2013. évi XXXV. törvény

az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról[1]

1. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

1. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a halastó művelési ágú ingatlanokra, valamint az erdőkre, ide nem értve a külterületen található - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. §-a (1) bekezdése szerinti - fásítást."

2. § Az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát, figyelemmel a művelhetőségi és a megközelíthetőségi szempontokra, valamint a kialakult helyszíni használatra. A megosztás módját, kiindulási helyét és irányát meghatározó határozatot az ingatlanügyi hatóság a település polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján legalább nyolc napra történő kifüggesztéssel közli az érintettekkel, és ezen időtartamon belül lehet a határozatot fellebbezéssel megtámadni. Ebbe a határidőbe nem számít bele a határozat kifüggesztésének és a levételének a napja."

3. § Az Fkbt. "A közös tulajdon megszüntetésének külön szabályai" alcíme a következő 12/L. §-sal egészül ki:

"12/L. § (1) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató részére az ingatlanügyi hatóság átadja a 12/F. § (1) bekezdésében foglalt kérelemben szereplő adatokat és a kérelemmel érintett ingatlan tulajdonosainak a tulajdoni lapon szereplő természetes személyazonosító adatait.

(2) A földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a megosztási eljárás befejezéséig az (1) bekezdésben meghatározott kormányrendelet szerinti feladatai ellátása céljából kezelheti."

4. § Az Fkbt. 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit - a (2) és (2a) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a közigazgatási hatósági eljárás a Módtv. hatálybalépését megelőzően benyújtott, egy adott földrészleten fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelem alapján indult.

(2) A Módtv. hatálybalépése előtt indult olyan eljárást,

a) amelynek költségét a kérelmező megelőlegezte, a költségvállalást tartalmazó nyilatkozat benyújtásának,

b) amelyben az ingatlanügyi hatóság a keretmérést elvégezte, vagy jogerős határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási helyéről és irányáról, a közigazgatási hatósági eljárás megindításának

időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultja hozzájárulásának hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását.

(2a) 2012. december 29-e előtt indult olyan eljárást, amelyben az ingatlanügyi hatóság a keretmérést elvégezte, illetve jogerős határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási helyéről és irányáról, a közigazgatási hatósági eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultja hozzájárulásának hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását."

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

5. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

3. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

6. § A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Semmis a haszonélvezeti jog szerződéssel történő alapítása, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot. A használat jogának szerződéssel való alapítására, valamint a közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog esetében a II. fejezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni."

7. § A Tft. 18/A. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén - ide nem értve a törvényes öröklés esetét -a haszonbérbe adó jogutódja a haszonbérletet 60 napos felmondással a gazdasági év végére megszüntetheti, ha a felmondással egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába került termőföldet öt éven belül nem idegeníti el, és azt saját maga használja. A szerződés megszűnésekor - eltérő megállapodás hiányában -a haszonbérbe adó jogutódja és a haszonbérlő köteles egymással elszámolni.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti felmondás csak írásban érvényes. Ha azt a másik fél három napon belül nem veszi tudomásul, a felmondást gyakorló további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti."

8. § A Tft. 25/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából - a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentési adatlap) - bejelenteni. Ha a használó nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetve a haszonélvezőnek is alá kell írnia. E bekezdésben foglaltakat zártkert esetében a (2a) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2a) Zártkert esetében az (1) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség csak azt terheli, aki a haszonélvezeti jogánál fogva, vagy a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel való megállapodás alapján használja a zártkertet."

9. § A Tft. 91. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv. 3.) 6. §-ával módosított 11. § (1) bekezdésében foglaltakat - az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően -a Módtv. 3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a megismételt ingatlan-nyilvántartási eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § Hatályát vesztik a Tft. 11. § (2) bekezdésének "telki" szövegrészei.

4. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

11. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szaklevéltár illetékességi köre - az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kivételével -)

"b) a Földügyi és Távérzékelési Levéltár esetében a földmérési és térképészeti tevékenységért felelős miniszter felügyelete alá tartozó ingatlanügyi hatóságok és a kataszteri program megvalósításáért felelős szerv,"

(levéltári anyagára, továbbá mindezek jogelődeinek működése során keletkezett levéltári anyagára terjed ki.)

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

12. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 95. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

13. § A Vtv. 100. § (1) bekezdésének c) pontja a következő 32. alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

"32. a hivatásos vadász szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére vonatkozó szabályokat."

6. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

14. § A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 52. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

15. § A Hhtv. 56. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:)

"o) a halászati őr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére vonatkozó szabályokat"

(rendeletben határozza meg.)

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

16. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma korlátozás nélkül megismerhető, azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet és hiteles vagy nem hitelesített másolatot kérhet. A másolat lehet:

a) szemle másolat: amely a hatályos térképi állapotot tartalmazza,

b) teljes másolat: amely a hatályos térképi állapot mellett az előzetes térképi változásokat is tartalmazza."

8. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

17. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a mezőőr és a hegyőr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(9) Felhatalmazást kap a természetvédelemért felelős miniszter, hogy a természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg."

9. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

18. § A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény "Az állami feladatok pénzügyi fedezete" alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

19. § A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A talajvédelmi hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

11. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

20. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

12. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

21. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Megosztással csak olyan erdő művelési ágú földrészlet vagy alrészlet alakítható ki, amelynek szélessége átlagosan legalább harminc méter, és területe a 7. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti természetességi állapotú erdő esetében kettő hektárnál, a 7. § (1) bekezdés c)-f) pontja szerinti természetességi állapotú erdő esetében egy hektárnál nagyobb, kivéve, ha a megosztás célja erdő igénybevétele."

22. § Az Evtv. 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg."

23. § Az Evtv. 112. § (2) bekezdése a következő 26. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

"26. az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet, valamint az erdővédelmi szolgálat tagjának szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére vonatkozó szabályokat."

13. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény módosítása

24. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a "2012. november 30-ig" szövegrész helyébe a "2013. november 30-ig" szövegrész, a "vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "borászati hatóság" szövegrész lép.

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

25. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állami alapadatok adatbázisából külön megállapodás szerint aktualizált adatok szolgáltatásáért díjat kell fizetni."

(2) Az Fttv. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 8. §-ban meghatározott térinformatikai rendszerekhez a Nemzeti Kataszteri Program megvalósítására létrehozott szervezet a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatbázisból adatot szolgáltathat."

26. § (1) Az Fttv. 6. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni)

"g) az alaphálózati pontok pótlásának vagy áthelyezésének állami átvételéért."

(2) Az Fttv. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Szakirányú iskolarendszerű oktatási és tudományos kutatási célra a miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter a hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti adatok vonatkozásában igazgatási szolgáltatási díjmentességet engedélyezhet, amennyiben az adatszolgáltatás mértéke nem haladja meg

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjai esetében az 50 darabot;

b) a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjai esetében

ba) külterületen 6 km2-t,

bb) belterületen 3 km2-t, feltéve hogy nem éri el az adott fekvés területét;

c) a 3. § (1) bekezdés e) pontja esetében az egy szelvény méretet, a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok esetén a négy szelvény méretet;

d) a 3. § (1) bekezdés f) pontja esetében a polgári földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok esetén a 48 km2-t, a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok esetén a 1440 km2-t;

e) a 3. § (1) bekezdés g) pontja esetében a két szelvény méretet;

f) a 3. § (1) bekezdés h) pontja esetében a 100 rekordot;

g) a 3. § (1) bekezdés i) pontja esetében az öt szelvény méretet.

(7) Az ingyenes adatszolgáltatást az oktatási vagy kutatási szervezet vezetőjének kell kérelmeznie."

27. § Az Fttv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Hatósági eljárásban csak az adatbázisokat kezelő szervek által szolgáltatott hitelesített állami alapadatok használhatók fel."

28. § Az Fttv. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Aki légi távérzékelési tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően végez, kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni."

29. § Az Fttv. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben fellebbezésnek nincs helye."

30. § (1) Az Fttv. 38. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)

"g) állapítsa meg az e törvényben meghatározott bírságok kiszabására kijelölt szerveket, a kiszabható bírságok mértékét és a bírság kiszabásának módját,

h) jelölje ki a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervet, továbbá határozza meg a hatósági feladatait és hatáskörét."

(2) Az Fttv. 38. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy)

"a) a felelősségi körébe tartozó földmérési és térképészeti ágazati irányítási feladatokat és hatásköröket, valamint a felelősségi körébe tartozó földmérési és térképészeti tevékenység végzésének rendjét,"

(rendeletben állapítsa meg.)

31. § (1) Az Fttv. 40. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 11. § (1) bekezdés j) pontja 2013. március 1-jén lép hatályba."

(2) Az Fttv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 11. § (1) bekezdés k)-m) pontja, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (8) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése, valamint a 43. § (5) és (12) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba."

15. Záró rendelkezések

32. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 25-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék