25/2013. (X. 14.) KIM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megszűnésével és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrehozásával összefüggő módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 121. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 22. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános hivatkozásban)

"f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére az "a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete" megjelöléssel,"

(kell hivatkozni.)

(2) A Jszr. 75. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhatalmazás jogosultjaként törvény tervezetében)

"d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét,"

(lehet megjelölni.)

(3) A Jszr.

a) 123. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletére" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére",

b) 1. melléklet 4.1.4. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére",

c) 1. melléklet 4.1.4. pontjában a "PSZÁF" szövegrész helyébe az "MEKH",

d) 1. melléklet 7.1.2.2., 7.1.2.2.1. és 7.5.1.2. pontjában a "PSZÁF" szövegrész helyébe az "MEKH",

e) 1. melléklet 8.1.1. pontjában az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke" szövegrész helyébe az "a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke"

szöveg lép.

(4) A Jszr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése

a) a Kormány esetén "A Kormány",

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén "A Magyar Nemzeti Bank elnökének",

c) a miniszterelnök esetén "A miniszterelnök",

d) miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a miniszter feladat- és hatásköréről rendelkező kormányrendeletben meghatározott, tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörre is utaló megnevezése,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke esetén "A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének",

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének",

g) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a "képviselőtestületének" szöveg vagy - közgyűlés esetén - a "közgyűlésének"

szöveg."

(2) A R. 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése)

"e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke esetén "MEKH""

3. § A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról szóló 19/2010. (XII. 21.) KIM rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 25/2013. (X. 14.) KIM rendelethez

A Jszr. 1. melléklet 2.3.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.9. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendelete tervezetének a megjelölése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének
...../.....(..........) MEKH rendelete
(a rendelet címe)

"

Tartalomjegyzék