Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 8. pont 8.21. alpontja szerinti adómentes juttatásnak (a továbbiakban: közlekedési kedvezmény) minősül a 2. §-ban meghatározott személynek a 3. §-ban meghatározott igazolások és nyilvántartások alapján

a) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint biztosított vasúti menetkedvezmény és az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény),

b) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás díjából vagy a menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatás díjából a 2. § (2) bekezdésében meghatározott magánszemélyeknek biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény),

c) a 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv által az ott meghatározott magánszemélyeknek a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás díjából biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény),

d) a 2. § (5) bekezdésében meghatározott társaság, vagy az ott felsorolt társaságok jogelődjei által kötött, a jelen rendelet hatálybalépésekor hatályos, vagy az azt követően kötött viszonossági megállapodások alapján a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás díjából biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény).

2. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti vasúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató az 1. § a) pontja szerinti közlekedési kedvezményt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben és az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint biztosított vasúti menetkedvezményre jogosult magánszemélynek nyújthat.

(2) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy a menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató az 1. § b) pontja szerinti közlekedési kedvezményt nyújthat

a) a munkavállalójának,

b) annak a volt munkavállalónak, aki az Szja tv. 3. § 23. pontja szerinti nyugdíjban részesül,

c) munkavégzésével összefüggésben szerzett egészségkárosodása miatt megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, rehabilitációs járadékban, rokkantsági járadékban részesülő vagy jogszabály alapján súlyosan fogyatékosnak minősülő, fogyatékossági támogatásban részesülő volt munkavállalójának,

d)[1] halálos üzemi balesetet szenvedett munkavállaló, a munkaviszony fennállása alatt egyéb okból elhunyt munkavállaló vagy a nyugdíjasként elhunyt volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozójának,

e) az a)-c) pontban említett személy igényjogosult hozzátartozójának,

f)[2] a közlekedési szolgáltatónál szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulónak, szakképzési munkaszerződés nélkül az egybefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő szakképző intézményi tanulónak, valamint hallgatói szerződés alapján szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatónak

(3)[3] A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az 1. § c) pontja szerinti közlekedési kedvezményt kormánytisztviselőjének és ügykezelőjének nyújthat.

(4)[4] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal - az 1. § c) pontja szerint - közlekedési kedvezményt a közlekedési hatósági feladatkörben eljáró kormánytisztviselőjének és állami tisztviselőjének nyújthat.

(5) Az 1. § d) pontja szerinti viszonossági megállapodás alapján közlekedési kedvezményt

a) az országos, térségi vagy elővárosi vasúti menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző,

b) az országos vasúti pályahálózatot működtető vasúti,

c) az országos, térségi vagy elővárosi közúti, valamint helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző,

d) a menetrend alapján vízi személyszállítási tevékenységet végző

társaság a viszonossági megállapodásokban jogosultként meghatározott személynek nyújthat.

(6) A (2) bekezdés d) és e) pontjának alkalmazásában igényjogosult hozzátartozó a magánszeméllyel közös háztartásban élő házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs, továbbá a magánszeméllyel közös háztartásban élő, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező gyermek a tankötelezettsége fennállásának időtartamában, vagy ha nappali tagozatos oktatásban vesz részt, a tanulmányai befejezéséig.

3. § (1) Az e rendelet szerinti közlekedési kedvezmény akkor minősül az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.21. alpont szerint adómentes juttatásnak, ha azt

a) az 1. § a) pontja és a 2. § (1) bekezdése tekintetében a miniszteri rendelet alapján a jogosult kérelmére kiállított igazolvány,

b) az 1. § b) pontja és a 2. § (2) bekezdés a)-f) pontja tekintetében a szolgáltatást nyújtó társaság által a jogosult kérelmére kiállított igazolás,

c) az 1. § c) pontja és a 2. § (3) bekezdése tekintetében az ott felsorolt költségvetési szervek által kiállított igazolvány,

d)[5] az 1. § c) pontja és a 2. § (4) bekezdése tekintetében a fővárosi és a vármegyei kormányhivatal által kiállított igazolvány,

e) az 1. § d) pontja és a 2. § (5) bekezdése tekintetében a viszonossági megállapodásban részes társaságok által a jogosult kérelmére kiállított igazolás

birtokában veszik igénybe.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a szolgáltató által működtetett vagy az azonos közlekedési alágazatba tartozó szolgáltatók által ellátott vonalakra kiterjedően, az (1) bekezdés e) pontja tekintetében a viszonossági megállapodásban foglaltak szerinti vonalra, viszonylatra, járatra kell kiadni.

(3) A kiállító az (1) bekezdés szerint kiállított igazolvány és igazolás kiadását nyilvántartja.

4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet alkalmazásában közlekedési kedvezménynek minősül az e rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások alapján igénybe vett közlekedési kedvezmény az igazolvány, igazolás érvényességi időtartamán belül.

6. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2017. (II. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.02.09.

[2] Megállapította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 91. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 255. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 174. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 174. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.