276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában és 88. § (1a) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 7. és 13. pontjában,

az 5. alcím tekintetében környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1a) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 42. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 6. § nyitó szövegrészében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 6/A. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

d) 6/A. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

e) 6/A. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

f) 6/A. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

g) 8. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Ktdt. 40. § (6) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj megfizetésének adatait,

b) a körforgásos termék KF kódját, tömegét és

c) a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésének napját és a díjról kiállított számla számát."

3. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "nyilatkozatával" szövegrész helyébe a "nyilatkozatával vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba történő betárolást igazoló dokumentummal" szöveg,

b) 7. melléklet 1.1.4.5. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

c) 7. melléklet 1.2.1.2. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

d) 7. melléklet 1.2.2.2. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

e) 7. melléklet 1.3.5.3. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

f) 7. melléklet 1.4.3.3. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

g) 7. melléklet 4.2.2. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

h) 7. melléklet 4.3.2. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg,

i) 7. melléklet 4.4.2. pontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá is tartozó termék KF kódja" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet 6. pontja.

3. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyártó, a csomagolószer forgalmazója biztosítja, hogy a (3) bekezdés szerinti azonosító jelöléssel ellátott műanyag rekeszek és raklapok olyan elosztó, visszavételi, újrahasználati rendszerbe kerüljenek, amelyben a visszavett vagy újrafeldolgozott műanyag rekeszeknek és raklapoknak a hasznos élettartama a lehető leghosszabb, és a termelési-fogyasztási láncban maradásuk feltételei legalább 90%-os arányban biztosítottak."

(2) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság biztosítja, hogy a (3) bekezdés szerinti azonosító jelöléssel ellátott csomagolási hulladékká vált műanyag rekeszek és raklapok olyan hasznosító rendszerbe kerüljenek, amelyben a termelési-fogyasztási láncban maradásuk feltételei legalább 90%-os arányban biztosítottak."

7. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság az újra nem használt, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó és hulladékká vált műanyag rekesz, raklap hasznosításáról a hulladékhierarchia szerinti követelményekre figyelemmel gondoskodik.

(2) El kell érni, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegének - legalább 55% anyagában történő hasznosítása mellett - legalább 60%-át hasznosítsák úgy, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként az újrafeldolgozási arány a következő legyen:

a) üveg esetében 60%,

b) papír és karton esetében 60%,

c) fém esetében 50%,

d) fa esetében 15%,

e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel."

(2) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A (2)-(2b) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében egyéni teljesítés esetén a gyártónak, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaságnak gondoskodnia kell a hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

(4) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül a Magyarországon képződött, átvett és gyűjtött csomagolási hulladék külföldön megvalósított hasznosítása is. Az EGT-államok területéről kivitt csomagolási hulladék csak akkor minősül teljesítésnek, ha annak hasznosítása igazoltan olyan körülmények között történt meg, amelyek általános értelemben egyenértékűek a vonatkozó jogszabályokban és a közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban előírtakkal. A teljesítés igazolása érdekében az országos hulladékgazdálkodási hatóság kötelezheti egyéni teljesítés esetén a gyártót, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaságot az egyenértékűség bizonyítására az igénybe vett hasznosítási technológia, valamint annak engedélyei bemutatásával."

8. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyártó az alábbi adattartalommal nyilvántartást vezet:

a) az újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási ciklusainak anyagkategória és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható könnyű műanyag hordtasak és újrahasználható nagyon könnyű műanyag hordtasak mennyisége (kg és db), az újrahasználatra került újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának és tömegének szorzata anyagkategória és típus szerint (kg) és

b) az újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg)."

(2) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés d)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyártó, a forgalmazó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról az alábbi tartalommal nyilvántartást vezet:]

"d) egyéni teljesítés esetén az évente átvett és gyűjtött, csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

e) egyéni teljesítés esetén az újrafeldolgozott, ártalmatlanított csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

f) egyéni teljesítés esetén a 4. § (4) bekezdése szerinti rendszer működéséről és annak változásáról, valamint"

(3) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról az alábbi tartalommal nyilvántartást vezet:

a) az évente átvett és gyűjtött, csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

b) az újrafeldolgozott, ártalmatlanított csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, valamint

c) a 4. § (5) bekezdése szerinti rendszer működéséről és annak változásáról."

(4) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A gyártó, a forgalmazó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi."

9. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A gyártó a 11. § (5) bekezdése, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 11. § (5a) bekezdése szerinti nyilvántartás szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év január 31-ig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat a 2009/292/EK bizottsági határozatnak való megfelelésről.

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus űrlapon kell teljesíteni. Az elektronikus űrlapot az országos hulladékgazdálkodási hatóság honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni."

10. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó 6. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság, az e rendelet szerinti, az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb tevékenységeket a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi."

11. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"4. Hasznosítási kötelezettség"

12. § Hatályát veszti a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6-8. §-a,

b) 11. § (1) bekezdése.

4. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni."

14. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság az elem- és akkumulátorhulladékot a hulladékbirtokostól átveszi (a továbbiakban: átvételi kötelezettség), valamint az elem- és akkumulátorhulladék átvételét átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen biztosítja.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság az átvett hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor gyűjtéséről legalább a 2. melléklet szerinti mértékben gondoskodik (a továbbiakban: gyűjtési kötelezettség).

(3) A gyártó és a koncessziós társaság az átvételi kötelezettsége alapján az elem- vagy akkumulátorforgalmazótól (a továbbiakban: forgalmazó), valamint a hulladékbirtokostól az elem- és akkumulátorhulladékot átveszi. A gyártó és a koncessziós társaság az átvételért ellenszolgáltatást nem követelhet, azonban a hulladék átadásának ösztönzésére díjat fizethet.

(4) A koncessziós társaság - a (6) bekezdés szerinti eltérésekkel - gondoskodik lakott területen (a népsűrűséget is figyelembe véve), a fogyasztók mindennapi élete során használt területen gyalogosan és gépjárművel könnyen megközelíthető speciális gyűjtőhelyek elhelyezéséről."

15. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság gondoskodik az átvett és gyűjtött hulladék kezeléséről (a továbbiakban: kezelési kötelezettség)."

16. § (1) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató legalább a következőkre terjed ki:]

"e) az átvételi, gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre;

f) az ingyenes visszavételi, átvételi és gyűjtési kötelezettségre;"

(2) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyártó viseli az (1)-(3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket."

17. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az elem- és az akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettsége ellátásának biztosítására vagyoni biztosítékot képez.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem és akkumulátor kilogrammban kifejezett mennyiségének és az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszegnek a szorzata. A forgalmazott mennyiségbe nem kell beleszámítani a belföldön történő forgalmazást követően igazoltan külföldre kiszállításra került elem és akkumulátor mennyiségét. Az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszeg értéke 1000 forint kilogrammonként."

18. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 4. melléklet 2. és 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet."

19. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 14. § alapján általa nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év február 20-ig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat"

20. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elkülönített gyűjtése céljából egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a forgalmazó részére sav- és lúgálló gyűjtőedényt vagy konténert biztosít.

(3) A hordozható elem, hordozható akkumulátor forgalmazója a gyártó vagy a koncessziós társaság által biztosított gyűjtőedényt a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(4) A gépjárműelem vagy gépjármű-akkumulátor, ipari elem vagy ipari akkumulátor forgalmazója a gyártó vagy a koncessziós társaság által biztosított, akkumulátorsavnak ellenálló - nagy kapacitású lúgos akkumulátorok átvétele esetén lúgálló -, zárható konténert a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja."

21. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hulladékká vált

a) hordozható,

b) gépjármű- és

c) ipari

elem vagy akkumulátor újrafeldolgozásra történő előkészítését a hulladék besorolása szerint, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság gondoskodik az átvett hulladékká vált

a) hordozható,

b) gépjármű- és

c) ipari

elem vagy akkumulátor újrafeldolgozásáról, az 5. mellékletben előírt hatékonysági mutatók figyelembevételével."

22. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó 9. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság, az e rendelet szerinti, a 25. § (5) és (6) bekezdése hatálya alá nem tartozó egyéb tevékenységeket a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi."

23. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha egyéni teljesítés esetén a gyártó az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségét nem vagy nem jogszabályszerűen teljesíti, a kötelezettség ellátásáról az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó vagyoni biztosítékának terhére, az arra feljogosított kezelő útján gondoskodik."

24. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

25. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2/A. §-ában az "a forgalmazók" szövegrész helyébe az "a koncessziós társaság, a forgalmazók" szöveg,

b) 4. alcím címében az "átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége" szövegrész helyébe az "és a koncessziós társaság kötelezettségei" szöveg,

c) 5. § (6) bekezdésében a "gyártó" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság" szöveg,

d) 5. § (7) bekezdésében a "gyártó" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság" szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében a "közvetítő szervezet" szövegrész helyébe a "kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság" szöveg,

f) 9. alcím címében az "az átvállaló" szövegrész helyébe az "a koncessziós társaság" szöveg és a "közvetítő szervezet" szövegrész helyébe a "koncesszori alvállalkozó" szöveg,

g) 14. § (1) bekezdésében az "5" szövegrész helyébe a "3" szöveg,

h) 19. § (2) bekezdésében a "mennyiséget a" szövegrész helyébe a "mennyiséget egyéni teljesítés esetén a" szöveg,

i) 25. § (2) bekezdésében a "közvetítő szervezet" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó" szöveg, az "az országos" szövegrész helyébe az "a 23. § szerinti" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (8) bekezdése,

b) 6. alcíme,

c) 7. alcíme,

d) 13. § (9) bekezdése,

e) 14. § (3) és (4) bekezdése,

f) 15. § (2)-(4) bekezdése,

g) 18. § (5) bekezdése,

h) 19. § (3) bekezdése,

i) 20/A. §-a,

j) 24. § (1) bekezdése,

k) 25. § (3) és (4) bekezdése,

l) 26. §-a.

5. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § 1. pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 2. § 3. pont c) alpontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 3. § nyitó szövegrészében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

d) 3. § a) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az "országos környezetvédelmi" szövegrész helyébe az "országos hulladékgazdálkodási" szöveg,

f) 5. §-ában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

g) 6. § nyitó szövegrészében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

h) 6. § c) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

i) 7. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg, az "adó- és vámhatósággal" szövegrész helyébe az "adóhatósággal" szöveg,

j) 7. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

k) 10. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

l) 10. § (2) bekezdésében az "adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adóhatóság" szöveg

lép.

6. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni."

29. § (1) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét - a 25. § (2) bekezdése szerinti kivétellel - a hulladékbirtokost terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.

(3) Egyéni teljesítés esetén a gyártónak, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaságnak a hulladékot abban az esetben is át kell vennie, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az elektromos, elektronikus berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket nem tartalmazza, vagy az elektromos, elektronikus berendezést megbontották. Ezekben az esetekben a gyártónak nem kell a hulladékbirtokos részére vásárlási utalványt adnia.

(4) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét abban az esetben tagadhatja meg, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az átvétel során az átvételt végző egészségére vagy testi épségére súlyos veszélyt jelent.

(5) Ha egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét megtagadja, jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben a berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét és időpontját kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a gyártó vagy a koncessziós társaság képviselőjének és a hulladékbirtokosnak alá kell írnia. A gyártó vagy a koncessziós társaság az aláírt jegyzőkönyv egy példányát a hulladékbirtokosnak átadja.

(6) Ha egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét a (4) bekezdés szerinti indok valamelyikére hivatkozva megtagadja, a hulladékbirtokost a helyszínen tájékoztatja arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében. Szükség esetén egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási hatóságot, illetve egy - a hulladék kezelésére jogosult - gazdálkodó szervezetet a hulladék elszállítása és annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében haladéktalanul tájékoztatja.

(7) Az átvétel megtagadása miatti eljárásban a (4) bekezdésben foglaltak bizonyítása egyéni teljesítés esetén a gyártót, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaságot terheli. Ha az eljárásban a gyártó vagy a koncessziós társaság az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet nem mutatja be, az átvétel megtagadásának jogtalanságát vélelmezni kell.

(8) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtéséről elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként legalább a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott gyűjtési aránynak megfelelő mértékben gondoskodik.

(9) Az országos gyűjtési kötelezettség keretében biztosítani kell, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések össztömege elérje

a) a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének legalább 65%-át vagy

b) a Magyarországon képződött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések legalább 85%-át."

(2) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (9) bekezdés szerinti arányok teljesítéséről egyéni teljesítés esetén a gyártónak, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaságnak kell gondoskodnia az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban."

30. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a gyártó vagy a koncessziós társaság az átvétel helyén megállapítja, vagy - a 3. melléklet szerinti minimumkövetelményekre figyelemmel - a körülményekhez képest alapos okkal feltételezi, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata - újrahasználatra történő előkészítés útján - gazdaságosan biztosítható, a gyártó, a koncessziós társaság az újrahasználatra történő előkészítésnek a hasznosítással és az újrafeldolgozással szemben elsőbbséget biztosít.

(2) Ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata - újrahasználatra történő előkészítés útján - gazdaságosan nem biztosítható, egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladék hasznosításáról és újrafeldolgozásáról - elektromos- és elektronikusberendezés-kategóriánként - legalább a 2. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási aránynak megfelelő mértékben gondoskodik (a továbbiakban: hasznosítási kötelezettség)."

31. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Ha az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatra alkalmatlan, illetve a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés hasznosítása, újrafeldolgozása gazdaságosan nem biztosítható, egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság gondoskodik a hulladék ártalmatlanításáról (a továbbiakban: ártalmatlanítási kötelezettség)."

32. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyártó a kezelési kötelezettséggel összefüggő, az elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározására, veszélyesanyag-tartalmára vonatkozó műszaki dokumentációt és kezelési utasítást az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított 1 éven belül a koncessziós társaságnak vagy a hasznosítást végző hulladékkezelőnek elektronikus formában hozzáférhetővé teszi."

33. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyártó - az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket."

34. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségei ellátásának biztosítására vagyoni biztosítékot képez."

35. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 8. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó az e rendelet szerinti nyilvántartása adatairól a tárgyév február 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat."

36. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a koncessziós társaságnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti."

37. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó 9. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság, a gyártó és a koncessziós társaság e rendelet szerinti egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi."

38. § (1) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

39. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a) 3. alcím címében a "gyártó visszavételi, átvételi," szövegrész helyébe a "visszavételi, az átvételi, a" szöveg, a "kezelési kötelezettsége" szövegrész helyébe az "a kezelési kötelezettség" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "A" szövegrész helyébe az "Egyéni teljesítés esetén a" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A gyártó" szövegrész helyébe az "Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "az általa" szövegrész helyébe az "a gyártó által" szöveg,

e) 5. § (5) bekezdésében a "Ha a" szövegrész helyébe a "Ha egyéni teljesítés esetén a" szöveg,

f) 9. alcím címében az "A gyártó, a meghatalmazott képviselő, a közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség" szöveg

lép.

40. § Hatályát veszti az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 13. pontja,

b) 7. § (6) bekezdése,

c) 5. alcíme,

d) 12. § (6) bekezdése,

e) 13. § (4) bekezdése,

f) 14. § (1) bekezdés a) pontja,

g) 8. alcíme,

h) 17. § (2) bekezdésében a "termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő" szövegrész és az "és h)" szövegrész,

i) 18. § (3) bekezdése,

j) 18/A. és 18/B. §-a,

k) 22. § (5) bekezdése,

l) 29. §-a,

m) 34. § (3) és(4) bekezdése.

7. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A koncessziós társaság az ártalmatlanítandó hulladékmennyiség csökkentése, továbbá a hasznosítás - különösen az anyagában történő hasznosítás - és a hasznosítási arányok növelése terén elért eredményekről az érintett gazdasági szereplőket és a fogyasztókat tájékoztatja, a tájékoztatást elérhetővé teszi."

(2) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gyártó és a forgalmazó az új vagy a használt gépjármű értékesítésekor a fogyasztót - kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság által biztosított információk alapján - tájékoztatja arról, hogy a gépjármű hulladékká válása esetén hol és milyen feltételekkel végzik annak átvételét, a bontási átvételi igazolás kiállítását és a hulladékká vált gépjármű bontását. Az erre vonatkozó információt minden gépjármű-tulajdonos és lehetséges fogyasztó számára nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni."

42. § (1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a forgalomból kivonni szándékozott gépjárművet a tulajdonostól vagy az üzemeltetőtől (a továbbiakban együtt: tulajdonos) átveszi (a továbbiakban: átvételi kötelezettség), és gondoskodik annak - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti - bontóhoz történő eljuttatásáról, a bontási átvételi igazolás kiállítását követően a hulladékká vált gépjármű kezeléséről, valamint az e rendelet szerinti hasznosítási arányok teljesítéséről (a továbbiakban: kezelési kötelezettség).

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával átvevő- és kezelőhálózatot alakít ki és működtet."

(2) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az átvevő- és kezelőhálózatot úgy működteti, hogy az (1) bekezdés szerinti átvételi és kezelési kötelezettségét

a) saját maga vagy

b) szerződés alapján

ba) a bontónál a forgalmazón keresztül vagy

bb) a bontónál közvetlenül

teljesíti."

(3) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Egyéni teljesítés esetén a gyártó a saját maga által, valamint a (2) bekezdés szerinti átvevő- és kezelőhálózaton keresztül átvett és kezelt, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó az átvett hulladékra vonatkozó éves adatokról a telephelyén nyilvántartást vezet (a továbbiakban: nyilvántartási kötelezettség).

(7) A gyártó, a koncessziós társaság az e rendeletben foglaltak szerint az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettség)."

43. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a gépjármű átvételét a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolás átadásával igazolja."

44. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A koncessziós társaság a 4. § (2) bekezdése szerinti átvevő- és kezelőhálózat kialakítását az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére bejelenti.

(2) A koncessziós társaság az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéshez az alábbi adatokat adja meg:

a) az átvevő- és kezelőhálózat keretén belül kialakított és üzemeltetett átvételi helyek címét, az átvételi helyek üzemeltetőjének nevét, Környezetvédelmi Ügyfél Jelét (a továbbiakban: KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jelét (a továbbiakban: KTJ);

b) azt, hogy a 6. § (3)-(4) bekezdése szerinti átvétel feltételei hogyan valósulnak meg; valamint

c) az átvételt, a kezelést szerződés alapján teljesítő forgalmazók, bontók, továbbá a szárazra fektetés és a bontás során kinyert hulladék további kezelését végző hulladékkezelők listáját (névvel és címmel ellátva, KÜJ és KTJ feltüntetésével).

(3) A koncessziós társaság az átvevő- és kezelőhálózat működtetésével kapcsolatban bekövetkezett változásokat az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak 8 napon belül bejelenti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés módjára a 17. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) Ha a gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott kötelezettségeit szerződés alapján a forgalmazón keresztül vagy közvetlenül a bontónál teljesíti, a forgalmazóval, illetve a bontóval megkötött megállapodásának másolatát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak jóváhagyásra megküldi."

45. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa a forgalomból véglegesen kivonni szándékozott gépjárművet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a koncessziós társaságnak, a koncesszori alvállalkozó bontónak, egyéni teljesítés esetén a gyártónak, a forgalmazónak, a bontónak átadja, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladékká vált gépjármű kezelését a tulajdonos hulladékgazdálkodási engedély birtokában maga végzi.

(2) Ha az olyan gépjármű gyártója, amelyből a hulladékká vált gépjármű képződött, magyarországi székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, vagy tevékenységével felhagyott, illetve ha a gyártó megszűnt, a gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa a gépjárművet kizárólag koncesszori alvállalkozó bontónak adhatja át kezelésre.

(3) A gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű-nyilvántartásba kizárólag azt követően vezethető be, hogy a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonos vagy jogszabály által felhatalmazott birtokos a koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak vagy egyéni teljesítés esetén a gyártónak, a forgalmazónak vagy a bontónak átadta, az átadás tényét igazoló, a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolást mindkét érintett fél aláírta, és az igazolással a gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa a végleges kivonást a közlekedési igazgatási hatóságnál kérelmezi."

46. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról a 3. melléklet 1. és 3-5. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalommal az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére szolgáltat adatot a tárgyévet követő év március 1. napjáig.

(2) A gyártó a 3. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalommal az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat a tárgyévet követő év március 1. napjáig.

(3) A bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül szolgáltat adatot

a) az egyéni teljesítő gyártónak a vele szerződött tevékenység;

b) a koncessziós társaságnak a vele szerződött tevékenység

vonatkozásában."

47. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 4. § (6) és (7) bekezdése, valamint a 10. alcím szerinti kötelezettségek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság; az e rendelet szerinti egyéb tevékenységeket a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi."

48. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 44. §-ával megállapított 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a koncessziós társaság 2023. július 31. napjáig teszi meg."

49. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a "forgalmazó vagy" szövegrész helyébe a "forgalmazó, a koncessziós társaság vagy" szöveg,

b) 4. alcím címében a "gyártó kötelezettségei" szövegrész helyébe a "gyártó és a koncessziós társaság kötelezettségei" szöveg,

c) 5. § nyitó szövegrészében az "A gyártónak" szövegrész helyébe az "Egyéni teljesítés esetén a gyártónak, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaságnak" szöveg, a "kezelését" szövegrész helyébe a "kezeléséről" szöveg és a "végeznie" szövegrész helyébe a "gondoskodnia" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az "önállóan" szövegrész helyébe a "saját maga" szöveg,

e) 6. § (4) bekezdésében a "Ha a" szövegrész helyébe a "Ha egyéni teljesítés esetén a" szöveg,

f) 6. § (5) bekezdésében a "Ha a" szövegrész helyébe a "Ha egyéni teljesítés esetén a" szöveg,

g) 10. §-ában a "Ha a" szövegrész helyébe a "Ha egyéni teljesítés esetén a" szöveg,

h) 15. § (1) bekezdésében a "bontó a" szövegrész helyébe a "bontó és a koncessziós társaság a" szöveg,

i) 20. § (1) bekezdésében az "a hulladékgazdálkodási" szövegrész helyébe az "az (1a) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási hatóság" szöveg,

j) 3. melléklet címében a "gyártó és a közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok" szövegrész helyébe a "nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma" szöveg,

k) 3. melléklet 1. pontjában az "a közvetítő szervezetre vonatkozó" szövegrész helyébe a "koncessziós társaságra vonatkozó" szöveg,

l) 3. melléklet 1.1. pontjában a "közvetítő szervezet" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 5. alcíme,

b) 18. §-a,

c) 20. § (3) bekezdése,

d) 1. melléklete,

e) 3. melléklet 2. pont a) és b) alpontja.

8. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

51. § Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Tilos az 1. melléklet hatálya alá nem tartozó italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak tetejét és fedelét is."

52. § Hatályát veszti az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdése,

b) 6. § (2) bekezdése.

9. A környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

53. § Nem lép hatályba a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. §-a,

b) 5. § 5. pontja,

c) 1. melléklete.

10. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

54. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott, az 1. melléklet 2. pontja szerinti, nyolc számjegyből álló azonosító számmal, a körforgásos kóddal (a továbbiakban: KF kód) azonosított, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekre (a továbbiakban: körforgásos termék), a körforgásos termékek hulladékára - ide nem értve a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet és az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet szerinti gyógyszerhulladéknak minősülő, a gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolást - és az ezekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységekre terjed ki."

55. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli."

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Csomagolás-összetevőkre az egyes összetevőkre vonatkozó KF kódokat és az azokhoz tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket kell alkalmazni."

56. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Szerződés alapján a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés átvállalhatja."

57. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása esetén az átvállalási szerződés legalább

a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát,

b) a körforgásos termék megnevezését, KF kódját,

c) az átvállalás jogcímének jogszabályi helyét és

d) az átvállalás időszakát

tartalmazza."

58. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül

a) a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett körforgásos termék belföldi forgalomba hozatala vagy

b) a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett sütőolaj nem alapanyagként történő felhasználása."

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontjában, a 7. és a 8. alcímben foglaltak szerinti kötelezettsége."

59. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Saját célú felhasználásnak minősül a külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől, kivéve

a) a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben a csomagolószer csomagolásra történő első felhasználása során a kiterjesztett gyártói felelősségi díj korábban megfizetésre került, vagy

b) a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, ha az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan külföldre visszaszállításra kerül."

60. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(5) Nem minősül saját célú felhasználásnak - az újrahasználható csomagolószerből belföldön hulladékká vált csomagolás kivételével - a külföldi előállítású csomagolást alkotó újrahasználható csomagolószer végleges elválasztása az árutól vagy az újrahasználható csomagolószerből csomagolás létrehozása, ha az újrahasználható csomagolószer bérbeadója az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontja, a 7. és a 8. alcím szerinti kötelezettsége."

61. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 18. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"18. § Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

a) a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az első belföldi forgalomba hozatalkor, a 16. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kitároláskor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napja, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napja,

b) a 16. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben

ba) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napja,

bb) ha a ba) alpont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napja,

bc) ha a ba) vagy bb) alpont alapján nem határozható meg az időpont, a termék hulladékká válásának napja, ideértve a külföldről behozott csomagolás végleges lebontásának a napját is."

62. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség 13. § (3) bekezdése szerinti átvállalása esetén a gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg."

63. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) Az (1) bekezdés szerint tárgynegyedévben beszerzett körforgásos termék mennyisége hatvan százalékát a beszerzés tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség - a díjfizetési kötelezettség keletkezése napján hatályos szabályok szerint - beáll a nyilatkozónál."

64. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 22/A-22/C. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt sütőolajat más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel, amelynek során a sütőolaj a technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe.

(2) A nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül, ha a megvásárolt sütőolaj az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattól eltérő módon kerül felhasználásra.

(3) A sütőolaj (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat szerinti felhasználása anyagmérleggel igazolható, amely tartalmazza a végtermék előállításához közvetlen anyagként felhasznált sütőolaj mennyiségét, a létrejött végtermék mennyiségét, valamint az egységnyi végtermék létrehozásához felhasznált sütőolaj mennyiségét és anyagnormáját.

22/B. § A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó írásban, legfeljebb 3 évre szóló időszakra tesz a 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilatkozatot.

22/C. § Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni - az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével - az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került."

65. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) A gyártó jogosult a 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni.

(2) A gyártó a készletre vett körforgásos termékről történő nyilvántartás vezetésre vonatkozó választását tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének 20. § szerinti meghatározása során a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő, készletre vett körforgásos termék mennyiség veendő figyelembe.

(4) A készletre vétel napja

a) termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja, vagy ennek hiányában,

b) az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni.

(5) A készletre vétellel történő nyilvántartás vezetés negyedév fordulójával történő választása esetén a gyártó köteles a tárgynegyedév első napján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készíteni, amely egyben a tárgynegyedévi körforgásos termékek nyitókészlete és a tárgynegyedévi adatszolgáltatás része. Ha a gyártó a negyedév fordulójával a nyilvántartást az addig alkalmazott (1) bekezdés helyett a forgalomba hozott körforgásos termékekről kívánja vezetni, a negyedév fordulónapján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készít, és ezen készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat ismételten nem kell megfizetnie."

66. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó (6) bekezdés szerint módosított adatait és a 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítja a koncessziós társaság részére."

67. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja."

68. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a következő 37/A. §-sal egészül ki:

"37/A. § Az e rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti esetben a gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelmét a 37. § (1) bekezdésétől eltérően 2023. július 31. napjáig terjeszti elő."

69. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,

b) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,

c) 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul,

d) 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

70. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

1. 11. § (4) bekezdése a "Ha a körforgásos termék - ide nem értve az 1. melléklet 1.5. pontja szerinti körforgásos terméket -" szövegrész helyett az "A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása kivételével, ha a körforgásos termék" szöveggel,

2. 13. § (2) bekezdése a "gyártónak kell" szövegrész helyett a "kell gyártónak" szöveggel,

3. 16. § (1) bekezdése az "általi" szövegrész helyett az "általi első" szöveggel,

4. 16. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja a "személy" szövegrész helyett a "személy vagy karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezet" szöveggel,

5. 20. § (3) bekezdése a "13. §" szövegrész helyett a "13. § (3) bekezdése" szöveggel,

6. 20. § (4) bekezdése a "(3)" szövegrész helyett a "(3a)" szöveggel,

7. 21. § (2) bekezdése a "szöveget:" szövegrész helyett a "szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével:" szöveggel,

8. 21. § (3) bekezdése a "bekezdésében" szövegrész helyett a "bekezdésében és a 22/A. § (1) bekezdésében" szöveggel,

9. 21. § (5) bekezdése a "feltünteti" szövegrész helyett a "feltünteti a" szöveggel, a "szöveget:" szövegrész helyett a "szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével:" szöveggel, a "került" szövegrész helyett a "kerül" szöveggel,

10. 22. § (1) bekezdése a "százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja" szövegrész helyett a "százaléka önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül" szöveggel,

11. 22. § (2) bekezdése a "számlával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel" szövegrész helyett a "szállítólevéllel" szöveggel,

12. 26. § (2) bekezdése a "bekezdése" szövegrész helyett a "bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése" szöveggel,

13. 26. § (6) bekezdése az "(1) bekezdése" szövegrész helyett az "(1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése" szöveggel, a "nyilatkozatot és a 22. § (2) bekezdése szerinti igazolást az" szövegrész helyett a "nyilatkozatot az" szöveggel,

14. 27. § (1) bekezdése a "26. §" szövegrész helyett a "26. § vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése" szöveggel, a "szereplő adatai" szövegrész helyett a "szereplő adatai kivételével, valamint a gyártó 22. § (1) bekezdés szerinti vevői nyilatkozattal érintett termékekre vonatkozó adatai" szöveggel,

15. 29. § (2) bekezdése a "kezeli, és" szövegrész helyett a "kezeli, és az országos hulladékgazdálkodási hatóság" szöveggel,

16. a 6. melléklet címe a "22. §" szövegrész helyett a "22. § és a 22/A. §" szöveggel, 3. pontja a "22. § (4) bekezdése" szövegrész helyett a "22/B. §" szöveggel

lép hatályba.

71. § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a) 6. § nyitó szövegrészében a "Kollektív teljesítés esetén a" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

b) 3. melléklet 3. pontjában a "túlmenően" szövegrész helyébe a "túlmenően egyéni teljesítés esetén" szöveg

lép.

72. § Hatályát veszti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a) 23. § (1) bekezdésében a "vagy a meghatalmazott képviselő" szövegrész,

b) 23. § (3) bekezdésében az "a Ht 31. § (5) bekezdésének kivételével" szövegrész.

73. § Nem lép hatályba a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése.

11. Záró rendelkezések

74. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 69. § (2) bekezdése és a 9. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 51. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

75. § (1) A 3. alcím a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 4. alcím, valamint a 6. és 7. alcím az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. CsK kódok

1.1. A CsK kód felépítése

1.1.1. az 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

1.1.2. a 2-3. karakter: a termék anyagát jelölő kód

1.1.3. a 4-5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

1.1.4. a 6-7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

1.2. A CsK kódok adattartalma

1.2.1. a CsK kód 1. karaktere

1.2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere

AB
1.KódMegnevezés
2.ACsomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék
3.ECsomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék
4.HÚjrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
5.FFém ital-csomagolószer
6.NNagyon könnyű műanyag hordtasak
7.SCsomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék
8.ZElkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák
9.XMűanyag hordtasak a nagyon könnyű műanyag hordtasak kivételével

1.2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

AB
1.KódMegnevezés
2.BAz eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag
zsák, zacskó
3.KKereskedelmi csomagolószer
4.MMűanyag bevásárló reklámtáska

1.2.2. a CsK kód 2-3. karaktere

AB
1.KódMegnevezés
2.Műanyag
3.01polietilén-tereftalát (PET)
4.02nagysűrűségű polietilén (HDPE)
5.03poli(vinil-klorid) (PVC)
6.04kissűrűségű polietilén (LDPE)
7.05polipropilén (PP)
8.06polisztirol (PS)
9.07poliamid
10.08poliuretán
11.09poli(vinil-alkohol)
12.18biológiailag lebomló műanyag
13.19más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője
14.Papír és karton
15.20hullámpapírlemez (PAP)
16.21nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
17.22papír (PAP)
18.29külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője
19.Fém
20.40acél (FE)
21.41alumínium (ALU)
22.49más fém
23.Fa
24.50fa (FOR)
25.51parafa (FOR)
26.59más természetes anyag
27.Textil
28.60gyapot (TEX)
29.61juta, kender (TEX)
30.69más természetes alapú anyag
31.Üveg
32.70színtelen üveg (GL)
33.71zöld üveg (GL)
34.72barna üveg (GL)
35.79más üveg
36.Társított
37.80társított: papír és karton/különböző fémek
38.81rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag
39.82társított: papír és karton/alumínium
40.83társított: papír és karton/ónozott lemez
41.84rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium
42.85társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
43.86társított: papír és karton/más
44.90társított: műanyag/alumínium
45.91társított: műanyag/ónozott lemez
46.92társított: műanyag/különböző fémek
47.93társított: műanyag/más
48.94társított: egyéb anyag/egyéb anyag
49.95társított: üveg/műanyag
50.96társított: üveg/alumínium
51.97társított: üveg/ónozott lemez
52.98társított: üveg/különböző fémek
53.Egyéb
54.99egyéb anyag

