294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a következő földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Normafa Park történelmi sportterület beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges hatósági ügyekre terjed ki:

a)[1] Budapest Főváros XII. kerület: 6835/19, 6835/11, 6835/21, 6835/22, 8862/1, 8888/3, 9114/4, 9114/5, 9116/3, 9121/21, 9121/22, 9122/1, 9123/1, 9123/2, 9124/3, 9124/4, 9124/5, 9126/4, 9128/3, 9128/4, 9129/6, 9129/7, 9131/2, 9132/1, 9132/2, 9132/3, 9133/6, 9133/7, 9133/8, 9134/3, 9134/4, 9134/5, 9135/3, 9135/4, 9136, 9137, 9138/7, 9138/8, 9139/11, 9139/12, 9139/14, 9139/15, 9140/6, 9140/10, 9140/12, 9144/2, 9145, 9150/4, 9150/5, 9151/5, 9153/1, 9154/2, 9155/3, 9240/1, 9240/2, 9240/4, 9240/14, 9240/16, 9269/35, 9305/3, 9309/1, 9309/2, 9568/1, 9886/1, 9886/14, 10468/1, 10492, 10496/23, 10496/25, 10496/26 10497/6, 10497/7, 10500/3, 10500/5, 10500/6, 10500/7, 10500/8, 10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12, 10501/6, 10502, 10503/6, 10503/8, 10503/9, 10503/10, 10503/12, 10503/13, 10503/14, 10503/15, 10503/16, 10503/19, 10503/21, 10503/24, 10503/25, 10503/26, 10503/27, 10503/28, 10503/29, 10505/1, 10505/2, 10505/3, 10517/1, 10517/2, 10522, 10523, 10524/1, 10525/1, 10525/2, 10527/2, 10760/3, 10760/6, 10760/10, 10837/3, 10846/5, 10875/2, 10875/3, 10886/53, 10886/66, 10886/67,

b) Budapest Főváros II. kerület: 13143/2

helyrajzi számú területek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházás megvalósításához szükségesnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

(3)[2] Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletek esetében, amennyiben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény nagy kiterjedésű zöldterületi települési térséget jelöl, ott a településrendezési eszközben beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű zöldterületi rekreációs területet kell kijelölni.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[3]

3. §[4] A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)[5]

(2)[6] A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével - tizenöt nap.

(3)[7] A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

(4)[8]

4/A. §[9] (1) A Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telekre, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt nem lehet alkalmazni.

(2) A Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telekre, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és az egyedi építési követelmények a következők:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 60%,

c) az oldalkert mérete 1 méter,

d) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[10] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[11] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[12] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[13] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. §[14] E rendeletnek a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését, 4. § (2) és (3) bekezdését, 4/A. §-át, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-19 mező e) és f) pontját a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[15]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[16]
ABC
1.Beruházás megnevezéseA Beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
eljárások
Eljáró hatóság
2.a) Normafa Park történelmi sportterület kialakításához szükséges
építmények, építményrészek építése, átalakítása, bővítése, felújítása, bontása;
b) A Normafa Park történelmi sportterületén fogadó épület,
engesztelő kápolna, sípályák felvonókkal, hóágyúkkal, térvilágítással;
szánkó pályák; sífutó pályák; játszóterek; nyári bobpálya; kocogó
és kerékpár pályák és további szabadtéri sportolási lehetőségek
kialakítása és kiszolgáló funkciójú építmények, létesítmények,
infrastruktúra megvalósítása, üzembe helyezése;
c) Közlekedési területek, tömegközlekedési bázisterületek
kialakítása, felújítása, parkolók létesítése;
d) Fogaskerekű vasút korszerűsítése, nyomvonalának
meghosszabbítása;
e) Lombkorona Sétány és kiszolgáló létesítmények létesítése, üzembe helyezése; f) Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telken megvalósuló ingatlanfejlesztés.
általános építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.természetvédelmi
hatósági eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.területrendezési hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.útügyi hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
és régészeti
feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.földmérési, földvédelmi,
telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
12.erdészeti hatósági
eljárások, erdő
igénybevétele és
fakitermelés bejelentése
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
13.vízügyi hatósági
eljárások
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
15.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
16.jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
18.kötött pályás közlekedési
létesítmények
engedélyezési eljárása
közlekedésért felelős
miniszter
19.üzletek működési
engedélyezési eljárása
Budapest Főváros XII.
kerület Hegyvidéki
Önkormányzat
jegyzője

2. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez[17]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.12.31.

[2] Beiktatta a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.12.31.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 39. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Megállapította a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.12.31.

[7] Beiktatta a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.12.31.

[8] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[9] Beiktatta a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.12.31.

[10] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 141. §. Hatályos 2014.09.13.

[11] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 39. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[13] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 39. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Beiktatta a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.12.31.

[15] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a (ld. 40. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[16] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 39. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék