533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az engedélyezett bérleti rendszer keretében használt újrahasználható csomagolószerekre,

b) a bérleti rendszert működtető engedélyesre, illetve a bérleti rendszer részét képező csomagolószereket használókra,

c) a bérleti rendszer nyilvántartás-vezetési szabályaira, és

d) a bérleti rendszerben felhasznált csomagolószerekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.[1] bérletes csomagolószer: az a csomagolás létrehozására többször felhasználható csomagolószer, amelyet a bérbeadó kérelmére az országos hulladékgazdálkodási hatóság felvett az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába;

2. bérletes csomagolószert használó:

a) az a gazdasági tevékenységet végző személy, aki a bérleti rendszert üzemeltető személlyel - e rendelet alapján - a bérletes csomagolószerek csomagolási célú használatára vonatkozóan szerződést kötött, vagy

b) aki olyan áruszállítmányt fogad, amely csomagolásának részét képezi a bérletes csomagolószer;

3. engedélyes: az a gazdasági tevékenység keretében bérleti rendszert működtető személy, aki

a) megfelel a 3. §-ban meghatározott feltételeknek,

b) tulajdonosként vagy bérlőként jogosult a bérletes csomagolószereket az engedélyezett bérleti rendszer más szereplői számára csomagolási célú használat céljából ideiglenesen, bérleti díj ellenében átadni, és

c)[2] a bérleti rendszer működtetésére az országos hulladékgazdálkodási hatóság hatályos engedélyével rendelkezik.

3. Az engedélyezés szabályai

3. § A bérleti rendszer üzemeltetését az országos hulladékgazdálkodási hatóság annak a belföldön vagy külföldön nyilvántartásba vett, a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet kérelemére engedélyezi:[3]

a)[4] amelynek jegyzett tőkéje legalább 25 millió forint vagy annak megfelelő összegű deviza, amely esetében a jegyzett tőke forintra történő átszámításához a kérelemnek az országos hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza-középárfolyamot kell figyelembe venni;

b) amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, hogy annak alapján a bérletes csomagolószerek mennyiségi számbavétele, az azokat fizikailag birtokló személyek neve, címe, adószáma az egyes bérletes csomagolószer-fajták tekintetében külön-külön, folyamatosan, naprakészen ellenőrizhető;

c) amelynek az állami adó- és vámhatóság felé nincs vám- vagy adótartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, továbbá amely nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem áll fenn;

d) amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt;

e) amely a bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) beszámolóval rendelkezik;

f) amely a bérleti rendszerhez történő csatlakozást mindazok számára biztosítja, akik az általános szerződési feltételekben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

4. § (1) A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, ügyintézőjének nevét és telefonszámát;

b) képviselet esetén a képviselő vagy pénzügyi képviselő nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát;

c)[5] a csomagolószereknek az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott kérelmet, vagy az országos hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott nyilvántartási számot, ha a csomagolószer a bérleti rendszer engedélyezését megelőzően az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába már felvételre került; valamint

d) a csomagolószer megnevezését, típusazonosító jelét.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott jegyzett tőke rendelkezésre állását bizonyító okiratot,

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fennálló vám- vagy adótartozásról, egyéb köztartozásról,

c) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely szerint vállalja, hogy a regisztrált bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől a beszámolóját független könyvvizsgáló által hitelesíttetni (auditáltatni) fogja, és

d) a regisztrált bérleti rendszer működési üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is (ha az nem magyar nyelven íródott, úgy azok hiteles magyar nyelvű fordítását).

5. §[6] Az engedélyesnek a kérelemben megadott adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie.

6. § Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt visszavonja, ha[7]

a) annak visszavonását az engedélyes kéri,

b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy

c)[8] az engedélyes az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit az országos hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli felszólításában meghatározott határidőig nem teljesíti.

7. § (1)[9] Az engedély kiadását, annak módosítását vagy visszavonását az országos hulladékgazdálkodási hatóság a határozata egy példányának megküldésével közli az állami adóhatósággal.

(2)[10] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a honlapján az engedélyesek nevét, címét, adószámát, az engedély számát és az engedélyes által a bérleti rendszerben használható csomagolószerek azonosító adatait.

4. Az engedélyes kötelezettségei

8. § A regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személy köteles:

a) a bérletes csomagolószeren olyan jelzést elhelyezni (a továbbiakban: típusazonosító jel), amely egyértelműen azonosítja a regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személyt vagy annak kapcsolt vállalkozását, de annak nem kell egyedileg azonosítania az azonos típusú bérletes csomagolószerek különböző darabjait,

b) a bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben (saját maga vagy alvállalkozója, vagy - ha a bérletes csomagolószer külföldre került kiszállításra - kapcsolt vállalkozása vagy annak alvállalkozója útján) visszafogadni és azt saját költségén - figyelembe véve az ésszerűségi, gazdaságossági követelményeket is - újbóli felhasználásra előkészíteni vagy előkészíttetni,

c) a csomagolás létrehozására alkalmatlanná vált bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben visszafogadni,

d) a bérletes csomagolószerek újbóli felhasználhatóságát - figyelembe véve az ésszerűségi-gazdaságossági követelményeket is - saját költségén folyamatosan biztosítani saját tevékenysége keretében vagy alvállalkozó igénybevételével, és

e) a bérleti rendszer többi szereplője részére csomagolási célú használatra átadott bérletes csomagolószerek mennyiségéről folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetni csomagolószer-fajtánként és bérletes csomagolószer-használónkénti megbontásban.

9. § Az engedélyesnek a bérletes csomagolószereket csomagolási célra használó személlyel kötött szerződése legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szerződő felek neve, székhelye, adószáma,

b) a szerződés hatályosságának kezdő időpontja és - amennyiben határozott időre szól -, annak időtartama, továbbá

c) a csomagolószerek vámtarifaszáma, megnevezése, leírása, típusazonosító jele.

5. Eljáró hatóságok

10. § (1)[11] A bérleti rendszer engedélyesét az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, és eljár az engedélyben foglaltak megsértése esetén.

(2)[12] A csomagolószert bérbevevőknél a környezetvédelmi termékdíjra, továbbá a bérleti rendszerre vonatkozó szabályok betartását az állami adóhatóság is ellenőrizheti.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-10. és 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § 2014. március 15-én lép hatályba.

12. § E rendelet tervezetének

a) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése, és

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

13. §[13]

14. §[14]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[2] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § c) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[4] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § d) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[5] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § e) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[6] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § f) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § g) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[8] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § h) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[9] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § i) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[10] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § j) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[11] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § k) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[12] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 27. § l) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék