41/2022. (XII. 9.) BM rendelet

egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § a), c), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12-14. §, valamint a 15. § a)-c) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 15. § d) és e) pontja, valamint a 16. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. § Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében, 23/F. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

b) 23/H. § (5) bekezdésében, 23/H. § (6) bekezdés b) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Területi" szöveg

lép.

2. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

2. § A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontjában a "28/2011. (IX. 6.) BM rendelet" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet" szöveg lép.

3. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

3. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"b) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokra, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban együtt: igazgatóság) és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központra (a továbbiakban: KOK),"

4. § Az R1. 23. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"23. A katasztrófavédelmi felkészítés általános szabályai

46. § (1) A katasztrófavédelmi felkészítés célja a természeti, a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárításra és a helyreállítás során jelentkező, a Kat. 52. §-ában meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentése.

(2) A BM OKF - a kockázatbecsléseknek és a veszélyelhárítási tervekben meghatározott feladatoknak megfelelően - évenként felkészítési programot készít, melyet a BM OKF főigazgatója hagy jóvá. A jóváhagyott felkészítési programot a BM OKF hivatalos honlapján közzéteszi.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv felkészítést szervező szervezeti egysége a felkészítésen részt vevőkről nyilvántartást vezet, mely igazolja a katasztrófavédelmi felkészítésen való részvételt."

5. § Az R1. VI. Fejezete a következő 27/A. alcímmel egészül ki:

"27/A. A közbiztonsági referensek felkészítése

55/A. § (1) A közbiztonsági referensek felkészítése elméleti és gyakorlati formában történik.

(2) Az elméleti képzés alapképzésből és továbbképzésből áll.

55/B. § (1) A közbiztonsági referensek alapképzésének típusai és időtartama:

a) elméleti rész, amely 20 tanóra,

b) gyakorlati rész, amely 10 tanóra.

(2) Az alapképzésből ugyanazon a napon legfeljebb 8 tanóra tartható meg.

(3) Az alapképzés tartalma különösen:

a) jogszabályi alapok,

b) a katasztrófavédelem irányítása,

c) katasztrófa-veszélyeztetettség,

d) együttműködő szervezetek,

e) veszélyelhárítási tervezés,

f) lakosságfelkészítés, riasztás, veszélyhelyzeti kommunikáció,

g) iparbiztonsági ismeretek,

h) polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazása, mozgósítása,

i) mentés megszervezése,

j) lakosságvédelmi feladatok,

k) védekezési feladatok logisztikai biztosítása,

l) vis maior támogatás igénylése,

m) kárfelmérés, kárenyhítés,

n) segélyezés szervezése.

55/C. § Az alapképzésben részesült személyek továbbképzésének

a) tárgykörei különösen az alapképzés ismeretanyagának ismétlése, naprakésszé tétele, a változások lekövetése és a tapasztalatok feldolgozása,

b) gyakorisága évente legalább egyszeri.

55/D. § (1) A közbiztonsági referensek felkészítését az igazgatóság vagy a KOK szervezi és végzi.

(2) A felkészítés végrehajtásáról az (1) bekezdésben meghatározott szerv naplót vezet."

6. § Az R1. VII. Fejezete a következő 27/B. alcímmel egészül ki:

"27/B. A közigazgatási vezetők felkészítésének általános szabályai

55/E. § (1) A közigazgatási vezetők felkészítésének célja a felkészülés, védekezés és helyreállítás időszakában a tervezői, szervezői, irányítói tevékenységükkel összefüggő katasztrófavédelmi feladatokra való felkészítés biztosítása.

(2) A közigazgatási vezetők képzése elméleti formában történik, mely alapképzésből és továbbképzésből áll.

(3) Az alapképzés időtartama 6 tanóra."

7. § Az R1. 32. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"32. A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködők katasztrófavédelmi felkészítése

61. § (1) A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködők részére évente legalább egy alkalommal

a) országos szinten a BM OKF,

b) területi és helyi szinten az igazgatóság

elméleti és gyakorlati felkészítést tart.

(2) A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködők felkészítésének tartalma különösen:

a) a katasztrófavédelem szervezet- és feladatrendszere,

b) a védelmi és biztonsági igazgatás rendszere és a különleges jogrend,

c) rendkívüli intézkedések a különleges jogrend idején,

d) a katasztrófák elleni védekezés irányítása,

e) a közreműködő személyek és szervezetek, az ágazatok sajátos feladatai,

f) a riasztási és értesítési, kapcsolattartási és jelentési rend, valamint

g) a döntéshozatali eljárások."

8. § Az R1. a következő IX/A. Fejezettel egészül ki:

"IX/A. FEJEZET

A KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KÉPZÉSE

69/A. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közbiztonsági referensi képzés célja a közbiztonsági referens és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közötti hatékony együttműködés alapjainak megteremtése, a közbiztonsági referens felkészítésének biztosítása az ellátandó katasztrófavédelmi felkészülési, védekezési és helyreállítási feladatokra.

(2) A közbiztonsági referensi képzést az igazgatóság, illetve a KOK szervezi meg és hajtja végre.

(3) A közbiztonsági referensi képzés alapképzésből és továbbképzésből áll.

(4) Az alapképzés időtartama 30 tanóra, napi óraszáma legfeljebb 8 tanóra.

(5) Az igazgatóság a közbiztonsági referensek számára évente legalább egy alkalommal a közbiztonsági referens tevékenységét meghatározó jogszabályváltozások, az alapképzés ismeretanyagának ismétlése vagy más bekövetkezett események miatt továbbképzést szervez.

(6) A közbiztonsági referensi képzés programját, a vizsgafeladatokat, valamint a számonkérés módját a BM OKF és a KOK dolgozza ki, és a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá. A jóváhagyott képzési programot a BM OKF hivatalos honlapján közzéteszi.

(7) A képzés lezárását követően a közbiztonsági referens a vizsgabizottság előtt vizsgát tesz. A (6) bekezdés szerinti képzési programban meghatározott mértékű hiányzást meghaladó távollét esetén a képzésben részt vevő személy nem bocsátható vizsgára. A vizsgára nem bocsátható közbiztonsági referens köteles a képzést megismételni.

(8) Eredménytelen vizsga esetén a vizsga megismétlésére egy alkalommal van lehetőség, megalapozott méltányossági ok esetén további egy vizsgalehetőség biztosítható.

(9) A vizsga eredményéről az igazgatóság kiállítja a 3. melléklet szerinti tanúsítványt."

9. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

10. § Az R1.

a) 10. § (1) bekezdésében a "miniszterelnököt" szövegrész helyébe a "védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet alapján a Terrorelhárítási Központ által védett személyeket" szöveg,

b) 13. § a) pontjában, 16. § (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 39. § (1) és (2) bekezdésében, 54. § b) pontjában, 29. alcím címében, 57. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

c) 25. § (1) bekezdés b) pontjában a "Kat. 54. § (1) bekezdés c)-f) pontjában vagy (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 10. § (1) bekezdés c) és d) pontjában vagy a Vbö. 10. § (3) bekezdésében" szöveg,

d) 25. § (4) bekezdésében a "Kat. 54. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Vbö. 10. § (3) bekezdésében" szöveg,

e) 30. alcím címében az "elnökének" szövegrész helyébe az "elnökének és tagjainak" szöveg,

f) 58. § (1) bekezdésében az "elnökét" szövegrész helyébe az "elnökét és tagjait" szöveg,

g) 31. alcím címében a "polgármester és a jegyző" szövegrész helyébe a "polgármester, a közbiztonsági referens és a jegyző" szöveg,

h) 60. § (1) bekezdés a)-c) pontjában a "polgármestereit és jegyzőit" szövegrész helyébe a "polgármestereit, jegyzőit és a polgármester által kijelölt közbiztonsági referenst" szöveg,

i) 1. mellékletében a "katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben" szövegrész helyébe a "védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben" szöveg, valamint a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § g), h) és j) pontja,

b) 5. alcíme.

4. A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosítása

12. § A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A honvédelmi intézkedési terv illeszkedik a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tervdokumentumok rendszerébe, azokkal összhangban megfelel az egymásra épülés alapelvének."

13. § Az R2. 2a. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2a. A belügyminiszter irányítása alá tartozó meghagyásba bevont szervek

3/A. § (1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet

a) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ és

b) a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(2) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni a belügyminisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet fegyveres összeütközés időszakában, valamint különleges jogrend idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül."

14. § Az R2. a következő II/B-II/D. Fejezettel egészül ki:

"II/B. FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT SZERVEINEK HONVÉDELMI FELADATAI

8/D. § (1) A belügyminiszter irányítása, felügyelete, alapítói vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló egészségügyi ágazathoz tartozó intézmények a Belügyminisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálására kijelölt hivatali egységén keresztül vesznek részt a honvédelmi feladatok végrehajtásában, különösen

a) a NATO válságkezelési gyakorlatokon való részvétel,

b) befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatás,

c) a Nemzeti Intézkedések Rendszerében meghatározott feladatok végrehajtása,

d) NATO képesség felajánlások

esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő szervek:

a) Országos Kórházi Főigazgatóság,

b) Nemzeti Népegészségügyi Központ,

c) Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

d) Országos Mentőszolgálat,

e) fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók,

f) kijelölt egészségügyi létfontosságú rendszerelemek.

(3) Az országos tisztifőorvos a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetője, illetve a belügyminiszter felkérésére szakmai útmutatók, oktatóanyagok, tájékoztatók kidolgozásával közreműködik a honvédelmi, polgári védelmi feladatokkal összefüggésben a polgári védelmi szervezetek, illetve a polgári védelmi ismereteket oktatók felkészítésében.

(4) A kormányhivatal vezetője az illetékességi területén gondoskodik a közösségi befogadóhelyek közegészségügyi és járványügyi ellenőrzéséről, továbbá megszervezi a kitelepített vagy kimenekített lakosság egészségügyi ellátását.

(5) A kormányhivatal vezetője fegyveres összeütközés időszakára, valamint különleges jogrend idejére történő felkészülés keretében, kijárási tilalom bevezetése esetére rendszeresen felméri az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges munkaköröket a rendelkezések hatálya alóli mentesítés érdekében.

(6) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv fegyveres összeütközés időszakára, valamint különleges jogrend idejére történő felkészülés érdekében

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerellátás alakulását, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket és javaslatokat az ellátás biztosítására, erről rendszeresen tájékoztatja a belügyminisztert, és

b) szükség esetén javaslatot tesz a belügyminiszter részére a gyógyszerek vény nélküli kiszolgálását megszüntető jogszabály hatálybaléptetésére.

(7) Az Országos Mentőszolgálat vezetője

a) kidolgozza és minden év január 31-ig aktualizálja a polgári védelmi szervezetek részére a fegyveres összeütközések időszakára vonatkozóan az elsősegélynyújtás-oktatáshoz szükséges egységes oktatási anyagot, valamint az elsősegélynyújtó és sérültszállító polgári védelmi szervezetek működésének szakmai követelményeit, és

b) meghatározza a szükség-mentőgépkocsiként alkalmazható gépjárműtípusokat, és a gépjárműigényt megküldi a technikai eszközök igénybevételi célú kijelölésére jogosult területi védelmi bizottság részére.

(8) Az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv

a) a telepített gyógyintézeti felszerelések szállításának tervezéséhez súly- és térfogatadatokat szolgáltat a belügyminiszter részére,

b) útmutatót készít az egyes tartalékelemek telepítéséhez, meghatározza a telepítés forrásigényét.

(9) Az egészségügyi szolgáltató vezetője a fővárosi és megyei, illetve az országos tervezési feladatok érdekében, a belügyminiszter által meghatározottak szerint adatot szolgáltat - különös tekintettel az ágyszámra, műtéti kapacitásra, egészségügyi szakdolgozói állományra, a felhasznált orvostechnikai eszközökre és gyógyszerekre vonatkozóan -, valamint jelzi az ezzel kapcsolatos többletigényeit.

(10) A fekvőbeteg-szakellátó intézmény vezetője felelős

a) a polgári védelmi vonatkozású elsötétítési terv elkészítéséért és

b) a kórház területén lévő óvóhelynek használható építmények rendeltetésszerű állapotban történő tartásáért.

(11) A kórház vezetője

a) évente a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol a kormányhivatal vezetőjének a honvédelmi feladatok végrehajtásáról,

b) hadiállapot kihirdetése esetén elrendeli a polgári védelmi vonatkozású elsötétítési tervben foglaltak végrehajtását,

c) hadiállapot kihirdetése esetén gondoskodik a kórház épületeinek földről és levegőből is jól látható vörös kereszttel való jelöléséről és az óvóhelynek használható építmények rendeltetésszerű használhatóságának fenntartásáról,

d) rendszeresen tájékoztatást ad a fegyveres összeütközés időszakában, valamint különleges jogrend idején történő működés többletigényeiről és költségeiről a területi védelmi bizottság és a belügyminiszter részére.

8/E. § (1) Honvédelmi Intézkedési Terv készítésére köteles

a) az Országos Mentőszolgálat,

b) az Országos Kórházi Főigazgatóság,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ,

d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

e) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,

f) a fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók.

(2) Azon egészségügyi szolgáltatók, amelyek egyben egészségügyi válsághelyzeti terv készítésére is kötelezettek, és az egészségügyi válsághelyzeti tervük tartalmazza azon speciális tartalmi elemeket, amelyet e rendelet meghatároz, úgy az egészségügyi válsághelyzeti tervük honvédelmi intézkedési tervként elfogadható, azzal, hogy a tervekben ezt külön megjelenítik.

II/C. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT HONVÉDELMI FELADATAI

8/F. § A belügyminiszter a fegyveres összeütközés időszakára, valamint különleges jogrend idejére történő felkészülés érdekében terveket készít elő

a) a köznevelési intézmények működésével, működtetésével kapcsolatban, a nevelési év, a tanítási év, az iskolai felvételi eljárás és beiratkozás, valamint az érettségi vizsga fegyveres összeütközés időszakában, valamint különleges jogrend idején való megvalósítása vonatkozásában,

b) a köznevelés szempontjából nélkülözhetetlen informatikai rendszerek működésének biztosítására vagy kiváltására, az adatok biztonságos tárolására, az adott dokumentumok és információk időbeni átvételére és szükség esetén határidők módosítására.

II/D. FEJEZET

A GONDOSKODÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁGAZAT HONVÉDELMI FELADATAI

8/G. § A belügyminiszter a fegyveres összeütközés időszakára, valamint különleges jogrend idejére történő felkészülés érdekében terveket készít elő a szociális igazgatási és ellátási rendszer működtetésével kapcsolatban, amely tartalmazza

a) az adatbiztonság személyi és tárgyi feltételeit az adatfeldolgozás, a biztonsági mentés, a tárolás tekintetében,

b) a fokozott adatbiztonsághoz szükséges egyszeri és folyamatos költségigényt,

c) az ellátások biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a számítógéppark működési körülményeinek, szükség esetén háttérkapacitás megteremtésének módját, esetleges kiegészítő eszközigényt,

d) a kormányhivatalokkal, az adóhatósággal, egyéb szervekkel fenntartott informatikai kapcsolat fokozott védelmének személyi és tárgyi feltételeit, a kibertámadások kivédésére a felkészülés módját, a kapcsolatot biztosító eszközök sérülése esetén a kiváltásukra megfelelő módszereket."

15. § Az R2.

a) 1. § b) pontjában a "védelmi igazgatási" szövegrész helyébe a "védelmi és biztonsági igazgatási" szöveg, a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

b) 1. § c) pontjában, 2. § (2) bekezdés d) pontjában a "védelmi" szövegrész helyébe a "védelmi és biztonsági" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "különleges jogrend" szövegrész helyébe a "fegyveres összeütközés, valamint különleges jogrend" szöveg,

d) 8/B. § (1) bekezdésében az "a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben" szövegrész helyébe az "a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben" szöveg,

e) 8/B. § (2) bekezdésében a "fővárosi, megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R2. 8/A. § (6) bekezdése.

5. Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendelet módosítása

17. § Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről kiadott nyilatkozatának aláírt elektronikus változatát a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79/B. §-a szerinti Integrált Hatósági Rendszer használatával küldi meg a katasztrófavédelem központi szervének."

6. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi védelmi bizottsággal és a területi védelmi bizottsággal, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához szükséges. A területi védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a megyei kormányhivatal koordinálja.

(3) A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében

a) meghatározza a telepített gyógyintézetek működtetéséhez, valamint az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges

aa) ingatlanokra,

ab) személyi állományra, a rendelkezésre álló állományból nem biztosítható személyzet létszámára és szakmai összetételére,

ac) technikai eszközökre, a telepítéséhez és működtetéséhez minimálisan szükséges infrastruktúra biztosítására,

ad) szolgáltatásokra

vonatkozó igényeket,

b) kijelöli a telepített gyógyintézet vezetőjét és helyettesét, valamint az ellátó részlegek vezetőit,

c) meghatározza az egészségügyi szolgáltató és a telepített gyógyintézet közötti kapcsolattartás és információcsere rendjét, amelyet - a Terv külön függelékeként - megküld a megyei kormányhivatal részére."

(2) Az R3. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A tervezésért felelős személy a (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jegyzéket és b) pontja szerinti kijelölést szükség szerint, de legalább évente január 15-éig felülvizsgálja, és meghatározza a kijelölt személyzetnek a telepített gyógyintézetben ellátandó feladatkörét."

19. § Az R3. 3. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A résztervet úgy kell összeállítani, hogy)

"i) ha a tervet irányított intézmény készíti, úgy ki kell térni a tervben az irányító intézménnyel való kapcsolattartásra, riasztási rendre, intézkedések tervezett rendszerére."

20. § Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

21. § Az R3.

a) 2. § (4) bekezdésében a "megyei védelmi bizottság elnökével" szövegrész helyébe a "területi védelmi bizottság elnökével" szöveg, a "védelmi bizottság elnöke" szövegrész helyébe a "területi védelmi bizottság elnöke" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló" szövegrész helyébe a "honvédelmi" szöveg, a "területileg illetékes megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

c) 2. melléklet 1.3.8. pontjában a "szükségkórházakba" szövegrész helyébe a "telepített gyógyintézménybe" szöveg,

d) 2. melléklet 2.3. pontjában és 6.1.2. pontjában az "az illetékes fővárosi, megyei" szövegrész helyébe az "a területi" szöveg,

e) 2. melléklet 2.3. pontjában az "objektumok" szövegrészek helyébe az "ingatlanok" szöveg,

f) 2. melléklet 2.4. pontjában és 3.3. pontjában a "helyi és területi (megyei fővárosi) védelmi igazgatás szerveivel" szövegrész helyébe a "helyi és a területi védelmi bizottsággal" szöveg,

g) 2. melléklet 2.5.2. pontjában, 2.5.14. pontjában, valamint 5.1.5. pontjában az "objektumok" szövegrész helyébe az "ingatlanok" szöveg,

h) 2. melléklet 2.5.5. pontjában a "területileg illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 2. melléklet 3.4.3. pontjában az "az illetékes megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 2. melléklet 6.1.2. pontjában a "befogadó objektum" szövegrész helyébe az "ingatlan" szöveg,

k) 2. melléklet 6.1.3. pontjában és 14.2.6. pontjában az "objektumot" szövegrész helyébe az "ingatlant" szöveg,

l) 2. melléklet 10.1.6. pontjában a "szükségkórházi" szövegrész helyébe a "kórházi" szöveg, az "objektumba" szövegrész helyébe az "ingatlanba" szöveg, az "igazgatás" szövegrész helyébe a "bizottság" szöveg,

m) 2. melléklet 14.2.5. pontjában az "az illetékes megyei" szövegrész helyébe az "a területi" szöveg, az "objektum" szövegrész helyébe az "ingatlan" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 7.4.2. pontjában a "területileg illetékes" szövegrész.

7. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása

23. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. szükséggyógyintézet: különböző típusú telepített gyógyintézet vagy orvosi segélyhely."

24. § Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az Állami Egészségügyi Tartalékból (a továbbiakban: tartalék) biztosíthatóak]

"d) a válsághelyzet felszámolásában részt vevő egyéb szervezetek igényeinek"

[kielégítését szolgáló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéb eszközök és anyagok (a továbbiakban együtt: tartalékelem).]

25. § Az R4. 3/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv a gyógyszer szavatossági ideje felének elteltét megelőző 30 nappal, de legkésőbb a lejárati idő előtt 6 hónappal meghatározza, hogy a gyógyszerkészletből milyen mennyiséget ad át, és erről értesíti a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót."

26. § Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OKFŐ a jóváhagyott norma alapján a tartalék kialakítására és fenntartására a költségvetési tervezés időrendjéhez igazodva költségvetési tervet készít, amelyet megküld az egészségügyért felelős miniszter részére."

27. § Az R4. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a védelmi célú tartalékok összetételéről a tárgyévet követő április 15-éig adatot szolgáltat a gazdaságpolitikáért felelős miniszter és a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére."

28. § Az R4.

a) 2. § (3) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "ÁEEK-kel" szövegrész helyébe az "OKFŐ-vel" szöveg,

d) 3. § (7) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) és (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

8. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 3. pontja, 4. pontja, 9. pontja, 11. pontja, 13. pontja, 15. pontja,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bb) alpontja,

c) 4. § (6) bekezdése,

d) 5. § (4) bekezdése,

e) 11. § (1) bekezdésében az "egészségügyi és" szövegrész,

f) 11. § (2) és (3) bekezdése,

g) 12. §-a,

h) 13. § (1) bekezdése,

i) 6. alcíme,

j) 8. alcíme,

k) 10. alcíme,

l) 1. melléklet 2. alcíme.

9. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelethez

"3. melléklet a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelethez

A közbiztonsági referensi tanfolyam elvégzéséről kiállított tanúsítvány kötelező tartalmi elemei

1. A tanúsítványt kiállító katasztrófavédelmi szerv megnevezése.

2. A tanúsítvány száma.

3. A vizsgázó neve, születési helye, ideje.

4. Igazolás arra vonatkozóan, hogy a vizsgázó a jogszabályban előírt közbiztonsági referensi tanfolyamot az adott napon elvégezte.

5. A tanúsítvány kiállításának helye, dátuma.

6. A tanúsítványt kiállító katasztrófavédelmi szerv pecsétjének lenyomata.

7. A vizsgabizottság elnökének, valamint a tanúsítványt kiállító katasztrófavédelmi szerv vezetőjének aláírása."

2. melléklet a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet 3.4. pont 3.4.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:

(A Kimenekítési terv mindkét változata tartalmazza:)

"3.4.1. az ideiglenes befogadásra alkalmas, a területi védelmi bizottság által kijelölt ingatlanok címét, megnevezését, felelős vezetőinek, tulajdonosainak, tulajdonosi joggyakorlójának elérhetőségét,"

2. Az R3. 2. melléklet 10.1. pont 10.1.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:

(A Szállítási terv tartalmazza:)

"10.1.4. a kórház telepítésére kijelölt fekvőbeteg-ellátó intézmény telepített gyógyintézetenkénti járműszükségletét,"

Tartalomjegyzék