506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (6) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Karcag közigazgatási területén lévő, 247 helyrajzi számú, természetben az 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám alatt található ingatlannak a Karcagi Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, amennyiben jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.

(4)[6]

(5)[7]

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[8] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[9] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[10] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[11] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez[12]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[13]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A Karcagi Járási
Hivatal
elhelyezéséhez
kapcsolódó
ingatlan-
beruházás
A Karcag
közigazgatási
területén lévő, 247
helyrajzi számú,
természetben az 5300
Karcag, Ady Endre
utca 4. szám alatt
található ingatlannak
a Karcagi Járási
Hivatal elhelyezése
érdekében történő
átalakítása, felújítása.
általános építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
5.fakivágási engedélyezési
eljárások
Karcag Város
Önkormányzatának
jegyzője
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
8.vízjogi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
9.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
10.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai,
tűzvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.területrendezési eljárásokHajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez[14]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 45. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 221. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[5] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[8] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 168. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 45. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[11] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 45. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. §-a (ld. 47. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[13] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 45. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék