a (3) bekezdés b) pontja esetén a büntetőeljárás megindításáról vagy a megalapozott gyanú közléséről szóló értesítés;

b) a (3) bekezdés a) és e) pontja esetén a jogerős határozat;

c) a (3) bekezdés d) pontja esetén az alkalmatlanság megállapításáról szóló értesítés;

d)[96]

e)[97] a 27. § (1) bekezdés d) pontja esetén a rendőri intézkedésről szóló jelentés, feljelentés megküldésével.

(5)[98] A helyszínen elvett vezetői engedélyt az elvétel okának megjelölésével együtt az eljáró hatóság az engedély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak öt napon belül megküldi.

(6) Amennyiben a vezetési jogosultság szünetelésének feltételét az eljáró hatóság az eljárás megindítását követően észleli, a helyszíni elvétel szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

(7)[99] A vezetési jogosultság az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság szünetelésének elrendeléséről, annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői engedély visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság dönt.

(8)[100] Amennyiben a vezetői engedély helyszíni elvételére nem került sor a közlekedési igazgatási hatóság kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására. A határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonását, bevonását és a vezetési jogosultság szünetelését nyilvántartásba veszi.

(9) A (3) bekezdés b) pontja esetén az ügyben eljáró ügyészség értesítése alapján a vezetői engedélyt a határidő letelte előtt vissza kell adni.

(10) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedélyt a (9) bekezdésben meghatározott esetben visszaadja, ennek és a vezetési jogosultság folytatásának tényét a nyilvántartásba bejegyzi, és erről az eljáró hatóságot abban az esetben értesíti, ha a visszavonás alapját képező cselekmény miatti eljárás még folyamatban van.

(11) A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

(12) Amennyiben az eljárás alá vont külföldi állampolgárnak nincs magyarországi lakó- (tartózkodási) helye, vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére, annak nyilvántartásba vételére a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság intézkedik.

(13)[101] Ha a vezetői engedély, illetve az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, illetve valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz, a nyomozóhatóság lefoglalást megszüntető, illetve a büntetőeljárást lezáró határozata alapján a közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedély visszavonásával egyidejűleg intézkedik az engedély-nyilvántartásban szereplő valótlan adatok javítására, törlésére, illetve az okmány érvénytelenítését követő selejtezésre.

32. §[102]

(1) Ha a járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, a közlekedési igazgatási hatóság a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki.

(2)[103] Amennyiben az eltiltás valamely nemzetközi vagy nemzeti kategória alá eső járműre terjed ki, a vezetői engedélyben kóddal jelölni kell, hogy az eltiltással érintett kategória (járműfajta) vezetésére az adott nemzetközi (nemzeti) kategóriára érvényesített vezetői engedély nem jogosít.

33. §[104]

(1) A vezetői engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően is csak akkor adható vissza, ha

a) a vezetői engedély érvényes,

b) a járművezető a külön jogszabályban meghatározott esetben az után képzésen való részvételét igazolta,

c) akit a bíróság határozatában a járművezetői jártasság igazolására kötelezett, e kötelezettségének eleget tett,

d) soron kívüli orvosi és/vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezés esetén a járművezető e kötelezésnek eleget tett.

(2)[105] A vezetői engedély az egészségügyi érvényességének lejárta után is visszaadható, ha a járművezető azt a 4. § (1) bekezdésében meghatározott vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri.

34. §

(1) A külföldi hatóság által kiadott vezetői engedélyt ha azt annak jogosítottja a szünetelés határidejének lejáratát követő hatvan napon belül nem veszi át - a Hivatalon keresztül a kiállító hatóságnak kell megküldeni.

(2) A vezetői engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldi - nyilatkozata szerint - az ország területét végleg elhagyja; vagy erre a hatóság kötelezi. Ebben az esetben azonban a külföldi a tilalommal érintett vezetési jogát a Magyar Köztársaság területén - kivéve a kiléptető határátkelőhelyig történő közlekedést - nem gyakorolhatja.

35. §

.

A 31-33. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a közúti járművek vezetésére jogosító valamennyi okmányra.

36. §[106]

37. §[107]

(1) Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményezhet, ha

a) a járművezető a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halállal, tömegszerencsétlenséggel járó balesetet okozott,

b) a közlekedési bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítható járművezető a járművezetést hátrányosan befolyásoló egészségi állapotára vagy gyógyszer hatására hivatkozik,

c) az eljárás során a járművezető betegségére, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékosságára vonatkozóan olyan tény merül fel, amely őt a járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.

(2) Az eljáró hatóság a járművezető rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezheti,

a) ha a járművezető az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott balesetet okozott, vagy

b) az eljárás során a járművezetést hátrányosan befolyásoló pszichés állapotára hivatkozik.

A járművek forgalomba helyezése és ideiglenes forgalomban tartása[108]

38. §[109]

(1) A külön jogszabályban meghatározott járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt, állati erővel vont járművet, kézikocsit - közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.

(2) A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha

a) a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy eredetivel megegyezőként hitelesített másolattal igazolták, vagy, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták,

c) a külön jogszabályban meghatározott gépjárművek esetén a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták, és annak valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrizte,

d) a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította,

e) a jármű üzembentartója a Magyar Köztársaság területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel).

(3) A (2) bekezdésben írt feltételek igazolása mellett, a járművek forgalomba helyezésének további feltételei:

a) a harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származásellenőrzése, illetve a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta;

b) más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott

ba) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy

bb) harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került;

c) az új jármű forgalmazója részére a közlekedési hatóság a külön jogszabályban meghatározott eljárásban engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezést, és a forgalmazó a járműhöz elektronikus úton a műszaki adatlapot, valamint az e rendeletben meghatározott módon a járműkísérő lapot kiállította;

d) egyéb új jármű esetében járműkísérő lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát.

(4) Ha más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, illetve ha a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részből áll, de az nem az eredeti példány, a forgalomba helyezést megelőzően a származásellenőrzést el kell végezni.

(5) A jármű származását igazolnia kell

a) a magyarországi gyártónak, vezérképviseletnek, összeépítési engedéllyel rendelkezőnek;

b) harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott jármű esetén annak, aki a forgalomba helyezést kezdeményezi.

(6) A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetén, melyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél kérelméhez bemutatta:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

c) a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot.

(7) A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és - a 46/A. § (1) bekezdésében meghatározott járműveknél - az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

(8) A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

(9) A lassú jármű, annak pótkocsija, valamint a négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezése esetén "igazolólap" megnevezést tartalmazó forgalmi engedélyt (a továbbiakban: forgalmi engedély) kell kiadni.

(10) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla, valamint az új típusú rendszámtáblához kiadott regisztrációs matrica - az e rendeletben meghatározottak kivételével - arra a járműre érvényes, amelyre azt kiadták, illetőleg engedélyezték.

(11) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedélyeket és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.

(12) A Hivatal a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát a külföldi forgalmi engedély bevonásáról a jármű magyarországi forgalomba helyezésétől számított két hónapon belül értesíti, ezt követően az állam nyilvántartó hatóságának kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmányokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továbbítja, egyéb esetekben a külön jogszabályban meghatározott őrzési időt követően megsemmisíti.

(13)[110] A jármű forgalomba helyezése iránti, illetve a már forgalomba helyezett járművel kapcsolatos eljárások során a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmének megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő.

38/A. §[111]

(1) A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű - a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek megfelelő jármű és a négykerekű segédmotoros kerékpár kivételével - forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell végezni. A származásellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jármű származásellenőrzéséhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását, valamint

b)[112] a járműhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, a 38. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza.

(3) A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha

a) a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, és

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást az ügyfél bemutatta.

(4) A jármű származásának ellenőrzése során a közlekedési igazgatási hatóság a (2) bekezdésben meghatározott okmányban és okiratban szereplő adatokat elektronikus úton, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a Hivatalnak megküldi.

(5)[113] A Hivatal a származásellenőrzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján tisztázza a jármű származását, és ennek eredményéről határozatot hoz. A Hivatal a határozatról a közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton tájékoztatja.

(6) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.

38/B. §[114]

(1)[115] A külön jogszabályban* meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek az R. 52. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában mezőgazdasági erőgép:

a) a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők),

b) a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek,

c) a magajáró permetezőgépek,

d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázak,

e) a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, illetve amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg.

(3) A mezőgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés, illetve ideiglenes forgalomban tartási engedély nélkül lehet részt venni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában mezőgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely - a működéséhez szükséges eszközök szállítását kivéve - teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel vagy mezőgazdasági erőgéppel vontatnak.

38/C. §[116]

(1) A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésére irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) adatai alapján ellenőrzi, hogy a járműhöz, valamint a jármű hatósági engedélyéhez és hatósági jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztető jelzés.

(2) Ha a közlekedési igazgatási hatóság a SIS adatai alapján találatot ér el, erről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát. A közlekedési igazgatási hatóság az értesítéssel egyidejűleg a jármű jogi helyzetének tisztázásáig a közlekedési igazgatási eljárást felfüggeszti.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság az eljáró hatóságnak a jármű, a külföldi hatósági engedély és a külföldi hatósági jelzés lefoglalásról szóló értesítése alapján, a jármű forgalomba helyezésére irányuló kérelmet elutasítja.

(4) Ha az eljáró hatóság a közlekedési igazgatási hatóságot arról értesíti, hogy a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam a jelzést módosította, visszavonta vagy törölte, és a jármű jogi helyzete ezáltal tisztázottá vált, a forgalomba helyezésre irányuló eljárást - az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek igazolása mellett - le kell folytatni.

39. §

(1)[117] A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes vagy jogi személyt, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja.

(2)[118] A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzembentartóként azt a természetes vagy jogi személyt, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.

(3)[119] Az üzemben tartó - e jogának a jármű tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal történő visszavonásáig -a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását.

(4) A törzskönyv jogosítottjának hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehető.

(5) A nyilvántartás a jármű valamennyi tulajdonosát (üzembentartóját) tartalmazza. A törzskönyvet és a forgalmi engedélyt a tulajdonosok (üzembentartók) egybehangzó nyilatkozata alapján a megjelölt tulajdonostárs (üzembentartó) adataival kell kiállítani és e tulajdonostárs (üzembentartó) részére kell kiadni. Ebben az esetben a törzskönyvbe be kell jegyezni, hogy a jármű "közös tulajdon".

(6)[120] Lassú jármű, lassú jármű pótkocsija vagy mezőgazdasági vontató forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származásellenőrzés elvégzése, valamint törzskönyv kiadása nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, feltéve, hogy a jármű magyarországi gyártására, illetve behozatalára 1999. január 1-jét megelőzően került sor, és a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt.

(7)[121] A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás-ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy behozatalára 2009. április 1-jét megelőzően került sor, és a járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt.

40. §

(1)[122] Harmadik ország hatósága által külföldi rendszámtáblával ellátott járművel, ha azt a vámhatóság alakiság nélkül vámkezelte ideiglenes behozatalban - feltéve, hogy jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a belépéstől számított legfeljebb hat hónapig, egyéb esetben a vámhatóság határozatában meghatározott ideig lehet Magyarországon közlekedni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével a járművet magyar forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával kell ellátni. A külföldi rendszámtáblát viszonosság esetén az azt kiadó hatósághoz történő megküldés, egyéb esetekben megsemmisítés céljából a Hivatalnak kell megküldeni.

(3)[123] Külföldi rendszámtáblával ellátott Magyarországra harmadik országból importált gépjármű a határátlépést követően külföldi rendszámtáblával nem közlekedhet.

(4)[124] Annak a magyar állampolgárnak, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, akinek lakó-, tartózkodási helye vagy székhelye (telephelye) a Magyar Köztársaság területén van, illetve került bejegyzésre, a tulajdonába kerülő külföldön nyilvántartott járműnek - a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül - a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét, illetve magyarországi forgalomba helyezését kezdeményeznie kell.

(5)[125] Más EGT-állam állampolgárának a magyarországi lakóhely bejelentését igazoló hatósági igazolvány kiadásától, illetőleg a jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül kezdeményeznie kell a tulajdonát képező, belföldön üzemeltetett - más EGT-államban nyilvántartott - jármű magyarországi forgalomba helyezését.

41. §

(1) A Magyarországon a 40. § alapján nyilvántartásba vett külföldi jármű forgalmi engedélyébe külföldi természetes és jogi személy, mint tulajdonos vagy mint üzembentartó is bejegyezhető.

(2) Amennyiben a jármű külföldi tulajdonosa nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel és a forgalomba helyezési vagy átírási eljárást a leendő magyarországi üzembentartó végzi, a törzskönyvet a tulajdonos vagy közjegyzői, illetve ügyvédi okiratban meghatalmazottja személyesen veheti át.

(3) Külföldi jogi személy tulajdonosként vagy üzembentartóként történő nyilvántartásba vételekor a cég bejegyzéséről szóló külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítását is bemutatja.

42. §[126]

43. §

(1)[127] A jármű forgalomba helyezését, illetve a forgalomban való további részvételét - a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását - a közlekedési igazgatási hatóság megtagadja, ha a jármű tulajdonjogát és származását hitelt érdemlően nem igazolják.

(2)[128] Bűncselekményre utaló körülmények esetében a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását megtagadó határozatot közli a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőrkapitánysággal.

(3)[129] Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi engedély kiállítható annak, akinek a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság a lefoglalást megszüntető határozatában a járművet kiadni rendeli. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a jármű tulajdonjoga, a "törzskönyv kiadás megtagadva" bejegyzést a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(4)[130] A jármű üzemben tartói joga, a törzskönyv kiadásának (3) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása esetén átruházható.

43/A. §[131]

(1)[132] A jármű forgalomba helyezésével, forgalomból történő kivonásával, a jármű tulajdonjogával, üzemben tartásával, továbbá a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel kapcsolatos, valamint a rendszámtábla legyártására és utángyártására irányuló kérelemre induló eljárásokban az ügyfél a kérelmét - a (2)-(4) bekezdésben foglalt korlátozással - a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.

(2) Az 52. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt eljárások közül kizárólag a belföldön vásárolt jármű kivitelére irányuló kérelem terjeszthető elő elektronikus úton.

(3) Az ideiglenes behozatali vámeljárás hatálya alá tartozó jármű esetében csak a V betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása, valamint az ilyen rendszámtáblával ellátott jármű üzemben tartójának személyében bekövetkezett változás, az üzemben tartó által kezdeményezett forgalomból történő kivonás, a forgalmi engedély adatváltozás vagy adatjavítás miatti cseréje, valamint a forgalmi engedély pótlása iránti kérelem terjeszthető elő elektronikus úton.

(4) Nem nyújtható be elektronikus úton kérelem a P, CD és E betűjelű ideiglenes, a DT, CK és RR betűjelű, illetve a H és R kezdő betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásával, továbbá az ilyen rendszámú járművek forgalomban tartásával, forgalomból történő kivonásával, a jármű forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének cseréjével, pótlásával, záradék bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban.

43/B. §[133]

(1) A tulajdonos (üzembentartó) kérelme alapján, illetve egyéb kérelmére indult közlekedési igazgatási eljárás során kérésére a járműnyilvántartásba be kell jegyezni a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást.

(2)[134] A tulajdonos (üzembentartó) a Hivatalnál elektronikus úton is kezdeményezheti a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségének, telefonszámának vagy elektronikus levélcímének, valamint az ezen adataiban bekövetkezett változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését.

Előzetes eredetiségvizsgálat[135]

44. §[136]

(1)[137]

(2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9) (10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:

a)[138] a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

b)[139] a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;

c)[140]

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;

e)[141]

f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;

g)[142]

h)[143]

(3) Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

(4)[144] A 38/A. §-ban meghatározott, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

(5) A (2) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

(6) A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, melynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

(7) A (2) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

(8)[145]

(9) Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

a) annak jogalapja öröklés,

b) annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

c) annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

d) a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

e) annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog-változás,

f)[146] annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

(10)[147] A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

44/A. §[148]

A rendszámtábla és a regisztrációs matrica[149]

45. §

(1)[150][151] A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, mely a Hivatal tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Hivatal, a külön jogszabályban* meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2)[152] A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az állandó rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül az MSZ 140 magyar szabvány szerint a nemzeti színeket és H jelzést (a továbbiakban: régi típusú rendszámtábla), vagy a 17. számú melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 sárga csillagot és fehér H jelzést (a továbbiakban: új típusú rendszámtábla), az ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza.

(3) Az állandó rendszámtábla

a) sorozatban előállított (általános),

b) sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,

c) egyedileg előállított,

d) különleges lehet.

(4) A járműre sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni, ha a jármű eltérő üzemeltetése vagy e rendeletben meghatározott egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé.

(5)[153] A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz.

46. §[154]

(1) A rendszámtábla méret szerinti típusait a 17. számú melléklet határozza meg.

(2)[155] 2004. május 1-jét követően a régi típusú rendszámtábla új típusban történő legyártását a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi és annak tényét bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába.

(3) A 2004. május 1-je előtt kiadott "D" típusú rendszámtábla utángyártása csak az e rendeletben meghatározott méretben engedélyezhető.

(4) 2004. május 1-jét követően továbbra is régi típusú rendszámtábla kiadására kerül sor az 50. § (2) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott járművek esetén.

46/A. §[156]

(1) Az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica személygépjármű, tehergépjármű, autóbusz és vontató járműnyilvántartásba történő vételét és a hatósági jelzés valódiságát igazolja. A Hivatal tulajdonát képező regisztrációs matrica gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság matricával történő ellátása a Hivatal, az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott új típusú rendszámtábla regisztrációs matrica nélkül érvénytelen.

(3) A regisztrációs matricát a jármű első szélvédőjén belülről - kívülről jól látható módon - a jobb alsó sarokban kell az ügyfélnek elhelyeznie.

(4) A regisztrációs matricát az új típusú rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

(5) A regisztrációs matrica tartalmi elemeit a 18. számú melléklet határozza meg.

46/B. §[157]

(1) A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Ez esetben a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Hivatal gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.

(2) Az elveszett, eltulajdonított és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével a megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető. A járművet ebben az esetben át kell rendszámozni.

(3) A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó - a szélvédőről eltávolított - matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

(4) A (3) bekezdés szerint utángyártott és a (7) bekezdés alapján egyedileg gyártott regisztrációs matrica átvételéig, de legfeljebb 30 napig a járművel abban az esetben lehet közlekedni, ha az rendelkezik a már kiadott új típusú rendszámtáblákkal.

(5) A forgalomból kivont jármű esetén a regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető a kivonás időtartama alatt.

(6) A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.

(7) A regisztrációs matrica egyedi gyártása akkor engedélyezhető, ha

a) a 47. § (4) bekezdés alapján az a közlekedési hatóság igazolása alapján indokolt,

b) az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát, használatában lévő másik járműre kívánja átszerelni,

c) az 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, illetve az 51. §-ban meghatározott különleges rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más gépjárműre kívánja felszerelni.

47. §

(1) Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt járművekre, valamint a pótkocsira és a félpótkocsira hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla a külön jogszabályban előírt módon megvilágítható.

(2) C típusú rendszámtáblát kell felszerelni az (1) bekezdésben felsorolt járművekre hátulra, ha az A típusú rendszámtábla felszereléséré nincs elegendő hely; vagy ha az A típusú tábla a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem világítható meg.[158]

(3) B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára előre.

(4) Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve (pl. autóversenyzés); a közlekedési hatóság igazolása alapján engedélyezhető a B típusú rendszámtábla felszerelése, illetve a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a "B, illetve D típusú frsz. engedélyezve" záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el.

(6)[159] A négykerekű segédmotoros kerékpárra hátulra, E típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni.

(7)[160] A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési igazgatási hatóság az (1)-(5) bekezdésben meghatározott rendelkezések szerint engedélyezi.

(8)[161] A korábban kiadott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával, illetve a jármű végleges kivonásával egyidejűleg be kell vonni. A bevont rendszámtáblák selejtezéséről a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Hivatal gondoskodik.

Egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtábla

48. §

(1)[162] A külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása (egyénileg kiválasztott rendszámtábla), továbbá - ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata (egyedileg előállított rendszámtábla). Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható.[163]

(2) A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető.

(3)[164] Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatását a Hivatal, a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi.

(4) Az egyénileg kiválasztott, illetve az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetén átrendszámozással kerül a járműre.

(5) Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát annak jogosítottja a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a tulajdonában illetve tartós használatában lévő más járműre is átszerelheti.

(6)[165] Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámot más, a használatában levő járműre kívánja átszerelni - a kérelem tartalmától függően az eredeti járművet a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni és a rendszámot a jogosítottnak az érvényesítő címke eltávolítását követően vissza kell adni.

(7)[166] Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a jármű üzembentartója, a rendszámtábla csak a jármű tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel a járműre.

(8)[167] A rendszámtábla egyéni jellegéről annak jogosítottja lemondhat. Ebben az esetben a rendszámtábla sorozatban előállított (általános) hatósági jelzéssé válik és követi a járművet. Az egyedileg előállított rendszámtábla egyedi jellege nem szüntethető meg.

(9)[168] Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblák új típusú rendszámtáblaként kerülnek előállításra.

(10)[169] 2009. április 1-jétől nem engedélyezhető 4 betűjelből és 2 számjegyből álló egyedileg előállított rendszámtábla legyártása iránti kérelem, haakiválasztottrendszám4betűjel karaktere közül az első karakter S, vagy R betűjel.

49. §

(1)[170] A rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy egyedi legyártására, vagy a legyártott egyedi vagy egyéni rendszámtábla jogosítottjának személyében történő változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság a rendszámnyilvántartásban történő ellenőrzést követően - a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében - veheti át.

(2) A rendszámtáblának az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított jellegét a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban jelölni kell.

A különleges rendszámtábla

50. §

(1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetőjét. A különleges rendszámtáblák leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság:

a) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járműveire DT betűjelű,

b) az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CK betűjelű,

c)[171]

d)[172]

e)[173]

f) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga),[174]

g) a lassú járműre a szabványtól eltérő színű betűjelet tartalmazó

h)[175] a muzeális jellegű járművekre OT betűjelű

i)[176] a négykerekű segédmotoros kerékpárokra S, illetve R betűjellel kezdődő E típusú

különleges rendszámtáblát ad ki.

(3)[177] A DT, CK betűjelű rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után a jogosult más járművére is felszerelhető. Amennyiben ez a rendszámtábla típusának változásával is együtt jár, kettő darab rendszámtábla legyártása is engedélyezhető.

(4)[178] Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki Adatlap" alapján a Hivatal adja ki.

(5)[179] A (2) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák régi típusú rendszámtáblaként kerülnek előállításra.

50/A. §[180]

Az 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák jogosítottjai részére a külföldi forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a kiadó ország Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletének, valamint nemzetközi szervezetének írásbeli kérelmére soron kívül vissza kell adni, ha a külföldi hatóság nemzeti jogszabálya alapján kiviteli rendszám kiadására nincs lehetőség, és emiatt a jármű külföldi hatóság által kiadott diplomáciai rendszámmal érkezik Magyarországra.

51. §[181]

(1)[182] A Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség járműveire az R, az Országos Mentőszolgálatjárműveire az M kezdő betűjelű, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire az RR betűjelű, különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.

(2)[183] Az (1) bekezdésben meghatározott különleges rendszámtáblák 2004. május 1-jét követően új típusú rendszámtáblaként kerülnek előállításra.

Az ideiglenes rendszámtábla

52. §

(1)[184] Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre, (a továbbiakban: munkagép) és azon járművekre kell kiadni, melyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. Az ideiglenes rendszámtábla leírását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság

a) az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre V betűjelű,

b)[185] a jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, illetve kereskedelmi jellegű szállítása, illetve kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre P betűjelű,

c)[186] a belföldön vásárolt, illetve a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére, indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására, az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, illetve érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására, a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új gépjármű külföldre viteléhez és a 79. §-ban meghatározott érvényességi időn belüli visszahozatalához (így különösen: kiállításra vitel) Z betűjelű,

d)[187] az 50. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban megjelölt olyan járműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják CD betűjelű,

e)[188] az önjáró munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására E betűjelű

f)[189] a 38/B. §-ban felsorolt járművek tulajdonosa (üzemben tartója) részére M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki és használatát engedélyezi.

(3)[190] A Magyarországra harmadik országból importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő járműre az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a határvámhivatal, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. A közlekedési igazgatási hatóság az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a 38. § (4) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén kiadja, illetve a határvámhivatal által kiadott hatósági jelzést és engedélyt meghosszabbítja. A korlátozások tekintetében a meghosszabbítás során a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapban meghatározottakat kell figyelembe venni.

(4)[191] Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával a Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát (a továbbiakban: VPOP) a Hivatal látja el. A VPOP a rendszámtáblák elosztásáról és kiadásáról nyilvántartást vezet, melynek adatait heti rendszerességgel a Hivatal részére papíralapú vagy mágneses adathordozón megküldi. A nyilvántartás tartalmazza a jármű alvázszámát, gyártmányát, típusát, az ideiglenes forgalomban tartási engedély számát, a személyszállítási, teherszállítási, illetve vontatási tilalom elrendelését, valamint a vámeljárást kérő természetes vagy jogi személy nevét, lakcímét, illetőleg telephelyének címét, valamint a kiadott ideiglenes rendszámot és annak érvényességi idejét.

(5)[192] Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási hatóság a Hivataltól rendeli meg.

A rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérő rendelkezések

53. §[193]

Az 50. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott rendszámtáblák kiadása előtt a közlekedési igazgatási hatóság a Külügyminisztérium véleményét kikéri:

54. §[194]

55. §[195]

56. §

(1)[196] Az 50. § (2) bekezdés f) pontjában megjelölt sárga színű sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni a külön jogszabály alapján* közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre a területi közlekedési hatóság engedélye alapján. Az új rendszámtábla kiadásakor a 47. § (7) bekezdésében írtak szerint kell eljárni.

(2) A rendszámtábla sárga színben történő kiadását a nyilvántartásban és a forgalmi engedélyben jelölni kell.

57. §[197]

(1) A tartósan belföldön üzemeltetett, ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre olyan V betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni, amelynek érvényessége a vámhatóság által meghatározott visszaviteli határidőhöz igazodik.

(2) A V betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ahhoz tartozó forgalmi engedélyt az érvényesség lejártát követően, vagy az átrendszámozáskor (végleges külföldre történő kivitel, vagy magyarországi forgalomba helyezés) le kell adni.

58. §[198]

(1) A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni. A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell.

(2) A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a Z betűjelű rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került.

(3) A Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállításához történő kiadás során a Z betűjelű ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadására az előző forgalmi engedély érvénytelenítésével és annak ügyfél részére történő visszaadásával egyidejűleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a járműnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla vagy előző forgalmi engedély elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt nem áll az ügyfél rendelkezésére.

59. §[199]

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának feltétele a jármű jogszerű birtoklásának, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének és a jármű műszaki alkalmasságának igazolása.

59/A. §[200]

(1) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának - közlekedési igazgatási hatóság által történő - engedélyezési feltételei:

a)[201] a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs szám,

b)[202] a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása,

c) az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezettjárművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,

d) az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról.

(2) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a mezőgazdasági erőgépen a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerűen kitölteni.

(3) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

(4) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltűnését, megrongálódását a tulajdonos (üzemben tartó) köteles haladéktalanul a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni.

60. §[203]

61. §[204]

(1)[205]

(2)[206]

(3)[207] Az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak a Magyar Köztársaság területén lehet közlekedni.

62. §[208]

A P, az M, a Z, és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős.

63. §

Amennyiben a jármű üzemeltetési jellege vagy üzembentartója (tulajdonosa) megváltozik, a rendszámra való jogosultságot felül kell vizsgálni, azt indokolt esetben ki kell cserélni.

64. §[209]

(1)[210] A Magyar Honvédség, a Rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és az Országos Mentőszolgálat járműveire a különleges rendszámtáblát a Hivataltól rendeli meg.

(2)[211]

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szervek a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a különleges rendszámtábláikat a jármű forgalomból történő kivonását, illetve átrendszámozását követően újra felhasználhatják.

65. §

(1)[212] A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Hivatal gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát a 47. § (8) bekezdése szerint be kell vonni.

(2)[213] Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült hatósági jelzés a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

(3)[214] Közlekedési igazgatási hatóság kérelemre az (1) és (2) bekezdés szerint utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos érvényességgel E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltől be kell vonni.

(4)[215] Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült hatósági jelzés utángyártása, ha egy hatósági jelzés másodízben, illetve ha a két hatósági jelzés egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi hatósági jelzés tűnik el.

(5)[216] A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla utángyártása esetén a régi típusú rendszámtábla gyártására kell intézkedni.

(6)[217] Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszám utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről, illetőleg sértetlenségéről, valamint bemutatja a forgalmi engedélyét. A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs matrica vonalkódja, valamint az ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az utángyártását. Engedélyezés hiányában csak rendszámcsere lehetséges.

(7)[218] A (6) bekezdésben megjelölt esetben az utángyártott új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.

(8)[219] Ha a közlekedési igazgatási hatóság a (4) bekezdés alapján nem engedélyezi a hatósági jelzés utángyártás át, akkor a hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának és megsemmisülésének a bejelentését követően haladéktalanul gondoskodik az elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(9)[220] Ha a hatósági jelzés eltulajdonítása miatt a rendőrségnél feljelentést tettek, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik a hatósági jelzés eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(10)[221] Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(11)[222] Ha a rendőrség értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(12)[223] A hatósági jelzés elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról szóló jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja.

(13)[224] A közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű, egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla a külön jogszabályban5 meghatározott díj megfizetése ellenében, a Hivatal engedélye alapján új típusú rendszámtáblaként, fehér színben utángyártható. A különleges jellegű rendszámtáblát az utángyártott rendszámtábla átadásával egyidejűleg a 47. § (8) bekezdés szerint be kell vonni.

Érvényesítő címke

66. §

(1)[225] Az érvényesítő címke (a továbbiakban: címke) a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármű műszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét - a CD, a P és a Z betűjelű ideiglenes, valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével - valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni.

(2)[226] A közlekedési igazgatási hatóság által kezelt címkekészlet kettő azonos sorszámú részből áll;

- egy darab rendszámtábla érvényesítő címke,

- egy darab műszaki érvényességet igazoló jelző csík.

(3)[227] A címkével a jármű időszakos műszaki megvizsgálása során a közlekedési hatóság, illetve jogszabályban arra feljogosított hatóságok, egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a jármű közúti forgalomban történő részvételének műszaki alkalmasságát igazolja a közlekedési hatóság igazolása, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok alapján.

(4) A címkét a hátsó rendszámtáblára, az A típusú rendszámtáblán a kötőjel fölé, a B típusún a jobb alsó sarkába, a C típusún a H jel alá kell elhelyezni, A címke sorszámát a forgalmi engedélybe be kell jegyezni.

(5) A forgalmi engedély cseréjekor a közlekedési igazgatási hatóság az új típusú forgalmi engedélybe a címke sorszámát, a lejárati hónapot; valamint napot bejegyzi; és a bejegyzést lebélyegzi.

67. §

(1)[228] A címke kiadásával egy időben a jelzőcsíkot a forgalmi engedélybe kell beragasztani.

(2) A jelzőcsík forgalmi engedélybe történő beragasztásakor - mivel az csak az érvényesség évét tartalmazza be kell jegyezni a lejárati hónapot, valamint napot, és a bejegyzést le kell bélyegezni.

(3)[229]

(4)[230]

(5)[231] A közlekedési igazgatási hatóságok műszaki érvényességet igazoló címkével való ellátása a Hivatal feladatkörébe tartozik.

68. §

A műszaki érvényesség számítógépes gépjármű nyilvántartásból történő megállapítása esetén lejárati határnapnak az érvényesség hónapjának utolsó napját kell bejegyezni.

Járműkísérő lap

69. §

(1)[232] A járműkísérő lap a járműforgalmazók és a járműgyártók (a továbbiakban: gépjármű-forgalmazók) által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új járművekre kiadott szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármű belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármű feletti rendelkezési jogot (11. számú melléklet) .

(2)[233] A gépjármű-forgalmazókat kérelemre, a Hivatal vagy megbízottja látja el járműkísérő lappal.

(3) A Hivatal a járműkísérő lapot a kiadás előtt nyilvántartásba veszi, annak felhasználását folyamatosan ellenőrzi.

(4)[234] A gépjármű-forgalmazók a járműkísérő lapok igénylése iránti kérelmet a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is előterjeszthetik.

(5)[235] A Hivatal közreműködik a nyilvántartásban kezelt járműkísérő lap adatainak ellenőrzésében, a feltárt adathibák megszüntetése érdekében intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.

70. §

(1)[236] A járműkísérő lapot a jármű belföldi értékesítésekor a vevőnek át kell adni, amit a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vételt követően, kitöltve visszaad az ügyfél részére.

(2)[237]

(3)[238] Az eljárás során bemutatott járműkísérő lap sorszáma alapján meg kell győződni arról, hogy azt az arra jogosult vállalkozás állította-e ki.

(4)[239]

A törzskönyv

71. §

(1) A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv. Egy járműhöz egy időben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű első forgalomba helyezése során annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, törzskönyvet ad ki (12. számú melléklet).

(2) A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.

(3)[240] A jármű elidegenítésekor, továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Hivatalnak meg kell küldeni.

(4) Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerű tulajdonosnak kell tekinteni.

72. §

(1)[241] Harmadik országba a Magyar Köztársaság területét Magyarországon forgalomba helyezett járművel - a 64. §-ban meghatározott járművek kivételével - a forgalmi engedélyben feltüntetett jogosulton kívül más személy csak annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos hozzájárulásával hagyhatja el.

(2)[242] Az írásos hozzájárulás tartalmazza: a jármű használójának nevét, úti okmányának számát, a jármű rendszámát, alvázszámát, a forgalmi engedély jogosultjának nevét, aláírását, gazdasági társaság esetén annak cégszerű aláírását, valamint azt az időtartamot, amely alatt az országot a járművel elhagyhatja. A hozzájárulást a határátlépés ellenőrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendőrnek.

(3)[243]

(4)[244] Magyarországon bérbe vett vagy lízingelt jármű esetén a (2) bekezdés szerinti hozzájárulást a bérleti, illetve a lízingszerződés pótolja, amennyiben abból megállapítható, hogy az üzembentartó a járművel az ország területét jogosult elhagyni. A szerződést a határátlépés ellenőrzésekor. felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendőrnek.

(5)[245]

(6)[246] A 64. §-ban meghatározott szervek, valamint egyéb állami szervek esetében az írásos hozzájárulást a jármű üzemeltetésére feljogosított szerv vezetőjének a gépjármű menetokmányába történő bejegyzése pótolhatja.

73. §

(1)[247] A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát a közlekedési igazgatási hatóság értesítése alapján a Hivatal a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon közzéteszi.

(2) Az elveszett, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható.

(3) Amennyiben a közzétételt követően valamely érdekelt fél a járművel, illetve törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható.

(4) Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető.

(5)[248] Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja.

(6)[249] A tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére az (1) bekezdésben meghatározott közzétételt követő 15. nap után kerülhet sor, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra.

74. §

(1)[250] A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően az okmányirodában személyesen vagy postai úton veheti át.

(2) Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítés céljából megküldi.

(3)[251] A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

(4)[252] A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás (elidegenítési, terhelési tilalom stb.) estén a törzskönyv kizárólag a korlátozás jogosítottja részére adható ki.

(5)[253] A törzskönyv nem adható ki,

a) a külön jogszabályban meghatározott időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által nyújtott járművásárlási támogatás felhasználásával vette,[254]

b) a jármű V betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során,

c)[255] a jármű DT, CK betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során.

d)[256] a jármű Z betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátása során.

e)[257] a négykerekű segédmotoros kerékpárok rendszámtáblával történő ellátása során.

(6)[258] A törzskönyv kiadására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság által elvégzett adatfelvétel alapján a törzskönyv "Hivatalos feljegyzések" rovatában feltüntetésre kerül:

a) az "elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva" bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor;

b) a "haszonélvezeti joggal terhelt" bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;

c) a "közös tulajdon" bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga több személyt is megillet;

d)[259] az "előzetes eredetiségvizsgálat hiánya" bejegyzés, ha a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor.

75. §

A forgalomból végleg kivont jármű törzskönyvét érvényteleníteni kell.

76. §

(1) A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolja:

a)[260] a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,

b)[261] a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél az illetékes külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,

c) az árverési jegyzőkönyv,

d) a gyártó számlája,

e) a jogerős bírói határozat,

f) a hagyatékátadó végzés,

g) az ajándékozást igazoló okirat,

h) az adásvételi szerződés,

i) a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély,

j) a járműkísérő lap.

k)[262]

(2)[263] Ha a tulajdonjog igazolásához több okmány is szükséges, azt a közlekedési igazgatási hatóság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - az (1) bekezdésben meghatározott - okmány eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is a kérelemhez csatolni kell.

76/A. §[264]

(1) A tulajdonjog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, melyről törzskönyvet állít ki, ha kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek az e rendeletben előírtaknak.

(2) A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani.

(4)[265]

(5)[266]

(6) Amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a külön jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget[267]

a)[268] és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően öt napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, illetőleg

b)[269] és az új tulajdonos személye nem állapítható meg, a közlekedési igazgatási hatóság a a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba bejegyzi.

A forgalmi engedély

77. §[270]

(1)[271] A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólap, olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja.

(2)[272] Az állandó és az ideiglenes forgalmi engedélyt, a lassú jármű, annak pótkocsija, valamint a négykerekű segédmotoros kerékpár igazolólapját a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

(3)[273] A forgalmi engedély (13. számú melléklet) érvényességi idejétől függően állandó vagy ideiglenes.

78. §

(1) Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámelőjegyzésbe vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre.

(2) Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig, vagy a vámelőjegyzésben meghatározott visszaviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni.

(3)[274] Ha az állandó forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje lejárt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságának a műszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelő határozata a jármű műszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idő lejártát követő harminc napig, - ezt követően pedig csak a vizsga napján - jogosít a közúti forgalomban való részvételre.

(4)[275] Új forgalmi engedélyt kell kiállítani

a) a 13. számú melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása, valamint a forgalmi engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén;

b) a 13. számú melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során a jármű forgalomból történő kivonására irányuló eljárás kivételével;

c) a 13. számú melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a "Műszaki lap" első oldalán, az "Üzembentartói lap" vagy a "Bejelentő lap" első oldalán szereplő adatok változása esetén az üzembentartó (tulajdonos) lakcímének (székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén.

(5)[276] A közlekedési hatóság a jármű műszaki érvényességének határidejét a forgalmi engedélybe a Hivatal egyidejű értesítése mellett bejegyezheti. A jármű azonosító-, műszaki adatainak, valamint motorjának egyedi azonosító jelében, illetve kódjában, és a műszaki vizsga záradék változásának esetén a közlekedési hatóság műszaki adatlapon - az ügyfél útján - értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot.

(6)[277] Ha nem kerül sor új forgalmi engedély kiállítására, az adatváltozást a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába - a járműnyilvántartásban való bejegyzéssel egyidejűleg - kell bejegyezni.

(7)[278] A forgalmi engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(8)[279] Ha a forgalmi engedély eltulajdonítása miatt a rendőrségnél feljelentést tettek, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(9)[280] Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(10)[281] Ha a rendőrség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(11)[282] A forgalmi engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja.

78/A. §[283]

(1) A közlekedési igazgatási hatóság az üzembentartó kérelmére - a külön jogszabályban6 meghatározottak szerint - a járműnyilvántartásba bejegyzi a megkülönböztető, illetve a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és leszerelésének tényét, illetve hatósági engedélyhez kötött jogosultság esetén az engedélyezés tényét, az érvényesség lejártának időpontját, az engedélyező hatóság, illetve a visszavonást elrendelő hatóság megnevezését és a határozat számát. A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába is bejegyzi a jogosultság tényét, lejárta időpontját, illetve visszavonása esetén annak tényét.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába jegyzi be a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap "Záradékok" rovatában feltüntetett, a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat.

(3) A négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába jegyzi be a forgalmazási korlátozás tényét és jogosítottját.

79. §[284]

Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz harminc napos érvényességgel.

80. §[285]

(1)[286] Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni az E, a P és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához, valamint a forgalomba helyezett, illetve forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetén.

(2) Az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg harminc napos érvényességi idővel a határvámhivatal engedélyezi, melyet a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat.

(3) A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság adja ki a következő érvényességi időre:

a) olyan önjáró munkagépre, illetve járműre, amely forgalmi engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátva, az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,

b) az importált, szállítóeszközön behozott járműre a 38/A. § rendelkezései szerint a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,

c) a rendszámtábla utángyártása esetén harminc napra.

(4) Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik.

(5)[287] A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt P betűjelű rendszámtábla kiadása esetén tizenkét hónapra adja ki a közlekedési igazgatási hatóság. A P betűjelű rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély a 15. számú mellékletben meghatározott 3-6. pontja nem kerül kitöltésre.

(6)[288] Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni. Az engedély a kiállításától számított három évig érvényes. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély 15. számú mellékletében meghatározott 3-9. pontjait nem kell kitölteni. A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát).

(7)[289]

(8)[290] A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetén a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, melynek érvényességi ideje három nap.

(9)[291] A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére kitűzött időpontra szóló, az NKH regionális igazgatósága által kiadott értesítés az adott napon a lakóhelyről, telephelyről a vizsgálat helyére, illetőleg onnan a lakóhelyre (telephelyre) való közlekedésre jogosít.

81. §[292]

(1) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül -három évente cserével hosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.

(2) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni.

(3) Az üzemben tartó az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő változásokat.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés alapján az indítási naplót kiegészíti a használni kívánt jármű 80. § (6) bekezdésében felsorolt adataival, illetve a kérelemnek megfelelően érvényteleníti a már bejegyzett adatokat.

82. §[293][294]

Tehergépkocsinak személyszállítójárművé történő engedélyezett átalakítása esetén a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a jármű kategóriájának megváltoztatása a nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe akkor jegyezhető be, ha a vámteher-különbözetet megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült és az erre vonatkozó okmányokat, illetve a külön jogszabályban* meghatározott átalakítás esetén a közlekedési hatóság műszaki adatlapot és annak alapján a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást az ügyfél bemutatta.

83. §[295]

A forgalmi engedélyre vonatkozó szabályokat a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólapra is értelemszerűen alkalmazni kell.

A rendszámtábla érvénytelenítése és a forgalmi engedély helyszíni elvétele

84. §[296]

(1) A rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) járművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították;

b) a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, vagy hatósági jelzéssel, illetve műszaki érvényesség nélkül vettek részt a közúti forgalomban, illetve, ha a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget;

c) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek;

d)[297]

e)[298] gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították;

f) a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg;

g) a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár;

h) az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, illetőleg a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés d), e),f) és h) pontjaiban foglalt esetek kivételével a forgalmi engedély, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedély helyszíni elvételével egyidejűleg a címkét a rendszámtábláról el kell távolítani.

(3) Az (1) bekezdés c) és g) pontja esetén meg kell akadályozni, hogy a járművel tovább közlekedjenek.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott cselekményt a rendszámtábla tekintetében követték el, azt a helyszínen el kell venni.

(5) A rendőr a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az átvételi elismervény birtokában a járművel - az (1) bekezdés c) és g) pontjában foglalt kivétellel - a lakóhelyig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

(6)[299] A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, illetve hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát a rendőrség öt napon belül megküldi az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(7) A közlekedési igazgatási hatóságnak a jármű forgalomból történő kivonását elrendelő határozata tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a jármű műszaki vizsgálatához szükségesek.

(8)[300] Az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és a hatósági jelzést a közlekedési igazgatási hatóság visszavonja.

(9)[301] A rendőr a helyszínen elveszi az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, az indítási naplót, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, ha a jármű vezetője az ideiglenes rendszámtáblát az 59/A. § (1) bekezdésétől eltérően használta, nem előírásszerűen vezette az indítási naplót, illetve az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult járműre van felszerelve.

84/A. §[302]

(1) A rendőr a hatósági engedélyt, jelzést a helyszínen elveszi, ha

a) a jelzés nem felel meg a 45-52. §-okban meghatározott szabályoknak,

b) érvénytelen külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel vettek részt a közúti forgalomban,

c) azért érvénytelen a hatósági engedély és jelzés, mert a járművet a forgalomból korábban végleg kivonták.

(2)[303] A rendőrség által a 84. § (6) bekezdése alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, illetve visszavonja.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott külföldi hatósági engedélyt és jelzést a határozat egy példányával a Hivatalnak megküldi. A Hivatal viszonosság esetén megküldi azt a kiadó külföldi hatóságnak.

85. §

A 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a járművel való közlekedés közvetlen balesetveszéllyel jár, ha a jármű

a) az üzemi fék meghibásodása miatt fékezhetetlen,

b) a kormányberendezés meghibásodása miatt irányíthatatlan,

c) kerekeire szerelt gumiabroncsok futófelületének bordázata a külön jogszabályban meghatározott minimális értéket nem éri el, vagy azt nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően szerelték fel.

86. §[304]

A jármű forgalomból történő kivonása

87. §[305]

(1) Az üzembentartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába.

(3)[306] Amennyiben a jármű forgalmi engedélye nem áll a kérelmező tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél rendelkezésére, a közlekedési igazgatási hatóság dönt a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról. A határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a jármű üzembentartója köteles az ideiglenes kivonás tényének bejegyzése céljából a forgalmi engedélyt az eljáró közlekedési igazgatási hatóságnál bemutatni.

(4) Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell tekinteni a pénzintézeteket, gépjármű-kereskedőket, lízingcégeket, zálogjogosultat vagy más olyan természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.

(5) A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

(6) Amennyiben a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejárata előtt a járművel ismételten részt kívánnak venni a közúti forgalomban, az üzembentartónak vagy tulajdonosnak az ismételt forgalomba állás tényét a közlekedési igazgatási hatóságnál a forgalmi engedélybe és járműnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítése céljából be kell jelentenie, a forgalomban tartáshoz szükséges egyéb jogszabályi feltételek igazolásával egyidejűleg.

(7)[307] Ha a jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonását a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmezte, akkor a kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti, ismételt forgalomba állását is a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell bejelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál.

(8) A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

88. §[308]

(1)[309] A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 84. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha

a)[310] a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója a a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte,

b)[311] bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását, illetve a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetve a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv vagy a vámhatóság részéről eljáró személy lefoglalta;

c)[312] a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget;

d)[313]

e)[314]

f)[315] a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet,

g) a Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonásáról értesíti.

h)[316] a Hivatal értesítése alapján megállapítja, hogy a jármű tulajdonosa a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyező határozat érvényességi idején belül járművével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg.

i)[317] a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,

j)[318] a közlekedési hatóság a jármű műszaki alkalmatlanságát állapítja meg, vagy

k)[319] a közlekedési hatóság a járművet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti és forgalomban tartását megtiltja.

(2)[320]

(3)[321]

(4)[322] Ha az arra feljogosított hatóság a jármű lefoglalását a forgalomból történő kivonás mellőzésével, illetve büntetőeljárásban a bíróság a jármű zár alá vételét rendelte el, annak tényét - az elidegenítési és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével - a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármű forgalomból történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét.

(5)[323]

88/A. §[324]

(1)[325] Ha a jármű jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot.

(2)[326] Az (1) bekezdésben meghatározott esetben értesíti a mulasztási bírság kiszabása érdekében az adóhatóságot.

(3)[327]

(4)[328]

(5)[329] A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során a 84. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakat, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján a 84. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakat észleli.

(6) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a járművel a külön jogszabályban* meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt és az 50. § (2) bekezdés f) pontjában megjelölt különleges rendszámtábla leadása nem történt meg.

(7)[330] A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható meg.

89. §[331]

(1)[332] A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával - az fi pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő időtartamra kell ideiglenesen kivonni a forgalomból:[333]

a)[334] a 84. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontja és a 88. § (1) bekezdés g), h) és j) pontja esetén a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig,

b)[335] a 84. § (1) bekezdés f) és h) pontja, továbbá a 88. § (1) bekezdés a), f) és i) pontja esetén a kötelezettség teljesítésének igazolásáig,

c)[336] a 88. § (1) bekezdés b) pontja esetén a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig az időpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetőleg a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy a járművet nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, illetőleg ameddig a végrehajtást kérő a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 134. §-a alapján a járművet át nem vette,

d) a 84. § (1) bekezdés e) pontja esetén a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra,

e) a 88. § (1) bekezdés c) pontja és a 88/A. § (6) bekezdése esetén hat hónapra,

f) a 43. § (1) bekezdés, a 76/A. § (6) bekezdés b) pontja és a 88/A. § (7) bekezdés esetén átmeneti időszakra.

(2) A 76/A. § (6) bekezdés a) pontja esetén a kivonás időtartama, ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításának napjáig[337]

a) 30 napot nem haladja meg, két hónap,

b) 31 és 90 nap közé esik, négy hónap,

c) 91 és 180 nap közé esik, hat hónap,

d) 180 napot meghaladja, egy év.

(3)[338] A 76/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján történt ideiglenes kivonás esetén a (2) bekezdésben meghatározott kivonás időtartamának lejártát követően csak abban az esetben helyezhető a jármű ismét forgalomba, ha a bejelentési kötelezettséget elmulasztó tulajdonos a változás bejegyzése iránti kérelmét is előterjeszti.

(4)[339] A járművet a 88. § (1) bekezdés k) pontja esetén a bontási átvételi igazolás bemutatásáig kell ideiglenesen kivonni a forgalomból.

(5)[340] A forgalomból - a 88. § (1) bekezdés k) pontja alapján - kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.

90. §[341]

(1) A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani.

(2)[342] Amennyiben a hatósági engedélyt a helyszínen nem vették el a kivonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedése, illetve fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését megelőzően azt leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani.

(3)[343] A forgalomból kivonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől, illetve fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától számított öt napon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát le kell adni.

(4) A kivonás időpontjaként az (1) és (2) bekezdésben meghatározott napot kell a nyilvántartásban megjelölni, abban az esetben is, ha az ügyfél a leadási kötelezettségének nem tett eleget.

91. §

(1)[344] A közlekedési igazgatási hatóság a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonhatja, ha azt nem az engedélynek megfelelően használták.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a P betűjelű rendszámtáblát egy évre vonja vissza, ha a rendszám jogosítottja:

a) az indítási naplót rendszertelenül vagy az ellenőrzést nehezítő más módon vezeti,

b) a rendszámtáblát arra jogosulatlannak átadja,

c)[345] a rendszámtáblát nem a 60. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint használja

d) az engedélyben előírt korlátozásokat hat hónapon belül két alkalommal megszegi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az indítási napló vezetését ellenőrzést nehezítőnek kell tekinteni, ha a kitöltés hiányos, olvashatatlan, és ennek alapján a jármű nem azonosítható, illetve a használat időtartama nem állapítható meg.

(4)[346] A (2) bekezdésben meghatározott esetben, amennyiben a jogosítottnak több P betűjelű rendszámtáblája van, a visszavonás valamennyi rendszámtáblára is kiterjedhet.

(5)[347] A rendszámtáblát, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig az újabb rendszámtábla kiadása iránti kérelmet el kell utasítani.

91/A. §[348]

(1) A közlekedési igazgatási hatóság a 84. § (9) bekezdése alapján elvett M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, indítási naplót és az ahhoz tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedélyt hat hónapra visszavonja.

(2) Az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig az újabb ideiglenes rendszámtábla kiadása iránti kérelmet el kell utasítani.

92. §[349]

(1)[350] A közlekedési igazgatási hatóság a 76/A. § (6) bekezdése és a 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az e rendeletben meghatározott időtartamra, valamint a 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kötelezettség teljesítéséig ideiglenesen forgalomból kivont járművet a kivonás határidejének lejárta előtt, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba helyezi, ha azt elidegenítették, és az új tulajdonos a tulajdonjog-változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a jármű közúti forgalomban történő részvételéhez szükséges feltételeket igazolja. E szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére történt.

(2)[351] Az ügyfél lakó-, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból történő kivonását nyilvántartásba veszi. A 84. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve a 88. § (1) bekezdés a),f) és g) pontjaiban meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot - a jármű műszaki alkalmasságának, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolásával - a közlekedési igazgatási hatóság határozathozatalát, vagy annak jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell szüntetni.

(3)[352] A 88. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott esetekben, ha a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről az elrendelő hatóság értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot, a forgalomból kivont járművet hivatalból forgalomba kell helyezni. Ha hatósági határozat vagy árverés útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül, hivatalból kell a járművet forgalomba helyezni.

(4)[353] A jármű tulajdonosa a 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével a hivatalból elrendelt kivonás időtartama alatt a jármű forgalomból történő végleges kivonását kezdeményezheti, feltéve, hogy az ügyfél a végleges kivonásra irányuló kérelmének benyújtásával egyidejűleg az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását igazolja.

93. §[354]

94. §[355]

(1) Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:

a) annak eltulajdonítása,

b) külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,

c) annak külföldre történő értékesítése,

d) annak muzeális előminősítése esetén.

(2) A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során - a hatósági jelzés visszavonásával és a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg - a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni, a hatósági jelzést a Hivatalnak selejtezés céljából meg kell küldeni.

(3)[356] A forgalomba helyezett jármű esetén a Hivatal más EGT-állam, vagy viszonosság esetén a harmadik ország nyilvántartó hatóságának nyilvántartásba vételéről szóló értesítése alapján a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására.

(4) A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év.

95. §[357]

(1) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból:

a) a külön jogszabályban* meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén bontási átvételi igazolás alapján;[358]

b) egyéb jármű esetén, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.

(2) Amennyiben a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.

(3)[359] A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja.

(4) A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.

(5)[360] A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni a más EGT-államban kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló 2002/151/EK bizottsági határozatnak.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor a jármű forgalomból történő végleges kivonására a hatósági jelzés visszavonásával, valamint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni.

(7) Az ügyfél kérelmére, valamint a 43. § (1) bekezdés, a 76/A. § (6) bekezdés b) pontja, a 88/A. § (7) bekezdés szerint hivatalból indult eljárást követően a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén, a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől számított tíz év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.

95/A. §[361]

A jármű közúti forgalomból történő kivonására vonatkozó szabályokat a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólapra értelemszerűen alkalmazni kell.

95/B. §[362]

Ha a járműhöz tartozó forgalmi engedély vagy törzskönyv, illetve az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, adatot, jogosultságot tartalmaz, a nyomozóhatóság lefoglalást megszüntető, vagy a büntetőeljárást lezáró határozata alapján a közlekedési igazgatási hatóság az okmány visszavonásával egyidejűleg intézkedik a járműnyilvántartásban szereplő valótlan adatok javítására, az okmány érvénytelenítését követő selejtezésre, valamint a valós adatoknak megfelelő okmány kiadására.

A járművezető, a járműtulajdonos (üzembentartó) kötelezettségei

96. §

(1) A járművezető köteles a külön jogszabályban meghatározottakon túl[363]

a)[364] a járművezetőnek vezetés közben magánál kell tartani a vezetésre jogosító okmányt, valamint

aa) a mozgáskorlátozottak esetén az orvosi alkalmasságára, a vezetési feltételekre vonatkozó külön jogszabályban előírt korlátozást tartalmazó mellékletet,

ab)[365][366][367] a pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, vagy annak igazolását is - kivéve a külön jogszabály* szerint közúti közlekedési szolgáltatást személygépkocsival végző járművek vezetőit -, amennyiben a pályaalkalmassági minősítés a vezetői engedélyből nem állapítható meg,

ac) a 32. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltó határozatot.

b)[368] közúti ellenőrzés során

ba) a személyazonosságát igazoló és a vezetésre jogosító okmányt és annak mellékletét,

bb)[369] a forgalmi engedélyt,

bc)[370]

(2)[371]

(3)[372]

(4)[373]

(5)[374] A közúti közlekedési szolgáltatás végzésére jogosító engedély bevonása esetén, vagy annak lejártát követő 30 napon belül az 50. § (2) bekezdés f) pontjában megjelölt különleges rendszámtáblát az ilyen rendszámtábla kiadására illetékességgel és hatáskörrel rendelkező közlekedési igazgatási hatóságnál selejtezés céljából le kell adni.

(6)[375] A vezetési jogosultság szünetelése esetén a járművezetésre jogosító okmányt - amennyiben annak helyszíni elvételére nem került sor - a hatóság értesítésének kézhezvételét követő nyolc napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.

(7)[376] A vezetői engedély cseréje esetén az új vezetői engedély kézhezvételét követő nyolc napon belül a lecserélt vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.

97. §

(1) A közlekedési igazgatási eljárásban az ügyfél a 16 számú mellékletben meghatározott okmányokat mutatja be a közlekedési igazgatási hatóságnál.

(2)[377] A jármű tulajdonosa köteles a rendőrség, illetve a közlekedési igazgatási hatóság felszólítására nyolc napon belül a járművet megszemlélésre (vizsgálatra) bemutatni és a járművezető személyéről adatot szolgáltatni.

(3)[378] A jármű elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint a 44. § (2) bekezdés f) pontja esetén az eladó által elvégeztetett előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot a jármű jogszerű megszerzőjének át kell adni.

98. §[379]

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzése[380]

99. §[381]

Amennyiben a közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállása a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg és azt a gépjármű vezetője sem tudja igazolni, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát a rendőrség öt napon belül megküldi az üzembentartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

Igazgatási, szolgáltatási díjak és illetékek

100. §

(1)[382] Az e rendeletben meghatározott hatósági eljárásért külön jogszabályban meghatározott mértékű illetéket, illetőleg igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.[383]

(2)[384]

(3)[385]

A jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása[386]

100/A. §

(1) A közlekedési hatóság látja el a járművet azonosító jellel, ha

a)[387] az azonosító jel természetes elhasználódás (korrózió), vagy roncsolódás következtében nem állapítható meg, az előzetes eredetiség vizsgálat megállapításának figyelembevételével, illetve a közlekedési hatóság a jármű műszaki megvizsgálása során ezt megállapítja;

b)[388] a jármű azonosító jele gyártásra visszavezethető okból hibás vagy hiányos;

c)[389] az előzetes eredetiség vizsgálat eredménye alapján indult büntetőeljárást a rendőrség, ügyészség, bíróság bűncselekmény hiányában megszünteti, megtagadja, vagy a feljelentést elutasítja,

d)[390] a Hivatal a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyezte.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetében a Hivatal, az engedélyező határozat 90 napos érvényességi idővel történő megállapításával akkor engedélyezi a jármű azonosító jellel történő ellátását, ha[391]

a) a jármű azonosító jelét bűncselekmény útján megváltoztatták,

b)[392] az egyedi azonosító jel meghamísítását a cselekmény bűncselekménnyé minősítésének hatálybalépését megelőzően követték el, illetve az elkövetés időpontja nem állapítható meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a járművet azonosító jellel (rekonstruált alvázszám) a járműgyártó - közlekedési hatóság által arra feljogosított - magyarországi képviselője is elláthatja.

(4)[393] A közlekedési igazgatási hatóság a jármű azonosító jellel történő ellátását követően, - az azonosító jel nyilvántartásba vételével egyidejűleg - a büntetőeljárás befejezéséről hozott határozat alapján intézkedik a törzskönyv kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

Különleges járműigazgatási szabályok[394]

100/B. §

(1)[395] A statisztikai számjele alapján főtevékenységként gépjármű, jármű, pótkocsi, illetve mezőgazdasági gépek forgalmazására jogosult járműkereskedő a Magyarországon már forgalomba helyezett használt jármű értékesítési céllal történő megvásárlását 15 napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenti.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a járműkereskedők a használt járműveket egymás között értékesítik.

(3)[396] A járműkereskedő belfölfdi, kereskedelmi célú tulajdonszerzését a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, azonban forgalmi engedélyt nem állít ki, és a törzskönyvet visszavonja. A forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatában a tulajdonjog változását jelölni kell. A rendelkezés többszöri kereskedői tulajdonváltásra is vonatkozik.

100/C. §

(1)[397]

(2) A közúti tömegközlekedési személyszállítással foglalkozó gazdálkodó szervezetek flottaüzemeltetéséből adódó különleges körülményekre tekintettel a gazdálkodó szerv a motorcserével kapcsolatos műszaki adat változását a változást követő tárgynegyedév utolsó napjáig jelentheti be.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

101. §

(1)[398] E rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)[399] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelettel együtt a 96/47/EK tanácsi, 97/26/EK tanácsi, valamint a 2000/56/EK bizottsági irányelvekkel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről.

c)[400] az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről, 2. cikk (1) bekezdése, 7. cikk (1) bekezdésének e) pontja, 7. cikk (5) bekezdésének a)-c) pontja, 11. cikk (1)-(6) bekezdései, 12. cikk, 15. cikk;

d)[401] a Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról, 1. cikk 1. és 2. pontja, valamint 3. pont b) alpontja.

(3) A járművek forgalmi engedélyeiről szóló 1999/37/EK irányelvnek, valamint a gépjárművek és vontatmányok megkülönböztető jelzéseinek elismeréséről szóló 2411/1998. EK határozatnak megfelelő forgalmi engedély és rendszámtábla a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától alkalmazható.

102. §

(1) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott járművezetésére jogosító, valamint járműokmányok a rendelet hatálybalépését követően is érvényesek.

(2)[402]

(3)[403]

(4) A 2000. december 31. előtt kiadott járművezetői igazolványok pótlására irányuló kérelmet a közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján lehet teljesíteni.,

(5) Az 1998. január 1. előtt kiadott "A1" alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

(6 ) A vezetői engedély "F" kategóriájában bejegyzett, a mezőgazdasági vontató vezetésére vonatkozó jogosultságot a megfelelő nemzeti kategória kiadásával kell biztosítani.

(7)[404] 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között a fegyveres erők illetékes szerve által kiadott "C" és/vagy "E" kategóriára érvényesített vezetői engedély továbbra is jogosít a Magyar Honvédség üzemeltetésébe tartozó jármű vezetésére, ha a járművezető a "B" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel is rendelkezik.

(8) Az 1998. január 1. előtt kiadott "D12" és "D25" alkategóriák a "D1" alkategóriába tartozó járművek vezetésére jogosítanak.

(9)[405]

(10)[406] E rendeletet a Magyar Köztársaság joghatósága alól mentességet élvező személyekre és szervezetekre, a mentességet biztosító nemzetközi egyezményekre és külön jogszabályokra figyelemmel kell alkalmazni. A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvételére és visszavonására, az előzetes eredetiségvizsgálatra, a származásellenőrzési eljárásra, valamint a jármű forgalomból való kivonásának elrendelésére, illetve a rendszámtábla visszavonására vonatkozó szabályok a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira nem alkalmazhatók.

(11)[407] A közlekedési igazgatási hatóság a régi típusú vezetői engedélybe, annak érvényességi idején belül bejegyezheti a különböző egészségügyi és egyéb korlátozásokat, így különösen: a jármű kategóriától (alkategóriától), jármű fajtától eltiltást, s egyéb változásokat.

(12)[408] Azokat a járműveket, amelyek 1998. szeptember 7., 1999. október 15. vagy 2001. május 26. napjával a járműnyilvántartásban fiktív kivonás jelzéssel kerültek ellátásra, a jelzés elhelyezésének a napjától a forgalomból végleg kivontnak kell tekinteni. Ha az ily módon végleg kivont járművel kapcsolatosan kérelemre közlekedési igazgatási eljárás indul, a jármű forgalomban lévőnek tekintendő.

(13)[409] 2009. április 1-je előtt kiadott C kezdő betűjelű különleges rendszámtáblával ellátott járművel annak az - ügyfél kérelme alapján, illetve a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére irányuló közlekedési igazgatási eljárás során történő - átrendszámozásáig lehet közlekedni.

102/A. §[410]

A 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. és 3. §-a által megállapított 17. § (7)-(9) bekezdést és 78. § (4) bekezdést a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

103. §

(1)[411]

(2)[412]

(3)[413]

(4) Az R kezdő betűjelű - kettő betű, négy számjegy kombinációból álló - rendőrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati járműre szerelhető fel, melynek külső kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi.