1.2.3. a CsK kód 4-5. karaktere

AB
1.KódMegnevezés
2.Belföldi előállítású csomagolószer
3.10teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
4.12a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott
nyilatkozata alapján
5.1Bteljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú
felhasználás esetén
6.13teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén
7.15a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja
szerint adott nyilatkozata alapján
8.16a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja
szerint adott nyilatkozata alapján
9.1Ra termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
10.1Ea termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
11.1Fa termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
12.1Ja termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján
13.1Ka termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
14.1Ua termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
15.17a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
16.1Aa termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
17.18a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel
átvállalta
18.19a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés
szerződéssel átvállalta
19.20a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján
szerződéssel átvállalta
20.21a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
21.2Ea termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
22.2Fa termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
23.F2a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
24.2Ga termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
25.G2a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
26.2Ha csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
27.22a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
28.23a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
29.24a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
30.25a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
31.26a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül,
kivéve selejt, hulladék
32.27a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő
selejt, hulladék
33.28a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül
34.29a csomagolószer termékdíjából az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj
visszaigénylésre kerül
35.2Va csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre
kerül
36.Külföldről behozott csomagolószer
37.30teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
38.3Bteljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú
felhasználás esetén
39.33teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén
40.35a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja
szerint adott nyilatkozata alapján
41.36a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja
szerint adott nyilatkozata alapján
42.3Ra termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
43.3Ea termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
44.3Fa termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
45.3Ka termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
46.3Ua termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
47.37a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
48.3Aa termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
49.38a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel
átvállalta
50.39a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés
szerződéssel átvállalta
51.40a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján
szerződéssel átvállalta
52.41a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
53.4Ea termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
54.4Fa termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
55.F4a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
56.4Ga termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
57.G4a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
58.43a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
59.44a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
60.45a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
61.46a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
62.47a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül,
kivéve selejt, hulladék
63.48a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő
selejt, hulladék
64.49a csomagolószer termékdíjából az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj
visszaigénylésre kerül
65.4Ha csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
66.4Va csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre
kerül
67.Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer
68.50teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján
69.5Bteljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú
felhasználás esetén
70.5Ra termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
71.54a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján szerződéssel átvállalta
72.5Aa termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján
szerződéssel átvállalta
73.55a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
74.56a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
75.57a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
76.58a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
77.59a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül
78.60a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül
79.61a csomagolószer termékdíjából az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj
visszaigénylésre kerül
80.6Va csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre
kerül

1.2.4. a CsK kód 6-7. karaktere

AB
1.Kód
(6-7. karakter)
Megnevezés
2.Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén
3.97külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható
csomagolószer
4.98külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő
újrahasználható csomagolószer kivételével
5.Hazai előállítású vagy külföldről behozott csomagolószer esetén, a műanyag hordtasak és az elkülönített
hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, továbbá elévülési időszakon belüli visszaigénylés esetén
a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó kivételével
6.01egyszer használható
7.02többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható
csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer
8.03többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható
csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer
9.04újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer
10.05újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
11.Hazai előállítású vagy külföldről behozott műanyag hordtasak, továbbá elévülési időn belüli visszaigénylés
esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó esetén
12.1415 mikronnál kisebb falvastagságú
13.5015 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú
14.5150 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú
15.Hazai előállítású vagy külföldről behozott, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén
16.58100 liternél kisebb űrtartalmú
17.59100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú

2. KT kódok

2.1. A KT kódok adattartalma

2.1.1. az aktuális KT kódok 1-3. karaktere

2.1.1.1. akkumulátor KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Hordozható akkumulátor (zárt burkolattal ellátott, kézben szállítható akkumulátor)503
3.Ipari akkumulátor (kizárólag ipari vagy szakirányú célra használt akkumulátor)504
4.Gépjármű akkumulátor (a gépjármű indításához, világításához, gyújtásához használt
akkumulátor)
505

2.1.1.2. egyéb kőolajtermék KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok602
3.II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével)603
4.III. csoport: Ipari olajok (emulziók)604

2.1.1.3. elektromos, elektronikus berendezés KT kódja

AB
1.Termékkör megnevezéseKT kód
2.Hőcserélő berendezések151
3.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő
berendezések
152
4.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt
tartalmaznak
161
5.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők,
monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt
tartalmaznak
162
6.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel (fényelem, amely
modullá vagy panellé van összeállítva) kivételével
173
7.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely
külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé
van összeállítva) kivételével
174
8.Fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva, bármely külső
méret meghaladja az 50 cm-t)
175
9.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus panel
(fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva, bármely külső méret meghaladja
az 50 cm-t)
176
10.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)181
11.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek (egyik
külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
182
12.Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük
sem haladja meg az 50 cm-t)
191
13.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kis méretű
számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja
meg az 50 cm-t)
192

2.1.1.4. gumiabroncs KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Gumiabroncs211
3.Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött gumiabroncs212

2.1.1.5. reklámhordozó papír KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Reklámhordozó papír900

2.1.1.6. egyéb műanyagtermék KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru301

2.1.1.7. egyéb vegyipari termék KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer701
3.Szépség- vagy testápoló készítmény702

2.1.1.8. irodai papír KT kódja

AB
1.Termék megnevezéseKT kód
2.Irodai papír801

2.1.1.9. a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódja

AB
1.Vtsz. és HR alszám, megnevezésKT kód
2.8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral
működő
J02
3.8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő
H01
4.8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő
H02
5.8702 40 Kizárólag elektromos hajtómotorral működőV01
6.8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállításáraJ03
7.8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett farművek; golfkocsik és hasonló
járművek
J13
8.8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
legfeljebb 1000 cm3
J21
9.8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal
J22
10.8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal
J23
11.8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő,
3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
J24
12.8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel)
motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal
J31
13.8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel)
motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal
J32
14.8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel)
motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
J33
15.8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők
kivételével
H03
16.8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthetők kivételével
H04
17.8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető
H05
18.8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthető
H06
19.8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működőV02
20.8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
J90
21.8704 10 Dömper, terepjáró kivitelűJ41
22.8704 21 Más áruszállító gépjármű kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
J42
23.8704 22 Más áruszállító gépjármű kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű
J43
24.8704 23 Más áruszállító gépjármű kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna össztömeget meghaladó
J44
25.8704 31 Más áruszállító gépjármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
J45
26.8704 32 Más áruszállító gépjármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
működő, 5 tonna össztömeget meghaladó
J46
27.8704 41 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
J47
28.8704 42 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, 5 tonnát meghaladó,
de legfeljebb 20 tonna össztömegű
J48
29.8704 43 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő,- 20 tonna össztömeget
meghaladó
J49
30.8704 51 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
J50
31.8704 52 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő, 5 tonna össztömeget meghaladó
J51
32.8704 60 Más áruszállító gépjármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működőV04
33.8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
J10
34.8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral
működő
J20
35.8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral
működő
J30
36.8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral
működő
J40
37.8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;
800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
J50
38.8711 60 Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is (kivéve a 8711 60 9 0 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)
V03

2.1.2. Az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok 1-3. karaktere

2.1.2.1. az akkumulátor KT kódjának 1-3. karaktere

AB
1.Termék meg nevezéseKT kód
2.Akkumulátor, elektrolittal feltöltött501
3.Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal feltöltött
akkumulátor
511
4.Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött502
5.Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal fel nem
töltött akkumulátor
512

2.1.2.2. az elektromos, elektronikus berendezések KT kódjának 1-3. karaktere

AB
1.Termékkör megnevezéseKT kód
2.Nagygép101
3.Kisgép102
4.Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék103
5.Szórakoztatóelektronikai cikk104
6.Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari
szerszám
105
7.Játék, szabadidős és sportfelszerelés106
8.Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz107
9.Adagoló automata108
10.Rádiótelefon-készülék109
11.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)171
12.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely
külső méret meghaladja az 50 cm-t)
172

2.1.2.3. az egyéb kőolajtermék KT kódja

AB
1.Termékkör megnevezéseKT kód
2.Kenőolaj601

2.1.2.4. a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány KT kódjának 1-3. karaktere

AB
1.Termékkör megnevezéseKT kód
2.8704 90 Más áruszállító gépjárműJ47

2.1.3. A KT kód 4-5. karaktere

AB
1.KódMegnevezés
2.01ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik
3.03ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletében foglalt díjtételekkel történik
4.04ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik termékdíj
raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
5.06ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletében foglalt díjtételekkel történik termékdíj
raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
6.7Rha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján
7.07ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint adott
nyilatkozata alapján
8.08ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre
9.09ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre
10.10ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján
(70%-os mértékben) kerül megfizetésre
11.11ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján
(50%-os mértékben) kerül megfizetésre
12.12ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján
(70%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját
célú felhasználás esetén
13.13ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján
(50%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját
célú felhasználás esetén
14.14teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, nyilatkozattól való eltérő felhasználás esetén
15.61ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján nem kell megfizetni
16.62ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján nem kell megfizetni
17.71ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell
megfizetni
18.72ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell
megfizetni
19.73ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került
20.74ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött
termék után nem kell megfizetni
21.77ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra
került
22.78ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra
került
23.81ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja
alapján
24.82ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja
alapján
25.83ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja
alapján
26.84ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja
alapján
27.85ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja
alapján
28.87ha a termékdíj megfizetésre került és regenerálás útján történő anyagában hasznosítás
következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
29.88ha a termékdíj megfizetésre került és egyéb újrafeldolgozás útján történő anyagában hasznosítás
következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
30.89ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor
31.8Vha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás alapján
32.8Fha a termékdíjból az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj visszaigénylésre
kerül

2.1.4. A KT kód 6-7. kiegészítő jegye

AB
1.KT kódMegnevezés
2.B1belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
3.B2belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén
4.B3a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési
kötelezettség beállta esetén
5.B4újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék
6.B5újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék
7.K1külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
8.K2külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

"

2. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó adatszolgáltatási kötelezettsége során közölt adatok

1. A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége

1.1. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

1.1.1. egyéni teljesítés esetén a gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

1.1.2. egyéni teljesítés esetén a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

1.1.3. egyéni teljesítés esetén a gyártó által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

1.1.4. egyéni teljesítés esetén a gyártó által a tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga típusonkénti bontásban;

1.1.5. egyéni teljesítés esetén a gyártó által átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési segédenként, típusonként bontva;

1.1.6. egyéni teljesítés esetén a gyártó által a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;

1.1.7. a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték képzésére köteles;

1.1.8. a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja.

2. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó adatszolgáltatási kötelezettsége 2.1. A koncessziós társaság tevékenységére vonatkozó adatok:

2.1.1. a kollektív teljesítő gyártók által a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban, összesen;

2.1.2. a kollektív teljesítő gyártók által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban, összesen;

2.1.3. a kollektív teljesítő gyártók által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

2.1.4. a kollektív teljesítő gyártók által a tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga típusonkénti bontásban.

2.2. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok:

2.2.1. az átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

2.2.2. a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.

3. Az elemek és az akkumulátorok adatszolgáltatásban feltüntetendő típusai:

3.1. savas ólomakkumulátor;

3.2. lúgos akkumulátor (ebből Ni-Cd akkumulátor);

3.3. gombelem és akkumulátor (ebből 0,0005-2% közötti higanytartalmú);

3.4. egyéb elemek és akkumulátorok;

3.5. összesített mennyiség."

3. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Az egyéni teljesítő gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

2.1. a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);

2.2. a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);

2.3. a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint, berendezéskategóriánként);

2.4. a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);

2.5. a tárgyévet megelőző évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, gyűjtőnként és kezelőnként bontva), feltüntetve a gyűjtőnek, kezelőnek átadott mennyiséget, a gyűjtő, kezelő által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

2.6. a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, ártalmatlanítónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;

2.7. a 13. § (1) bekezdése szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa."

4. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok

1. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok:

1.1. a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, típusonként bontva);

1.2. a tárgyévet megelőző évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, gyűjtőnként és kezelőnként bontva), feltüntetve a gyűjtőnek/kezelőnek átadott mennyiséget, a kezelő által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

1.3. a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként, gyűjtőnként és kezelőnként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget."

5. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.KódMegnevezés)
3.11csomagolás (az egyes egyszer használatos műanyagterméknek minősülő csomagolások
kivételével)

2. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.3. Elem, akkumulátor és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10hordozható elem, akkumulátor
3.40ipari elem, akkumulátor
4.50gépjármű elem, akkumulátor
5.99vegyes elem, akkumulátor hulladék

"

3. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4.1. Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével

AB
1.KódMegnevezés
2.nem újrahasználható
3.fogyasztói csomagolás
4.10általános eset
5.11növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
6.gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
7.20általános eset
8.újrahasználható
9.fogyasztói csomagolás
10.40általános eset
11.41növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
12.gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
13.50általános eset
14.vegyes csomagolási hulladék
15.90vegyes csomagolási hulladék

"

4. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4.4. Elem, akkumulátor és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10savas
3.20lúgos (kivéve NiCd)
4.30NiCd
5.40egyéb
6.97vegyes hordozható elem, akkumulátor hulladék
7.98vegyes ipari elem, akkumulátor hulladék
8.99egyéb vegyes elem, akkumulátor hulladék

"

5. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4.5. Gépjármű és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10nem díjátalány-fizetéssel
3.11kizárólag belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
4.12részben elektromos motorral hajtott, tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel
5.13részben elektromos motorral hajtott, nem tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel
6.14kizárólag elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel

"

6. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.5.1. Kötelezettségteljesítési kód

AB
1.KódMegnevezés
2.1kollektív teljesítés
3.2egyéni teljesítés
4.3díjátalány-fizetés, kizárólag belső égésű motorral hajtott gépjármű
5.4díjátalány-fizetés, részben elektromos motorral hajtott gépjármű, tölthető akkumulátorral
6.5díjátalány-fizetés, részben elektromos motorral hajtott gépjármű, nem tölthető
akkumulátorral
7.6díjátalány-fizetés, kizárólag elektromos motorral hajtott gépjármű
8.Aa kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22. § szerint)
9.Ba kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/A. § szerint)
10.Ca kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/C. § szerint)

"

6. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód)
16.1129más papír112910112920112940112950P01

2. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Elem és akkumulátor díjkódok

ABCDEFG
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1410hordozható elem,
akkumulátor
141010141020141030141040A01
3.1440ipari elem,
akkumulátor
144010144020144030144040A02
4.1450gépjármű elem,
akkumulátor
145010145020145030145040A03

"

3. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Gépjármű díjkódok

ABCDE
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1510M1 járműkategória151010151020J01
3.151011151021J02
4.151012151022J03
5.151013151023J04
6.151014151024J05
7.1520N1 járműkategória152010152020J01
8.152011152021J02
9.152012152022J03
10.152013152023J04
11.152014152024J05
12.1530háromkerekű gépjármű, kivéve motoros tricikli153010153020J01

"

7. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"1. A gyártó esetében

1.1. Magyarországon az általa forgalomba hozott, az 1. melléklet szerinti körforgásos termékek

1.1.1. megnevezése,

1.1.2. mennyisége,

1.1.3. azonosító kódszáma (KF kód),

1.1.4. a kiterjesztett gyártói felelősségi díj meg nem fizetésével történő forgalomba hozatal esetén a nyilatkozó neve, címe, adószáma.

1.2. Visszavett körforgásos termék 1.1.1-1.1.3. pont szerinti adatai.

1.3. A hulladékká vált újrahasználható csomagolások megnevezése, mennyisége, azonosító kódszáma (KF kód)"

8. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 6. melléklete a következő 5. ponttal kiegészülve lép hatályba:

"5. A nyilatkozattétel alapjául szolgáló jogszabályhely (22. § vagy 22/A. §)"

9. melléklet a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Csomagolás díjkódok

ABCDEFG
1.KF kód
1-4. karakter
AnyagáramKF kód 1-6. karakterDíjkód
2.1101polietilén-tereftalát (PET)110110110120110140110150M01
3.110111110141N01
4.1102nagysűrűségű polietilén (HDPE)110210110220110240110250M01
5.110211110241N01
6.1103poli(vinil-klorid) (PVC)110310110320110340110350M01
7.110311110341N01
8.1104kissűrűségű polietilén (LDPE)110410110420110440110450M01
9.110411110441N01
10.1105polipropilén (PP)110510110520110540110550M01
11.110511110541N01
12.1106polisztirol (PS)110610110620110640110650M01
13.110611110641N01
14.1107poliamid (PA)110710110720110740110750M01
15.110711110741N01
16.1108poliuretán (PU)110810110820110840110850M01
17.110811110841N01
18.1109polivinil alkohol110910110920110940110950M01
19.110911110941N01
20.1117biológiailag lebomló műanyag111710111720111740111750M01
21.111711111741N01
22.1119más műanyag (műanyag/műanyag)111910111920111940111950M01
23.111911111941N01
24.1120hullámpapírlemez (PAP)112010112020112040112050P01
25.112011112041N01
26.1121nem hullámpapírlemez jellegű
karton (PAP)
112110112120112140112150P01
27.112111112141N01
28.1122papír (PAP)112210112220112140112150P01
29.112211112241N01
30.1129más papír112910112920112940112950P01
31.112911112941N01
32.1140vas, acél (FE)114010114020114040114050V01
33.114011114041N01
34.1141alumínium (ALU)114110114120114140114150V01
35.114111114141N01
36.1149más fém114910114920114940114950V01
37.114911114941N01
38.1150fa (FOR)115010115020115040115050F01
39.115011115041N01
40.1151parafa (FOR)115110115120115140115150F01
41.115111115141N01
42.1159más fa115910115920115940115950F01
43.115911115941N01
44.1160gyapot (TEX)116010116020116040116050C01
45.116011116041N01
46.1161juta, kender (TEX)116110116120116140116150C01
47.116111116141N01
48.1169más természetes alapú anyag116910116920116940116950C01
49.116911116941N01
50.1170színtelen üveg (GL)117010117020117040117050U01
51.117011117041N01
52.1171zöld üveg (GL)117110117120117140117150U01
53.117111117141N01
54.1172barna üveg (GL)117210117220117240117250U01
55.117211117241N01
56.1179más üveg117910117920117940117950U01
57.117911117941N01
58.1180társított: papír és karton/különböző
fémek
118010118020118040118050K01
59.118011118041N01
60.1181társított: papír és karton/műanyag,
ideértve az abból készült rétegzett
italkartont is
118110118120118140118150K01
61.118111118141N01
62.1182társított: papír és karton/alumínium118210118220118240118250K01
63.118211118241N01
64.1183társított: papír és karton/ónozott
lemez
118310118320118340118350K01
65.118311118341N01
66.1184társított: papír és karton/műanyag/
alumínium, ideértve az abból
készült rétegzett italkartont is
118410118420118440118450K01
67.118411118441N01
68.1185társított: papír és karton/műanyag/
alumínium/ónozott lemez
118510118520118540118550K01
69.118511118541N01
70.1186társított: papír és karton/más118610118620118640118650K01
71.118611118641N01
72.1190társított: műanyag/alumínium119010119020119040119050K01
73.119011119041N01
74.1191társított: műanyag/ónozott lemez119110119120119140119150K01
75.119111119141N01
76.1192társított: műanyag/különböző
fémek
119210119220119240119250K01
77.119211119241N01
78.1193társított: műanyag/más119310119320119340119350K01
79.119311119341N01
80.1194társított: egyéb anyag/egyéb anyag119410119420119440119450K01
81.119411119441N01
82.1195társított: üveg/műanyag119510119520119540119550K01
83.119511119541N01
84.1196társított: üveg/alumínium119610119620119640119650K01
85.119611119641N01
86.1197társított: üveg/ónozott lemez119710119720119740119750K01
87.119711119741N01
88.1198társított: üveg/különböző fémek119810119820119840119850K01
89.119811119841N01
90.1199egyéb anyag119910119920119940119950X01
91.119911119941N01

"

Tartalomjegyzék