104. §[414]

105. §[415]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

Nemzetközi kategóriák

[416]
"A" kategória- motorkerékpár
"A" korlátozott kategória- legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
"A1" alkategória- a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár
"B" kategóriaa) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van.
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg.
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.
"C" kategória- az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"C1" alkategória- az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D" kategória- az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1" alkategória- az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van, valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"E" kategória- gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált kategóriaként adható ki)
- kombinált kategóriák:
a) "B + E": "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a "B" járműkategória c) pontjában meghatározottak kivételével
b) "C1 + E": A "C1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege sem haladja meg a vontató jármű saját tömegét
c) "C + E": A "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
d) "D1 + E": A "Dl" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják
e) "D+E": "D" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják

Nemzeti kategóriák

„K” kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
„T” kategória- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
„M” kategória- segédmotoros kerékpár
- állati erővel vont jármű hajtására
- kerti traktor (16. életév betöltése után)
„TR” trolibusz- trolibusz
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
„V” kategória- villamos
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására

Megjegyzés:

A mellékletben szereplő közúti járművek fogalmára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet rendelkezései vonatkoznak.

2. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[417]

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

- segédmotoros kerékpár

- lassú jármű és pótkocsija

- kerti traktor

- állati erővel vont jármű

"B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija

"B+E", "D1+E", "D+E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:

- mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija

"C+E" vagy "C1 + E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:

- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

"TR" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

- segédmotoros kerékpár

- lassú jármű és pótkocsija

- kerti traktor

- állati erővel vont jármű

"V" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

- kerti traktor

- állati erővel vont jármű

3. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei

I. Életkori feltételek

1. 14. életév az "M" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

2. 16. életév az "A1" alkategóriába tartozó gépjármű, a "T" és a "K" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

3. 17. életév a "B" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

4. 18. életév az "A" korlátozott, a "C", "C1", "B + E", "C + E" és a "C1 + E" kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó gépjármű vezetésére.

5. 20. életév a "V" kategóriában és a "TR" kategóriában a jármű vezetésére.

6. 21. életév a "D", "D1", "D + E", "D1 + E" kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó gépjármű vezetésére.

7. 21. életév az "A" kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési jogosultság 18. életév betöltésétől bejegyezhető, ha a gépjárművezető legalább két éve rendelkezik "A" korlátozott kategóriára vagy "A1" alkategóriára jogosító érvényes engedéllyel.[418]

8. "D" kategóriába vagy a "D1" alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély, kizárólag a Magyar Honvédség kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, a 18. életév betöltésétől is kiadható, amennyiben a járművezető a "D1" alkategória megszerzése esetén már "B" kategóriára érvényes bejegyzéssel, továbbá "D" kategória megszerzése esetén "B" és "C" kategóriára érvényes bejegyzésekkel rendelkezik. A vezetői engedélybe bejegyzett korlátozást a 21. életév betöltése után kérelemre a vezetői engedély cseréjével törölni kell.[419]

II. Jártassági feltételek

1. Teljesítménykorlátozás nélküli "A" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,[420]

a) aki legalább két éve rendelkezik "A korlátozott" kategóriába vagy "A1" alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, valamint annak,

b) aki a 21. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.

2. A "C" kategóriába, a "C1"; "D1" alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki "B" kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.

3. A "D" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki "C" kategóriába érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.

4. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó gépjármű vezetésére.

4.1. A "C1" alkategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes a "B" kategóriához és a "D1" alkategóriához.

4.2. A "D1" alkategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes a "B" kategóriához.

4.3. A "C" kategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes mindazon kategóriákhoz, alkategóriákhoz, amelyek a vezetői engedélyben érvényesítve vannak.

4.4. A "D" kategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes a "B" kategóriához és a "D1" alkategóriához.

4.5. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.[421]

4. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

A.

A 2000. december 31-ig kiadott vezetői engedély tartalmi elemei

H

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

PERMIS DE CONDUIRE

VEZETŐI ENGEDÉLY

1. Név:

2. Leánykori neve:

3. Születési helye:

Ideje: ......... év .................. hó ......... nap

4. Anyja neve:

5. Kelt 20... év :........ hó ........ nap

6. P. H.

7. Hatósági aláírás:

8. Fénykép helye:

9. Hivatalos bejegyzések:

10. "A" Motorkerékpár V. i. ...

11. "B" 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjármű szem. száll. max. 9 fő, pótkocsival V. i....

12. "C" 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű áruszállításra. használt gépjármű könnyű pótkocsival V. i. ...

13. "D" az "A" és "B" kategóriába nem tartozó személyszállításra szolgáló gépjárművek könnyű pótkocsival

V. i. ...

14. "E", "B", "C" vagy "D" kategóriába sorolt járművek nehéz pótkocsival is V. i: ...

15. "F" V. i. ...

16. Érvényes 19.....-tó1 20......-ig

P. H.

Aláírás

B.

A kártya formátumú, 2001. január 1-jétől bevezetésre kerülő vezetői engedély tartalmi elemei

H

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

PERMIS DE CONDUIRE

VEZETŐIENGEDÉLY

Első oldal:

1. Családi név

2. Utónév

3. Születési hely, születési idő

4. a) Kibocsátási dátum

4. b) Érvényességi idő

4. c) Kibocsátó hatóság

5. Sorszám

6. Fénykép

7. Aláírás

9. Érvényességi kategóriák

Második oldal:

9. Érvényességi kategóriák

10. Vizsga időpontja

11. Kategória érvényessége

12. Korlátozás kódja

13. (Külföldi hatóságok bejegyzései részére fenntartott hely)

14. (Egyéb információk részére fenntartott hely)

Az első és a második oldalon megjelenő - az 1., 2.; 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5.; 10., 11. és 12. számok magyarázata

Sorszám

C.[422]

A kártya formátumú, a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról szóló, a Tanács 96/47/EK irányelvének figyelembevételével kiadásra kerülő vezetői engedély tartalmi elemei és formai követelményei

1. A vezetői engedély fizikai jellemzői megfelelnek az ISO 7810 és az ISO 7816-1 szabványnak.

2. Az engedély kétoldalas (kártya formátumú) .

Az engedély első oldalán a következők szerepelnek:

VEZETÕI ENGEDÉLY (nyomtatott nagy betűkkel magyar nyelven);

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG (felirat nyomtatott nagy betűkkel);

H (betű mint a kiállító ország megkülönböztető jele kék alapon, negatívba nyomtatva, tizenkét sárga csillaggal körülvéve);

A kiállított engedély egyedi adatai:

1. Családi név

2. Utónév

3. Születési hely, születési idő

4. a) Kibocsátási dátum

b) Érvényességi idő

c) Kibocsátó hatóság

5. Sorszám

6. Fénykép

7. Aláírás

9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák) ];

Európai Közösségi Modell (kifejezés magyar nyelven, valamint a "vezetői engedély" kifejezés az Európai Közösség többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva) .

Az engedély második oldalán a következők szerepelnek:

9. Érvényességi kategóriák

10. Vizsgaidőpontja

11. Kategória érvényessége

12. Korlátozás kódja

A kódok a következők:

- 1-99 kódok: harmonizált közösségi kódok,

- 100 és 100 feletti kódok:

nemzeti kódok, melyek csak a Magyar Köztársaság területén érvényesek

13. (Külföldi hatóságok bejegyzései részére fenntartott hely)

14. (Egyéb információk részére fenntartott hely)

Az első és a második oldalon megjelenő - az 1., 2., 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5., 10., 11. és 12. számok magyarázata Sorszám

5. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

A nemzetközi gépjárművezetői engedély tartalmi elemei

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

H

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLY

1. Szám:

2. 1968. november 8-i közúti közlekedési egyezmény

3. Érvényes:...........-ig

4. Kibocsátotta:

5. Kibocsátás helye:

6. Kibocsátás időpontja:

7. Nemzetközi vezetői engedély száma:

8: P. H.

9. Kibocsátó hatóság aláírása

10. A VEZETŐRE VONATKOZÓ ADATOK

11. Név:

12. Utónév:

13. Születési hely:

14. Születési idő:

15. Lakhely:

16. JÁRMŰKATEGÓRIÁK, MELYEKRE AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYES

17. Motorkerékpárok. "A"

18. Az "A" kategóriába nem tartozó gépjárművek, melyeknek engedélyezett legnagyobb súlya 3500 kg-ot nem haladja meg, és az ülőhelyek száma - a vezető ülését nem számítva - nem több mint nyolc. "B"

19. Áruszállításra használt gépjárművek, melyeknek megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg-ot meghaladja. "C"

20. Személyszállításra használt gépjárművek, melyeknek - a vezető ülését nem számítva - több mint nyolc ülőhely van. "D"

21. Gépjárműszerelvények, melyeknél a vontató gépjármű megfelel a "B", "C" vagy "D" kategóriáknak - melyre a vezető fel van jogosítva -, de maga a gépjárműszerelvény nem felel meg a kategóriák egyikének sem "E".[423]

22. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

23. Jelen engedély nem érvényes a Magyar Köztársaság területén való közlekedésre.

24. Érvényes valamennyi többi Szerződő Állam területén. Azoknak a járműkategóriáknak a megjelölése, melyeknek vezetésére az engedély érvényes, a könyvecske utolsó oldalán található.

25. Szerződő Államok:

26. Jelen engedély nem menti fel tulajdonosát attól a kötelezettségtől, hogy minden államban, ahol közlekedik, alkalmazkodjék azokhoz a törvényekhez és szabályokhoz, melyek valamely foglalkozás megkezdésére vagy űzésére vonatkoznak. Különösképpen az engedély érvényét veszti abban az államban, melynek területén az engedély jogosítottja állandó lakhelyet szerez.

27. "A"

28. "B".

29. "C"

30. "D"

31. "E"

32. Photographie

33. Signature dutitulaire

34. EXCLUSlONS:

35-36. Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire de jusqu'au A le ...

6. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

Ideiglenes vezetői engedély tartalmi elemei

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

IDEIGLENES VEZETŐI ENGEDÉLY

Szám:

1. Név

2. Leánykori név

3. Születési hely, idő

4. Anyja neve

5. Állampolgárság

6. Kiállító hatóság megnevezése

7. Kiállítás helye, kelte

8. Érvényességi idő

9. Járműkategóriák

10. Korlátozások

7. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[424]

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke

[425]
A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke
01Látásképesség korrekciója és/vagy védelme
01. 01. szemüveg
01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék
01. 03. védőszemüveg
01. 04. homályos lencse
01. 05. szemtakaró
01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse
02Hallókészülék, beszédjavító/segítő eszközök
02. 01. hallókészülék egy fülben
02. 02. hallókészülék mindkét fülben
03Művégtagok
03. 01. felső művégtag(ok)
03. 02. alsó művégtag(ok)
04Feltétel: érvényes orvosi engedély megléte
05Gépjárművezetés korlátozása egészségi okok miatt
(kötelező alkódok)
05. 01. csak nappali vezetésre korlátozva (pl. nap-
kelte után 1 óra és naplemente előtt 1 óra
közötti időszakban)
05. 02.gépjármű-vezetési korlátozás a vezető laká-
sától meghatározott távolságig vagy váro-
son, egy adott településen belül
05. 03.gépjárművezetés utasok nélkül
05. 04.gépjárművezetés sebességkorlátozással
05. 05.gépjárművezetés kizárólag egy vezetői en-
gedéllyel rendelkező személy jelenlétében
05. 06.pótkocsi vontatása nem engedélyezett
05. 07.a gépjárművezetés autópályán nem engedé-
lyezett
05. 08.szeszesital-fogyasztás tilalma
10Erőátvitel átalakítása
10. 01.kézi működtetésű erőátvitel
10. 02.tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművek
10. 03.elektronikus vezérlésű erőátvitel
10.04.átalakított sebességváltókar
10. 05.szekunder sebességváltómű nélkül
15Tengelykapcsoló átalakítása
15.01.átalakított tengelykapcsoló-pedál
15. 02.kézi működtetésű tengelykapcsoló
15. 03.automata tengelykapcsoló
15. 04.kiiktatható/lehajtható tengelykapcsoló-
pedál
20Fékrendszer átalakítása
20. 01.átalakított fékpedál
20. 02.megnagyobbított fékpedál
20. 03.bal lábbal működtethető fékpedál
20. 04.cipőtalphoz illeszthető fékpedál
20. 05.megdöntött fékpedál
20. 06.kézi működtetésű szervofék (átalakított)
20. 07.megnövelt hatásfokú szervofék használata
20. 08.szervofékbe épített megnövelt hatásfokú
vészfék használata
20. 09.átalakított kézifék
20. 10.elektromos működtetésű kézifék
20. 11.lábbal működtethető (átalakított) kézifék
20. 12.kiiktatható/lehajtható fékpedál
20. 13.térddel működtethető fék
20. 14.elektromos működtetésű szervofék
25Átalakított gázpedál
25. 01.átalakított gázpedál
25. 02.a cipőtalphoz illeszthető gázpedál
25. 03.megdöntött gázpedál
25. 04.kézi működtetésű gázadagoló (gázkar)
25. 05.térddel működtethető gázpedál
25. 06.szervo rásegítéses gázpedál
25. 07.a fékpedáltól balra elhelyezett gázpedál
25. 08.bal oldalt elhelyezett gázpedál
25. 09.kiiktatható/lehajtható gázpedál
30Átalakított kombinált fék-gázpedál
30. 01.párhuzamos pedálok .
30. 02.azonos (vagy majdnem azonos) síkban el-
helyezett pedálok
30. 03.síkban elcsúsztatható gáz- és fékpedál
30. 04.síkban elcsúsztatható, magasított gáz- és
fékpedál
30. 05.kiiktatható/lehajtható gáz- és fékpedál
30. 0.6.megemelt padlózat
30. 07.fékpedál mellett megfelelő távolság hagyása
30. 08.fékpedál mellett a művégtagnak megfelelő
távolság hagyása
30. 09.fék- és gázpedál előtt távolság hagyása
30. 10.sarok- vagy lábfej tartó
30. 11.elektromos működtetésű fék- és gázpedál
35Átalakított kezelőgombok (világításkapcsoló, ab-
laktörlő-mosó, kürt, irányjelző stb.)
35. 01.vezetést és ellenőrzést nem akadályozó ke-
zelőgombok
35. 02.a kormánykerék elengedése nélkül működ-
tethető kezelőgombok
35. 03.bal kézzel a kormány elengedése nélkül
működtethető kezelőgombok
35. 04.jobb kézzel a kormány elengedése nélkül
működtethető kezelőgombok
35. 05.a kormány, a kombinált fék- és gázpedál
mechanizmusok kezelése mellett működ-
tethető kezelőgombok
40Átalakított kormányszerkezet
40. 01.hagyományos szervokormány
40. 02.megnövelt hatásfokú szervokormány
40. 03.kormányszerkezet működtetése speciális
biztonsági rásegítő rendszerrel
40. 04.meghosszabbított kormányszerkezet mű-
ködtetése speciális biztonsági rásegítő
rendszerrel
40. 05.átalakított kormánykerék
40. 06.megdöntött kormánykerék
40. 07.függőleges kormánykerék
40. 08.vízszintes kormánykerék
40. 09.lábbal működtetett kormány
40. 10.alternatív átalakított kormányzás (pl. joy-
stick stb.)
40. 11.markolat a kormánykeréken
40. 12.kéztámasszal ellátott kormánykerék
40. 13.állítható kéztámasszal ellátott kormánykerék
42Átalakított visszapillantó tükör
42. 01.külső (jobb vagy bal oldali) visszapillantó
tükör
42. 02.a sárvédőre szerelt külső visszapillantó tü-
kör
42. 03.belső kiegészítő visszapillantó tükör a for-
galom megfigyelésére
42. 04.belső panoráma tükör
42. 05.holttér ellenőrzésére felszerelt visszapil-
lantó tükör
42. 06.elektromos működtetésű külső visszapil-
lantó tükör
43Átalakított vezetőülés
43. 01.a megfelelő kilátáshoz szükséges magassá-
gú, a kormánytól és pedáloktól megfelelő
távolságban elhelyezett vezetőülés
43. 02.testre szabott vezetőülés
43. 03.vezetőülés oldalsó támaszokkal az ülőhely-
zet stabilitásának biztosítására
43. 04.kartámlával felszerelt vezetőülés
43. 05.megnövelt mértékben előre-hátra csúsztat-
ható vezetőülés
43. 06.átalakított biztonsági övek
43. 07.négy ponton rögzített biztonsági öv
44Átalakított motorkerékpárok
44. 01.egyesített kézzel/lábbal működtethető fék-
rendszer
44. 02.átalakított, kézi működtetésű fék (első ke-
rék)
44. 03.átalakított, lábbal működtethető fék (hátsó
kerék)
44. 04.átalakított, kézi működtetésű gázadagoló
44. 05.kézi működtetésű sebességváltó és tengely-
kapcsoló (átalakított)
44. 06.átalakított visszapillantó tükör
44. 07.átalakított kapcsolók (irányjelzők, féklám-
pa stb.)
44. 08.átalakított ülésmagasság, amely lehetővé
teszi, hogy ülőhelyzetben a vezető két lába
egyidejűleg leérjen a földre
45Kizárólag oldalkocsis motorkerékpárok
50Meghatározott járműre/alvázszámra vonatkozó
korlátozás
51Meghatározott járműre/forgalmi rendszámra vo-
natkozó korlátozás
55Kombinált járműmódosítások
70Másik ország által kibocsátott vezetői engedély cse-
réje
71A vezetői engedély másodpéldánya
72"A" kategóriás, legfeljebb 125 cm3 hengerűrtartal-
mú és legfeljebb 11 kW teljesítményű hajtómotorral
ellátott motorkerékpárokra korlátozva (A1)
73"B" kategóriás három- vagy négykerekű járművekre
korlátozva (B1)
74"C" kategóriás, legfeljebb 7500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű járművekre korlátozva (C1)
75"D" kategóriás, a vezető ülésén kívül legfeljebb 16 üléssel rendelkező járművekre korlátozva (Dl)
76"C1" alkategóriába tartozó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét (C1+E)
77a "Dl" alkategóriába tartozó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény megengedett leg­nagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét, továbbá a pótkocsit nem személyszállítás­ra használják. (D1+E)
78csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművekre érvényes
79A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelke­ző járművekre korlátozva (a direktíva szerint)
100Gépjárművezetésre egészségügyi szempontból al­kalmatlan
101.1. egészségügyi csoportban alkalmas
1022. egészségügyi csoportban alkalmas
1032. egészségügyi csoportban alkalmatlan
104Csoportos személyszállítást nem végezhet
105Megkülönböztető jelzést használó járművet nem vezethet
110Tartalék szemüveg tartása kötelező
111Kétoldali visszapillantó tükör kötelező
130Mozgásszervi okok miatt csak a vezetői engedély részét képező mellékletben meghatározott feltéte­lekkel vezethet
131Csak a vezetői engedély részét képező mellékletben megjelölt típusú járművet vezethet
132Csak a vezetői engedély részét képező mellékletben meghatározott módon átalakított járművet vezet­het
133Csak a vezetői engedély részét képező mellékletben meghatározott segédberendezéssel ellátott jármű­vet vezethet
180Maximális sebesség 80 km/h
181Kezdő vezetői engedély minősítés meghosszabbítása
182"A" korlátozott kategória
183Nemzetközi kategóriától eltiltva
184Járműfajtától eltiltva
185"T" kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató könnyű pótkocsival
186"K" kategóriában meghatározott járműveken kívül lassú járművet és pótkocsiját is vezetheti
187"T" kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató könnyű pótkocsival
270A Magyar Honvédség kezelésében lévő autóbusz vezeté­séhez külön jogszabály alapján megszerzett vezetési jogosultság, a 21. életév betöltését követően egyéb autóbuszok vezetésére is jogosít
[426]
A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke
01Látásképesség korrekciója és/vagy védelme
01. 01. szemüveg
01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék
01. 03. védőszemüveg
01. 04. homályos lencse
01. 05. szemtakaró
01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse
02Hallókészülék, beszédjavító/segítő eszközök
02. 01. hallókészülék egy fülben
02. 02. hallókészülék mindkét fülben
03Művégtagok
03. 01. felső művégtag(ok)
03. 02. alsó művégtag(ok)
05Gépjárművezetés korlátozása egészségi okok miatt
(kötelező alkódok)
05. 01. csak nappali vezetésre korlátozva (pl. nap-
kelte után 1 óra és naplemente előtt 1 óra
közötti időszakban)
05. 02.gépjármű-vezetési korlátozás a vezető laká-
sától meghatározott távolságig vagy váro-
son, egy adott településen belül
05. 03.gépjárművezetés utasok nélkül
05. 04.gépjárművezetés sebességkorlátozással
05. 05.gépjárművezetés kizárólag egy vezetői en-
gedéllyel rendelkező személy jelenlétében
05. 06.pótkocsi vontatása nem engedélyezett
05. 07.a gépjárművezetés autópályán nem engedé-
lyezett
05. 08.szeszesital-fogyasztás tilalma
10Erőátvitel átalakítása
10. 01.kézi működtetésű erőátvitel
10. 02.automatikus erőátvitel
10. 03.elektronikus vezérlésű erőátvitel
10.04.átalakított sebességváltókar
10. 05.szekunder sebességváltómű nélkül
15Tengelykapcsoló átalakítása
15.01.átalakított tengelykapcsoló-pedál
15. 02.kézi működtetésű tengelykapcsoló
15. 03.automata tengelykapcsoló
15. 04.kiiktatható/lehajtható tengelykapcsoló-
pedál
20Fékrendszer átalakítása
20. 01.átalakított fékpedál
20. 02.megnagyobbított fékpedál
20. 03.bal lábbal működtethető fékpedál
20. 04.cipőtalphoz illeszthető fékpedál
20. 05.megdöntött fékpedál
20. 06.kézi működtetésű szervofék (átalakított)
20. 07.megnövelt hatásfokú szervofék használata
20. 08.szervofékbe épített megnövelt hatásfokú
vészfék használata
20. 09.átalakított kézifék
20. 10.elektromos működtetésű kézifék
20. 11.lábbal működtethető (átalakított) kézifék
20. 12.kiiktatható/lehajtható fékpedál
20. 13.térddel működtethető fék
20. 14.elektromos működtetésű szervofék
25Átalakított gázpedál
25. 01.átalakított gázpedál
25. 02.a cipőtalphoz illeszthető gázpedál
25. 03.megdöntött gázpedál
25. 04.kézi működtetésű gázadagoló (gázkar)
25. 05.térddel működtethető gázpedál
25. 06.szervo rásegítéses gázpedál
25. 07.a fékpedáltól balra elhelyezett gázpedál
25. 08.bal oldalt elhelyezett gázpedál
25. 09.kiiktatható/lehajtható gázpedál
30Átalakított kombinált fék-gázpedál
30. 01.párhuzamos pedálok .
30. 02.azonos (vagy majdnem azonos) síkban el-
helyezett pedálok
30. 03.síkban elcsúsztatható gáz- és fékpedál
30. 04.síkban elcsúsztatható, magasított gáz- és
fékpedál
30. 05.kiiktatható/lehajtható gáz- és fékpedál
30. 0.6.megemelt padlózat
30. 07.fékpedál mellett megfelelő távolság hagyása
30. 08.fékpedál mellett a művégtagnak megfelelő
távolság hagyása
30. 09.fék- és gázpedál előtt távolság hagyása
30. 10.sarok- vagy lábfej tartó
30. 11.elektromos működtetésű fék- és gázpedál
35Átalakított kezelőgombok (világításkapcsoló, ab-
laktörlő-mosó, kürt, irányjelző stb.)
35. 01.vezetést és ellenőrzést nem akadályozó ke-
zelőgombok
35. 02.a kormánykerék elengedése nélkül működ-
tethető kezelőgombok
35. 03.bal kézzel a kormány elengedése nélkül
működtethető kezelőgombok
35. 04.jobb kézzel a kormány elengedése nélkül
működtethető kezelőgombok
35. 05.a kormány, a kombinált fék- és gázpedál
mechanizmusok kezelése mellett működ-
tethető kezelőgombok
40Átalakított kormányszerkezet
40. 01.hagyományos szervokormány
40. 02.megnövelt hatásfokú szervokormány
40. 03.kormányszerkezet működtetése speciális
biztonsági rásegítő rendszerrel
40. 04.meghosszabbított kormányszerkezet mű-
ködtetése speciális biztonsági rásegítő
rendszerrel
40. 05.átalakított kormánykerék
40. 06.megdöntött kormánykerék
40. 07.függőleges kormánykerék
40. 08.vízszintes kormánykerék
40. 09.lábbal működtetett kormány
40. 10.alternatív átalakított kormányzás (pl. joy-
stick stb.)
40. 11.markolat a kormánykeréken
40. 12.kéztámasszal ellátott kormánykerék
40. 13.állítható kéztámasszal ellátott kormánykerék
42Átalakított visszapillantó tükör
42. 01.külső (jobb vagy bal oldali) visszapillantó
tükör
42. 02.a sárvédőre szerelt külső visszapillantó tü-
kör
42. 03.belső kiegészítő visszapillantó tükör a for-
galom megfigyelésére
42. 04.belső panoráma tükör
42. 05.holttér ellenőrzésére felszerelt visszapil-
lantó tükör
42. 06.elektromos működtetésű külső visszapil-
lantó tükör
43Átalakított vezetőülés
43. 01.a megfelelő kilátáshoz szükséges magassá-
gú, a kormánytól és pedáloktól megfelelő
távolságban elhelyezett vezetőülés
43. 02.testre szabott vezetőülés
43. 03.vezetőülés oldalsó támaszokkal az ülőhely-
zet stabilitásának biztosítására
43. 04.kartámlával felszerelt vezetőülés
43. 05.megnövelt mértékben előre-hátra csúsztat-
ható vezetőülés
43. 06.átalakított biztonsági övek
43. 07.négy ponton rögzített biztonsági öv
44Átalakított motorkerékpárok
44. 01.egyesített kézzel/lábbal működtethető fék-
rendszer
44. 02.átalakított, kézi működtetésű fék (első ke-
rék)
44. 03.átalakított, lábbal működtethető fék (hátsó
kerék)
44. 04.átalakított, kézi működtetésű gázadagoló
44. 05.kézi működtetésű sebességváltó és tengely-
kapcsoló (átalakított)
44. 06.átalakított visszapillantó tükör
44. 07.átalakított kapcsolók (irányjelzők, féklám-
pa stb.)
44. 08.átalakított ülésmagasság, amely lehetővé
teszi, hogy ülőhelyzetben a vezető két lába
egyidejűleg leérjen a földre
45Kizárólag oldalkocsis motorkerékpárok
50Meghatározott járműre/alvázszámra vonatkozó
korlátozás
51Meghatározott járműre/forgalmi rendszámra vo-
natkozó korlátozás
55Kombinált járműmódosítások
70Másik ország által kibocsátott vezetői engedély cse-
réje
71A vezetői engedély másodpéldánya
72"A" kategóriás, legfeljebb 125 cm3 hengerűrtartal-
mú és legfeljebb 11 kW teljesítményű hajtómotorral
ellátott motorkerékpárokra korlátozva (A1)
73"B" kategóriás három- vagy négykerekű járművekre
korlátozva (B1)
74"C" kategóriás, legfeljebb 7500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű járművekre korlátozva (C1)
75"D" kategóriás, a vezető ülésén kívül legfeljebb 16 üléssel rendelkező járművekre korlátozva (Dl)
76"C1" alkategóriába tartozó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét (C1+E)
77a "Dl" alkategóriába tartozó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény megengedett leg­nagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét, továbbá a pótkocsit nem személyszállítás­ra használják. (D1+E)
78Automata sebességváltóval felszerelt járművekre korlátozva
79A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelke­ző járművekre korlátozva (a direktíva szerint)
100Gépjárművezetésre egészségügyi szempontból al­kalmatlan
101.1. egészségügyi csoportban alkalmas
1022. egészségügyi csoportban alkalmas
1032. egészségügyi csoportban alkalmatlan
104Csoportos személyszállítást nem végezhet
105Megkülönböztető jelzést használó járművet nem vezethet
110Tartalék szemüveg tartása kötelező
111Kétoldali visszapillantó tükör kötelező
130Mozgásszervi okok miatt csak a vezetői engedély részét képező mellékletben meghatározott feltéte­lekkel vezethet
131Csak a vezetői engedély részét képező mellékletben megjelölt típusú járművet vezethet
132Csak a vezetői engedély részét képező mellékletben meghatározott módon átalakított járművet vezet­het
133Csak a vezetői engedély részét képező mellékletben meghatározott segédberendezéssel ellátott jármű­vet vezethet
180*
181Kezdő vezetői engedély minősítés meghosszabbítása
182"A" korlátozott kategória
183Nemzetközi kategóriától eltiltva
184Járműfajtától eltiltva
185"T" kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató egy pótkocsival.
186"K" kategóriában meghatározott járműveken kívül lassú járművet és pótkocsiját is vezetheti
270A fegyveres erők kezelésében lévő autóbusz vezeté­séhez külön jogszabály alapján megszerzett vezetési jogosultság, a 21. életév betöltését követően egyéb autóbuszok vezetésére is jogosít
*Hatályon kívül helyezte a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.04.19.

8. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[427]

9. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[428]

A különleges rendszámtáblák leírása

1. A DT betűjelű rendszámtábla alapszíne kék, karakterei és a keret színe fehér, két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

2. A CK betűjelű rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe piros, két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

3. A OT betűjelű rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

4. Az RR betűjelű rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz. A Büntetés Végrehajtás 1 4999-ig, a Vám- és Pénzügyőrség 5000-9999-ig terjedő számjeleket alkalmazza.

5. Az R kezdő betűjelű összesen két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmazó - kivéve az RR - rendszámtábla alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

6. A H kezdő betűjelű összesen két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmazó rendszámtábla alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

7. A C kezdő betűjelű rendszámtábla kötőjellel elválasztott összesen két betűjelet - kivéve a CK - és 4 számjegyet tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

8. Az X kezdő betűjelű rendszámtábla kötőjellel elválasztott összesen két betűjelet és 4 számjegyet tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

9. Az (1)-(8) bekezdésben meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1 9999-ig terjednek.

10. A lassú jármű rendszámtáblájának alapszíne fehér, karakterei és a keret színe piros, három betűjelből és három számjegyből áll.

11. A közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre kiadott rendszámtábla alapszíne sárga, karakterei és a keret színe fekete, három betűjelből és három számjegyből áll.

12. A különleges rendszámtáblák B és C típusainak - kivéve a 7. és 8. pontok - karakterei között nincs kötőjel.

13. A négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott S, vagy R kezdő betűjelű "E" típusú rendszámtábla összesen 4 betűjelet és 2 számjegyet tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.[429]

10. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[430]

Az ideiglenes rendszámtáblák leírása

1. A CD betűjelű rendszámtáblák két betűjelet és 4 számjegyet tartalmaznak 1-től 9999-ig.

2. A Z, a P, az E és a V betűjelű rendszámtáblák a betűjel után 5 számjegyet tartalmaznak növekvő sorrendben, 1-től 99999-ig. A P, az E és a Z betűjelű rendszámtábla a rendszám után tartalmazza a kiadás évének utolsó két számjegyét, a V betűjelű rendszámtábla esetén a rendszámtábla érvényességi évének utolsó két számjegyét.

3. Az ideiglenes rendszámtáblák alapszíne fehér, karaktereinek színe fekete. A közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre kiadott V betűjelű rendszámtábla alapszíne sárga.

4. Az ideiglenes rendszámtáblák az MSZ 140. szabványban meghatározott nemzeti színű sávozással, H jelzéssel, osztóvonallal és kerettel készülnek.[431]

5. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla egy betű és hat szám karaktert tartalmaz, a 4. pontban leírtak szerint a következő eltérésekkel:[432]

- a betű és számkarakterek színe zöld,

- az alapszín fehér.

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla A-B és B-B típusban kerül előállításra.

11. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[433]

I. A járműkísérő lap tartalmi elemei

H

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG JÁRMŰKÍSÉRŐ LAP

(A járművek forgalmi engedélyéről szóló 1999/37/EK Irányelv figyelembevételével)

A járműkísérő lap száma

(A) rendszám

(C.1.) személyi adatok

(C.1.1.) családi név vagy cégnév

(C.1.2.) utóneve

(C.1.3.) címe (C.4.) a jármű üzembentartója

a) a jármű tulajdonosa

b) nem a jármű tulajdonosa

(D) a jármű

(D.1.) gyártmánya (D.2.) típusa

a) típusváltozata

b) felszereltségi változata (D.3.) kereskedelmi leírása

(E) alvázszáma

(F) tömege

(F.1) együttes tömeg

(G) saját tömeg

Műszaki érvényességre vonatkozó adatok

(I) a jármű első magyarországi nyilvántartásba vételének időpontja (K) típus-jóváhagyási szám (P) a motor

(P.1.) hengerűrtartalom (cm3)

(P.2.) a legnagyobb leadott teljesítmény (kW)

(P.3.) hajtóanyag

(P.5.) motorkód (motorszám)

(Q) teljesítmény/tömegarány (kW/kg-ban és csak a motorkerékpároknál) (R) a jármű színe (S) szállítható személyek száma

(S.1.) ülések száma (beleértve a vezető ülését is)

(S.2.) állóhelyek száma vontatásra vonatkozó adatok (kódszám) * környezetvédelmi osztályba sorolás (kódszám) ** sebességváltóra vonatkozó adatok (kódszám) ***

a jármű gyártási éve [a többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KHVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja] forgalmi engedély száma gyártó megnevezése forgalmazó megnevezése

Kódszámok:

* Vontatásra vonatkozó adatok

0: fék nélküli

1: ráfutófékes

2: átmenő fékkel

3: nyeregterhelés

** A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolását a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja alapján kell elvégezni.[434]

a járműkísérő lap kiállításának helye és ideje, a kiállító aláírása, a bélyegzőlenyomat helye

(A) rendszám

(B) a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja (C.1.) személyi adatok

(C.1.1.) családi név vagy cégnév (C.1.2.) utóneve (C.1.3.) címe (C.4.) a jármű üzembentartója

a) a jármű tulajdonosa

b) nem a jármű tulajdonosa

Műszaki érvényességre vonatkozó adatok

a kiállítás helye, ideje, a kiállító közlekedési igazgatási hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomat helye

II. A járműkísérő lap kitöltésének szabályai

I. Új jármű forgalomba helyezése előtt;

a) A járműimportőr:

Az importőrnek - a Hivatal Központi Okmányirodája által nyilvántartott, Járműkísérő lap felvételére és kiadására feljogosított jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet - a közútijárművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHéM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott műbizonylattal összhangban a Járműkísérő lap következő adatmezőit kell kitölteni:[435]

- D adatmező, (D.1.), (D.2.), a) pont az 5/1990. (IV. 12.) KöHéM rendelet A. függelék A/2. számú melléklet I. Rész meghatározása alapján, B. függelék I. rész alapján2, (D.3.),

- E adatmező,

- F adatmező: (F.1.) kötelezően, a műbizonylatnak megfelelően,

- K adatmező (Típusbizonyítvány hiánya esetén forgalomba helyezési engedély kötelező),

- P adatmező (ha a járműben beépített motor van): (P.1), (P.2.), (P.3.) műbizonylat alapján, (P.5.) mező a jármű motorkódjával együtt, a fellelhető gyári motorszám (ha van) adatmező,

- Gyártó megnevezése,

- Forgalmazó megnevezése (a Járműkísérő lapot a Központi Okmányirodából felelősen átvevő cég megnevezése),

- A fenti adatokat kitöltő cégbélyegzője, a kiállításért felelős aláírása3, a kiállítás dátuma.

b) Az értékesítő:

A gyártótól, illetve az importőrtől az adott járműhöz tartozó Járműkísérő lapot a műszaki megvizsgálást követően a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap alapján, illetve a Közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak szerinti eljárást követően az értékesítés során az alábbi adatokkal kell kiegészíteni:

- C.1. adatmező,

- G adatmező (műbizonylat szerint, ha gyári állapot, egyéb esetben Műszaki Adatlap),

- Műszaki érvényességre vonatkozó adatok,

- R adatmező,

- S adatmező (valós állapotnak megfelelően),

- Vontatásra, sebességváltóra, környezetvédelmi osztályra vonatkozó4 adatok,

- A jármű gyártási éve.

Az értékesítő a Járműkísérő lap második oldalán az általa rögzített adatokat a "kiállító aláírása" rovatnál az értékesítő aláírással és cégbélyegzővel hitelesíti.

c) A közlekedési igazgatási hatóság:

Kitölti a Járműkísérő lap első oldalán az (A), szükség esetén a (C.4.) adatmezőket, az I. rovatot, a forgalmi engedély számát, továbbá a második oldal alsó részén szereplő adatmezőket. Ezt követően az ügyintéző aláírja és bélyegzőlenyomattal látja el az okmányt.

A forgalmazók, értékesítők által kiállított Járműkísérő lap - függetlenül attól, hogy a régebbi vagy az új formátumú -az első forgalomba helyezés során használható fel.

A lapok hatósági felhasználása során a különböző felhasználók által kötelezően kitöltendő adatmezők adatainak feltüntetését ellenőrizni kell, hiányosan kiállított okmány nem használható fel.

12. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

A[436]

A törzskönyv tartalmi elemei

Első oldal

H

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV

1. Sorszám

2. Gyártmány

3. Típus

4. Szín

5. Alvázszám

6. Motorszám

7. Gyártási év

8. Hengerűrtartalom (cm3)

9. Teljesítmény (kW)

10. Saját tömeg (kg)

11. Össztömeg (kg)

12. Szállítható személyek száma

13. Kiállítás helye, kelte

14. Kiállító hatóság

Második oldal

15: Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél: a cég megnevezése, a cégjegyzék száma)

16. Hivatalos feljegyzések

17. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja

B.[437]

A 2009. július 1-jét követően kiadásra kerülő törzskönyv tartalmi elemei

Első oldal

H

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV

1. Sorszám

2. Gyártmány

3. Típus

4. Kereskedelmi megnevezés (ha van)

5. Alvázszám

6. Motorszám/motorkód

7. Gyártási év

8. Kiállítás helye, kelte

9. Kiállító hatóság

Második oldal

10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél: a cég megnevezése, a cégjegyzék száma)

11. Hivatalos feljegyzések

12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja

13. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

A.

Az 1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedély tartalmi elemei

Előlap tartalmazza:

a Magyar Köztársaság forgalmi engedélye megnevezést és az illusztrációt, a forgalmi engedély számát.

Hátlap tartalmazza:

a hivatalos feljegyzések rovatát és a műszaki érvényességi rovatot.

Törzslap (belül a második oldal) tartalma:

1. Rendszám

2. Alvázszám

3. Motorszám

4. Gyártmány

5. Típus

6. Gyártási év

7. Szín

8. Hengerűrtartalom

9. Teljesítmény

10. Hajtóanyag

11. Saját tömeg

12. Össztömeg

13. Szállítható személyek száma

14. Vontatásra,

15. Katalizátorra,

16. Sebességváltóra vonatkozó adatok

17. Forgalomba helyezés időpontja

18. Kiállító hatóság megnevezése

19. Kiállítás kelte

Üzembentartói lap (belül első oldal) tartalmazza:

a jármű tulajdonosának (üzembentartójának) személyi adatait (név, születési hely és idő, anyja nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét/székhelyét, telephelyét).

B.

Az 1999. január 1-jétől bevezetett forgalmi engedély tartalmi elemei

"Jármű forgalmi engedély" megnevezést,

"Certificat d'immatriculation" feliratot,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG megnevezést és felségjelzést.

Műszaki lap első oldalán a jármű
A– rendszámát
E– alvázszámát
– motorszámát
– fajtáját
D– gyártmányát
– típusát
– színét
gyártási évét
hengerűrtartalmát (cm3)
hajtóanyagát
teljesítményét (kW)
G– saját tömegét (kg)
F– megengedett legnagyobb össztömegét (kg)
szállítható személyek számát
környezetvédelmi osztályba sorolását (kódszámát)*
sebességváltójának típusát (kódszámát)**
B– első nyilvántartásba vételének időpontját
forgalmi engedély számát.
Műszaki lap második oldalán:
– kiállítás keltét
– kiállító aláírását
– kiállító hatóság bélyegzőjének helyét
H – műszaki érvényességet
– érvényesítő címke sorszámát
vontatásra vonatkozó adatokat***.

Üzembentartói lap első oldalán:

C - üzembentartó nevét, természetes személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét; jogi személy megnevezését,

- üzembentartó lakcímét, székhelyét, telephelyét,

forgalmi engedély számát

rendszámot.

Üzembentartói lap második oldalán:

- elidegenítés dátumát

- eladó aláírását.

A Bejelentő lap első oldalán:

- tulajdonos adatait, nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

- vevő adatait, nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét (székhelyét, telephelyét),

- forgalmi engedély számát,

- rendszámot.

A Bejelentő lap második oldalán a tudnivalókat:

- elidegenítés időpontját,

- az eladó és vevő aláírását.

[438]
Kódok:
*Környezetvédelmi osztályba sorolás:
0: katalizátor nélküli Otto-motoros,
-jóváhagyási előírások szerint nem minősített dieselmotoros,
- ENSZ-EGB 83.00-83.01/A, vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros
1: katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű Otto-
motoros gépjármű,
2: katalizátoros, szabályozott keverékképzés
3: az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros
4: az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg 49.02/B és 51.02 előírások (EURO-II) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros
5: tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású, illetőleg hibrid (elektromos és Otto- vagy dízelmotoros) hajtású
6. katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05/B előírás szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros
7. az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D, illetőleg a 49.03/A és 51.02 előírás (EURO-III.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros
8. az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D, illetőleg a 49.03/A és 51.02 előírás (EURO-III.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros
**Sebességváltó típusa:
0: mechanikus,
1: félautomata,
2: automata.
***Vontatásra vonatkozó adatok:
0: féknélküli,
1: ráfutófékes,
2: átmenőfékes össztömegű vontatmány,
3: nyeregterhelés.

C. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi engedély tartalmi elemei[439]

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG megnevezés és felségjelzés (H)

EURÓPAI KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉS

"FORGALMI ENGEDÉLY" megnevezés

"Forgalmi engedély" felirat az Európai Közösség többi nyelvén

A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése

Az engedély sorszáma

A forgalmi engedély első oldalán:

(Az irányelvben meghatározott kötelező adatok - harmonizált közösségi kódoknak megfelelően)

A - rendszám

B - első nyilvántartásba vétel időpontja

C.1 - a forgalmi engedély jogosultja

C.1.1 - családi név vagy cégnév

C.1.2 - utónév

C.1.3 - címe*

C.4 - utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja: a) tulajdonosa, b) nem a jármű tulajdonosa, c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva

D.1 - gyártmánya

D.2 - típusa

* Cím: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében a lakóhely, illetve ennek hiányában a tartózkodási hely. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében lakóhely és tartózkodási hely hiányában a szálláshely. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyének (telephelyének) címe, valamint az egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyének (telephelyének) címe.

D.3 - kereskedelmi leírása(i)

E - alvázszám

F. 1 - együttes tömeg

G - saját tömeg

H - okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan)

I - első Magyarországi nyilvántartásba vétel

időpontja

K - típus-jóváhagyási szám (ha van)

P. 1 - hengerűrtartalma (cm3)

P.2 - legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll)

P.3 - hajtóanyaga

Q - teljesítmény/tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál)

5.1 - ülések száma vezetővel

5.2 - állóhelyek száma (ha van)

(Az irányelvben külön nevesített választható adatok -harmonizált közösségi kódoknak megfelelően) J - jármű kategóriája

O - vontatási adatok (kg)

O.1 - fékezett O.2 - fékezetlen P.5 - motorkód/szám R - a jármű színe

V.9 - környezetvédelmi osztályba sorolás

(További adatok a forgalmi engedély első oldalán, amelyeket az irányelv külön nem nevesít)

- Gyártási év

- Vontatási adatokhoz kapcsolódóan: Fék nélkül (0)

Ráfutófékkel (1) Átmenőfékkel (2) Nyeregterhelés (3)

- Sebességváltó fajtája (kódszáma): 0: mechanikus

1: félautomata

2: automata

3: szekvenciális

- Eurotax kód

A forgalmi engedély második oldalán (Az irányelvben külön nem nevesített adatok)

- kiállítás kelte

- kiállító aláírása

- kiállító hatóság bélyegzőjének helye

- műszaki érvényességi idő

érvényesítő címke sorszáma

- Hivatalos feljegyzések

regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja

- A harmonizált közösségi kódok magyarázata

14. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[440]

15. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[441]

I.

Az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

Ideiglenes forgalomban tartási engedély Engedélyező szerv kódja és az engedély száma

1. Engedélyes neve, lakcíme, székhelye/telephelye

2. Rendszám

3. Jármű gyártmánya

4. Jármű típusa

5. Jármű alvázszáma

6. Az engedély érvényességi ideje: ............ év ..................... hó ......... napig

7. Az engedély kiadásának célja

8. Korlátozások

9. Korlátozások alóli mentesség, annak indokai

10. Kiadás: ............ év .................. hó ......... nap

12. Aláírás

13. P. H.

14. Az engedélyt meghosszabbító hatóság

15. Meghosszabbított érvényességi idő: ............ év .................. hó ......... napig

16. Kiadás: ............ év .................. hó ......... nap

17. Aláírás

18. P. H.

II. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

Ideiglenes forgalomban tartási engedély Engedélyező szerv kódja és az engedély száma

1. Engedélyes neve, lakcíme, székhelye/telephelye

2. Rendszám

3. Jármű gyártmánya

4. Jármű típusa

5. Jármű alvázszáma

6. Műszaki alkalmasság érvényességi ideje: ............ év .................. hó ......... napig

7. A forgalomban tarthatóság feltételei

8. A forgalmazási korlátozásra vonatkozó adatok

9. A kiadás alapja (a hosszabbítás esetén)

10. Az engedély érvényességi ideje: ............ év .................. hó ......... napig

11. Kiadás: ............ év .................. hó ......... nap

12. Aláírás

13. P. H.

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[442]

I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok

1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,

b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,

c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül - be kell mutatni:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,

d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

ea) 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,

eb) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,

ec) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány.

II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a harmadik országból származó jármű esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén:

ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,

bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,

bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy

bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,

d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

e) a Műszaki Adatlapot,

f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

c) a Műszaki Adatlapot,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. Új jármű forgalomba helyezése során

A) Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,

d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

e) az ügyfél-azonosító okmányt.

III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok

1. Régi típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. Az új típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,

c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

IV. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,

b) a rendszámtáblát,

c) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

d) a jármű forgalmi engedélyét.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű forgalmi engedélyét,

b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,

b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,

b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,

c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,

d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása.

V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén

a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén

a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,

b) az előző forgalmi engedélyt,

c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve járműátalakítás esetén

a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát,

b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozatot,

c) a Műszaki Adatlapot,

d) a jármű forgalmi engedélyét,

e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén

a) az engedélyező határozatot,

b) a Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

5. A V kezdő betűjelű rendszámtáblával történő forgalomba helyezés esetén

a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat,

b) a vámhatóság engedélyét.

6. Motorcsere esetén

a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,

b) a Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén

a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült - ügyintéző által hitelesített - másolatot.

8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén

a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése esetén:[443]

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást,

b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az ügyfél-azonosító okmányt,

b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az A/3. pontban meghatározott esetben - alvázszámot hordozó elem cseréje esetén - az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben - a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén - a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását.

g) az A/1. pontban meghatározott forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítő címke rendszámtáblán történő elhelyezése céljából a jármű hátsó rendszámtábláját.[444]

VI. A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Új, kezdő vezetői engedély esetén

a) az egészségügyi alkalmassági véleményt,

b) a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén

a) a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt,

b) az egészségügyi alkalmassági véleményt,

c) a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

3. Pótlás esetén

a) a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

b) a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a PÁV határozatot.

5. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása esetén

a) a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt és annak hiteles fordítását,

b) az e rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági véleményt,

c) a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

B) A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni:

a) a személyazonosításra alkalmas okmányt,

b) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

c) külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

d) az új, kezdő vezetői engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.

17. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[445]

Közúti járművek fényvisszaverő rendszámtábláinak műszaki leírása

I.

A rendszámtábla típusai, méretei és anyaga

1. A rendszámtábla típusai: "A", "B", "C", "D" és "E" A rendszámtábla méretei:

Rendszámtábla típusokHosszúság mmSzélesség mmKeretvastagság mmBetűmagasság mmDomborítási magasság mm
"A" típus5201104,5771,8
"B" típus2401304491,8
"C" típus2802004,5771,8
"D" típus5201104,5770
"E" típus1081343301,8
Tűréshatárok±2,5±2,5±1±1±0,4

2. A rendszámtábla anyaga az "A", "B", "C" és "E" típusú rendszámtábla esetén fényvisszaverő fóliával bevont alumínium lemez, a "D" típusú rendszámtábla esetén öntapadó fényvisszaverő fólia. A fényvisszaverő fólia az MSZ 9620/8 szerint meghatározott anyag.

"A" típusú rendszámtábla rajzai:

1. ábra

"B" típusú rendszámtábla rajzai:

2. ábra

"C" típusú rendszámtábla rajzai:

3. ábra

"D" típusú rendszámtábla rajzai:

4. ábra

"E" típusú rendszámtábla rajzai:

5. ábra

II.

A rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

1. Az "A", "B", "C" és "E" típusú rendszámtábla széle a betű- és számjegycsoportokkal azonos színű és kivitelű, domborított kerettel merevített. A "D" típusú öntapadó fólia rendszámtábla a betű- és számjegycsoportokkal azonos színű és kivitelű, nyomtatott kerettel rendelkezik.

2. Az "A", "B", "C" és "E" típusú rendszámtáblán lévő betűk, számjegyek és a kötőjel domborított és színezett kivitelűek. A "D" típusú öntapadó fólia rendszámtáblán lévő betűk, számjegyek és a kötőjel nyomtatott kivitelűek. A domborított perem szélének, illetve a rendszámon lévő domborított betűk, számjegyek és a kötőjel szélének a rendszámtábla síkjával bezárt szöge 90°-tól eltérhet.

Rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

6. ábra

III.

A tagállamjelzés kialakítása, méretei és elhelyezése

A tagállamjelzést a rendszámtábla bal szélén, külön mezőben, nyomtatott fényvisszaverő grafikával kell feltüntetni. Ez a nyomtatott grafikai elem képezze a fényvisszaverő fólia alkotórészét (implantált vagy beépített grafika). A tagállamjelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverő szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

"A" és "B" típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

7. ábra

"C" és "D" típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

8. ábra

"E" típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

9. ábra

IV.

A rendszámtábla betűi és számjegyei

1. Az "A", "B", "C", "D" és "E" típusú rendszámtáblán lévő betűk és számjegyek függőleges középvonala essen egybe az elhelyezésükre szolgáló mezők függőleges középvonalával. A rendszámtáblán alkalmazott érvényesítő címkék esztétikus elhelyezése érdekében a szélső pozícióban lévő betűk és számjegyek, valamint a tagállamjelzés közötti, illetve a domborított keret, valamint a szélső pozícióban lévő betűk és számjegyek közötti méretek legfeljebb ±10 mm-rel változtathatók.

Az egyes rendszámtábla típusoknál alkalmazott betűk és számjegyek méretei:

Rendszámtábla típusokBetűk és számok magasságaBetűk szélességeSzámok szélessége
mmmmmm
"A" típus775544
"B" típus493528
"C" típus775544
"D" típus775544
"E" típus3021,417,1

2. "A", "B", "C", "D" és "E" típusú rendszámtáblák karakterkészlete

10. ábra

V.

Szín- és fénytechnikai követelmények

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, az Európai Közösség tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betű.

2. A fehér, a kék és a sárga színű felület fényvisszaverő, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, a kék és a sárga színre az MSZ 20186/2 fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó előírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább:

- a fehér 0,35

- a kék 0,01

- a sárga 0,27

- a feketéé pedig legfeljebb 0,03.

A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla színeiSzínkoordináták jeleSzíntartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi tényező
1.2.3.4.
FehérX0,3550,3050,2850,335>0,35
Y0,3550,3050,3250,375
KékX0,0780,1500,2100,137>0,01
Y0,1710,2200,1600,038
SárgaX0,5450,4870,4270,465>0,27
Y0,4540,4230,4830,534

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla alapszíneSzínkoordináták
jele
Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi tényező
1.2.3.4.
FehérX0,4500,5480,4170,372>0,35
Y0,5130,4040,3590,405

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi együtthatói:

Fényvisszaverő bevonat színeiMegfigyelési szögFénysűrűségi együttható cd * 1x-1 * m-2
30°45°legfeljebb
megvilágítási szög esetén, legalább
0° 12'70306
Fehér0° 20'50253250
1°30'521
0° 12'31,5-
Kék0° 20'---20
1°30'---
0° 12'50204
Sárga0° 20'35152175
1°30'31-

A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek 90%-nál nem lehet kisebb.

VI.

A fényvisszaverő fólia biztonsági megjelölése

A rendszámtábla gyártásánál alkalmazott fényvisszaverő fólia optikai biztonsági jelöléssel rendelkezik. A jelölés egyértelmű és könnyen beazonosítható információval szolgál a rendszámtábla származásáról.

Az optikai biztonsági jelölés a fényvisszaverő fólia alkotórészét képezi, annak nem a felületére nyomtatott elem, és nem lehet eltávolítani a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverő szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

A jelölés nem befolyásolhatja a rendszámtábla megjelenését, szín- és fénytechnikai tulajdonságait, valamint annak olvashatóságát sem nappali, sem éjszakai látási viszonyok mellett.

VII.

A rendszámtábla hátlapjának megjelölése

A gyártó köteles az ellenőrzött minőséget minden rendszámtábla hátlapjába olyan beütött (stancolt) jelzéssel tanúsítani, amely tartalmazza:

a) a rendszámtábla forgalmazójának a nevét,

b) a rendszámtábla gyártójának nevét és címét,

c) a rendszámtábla gyártására és alapanyagára vonatkozó egyéb adatokat.

A biztonsági gyártóműi jelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábla megsértése nélkül.

18. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[446]

A regisztrációs matrica tartalmi elemei

1. EU felségjelzés (Európai Uniós zászlót jelképező kék mezőben 12 db sárga csillag)

2. A Magyar Köztársaság államjelzése (H)

3. A Magyar Köztársaság hivatalos címere

4. A jármű rendszámát tartalmazó vonalkód

5. A járműrendszáma

6. A regisztrációs matrica egyedi sorszáma

* A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet.

19. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez[447]

A hatósági bizonyítvány minimális adattartalma

1. Eljáró közlekedési igazgatási hatóság megnevezése

2. Kérelmező neve, lakó-, tartózkodási helye, szálláshelye, székhelye, telephelye

3. Az eljárás megnevezése, mely során a hatósági bizonyítványt a kérelmező fel kívánja használni

4. Az igazolni kívánt tény/állapot/egyéb adat megnevezése

5. Kiadás helye, ideje, a hatóság bélyegzőlenyomata, kiadmányozó neve, hivatali beosztása, aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 36/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 1. § 2. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[2] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[3] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[5] Szerkezetét módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[6] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[7] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[8] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[9] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[10] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 13. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[11] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[12] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[13] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[14] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Beiktatta a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[16] Megállapította az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 1. § - a. Hatályos 2004.01.01.

[17] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[18] Számozását módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[19] Számozását módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[20] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[21] Számozását módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[22] A cím szövegét módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 13. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[23] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[24] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 13. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[25] A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet, a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképzéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet.

[26] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[27] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[28] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[29] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[30] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[31] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[32] A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-ának (4) bekezdése.

[33] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[34] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[35] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[36] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[37] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[38] Számozását módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[39] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[40] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[41] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[42] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[43] Megállapította a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[44] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[45] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[46] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[47] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[48] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[49] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[50] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[51] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[52] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[53] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 6. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[54] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[55] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[56] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[57] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 7. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[58] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[59] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[60] Lásd: a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 31. § (1)-(2) bekezdés, 32. §, 33. § (1)-(2) bekezdés, 34. § (4) bekezdés, 36-39. §.

[61] Hatályon kívül helyezte a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.01.

[62] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[63] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[64] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[65] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[66] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[67] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[68] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[69] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[70] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[71] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[72] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[73] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[74] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[75] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 10. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[76] Módosította a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[77] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 9. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[78] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[79] Megállapította a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[80] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[81] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[82] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 10. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[83] Módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[84] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[85] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 9. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[86] Megállapította a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.01.20.

[87] Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.07.22.

[88] Hatályon kívül helyezte a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.04.19.

[89] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 10. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[90] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[91] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 11. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[92] Módosította a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.04.19.

[93] Módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[94] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.07.22.

[96] Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.07.22.

[97] Jelölését módosította a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése . Hatályos 2008.01.20.

[98] Módosította a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[99] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[100] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[101] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 12. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[102] Szerkezetét módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 14. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[103] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 14. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[104] Szerkezetét módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 15. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[105] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 15. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[106] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[107] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 16. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[108] A cím szövegét módosította a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.06.30.

[109] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.07.01.

[110] Beiktatta a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[111] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 14. § - a. Hatályos 2009.07.01.

[112] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[113] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[114] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[115] * A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25. § a) pontja; A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6. § (2) bekezdése, illetve a 17. § (1)-(2) bekezdése.

[116] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 8. § - a. A Tanács 2007/801/EK határozata alapján hatályos 2007. szeptember 1-jétől.

[117] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[118] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[119] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 14. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[120] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 15. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[121] Beiktatta a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[122] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[123] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[124] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 42. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[125] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 42. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[127] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[128] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[129] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[130] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 16. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[131] Beiktatta a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[132] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[133] Szerkezetét módosította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.01.

[134] Beiktatta a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.01.

[135] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[136] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[138] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[139] Módosította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.10.15.

[140] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[141] Hatályon kívül helyezte a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.04.19.

[144] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[146] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[147] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[149] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 18. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[150] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 18. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[151] * A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet.

[152] Módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[153] Beiktatta az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[154] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 19. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[155] * A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet.

[156] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 20. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[157] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 20. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[158] A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

[159] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 17. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[160] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 17. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[161] Számozását módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 17. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[162] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 24. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[163] Lásd: a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM-BM együttes rendelet.

[164] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[165] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[166] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[167] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[168] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 22. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[169] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[170] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 23. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[171] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[172] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[173] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[174] A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet.

[175] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[176] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 19. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[177] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[178] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[179] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[180] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[181] Szerkezetét módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 25. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[182] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. § 8. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[183] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 25. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[184] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[185] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[186] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[187] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[188] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[189] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.06.30.

[190] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[191] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[192] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[193] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[194] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[195] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[196] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 27. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[197] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 28. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[198] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 22. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[199] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 30. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[200] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[201] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[202] Módosította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[203] Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[204] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 32. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[205] Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[206] Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[207] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 11. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[208] Megállapította a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 5. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[209] Megállapította az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 8. § - a. Hatályos 2004.01.01.

[210] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 24. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[211] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[212] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[213] Megállapította a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[214] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 34. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[215] Megállapította a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[216] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 34. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[217] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[218] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 34. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[219] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[220] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[221] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[222] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[223] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.26.

[224] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[225] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[226] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 32. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[227] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[228] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[229] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[230] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[231] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 36. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[232] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[233] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 37. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[234] Beiktatta a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[235] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 26. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[236] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 38. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[237] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[238] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[239] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[240] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 35. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[241] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 39. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[242] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 13. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[243] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[244] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 13. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[245] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[246] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 36. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[247] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 27. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[248] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 40. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[249] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 40. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[250] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 23. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[251] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[252] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[253] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 37. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[254] Lásd: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet.

[255] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[256] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 41. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[257] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[258] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[259] Módosította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[260] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 42. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[261] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 42. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[262] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[263] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[264] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 43. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[265] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[266] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[267] A felvezető szöveget módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[268] Módosította a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[269] Módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[270] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 38. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[271] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[272] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[273] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 44. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[274] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 15. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[275] Megállapította a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[276] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[277] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[278] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[279] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[280] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[281] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[282] Beiktatta a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 10. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[283] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 31. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[284] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 45. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[285] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 46. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[286] Megállapította a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.06.30.

[287] Módosította a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.06.30.

[288] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.06.30.

[289] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[290] Számozását módosította a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.06.30.

[291] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 16. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[292] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 7. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[293] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 47. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[294] A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény.

[295] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 17. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[296] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 48. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[297] Hatályon kívül helyezte a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.10.15.

[298] Módosította a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.04.19.

[299] Módosította a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[300] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[301] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 8. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[302] Beiktatta az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 12. § - a. Hatályos 2004.01.01.

[303] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. és 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[304] Hatályon kívül helyezte a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.04.19.

[305] Megállapította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.10.15.

[306] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[307] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[308] Szerkezetét módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 44. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[309] Módosította a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.06.30.

[310] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 19. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[311] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[312] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[313] Hatályon kívül helyezte a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.10.15.

[314] Hatályon kívül helyezte a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.10.15.

[315] Megállapította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[316] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[317] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[318] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[319] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[320] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[321] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[322] Módosította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[323] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[324] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 52. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[325] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 33. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[326] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[327] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[328] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[329] Megállapította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[330] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[331] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 53. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[332] Megállapította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 5. § - a. Hatályos 2005.10.15.

[333] A felvezető szöveget módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése i) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[334] Megállapította a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[335] Megállapította a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[336] Módosította a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.07.22.

[337] A felvezető szöveget módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[338] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 34. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[339] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[340] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[341] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 54. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[342] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdése 22. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[343] Módosította a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[344] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 55. § (1) bekezdése Hatályos 2004.07.01.

[345] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[346] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 47. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[347] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 55. § (3) bekezdése Hatályos 2004.07.01.

[348] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 9. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[349] Szerkezetét módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 48. §-a. Hatályos 2003.07.19.

[350] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[351] Módosította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.10.15.

[352] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[353] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[354] Hatályon kívül helyezte a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.04.19.

[355] Megállapította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 6. § - a. Hatályos 2005.10.15.

[356] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 23. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[357] Megállapította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 7. § - a. Hatályos 2005.10.15.

[358] * A hulladékká vált gépjármüvekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet.

[359] Módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése j) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[360] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 24. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[361] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 25. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[362] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 36. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[363] A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet.

[364] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 50. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[365] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[366] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 58. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[367] * A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet.

[368] Megállapította a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 9. § - a. Hatályos 2005.10.15.

[369] Módosította a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[370] Hatályon kívül helyezte a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[371] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[372] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[373] Hatályon kívül helyezte az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[374] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 50. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[375] Számozását módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 50. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[376] Számozását módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 50. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[377] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[378] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 59. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[379] Hatályon kívül helyezte a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.01.

[380] Beiktatta a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 10. § - a. Hatályos 2005.10.15.

[381] Módosította a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[382] 1990. évi XCIII. törvény, 11/1998. (IV. 17.) KHVM-BM rendelet

[383] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM-BM együttes rendelet.

[384] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[385] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[386] Beiktatta a 45/2001. (XII. 27.) BM rendelet 6. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[387] Módosította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[388] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[389] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 60. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[390] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 60. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[391] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 26. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[392] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 37. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[393] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 60. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[394] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 55. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[395] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 61. § -a. Hatályos 2004.07.01.

[396] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 27. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[397] Hatályon kívül helyezte a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.10.15.

[398] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 151. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[399] Megállapította a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 7. § - a. Hatályos 2005.04.19.

[400] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 38. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[401] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 38. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[402] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 151. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[403] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 151. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[404] Megállapította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2008.04.30.

[405] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[406] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[407] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 56. § -a. Hatályos 2003.07.19.

[408] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[409] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[410] Beiktatta a 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[411] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 151. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[412] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[413] Hatályon kívül helyezte a 45/2001. (XII. 27.) BM rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[414] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[415] Hatályon kívül helyezte a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.07.19.

[416] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[417] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[418] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2000/131. száma. Megjelent 2000.12.25.

[419] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 13. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[420] Megállapította a 11/2004. (IV. 21.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.04.24.

[421] Beiktatta a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 58. § (4) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[422] Megállapította a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 9. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[423] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 58. § (5) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[424] Megállapította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 58. § (6) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[425] Módosította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. § (2) bekezdése 28. pontja. Hatályos 2009.04.01.

[426] Módosította a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.04.19.

[427] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[428] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[429] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[430] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (5) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[431] Módosította a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése k) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[432] Beiktatta a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 10. § - a. Hatályos 2005.06.30.

[433] Megállapította a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (6) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[434] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[435] Módosította a 8/2007. (III. 6.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.03.11.

[436] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 40. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[437] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 40. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[438] Módosította a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 58. § (11) bekezdése. Hatályos 2003.07.19.

[439] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (7) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[440] Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.01.

[441] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (8) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[442] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 25. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[443] Beiktatta a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[444] Beiktatta a 76/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[445] Megállapította a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 40. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

[446] Beiktatta a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 62. § (10) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[447] Beiktatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 40. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.04.01.

Tartalomjegyzék